Sunteți pe pagina 1din 7

PENNYJORDAN

Titlu original (eng.): Unspoken Desire

PedeaDsa si
draSoste'
Traducerea ;i adaptarea in limba romdni de:
Descrierca Ctr a Bibliotecii N4ionale
JOADAN, PENNY IRINA POPESCU.TISMANA
Pedeapsi 9i dragoote / Penny Jordan
Traducitor: Irina Popescu-Tismana
Bucure;ti: rd'*",,"p"c,"r"Alcris, 2020.
rsBN 978-606-736-349-4
I. Aurelian Micu (Editor)
II. Alexandra Piripitsis (Redactor)
III. Ioan Drighici (Lector)
82l.lll. 31:135.1
ATCRIS
Colectia ,, EL Si EA "
Ultirnele aparitii ale coledjei
"EL;i EA"
1073 Catherine Aidie -Formula magici a dragostei
1074 Roseanne Hunter -Acea vari a renuntirii
1075 Marianne wuro 'Ochi de tigru
1076 Anne Brock "Locul doi cestigi
1077 Barbara Steel -Vrijitorul din Ponland
1078 Letty Cameron 'Risplata modcstici
1079 Madeleine Ker
1080 Leigh Michaels
-O cisitorie
-Un birbat
ca pe vremuri
firii scrupulc
Capitolul l
1081 Elaine Raco Chase -Al nouilea val
1082 Melanie Hurst -Cintecul sicomorului
1083 Deborah York -O viati impliniti
Melisande este aici si ar trebui si vezi cu ce birbat a venitl
1084 Norma Daniels -Pre$l datoriei -
l0ll5 Janicc Maynard -intre doui feme i anunti Jennifer Knowles intrAnd in biroul pamoanei Superb.. gi
l0li6 Mary Morgan -intdlnire fununoasi bogat dupi curn arati. O fi ultimul iubit al Melisandei? se intrebi
1087 Jane Ashton -Micula fugar ea. Si nu-mi dau seama daci avem vreo comandd pentru ea.
1088 Linda Adams -Secretul lui Joe Elliot
Se incrunti studiind agenda in care erau trecute progfamirile 9i
1089 Jill Baker 'O feme ic complicati
ordinea lor, apoi continui:
1090 Margaret Way -Stipinul din Malpara
1091 Joan Bramsch -Vmia unei clipc - Ni s-a terminat mdtasea neagri chiar siptimana trecuti.
1092 Patricia Mlson -Temporar. mircasi - Da, aprobi India Lawson, scotand acele din guri s,i studiind
1093 Lindsay Armstrong -Micula i andezd bluza de mitase roz la care lucra... A fost invitati la balul de
1094 Catherine Aidie -Suflete incitusatc
caritate... Mi-a telefonat ieri Qi m-a intrebat daci-i putem face
1095 Briana Pelman -Nunti sub ultimatum
1096 Cynthia Van Rooy -Joc periculos
tcprdc ccva.
1097 Clnthia Haffod- Eagles -P€ aripile iubirii - Parirz ca nu i-ai spus nimic despre pret. zisc Jennifer. Trebuie
1098 CatherineRobinson -Un seducitor parsiv si fi castigat o avctE ctt cc a oblinut penru ultimul ei film. Sunt
1099 Anne Hampson "Castelana
$aseluni dc cind ruleazi si incasirile se mentin ridicate. Stiu,
1100 Audrey Weigh -Vinitoarea de biirbati
pentru ci am incercat si iau bilete pentru mama 9i sora mea, la
spectacolul de siptimana viitoare.
PENNYJORDAN PEDEAPSA $I DRAGOSTE

India zdmbi. Erau situatii cind India nu ezita si accepte cind femei ca

ci fiind imbricati ci Melisande Black, o foarte cunoscutd actriti, insistau sd li se faci


- Nu uita cu toaletele noasre, inseamni ne
face o excelentd publicitate. reduceri de pret pentru hainele pe care le punau in public.
Iei totul prea usor, o doleni Jennifer. lndia lisi bluza si se ridicd in picioare, studiindu'9i imaginea in
-
India rAse. oglinda din spatele biroului. $tia cd Jennifer considera ci este
ci vin peste cinci minute, Jen... si prea ingiduitoare, dar era o exagerare. invilase cu timpul cum si
- Spune-i te rog Melisandei
oferi-le cafea sau sherry. Nu pot si las bluza aceasta pini n-o procedeze cu clientala ei atat de pretentioasi.

aranjez. I-am promis ladyei Danvers ci o va avea pentru weekend. (irnstatind ci fusta din jerse gri nu are nicio cuti, India se uiti
Spatele drept al lui Jennifer in timp ce iesea trida nemultumirea lrntru ultima dati. in oglindi 9i se indrepti spre u;d.
ei privind atitudinea Indiei fali dc capriciilc clicntelei saler greul Un coridor scurt lega camerele de lucru de salon;i cXnd deschise
afacerilor nu apisa pc unrcrii ci, rcflccti ca cu indulgenti. usa acestuia, prima persoani pe care o vizu fu bdrbatul despre

$tia c:l In(lici ii pliicca sri lic pn4rriul ci stipin; era ambitia ei de calc Jennifer spusese ci este formidabil. Nu emgerase, constati.

cilrrtl erit ht ultinrul rn dc studii, cAnd isi petrecea diminetile in lndia, care afisase un zimbet profesional. Totul la el era
ntitlgitzinclc dc confcclii, privind modelele si incercind si le refaci irnpecabil: croiala eleganti a costumului gri dintr'o stofd scumpi,
rhrpii :rccca din imaginatic. cima$a de mitase si cravata asortate, miinile ingrijite gi bronzate,
i;i petrecuse trei ani la Institutul de Arte Frumoase, urnati de alti dcsi era abia luna martie, pirul ondulat care'i trecea la spate
trci ani la Paris, unde lucrase pentru unul dintre cei mai peste guler. ochii de un tulburitor cenugiu-inchis.
cunoscuti creatori de modd. invitase apoi panea de vinzare si - India dragi! o intimpini Melisande cu vocea sa gravi ;i plini
comert si multe alte lucruri care sunt neglijate de cei care cred ci dc solicitudine, mi-ai salvat viala! Arati-mi ce ai in vedere. Trebuie
geniul artistic este suficient pentru a asigura succcsul. sI fie ccva foarte, foarte special. Daci o sd'i placi lui Simon, mi'a
O mici mostenire de la un unchi ii oferise dupi aceea pronis si.-mi cumpere inci una.
posibilitatea si ri;te pe cont propriu. Spre bucuria ei, prima serie Apoi, adi.ugi in glumi:
de bluze si fuste arusese succes, dindu-i posibilitate si.si asume - Nu crezi ci si nu mai umbli in hainele astea de
ar fi timpul
inchirierea unui local mai mare, suficient de aproape dc centrul scoliriti? Nimeni din cei care te privesc n'ar putea si creadi ci
Londrei, si acum avea o clienteli formati din cele mai de razi csti creatoarea cclor mai sofisdcate toalete!
femei ale societdtii, care-i apreciau linia vestimentari. descrisi in lndia incerci si ignore pdrerea actrilei despre hainele ei, dar
rubricile multor ziare $i reviste. privindu-l pe insolitorul acesteia, constati cA el o studiazi
PENIIYJORDAN PEDEAPSA SI DMGOSTE

zimbind. corpului ei, oprindu-se pe linia fermi a sXnilor, subtirimea

- Oh, nu v-am prezentat, nu-i asa? intrebi actrita. Sirnon dragule, rrrijlrcului si a picioarrlor ci lungi,
ea este India, o persoani foarte speciali. India, el esre Simon Ochii lui se opriri apreciativ cAteva clipe asupra picioarelor,
Hemies - trebuie si fi citit despre el in paginile mondene ale I lidicindu-i apoi spre fata rosie a Indiei.
Aproape o enigmi., remarci el. O bluzd. pretenlioasi, o fusti de
1

ziarelot. -
- Da, dar gi in presa financiari, rispunse India, observAnd I scoliriti si ciorapi de mitase.

interesul apirut imediat pe figura lui Simon Heries. - Nu hrseamni. nimic, il asiguri India cu un calm care era departe

- inseamni ci te preocupi lumea afacerilor? intrebi el. I tlc ceea ce simtea.,. Era ceva in privirea lui care'i didea fiori
i
Nu cra ceva neobisnuit ca unele cliente si vini insolite de bi.rbaf
- Care femeie nu e interesati, intr-un fel sau altul? replici ca. I

inlelese dupi expresia lui ci ironia ei isi atinsese tinta. Era prca - uneori ca aceftia sd pliteascd, alteori ca si le aprobe alegerea 9i
i
inteligent ca si-si imagineze ci interesul Melisandei este atat de cra obilnuita cu modul lor de a flirta, dar de data aceasta era ceva
altruist, dar cu istetimea care o carlcteriza,India intuia ci nu-i tlcosebit.
convenea ca cineva si faci asemenea supozilii pe sealna lui. Ilra pentru ea con$tientizarea propriei sale feminitili.
O cunoscuse pe Melisande in urmi. cu citira ani, inlelegind ca - Oh, lndia nu este nici pe depane atit de pretendoasi, pentru
1
actrita nu frcea un secret din faptul ci se aitepta ca partenedi ei ci am a\.ut ocazii s-o cunosc bine, remarci Melisande cu viclenie.

si fie prezentabili si atractivi, dar totodati suficient de bogati ca Sr intimpli si stiu ci arc un prieten foarte drigut si bogat. De
I tlpt. l-a adus la ultima mea petrecere, nu'i aqa, dragi? Melford
s-o intretini.
'I'aykrr, adiugi ea pentru Simon, mentionand numele unui bine'
India o privi cu atentie, constienti de contrastul dintre ele.
Melisande, mignoni, cu pirul blond aproape argintiu, cu forme cunoscut bancher.
atractive, era tipul femeii frumoase, in timp ce ea... isi increti usor Dcsi India nuJ privi, simli ci Simon Heries ii cerceteaze salonul
nasul... Era inalti; pirul ei, cum renarcase si Jenny, era cu alti ochi. Accsta era decorat in alb;i auriu, cu pete de verde.
castaniu-roicat, nu chiar rosu; ochii sii verzi priveau usor piezis 'lixr:l era proaspit, dind o senzatie de bogilie. India proiectase
sub arcada bine definiti a sprincenelor, iar gura cu buze plinc ca insisi interiorul, restul fiind ficut de o micd firmit specializati.
denota lulnerabilitate, tridand faptul ci nu este atet de stipani in scenografie. Totul fusese ficut cu fler si ingeniozitate, pentru o
pe ea cum pirea la prima vedere. sLmi modestd fati de nivelul actual al preturilor. India, penru a-i
$tia ci Simon Heries o observa si trebui si se stipaneasci si nu-i rispliti pe cei care o ajutaseri, ii recomandase altora de cXte ori

intoarci privirea. Aproape ii simtea privirea alunecind de-a lungul rrvuscse ocrzia. Unele decoruri din ultimul film al Melisandei
PEDEAPSi $I DRAGOSTT 11
10 PENMJORDAN

fuseseri realizate de ei, dar pentru ci ea nu amesteca niciodati - Simon mi'a aranjat asta, adiugi Melisande, unghiile sale roqii

viaqa ei particulari cu afacerile, se indoia ca actrila sd-i cunoasci. aproape infigindu-se in bratul birbatului agezat pe fotoliul de

Ea fusese prezentati la petrecerile asupra ci.rora actrita insistase lingi ea... El are mari interese in industria de televiziune'

atat, dar putea sd parieze ci Simon Hemies ii evalua costurile - Adevirat?

salonului; ficuse probabil socoteala pini la ultimul bi.nut si India nu-si didu seama ci tonul ei sunase ironic pini cind nu
credea evident ci Mel plitise totul. intilni privirea minioasi a ochilor lui cenugii. Auzise ci Melisande
India nu era naivi. Avea douizeci si cinci de ani gi triisc singuri obtinuse rolul principal in noul serial fi, dar costumalia de sceni

dupi moartea pirintilor ei, care se intimplase cind avea douazeci cra un domeniu cu care nu era familiarizatd gi de;i aprecia
I

de ani. Era perfect constienti de morala cercului in care se increderea Melisandei in ea, se temea ca problema si n-o

invirtea Melisande, unde era de presupus ci se afla si Simon dcpiseasci. Pitrunderea subiti in ,,lumea buni" insemna pentru
Herries; concluzia pe care o trisese acesta din comentariile ca angajarca de personal.

Melisandei era firi


indoiali evidenti 0i ea ar fi vrut si i-o infirme. - Sunt siguri ci Simon o si puni o vorbd buni pentru tine la
lndia rcusisc singurd in viati. Nu primisc niriun aiulor:au sefii studiourilor, spuse Melisande.

recompensi din partea altora ;i era jigniti si fie considerati o - Cred ci domnisoara Lawson nu are nevoie de mine ca s-o ajut,

femeie care isi alege birbalii in functie de ce ar putea cigtiga de cAnd il are pe Melford Taylor... in spate.
pe urma lor. Enervati de replica lui, India ii intoarse spatele avind scuza cd o

Era ridicol, gindi ea in timp ce se indrepta spre unul din ajuti pe Melisande la imbricat.
dulapurile care se intindeau de la podea pini in tavan. Ce De mult nu mai simtise o asemenea antipatie pentru cineva, chiar

importanll avea modul cum o judeca Simon Herries, mai ales ci daci ar fi fost amanta lui Mel, ca si folosim un cuvint la modd, ce
nici el nu pirea 6i de biserici? Relatia ei cu Melford Taylor era legituri avea cu Simon Herries?

treaba ei qi animinui altcuiva, exceptand faptul ci Mel se in cabina de probd, o ajuti pe Melisande si probeze rochia
intimpla si fie cisi.torit, ifi aminti ea in timp ce scotea rochia de albastri. Corsalul era drapat astfel incdt si'i puni in valoare
saten albastru de pe umerag. corpul zvelt.
imi place culoarea! exclami Melisande. Draga mea, trebuie si - Estc incXntitoare! exclamd Melisande dupi ce se studie pe
-
insist ca tu sd-mi creezi modelele pentru noul meu rol. $tii ci voi indelete in oglindi.

iuca rolul principal feminin din ,,Visitorul"? - Trcbuie terminat tivul si cAteva retuguri, dar o s'o ai miine,
India clitini din cap aprobator. promise India.
12 PENMJORDAN PEDEAPSA SI DRAGOSTE 13

Cind sund telefonul, presupuse ci trebuie si fie Mel. ii spusese lndici inainte de a muri, reprezentand casa lor din Cornwall
siptimina trecuti ci relatia lor nu are viitor. ii plicea Mel; avea ridicatd pe stancile de pe Frmul Atlanticului. India mo;tenise de
sim.tul umorului si era un insotitor plicut si firi pretentii, dar asa la tatil ei ambifa, recunostea uneori. Fusese inginer inainte de a
cum ii repetase, era cisitorit. se pensiona si lucrase mult timp in s:u:ilnltarc. Fusese conceputi

Mel o intrebase ironic daci nu auzise ci existi divorturi, dar India intr-o scurti viziti in India pe care mama o frcuse tatilui ei, de
fusese fermi. Stia ci are doi copii si chiar daci ar fi fosr unde numele neobi$nuit.
indrdgostitd de el. ceea ce nu era cazul, n-ar fi in srarc si.i lasc - Cornwall? o inrrebi el pe India fdrd s'o priveasci.
fi,ti tati. - Da, rdspunse ea.
Motivul era foane simplu: in timpul propriei sale copilirii, tatil ei - Te-a ciutat secretara, o anunti el. M-a rugat si-1i spun cd te
awsese o legituri alti femeie care durase aproape un an.
cu o t auti cincva. Spunc ci slii cine cslc.
India avea doisprezece ani la aLcea weme, r,irsti la care era fireste De data asta o privi in ochi ;i addugi:
foarte impresionabili. Mama si tatil ei nu se mai intelegeau si isi - Crcd ci nu-i uior si ai o legituri cu un birbat insuat. Se pare

gisea adesea mama plingind. Nu durase mult pini cind o colegi ca es,ti foarte discreti.
de ;coali, mai mare ca ea, o limurise. Se dusese acasi si-i spusesc blrbali!
Suna ca si cum igi cigdga existenla din legituri cu
totul mamei sale. Era adevirat, ii explicase mama ei, dar asta nu Melisande isi didu seama ci Simon fusese jignitor 9i se incrunti.
insemna ci tata n-o mai iubeste, sustinuse ea. - Oh, dragule, protesti ea. Sper ci nu egti de modi veche
Mama ei fusese foarte curajoasi, reflecti India gindindu.se la Ai'enturile extraconjugale sunt la modi in zilele noastre. Fii
acele timpuri. Nu fusese usor si invingi amdrdciunea cind cinstit, daci ai fi insurat, ai rimene fidel tot restul vieqii? Nu, cred
aventura se teminase. De altfel, niciunul dintre pirinti nu mai cd India are dreptate. Este mult mai bine pentru independenla ta
ficuse aluzie la ceea ce se intimplase. E\perienta o schimbase si ai mai curind un amant decat un sot. Crezi cd rochia o si'mi
insi. pe India, o ficuse si-qi puni intrebiri despre viati si dragoste fie trimisi miine? o intrebl ea pe India in timp ce Simon o aiuta
si desi nu voia si recunoascd., era pfecauti si neincrezi.toare. De si-si imbrace haina din blani de wlpe. Simon mi duce la balul de
aceea efa reticenti. in relatiile cu sexul opus, motiv pentru care la caritate $i vreau sd arit cit mai bine.
cei doudzeci si cinci de ani ai ei, era lipsiti de orice experienti lndia ii conduse pini siruti pe obraz; India
la usd. Melisande o
sentimentali. intinse ezitant mina alteptendu-se ca Simon Heries si i-o
Cind se intoarseri in salon, Simon Hemies studia o acuareli stringi, dar el se ficu a nu observa gi o urma pe Melisande care
reprezentend marea aflati pe unul din pereti. O pictase tatil se indrepta spre Femariul verde parcat in apropierea salonului.
t4 PENI'\IY-IORDAN PEDL{PSA SI DRAGOSTE t5

peste trei ani, cind am deschis salonul pentru prima dati.


- Mmm, mi-as dori si gdsesc pe cineva ca ista, comentiJennifer
visitoare in timp ce.i privea depirtindu.se. Arati fantastic, are Qrntabilul meu mi l-a prczentat - de fapt Mel a fost primul care

bani si pariez mie la suti. ci este si un amant la fel de bun! mi-a vorbit despre aceste perspective...

Ai fi probabil fo ane dezamdgitd, replici India. - Bine, ar fi putut si fie mai riu, ;tii prea bine, intiri Jennifer cu
-
subirrteles. Este nebun dupi tine... oricine poate si vadi.
- Pariezi?
Ceva din expresia fetei Indiei o ficu pe Jennifer si se incrunte. - Este cisitorit, replici India cu incipdlinare. $i in afari de asta,
nu-l iubesc.
- Chiar te-a impresionat? intrebi. ea. Nu te-am vd.zut niciodati
pierzindu-ti simtul umorului. Ce s-a intimplat, a incercat si-ri faci - Dragoste? Cinc are nevoie de dragoste? intrebi Jennifer cu

curte cind nu s-a uitat Melisande? rrcrcali. De$i sunt cu trei ani mai taniri ca tine, uneori mi sint ca

- De ce ar fi ficut-o? Singuri. ai spus ci are totul; nu vid niciun si cum as fi mama ta.
motiv ca si-mi arunce o privire fiind insotit de o femeie ca - Daci ai fi, nu cred cd m-ai incuraja si mi intilnesc cu birbatul
Melisande. altcia, replici India cu riceali.

- Glumeiti! Cu un birbat atat de bogat ca Mel, mamele tind si


- Eu pot, replicd Jennifer. Pentru inceput, ai de departe nrai mr.llr
sexapil decit ea. gtiu ci Melisande arati blXndi si dulce, dar r.ritc un lucru atet de putin impoftant ca o nevasti.
oricine poate vedea ci e duri ca granitul, in rimp ce tu... Esti
siguri cd nu ti-a ficut curte?
- Foarte siguri. N.ai putea sd schimbi subicctul?

-Bine, accepti Jennifer. Despre ce ai vrea si vorbim? Oh,


Doamne! Tocmai mi-am amintit ci te-a sunat... ftii tu cine. A spus
ci o sd vini si te ia la ora opt. Nu stiam ci te intilnesti cu el in
(llitoa ore mai tArziu, in timp ce incuia salonul ;i ieqea in aerul
seafa asta. iughelat de afari, India se gindea la relalia ei cu Mel. Locuinla ei

- De fapt, nu este ceva oficial. Spusese siptimina trecuti ci ar nu era departe de salon. Fusese norocoasi ca si poati cumpdra
trebui si cinim impreuni, dar i.am rdspuns... ctajul unei case in stil victorian, incintati de intimitatea si

- Ci nu te intilnesti cu bd.rbati cisitoriti, completi Jennifer. Nu confortul pe care i le oferea aceasta.


crezi ci.ti ingreunezi situatia? Cu influenta lui... Mel incercasc nu o dati si-i explice cd ar dori ca relatia lor sd

- N-am nevoie de relatiile lui, i-otiie India cu o asprime ,lo ind maj :,rransi, dar ii amintra intotdeauna ci arc o so(ie.
ca

neobisnuiti. imi place Mel sii pretuiesc prietenia. il cunosc de Poate era o nebunie ca la virsta ei si mai viseze la un cimin, sot