Sunteți pe pagina 1din 5

SCRISOARE 

METODICĂ
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAIL DRUMEŞ” DIN BALŞ

ORGANIZEAZĂ :

CONCURSUL  REGIONAL „PULBERI DE VIS”

EDIȚIA a VI-a

BALŞ

24 NOIEMBRIE 2017

Condiţii de participare:

Concursul regional „Pulberi de vis” este înscris în Calendarul Activităților Educative Regionale
și Interjudețene 2017 cu nr. 26404/16.02.2017, Domeniul Cultural-Artistic, poziția 412, fiind coordonat
de Prof. Aurelia Petcu, Prof. Mirela Costache, Prof. Corina Mianda Mîinescu și Prof. Daniel Guran.
Un cadru didactic îndrumător poate înscrie în concurs maximum cinci elevi. Un elev poate participa
la una din secțiunile concursului astfel: cu un singur text pentru secțiunea „Proză scurtă”; sau cu un singur
text pentru secțiunea „Creație dramatică”; sau cu trei texte pentru secțiunea „Creație lirică”; sau cu două
creații plastice pentru ultima secțiune.
Creaţiile plastice trebuie să conţină pe verso datele de identificare ale elevului și ale profesorului
îndrumător.
Lucrările se vor trimite până la data 20 Noiembrie 2017, pe adresa: Şcoala Gimnazială „Mihail
Drumeș”, Strada N. Bălcescu, Nr. 51, Loc. Balș, jud. Olt, cu menţiunea Pentru Concursul Regional
„Pulberi de vis” sau (cele care se pretează) prin poşta electronică pe adresa
pulberidevisdrumes@yahoo.com

SECŢIUNILE  CONCURSULUI REGIONAL :

1. Creaţie literară:

Creaţie lirică:
a.) Poezii create de elevii din ciclul primar;
b.) Poezii create de elevii din ciclul gimnazial;
Proză scurtă:
a) Proză creată de elevii din ciclul primar;
b) Proză creată de elevii din ciclul gimnazial;
Creație dramatică:
a) Texte dramatice create de elevii din ciclul primar;
b) Texte dramatice create de elevii din ciclul gimnazial;

2. Creaţie plastică:

a) Creații plastice ale elevilor din ciclul primar;


b) Creații plastice ale elevilor din ciclul gimnazial;
Temele pentru concurs sunt:

 Anotimpul copilăriei – Anotimpul visului cu ochii deschiși;


 La porțile istoriei cu… Mihail Drumeș - între legendă și adevăr;
 Școala – începutul cunoașterii;
 Farmecul prieteniei – dincolo de tastele computerului.

Termene:

Titlul şi secţiunea la care participă..............…până la ………….. 20. 11. 2017


Lucrarea finală.......................……….......….. până la ………….. 20. 11. 2017
Desfăşurarea concursului………………………..………………. 24. 11. 2017

Condiţii de redactare :
    
Lucrările literare înscrise la secţiunile concursului vor respecta următoarele condiţii de redactare:
format A4, tehnoredactare Word, format 12 Times New Roman, la 1,5 rânduri, cu margini egale de 20
mm, sus, jos, stânga, dreapta, text aliniat Justify, (pentru proza scurtă 1-3 pagini). La două rânduri de titlul
lucrării, se va înscrie numele autorului, numele unităţii de învăţământ şi clasa din care face parte, dar şi
numele cadrului didactic îndrumător, cu font normal 14 Times New Roman Bold. Toate lucrările vor fi
tehnoredactate cu diacritice și salvate în Word 97-2003 Document.
Câștigătorii concursului vor fi anunțați la adresa de e-mail indicată de fiecare participant.
Comitetul de organizare verifică toate lucrările şi îşi rezervă dreptul de a respinge acele lucrări care
nu îndeplinesc condiţiile impuse de organizatori.
Lucrările trimise nu se restituie. Drepturile patrimoniale asupra lucrărilor sunt cedate
organizatorului. Criteriile de evaluare se stabilesc pentru fiecare secţiune în parte. Ele vizează: respectarea
tematicii, originalitatea, creativitatea, modul în care stăpâneşte şi utilizează tehnicile artistico-plastice
învăţate, îmbinarea culorilor.
Pachetul cu lucrări va conţine: fişa de înscriere, acordul de parteneriat în 2 exemplare (originalul), un
plic timbrat şi autoadresat.
Trimiterea diplomelor se va face până la data de 30 martie 2018.

                                                                                          
Comitetul de organizare
FIŞA DE ÎNSCRIERE

CONCURS REGIONAL „PULBERI DE VIS”

Numele şi prenumele cadrului didactic coordonator:


.....................................................................................................................................................
E-mail...........................................................................................................................................
Telefon: ........................................................................................................................................
Specialitatea: ................................................................................................................................
Unitatea de învăţământ: ...............................................................................................................
Adresa pentru expedierea diplomelor: ..........................................................................................

Elevi participanţi:

Nr. Numele şi prenumele Clasa Secţiunea Titlul lucrării


crt. elevului

1.

2.

3.

4.

5.
Şcoala Gimnazială „Mihail Drumeş” Balş Şcoala _____________________________________
Str. N. Bălcescu, Nr. 51 Str. _______________________________________
E-mail: scoalamihaildrumesbals@yahoo.com E-mail _____________________________________
Nr. ___________ /____________________ Nr. _________/______________________________

ACORD DE PARTENERIAT

1. Acordul are ca obiect asocierea în parteneriat în vederea organizării, mediatizării și desfășurării


concursului regional:
„PULBERI DE VIS”

2. Parteneriatul se încheie între :

Şcoala Gimnazială „Mihail Drumeş”, cu sediul în Balş, Str. N. Bălcescu, nr. 51, Tel/fax 0249.451.993,
reprezentată legal prin director - Prof. Aurelia Petcu şi reprezentată în proiect prin coordonatorii concursului:
Prof. Aurelia Petcu, Prof. Mirela Costache, Prof. Corina Mianda Mîinescu şi Prof. Daniel Guran, în calitate
de APLICANT
Și
Şcoala___________________________________________ cu sediul în ________________, str.
__________________________________, tel./fax. _________________, reprezentată legal prin director,
______________________________________________________________________, reprezentată în proiect prin
____________________________________________________________________________________________,
în calitate de PARTENER

3. Grup țintă:

Elevii din clasele I-VIII și cadrele didactice din învățământul preuniversitar.

4.Obligațiile părților:

Şcoala coordonatoare se obligă:


 Să informeze şcolile despre organizarea proiectului;
 Să respecte calendarul de desfăşurare a proiectului;
 Să colecteze lucrările trimise de către parteneri;
 Să asigure jurizarea lucrărilor;
 Să organizeze expoziţia cu lucrările copiilor, vernisajul şi festivitatea de premiere;
 Să distribuie elevilor participanţi diplome şi adeverinţa de participare pentru cadrul
didactic îndrumător.

Instituţia parteneră se obligă:


 Să mediatizeze proiectul în rândul elevilor;
 Să pregătească elevii pentru activitate;
 Să selecteze lucrările acestora;
 Să înscrie elevii în concurs, respectând termenul limită;
 Să expedieze lucrările pe adresa şcolii coordonatoare;
 Să distribuie diplomele elevilor participanţi.
5. Durata acordului:

Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil până la finalizarea
proiectului (martie 2018).
Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata proiectului pentru ca acesta să se deruleze
conform scopului stabilit.
Prezentul Acord se va încheia şi se va semna în 2 exemplare, câte un exemplar pentru
fiecare parte promotoare a acordului.

Școala coordonatoare: Școala parteneră:

Şcoala Gimnazială „Mihail Drumeş” Balş Şcoala _________________________________


Director, Director,
Prof. Aurelia Petcu ______________________________