Sunteți pe pagina 1din 11

ŞCOALA ........cu clasele I-VII slava cercheza........

PROIECT DIDACTIC

DATA: 16.12.2010
CLASA: a III-a
PROPUNĂTOR: Stefan Cotoran
OBIECTUL: OPŢIONAL - ,,ORTOGRAFIA ORTOGRAMELOR PE ÎNŢELESUL ŞCOLARILOR MICI”
SUBIECTUL: ,,Să scriem corect ortogramele”
TIPUL.: de aprofundare şi consolidare a cunoştinţelor dobândite anterior

a) OBIECTIVE GENERALE: dotarea elevilor cu instrumentele psihico-intelectuale pentru


fixarea cunostintelor;
-dezvoltarea colaborarii intre elevi;
-incurajarea capacitatii creative a elevilor;
-aprofundarea si consolidarea cunostintelor dobandite anterior.

b)Obiective operaţionale: a) cognitive: O1 – să recunoască ortogramele dintr-un enunţ/text,


audiat sau scris, şi să le pronunţe corect;

O2 – să analizeze şi să completeze corect un enunţ eliptic de ortograme;


O3 - să analizeze mintal un enunţ oral şi să descopere ortogramele acestuia;
O4 – să creeze singuri ortograme din perechi de cuvinte date;
O5– să ordoneze cuvintele ,,amestecate” ale unui enunţ– să ordoneze enunţurile
,,amestecate” ale unui text;
b) psihomotorii:O6 – să mânuiască rapid şi cu pricepere materialele necesare activităţii pe echipe
(cuvinte decupate,coli de polistiren,
ace cu gămălie);
c) afective: O7 – să lucreze corect şi activ, participativ-interesat atât individual, cât şi în perechi
sau pe grupe;
O8 – să manifeste interes,seriozitate şi plăcere în rezolvarea sarcinilor trasate.

FORME DE ORGANIZARE
a) a conţinuturilor:, interdisciplinară
b) a activităţii: frontal, individual, în perechi, pe grupe;

TIPURI DE INTERACŢIUNI : profesor-elev, elev- profesor; elev-elev;


TIPURI, FORME,
STRATEGII
ŞI INSTRUMENTE
DE EVALUARE :formativă, sumativă,
orală şi scrisă, individuală şi în grup,
autoevaluarea, interevaluarea în cadrul grupului
RESURSE:
a)pedagogice (metode şi procedee):, citirea explicativă, conversaţia euristică, observaţia, explicaţia, analiza,
sinteza, comparaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul
didactic, problematizarea;
b)materiale : fişe de lucru, planşe, panouri de polistiren expandat, cuvinte decupate, ace cu gămălie;
.
specifice disciplinei : - Blideanu, Eugen; Şerdean, Ioan: ,, Orientări noi în

metodologia studierii
limbii române în ciclul prima
,
-Pralea, Viorica: ,,Să scriem corect!”,E.
D. Paralela 45, 2003;
- *Şerdean, Ioan: ,,Didactica limbii şi literaturii române în
învăţământul primar”, Corint, 2007.
c) bibliografice:
Constantinescu, Maria: ,,Capcanele ortografiei”, E.D.P., Bucureşti, 1996;
*Nicola, Ioan: ,,Pedagogie”, E.D.P., Bucureşti, 1996;

Module de formare din cadrul proiectului Dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice


prin activitati de mentorat.
Predarea-învăţarea interactivă centrată pe elev;
Evaluarea continuă la clasă;
Cunoaşterea elevului;

d) temporale: 50
ȚINTA DE PROGRES PROFESIONAL:

DESFĂŞURAREA LECŢIEI

ETAPELE LECŢIEI OB. RESURSE PROCEDURALE EVALUARE


de conţinut de forme de metode şi mijloace (metode,
timp organizare procedee didactice instrumente,
indicatori)
1. Captarea atenţiei ☺,, Era o zi minunată. Copiii s-au dus 2’ Expunerea Fise de lucru Orala
în pădure. Deodată cerul s-a innorat. frontal Conversatia - observarea
Parcă i- a pus cineva un văl cenuşiu. Pe explicatia sistematică
fete le-a cuprins frica. Dar băieţii n-au
luat în seamă. Ei şi-au făcut o colibă
din crengi.
Dintr-odată a-nceput să plouă. Băieţii
le-au făcut loc fetelor în adăpost. Însă
ploaia n-a ţinut mult. Şi până seara
fost-a veselie mare!”
-Cerinta
1)Ganditi-va la un alt sfarsit al
povestirii,apoi oral, spune-ti la ce v-ati
gandit.

2. Anunţarea O.O6 ☺ Invatatorul EXPLICĂ elevilor 1’ Explicatia - observarea


obiectivelor importanţa efectuării a cât mai multe Conversatia sistematică
exerciţii pentru învăţarea scrierii corecte a euristica
ortogramelor si *COMUNICĂ elevilor
că în această oră vor efectua diferite tipuri
de exerciţii cu ortogramele pe care le-au
învăţat pe parcursul semestrului.
Accentuează că scopul lecţiei este să-şi
consolideze, pin repetare, cunoştinţele
însuşite . Pentru mobilizare cere elevilor
să enumere câteva tipuri de exerciţii
efectuate în orele de opţional.

3. Dirijarea invatarii ☺Invatatorul PRECIZEAZĂ că 25’ - explicaţia Fise de lucru - observarea


a)Prezentarea succesiunea exerciţiilor va urma un curs - conversaţia *planşă cu Sistematică
conţinutului ce ascendent, ca dificultate, fiecare exerciţiu *frontal euristică textul de pe - proba orală
urmează a fi predat, răspunzând unui scop precis. *muncă - citirea fişă
recapitulat, sistematizat *ÎMPARTE fişele de lucru, cere elevilor independentă expresivă
şi evaluat să-şi scrie numele pe fişe - exerciţiul
b) prelegere O.O1
interactiva
* ELEVII ASCULTĂ cu atenţie
indicaţiile.
*Îşi scriu numele pe fişe. - proba scrisă
Subliniaţi ortogramele din textul
următor:
,, Era o zi minunată. Copiii s-au dus în
pădure. Deodată cerul s-a innorat.
Parcă i- a pus cineva un văl cenuşiu. Pe
fete le-a cuprins frica. Dar băieţii n-au
luat în seamă. Ei şi-au făcut o colibă
din crengi.
Dintr-odată a-nceput să plouă. Băieţii
le-au făcut loc fetelor în adăpost. Însă
ploaia n-a ţinut mult. Şi până seara
fost-a veselie mare!”
*CERE:
a) - să citească cerinţa şi să explice ce au
de făcut; repetă cum recunosc
ortogramele pe un text scris
- să citească tare textul integral;
- să sublinieze individual ortogramele din
text.
b) - să sublinieze ortogramele şi pe planşă
şi să le pronunţe corect;

ELEVII CITESC
- cerinţa şi explică sarcina de lucru;
*un elev citeşte integral şi expresiv textul;

*REPETĂ care este modul de


recunoaştere a ortogramelor pe un text
scris;

*SUBLINIAZĂ ortogramele din text,


individual, pe fişe;

* mai mulţi elevi vor sublinia ortogramele


şi pe planşa expusă.
c)......aplicatii. O.O3 . RECUNOAŞTEREA *individual, apoi - lectura *text pentru - observarea
ORTOGRAMELOR ,,DUPĂ frontal explicativă învăţător sistematică
AUZ”(dintr-un text citit de învăţător): - analiza *planşă cu
*EXPLICĂ elevilor sarcina de lucru (să - conversaţia textul analizat
asculte cu atenţie un text citit, să *individual euristică *fişele de - proba orala
descopere ortogramele şi să le scrie în - comparaţia lucru si scrisa
ordinea în care le simt în text; înv. citeşte - evaluarea
întâi textul integral, după care se reia pe reciprocă
enunţuri).
TEXTUL ANALIZAT
,, Ieri ne-am dus la muzeu. Acolo l-am
văzut pe Ştefan cel Mare. Ştiam că este- -autoevalua-
un fel de păpuşă. Un copil mititel rea
credea că-i viu. El voia să-i dea o
bomboană. Copilul a-nceput să plângă.
Dorea în schimbul bomboanei să-şi
pună coroana lui.”
*ÎNTREABĂ după fiecare enunţ recitit:
- ,,Simţiţi” ortograma? Vă rog să o scrieţi
pe fişa voastră.
*VERIFICĂ, împreună cu toată clasa
corectitudinea rezolvărilor: expune planşa
cu textul, cere elevilor să confrunte
numărul şi corectitudinea ortogramelor
scrise de ei cu cele subliniate pe planşă,
apoi, pentru fiecare răspuns corect să-şi
acorde un punct: pentru şapte răspunsuri
FB, pentru şase B, pentru cinci S.
*CERE elevilor să-şi acorde singuri
calificative.
d) organizarea O.O6 D. COMPLETAREA UNOR Activitate in lectura fişe de lucru observarea
pentru activitatea de ENUNŢURI LACUNARE DE perechi expresivă sistematică
grup- ORTOGRAME:(cerinţa nr. 3 + set de *frontal şi pe - *set de planşe
planşe). perechi - analiza,
*ANUNŢĂ că activitatea următoare se va comparaţia *carioca roşu,
desfăşura pe perechi – colegi de bancă, explicaţia verde, albastru
fiecare pereche va primi un număr, prin
numărarea băncilor – 1, 2, 3…, CERE - observarea
elevilor să-şi scrie numărul perechii pe
fişă; - analiza
*EXPUNE trei planşe pe care sunt scrise
câte patru enunţuri lacunare de ortograme, - problemati- - proba scrisă
numerotate şi scrise cu culori diferite. zarea
*EXPLICĂ precum că fiecare pereche
trebuie să citească de pe fiecare planşă -exerciţiul
enunţul numărului său, sa le scrie pe fişă, - evaluarea
completând ortogramele. Adaugă că reciprocă
trebuie să obţină un text. observarea
*PRECIZEAZĂ că membrii fiecărei sistematică
perechi trebuie să se consulte între ei .
PLANŞELE: I. 1. Maria .......întrebat
pe Ionel:
2. Dentistul ……spus blând lui
Gigel:
II. 1. – Voi .......culcat aseară odată cu
găinile?
2. – Vrei …...scot măseaua fără
durere?
III. 1. – Nu! Noi.......culcat singuri! -
2. – Nu, vă rog.......scoateţi şi - proba orală
durerea!
INVATATORUL INVITĂ , după
expirarea timpului, fiecare pereche să - autoevalu-
citească textul obţinut pentru a-şi însuşi area
expresivitatea şi mesajul.
*ASCULTĂ doi elevi din trei perechi
diferite cum au completat enunţurile şi -
cum redau expresivitatea corespunzătoare
semnelor de punctuaţie. Eventualele erori
se corectează antrenând întreaga clasă.
*CERE completarea enunţurilor şi pe
planşe.
*CONDUCE, prin conversaţie, la
stabilirea concluziei că textele sunt nişte
glume.
*NOTĂ:dacă nici o pereche nu a reuşit
definitivarea lui, se rezolvă rapid cu toată
clasa.
4) Feedback prin O.O8 * JOC DIDACTIC PE ECHIPE 18’ *munca în explicaţia * plicuri cu - observarea
raportarea la COMBINAT CU ACTIVITATE PE perechi - exemplul cuvintele sistematică
obiectivele propuse PERECHI *munca în echipă - demonstraţia decupate ale
iniţial, cu solicitarea *ANUNŢĂ ŞI ORGANIZEAZĂ -exerciţiul enunţurilor
elevilor ACTIVITATEA; - analiza unui text
- formează echipele (trei echipe a câte trei - siteza *panouri/coli
se vor aşeza grupat ca să poată colabora; -comparaţia de polistiren
- cere echipelor să-şi aleagă câte un lider; - problemati- expandat
- precizează că jocul are la bază munca în zarea *ace cu
perechi şi colaborarea perechilor în - jocul didactic gămălie
echipă, precum şi încredere în liderul ales; panourile
- împarte la fiecare echipă câte trei plicuri echipelor
– câte un plic pentru fiecare pereche – în *planşă cu - proba
care se află cuvintele decupate a câte unui textul jocului practică
enunţ, care împreună alcătuiesc un text
( fiecare echipă are cuvintele scrise cu altă
*/*/culoare – - evaluarea
echipele pot fi numite ,,roşii”, ,,verzii”, reciprocă
,,albaştrii”).
*PRECIZEAZĂ ordinea sarcinilor:
a) fiecare echipă ordonează repede pe
banca sa cuvintele din plicul primit;
b) toată echipa , împreună cu liderul va
citi cele trei enunţuri obţinute şi va stabili
ordinea lor intr-un text logic;
c) fixează cu ace cu gămălie cuvintele
textului obţinut pe un panou de polistiren -autoevalua-
expandat, respectând spaţiul dintre rea
cuvinte şi semnele de punctuaţie potrivite;
d) anunţă momentul în care termină
sarcina de lucru şi predă panoul
învăţătoarei.
APRECIEREA REZULTATELOR
JOCULUI:
*EXPUNE panourile ,,cu spatele” în
ordinea predării lor de către echipe ( locul
I, locul II, locul III);
*PREZINTĂ planşa cu textul care a fost
obiectul jocului didactic:
,,Marinela l-a văzut pe Alin la stână. Pe
deal era un câine de-al lui. Marinela s-a
speriat şi de câine şi de umbra sa.”
INVATATORUL *INVITĂ liderul
fiecărei echipe să-şi prezinte panoul cu
textul format;
*CERE ca din fiecare echipă un elev să
citească textul, iar altul să verifice
corectitudinea, urmărind planşa, liderul
poate interveni, dacă e cazul;
*ÎNSĂRCINEAZĂ întreaga echipă să
stabilească singură locul ocupat în funcţie
de corectitudinea rezolvării şi timpul
consumat.

5) Obtinerea MOMENT VESEL: 3’ *munca în echipă - evaluarea


performantelor  În funcţie de locul obţinut alternativ cu reciprocă, prin
fiecare echipă va primi ca activitate frontală comparaţie
premiu-surpriză mere ,,cu
chipuri” realizate cu autocolant:
locul I – chipuri vesele, locul al
II lea – chipuri cu regret, locul
al III lea – chipuri bosumflate.
 ELEVII Încearcă să explice
legătura dintre locul obţinut şi
expresia ,,chipului” mărului
primit ca premiu.
6)Asigurarea O.O INVATATORUL reaminteste elevilor 1’ conversatia
retenţiei şi transferul cat de important este sa scriem
de cunoştinţe corect,pentru ca nu mai asa vom reusi
sa ne facem intelesi si putem avea un
viitor stralucit.
*CERE elevilor să scrie acasă un scurt
text, cu minim cinci ortograme, în care să
fie vorba despre mărul primit ca premiu.