Sunteți pe pagina 1din 10

DATA29 ‫ ׃‬MARTIE 2012

ŞCOALA CU CLASELE I – VIII DUDESTI/TATARU


CLASA: a VI-a
PROFESOR: DUMITRASCU ROXANA-GIANINA

PROIECT DIDACTIC
ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare
OBIECTUL: Limba şi literatura română
SUBIECTUL: Adjectivul
TIPUL LECŢIEI: consolidarea şi sistematizarea cunoştinţelor

COMPETENŢE GENERALE, SOCIALE ŞI CIVICE:


2. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de comunicare monologată şi dialogată
3. Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse

COMPETENŢE SPECIFICE :
La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili de:
Cognitive: C1 – definirea adjectivului;
C2 – recunoaşterea adjectivului în diferite surse;
C3 – folosirea adjectivelor potrivite în comunicarea orală sau scrisă;
C4 – deosebirea adjectivelor variabile de cele invariabile;
C5 – analizarea adjectivelor;
C6 – asocierea substantivelor cu adjectivele potrivite.
Motrice: µ1 – dirijarea atenţiei (văzul, auzul) către centrul de interes sugerat
µ2 – coordonarea mişcărilor mâinii pentru a scrie estetic pe fişe, în timpul stabilit;
µ3 – controlarea mişcărilor, gesturilor şi a vocii în timpul lecţiei, astfel încât să corespundă
sarcinilor de lucru şi regulilor de disciplină stabilite;
Afective: A1 – manifestarea interesului pentru rezolvarea sarcinilor date;
A2 – manifestarea dorinţei de a rezolva cât mai multe exerciţii/situaţii-problemă;
A3 – manifestarea spiritului de colegialitate şi cooperare în cadrul grupului.

METODE ŞI PROEDEE DIDACTICE:


M1 – conversaţia euristică
M2 – explicaţia
M3 – exerciţiul
M4 – problematizarea
M5 – învăţarea prin cooperare
M6 – cubul
M7 – învăţarea prin descoperire
M8 – jocul didactic
MATERIAL DIDACTIC:
m1 – manualul
m2 – fişe de lucru
m3 – planşe
m4 – cartonaşe colorate
BIBLIOGRAFIE:
1. Limba romana , manual pentru clasa a VI a, autori Elena Mazilu Ionescu,, Valentina Jercea,E.D.P., Bucuresti,2010
2. Viorica Ţirli, Comunicare şi vocabular, Editura Nicolescu, Bucureşti, 2001
3. Alina Pamfil, Limba şi literatura română în gimnaziu. Structuri didactice deschise, Ed. Paralela 45 educaţional,
Piteşti, 2006
4. Programe şcolare. Limba şi literatura româmă clasele a V-a – a VIII-a, Bucureşti, 2009;
FORME DE ORGANIZARE: frontală, individuală, pe grupe – pe echipe
DURATA: 50’
Evenimentele C.S Activitatea de învăţare Durata Metode Evaluare
lecţiei Activitatea profesorului Activitatea elevilor şi
procedee
1. µ1 Asigură liniştea şi verifică dacă Se pregătesc pentru lecţie. 1’ observare
Moment
µ3 toţi elevii au materialele necesare sistematică
organizatoric pe bancă. Elevii sunt grupaţi în
6 grupe după preferinţă.
2. A1 Se verifică temele atât din punct Elevii solicitaţi răspund 5’ M4 evaluare
Reactualizarea A2 de vedere cantitativ cât şi calitativ. cerinţelor şi rezolvă rebusul. M7 frontală
cunoştinţelor Se prezintă un rebus scris pe o M8
planşă. (anexa 1)
Completând rebusul, se obţine pe
verticala A – B denumirea unei
părţi de vorbire studiate.
3. µ 1 Pentru o scurtă relaxare se va juca Fiecare elev îşi va scrie 3’ M8
Captarea µ 2 jocul: prenumele pe un cartonaş
atenţiei A1 „Cine sunt, cum sunt?” colorat (şase culori diferite)
A2 Se precizează că prenumele şi o însuşire care ar trebui să apreciere
fiecăruia reprezintă substantive i se potrivească, care să orală
proprii, iar însuşirile reprezintă înceapă cu aceeaşi literă cu
adjective. care începe prenumele.
Rog elevii să se grupeze în funcţie (exemplu: Adi – ambiţios)
de culoarea pe care o are cartonaşul
colorat.
4. µ 1 Se anunţă elevii ca astăzi la ora de Sunt receptivi la anunţ. 2’ M1
Anunţarea A3 limba română vom consolida Răspund la întrebări. M2 observare
subiectului C4 adjectivul prin rezolvarea mai Ajută/contribuie la formularea sistematică
lecţiei şi a multor exerciţii gramaticale. Se obiectivelor.
obiectivelor formulează împreună cu elevii Scriu titlul lecţiei în caiete.
competenţele cognitive pe înţelesul
acestora.
Scrie titlul lecţiei pe tablă.
5. C1 Este prezentat un cub. Pe cele şase Desemnează reprezentanţi 3’ M1 evaluare
Dirijarea C3 feţe ale cubului există care să răspundă la întrebările M2 reciprocă
învăţării A3 instrucţiuni de tipul: formulate.
DESCRIE ! Ascultă răspunsurile
COMPARĂ ! colegilor, corectează,
ASOCIAZĂ ! completează, evaluează.
ANALIZEAZĂ !
A1 APLICĂ !
µ3 ARGUMENTEAZĂ PRO SAU
CONTRA ! 15’
C2 Copiii vor lucra pe 6 grupe. Rezolvă în echipă sarcinile M4
Fiecare grupă va primi o fişă de alese. M5
C2 lucru, corespunzătoare unei feţe a M6
C3 cubului. (anexa 2) aprecieri orale
C4 După rezolvarea cerinţei avute, se 7’
µ1 solicită elevilor să prezinte Prezintă rezolvarea cerinţelor
µ2 rezultatul muncii lor. formulate. Îşi exprimă evaluare
µ4 Le recomandă să fie atenţi la păreri, părerea referitoare la reciprocă
observaţii, sugestii. activitatea colegilor.
Se face corectarea exerciţiilor acolo Îsi apreciază reciproc
unde este cazul. răspunsurile.

6. C2
Obţinerea µ 2 Se împart elevilor fişe de lucru Elevii rezolvă sarcina de 7’ M3 observare
performanţei µ 3 (anexa 3) lucru sistematică
(evaluare forma- A3
tivă)

ASIGURAREA Profesorul face aprecieri verbale


FEED-BACK- pe tot parcursul orei, incurajand,
ULUI: laudand, sprijinind, in functie de
situatie
7. Apreciază elevii activi, Sunt receptivi la aprecieri şi 2’ aprecieri
Asigurarea încurajează elevii timizi, acordă observaţii. colective şi
retentiei si calificative şi roagă elevii să se Fiecare elev va prinde individuale
transferului poziţioneze pe un copac desenat cartonaşul lui pe ramuri
(Încheierea pe o coală cu cartonaşul colorat după care vor denumi
lecţiei) alături de colegul cu care a lucrat copacul.
cel mai bine azi. Se dă un nume
sugestiv copacului. (ex.Copacul înţelegerii,
- Tema pentru acasă. Copacul toleranţei, copacul
Realizati o compunere prieteniei, al colegialitatii
descriptiva, in care sa folositi etc.)
adjectivele din anexa trei.Dati
un titlu cat mai atractiv
compunerii voastre!
ANEXA 1

REBUS

 Rezolvând cerinţele de mai jos, veţi descoperi pe verticala A – B numele părţii de


vorbire care se declină şi exprimă însuşirea unui obiect.

a. Operă scrisă de Costache Negruzzi, Sobieski şi …;


b. Prietena copilului din opera eminesciană O, rămâi…;
c. Mod personal care arată o acţiune posibilă, realizabilă;
d. Parte de vorbire care se declină şi ţine locul unui substantiv;
e. Substantivul … are formă de singular şi înţeles de plural;
f. Cuvânt cu formă diferită şi înţeles opus;
g. Caz al substantivului ce are ca funcţie sintactică fundamentală subiectul;
h. Timp al modului indicativ ce exprimă o acţiune care se va petrece după momentul vorbirii;
i. Sunet sau grup de sunete care se adaugă la sfârşitul rădăcinii unui cuvânt cu scopul de a forma
cuvinte noi;
j. Unul dintre personajele principale feminine din opera La Medeleni, caracterizat prin şiretenie şi
inteligenţă.
A

B
ANEXA 2
ARGUMENTEAZĂ
1. Argumentează că adjectivul înfrumuseţează şi îmbogăţeşte exprimarea. Subliniază
adjectivele, apoi transcrie şi citeşte textul fără acestea.
________________________
„Cu lung pumnal de fulgere albastre ________________________
Îşi taie drumul ploaia fumurie ________________________
Pe-ntinsul veşted al grădinii noastre”. ________________________
(După ploaie – Otilia Cazimir)

2.Completează spaţiile libere cu formele corespunzătoare ale articolului demonstrativ:

La poalele muntelui ……… înalt se zăreşte o cabană retrasă. ……… temerari se aventurează pe
piscurile ……… ascuţite. Ambiţia alpiniştilor ………. curajoşi m-a fascinat dintotdeauna. ………. mai
inedite experienţe i-am dedicat ………. mai frumoasă scriere.

DESCRIE
1. Descrie substantivele cu adjectivele potrivite.

gingaşi gustos plăpânzi strălucitor roşu copt arzător auriu firavi albi crud cald

2. Descrie următoarele substantive cu cele mai potrivite adjective care exprimă însuşiri:
_______________________________________________________________
 bunică: ________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________
 zăpadă: ________________________________________________________________
________________________________________________________________

_________________________________________________________________
 floare: _________________________________________________________________
_________________________________________________________________

ANALIZEAZĂ
Analizează adjectivele din textul următor, precizând genul, numărul, cazul şi gradul de comparaţie:

Stă pe coama munţilor,


Munţilor cărunţilor,
Voinicul e cel mai ţepos,
Înalt, verde şi foarte frumos.

Adjectivul Substantivu variabil invaria Genul Numărul Gradul Functia


l determinat bil Cazul de comparaţie sintactica

APLICĂ
1. Îmbogăţeşte enunţurile cu cât mai multe adjective. Observă apoi diferenţa şi precizează care
este valoarea stilistica a adjectivului

Fulgii coboară într-un dans pe pământ.


Zăpada a acoperit grădina.
Vântul şuieră printre copaci.

2. Schimbaţi forma adjectivelor din paranteză pentru a respecta acordul în număr cu substantivele
pe care le însoţesc:
a)Prin are zboară fluturi(alb)………….
b)Plopi (înalt)……………..străjuiesc străzile (pustie)………………..
c)Frunza(îngălbenite)…………………….s-a desprins de pe crenguţa(uscate)………………

ASOCIAZĂ
1. Asociază substantivului adjectivul corespunzător:

copil rotundă
vulpe albastră
frunze şireată
minge veştede
cicoare cuminte

2. Grupează adjectivele următoare în funţie de gradul de comparaţie:


cel mai cuminte, extraordinar de frumos, mai bun, arzător, foarte înalt, nemaivazut de viteaz,mai
fricos,rău,cel mai adânc, cel mai putin intelegator, tot asa de destept

POZITIV COMPARATIV : SUPERLATIV

COMPARĂ
1. Potriveşte adjectivele cu înţeles opus:

tânăr - - urât
leneş – - duşmănos
rău – - bătrân
frumos – - bun
bucuros – - harnic
prietenos – - întunecat
luminos– - trist
mincinos – - sincer

2. Identificaţi adjectivele din enunţurile următoare şi arătaţi care din ele au devenit adjective prin
schimbarea valorii gramaticale.

1. Maria are o eşarfă roşie.


2. De dimineaţă cerul era întunecat.
3. A mers la spital cu rana sângerândă.
4. N-am mai văzut aşa oameni.
5. Aceşti elevi au răspuns bine azi.
6. Colegele noastre au mers la olimpiadă.
7. Doi copii au întârziat la ore.

ANEXA 3

Coloraţi spaţiile în care sunt scrise adjective care exprimă următoarele însuşiri!
1- culoarea (maro) 4- gustul (albastru)
2- forma (galben) 5- însuşiri fizice (verde)
3- mărimea (roşu)

acru
dulce
amar sărat
albastru

rotundă
roşu verde
frumos

mic enorm imens mare


pătrată

slab

galben
frumos

lungă ovală