Sunteți pe pagina 1din 7

NORMA DANIELS

Titlu original (eng): The Price of Duty

Pretul
, datoriei
Traducerea gi adaptarea in limba romini de:

Deuclpren GIF a Bibliotecii Naflonale


GEORGETA CONSTANIIN
DAlilIBIt, NORMA
Preful datoriei / Norma Daniels
Traducitor: Georgeta Constantin
Bucuregti: rditum ri ripoe$dAlc tis, 2019 .
rsBN 978-606.736.293.0
I. Aurelian Micu (Editor)
II. Alexandra Piripitsis (Redaaor)
III. Ioan Drighici (Lector)
821..11L.3I:135.I Edttua gi Tipoga'fia

ATCRIS
Coleclia,, EL gi EA"
Uhimele apari.fii ale colectjei

t
i

1056 Ramona Stewart -Speranla nu moare


IA57 Brooke Hastings -AtractiA mdiii
1058 Bethea Creese -Domnlta din Cipru
1059 Kate Freiman -kip cu pirul de aur
1060 Teresa Dawson -Festivalul vinului
1061 Renee Shann -Bdrbatul potrivit
1062 Gail Douglas -Vreme furtunoasi
1063 Monica lewty -Dorin{i nestivilitd
1064 leigh Stanford -Balsah pentru rini.le trecutului
1065 Iftist€n Robinefte -lubind cuspfrarifi ,
Capitolul 1
1066 Susana Thorson -Dama de companie
1067 NormaJeffrey -Nodul itrins al dragostei
1068 Victoria teigh -Dragoste de sori
1069 Julie Fontange -Anotimpul schimbirilor Devon inchise geanta de vo.iaj pe care o pregdtea de
1070 Marry fGernan -Play.boy
citeva zile. Era foarte entuziasti gi nu gtia cum si se
1071, Donna Carlisle -Coqmarul l

1072 Caitlin Clark LApCLfiA mmctuill tempereze, deoarece nu voia sd sufere o noui
1073 Catherine Airlie , -Formula magici a dragostei
tw
aezam gtre.
1074 Roseanne Hunter , -Acea vari a renuntiirii
1075 Marianne Wurtz -Ochi de tigru
De data aceasta, simfea insi
lucrurile vdr decurge
cd
1076 Anne Brock -locul doi cAqtigi i mai bine. Dorea atit demult, incdt nu voia si l^. ,-o
1077 Barbara Steel -Vrijitod din Portland
1078 Letty Cameron abata:nimic.
-Risplata modestiei
1079 Madeleine Ker '.O cesitorie ca pe wemuri Mai privi o datd prin dormitor, si verifice cu ochii ei
1080 Leigh Michaels -Un birbat firi scrupule
1081 ElaineRaco Chase -Al nouilea val
albaqtri ca cerul dacd nu Uitas,e ceva. ':

1082 Melanie Hurst -Cflntecril siconnorului Dacir totul,,va'decurge cum dorea; u.fr,na ca .ih
1083 DeborahYork -O viald impliniti urnrdtoarele doudr'luni,sd., nu,rnai dd,arm it
r i as, e va
aici. $

fit Efa:cea tnai,,ftxare dorinf d a ei gi seltotrgindise in


NORMA DANIETS PRETUT DMORIEI

ultimele doui siptamdni cum va fi viitorul ei. Era oamenii o priveau ciudat.
adevfuat ci se temea si plece din cisufa tatdlui ei, Devon iesi din camerd,, preocupati de gAndul cum ya
singura rudi pe care o mai avea, dar trebuia si-si asume putea vreodata si-l rispliteasci pe tatal ei. CAnd se va
decizia si si infrunte viitorul. intoarce din Suedia, lucrurile vor reveni la normal si
Se gindise de asemenea, cit de multe indurase tatil atunci va trebui si giseasca o cale s-o facd. Aceasti
ei in ultimii gase ani qi-i era profund recunos cdtoarc sperantd ii umplea sufletul de bucurie gi cuprinsi din
pentru cit de intelegitor fusese. Spera ca intr-o zi sa-l nou de entuziasm, alungi. gindurile sumbre care o
poata rispliti pentru dragostea gi sprijinul pe care le intristau. Refuza sd, creadd ci se va intoarc e acasd, in
simtise din pa*ea lui. ii datora enorm, deoarece in aceeagi stare. Pur qi simplu acest gAnd era de
ultimul timp triise aproape numai pentru ea. Deoarece nesupoftat!
nu mai dorea saiasa din casl nici pAnI lamagazinul din Cu unul din umeri cazut qi gchiopitind in jos pe
coll, ajunsese si faci totul in locul ei. sciri, iqi imagina cum va fi peste citeva luni cind va
Tatdl detinea o pozitie de conducere in
ei putea alerga fdri teama cd,-i va ceda soldul.
departamentul financiar al societllii,,Harrington Charles Johnston, tatal ei, care ajunsese la virsta de
Enterprise", cea mai mare firmi din oriselul cincizeci qi doi de ani si incepuse deja silincirunleascd,
Marchwarth in care triliau. Era un om respectat qi puse jos ziarul cAnd o vazu qi,i z?rmbi blind cu ochii
considerat un angajat pretios, drept urmare fiind foarte albaqtri ca ai ei, deoarece ii mostenise de la el.
bine plitit.
- Gata bagaiul? o intrebd el, incurajind,o ca de
Ca tatd., era extraordinar de atent si-gi ajute fiica, obicei.
astfel ci dupi ce muncea din greu la serviciu, in drum Devon scuturi din cap:
spre casi se oprea si faca unele cumpirituri.
- Tata, nu pot si cred! Pare... un vis! Nu numai ci.
Constatind cafiicalui nu se simte confortabil in public, l-ai gasit pi doctorul acesta miraculos, Henekssen din
luase de pe umerii ei nevoia de a ieqi din casi, stiind ci Suedia, cate a promis ci-mi corccteazd, qoldul... dar ai
NORMA DANIELS PRETUT DATORIEI

strAns banii necesari ca si pot face operatria. O si,1i fiu ei era greu de indurat de tatal ei.
veqnic indatorati! exclami ea cu lacrimi alunecind pe Mi duc sI-1i cobor valizele, si avem mai puqin de
-
obraji. fdcut diminea;td. Si nu ui{i ci plecim La pfima ora.
TatdI ei era un bdrbat puternic, dar era normal si Devon zimbi, ceea ce se intAmpla foate rar. Acum,
aibdo asemenea slibiciune. Mai ales ci trecuse prin ayeao speranti: ca atunci cind ca reveni, va merge
toate stirile odatd, cu Devon, de cdnd avusese normal. iqi va duce singu ra bagajele, iar pe stradd va
accidentul nefericit Ia vfusta de cincisprczece ani qi line pasul cu tatil siu.
jrurmatate Solia lui murise in accident, iar Devon se De-a lungul anilor, se striduise sa nu-i arate tatalui
inchisese din ce in ce mai mult in sinea ei. Desi era ei cit de deprimatd era, gtiind ci fusese profund afectat
explicabil si se intimple astfel pierzdndu-qi mama la o de accident. O iubise mult pe mamv ei qi triia cu vina
vdrsta frageda cind avea incd nevoie de ea, Chades nu ci el fusese la volan. Nu fusese vina lui, dar se tofturase
putea si nu se simti neputinciosinfaga sorfii crude qi gindindu-se ci ar fi putut evita accidentul. Un alt sofer
si nu sufere pentru fiica lui. Anii treceau si chiar daci ii lovise in plin si nu putuse sil faca nimic. Cu toate
Devon ficuse deja doua operatii, aveaincdprobleme cu astea, seimpica foafte greu cu acest gAnd.
qoldul, astfel ci triste{ea n-o pirisea. Acum, la douizeci Niciunul nu vorbea prea des despre accident. Era o
si unu de ani, nu mai pdstra nimic din adolescenta inlelegere tacita si incerce si-l lase in urmi.
veseli care fusese cdndva. Banii pe care-i primiseri pe asigurare le ajunseseri
- Banii sunt ai tii,
cum fi-am spus, iar eu nu doresc un timp. Dar cum Devon avusese nevoie de ingrijiri
si fiu risplitit decAt cu fericirea ra. speciale, se terminasera la un moment dat gi fuseseri
si-i spuni cAt de mult doresre s,o vadd in
Se ablinu nevoifi si se mute intr-o casd mai modesti, iar in noul
compania unor tineri de vdrsta ei. Nu avea niciun cafiier lisaseri si se creadi ci Devon se niscuse cu o
prieten, ceea ce-l intrista profund. Evitase si se apropie malformaqie la qold.
de aItri tineri pentru ci se simlea diformi si singuritatea Charles cobori cu bagajele gi Devon se indrepti cu
10 NORMA DANIETS PRETUL DATORIEI 11

mersul ei nesigur spre bucitirie. o masini, aiuitat? in plus, banii de asigurare erau aitdi,
+
- I1i gdtesc o cini speciali in seara asta, deoarece de prin lege. $tii ci qi-am explicat cum a fost fd,cuta, de
mAine te descurci singur cu mincarea, spuse ea pe un aceea s-a incheiat cind ai implinit douizeci 9i unu de
ton glumel. ani.
Era prima data dupa mult timp cind era intr-o Devon rimase tacuta. igi aminti momentul din urmi
,] dispozi{ie mai buni. cu luni, cAnd implinise doudzeci si unu de ani,..
$ase
-
Si stii ca ma voi revanqa intr-o zi, spuse ea cAnd Nu flcuse nicio petrecere. Cum nu ficuse nici la
ajunseru Ia desert gi el se delecta cu sufleul de optsprezece ani.,. Oricum, nu avea pe cine sd invite,
ciocolati. deoarece nu cunoqteau pe nimeni. Atunci fuseseri cele
- Pentru ce, copila mea? mai grele perioade din viaqa ei, cdci era coplesita de
Pentru banii si timpul pe care le-ai sacrificat
- disperare. Si de la ultima eizi de na$tere nu mai ieqise
pentru mine. Stiu ci nu ti-a fost ugor si mi vezi cum din casi...
sunt si si cheltuieqti atatia bani cu doctorii. Ai ficut Dar tatal ei nu pierduse speranfa. Dupd trei
totul ca si te ingrijegti de mine gi nu te-ai mai sdptimini, venise acasd cu vestea cl-l descoperise pe
preocupat de tine. acest doctor suedez care operase numai cu succes.
- Prostii! Am agteptat sil mai cresti, ca sd ajungem la Nu indriznea totusi si-gi faci inca speranqe gi pentru
ultima interven{ie. Si anul trecut ne-am cumpirat o ea.
maqini noui, nu-i asa?
- Ce bine pentru oamenii pe care i-a operat, spuse
- Una Ia mina a doua, spuse ea, amintindu-qi ci cea ea cu tristete.
cu care ficuseri accidentul fusese un model nou, de - Va fi bine qi pentru tine, Devon, pentru ci vei
ultimi generatie. Ai fi putut si-1i cumperi una imediat merge sa faci operatia, o asiguri tatal ei.
dupi accident, daci folos eaibanii de asigurare. -Tata, dar ai sacrificat deja destul pentru mine.
- Dar p?.na sa incasim asigurarea ) aveam nevoie de Tatil ei o intrerupse gi-i spuse cd de-a lungul anilor
t2 NORMA DANIELS PRETUT DATORIEI 13

plitise o asigurare privlta pentru ea, care avea, scldenta pentru ci iqi fdcuse tot felul de griji. Se gAndea la
la implinirea vArstei de douizeci gi unu de ani. situafia materiala a tatalui ei, care muncea foarte mult
- Serios? exclami ea, permitindu'gi in sfirsit sd fie pentru compania Grant Harrington si la sinitatea ei,
bucuroasi. carc era poate prea qubre dd, ca si meargi mai departe
- buni plitesc rate la ea qi acum sunt
Dv,, de ani cu opera{ia. Dar cind reugea si alunge gindurile negre,
suficienli bani ca si mergi in Suedia sd faci opervtia. visa cum vafiviaqa ei cAnd va merge normal si la primul

- Mi duc singuri? intrebi ea putin alarmatd., dans...


deoarece nu plecase niciodati singuri departe de Charles ceru o a doua portie de sufleu de ciocolatl
pirinli. si dupi ce o savuri cu plicere, se ridici si str2ngi
- Dacd vin cu tine, n-ag putea si te vid decAt foarte vasele.
putin, ii explici tatdl ei. Dar te duc la aeroport si te iau - Lasd", tatd., in selra astale spil eu. O si ai timp cdt
cind revii, adiluga el zimbind incurajator. lipsesc sa te ocupi de treburile casei.
Devon incepu sa pl?'ngil de fericire. Devon era prea entuziasmatd ca sil poata dormi. Mai
-Yaitata, qopti ea coplegiti de emolie. ales gtiind cd, o asteapti o perioadi lungi de stat in
spital, cind va avea destul timp de odihni. Aqa ci merse
in sufragerie qi tatil ei o urmi, stiind cd, eru ultima seard
cAnd erau tmpreuni.
Abia se agezil fiecare in fotoliul preferat cnnd suni
cineva la uqi.
Nu plecase totugi in Suedia imediat. in urmitoarele -MiL duc si deschid, spuse Chades, care o ferea pe
cinci luni, medicul ei curant il pusese la curent pe fiica lui de privirile striinilor, qtiind ci nu-i place si se
chirurgul din Suedia cu istoricul medical al lui Devon. afate.
Aceste cinci luni fuseseri un cogmar pentru Devon, Dar spre groaz? lui Devon, cineva intri in casi, si auzi
r4 NORMA DANIETS PRETUT DATORIEI t5

pa$i care se apropiau de usa sufrageriei. Apoi, in pragul


- Eu plec. Miine zbor la Stockholm, rdspunse ea,
usii apiru un birbat inalt, brunet qi foarte impozant. incercind si-gi pistreze calmul gi si vorbeasca
Trebuia si fie cineva important, dacd. tatil ei il invitase politicos.
in sufragerie, desi ;tia cd, pe eL o derania. CAnd o privi, Devon se simqi intimidati. Crezuse ci
* Dumnealui... este domnul Harrington, spuse tatil o ignori, considerAnd-o insignifianta, dar el o misura
ei. cu ochii lui negri, lisind impresia ci este nervos.
Devon inlelese ci, barbatul era intr-adevdr cineva - Dupi cite vaLize vid, presupun ci pleci intr-o
foarte impofiant, din moment ce era insusi Grant lungd vacantd,.
Harrington. Devon se gindi ci unde pleaca nu se poate numi
- Ea este fiica mea, Devon adiugd tatdl ei vacanta. $efultatilui ei o credea probabil o persoand
Devon nu putea si se ridice repede
;i chiar dacd gtia nepisitoare, fdri responsabilitili, tll ca rlspunse
cd este nepoliticos, nu putu decit si-i intindi mina gi simplu:
si-i zAmbeasci: * O sd vad daca imi place... si decid apoi cit nmin.
- fncintati de cunoq tingi. S-ar putea si stau citeva luni.
Spre surprinderea ei, domnul Harrigton nu-i lui Charles isi drese vocea, dorind si-i atragd, astfel
mina. Ltentia si fie politicoasi, dar Grant Harrington se
- Pot... si-qi ofer ceva de baut, Grant? il intrebi intoarse spre el.
Chades, ca si treaci peste momentul tensionat. - As vrea si discutim intre patru ochi, Chades.
Dar Grant ignori intrebarca. Putem merge in alta camerd?
- Am vazutvalize in hol... care dintre voi pleaci in Charles ezitd,, stinjenit.
caldtorie? Sau poate plecali amindoi?
-Tata, mergeti in salon, interveni Devon. Eu mi duc
Devon se enervi vdzind ca seful tatilui ei se sus. MAine este o zi marc pentru mine, adaugd, ea.
incrunti. Agtepti ca tatal ei si Grant Harrington sI meargi in