Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DE LECŢIE

Data: 17.11.2014
Profesor: Dumitraşcu Roxana
Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială Dudeşti/ Structura Tătaru
Aria curriculară: Limbă şi comunicare
Disciplina: Limba si literatura română
Clasă: a VII-a
Subiectul: Iapa lui Vodă- de Mihail Sadoveanu.Argumentarea apartenentei la genul epic
Tipul lecţiei: dobândire de noi cunoştinţe
Durata lecţiei: 50’
Scopul: Cultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii de a citi, a gustului estetic în domeniul literaturii
MOTIVAŢIA: Activitatea desfăşurată oferă elevilor posibilitatea să-şi valorifice cunoştinţele de teorie literară
aplicate unui text epic, asigurând un caracter practic, funcţional conceptelor studiate, să-şi dezvolte capacităţile de
analiza şi sinteză, abilităţile de comunicare şi argumentare.
Elevii sunt solicitaţi să lucreze atât individual, cât şi în grup, înlesnind colaborarea, schimbul de informaţii,
expunerea.
1. COMPETENŢE GENERALE:
• Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse;
• Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de comunicare
monologată şi dialogată.
2. COMPETENŢE SPECIFICE:
3.1. diferenţierea elementelor de ansamblu de cele de detaliu în cadrul unui text citit;
3.2. identificarea modurilor de expunere într-un text epic;
4.3. organizarea secvenţelor textuale în funcţie de o cerinţă specifică;
4.1. exprimarea în scris a opiniilor şi atitudinilor;

3. OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
A. Cognitive- Elevii vor fi capabili:
OC1: Să identifice personajele care participă la acţiune;
OC2 : Să precizeze indicii spaţio-temporali;
OC4: Să prezinte subiectul operei in funcţie de momentele subiectului;
OC5 : Să precizeze tehnica narativă folosită de scriitor
OC6: Să identifice tipurile de narator
OC7: Sa precizeze modurile de expunere
OC 8 : Să definească genul epic
OC9: Să identifice trăsăturile acestuia în textul epic discutat
B. Afective- Elevii vor fi capabili:
OA : Să participe afectiv la lecţie;
OA : Să accepte solicitările profesorului mobilizându-se pentru realizarea lor;
C. Psihomotorii- Elevii vor fi capabili:
OP : Să-şi dirijeze efortul oculo-motor către centrul de interes vizat de profesor;
OP : Să-şi reprime tendinţa de a practica mişcări inutile în timpul orei.
4. EVALUAREA: observarea sistematică, evaluarea orală, evaluarea scrisă;
5. RESURSELE ŞI MANAGEMENTUL TIMPULUI
Resurse materiale:; Tabla, fişe de lucru, manual
A. Resurse de timp: - timpul de desfăşurare: 50 de minute
2. METODE ŞI PROCEDEE: explozia stelara, metoda cadranelor, conversaţia euristică, lucrul cu manualul,
explicaţia
3. Forme de organizare: Frontal, individual, pe grupe
4. BIBLIOGRAFIE:
Limba Română, Alexandru Crişan, Sofia Dobra, Florentina Sâmihăian,Limba română. Manual pentru clasa a VII-
a, Editura Humanitas Educaţional, Bucureşti,
Dumitrache, Mimi;Iosif, Carmen„Exersează compunerile pentru nota 10! Clasele a V a- a VIII a”-
SCENARIU DIDACTIC

1. ORGANIZAREA CLASEI (2min)– stabilirea ordinii şi asigurarea climatului necesar bunei desfăşurări a lecţiei
2. VERIFICAREA TEMEI(5min)- se realizează atât din punct de vedere cantitativ, cât si calitativ
3. ACTUALIZAREA CUNOŞTINTELOR ANTERIOARE(3min)
Actualizarea cunoştintelor se realizează frontal, printr-o serie de întrebări precum:
Despre ce operă lilterară am discutat ora trecută?
Din ce volum face parte? Cunoaşteţi si alte opere literare care fac parte din acest volum?Câte povestiri cuprinde
volumul anterior precizat?
Care sunt procedeele de legare a secvenţelor într-un text literar?
- elevii răspund întrebărilor
4.CAPTAREA ATENŢIEI (5min)– se realizează prin metoda exploziei stelare. Profesorul desenează pe tablă sau
pe o coală de flipchart o stea în cinci colţuri, în fiecare colt regăsindu-se câte o întrebare:
1. Cine participă la actiune? Ce se povesteşte?
-elevii precizează personajele care apar de-a lungul povestirii: Comisul Ioniţă, Moş Leonte Zodierul, Ancuţa,
Boierul- Vodă Mihai Sturza
- elevii prezintă pe scurt subiectul operei
2.Unde se petrec faptele şi întâmplările prezentate?
-elevii precizează că Hanu –Ancuţei este locul în care se desfăşoară întâmplările
3.Când se petrec lucrurile istorisite de Comisul Ioniţă?
- elevii precizează că lucrurile s-au petrecut “intr-o depărtă vreme, demult”, “în acel an”, “în acele zile grase şi
vesele”
4. Cum sunt prezentate faptele? Prin ce procedeu?
- elevii precizează că procedeul folosit este cel al inserţiei, sau al povestirii în ramă
5. De ce povesteşte Comisul toate aceste lucruri?
- elevii precizează că aceste lucruri sunt povestite de către comis pentru a evidenţia originea nobilă a calului său,
dar şi pentru a-şi aminti de vremurile tinereţii
5. ANUNŢAREA TITLULUI ŞI A OBIECTIVELOR(1min)
-Profesorul anunţă elevii că vor aprofunda anumite aspecte ale textului studiat care le vor fi utile in redactarea unei
compuneri prin care vor demonstra că textul studiat aparţine genului epic.
6. DIRIJAREA ÎNVĂŢĂRII ( 30 min)
- notează titlul pe tablă: Iapa lui Vodă- de M. Sadoveanu- Argumentarea apartenentei la genul epic
- profesorul împarte fişe de lucru grupelor stabilite în prealabil, patru la număr, (metoda folosită fiind cea a
cadranelor), precizând că timpul de lucru este de 5-7 minute, la expirarea acestuia, liderul grupului prezentând
rezultatele muncii întregii echipe (Anexa 1)
-după ce fiecare grupă îşi prezintă răspunsurile, profesorul si elevii stabilesc planul compunerii prin care vor
argumenta ca textul aparţine genului epic (Anexa 2)
- Supraveghez şi îndrum activitatea fiecărei grupe, încurajându-i sau oferindu-le anumite sugestii. După ce se
îndeplineşte sarcina de scriere , elevii vor putea să împărtăşescă celorlalţi ceea ce au notatat, .
-La final fac aprecieri şi notez comportamentul general al elevilor participanţi la activitate
7. EVALUAREA FORMATIVĂ ŞI FEEDBACK-UL(4min)- are loc pe parcursul conducerii învăţarii, prin
încurajarea verbală a elevilor, observarea sistematică a comportamentului lor, oferirea unor sugestii acolo unde este
nevoie.
Pentru secvenţa evaluării, distribui fiecărei grupe câte o fişă (Anexa 3). Grupa ce va termina prima, va fi numită
câştigătoare.
8. ANUNŢAREA TEMEI (1min) Redactaţi o compunere de 15-25 rânduri(150-250 cuvinte) în care să
argumentaţi că textul citat aparţine genului epic:
-veţi avea în vedere:
- prezentarea a două trăsături a genului epic, prezente în text
-ilustrarea acestor trăsături cu exemple adecvate
- redactarea unui conţinut adecvat cerintei formulate
- respectarea limitei de spatiu indicate
ANEXA 1

METODA CADRANELOR

Grupa I Grupa a II a

Prezentaţi, pe scurt, subiectul operei, în funţie de Prezentaţi pe scurt care sunt personajele operei,
momentele subiectului exemplificând cu citate sugestive (Comisul Ionită,
Ancuţa cea tănără , Ancuţa “cealaltă”, Moş Leonte
Zodierul, Boierul-Vodă Mihalache Sturza)
Grupa a III a Grupa a IV a
1.Prezentaţi tipurile de narator care pot fi 1.Definiţi genul epic
identificate, atât în planul A al naraţiunii, cât şi în 2. Precizaţi care sunt trăsăturile acestuia.
planul B
2. Precizaţi care sunt modurile de expunere
întâlnite şi rolul lor

Grupa I

Prezentaţi, pe scurt, subiectul operei, în funţie de momentele subiectului

Grupa a II a

Prezentaţi pe scurt care sunt personajele operei, exemplificând cu citate sugestive .

Grupa a III a
1.Prezentaţi tipurile de narator care pot fi identificate, atât în planul A al naraţiunii, cât şi în planul B
2. Precizaţi care sunt modurile de expunere întâlnite şi rolul lor

Grupa a IV a
1.Definiţi genul epic
2. Precizaţi care sunt trăsăturile acestuia
ANEXA 2

PLANUL REDACTĂRII COMPUNERII

I . Introducere
- definiţia genului epic
- includerea operei în genul epic( se realizează prin conectori specifici: ” In opinia mea.., “După părerea mea ”, ”Eu
cred că”)
II. Cuprins
- ilustrarea trăsăturilor operei epice cu scene semnificative din textul dat
- prezenţa unui fir epic, ce se poate structura în funcţie de momentele subiectului
- prezenta personajelor( se descriu succint, cu citate ilustrative din text)
- tipurile de narator
- prezenţa modurilor de expunere
- prezenţa coordonatelor spatio-temporale
argumentelor se contureaz treptat, cu ajutorul conectorilor : “ca prim argument”, “in primul rând”, « în al doilea
rând », « al doilea argument/ ul alt argument ar putea fi »etc

III. Încheiere : concluzii referitoare la argumentele anterior precizate » Având în vedere... » , “Coroborând
argumentele precizate anterior”
Anexa 3

Evaluare:
10 p. oficiu

Încercuieşte răspunsul corect:


1. Autorul povestirii “Iapa lui Vodă”este: 10p
a) Mihail Kogăniceanu b) Mihail Sadoveanuc) Mihail Sebastian
2. Faptele sunt istorisite de : a) comisul Ionel b) comisul Ioan c) comisul Ioniţă 10p
3.Întâmplările se desfăşoară la : a) Hanul Aniţei b) Hanul Ancutei c) Hanul Anetei 10p
4.Evenimentele au loc într-o ........................... aurie. a) primăvară b) toamnă c) vară 10p
5.Comisul se mândreste cu calul său “vrednic de mirare” căci acesta era.............................. 10p
a) numai bun de muncă b)numai pentru plimbare c)numai pielea şi ciolanele
6.Boierul pe care-l întâlneşte la han este: a) Vodă Mavrocordat b)Vodă Mihalache Sturza c)Vodă Muşat 10p
7.Povestirea conţine.................planuri narative a)douasprezece b) două c) douăzeci 10p
8.Autorul foloseşte procedeul .................. a) intersecţiei b) inserţiei c)inspecţiei 10p
9. Alături de procedeul principal , autorul mai foloseşte:
a) alternanţa şi înfăşurarea b) alternanţa şi înlănţuirea c) alternanţa şi înlesnirea 10p

Anexa 3

Evaluare:
10 p. oficiu

Încercuieşte răspunsul corect:


1Autorul povestirii “Iapa lui Vodă”este: 10p
a) Mihail Kogăniceanu b) Mihail Sadoveanuc) Mihail Sebastian
2. Faptele sunt istorisite de : a) comisul Ionel b) comisul Ioan c) comisul Ioniţă 10p
3.Întâmplările se desfăşoară la : a) Hanul Aniţei b) Hanul Ancutei c) Hanul Anetei 10p
4.Evenimentele au loc într-o ........................... aurie. a) primăvară b) toamnă c) vară 10p
5.Comisul se mândreste cu calul său “vrednic de mirare” căci acesta era.............................. 10p
a) numai bun de muncă b)numai pentru plimbare c)numai pielea şi ciolanele
6.Boierul pe care-l întâlneşte la han este: a) Vodă Mavrocordat b)Vodă Mihalache Sturza c)Vodă Muşat 10p
7.Povestirea conţine.................planuri narative a)douasprezece b) două c) douăzeci 10p
8.Autorul foloseşte procedeul .................. a) intersecţiei b) inserţiei c)inspecţiei 10p
9. Alături de procedeul principal , autorul mai foloseşte:
a) alternanţa şi înfăşurarea b) alternanţa şi înlănţuirea c) alternanţa şi înlesnirea 10p