Sunteți pe pagina 1din 11

CURSUL

DREPTUL AFACERILOR

Lucru individual

REGLEMENTAREA JURIDICĂ A IMM-urilor

Coordonator:

A elaborat:

28.11.2020
Cuprins
Introducere.............................................................................................................................................3
1.Prezentare generală a sectorului IMM din Republica Moldova...........................................................3
2.Clasificarea si particularitățile IMM....................................................................................................4
3. POLITICI DE SUSŢINERE A DEZVOLTĂRII IMM......................................................................6
Concluzie:............................................................................................................................................10
Bibliografie:.........................................................................................................................................11

2
Introducere
Perioada de 20 si ceva de ani de constituire a sectorului IMM în țările, care au trecut de la
economia planificată la cea de piață, a confirmat rolul important al acestei categorii de
întreprinderi. Schimbările fundamentale în sistemul economic, decalajul relațiilor interstatale,
restructurarea și falimentul multor întreprinderi de stat au dus la reducerea indicatorilor
macroeconomici și la o criză la nivel micro. Concomitent, aceste procese au stimulat creșterea
rapidă a numărului de IM private. Cetățenii, care anterior au lucrat la întreprinderi mari de
stat, în imposibilitatea de a găsi locuri de muncă, au fost nevoiți (constrânși) să inițieze proprii
mici afaceri. În rezultat, în anii ’90 anume IMM-urile au fost principala sursă de locuri de
muncă și au contribuit la asigurarea unui venit minim pentru marea majoritate a populației.

În perioada modernă, în pofida faptului, că țările din Europa de Est și Centrală (EEC),
precum și noile state independente (NSI) – fostele republici sovietice, deja au încheiat sau
încheie perioada de tranziție, caracteristicile antreprenorilor, potențialul IMM-urilor și
rezultatele lor diferă în mod semnificativ în țările economic dezvoltate și statele cu piața
emergentă. Identificarea tendințelor și trăsăturilor IMMurilor, precum și analiza calităților
antreprenorilor permit de a evalua perspectivele de dezvoltare a sectorului IMM, de a elabora
mecanisme de susținere și politici de stat argumentate.

Pe măsura dezvoltării economice a statelor cu economia în tranziție potențialul IMM-


urilor și contribuția acestora la dezvoltarea țării/regiunii a crescut. Dar și în prezent în țările cu
economia emergentă, IMM-urile au o contribuție semnificativ mai mică la dezvoltarea
exportului, elaborarea inovațiilor și atragerea investițiilor.

1.Prezentare generală a sectorului IMM din Republica Moldova


Definiția termenului de IMM ( Întreprinderi Mici și Mijlocii) La moment nu există o
singură definiţie universală care ar descrie sectorul IMM din toate perspectivele și aspectele,
iar termenul utilizat pentru acest sector diferă de la țară la țară:

 în ţările UE este folosit termenul de „întreprinderi mici şi mijlocii” (IMM)


 în ţările anglo-saxone este folosit termenul de „micul business’’
 în Federaţia Rusă şi Ucraina este folosit termenul de „antreprenoriatul mic”
 în Republica Moldova este folosit termenul de „întreprinderi mici şi mijlocii” (IMM)

3
Conform Legii Nr. 179 din 21.07.2016 în RM sunt definite ca IMM întreprinderile care
îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 au un număr mediu anual de pînă la 250 salariaţi;


 realizează o cifră anuală de afaceri (venituri din vînzări) de pînă la 50 de milioane de lei
sau deţin active totale (active imobilizate și active circulante) de pînă la 50 de milioane de
lei.

Pentru Republica Moldova IMM reprezintă sectorul cheie al economiei, care și-a început
dezvoltarea 25 de ani în urmă, înregistrând evoluții ascendente și descendente influențate de
diferiți factori. Datorită caracteristicilorsale specifice sectorul IMM dispune de un șir de
avantaje precum:

 reprezintă o forță cantitativă decisivă în economia țării;


 dispune de posibilități enorme de înglobare a unei game variate de produse și servicii;
 este foarte flexibil și ușor adaptabil la modificările conjuncturii pieței;
 reprezintă un generator de inovare și transfer tehnologic;
 contribuie semnificativ la formarea PIB și la creșterea economică;
 este capabil să dezvolte și să încadreze o cotă mare a forței de muncă.

Dezvoltarea sectorului IMM reprezintă una dintre prioritățile de bază în creșterea economică
a țării, fiind inclusă în cele mai relevante documente strategice de politici. În Strategia
Naţională de dezvoltare „Moldova 2020” una dintre cele șapte priorități de dezvoltare se
referă direct la ameliorarea climatului de afaceri, care prevede dezvoltarea pe mai multe
nivele măsurabile a sectorului cum ar fi: stimularea deschiderii afacerilor noi și simplificarea
procedurii de înregistrare a unei afaceri; optimizarea cadrului de politici; diversificarea
instrumentelor de suport; sporirea ponderii forței de munca calificate încadrate în acest
sector, etc. Prognosticul în urma implementării reușite a strategiei „Moldova 2020” în
domeniul dezvoltării mediului de afaceri din țară ar înscrie în linii mari rezultate precum:
eliminarea sau reducerea barierelor regulatorii, creşterea investiţiilor interne şi străine,
majorarea numărului de întreprinderi fiabile, crearea locurilor de muncă atractive, asigurarea
productivității înalte şi producţiei competitive orientate la export.

2.Clasificarea si particularitățile IMM.


Cel mai recent act normativ adoptat în realizarea sarcinilor Strategiei este Legea nr. 179 din
21.07.2016 cu privire la întreprinderile mici și mijlocii.Această lege stabileşte cadrul legal de

4
activitate al întreprinderilor micro, mici şi mijlocii, precum şi măsurile de suport din partea
statului pentru crearea şi dezvoltarea lor. Scopul legii constă în promovarea dezvoltării
durabile a întreprinderilor micro, mici şi mijlocii prin intermediul îmbunătăţirii cadrului
juridic şi a mediului economic în care sunt create şi funcţionează.Legea are ca obiective
asigurarea şi creşterea competitivităţii şi performanţelor întreprinderilor micro, mici şi
mijlocii, precum şi facilitarea ajustării prompte la schimbările economice şi tehnologice

Conform art.5 din legea 179 din 21.07.2016 IMM se clasifică în funcţie de numărul mediu
anual de salariaţi, de cifra anuală de afaceri sau de totalul activelor pe care le deţin,
întreprinderile mici şi mijlocii se clasifică în următoarele categorii:

a) întreprindere micro – întreprindere care are cel mult 9 salariaţi, realizează o cifră
anuală de afaceri de pînă la 9 milioane de lei sau deţine active totale de pînă la 9 milioane de
lei;

b) întreprindere mică – întreprindere care are de la 10 pînă la 49 de salariaţi,


realizează o cifră anuală de afaceri de pînă la 25 de milioane de lei sau deţine active totale de
pînă la 25 de milioane de lei;

c) întreprindere mijlocie – întreprindere care are de la 50 pînă la 249 de salariaţi,


realizează o cifră anuală de afaceri de pînă la 50 de milioane de lei sau deţine active totale de
pînă la 50 de milioane de lei.

Particularităţile întreprinderilor mici şi mijlocii sunt stipulate in art.6 aceeași lege.

(1) Categoria de întreprindere micro, mică sau mijlocie apare la întrunirea condiţiilor
stipulate la art. 5 sau în baza declaraţiei pe propria răspundere (denumită în continuare
declaraţie) pentru întreprinderile nou-înregistrate.

(2) Autoritatea responsabilă de colectarea situaţiilor financiare este Biroul Național de


Statistică. Acesta deţine baza de date ale întreprinderilor mici şi mijlocii şi, la solicitarea
organizaţiei/autorităţii care administrează instrumente de susţinere, confirmă corespunderea
lor caracteristicilor de întreprinderi mici şi mijlocii, stipulate la art. 5, conform ultimelor
situaţii financiare prezentate.

(3) Declaraţia pe propria răspundere se depune în formă scrisă de către conducătorul


întreprinderii sau de reprezentantul împuternicit al acestuia, se prezintă la cererea

5
organizațiilor sau autorităților/instituțiilor publice care administrează instrumente de susţinere
şi conţine:

a) datele de identificare ale agentului economic (denumirea, sediul, numărul de


identificare de stat (IDNO));

b) numele şi funcţia semnatarului;

c) forma juridică de organizare a agentului economic;

d) numărul de salariaţi la momentul depunerii declaraţiei;

e) cifra de afaceri la momentul depunerii declaraţiei;

f) activele totale la sfîrșitul anului de gestiune;

g) lista membrilor fondatori ale căror cote în capitalul social al întreprinderii depăşesc
25%.

(4) Lista elementelor declaraţiei de la alin. (3) este exhaustivă şi nu poate fi


interpretată extensiv.

(5) Întreprinderile mici şi mijlocii organizează şi ţin contabilitatea, întocmind situaţii


financiare conform Legii contabilităţii.

3. POLITICI DE SUSŢINERE A DEZVOLTĂRII IMM


Rolul central al IMM-urilor a fost recunoscut de către Comisia Europeană prin adoptarea în
anul 2008 al unui cadru amplu de politici pentru întreprinderile mici şi mijlocii. Din aceste
considerente. Comisia Europeană prin Comunicarea către Consiliu. Parlamentul European.
Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor din 25.06.08 „Gândiţi mai
întâi la scară mică": Prioritate pentru IMM-uri. în „Small Business Act" pentru Europa"
menţionează. în mod expres, necesitatea eficienţi zării activităţii agenţilor economici,
promovării unei culturi antreprenoriale şi creării unui mediu propicc dezvoltării
întreprinderilor mici şi mijlocii prin stabilirea a 10 principii de dezvoltare.

In cadrul programului de activitate al Guvernului „Integrarea Europeană: Libertate,


Democraţie, Bunăstare, 2011-2014".Guvernului Republicii Moldova, şi-a asumat
angajamentul de a consolida cadrul juridic şi instituţional necesar pentru promovarea
integrării europene".

6
Prin Hotărârea Guvernului nr. 685 din 13 septembrie 2012, Guvernul Republicii Moldova a
adoptat o nouă Strategie de dezvoltare a sectorului IMM pentru anii 2012-2020. Una din
direcţiile prioritare ale Strategiei, este optimizarea cadrului normativ de reglementare la
necesităţile IMM-urilor, în urma ajustării căruia vor fi reduse barierele administrative şi
costurile regulatorii pentru IMM-uri. Aceste prevederi sunt totalmente conforme şi cu
Strategia Naţională de Dezvoltare a Republicii Moldova 2012-2020 (priorităţile ..business cu
reguli clare de joc"; „acces la finanţare"; „educaţie").

Astfel art 9 din legea Legea nr. 179 din 21.07.2016 ne spune care este cadrul instituțional de
realizare a politicilor pentru IMM și anume guvernul care :

(1) Guvernul:

a) aprobă politicile de susținere a dezvoltării ÎMM-urilor prin documente de


planificare strategică (strategii) și programe de stat pentru dezvoltarea sectorului ÎMM-urilor;

b) asigură coordonarea politicilor și a măsurilor de încurajare și de susținere a ÎMM-


urilor, monitorizarea și evaluarea acestora prin intermediul Ministerului Economiei și
Infrastructurii.

(2) Finanțarea procesului de realizare a strategiilor se efectuează prin includerea în


legea bugetului a resurselor financiare necesare, precum și prin crearea unor fonduri speciale
conform legislației în vigoare.

(3) Ministerul Economiei și Infrastructurii:

a) elaborează și asigură implementarea strategiilor și programelor de stat în domeniul


dezvoltării ÎMM-urilor;

b) conlucrează cu autoritățile publice locale în vederea realizării programelor similare


în teritoriu;

c) analizează evoluția sectorului și înaintează propuneri privind eliminarea barierelor


administrative în relațiile ÎMM-urilor cu organele de stat;

d) coordonează implementarea programelor naționale de asistență financiară și


tehnică destinate dezvoltării sectorului ÎMM-urilor.

7
(4) Implementarea politicii de stat privind susţinerea dezvoltării întreprinderilor mici
şi mijlocii se efectuează de către Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor
Mici şi Mijlocii (ODÎMM), structură organizațională responsabilă de acest domeniu, precum
și alte autorităţi, instituţii publice şi private în domeniu.

(5) Misiunea, funcțiile de bază, atribuțiile și drepturile Organizaţiei pentru


Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii se stabilesc de Guvern.

(6) Autorităţile administraţiei publice locale aprobă şi implementează strategii şi


programe locale şi regionale de susţinere a dezvoltării ÎMM-urilor.

(7) Pentru finanţarea implementării strategiilor şi programelor locale şi regionale de


susţinere a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi altor acţiuni de susţinere a
acestora, autorităţile administraţiei publice locale pot să aloce mijloace financiare proprii.

Totodata articolul 11din aceiași lege prevedecare sunt programele de stat pentru dezvoltarea
ÎMM-urilor:

(1) Programele de stat de susţinere a dezvoltării sectorului ÎMM-urilor reprezintă un complex


de activităţi, orientate spre realizarea unui obiectiv bine determinat în cadrul politicii de stat
privind stimularea dezvoltării întreprinderilor micro, mici şi mijlocii, finanţate din mijloace
financiare bugetare, inclusiv din donații străine.

(2) Obiectivele programelor de stat sînt îndreptate spre:

a) susținerea tinerilor întreprinzători în lansarea unei afaceri în țară;

b) stimularea persoanelor migrante în deschiderea unei afaceri în Republica Moldova;

c) dezvoltarea antreprenoriatului feminin și a celui social;

d) susținerea ÎMM-urilor cu potențial de export și internaționalizarea acestora;

e) adaptarea ÎMM-urilor la principiul „economiei verzi”;

f) extinderea infrastructurii de suport în afaceri prin dezvoltarea incubatoarelor de


afaceri, parcurilor industriale, clusterilor etc.

(3) Componentele de bază ale programelor de susţinere a dezvoltării sectorului ÎMM-urilor


sînt:

8
a) subiectul, scopul, principiile şi termenele de implementare a programului;

b) suportul oferit în cadrul programului;

c) suma suportului individual oferit pentru un business-plan în cadrul programului;

d) organizaţia (autoritatea, instituţia publică, întreprinderea de stat) care iniţiază


programul;

e) organizaţia (autoritatea, instituţia publică, întreprinderea de stat) care gestionează


programul;

f) instituţia sau organizaţia (autoritatea, instituţia publică, întreprinderea de stat) care


finanţează programul;

g) criteriile de eligibilitate pentru beneficiere de suport şi modul lor de aplicare;

h) durata programului de suport.

(4) Monitorizarea, coordonarea şi corelarea procesului de implementare a programelor


de susţinere a dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii se efectuează de către
ODÎMM.

(5) Plafoanele cheltuielilor administrative de lansare şi desfăşurare a programelor de


dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii şi ale cheltuielilor complementare lor
(de monitorizare, evaluare şi control) se stabilesc la aprobarea bugetului fiecărui program, dar
nu mai mult de 10% din valoarea sumelor alocate pentru programul propriu-zis.

Articolul 12. Facilităţile şi înlesnirile pentru întreprinderile mici şi mijlocii

(1) Statul acordă facilităţi fiscale pentru dezvoltarea ÎMM-urilor prin prevederile
Codului fiscal.

(2) Întreprinderile mici și mijlocii vor beneficia de o cotă minimă din contractele de
achiziții publice după cum va fi stabilit de legislația privind achizițiile publice.

(3) De instrumentele de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii nu beneficiază:

a) întreprinderile care deţin o poziţie dominantă pe piaţă, fapt constatat de autoritatea


competentă;

9
b) întreprinderile în al căror capital social cota membrului fondator care nu este
întreprindere micro, mică şi mijlocie depăşeşte 25%, cu excepţia organizaţiilor necomerciale;

c) întreprinderile importatoare de mărfuri supuse accizului;

d) companiile fiduciare şi companiile de asigurare;

e) organismele de plasament colectiv în valori mobiliare;

f) instituţiile financiare;

g) organizaţiile de microfinanţare, asociaţiile de economii şi împrumut;

h) întreprinderile de schimb valutar şi lombardurile;

i) întreprinderile din domeniul jocurilor de noroc;

j) fondurile nestatale de pensii;

k) întreprinderile la care controlul de stat a evidenţiat repetat aceleaşi încălcări ale


legislaţiei.

Concluzie:
În concluzie pot sa afirm ca în ultimele decenii, rolul IMM-urilor a crescut
semnificativ, ca urmare a unui șir de premise, în special: creșterea rapidă a nevoii de servicii,
diversificarea cererii, ceea ce presupune orientarea spre o nișă îngustă de piață; elaborarea și
implementarea noilor tehnologii, care se realizează cel mai eficient în sectorul MB, ponderea
ridicată a șomerilor, pentru care crearea IM este de multe ori singura modalitate de a obține
un venit minim. Odată cu cresterea rolului IMM pentru economia R Moldova, statul a început
sa implementeze politici de susținere și facilitare, dar cu parere de rău mai are de lucru.

10
Bibliografie:
 Aculai, E. Contribuţia sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii la dezvoltarea
economică regională. În: Dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii: contribuţie,
provocări şi direcţii de perspectivă / Aculai E., Vinogradova N., Percinschi N., Novac
A., Clipa V. – Chişinău
 LEGE Nr.179 din 21-07-2016 cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii publicat :
16-09-2016 în Monitorul Oficial
 Aculai, E. Condiţiile de creare şi dezvoltare a întreprinderilor: analiză prin prisma de
gen / Ed.board: Cara, O., Cesnocova, N. et al. Statistica Moldovei, UNDP, UNIFEM.
Chişinău: Nova Imprim SRL, 2009.
 Competitivitatea şi dezvoltarea sectorului privat, Republica Moldova 2011:
Încurajarea dezvoltării sectorului IMM / elab.de N.Philiponner, L.Mechelen et.al.-
Chişinău, OCDE, 2011

11

S-ar putea să vă placă și