Sunteți pe pagina 1din 4

MINISTERT,t- EDI.

JCATI EI SI CIRCE-IARI I

?$ffcE

INSTRUCTIUNEA ARACIP nT. 1


- irunrcrsrRAREA cERERrr DE EvALUARE
... {*. r* o .
-o-
.1.......e ru t. & 4/

Av6nd ?n vedere prevederile art.6 din HG nr. 99312020 privind aprobarea Metodologiei de
evaluare institulionald in vederea autorizdrii, acreditdrii qi evaludrii periodice a organizaliilor
furnizoare de educafie,
Pentru o corectd inlelegere si o implementare unitard de cdtre toate autoritdfile implicate in
procesul de evaluare externd, precum si de cdtre unitdlile de invdtdmAnt,

Agenfia RomAnd de Asigurare a Calitdtii in invilSmAntul Preuniversitar (ARACIP)


emite prezenta instruc[iune:

1. Persoanele juridice, publice sau private, caresoliciti declangarea procesului de evaluare


externd, depun la ARACIP o cerere insoliti de o fig5-tip gi un raport de evaluare intemd
(in funcfie de fiecare tip de cerere).
Tipurile de cerere sunt:
2.1. Cerere de evaluare externi pentru autorizarea de funcfionare provizoriel;
2.2. Cerere de evaluare extemi pentru acreditare2;
2.3. Cerere de evaluare externd periodic63;
2.4. Cerere pentru exprimarea acordului ARACIPa;
2.5. Cerere de monitorizare in vederea schimbdrii sediului/ extinderea activititii de
invdldmAnt5;
2.6. Listd gi Notd de fundamentare6 /Cerere de monitorizare pentru reorganizarea relelei
gcolare;
2.7. Cerere de inscriere in Registrul special al organizafiilor furnizoare de educalie care
organizeazd qi desf5goard pe teritoriul RomAniei activit5li de invdtdmAnt
corespunzdtoare unui sistem educalional din altd qari7.

1 cf. HG nr.99312020, OUC r.rr.48/2018-unitatea tutelar5, OMEC nr. 559912020, unitifi de invilimAnt preuniversitar infiinfate de
cdtre institufii de invi[dmAnt superior, in structura acestora, OMEN nr. 341212}73-antepregcolar, OUpA CAZ.
2 Idem 1.
3 Idem 1.
a cf. OMEN m.36671201.9
9i OMEN nr.366812079- palatele, cluburile copiilor, cluburile sportive gcolare, liceele acreditate de filierd
teoretici/vocalional5, cu profiluri deja autorizate /acreditate, DUPA CAZ.
5 Cf. OMEC nr.559912020, art.25

6 Cf. OMEC nr. 559912020, art. 23. Listele vor fi insolite de datele de identificare ale unit5lilor de invSfdmAnt in proces de
reorganizare, asumate de conducerea acestora. Cererea in platformi este ini!iati de expertul ARACIP pe baza datelor transmise.
7 Cf. HG nr.99312020
9i OMEN nr.3800/2015.
WN4lNIsIF,I{t,lt]l)(]CA.llElSlCF,}].CF,.l^l\I|W"Tfl#$ffY.$#,,

i. Cererile se transmit in format letric, insolite de figa


- tip, conform modelelor publicate si
in termenele comunicate pe site-ul ARACIP. Cererile transmise in alt format gi/sau
inregistrate dupd expirarea termenelor vor fi respinse ca inadmisibile. Termenele de
solutionare a cererilor se calculeazd de la data primirii lor la ARACIP, in variantd letricd,
indiferent de reviziile ulterioare. Numdrul de zile prevdzut de legislalie semnificd zile
calendaristice.
4. Cererile se intocmesc in mod obligatoriu gi ?n format electronic in platforma
https://calitate.aracip.eu. in profilul creat pentru fiecare furnizor de educa(ie. Termenul
de generare, completare gi transmitere, de cdtre furnizorul de educafie, a cererii ?n
platform5 este de maximum 3 zile de la data inregistririi cererii letrice. Necompletarea
cererii in platformd conduce la respingerea cererii letrice ca inadmisibild.
5. in vederea validdrii, expertii ARACIP verificd pentru conformitate inscrisurile din
cererea letricd gi cererea in format electronic, inclusiv pe site-ul Ministerului Finantelor
Publice pentru CUI /CIF ale persoanelor juridice gi pot solicita revizia cererii.
tn situalia validdrii cererii electronice, se realizeazi contractarea (dup 5. caz) si continuarea
procesului de analizd.
6. Figa-tip are un format stabilit de ARACIP. Figa-tip este avizatd de inspectoratul gcolar
judetean/al municipiului Bucuresti. Figa-tip transmisd in alt format sau fdrd aviz
conduce la respingerea cererii letrice ca inadmisibild.
7. Documentatia aferentd cererilor de evaluare externd se numegte raport de evaluare
intemd - REI. Aceasta se transmite doar electronic, prin trcdrcare in platforma
https://calitate.aracip.eu (in profilul creat pentru fiecare unitate de invS[5mAnt) gi
atagarea la cererea electronic5. Neatagarea documentafiei la cererea electronici qi
netransmiterea ei spre analiz5, in termen de maximum 5 zile de la data validdrii cererii
electronice, conduc Ia respingerea cererii letrice ca inadmisibild.
8. ln vederea expertizei documentatiei, furnizorul de educafie/ gcoala trebuie sd parcurgd,
in mod obligatoriu, 3 pagi de lucru in platformds:
8.1. ,,incdrcare in profilul creat pentru fiecare unitate de invdtdmAnt";
8.2.,,ataseazd la cerere" ;
,,trimite spre analizd".
8.3.
ln sifuafia nerespectdrii pagilor de incdrcare, atagare si trimitere a raporfului de evaluare
intemd, acesta nu va putea fi vizualizat de cdtre experfi, iar cererea letricd va fi respinsd ca
inadmisibild.

8
Y ezi Ghid _tu torinl _cer ere _o nline.
ASIGURARE A CALITATII
lvlrNrsl'ERTJL EDrJcATlEt sr CEncETART T

iNiNvArAuANrur
PREUNIVERSITAR

g. tn situafia unui nou furnizor de educafiel a unei noi unitdfi de invdtdmAnt


preuniversitar, se respectd aceleagi etape, cu exceplia termenului de la punctul4, care se
extinde la7 zile, pentru:
9.1. configurarea de cdtre experfii ARACIP a noului profil in platforma
https://ca I itate.a racip.eu ;

unui nou utilizator;


9.2. ir:rregistrarea
9.3. generarea cererii de noul utilizator.
La expirarea celor 7 zile, cererea va urma acelagi parcurs.
ro. Dupd validare, experfii ARACIP verificd inscrisurile din cerere si raportul de evaluare
intemd, sub aspectul corectitudinii, completitudinii, veridicitdfii, coreldrii datelor, in cel
mult 30 de zile de la data inregistrdrii cererii. Experlii decid solufionarea fiecdrei situafii
in parte gi comunici petentului rezultatul analizei, pdn platforma
https://calitate.aracip.eu si /sau orin email. Dacd sunt necesare comoletiri. oetentul are
la dispozifie un termen de maximum 15 zile de la prima comunicare a situatiei realizatd
de experfi.
11. Cererile, figeletip gi rapoartele de evaluare internd incorect completate, incomplete,
neveridice si cu date necorelate, vor fi completate / corectate in termen de 15 zile de la
data comunicdrii. La expirarea termenului, in situalia necompletdrii sau a completdrii
necorespunzdtoare, cererea va fi respinsd ca inadmisibili.
rz. Prezenta Instrucfiune intrd in vigoare de la data postdrii pe site-ul ARACIP
(https://aracip.eu).

OSIFESCU
Wirlli]l:l]]].lllll){)(,\i|ll\I(.,|il(|I,\1r''%"1,fiff$HY.#ff,,

Pentru o bund 9i eficientd colaborare cu personalul ARACIP, in vederea solufiondrii corecte a

cererilor dvs., vi adresdm urmdtoarele

RECOMANOARI:

L. Demarati din timp procesul de intocmire a documentafiei necesare!


. Consultali calendarul activitdfii publicat la inceputul fiecSrui an gcolar, planificali totul
din timp gi NU depdgifi termenele.
o Pentru asigurarea unei decizii corecte gi declangarea procedurii de evaluare extemd la
momentul oporfun, conform calendarului comunicat recomandim ca reprezentanful
legal al unitd[ii de invdldmAnt sd se consulte cu ISJ/ISMB, prealabil tntocmirii cererii gi
figei-tip/av izdrii lor .
2. Cititi cu atenfie toati informatia juridica necesari si toate instrucfiunile realizate de
personalul nostru in sprijinul dvs. Informatii utile despre evaluarea externd a calit5lii educatiei
sunt disponibile/pot fi solicitate prin accesarea urmdtoarelor surse:
o Sitehttos://aracio.eu
o Secfiunea Contact (adresd pogtald gi electronicd, telefon, fax);
o intrebiri frecvente.
Secliunea
o Pagina de Facebook Agen{ia Romind ile Asigurare a Calitd[ii in inud[dmfrntul
Preuniaercitat
. Tutorial Reprezentant FE (https://calitate.aracip.eu + profil unitate -- Colaborare ---)

Biblioteca metodologicd/intreabd un expert).


3. Urmafi cu atentie tofi paqii indicafi pentru completarea cererii, a figei tip qi privind
incdrcarea documentafiei pe platforma https://calitate.aracip.eu
. La momentul depunerii cererii in format letric, la ARACIP, recomanddm ca documentafia
(din componenfa Raportului de evaluare intemd, in funcfie de tipul de evaluare externd -
vezi site https://aracip.eu/) sd fie deja incdrcatd in profilul unitdlii de inv5limAnt din
aolicatia https://ca I i ta te.aracio.eu.
. Inadvertenfele intre cererea in format letric gi datele din formularul
cererii generate in
aplicafie pot conduce la invalidarea celei dintAi gi anularea intregii proceduri - prin
urmare, trebuie verificatd conformitatea gi corectitudinea datelor introduse in cerere (format
letric/format electronic).

L-.'10.'1_0