Sunteți pe pagina 1din 149

MANUAL

1M
1'1. I H 1I ~I
I .pint

CLAsICE
II \RIILF. 1101 0(;1< 1.
cu llll'lecuvinl""" PT ••

DE

rm

Iluiul Pinn"

TIO TIS1

III II RA I I III

I lit MI IL f

f nua]

pentru

anul

011 Sl'm Inarlilor I DloglCIl

ru

Ldlr••

IV.

Copen1"AD

PREFATA

Pre<:entu! manual SeminariiLor teoloOice, grama $colarii.

de litnba elinii. pentru anul III al a fast alciituit in conformitate eu pro-

El cuprinde intreago morfologie a limbii eline, invederea citiri! scriitorilor, atit profani, cit $i biserice~ti. Textele pentru lecturll au fast cornpuse sau alese in a~a fel incit sa se poota desprinde din ele forme!!! gramaticale indispensabile pentnL cunoosrerec atit a dialectului otic - in vederea citirii din. autorii profani # biserice~ti -, cit ~i a dialectului comun, XO\Y~ ~'«).n"to~ (dialectul atic), user oHernt eu incepere de La Ale:rondru eel Mare, in care sint scrise $i cartile Noului Tcstam.ent. In ceea ce prive$te conlinutul te:rtelor pelltru lectura, multe au cuprins religi08, fUnd prehtcl'iiri din Noul: Testament, din operele scriitorilor biserice$ti SlllL chin, pagini a.lese din Noul Testament. Manualul cuprinde $i 10m supliment, care rezumd regulile principale de sintaxii ale limbii eline.

Autoril

17Ul;~ta dejatl! reproduce textu!


, ?!catult de profesorii: RESCU ~~ANDREI MARIN.

editiei a II-a CONSTANTIN

a acestui

LAZA-

ALFABETUL
Alfabetul
liter ole
lJ1art

gree cuprinde grecesc aA'¥(X


~i')<a Namel.

urmiitoarele
Lttar ale

24 de litere :
Observant

Luerele m1cl

romane sc cort'9punz.

;-Ju.meJ e rom3.De~t1

CI

alfa vita

r
tI.

~ 6:
1

a v g
dh

)SI mie' II Impllul cnlDhllgi~ In [lltl.lle tIIDrl •


2) y inainle de !!uluri!-

,o:ZfL}l!1
~S).tCl

gama
delta epsilon

E Z H 8 1
K A M

5 , C
1j

S':9'l.oV
~~t<X

e z i til i c
J

lele Y. It. Z. ~. se pronllnla Il (gamma nazill),

zita
ita thita iota kappa

~ta

&
t 'l.

IJ

.'Hj[!I;
iwt«
1::l1t1tCt

),

)'«1'-6511
",5

larnvda mi ni
csi omicron

flo

rn
n

N E 0

~ ~

~U

;t
~ ILl:l,p6Y
lti

x
0

n
P I
T
;:!

Il

pi
ro sigma

(I

rw
c
"IWIiI
:a(,

P
r
8

r
X

~ ~
l'
"I..

iamll,lllllllllul cninlllll; ~ In ullilltllllui

~ '¥,).6v
If' X'· oj.!

laf
ipsilon

II»
IV
Q

i
f h ps

fi
hi psi omega

.;.

.:

. ""Tel

I~

b) Llcide,

n'urnite

astfel,

fiindca se pronuntil fL, v,


(1,

user,

curgator

x
c) Siflanta (~uieratoaIe):

r.

rC(yup.iJif'lS, J'_l,a.uxo<;, l'a"(",('I)S, rtiCa, ~l)p.'I)"·'lP' .6.tOVOOOS, ~[1pelos·

ra.l..l),.aioc,

ro)'rG{l-rj .•

c,

.0) Dubie:
5. VocaleZe

C, E.~.
sint :

'

a) scune; s, o,

b) IUJlgi: 1),"'.

precum ~i orice
alteori

vocala
(1.,

urmata

de un grup

'l"ul:;o.(o:.

:E~ri6l): ,vE"l.trup" ~~v..WtES, Eb~pa'C"tlSI 'E\l\1avou"ij),.. ZeoS, ZscpopoS, Zax[)v6os, Zs6eaatos . "HALOS, 'Hpa,xk~S, "H1te:tpos, 'Hpmol)S, 'Hp600tGs. Be\1lCltoxkijs, Be:P\101tO},[1L, 9wxooi&-->; BgO"'L) 0'" 9wtlci.'16' ·1' e . y'" , T' "" c(lIl), M~S, le:pooo),tJ\1C!., IW'IE.;, 'hlOOUS 'Iou railS"'.
' ,

de consoane. c) uneori scurte,

lungi:

t,

6. SemivocaJe sau semiconsoane


cind nu Ie preceda aWi voealf,

SIDt t, o, Aeestea sint vocale iar COOS030e cind sint precedate

de

0 alta

vocala, formtnd sint :


at=e;

diftongii.

6. Diftongii

. AtlCocpos. I1'lolicra, Mapa.IJw'l, MtAttriaYlS, fl.1:tJxoiAl), [C({Hta[o<;, MliplI.~S. ~ NSI.l1t1(0),E\10~, NEattop, stMS, Nlll.lC(S· 3&.y80s, E:S'Ialfoov, gtP~"tjs. '030ooe6s, • O),.u J.Io1tas, 'Ops.otYjs. TIa)J-6.s, lIapl.;" , llooSI8<iW, llgPL0..i)<;, ll/.ataloci, lIC(u),.os. Iap1t"l)i3ow, ~alatJ.(S, I6),.w", l:'1triptYj, ~otpO'XAijs, IllphPW1. T'IJ)'~I:lCLXOS, TpolC(, Tlool"1.~epVl)<;, Tlp.o{l-e;o<;. <T1tEPLWV, 'TMo'WIJs, 'TotriomJs, 'l'!!YlttOs. (~lAOX;I:~t"t)s, <IlOtO!l<;, ((I 51/')(C('S, <IltAl'1t1tO<;. >ctpLofJ.i~l. 1 X6.PUIli3LS, XlP.!1lpO:, Xias, XPlCltOS, XEp~tJlit!1' IVOCI:lP.i'l:lXOc;. '~l"(ol(ct., 'Qx.ea:il6t;:, Qp[w'!, 'Qo,[C!., 'Qp1ra-J"Il<;' 'Qacr ...... ci. II. 886.;,
1tpEoOutSPOS ·Pa.iJri\1C1v6o<;, 'Pijoo" 'P6oos. 'pm\1'IJ.

KASL06~V'rJs, Klipa<;, Kato[1psw., KuX6.lJloc<;. il.ww.parOI, Aall.E:lJO:(IlIlJ\I, Ae:W\ll~tlS, AUClC!.\ll'JpO;', A('ltJx~s, Kpovo'S,

$[=

i;

Olz::

i ; U}=,I;

cHI=af, av , Eo=ef, ev;


II.)

lJu=if,

iv ; oo=u.

Vocalele lungi 1lC, 1J, se cornbina cu c, care nu Sf' pronunta, Acest l se subscrie, cind vocalele sint scrise eu literll. mica: Cf, .~, Ijl, $i se scrie alaturi, clnd I'll' slnt scrise eu literli mare; Al, H i, !:h. Ace~tia se numese diftongi improprii. Dift.ongii slnt lungi, abra de ~t, Ot care 141 sfirsitul euvintelor sint scurti : MO(lt; ~v6p"'1to~. La timpurile Optativului insa ~i la Adverbe lIt ~i 0\ devin lungi : Mal, oYXO!. SEMNELE DE PUNCTUA'fIE

linEAO,>,

Eoarrel..t'JY,

ci'ltoO'tOAO>;,

E1t(O)(.Q1tIJ~,

Virgula !?i punct~1 se lntrebuintau ca ~i in romine~te. In lee de doui ~11I1_cte(:) it de punet ~i ViTguJA (;) se lntrebuinta un punct, seTIS In partea de SIlS a rlndului, Semnul de tatrebare era punct si virguli! ( ; ).

"at~o'" oUf'lJepoc, psli tJ.oc 'ftJXT), 1tafla+;, xAlY't), Il-Epa:1te:UCl). , Oict.l1:a:. llri.fl"lI1ct.,rEtoIlEtp[C(, tl1tGtE:(youoa, x!lIlEt·~, Iletpov, <XpLa!111tlllij,

) OXlollC('

rtJl.LV6S, l'U\1'1tlQLOV, oXOA'~, x!10e:apC!.. 1tCl.laa:l'wyos. ypri'fOJ : ~l6A[OV, ~los, T~, xril.Ao<;, )"(60<;, apaa<;, otE'lOC;,

8EXa..

Ba)J.Ep~'f'6'1t"tjS, B'J.6IJi.(IIY, BOWltta. BYl&A.b.. B'fl."!-l1..ylt;l. Ba.pv&.ow;. J ., ~r>"


8

, !.:A"{a.~~p.~W'I, ,'MJ"'l'lu. 'A7t6)')"w'I, 'A'fPo~t't'IJ, 'Ap(o.C(rt:lpl1..~, Apta..;spi;'ljS, Alj~Va.l, 'Ai_LUEOS, AuyoLiatc.:, "Avvu.
'

EXERCI'fIU

DE CITIRE

.1j)..E.

Ipa\1!1C1.: IPClV-Il':t.tIX-ij, cplOvIJ· Ailroc;: &'pxalas, re;,,~Ii, "Til, £~vos, 'Iflo'!, &EOS, 11U8tiC;, '.ptAos, 'foolS, xpO'lOr;, 'fuxij·
lI[),oS : ll'lOp(01tCS, Myos, olj~6;. ~VQlLrl: !ivdlVUj.LOS, oovo>vu\10S, 'fwllmvuj.LGS.

LEe

T I A a n.. a
Accentele pot sta po ur rnatoarele silabe : "a). Ge! ascu~it. pe oricare din ultimele 3 sHabe all' cuvintului daca sflaba este ,loton8t8. indiferent daca este scurta sau lunga ~ x:,!,al.~, &:r. 66~. '1fL"pa, fLq <iA'I) Mrs'., &v6p"",o~ m!AtatO, Mooo . ,
'.. , re.",)

AliODOt.

~e observ~ ca, p~njru CD accentul acur sa sits pe silaba ante. penultima, trebuie ca silaba ultlmli, a cuvtntulut s~ fie. scurtli. Dad aceasta este lung~. ea. valoreaza CIt dou~ silabe ~i atunci accentut acut de PI' ant~penu!hma se coboara PI' peaultirna, Cafe in realttate este antepenultima. Ex. : li:,fJp~lllo; SP1RITELE Spiritele sint niste sernne grafice, care stau pe vocalele ini, 1iale ale cuviatelor $i pe consonanta initiala p. Ele slnt doua : spi. ritullin (') ~i spiritul aspru ('). Spiritul lin nu are nici 0 influent:! asupra pronuntarii vocalei, pe care sU; spiritul aspru insll lnseamna c,!! vocala sau consonallta p, pe care sIll, trebue pronuntata cu 0 oareca re aspiratiune, ea in limba francez~ le heros. Se observa c~ vocala !I $i consoana p nu prim esc niciodata spiritul lin, ci totdeauna pe eel aspru : B"va~, p{CrL. Clnd ill mijlocul unui cuvtnt sint doi p consecutivi, unul prirneste spiritul lin, iar ceUllall spiritul aspru : IT6pro~. .!:v~~';'nou hBpruwIjl ,iv6p""T<LIY.

b) Accentu! gTav inlocueste a unui cuvint, clnd acesta nu este atie : 1'-"''' OE ~06tD.

pe eel acut de PI' ultima silaba urmat de un sernn de punclu-

1)tO,;.

Locul spiritelor. Clnd literele slnt minuscule, spiritele se scriu deasupra lor: 1i:~6p())lt'o., {mOIL0t;; clnd slnt majuscule se seriu SUB in partes sting!: 'A\'tjp, 'PICrL. La diftongi spiritul se scrie pe a doua Jiterlj: lZ~t6~, o6p,;~6~,
ACCENTELE

c) Accentu! circumflex peale sta pe silaba ullima sau penultirna, cu conditia sa fie lunga, intotlatii si prDvenitd dm contractie : .1.a" to oiiljl"', t".lld; losli lIE'l' .... "'. a.1,,6o! (dici dif. tongii al. 0. 13 finele cuvintelor sint scurti}: 0.10:600<; (cliei aiei diftongul 00 uu previae din contractie), Se observa c~, pentru a putea s~ stea pe penultima, trebuie ca ultima 511fie scurfs. Dad aceasta este lung~, ea valorfaz~ cit doull silabe ; iar atunci penultima in realltste este antepenultima ~i accentul circumflex. neputind 811sica pe antepenultima, se transforma in acut : r).ciJtta, ,).rurt"IJ<; -' r)."'''':u<;, CUVINTELE FARA cuvinte ACCENT monosilablce, cart' nu au Ele se

. Ca ~i in celelalte limbi, 1n limba elinll fieeare cuvint are 0 sllab.~ pronuntata cu tonul mai ridieat de clt celelalte. Acea silab~ se ZtCI' cl este intonaU. 0 silab~ este lntonatll sau nu, dup. cum vocals 1'1 este illtonaU sau nu. . In limb~ elin~ silabele Intonate se ara.U prin semll!' g"f~ce,. numl!e Ilccente, care sint : tlscu~it sau acut ( '), gT(J.V
( ) ~I

numesc proclitice (de 18 verbul IrP01<.I.(Vtu a se apleea ~ inainte), pentru eli pare c~ se apleaea lnalnte pentru a se uni ell cuvintul urmator, Astfel sint articolele incepnoare co 0 vocall: ;, &~tip"'r.o<; ~ lilt.,,; 01 &~6p"'.~OI, a[ 01<.".1. 11. Enclitice. Sinl cuvinte una sau doul silabe care i$i pierd accentul, unindu-se eu cuvintul precedent. Sf numesc enclitiee (de II verbul ~rll).('"'- a se apleca pel, pentru cii. se ap!ead

accent, deoarece

I. Proctitice.

se pronunta unite co cuvlntul urmator.

Sinl

citeva

de

asupra cuvtntului precedent.


Regulile enclitlcelor

slnt urm~toarele:

clrcumfle:r:

(.).

I Sdi!abele se accentueazl dup~ reguli or, a lei a vocalelor ce contin, 10

refentoare

Is Cllntitatel

1. Dleii cuvlnlul precedent are accent leut sau circumflex pe silaba ultim~, encliticul i~i pierde sccentul, iar cel al precedentulul nu se schimbl In gray :

11

.h~p tt', {}all; !LOD, 310<; 'P'101 l2~oplil~ tl, 3tijl !LDD. ~hSpwv ~1~1>l~. peale fi urmat numai de enclitice ,hop"
tE,

2, Daca cuvintul precedent

are accent pe sHaba peoultimll,


monosllabe ;

el

ihllpa; .... D; insll &\l5ptl "v.i, 1.(,10; ~GtL O

3. Dad cuvintul precedent are accent acut pe silaba ante. penultiml sau circumflex pe eel penultirns, el atlage aecentul en. cliticului pe ullima sa silab1! sub form3 de aeut: l1,fJplolIJ:6, tt~. l!.~pt6, !L0c. x6p!o~ 'l)!I't.
crti)!Li n, aoDl.6~ 000 ~DD),,6c !Fl)erl.

EXERCITJl DE C1T[BE .J
R
U

I"

i •I

11 Jl

ea d

m n e a sci.

0(,''''1: a~. >tpoo.lIXloo.

.".1,.

DECLIN
to

AREA

Feminine

terminate

in-l) la Nominativ singular

I_iOC'tEP '~I1ID\I 6 ~\I tot; oOpa.vo[; ,


l'1."(ta.oe·qtro T:'rfj~I(J)
t"~

~i ill- "I~ Ja Genitiv.


tj paX'l, 11xl2l 1) eler1VfJ, 11t; lIavpaCopep xol(Jopel' = lupta = ~i = pacea

(;\10116.

0('0'
!lOO, (ile;

~Vj~t(J) .~ 13(l~(),dct.

O(j()'

E:\I oopavip l(ct.l £'ltl ,";';' -='j~ rpm ~1)1l:.<DV ~ov E1tWUOlC.v ~?~ -I]11(V <rijp..ep'jv· Xla.l, «'fleS W:'I :_(X, o~el).-~p..Cltct. 1)111i'1Y, 00':; xcd 1]f-L-Ei; &t.'l'jy'r;;~a\l tw;, ('rpE!AEtClI<; fJf-L-WY 'j('l~. ~"rj .. l~£va-r-l('O; ·~l1Ci.s: 101.:; 1tetpa.op.oy, d)J.a pO-oct.! 'll.!l1.S: &"0 reo 1I;r;)'IYj,ooO.
SUntl B,jnlbe:lir dupi Mqtti VI !J-)J.

~b .'M1..1J!J>cl.

>1 YI1lX~. fj~ ~ t)lJa,~, fl. xoAf)


per1iA.Tj

= =
=

= pUlcerea

sufletul
marc

~ admirlfm
= ne bucursm = dlci = irnbrllelfrninfca = puterea = vitejia, virtutea = tineretul, tineretea = victoria = preg.!ltesc,

frumo.a!

tea ~~i~;~~:=lis·nae· dPosl~d~un y' ec Ina aat· e :


SINGIJLAR II. /;.

tr:

~wp'l, 'It; oj dqm!. '7' " li~'I. '7,'

1/

J'de t! axsmj,

d,Ud no,Udx,~ 7j 1:sl.wnj, fi' t! :1I11i'~. tlr; t! l.vlt7/, 'I'

insl = adesea = sfir~itul = izvorul


= = trlstetea = deci, de aceta

oJ ..

t!

hotlirit care atii inainPI.URAl

7j "IX11, 11' nUl1aaxllvdCav'

cba)'oesUB'

Ka",,} .d"JJ~XfJ

= Noul Ttst.·

meot

procl.ml

'"
N.

procuT!!

N. D A:::.
J,'

hi.

F.

T';;

tw t1l.
fntTl"

c.

t......

Toil rc

01 rwv
lOti,

aC TWJ

ni TW~

'H vlxY)
eavpuCop.nl

It(li

f) elpYjY7j.

to

't'

TOl'. ,01, , s:

c) 17ldicatiw! Prerent II
SIlfOUUR

ver

buJ" ;

t....
Be

Toi, Tlf conjug" .stfel .

11~a;1 PLuaAL"

(a fi)

t ~, v lx n», XafeoJ.lIJ rde 7 fi IJ In v fi Hal 'fi xol tar, dpBra1, di~ .,6'1'. Ar "lxal nczealJ_d':-OVOIT a i ~ II-' IJ X a j, ..aU, Kal ,cuyli.ta;- t!" O. Ii,.

rJWf.'Tl

el il1r(

tlp{

(ml) e

(~')

(."101)

(81Iltem) (Ilntqi) tia{(p) (Iillt)

tat.

o)J~v

aOUdK., )'de a C "hw '1'0 I r wt' "a ,wtl en ~ Awn W Ii' t! Ka,1IIj .1 I a II ~ "" d"arogW'"

0".

,.,,,'Ill

.hll

'-B~I1"1"01

(tuturor)",

12

Observiiri gramaticale Limba elinil poseda 8celea~i cuvinte dedinabile ca ~i limbile latinil si romanll. Spre deosebire de acestea, fa mal poseds ~i un articol hot-hit, care stil inainteacuvintelor dedinabile. Numere. Limba elina posedJi 3 nurnere : singular, plural si dual. Du.lul (jntrebuintilldu.se rar si anume, cind se vorbea de persoane ~i lucruri perechi l a fos! talocuit cu pluralul, De aeeea nu va fi tratat in acest manual, GenuTile. in lirnba elin~ exista 3 genuri: mascu!in, femi. nin ~i neutru. CazuTile. Limbs elinll poseda 5 cazuri : Norninativ, Genitiv, Dativ, Acuzativ~i Vocativ. Ele indeplinesc in general aceleasi functiuni sintactice ca ~i in limba latina si cea rom ana.
Declindrile.

VERBUL
Verbele in Hmba eHnll Sf' ter':'lina1ia persoanei I-a la Preze~~~ar:ndl~ ~ouli .ma.ri clase, dupA mal rnulte se termina In.(O) iar alt I • Icahvulul ~I anume : cell'
, Verbele din prima clasJ in.e,v (,!,e~~,v, X(ll{pllY, ~"I)iJ.«{m. Pr€zentul : e e In'I1'
8

u Prezentul

Infinitivului terminat
in w se .. conjUllli

astfel

Indic:ativ activ al verbelor

Sg. <pip.w, eu aduc 'I'~p.e,~ <pep.s,

PI. <pip'OIl.' ",ep-s" <?Sp.CQ'1l in Hmba


Tomdna

in

limba elinll: sin! 3 declinari.


I FEMININA singular

Cv.vinte grece§ti E1e1jVl)


'.allsni

Irina, lrineu = Filaret


Psihologie Caligrafie
=

DECLINAREA Feminine terminate

in-1) Ia Nominativ la Genitiv

~i in·1j~

If'tlX'/ Kal~
Me,.dl1]

Psihlc

Megalomanic

~ubslanti~~le ~i Adjec~ivele terminate la Nominativ singular In "1 ~1.la Oenitiv singular m "1~ slnt feminine de declinarea I i se declina astfel. ~ •
SINGULAR

Pr.uRA~ ~{l(rJ = victoria

D. Tfi
Ac.

0, tij, rieenj, lea


deerfj
t~l'

N. ~

dg~t~=~\,jf!U-~

a1 vil(ol
tW. ~II(W.

'fij, ~{)lT/'
tii 1~1'

dena, oi YWV aeelWI'


ml, deEtal~ rd, aeero<;

V.

d£J£n~~

vbq]
~(x1j"
v{J<T]

eli

aeen/.

ral.; lI/1eOI, ld~ vlxtu; W ",,,at

dena',

Note I. In declinare accentul cuvintelor se supun eg lilor generale de accentuan, In en e r uI CII III Nominativul . . I g. eral,. accentul sUi pe aceeasi silabli Blngu ar dacli nu t . fl ultimei silabe La Ge ' , ' es e In uentat de caolitatea . . mtm p!ura!!nsa ' I 1 au totdeauna ' cuvmte e de dedinarea accent circumflex pe u.ltima Silllcbii.

jectil 14

2. Articolul

w.

n-are

Vocativ

'

". . pea re msa fl inlocuit

cu

inter-

LEe

TJ

A a-IV-il

Observari ,gramtU,iclI.le
Declinarea r c:uprinde ~i cuvintele feminine terminate la No. minativ singular ill-1:I. intre aceste cuvin!e e necesar 8~ lacem urmlitoarea deosebire : unele au IX pur, altele au 0: impur sau mbct

DECLINAREA
Feminine terminate in« Ia Nominativ

I
singular

~i iD-«~ sau-nc indt

in terminatii,
Pur este II in cuvintele in care este precedat, la Nominativ singular, de vocal! sau p ; acest 01 se pilstreau I. toate cazurile din singular ~i are in genere cantitate lungli. Impur sau mixt este II in cuvintele in care este precedat, la Nomtnativ singular, de 0 alt!! consoana de cit p; IX impur este In genere scurr, iar in declinare se lungefte in "Il la Genitiv ~i

la Genitiv
= feriti-v~
=

de, fugiti de (ipsa de evlaI.je,impida-

,liduOJt:(j) 1j po~8E1fJ,
~v

darchiar ~ d)UJ~aola,a, = uelnfrinarea ifl'w = due Iii( = Prep. eu Ac.Ia, nao(J, nao'l~ ~UJqlk4!w
= toatl, once = distrug

011 Ilrlvov., dUct xal

= nu aumai ...

tea

In

Oat. in 1) «poerla, a. - pacatul neoorpsew = aduc ". (h"eela, = bll,rblitia, curajul ~ dv(~. a, - necazul 7laesxaJ = dau, ofer = minreR, slave, r} "d~a, 'I'

a, a,

= ajutorul = Prep. cu

Dativ

singu.lar.
Cuvinte1e terminate in
11

pur se dedin. astfel :


PLIfRA.L

SlNOUUR

~ e(}'/f{!€ntUl., a~ =

~ XI1.cnUl.VlxJ)

, E"x~'1o(a (~) ~ 8,14 ,Maolll.lUo, (a,)

cuviinta, bunacuviiutli = Biserica ere~tinii


=

'I. '7) Malfa, 'iC'

n rJtCa,
Ibot6&v

pllrerl-ll'
de viatl

N.

tl

a.ual1da

= r~d~cin~

pacatul

= fel de trai,
=
=

Prepoz.

8finta inv~t[-

tur~

!} OIAH'Ie{a, a,

Genit.pentru Adv. de sus mlntulrea

cu

G. Tij, d.ua/!Tlar; D. tii a.ua(!tiq. At. t'l}' aJla(!tlap V. a.uaerla


Cuvintele

Oteana
terminate

oreand, afDlaU oreana. meatIq. Ofeatui"


in a. impur

rair; r1.uaer(a" TIl, al1'leT(ar;


apa(lrla, se

rail' ti.uaeTlr»~

rroy 0 r(!lH'lWI' Taj', (1J(!1:Iflai, ni. OlpOTUXr; oreanol

declinli astfel : PLURAL

SINOIJLA.R

Mal'l:a reglmul de a/ MEa. N. Jj MEosl~va~ Tlii' ",oEwp \'int~ O. nj, ~d~, nl. ral. 8dEa,' D. tfi ~oET/ Tii ~,a{tTI r~ 66E~ Ac. ,MEa, r~" Manav ,MEal Malfa V. M,a

",air".

l~"

al "'alffJl rili,. ~la'tliW rair; "Ultral,

alalra,
~{a"a,

17

Se observa cd taate cu.vintele de declinarea pluralu! in ace!a~i fel.

I jormeazii

LECTIA

Nota. Declinarea I eentrasa. La putine cuvlnte de decli, narea r femininll terminatia 01 din radicalul Nomioativului singular e precedat de un alt 01 san de s. ('A6'lvda, (lo1!.h:). Cele 2 vocale, <1% ~i £<2 contracttndu-se ~i aoume primul grup in Ii iar 81 doilea in Tj, obtinem formele, A6'lvrl, "(lll-ii. Cuvintele contrase se declinll ea ~j cele necontrase, avind pretutindeni accent circumflex. Ex:
SINOULA~ PLURAL SINGULAR

N. Ij Ollll'ij smochlna O. Tij, 011"11, D. Ollxti V.

At.

Tn

021 oVillai' nuv OIlX6jV 'fai. Ollx:ai'.

T~~ OIlXijV
Olll(ij

Td, ollllla~
oVI(a1

~ , A01jvci Zeita Atena Tijr;' t!fJ'f/'I'iir; A8TJ'I'if.

Tn '

'I"~~

'Af1TjJ'('!)I in

DECLINAREA Masc:uline terminate ~i In-eo

I singular

'AfJrjva

Prezentul ImpeTativului activ astfel la persoana D singular si plural:

at verbelor

(t)

se conjugi!.
" :oE(}O'l"Tt1jf;, Ij q:>wV?i,
OV~

in-tlI~ ::i-lj, la Nominativ Ja Geoitiv singular OXAl1ea 7) qro.l?),

q:>eV)l8U = fugip

Cuvinte

grece$ti in limbil romdnii

, EHlI'l'1olu : Eclesiastic, Ecl'esiarh Ll6~a : Doxologie, Paradoxa] LllalTa : Dieta (pentru bo]nltvi)

glasul tim?] ~ inspilimintil. toare tI "eo:1l:l:lr1jt;;, ov~ stilpinul, damn = pamlnt, tara ")Iii, iie; d,d = Adv. totdeauna Ij ddelllla, = nedreptate ij T~lVq:>?], ij. = lux, desfriu (JaotAtvru ~ cirmuiesc "a1'mta = Adj. tot felul de " vnte6o}.1. ii' = exagerare, execs

n, ~ vocea,

profetul

a.

giod sever. iit;; = neam, semiotic Oteel'ru ~ iubesc cli, = ca J SQSel'tT"I_, Oli = binefadtor o 6eeanevr1jt;;. lecuitor
= Adj.

n ",avow. a, ~ cugetare,

n(}inEl
d "E.avla~, ov ~ np7/, ij.

00

~ se cuvine tjn~r
cinstire,

onoare = Adj. toatj = Prep. cu Oenit. din

O[ 'ltPOf1ltC(l.

1r "1 <; na'l'to{av vnee6o,b)v l 'I' s II l' e xal naoav Tijt;; ~la{r"1' dNO.laola.v· ~ .luivola 12,)1' T 12 V n: eoif'''; T Q 'Ii delllx.lljl!,h} v' Da.oa rp1J1~ roO '/oear,l ~8av,.aC 8 TO'll, neOq:>"Ta, Hal lauer' 120(0 fl, (pe ei) tiu: BOB e i' it a, Hal 'f'1Ixwv {h e a " 6 V T d ,. T tjJ n: e 12 rp.j q7 "Ilens" W l' £ a 1" a I, tldEa Hal np".
IP

'H t w '" "() 0 rp '1 uti~ rpw~~ dtlV~ 1i v f 0 1.; "6 on: & T a I , riic; fO;:; >lQf!a~i.· II L )lae /i~" (pe de 0 parte) d 8 n" d r a, dtl b dtJ~I(I'l :<(ll reVljlfj l6 a <I a 6V II V. '0 1M(pe de Iltli parte) n: e 0-

"ii'

19

EinwJ'BV

eUllqo~ ..(Doamne

(sil zicem) nal'ni, milueste) Observari

(toti) sf OAt}.;

,(;li~

(lluJ'olui"Kve1e Verbele primesc augment numai 18 timpurile aecundare (lsto, rice) ale modului Indicativ: Imperfect, Aorist ~i M. m, ca Perfect. Augmentu) este sau silabic sau temporal. Augment'Ul ,i. labic consta In silaba e a~ezatl{ inainiea consoanei initiale a rad], calului, iar augmentul temporal consta io lungirea vocalei initiale a radlcalului.

gramaticaLe

1. Substantivele masculine de declinarea I se terminli la Nominativ singular in -IX<; sau -'lj', Iar I~ Genitiv. ~ing~lar in -OD. Celelalte cazuri se declioli ca la Substantivele feminine in -IX sau-'lj. Substantive Ie masculine in -"l~ fac Vocativul singular in '«, afarl! de Durnell' proprii de persosne, care 11 fae in .'Ij. Ex.:
'.:U>!'16uidl)i,AlcibH,de

consoane.

Primesc

augment

siZabie toate verbele


due

inceptitoaTe

eu

Evem{0'li

~E"ripide

Voe. 'A.heloraCl?] Vee, Evemllil) sint lnsotite de articolul


PLORA.L

Ex.:

rptew.
'Prv)'aJ

lmperf.

lrpefJov

(JwCw
mas-

1i<pe1Jl'0V
eoCjJCov

Substantivele, fiind masculine, culin si se dec1inll astfel :


S1NOULA.R

Primesc augment temporal o vocalcl, luogind astfel voeala: a in 1] e in t) o in w

toate uerbele
in 11

iucepatoaTe

eu

N.
D. At.

O.

0.1

V. N. O. D.
Ac.

neOcp~t17i:pro: Ot T:OV n(!orpryT:OV ictu: rwv T:qJ nI,Iorprym rdv nQorp*'1v T:OV,

to.,

neorpij7:Clt neolP'ItW1' neOrpryral,

oi io C!l

av in 'IV
I, 0

n(!(Jcpi'jru

neotp11tai
neoqJijwl
SfNUULIIR

Vocalele lungi .~ ~i "', ~i cele comune


$i
DU

~i diftongii

II, ID

nu se schimba, Ex. : d"ovw umaJ rJ(!fCw aldw OlH6W a{.~dvw Dth&Ccu

SINOULA.R

PLURIIL

V.

p8a"laytinarulo! toil I'savwv ,WI' 1:0 l'eavLu foii to" veavt~" TOU, veavla Indicativ

vsovla: vsavtwv vEuvla,!; veav(a~ ,'sav{ut.

' AJ;ull td.~l1i Toil' A;"':IP,d.ilov lIji 'Al"tp!d~l1 fOP 'illH! jJullJ11V ' AJ."tjJ ullJTJ

... ...
4-

aatfel :

n.

Imperjectul

activ al verbelor in.1I) se eOl1jug~ PI. 6rpev'1'o{J~1'


trpeVyere f1p8Vi'OV

...... ......

d"dCw Eii(!{OHW _

....

11~IlIJD~ (aud) 1I0dD. (voesc) w(!tCav (a limita) fireo, (cer) P"B01' (Jocuiesc) 'Ifl;avo,' (m~resc) oi1taCov (rllnesc) er"aCov (presupun)

6iJ(!II'''O)1

SlIU

"IVfJ.Ol<OV (gasesc)

Sing, l<pwi'ov=
Il<pevre~

eu fllge~m

111.Imperfecw.!
se conjugll astfcl :

Indicativ
?j eram

al verbului

neregulat

Er~~:u (a fi)

lqiev)'8

Imperfectu! Indicativu!ui se formead de la lema (!f l), precedat de Augment ~i urmat de terminatiile
2U

'0!J.eY, -1I~e, -!IV.

verbului ), -OY, -e~, .!,

1J. sau
1)oOa 1}.

ilJ'BJ' eram
ilu erati

era!
era

ilaa. erau

Nota. Negapa DO (nu) ia forma OD~ iJllintea wei vOcale ~i obX tnaintea unci vocale eu spirit aspru. Ex. : aV¥ lim'
Cuvinte aVxiEsTS (iv~,.lAruv.

LEe T I A VI

grece$ti

in limba Tomdnii

fonografie Fonograf, Megafon • .1eo"'&1)' ; Despot; Despotism. Hi (din rea) : Oeografie; Geologie . • Ym:!!fJol~: Hiperbola.

rp017l1: fonetiel!." (~tiiDta sunetelor}:

(scrierea

sunetelor); Recapitulate asupra dedina1'ii I


',AOiji'OI, @p(ai) ~ Cetatea

Ateoa 'Am:>i\7j, ii, (iJ) = Atka Aa,..MlLxl1, fie (~)= Laconia eiiPat, alP (af) = Teba Bouotia, at; (~J = Beotia 1] TtX"!], 'I'J~ = arta 1'j (JI)xfl, iir; = smochinul '<1(1)"a, at; (~) = Zeita Ateoa 1j 'nIiIOa(!xio, (I, = supunere, discipHoli :>} Haerseta, a, = t~rie, rezisten111

aleatt(bt1)~. av= sold at lIolt"l', av = cetatean .. savto,. at! = tiolr 1:ekvni. iit; = sitrsit, moarte Asw"lba,. at! (0)= Leonidas ese~a"'vlat wv = Termopile (ai) lIe}.a1r{6(J~,ov(6)= Pelopidas 'En(lJle'i'ruv~ar;, = Epaminondas all (0) 1j Ilo~a, 1J1; ~ glorie 1j Mavoa, 1Jr; = Muza
oJ Ii oJ ij

Atena, Sparta ~i Teba


'AOij ..a{ dot~ ~'P Tn 'AUI"fi, l:n&(!~!] .h, .fj Aa"wi'I"1i "a! eiiPa, b Til BJlw,{Q. Ai Movaa, xal ai lixv(lt "a/ a' 11t!l<(I; ni~ 'llO'f}Ya., "'(Ja~ tv lv Tai, 'AII~.(I". dHd all" lv ralt; e~{3al'. 'H ~~ l:ndeT1/ Tfi ,jp{jeelQ xal til 'n£IO(l(!X1q. "Ill Tfi xQ.{ltE(!Iq. ,!liv ~EaVLWV "al TW" cne(lTlmtWV xal: ,!liv nOALIWV ?jo ~Erd.l1} (era mare) I(ai iJa1Jpo.Cap,e" t1]V Aewv{{jov ,£.lEVU)" l'l' rai, e'e/J01Zv~al" Al " .. H elonlllov ,..01 'E7T.OI,elllruv"olJ .. lxUl rpell(Jvol f!N{3a1' "o~av ,..ai. rlp~"

.'pn

l'~ro.).l1" (mare).

Exercitiu.
oj Q noAttl1>'

av"eda,
QV;

S~

Sf

decline cuvintele :

!j T8XV'i'j, 11~; 'lOW"'], >1 lJ1avoo, 1/,.

a,;

ii';

II Ot(lanwt'i'j"

at';

Cuvinte greoe~ti £1'1 limba romano lIoUT'f}t; : Cosmopolit Movoa ; Muzeu

LEe

riA

VII
'. A.. Masculinele sl f~1ni?"inele Sf deC\iu~ I. fel, numai arbcolul. dlferll. Ele au Nomlnahvul singular in D~ si Grnitiv I ._ gular In DD. y U sin Maseulinele ~i fernininele se declina astiel:
MASCULIN
MASCULIN

S. N. 6

.16)'0<;

DECLINAREA II (Masculine jliFemInine)


d • Anoo'tai.o"
= Apostolu!
=

D. rcii Myrp A. fO" .!Ol'OV V. ~6ye S. N. O.

G •• aii .:t61'0'U

euvintul

PI. 01

.iii.

l.d),o,
J6rwv

fa;),

WI. 10),0,. 10)lov, lorol

~w~e"a d ~o,.or, 011 o 1ge6" au


nlorwCll

Q'lJ

~ oM~, av 7) a.l7)Oelo,

11 ,,60po~, ov = lumea 8e(!U1Ctvw = vlndec cl IMJpamo., ov= omui ,600,.


011

= cu vintuJ = Dumnezeu

doisprezece

"oEdCru

140"ae£o~

e4l1l"O:/lOI

d vM., d 'll'/oovr,

ov

= drumul, calea = adevarul = prearnaresc = fericit d" = flklltor de pace


= =
=

a,

D. tIP A. TO" V.

rl (h(Je(Ono~= tOV lw(J(!w~()'U o.vOewnrp lh8(!lJ)1t()v


li.vlJ(!ClInE

omul

PI. oi

a~8ewnol (iiiv d~Oew5lwv fOZ, iivlJ(]w'l'OI!: lo;), th6ewnov,

lI.~{lewnol

FBMTNTN

1i

cred = boala
=

av d Xe11ml" oil 8.10" I'/,OP

ov

fiu)
lisus

Hristos
tot

dtlo<;2drUUlul ai PI. S. N. " 6"01 G. rii. u60ii trov ad';;" D. tfi IffJcii TOt, d(loI,
A. n)v V.

= Adj.

oM"
6~t

TIl,

o(lov, &~o{.

01 'A1t6atOAOL
Ot 'Anol1Tolot 1]0011 ~(Mexa. ql'/oov~ XOIO,rl, onIl0(£,.l8 (trimise] tall, 'Anoo1:d.lov<; xlllrOOOBIV (sil vesteasca) Td" }.d l' O. TO iJ e s a v iv 8 J. qJ t qJ X 0011 qJ xal 6s(!onevm (sll viadece) tar; '1'00011,. nWv,IjI1IXWl'. -Q li'll6(!wn8, nioieue rcfJ ; a fj to ii ). l' CPo 0 01 Ih{ll,lco1l01 vne"i><ov (se supuneau) TOte ldral'1:WV 'A n 0 0 T 0 .1 (In" 01 )lae 'AnooToAo' t"~1ov" (arlltau) r ole v {I (! rbnOli; T~" o"d" iijr; da1)fJe{ar; "01 Tijr; oWT1'/!!{a•• 'Q lillOeomm, "oEdCETB "to,), •Axoo1:(lAoVt; T a V X f! I 0 ( () v. _MaXU(!',O' ol sl(l'1)1ollaral, 8ft (cll) a{!Tol (acestia) v! 0 1 .0 fj e D 1:1 '111.1fJlJoOVUlI (se VOl chema),
a

Cuvinte

prece$ti.

in

limb a, Tomitna

a.

AvOeW1to, : Antropologie (vorbire despre om); Antropomorf (cu form!! de am); Filantropie (iubire de oamenij ; Mis.antrop (eel eel uraste oamenii); Antropofag (eel ce mllnindi oameui), A1rol: Zoologie (vorbire despre enlmale) ; Biologie (~tiinta viej.ii); logica (~tiinja judedijii). @etJ, : Teologie (stiinta rei igiei ) 'Ot5tJq : Metoda (indrumare),

Observari I. DeclinQTfa II cuprinde neutre eu radiealul terminat In

grom.aticale substantive
.0.

masculine,

feminine

~i

LEe

T [A

VIII
.:t I a

1<11 /lBYaAn

,To.

B,'Plta_
rI/1-rJ

xallrl
ian

fJ,iilMJV (ind mal mult) ra naea TO'. X!?lIlTlavol~.

E~aYrl-

ExeTcitii : , .. Oemnov h
~aT~, (Ill 1'0'0, l' e 0/. "at

fa

v e ii e a "al 0 a T Ii rpOaerd lnTl, dOdl(!fO Toii voii. 'Ev til A"'''fi ..)OOtileeDi

Observiiri

gramaticate

.... ....
011 Td BcpJ.la, wv= .:l xeconov&~,
011 = =

DECLINAREA

II (Neutre)

Td EJ~~ye}.wv,~ Evanghelia C~rlile Sfinte, Biblia crestinul

MUIOaio" Md(!xot;,
AOVI<Ot;,

U'V

'lwclVv'l/" ov Ell (neutru) avaytyvroa"ru o Plo" 01} Tj ouvttJ,eta,


1!lIl/a ttl"EV(lOV,
011

01}

Matei Marcu

B. N eutrele, au ca ~i in latineste 3 cazuri asemenea atit Is singular cit ..~i la pl~ral: N?minativul, Acuzativul ~i V~cativul. Ac.este ca~uTl se terrnina In singular in ov, iar 13 plural, ca ~i In latineste, In 0:, care e scurt. Celelalte cazuri se declina la fe] cu cele de la dedinarea mascuiin-feminina,
SINOULi\R PLURAL

= Luca = loan = numeral,

N. Ac.

V.

~tcl

e1J(!lCI<W

Tiooal/a, wv 1'i£io" c, o.

fa

IIwIlO,'.

giisesc = Pre poz. ell Gent. prin = numeral, patru = dumnezeesc


= =

unul
= citesc
=
01}

1:aii "'hI/aU tip (iml/rp Note. 1) Dedinarell

to

(lW(!OIl

fa
YWV

Toi,

&aewv

(lw!?a

<'lroeol_

to

onpeio»,

= sernnul

viata

cuvinte de declinarea
tindeni

II utica. in dialectul alit, la cite va TI, 0 final din terminatiuni se Iungeste pretucu totul;
t

Ot;=

011

-<ptAtt.OI/W1ID"

darul iubitor de oa-

o. meni Ii K'Il(!w, , 011 = Domnul Q EVayydtOf1j, = Evanghelistul

plinirea Prep. eu Oat. la


nerv, vin~,

in (I); o dispare

se subserie sau r~mine subscris,

Se declina astfel :
SlNOU~'\'R PLURAL

r8oerd" 1], d,,= pieritor ~t!vor~t;, ov nemuritor


= tE(!D"
0-,

ov

o vov~. aii
,) VEW,
cfJr;

to

OOt"OVIl,

oii

= osul = rnintea, inteligenta = templu

t~rie

N.
O.

D. t4}
V.

ve0 A. LO" vewv


1l

wv

,)

vewt;~templul
lfew

01
rwv

01'

sfint

ew,

'lOV'

ror,

"fWV "Er[Jt;

'Vfq,

Jlt.q,

Vf-Wt;

2) Dedinarea 11 cont1'llsa. 10 putine cuvinte de declinarea IT, 0 final din radical este precedat de un alt 0 sau 0, de aceea au loc urrnatoarele modifidri: .•. , . ne, 00, SO se contrag in no; 0 ~i £ If~alntea unei vocale lung! sau a unui diftong dispar ; so. se contrag 10 Sint de genul masculin sau neutru ~I se declma astfel :
0(.. ."

MA.SCULIN

S. N. D. 26

O.

v.

A.

ro.

Toii,~ rnintea PI. 0 Toii (,,6011) I'oii Tip (.OCfl) "ip


(,tlo~) (1'00.) (1'&')

-Z;W"
TDi~

at

.01.1

.o~"

TO'>,

("00') ,'oi ("OllJ~) .Wv ("001.) lI(Ji, fVOOV,) )loii.


VOOI) .0Z

27

NHUTRU

S. N. to (dorull'J oOToiill~o G. 'tov (oQdov) oll1:oii D. rlji (&n:Etp) oorq;


A.

ul

PI.

ni

(doria)

datd

LECTIA

IX

to

TW" (ooIBa)ll) oorwv raj( (dOTEOI~) doror,

(dlIltov) ootoiiv

fa

(dorta)

dora

3) In limba elinif subiectul bal la singular. Tei C<i'atpi;r.tl


=

neutru plural are predicatu!

ver-

animalele aleargll. grece~ti in limbn romnnii ADJECTIVELE studlazll 6 ' AII'1palo~, ov 6 LnaQtlli"71;, 0" Aa/lnpo., d, 61' oru/lamto" J/, 0,' ~ qWJl.1) , 1).
=

Cuvinte
.:!wQOl' : Teodor

TO. B,{lJ.la : Biblia


(darul lui Dumnezeu), ~i. r",~,"~: osteologia ~ par tea medici nil care

DE PRIMA CLASA

corpul omenesc.

Atenianul = Spartanul = stralucitor, splendid = trupesc fmc = putere, ' virtosie roll''1eOt;, 6. 0" = indrllznet, cutezator 11;OJ.EfJ'Xlk, 'i 6" = rlh.boinic ~eT601ll'O" 7l, 0,,= r1!bdlltor d o lx1jt '1" Ot) = locuilor ~ .Enaer1). '1. = Sparta ~ .:hdoela, at; - b~rb~lie, vitejie lI'lPOII'eatlll'o., ,/, _ democratic OP l.'6o~o" 01' iluslru, celebru, glories V01JTtll'IJ,-. 1]. 0" - inzestrat cu inteligenlll, priceput >«lAd,. ~,DV = frumos 'J'VV = Adv. acum Q 'r8XV{"71;, 01.1 - artist, mestesugar I'uvllcivw lnvlt " uP;J, fj, - onoare '1 dM(I 'I, = glade. m~rire xeVII"v" 7), oii'll = de aur n!?l'VeOV" 6, aii" - de srgint Ueru" erull = indurllitor, milos d;,ow;, 01.111 binevoltor, prielnic ~(JV • • • IJl pe de a parte". pe de .Ua 1:0 1'~1J~ew", 01) = monument . noliteia, a" (~) = constitutie, forml de guvernlmmt.

Ol ·A!:hp·a.lOl '0l 01
_ ,poL

ot
..'

~ltGlptLdtal.
SINGULAR M. F.

',' .!81J1'afol e1XtJP (aveau) nip l~f.meo" ~oi;'·. ot dA ~nQe: aT''''';''' N:"",,,. O. r"aenarOI ~aaJl roll1f}(!ol lII'IU luua. nIl' amp. x f1' 'H noi.£p<J',oj ,",1 >«1(!r.t(!lXf}l. 01 Tij; ~"aer1j~ oj~~al '!OO1l _'f0 ~po. Ttii, ZOOQfUItWl' a''''es{a h6o£o~1),· (era) napa rOL~ ~UACIIOlt;. Ot 'AIi'l'aW' .,(lap 1'07jW{OI lUll lot£eyov Ta ~al~ lpya TOU vo!!. "Btl "al ..v,. lfa1!poCtJutl' la i.t!ya tWlI bM';oJlI 1l01'Tl"WV .~al It~~lt.W" di~ 'B)J.OOo~ (al Grec.iei). ~j 'A~'/l'ailll lx 101,0 7ts6(Ol) (?mcop,llIne) ~JldnlCl~O'I' fO ()ixOlO'l' "al to "aAov "al TO ul'allvl'. 0, 'lWI"ltol, 01
"'j "'-'-', • -

N. D.

6[I<alo, = dtep. O. 61l<aioll


~'I<a{~u

N.

3',,"la d"mia,
,)L~a(9

V.

A. M~a!o.
MxalE

{J["a!OI 3!"alolJ al"a{tp


/!{xa,av

"'"aia"
~'I<a{a
PLU.RAL

I!{"",ov

tE:r:"i'I"IU xol ~ fn}/lOJ'(!(HI>ff!

;rollula F"'~ IIP."~ )Ull !IDEa. J.a,u;'l(!dv.

rWlI 'AIlI1,'a[WY [<peeo!' tefl, 'Afi>jf.lv'IPEia ~" lrp

AI,

F. MXOlOl

N,

ExeTcitii: X(!uoii. "al a!]'I1I!].J iOti td '"]lew; 11£0, PlK1J" ,ieu :wi, a1aOo~ "al to"
ObSI?TViiri

verf·

eilvoI"

gTamaticate

N. M"ala, C. lJI"a/ruv D. r'l,,,afor, A. d'"a.lou~ V. 8(l<alO',


SINGULAR hi, F. N,

dll<o{ruv

6bm,a ll'I<a{oll' r'l'''aloll;


d("alu

"",ala"

Adjectivele 10 limba elinli se imparl in trei clase. Adjectivele din prima cia$! au trei terminatii -D'; (masc.) .'r) (femio., ~ .0. (neutru] sau .O( [masc.) .(1 (fernin.) si .0'1 (neutru), Fac femeninul in (I acelea care la masculin au 0 vocala sau P tnainte de -o~; na.!alll" ri, &~ vechi (!.(llloc. 01' vesel, lin. , _Adjedil'ele compuse au aceeasi lormlf pentru mascuhn ~i Ieminin.

"I"uta, <l{"aLuI

il("a,a
PLURAL M. F N.

a,

N,

ll,{jo~o,=vesllt E."ltl~au

Ex : masc, ~i fern. Ir~oEot;;, neutru Ere Sf deciin'li astfel :


SINGULAR

t~~o'or.

6v,M£tp A. bllo'o. V. lvooh

G. D.

lvdo~ov
bd&Eo'l.' ll.rJd~!!!
{I,/JOeOI'

{vdoEcl

t.M~wv
rlv,MEol~ i"IlMolJ, I!vllo~ol

["Oo;a £I'MEwl> 6 • .50'01,


lvilo~a IJI'llo~a
.(1,

l."o~o.

N. D. A.

.M

O. Q'IaBoii
draOrp
uyalirJ..

&jI!lil,f> (bun)

dyaD)i dyaOn

U'IaOi]t;

"

v. araBi
III

dyaO~"
uya01j
PLUPAL

dyaOc)JI dyalJou dyaDi[J

Note. a) Adjectivele feminine, atit cele in.1j cit $i cele in care la Nominativ singular au accentul PI' penultimn silnb5, nu coboara acest accent In Oenitiv plural PI' silaba ultima cum s-a vlizut eli fae substantivele adjective contrase, de declinarea I. respective, Ex.

ara8&JI
Q:yaf)6v

b) Din aceasUi c1asil face parte ~i un foartc redus num~r de


care se decl<olf ca substannvele
SINGULAR M, F. N

V.
3IJ

A.

O. dyafJrm D. dyaOak dya8o{


dl'aiJQ1K

N.

rltaOol

a.yaiJa( d)laOw~ draOal" dralJ&r; 6.yafJa(

dyaOw~

draOwv
dl'af}olt;

draB&.

ayaOd

N. O. D. A. V.

d[)yv!?oii._de Upl'lJ{!oii arglol


a(>)'U(l1}l 6(>J'I/(louv

dl!rll(la~
d(1)'lI!]t/

oerV[1ti

aeyt'{!oD,·
deYII!'ov
a(>)'V(lrjJ

derll(Joii,

!leytJefi• !leyvea

61!'11J{!oiJp 6el'v(!oiip

PLURAL
M.

f.

N.

Se observli c~, din punct de vedere al accentului, formeazll 0 singur~ silaba si se pronunta ca atare.

grupul .... £lXO~in

D.
A.

O.

N.

v.

aeYlIllOt aeyllew~ cigl'veoZ, aerveoii~ derveoi

aeYV(laZ dervewv ae;,veaZ• ae),vea, ae),l-Ieai


SINGULAR

aei'veli Qerv(lWV
a(l)'v(loi, a(l)'v(cl

Icc de ~XO~.

d) Verbul

~Xkl (am) face

imperfeetul

Indicativulu]

aerveu

e) Limba elina lntrebulnteaza f, des, eu valoare de substan, tiv, adjectival lnsotit de articol. Ex.: TO li1"d]6'1 binele, <0 ~.IlA6v = frumosul.

M.

P. de aur iwvorI

N.

Cuvinte

grece~ti in timba

Tomtinii

N. O. D. V.
A.

l!!veoii'~ t(lvooii xevoqi xevooiiv Xl!vODii,

Xl1v(1)' Xl1tJafj xevcnjv xevoii


PLURAL

xeVIJQVV X[lvooii xevaqi xevaotlv


;a}'UOQVll

II D"el1,1(6~ : Pclemlca. No&~ : Noclogie.

M~!X

'Ap'(OpDilr;

(stiinta care cercdeaz~ legile gindirii). Paradoxal ; Doxologie (0 Tug1iciune de marlre), : Arghirofilie (iubire de arginii, de bani).

~\.

F.

N.

Nota. CuvinteLe, care nu se giisesc in vocabularu! fieciirei bucii~i, se aflli 'in vocabularu! general de la sfir§itu! manuaLului.

N. O.
D.
A.

Y.

X(!Vooi' X!!tJQrilv x!,!vooii; XI/VGotl, xeveo;:


SfNGULAR M.R

xevoai xevow)' XI/voal. XI/voa, Xevoal'

Xl!voil xeVOWlI XI/VDoi, Xl/vllil X(!voii


PWRAL

N.

M.. F.

N.

O. dJVQV vottor D. evpw A. dilldvv V. evvov,

N.

"V pov, .. l;j ne- eVlIovll


evyov 8'O,,;V1l EVllllVY

ruvw

fVPQt evvcoll

evvOl,
tVlIOV, e.Jyot

eiJJ10a svvwv
6VVQU;
tVI'oa

evyoa

c) Tot din aeeastll clasli fae parte ~i clteva adjective care se de decllna dUpii Declinarea II atidl (6 ~etil~). Ele se declina astfel:
SINGULAR PLURAL
N

A. l.lecov V. UlCO,

D.

O.

N.

M..F

M.F.

UeCO.~miIDMi\' f.lew

lleruv Z"!etp
nelll~ lAewl' ll£co

N.
UfO;

lAup
lAeco,

Uerp

l.lsw,
Zk~Jr;

Uecp

Uewv Zlerp, Uea


lka

LECTIA

nOI.1([1.0"

'1, ev=-pestrit, variat, pielat, ilmtrat

= 0 vestit.!i

gale. rie, impodobitl cu pic. furi in Atena

(portieu1
pictat),

Bogatiile

Atenei.

Recapitulare

asupra

declilllirii

a II-a

ne6{oll; "",I l~ YOi', dyeo<!; 1)"v (erau) {Ja~a ~aJ l1tlto!, >:al {J()<ava, na'lO~anal. i'!ai'l' xal u/l1tBlol o,""at Ai 1'8. i).ara, ~<JI1" (erau) /}flJ(!(J. fij, 'Alhptic, ul ~€ d/l1lB~O' loii .::I wvtlcro,'. K(lAU "'(Ii }'ByeUa (mari) /lUl!lJ.aeOu pim},la 1/' (erau)!l. wi, mil 'Y}''1TTOi) TO"; fle.Td,,,,oV ~drpo" •• Fl. (erau) "al (de <Die

'E.

riie 'Am>:ij.

1(",

"eo-

to o

de oi = cal = plan!a, vegetatie "a'vloaamj;, ..;, = de tot felul Ii. ~ (jpnda~, ou= vila de vie, vie dIOVVGO" ou= Zeul Dionisos Bacchus ~aU~, ..;, = frumos .5 p.o.(!}'I.l(!o., ov= marmora to l'e-ra).J.ov, ou- mina, metal " 1.0'110" ou = culme, inliltime 0' Yp.'1mJ" oii= Hymetos, munte lirlga Alena. Q llEvreAtl'.d,, Pentelic, {Iii munte IiDga Alena Mt6loY{l" 011 = vrednic de

~eOiov, ov o dye6., oii TO%l!dPaTO~ ov ov Ij ~Otr.lV'1, '1,

= cimpie
=

~ nEt(!U,

= oaie, turmli

agar, tarinli

o •nIOOO"
tnt
TO

a,
vii

OV=

,,,no.,

'BeOV,
o.

rd He')'o., ov
;((!VaeAtrp<:h-n·

= stinca Ilissus, prrru Iingii Atena = Prep oz. aid cu Dat. pe = ternplu, sanetuar

MIlUoyu aeyUI!Lt7. "H rw. <AIJ1JvWV ci"l!a nitea hid. i. lrjj toii °/A.oooi} n,Mcp, 'Enl d. tf/ neteg. tarl to t'ljl; 'A8'1va, ['1.'dl' ;tal hi rrjj "I!rjj lOi} f1J"Mov l1.'Y'w xeVOEM:cpavttl'O'I', 7j • AOr,vd. • Eml 1((], & 'A/hI.al, naptolla:na lW'l' IE;(VHWV leya, 'to A'lix[lo. 1(01 to @qati'o. xal;j IA"a~'1p.la 1(ai 1/ ilo."tk'l oroa, 1(al ie1.'ol j;ew. asemenea]

""i

ro

Exercifiu. b) sa se decline: .5 :><aA,k Z=or; ; Ii /l6)'a~'1 dl'neAo, ; d dl'aOd~ tBZV{t'1~; 6 6ilvou~ dI1ti(Jwno.; 0: b~oeo. ve';'~; to xevaoii• tlweov,

= opera

= de au r ~i de

ov

TO e'1o£lov,

1'0"

fildes
av = artist OV= Teseionul (Templullui Tezeu, in reo

TSX'l'tl7j"

Cuvinte

grece~tj

in limba
=

ro'l1Uina
vile! de vie

Bouli>'! : Botanica, 1) 1l~TtE),O,-Qa: arnpelografta

descrlerea

TO A-ti"EIOV,

01.1=

alitate tempill lui Hefestos) Liceul, locul


unde tinea prelegeri

~ 'A)(.a151]pia,
a~

arnintit, im-

= Academia,

Aristotel
(gradin3 unde [inea prelegeri Platen)

'Ii

ta d(!}'1leta, a1((!a,

a,

(;)1'=

= Viff colina '., a~ropole ' .

portent mille de argin.t.,

galerie, portic

LEe

T I J\ XI
Observari gTllmaticaie. Substantivele de declinarea a m-a sint masculine, feminine ~i neutre. Femininele se declina ca ~i masculiDele; neutrele n-au terminatie cazualli la Nominativ singular ~i au, CD ,i cele de deelinarea a Il.a, trei cazuri asernenea : Nominativ, Acuzativ ~i Vocativ singular ~i plural. tong, Unele substantive au radicalul altele in eonsoana, terminat intr-o vocala sau dif-

DECLINAREA d

a III-a 7j eeoro"o~,
01!=

n aVTootea- = Atottiitorul
tW!?, TOeD~

NasciHoare

de

aonov6o~,. al' = neimpacat d dyaw, wvo~ = luptli 0: aalpwl', ovo,= demon, diavol vnie = Prep, aiel cu
Genit, pentru

~'Aemoe(ttvo,,= ov npe(J~evw "thwe, 'tOpo,


dnOI!DV,uBIIOt;,

=
=

Dumnezeu Pururea Fecioara rnijlocesc

Declrrrarea consnnantlca cuprinde substantivele, care au ra. dicalul terminat In consoana, Radicalul se am Ibind la a parte terminatia a Genitivului singular. Dintre aceste substantive, unele primesc terminatia ~ la Nominativ singular (Declinarea sigmatidl), iar altele nu primesc aceasta term ina tie (DecIinarea asigmatic;!). dar lungesc vocala scurta din ultima siiaM a radicalului, Toste au terminatia cazualll at 13 Dativ plural.

Q'

~eevw

= vtnez, prigonesc

~ Xdf}, XS1eOt; = mina not;, nlioo, nliv= tot ~ ol(rn'1, tit; = scapare, sprijin ~ JeonOlva, tlt;= St1ipinil, Maiea DomnuJui

'11, ov avrr.welw = iert .. dvan~,u!l:w = inalt, trirni t 0: oOJ'ule. ti'jeo~= mintuitor "iil' = Adv. acurn 0: «lw~, aiWvo,= veac 'A,utjv = Amin naed = Prep. arc: cu Acuz. pe ling1i

= necajit,

ziditor

Deciinurea Nom.
Singular

silrman

fiiTa

SubstantivelO1' masculine e (Ilsigmaticd).


SINOUUIWL

~i feminine

ell

N.

G.

D.
A. V.
N. G. D. A.

d ~~(l, (fiar~) toil lIqeo, tq> ~qel td1' 1)fjeu


O~(!

TO. Mroea
~fifOe

t! (orator) toil 1.:l.jroeo• fql ~*oe'

M~wl!,

TOV

" ~q;

1l0'J.I~' (pbtor)

1l0t"lwo~ "lui,,,b,

fO"

no,,,~"

"01,l.l81'a

PLURALUL

oi
'WI'

lJijes~
{}q(!(jj."
{}I"}(lO' {}fJ(!(}.~

oi
TWV

'0 9e:o; 7]11&'>' nostru) 11tJ.'I'tGl1!.pGitrop (


••AOllov.5&t; lon d d r W II trji dvgedmqJ "al r 0 I, i5 a ( p. 0 0 I II fijt; 1pVxi'j,. 0 1 p.ev "ae ~ a ( /.t 0 V 8 r; ih](!8VOVOI nIt; 'I'vr.(.\t;' d dl dvBeCrJ1!O" [!!rOV X. e lew v t 0 ii nUl/fro v K'1: t t 0 (! a " OXBll11' lXBI t~ .. Lleollolvav ~,uwv (noastrll) Beoroll.:". •H OVV 'Aw

to,';

n>V,

imee

T'ijr; OWttle{at;

V.
N. O.

tHies>

tov. Mro(!a,
~*O(l£' SfNOULA!IUL

foi.

{himeS' ~'1t"eWv
IMtO(!OI

o! llol,l.li"s. rwv 1I0,,I.Itvwv

tol, 'iW'l'so. toll. 1tOl,l.ltva,


nOI,l.llH,

n0e8~~o~ J!aela lIf!eaPB~BI V1l~e lOti dvgedmov !laeel: to.", rov"oapov Kdro(!a. '0 rJl l3ed. ry/MV (noslru) new, ean T{Jvxii rmoeovpsvn Hili llOlMHI, ra, aJ.lfZ!?T(a~ ov)'XweeZ. _ J,o~av "(~!!P~V dvalleJ.lllo,uev t t 0 1: w t ij e I ~/.tWv (no8tru), !'t'V "Ilt del "'Ill et. to v, a 1W II a ~ t W II a lib" w v. '.Ap1jv. 36

0:
TOU

"a{,I.I(~I'

(dlvinilate genlu) 6a{,I.Iovor, rllu sau bun)

O.
A. V.

ro"

rq; 6al,uoPt
fJa{popa fJatpoJl

d'16riw, privighetoarea d'1"oyo, fli d'1IIdt'1 n)v d'1c!IJpa d'liMJI "

'ii>

37

PLURA.LUL

N. 01

6alp.o~tr;

at

0.1/.50"t,

LEe

T I A XII

G.

D.
A. V.
0

lcii. 6aLp.OVWj! IQi. 6alp.ool leW, dO(p.D1'al;


lJlJ[fJ{)·t~

T6i. o.'lllOi'(lW ToJr; 0.'16001 ttl!; a'l~o.IJ'


o.l'j~dl,t<;

Note. 1. Dintalele, I.ui

6, ~, .'t, ca si na.sala dintala

Y,

cad lnaintea

Is Dativul plural, 2'. SubstliDtivele ll1onosilab~ de decliflarea 111coboara accentul 18 Geoitiv ~j Dativ singular ~i plural pe silaha ultima. Ex. : .&~p, 3. Se observll e1£,dupii un
pentru .&7jP<1(, ihJe

&!jp6"lhjp!

wv.

sau

final, clnd ruvlntul


se adaugi!

urm~1) t,)otpEW, d

DECLlNAREA Substantive
(1<;=

nr
In -<lJp·

tor incepe cu 0 vocala, mit eufanic..

a evila hiatul, imo.p

un .... nu-

en radicalul

Ex.: ',uxl

toi~ oaq.OOw

"ij,

al>l~pi(l«(

<7jc; <l>uX1J<:·

no"o~, all = muncll,


'1<;

iubirea fala de p~riDti Irudii


silinta,

xe1JOtO., >1, 6,,= bun 1) 8vl'tlT'1(b = fiieil'


Q (rj) :>Ea",

teo,

Cuvinte

grece$ti

in limba

romiind

'Alo,v
dalp.C!.v
d~alt(iLY%

: a agonisi ; agonie.
: Demon, : Despina.

I!t(t CDp

: ctitor.

= glorie, marire {) naulP, r(>o<;= tam 17 a(>xTi, ijI; = Inceputul 7j f.'~n}e, TeO, ~ mama ~ep.:>EtD" 1'/, O~= al cincilea " 1)8"&101'0,, Otl= decalogul Ii ~.T01.i, ii. = parunca Ii X&(I!" = r~cullo~tillt~, har Tol~tlV = asadar n(!e:>E£! = se cnde, se

1 !IdEa,

l) Ol)tJPov~i}, fj,= sfat

na,do,

= copil

,,,,,,0'1'-0.,

1:0,

= folosltor l1"a = totdeodata, ill •__ acelasi ti mp ~ 1'7), '1~ = pamintul o &at~e.t8e"~= sica (Dativ pl.
aar~dQI)

o.

.....

cuvine

to

ta.

~. ("al 10111"&)

= ~i celelalte

o v'o~,oo to

~61!0~~, 01),= curaj = fiul

rIspl ti)s r:.ooE6€!as


fJ 1jt:1J

. ~.DonEe (dup~ cum) "Meoo> lad nao1), 60;"1' natljl?, OVUJ.l (tot asa) )Cal 1j siJotpe,a ndl'rw~ fWV apETllw Eorl a!1X!) leal e. 'H di rrAfJ"'tl'/ ~IlV 1)811a1oyoo tVI01~ Urn' ti,..<1 (cinsteste) t d v nat {,(>a DOll (Uu) "al T~ v p.?J t tea eev (ta). Xciel' Tol.v. el. dd. (pentru totdeauna.) T"!'; '" a. e & (I I nebt .. "Ill t '" i, I-' 'I. tea" t :>EO(!G.(din pnrtra) te?Joriiw "Icii•. I<al {} 0 r a f ~ I? co~. fld6eoO< (supune!i.va, dati ascultare) Qth, W naill", t IjI nat (! I .cal I fi p JI T (! I tlfHi)' (al )'de to V n a Q1.o, "al t Ii' fJ'I·

TOO' ovpPfWi.a1 bpt1.tpal dOl sol; 1UJlol) xol fipa tJb.u(h (rugati. \.i) Tali KVlllou ~~. ;"1, Ita' 'WI' daTt~~ U)'o~tt'· (ziclnd) n a r e Ii 1)phIP, lp Toi; otl~,oi(. xtl.

LEe

T I A XIII

Observan gramaticcde DeclirnJTea smcopatci. Clteva substantive cu radicalul terminal in -O)p. foarte illuebuintate, pierd pe i din radical Ja Oeni, til' ;i Dativ singular, din care cauza se numesc sincopate. Au Dativlll plural in ~p"al.
SJ:NOULAR I'LURA.L

N. a
O.

nar~!1= fa!!!l Tali ;un.~6;


1WTl/t

raw
Toi,

oi

!la"tt~E, nodI/WI' 1r:cUl/aol naTi!!a~

DECLINAR.EA cl MJI'Igo"
l<OIEvtMVl<)

m-a (asigmatid,

Neutre)

D. ·cii V.
A. TO.

:taYl!qo.

lOV,

ou

rca.lQ
gTeCellti in limba

nati!!E; TomUna Patriarh.

Cuvinte
IT",\(

: Pedagogie ; Pedagog,
: Patrclogie : Doxologie (vorhire despre sfinjii Pllrinji); (rugliciulle de miJrire).

Ih~1jp tl6~tI Mffnjp

r~ ~lti~'1po., aro, to Of1aeI'IfJo., aro, nOlx{J.o~, 'I 01' ul P'Ixa.'1;a, o.to( 1tro7opa QTOC; td liil1/p.o.' ora, ail1}f.la 0.[0"

= =

= = =

ta to

ii an ala), ia,
'PQfJef!o~,

:Xlip~ '.Aornjp

: Metropllla, : Hand.
: ABfru
j

r\'Iilropolie

Astronomie.

to

"a~ck, ./, d.

d, OV

a,

{h'if.lo, oro,

/'lora

a, 01' lel ih'opa, atO, Cwonold~, OP to '/f.veVJ1U. aro.

6.,.'0"

=-

= scaun, judecata, [udet = Prepoz. sici eu Genit, = sflnt = Ilume


de viBtA flcUor Duh, Spirit

Diavolul, eel rllu indrept, e~l~uzesc pas, mers plica! felurit siretenie cadere, gre~eal1! "ointa eerere r~spuns (de aparare) infrico~at

Irumos, bun

eLI

T&.

"tulY

ci.v&pOO'lt(Uy ci.tJ.Clp"t"~p.CI.'t'(I.•

nO~tl!!ci, xaUvOVJ'tl T II 6, (I P tJ tl a t a ~p.w. (nostrl) flo !llld. ci J' 0 Ii '1:'11 /J eft w Y' xal !loIH/lolc P. 'I X D" ~ iJ 0. III BI, n r e iaI" a dl'~~ r cl Ii ell'} I' a ~pwv (noastrl). '0 lit xaelCnD' :>jP.~" (ne acord§ noull) ndvra T d ned, a(iJ'f'T)~{Q1' iT ~ /J 0. r a xal a "a~?)" u:lWl.oylav bd (18) Toil rpo/1reoiJ {I ~ pat Q" roil X(JIOTOi1. 01 "tiv /!J{1(1'I,COI IJSra flpi}. ~oeaCOVOI T d Ilr10v Ii va /' a l 0 iJ ''!IonocoO v s -6 I' aT I) C Hal tn« TOU geov.

.a

eta,

ta

Ele~~1'/ num. _ Kal ~ 0 n v e V f' at


Eijloi''1pe~OI; (binecuvintat)
jJ

ODV

U teXOl-'~~D, (eel

(Uu!. ce Vine) b

0 ~ 0-

LEe

T I A xtv

tt

Kv(!iov.
Observa'f'i g'f'amaticale Substantivele neutre asigmatice
SINOULilR

se dec1inl

asHe!:

PLURIIL

N. A. V. O.

D.

TO ;!~opa (numele):ra :rwv toil tJ~6,L1aro.; :roi, uo ovo,LI(m

d~6.u(na
o~ojJd'l"wV

O1'O,uClOI

Se observa ell substanttvele neutre, 31 carer radical este terminal in dintal~, neprimind nici a terminatie cazuald 13 cele 3 cazur! asernenea de 13 singular, pierd dintala 13 aceste cazuri, fiindca nici un cuvlnt in grece~te nu se termind in dintala. Deasemeuea dmtalele 8, ~,.:I-, ca $i nazala dintala Y, cad lnaintea lui a de la Dativul plural. Cuvinte grece~ti tl1 limba romanii

DECLINAREA

III

CONSONANTICA

(SIGMATICA)

• Al~O~ : Haghiografie;

Hagiu

nY6~"''' : Pneumatic.

·O~Df11X : Onomastic

pustiu, sarac = statornic, sigur 't(;!bpro = nutresc ~ )(01-''110" ov dlmil~ lmw" 0'1.1 = cal 'to neo{Jatov, ov = oaie, turrna de oi ~ aU, alyo, = capra totUw = mlninc xaeno" oil = Iruct 0:) tpOZ~I~, 1)(0, = curmalul

o vaJ.lil~ ,j naTe{" {do~ oyoflaCw ll!'1flO" av {Ji{Jato" a, OY

u,so"

= =

= nomadul patria
numesc

{Jlo.oeeor;, .1, oy 0:) nair;, "auld,


II 0.50';" ovwr;

= imbradiminte = cortul naeaouwdCw ptegatesc l-'o.).looa mai ales ,-colvtlJ<a" av = de mare pret 1:0 T6~ov, au = arc 'to td~6v.aa, (ItO, = sageatll 16(c)v Ol'tO, = leul

o ..AeCl'!', POi; ~ {Jei~, 'te'x6, ~ €o8'lj" ijTOr; ii O)('1P1], fj,

fJ

oae',

)(Q,

carne parul

= Arabul

copilul = dink

= =

vatllm~tor

43

1/ XcIet" ITO, 1/ OWtp{!ODVV1],


1I(!Ene'
~ alaxvlIT/, ~'X

& (jetl'alvw

"sewv, ovta,
1]<;

:rE0IV1

1,

1j.

pedeapsa

(poena,

ae) d~iil

2. Guturalele

1,

11, ):,

se eonbinli cu a formlad
' alyo, aaeKO, Tel;r;6~

consoana

= rna tem = farmecul, recunostinta, harul = in!elepciunea, cumpatarea se cuvine sentimentul rusinii prepoz , din

Mtrin

Ex : 1] arE = ca pr~ 1] od(J~=carnea 1) ,')(l'~ =p~rul 3. Labialele


~, 1tJ

aiEl

allege
fi(!ilH.

(in

I),

dublll <jl.
Ex. :

<p, se combina

cu

a formind

consoana

m
'0 v v 0 J.4 d"

vljp.i£az<;
T~V

q>l",p~vlil~

rp};e{3o<;

s,

(I

I' a (; n

e t lJ a DVOp.a,", {lE{lata, 01xlar; o,)'X {XOVOI.


U~

)lijv

Tet(fOt'Ol

eerJl-'()v. 0 [ 'XaJ1~A()v., rnno'tJ~,


T~V
)I

y.ltp~vultur " JellV'

fvnOr; " .4ell{lo, eu

tpAflpi ftJlpi "Aealp'

neo{lufCL Kal a l" a!;, Kat !;ofUOIIOt Kul 't V tWV 1I(!o{lthwv 0 e x a.

r,

tov~

Toii rp a i v I (Genitiv

0,

)(aenov,

partitiv. Arabii noma zi) b, 1: W V wi) xup.fJAoII Tel X cO V T a <; i o () >j T a <; ><al ni, O~'1'1'd, naeaaxet·a(ovo&. Haea. TO I, ~ A e "'II t, xal p.aJ.lOw :toea. 7 0' r; v 0 p. d a I v, at tnnol no):(mp.o{ elo!v. T q; V 0 /10 dc}, ,) Znno, d"al'xaM~ iotl. Td TQ~O'll xal fa 1O,evparu r cO v v 0 p. a 6 w v TOr r; ~ e 0 11 (J, {lla{leea eOTI. 01 n a I (j e r; T W·v V (I II .5 w 'I' ~e'luJ.()lOVOt T Q V r; r 0 ii 1 i ovror; ,j(j6vTa,'Xal tIDv yeedvtwv nom~q. Ol"eOt 'IIop.6.6s, TW'I'

'A(!a{lwv

Dec!inarea rnatica), S. N. G.
(\

SlLbstantivelor

~ [a

Nom.

singular

(sig-

tpoJ:lItE~curma- tj tpUljJ=vin a lui tii, rpls{lo, tf} rp~€{1( D. tep !polvl'" T~V q;U{3a A. ,QV q;oivl"a
roii tpo{.t"O~

Ii po.ud, ~ nomadul toil vop.fMoc;

to"
ol
tWV

trp vo.ua~1
,'op.d~a 1I0p.a,
vOluMs,

ta,
p

V.
PI. N.

q;otvlE al pol.lxs!: tIDv ;powiJew)' 1:01c;tpo{v", Toue; tpolv,,,ar; tpolVI"Bt;

rpUljJ

eo
i'

11 t

e r; del oriUyo'Vot
~

•~

r W 11 n
TO

ie

011 0,

OW'l'IJOOVP'T} lIIJ{nSI,

I" CO" X d e t v. T 0 1 r; lIev Z, III l't uta I~ 1) al,ox'llJl1].


(l

O. A.

D.

Observari qramaticate In Nominativ singular toate masculineJe ~i feminiradical se termina intr-o consoana mula (dintala, g'uluraUi, labialli). Intilnirea mutelor, atit la Norninativul singular cit .~i la Dativul plural, cu G din terminatie, danastere la rnodifidin conform urmatoarelor principii:
<;

v.

;pU{3s, al truv ;pJ6{Mil> mit; tp}.Ji.'I'l ta, 'PU{la, qJU{l~c;

vop.a~(jlV

tarc; vottdOI tOUr; vop.aoac; vopalJsr;

Prirnesc

nele,

al caror

Note. I. Substantivele care au radicalul terminal in grllpul-vr primesc urmatoarele modlfic~Ti in declinare, cind aces! grup se ami inainte a radicalului Ex.: de-IS:
Vt

t Unele pierd grupul

lnainte de singular

11

si lunges.c vocals scurt. rl~oil-o. dinte "I1"a"ol gigant AtlfIet,ol dezlegat 45

1. Dintalele B, e, -&, ca si nazala spus, cad inaintea lui c, Ex.: nflr(J'~ pafria
mttcl<;

dintalll

~, dupa

cum am mal

atlt In Nominativ o~ouc;=dinle ,,,ya,~urill~ Av8e1,=dezlegat

cit si 10 Dahl' plural.

dbd,·r-a.

nare'~o~ )lop6.60'
lIal(jd,

llaTfJ{O,
110l'aOl

"."dvr·uc;
).tlfIt .. OC;

1Ia"
44

suuo!

2. Altele pierd la Nominatil,ul sillgula~ numai c~nsoana r ~i lungesc vocala scurta precedenls, iar la Dativ plural pierd intregul glUp Vt, lungind deasemenea vocala precedent1i. Ex.: leu 1'Sewv= Mtrin
l!i(IW ='

LECTIA

XV

,.teOn-a,

UOln-o~

UIl1:-QI

"teoll-al

n. Putine substantive cu. radic~lul in d}ntalll, dar~ neaccentuate pe ultima silatia, tac Acuzativul smgular In -Y, nu In _0:, ca cell'
cu accentul pe ultima silah~. XUeI'; '" har :rta,t?[~""patria

Ex. :

xde1r-o,
nare(oor;

At. sing. Xci!?l,)! fati! de:


na.(!llJa DECLINAREA a IlIa- CONSONANTlCA. RADICALE (SUBSTANTIVE sr ADJECTIVE) TERMINATE iN-~.
p.eX(!1

1lI. In multe cuvinte, al carer radical in cepe cu t ~i se termin~ lntr-o aspirata, daca aceasta aspirata dispare in declinare, aspiraf a trece asupra lui t initial, care devine (j Oat.

Prepoz.
01.1'; 01.1.

cu Genit. pinii la

pl. {}pl~l

,0 'lila"

to to

n&&o" et;

Cuvinte
·l'ltlto~

grece~ti in limba. romdmi

nA~(!7)'.
SW)([lcill']"

bwt;, ouc

= = =

sfirsitul sulerinta plin cuvintul

.Eripe. i»).~'l', pAepd, unei vine).

: Hlpodrom, Hipic, : Sarcofag, : Flebita (bcala vinelar);

flebotomie

(tli'ierea

pios = aud aop./;vwc; = Adv. cu plscere, bucuros oS:<pEA*, tc; sirnplu, sincer, neprefacut ,tl Oloo:y/Ju, croc = lecjiune, invliiliturll )(le~oc;, 01.1, = cistigul 8v~(7)C;, e, sirnplu, naiv thw<pd*, I.r; = nefolosilor

11 ootpio, .0 vopo" ov, /lto )(ul eiJiJe{hjc;, it;

a,

01.1.

(ri)= Socrate

= iutelepciunea - lni!ltare
de aceea, drept care

to

fJd~ov

de; ~&re

"IlO.u~l'*" l,

voftiCw

lnvX,k, ic;

Adv. nurnal rauvoitor, dusman = PrOD. nehol~r1t, cineva = Adv. odatli, odinioarlj secctesc = nenoTod!
-

TO nl:~Bo<;, a'll, e~cbo1/" B<;


n)

mu]fimea bine mirositor,


[ocuinta

aromat

Ele se declin~aslfel:
SINGUlAR

otll1'Jl'-a,

~o,l'lltel1}', rd ,,&.l20<;, 0'11, Xalma<;, 1], tiP


1I(71){!O.,

et;

ala.

a, ov

,0 ~Oo" a'll!: €llwX~'" Ir; llv~o" Oil, (TO)

prep os, de multli valoare frumusete = greu = diu = caracter, deprindere = fericit = Hoare

N.
G.

to
roii

PLURAL

O. rtfi
A. ,0

~uvintul [lnE( 0 )oS! = e1tov, [&m(o)l] = 1'17.81.

EnOt; ~

V. N. G. D. V.
A.

eno,
SJNGULA.R (M.P.)
(N.)

i!jlO~

[l]U(o)a] = €n1] lc:UV [b.l(o)wv= tnwv 7:oi~ (l"'(o)ol] = ;';tSOI tU [1in.(.Ja] = btl) Lbr~(o)al =iiJll)
r.:. PLURAL (M,F.)

'0
,0

l:ro"ICp6:t'YJ<;.

av(}eclmwv ~lo<;. ill. tii. alaii. I'-ixet • 0 ii r i. l a v., :n: a() Ii> v n l 1] e '1" ~ody. T a "E l n?J r 0 ii 1: w "e aT fJ V, 11). t] !Pl ~7001P(a<; "ai iJ 'I' 0 v •• Llu) "al 0 I /-I eye v I} e ~ 8 r (; nlto'llov lil}plvwe; Ta ci 'P E "ii tnMl'f.'aU1. avtoi) (lui)' 01 {ji C1)tOVVle, (dar cei ee cautau) It t e lJ 1) !ADmp f:p rtji {J£cp {j v I} II- Eye Z (; 'ljoav 1: tji 1: w Hearn.

,wp

Evcrelllj.=evlilrjn~ ~vaefJii<; evoe{JoiJ, eVrJe{J£i tvaell'i (evae{Ji( 0)11. ,(joetle, evoe{Jil; evoe{Ji"
PLURA.L (N.)

d/O.{J.I~ Evae{Jwv Evoe{Jiol

<voePer,

VOf.'t'w 0. t V ~ ii' ov rag elt rli>v lJdlal'!AarwP "t (! {j '1 )'a",pd"EU; "al r~Y oO'jJ[av rJoii (ta) ".,A ff () 0 <; B V 1] IJ 1) "ai d v 1O 9' d i'j vOII-lCel". - Kal T iJ. v 971 Ii v W <P B 1 i'j ",SY AarIV, dnex(}tva'l"O (raspcnse) x (jJ x I! at 1) r, e v cb lJ 1) lJe "ai roi, ,liip a'p(j(}wnWy OrX~llal}t no), 'litE .1,11, "Ii l,l 0 , ~a(!ixEI". XaJ~~rip ton dl'alJdv Plov i1yelv lv ~ov'1f!Qr, TI (j E 0 t.

"EkyeTl,mm

1:WU{!arBI',,"'.f.I1:W,,(!aTEC;,

ae

(pe tine)

N.

si/oe{Ji(o)a) evoe{Ji(o), evae{Ji( o)a

G.
D.
A,

to

ef)Qe(3ii Evae(3w1 sVoElllUl fvoePfi

Acuzativul singular uneori, iar plural totdeauna, cind il au, dina ca substantivele masculine in -"I_ de declinsrea I-a. Cuvinte
'E'lto<;, 06;60, grecefti

Ex.:

Nota. Tot astfel se declina b .l.'<'d"'pIlT"I" fO;; Z"'l<.p,hOD~,

si

seama de nurne proprii,

t<j> Xw "P

'''01,

tllv

ZWl'plitl](v),
Sf

de-

ObserviiTi gramllticale . R~dicalul terminat in -, formeaza cuvinte contrase, Acest « din ~adlca] este preeedat la adjective ~i la cele mai multe din sub. stantive de vocala e. . Inalntea terminafiilor cazuale inceplitoare cu vocala, _<; cade, tar e Sf contracta cu vocala urmlitoal'e. Deasernem» , cade si lnaintea terminatii -ITl de la Dativul plural. Subs!antive]e. ' toate neutre , so hi1m b" voca J a E dID radical •In 0 ' , . ] a cele tre, cazurt asemenea] . ] ." au 2 f. 3. e smgu a1'U]Ul, 131' adjectivele, (care neutru ~rme, una ~entru masculin ~i feminill 10 _lj~ ~i alta pentru In -8~) 8chlmbll pe e I IN' , ~i feminin, ' n lj a ominabv singular masculm
X

in limba roma.)1.u.

despre cauzele ~i simptomele boalelor) ; Patogen (care provoaca boalii). • A~eo~ : Antologie (culegere de budlti alese) ; Antozoare (animale cu forml( de floare). 'A'II.OOfll : Acustica.

: Epopee, Epic. : Patologie (vorbire

49

LEe

T I A a XVI-a

;, ol~, old,

to

Cqiov, 01.1
0

llio" 1/,

oaie fiintll, animal Pron, altul

DECLINAREA

a ill-a VOCALlCA
(-I sau -D)

Substantive ell radicalul terminat in semivocala ,i in voeala lunga -6>.

Mw1. n t o r e e/a8e;(ElUt (intr:!) cl Mxo.lo~ d, TO. a~IO. xu 1 dl'tlTlBl'ml uii K v~(c." Zxealw;; ,wi ~! ~ 0 s I ,. '0 ra~ tit", l' w v ..11.1 v If I' Un. "a(Ju(!ICsl T~V ~al!o/a. ana mio,/c a,uuetiU(; (de tot pikatlll) xa! a V vel ~ ?j a e w c 1tovl1~a,· ~a! oj (}HlVO.O o,hou (lui) tp~o~ei (cugetll).u "dvTa (toate) 1ted~e t} a ~ B 0 Hpj H e.oil. XoelCov (d~ruie~te), .1EonOta l1oVIO"~rlWe, tii fuolJeavltJ> 0011 (en cereasca tal lJ 1.1 V ri I-' e L T a I, a l t Ii a s a I v ojp<ii. (noastre) T ." v i a 0 t" t w V {; l [1/J e ro v xal 0 v r X ro e L ° '" "ai. d:/JOI!UWv. Iq,oov (Illinluiqlc) r I}. n 6 A,,, "ui tTJ" :tr.aTe{~a r,/liiw

°lxov

w,

t"'.

r, ~irlOt~,
fj
n[ofu;,

tlW, EW'

cerere,

rugltminte

Q olxo" 01.1 = 1) lxeola, ~ ;, OV~a.ut;. Bill, = xaOae£Cw = 1] xaeMa, a, = Tj a1J'J!.~1]ot" BW,= Tj ota~ota, a, =

= credinta
locasul, casa ruga puterea a eurlit!
inima

(noastra). ~Eon di (.j) I" f 01,. (Ilea, 'E{Je. XI 1).


11;

L (; iJ.nLCO/-IEVW.

(celor sperate)

v n Ii

0T

a-

Exercifii:
/-Iavt8o.v

or

•Ev rii !tole. ned IWV YEWV ",al!d lO'~ foii liarwl, lEeei~ (preotii) neUxEI (cu secures) l'Jvov oZ, "al ii.Ua

'$a. Observari gramaticale. Declinarea a III-a vocalica. A. Dedinarea cu radicalul terminat in semivocalele -t, -u. substantiveloT

neo,
Tj 1)

11 wae80t1/0~, ew;= ;, a %t7]OLl;, tro.


raO'I;, WI';

constiinta cuget, gind Prepoz, eu Ac. spre placerea, placul

cererea

vindecarea (}).l1pI" SOl'; necazul, durerea 'Ii ovYXwetot" ew.= iertarea Tj mIA", Ball; = cetatea !) 6nOO'fIlOIl;, ew,= ternei, adeverire ned = Prep oz. eu Gent. tnainte Ttl ootv lW" = oras rl .uanl" em. = profet rl nt4xv<;, em; secure lhlw sacrific

a) In aeeasta categorie iotr~ substaD~ve ter~nate la Nominativ singular in -Ie ~i _1)(, ell OenitivlIl singular In -8"~ (1t6).'~, . ) i dedinare ele se contract •. 810';, 1tSAEXUI;, 810(, <tG'tD, E(O(. n
SINOULARUL

N. ;,
G.

A. V.

D.

n'&!.I'~ceraren 0 nlle"",~ serurea .0 'foil Toil I%SUX6(()_ til. nolew. Tip tlji nSU1i61 Iii nole,
TOV

.low- r.l<llea (for8Ql, [Alen",

t1jv BOA"

"oA&

nJAsx"~ nAUXIJ

TO

aerro
aow

aaf6J

PLURALUL

N.
G.

A. V.

D. Tar. l'a~

nllul, al TW~ noAwlt'


",<i).fOl

no.
Toi~
TO~'

01

neUX61, neUx£wiI
:neUX601

'fa

4M1'/
1I.0UWfJ

LEe

TO.,
ra.

'fWII

TIA

a XVII-a

0501'£0'

nOM"

noi.s"

neUxtl, neUxell;

11.QT'1 1l0t'1

b) Unele substantive cu radicalul terminat in semlvocalels I, fac Nominativul singular in -'" -D~ ~i Oenitivul singular in -IO~ -~O(, ca: or., a16~; lO';(6;, (putere}; 1;(66~, 60; (peste) ; 'Erm~ ~6(. ~OO~. Ell' nuse contracta In declinare,
D

laxvo,

S.

PL.

S.

PL.

D.

N. cl 1#6, pestele 01 'I'!'i'w O. 'toii ixevot;


T<iJ iX(hl, A. TOV lyftVv

1~96B'

tXfJVWlI rol, lyftv(J1 to~; lxOtit;

nj. 010,
1:fj

01"oaie

olt

1'111' alii

ole, tro" alwv Tar, olo! fa~ 01.


IIi

DECLIN AREA Substantive terminate

a III-a

VOCALIClt
-40,
-(1)

in diftongii -so,

~i in

-0.

d ;'eev,. I) oo.ofl'j<;,

-au;
'1tO~

B. Dedinarea su.bstantivelor cu. radicalu! terminat in vocala lu.ngii 1<1. Aceste substantive slnt de genul rnasculin ~i au
Nominativu1 singular terminat In -(>I •• iar Oenitivul singular In -(>10;. De~i pre2illt~ uneori eazuri contrase sau forme tmprumutate de la declinarea a II.a atieil, totusi, in mod obisnult, substantivele eu radicalul in (>I adaug1f, fllra Dlodifidiri, terminati ile cazuale. Elf se dec!inll astfel ; N.

deeo>cw

"',01:0" ~. d.
d ~ao~, 0;;
d flaIHiev" tw. t) eiml(Je<a, a( (JAi",m Oa(w. T(; (h,olaOt'lJ{!IO.,

preotul = sfin!eoia, pietatea = a placea = ere dinelos = pep or = rege

=
011

evlavie, cucernicie

cl

fJ!!(JJ~, eroul

o!
TWV

1i{!(JJsf

V.

D.

D. TOU ij{!WO, O. 'cP ii{!oJ't


tOP

iiew(J
iigwl:

tol, ijero~l
toil,

~eww"
i1ewar;

Ii

ns.f)w,

oil,

i,4JdUw 1j ieearew,

a,
.10<; OV ot)

= v~d = Adv. cu pietate jertfeinic, altar = conviageres a insufla = preojie

"tewe,

~ xde'"

Cuvinte

grece~ti in !imba Tomanij


Mitropolie.

116~!~ ; Necropola ; Metropoll!; 1I6~4fL~~ : Dlnamita ; Dinam. uHplO' Erou ; Eroism. Ichtiologie din epoca sfcundarll)

v1I,{e 0: Ir;U''1''sv,. ~W~ .I "0,1'6';,. two;


{}VOl

d <iyysAO,. .1 Oveavo!i,

'IX6G•

(vorbire

despre

pe~ti);

Iehtioeaue

(reptil

ol @eo. u;; .I fJoiJ~ (Jod.

= harul ingeru\ = cerul = Prepoz. cu Gent. pentru = tlllmaciu, interpret = platorul = a sacrifica zeul, Dumnezeul = boul

~ ),!!(1V', reao, 'I) 01" 010. ci~al'l«lio" a, all

= bUrina

= =

SIN!llJtAA

oaie necesar,

de trebuinta

N.

O.

,) {Jailt; houl UlV {JOOt;

D. A.
PLURAL

~at
pail"

V.

{tali

m
6QiolCei' 01 eM nloTo! AmoVI!i'0V1ItCl, (pe cei Xe":lfO ' oi )Ide ,,a101 v l.arj) epllt:iJ.!.o1JO'. • Eon

[SpElS.

'H

oOton}'

N.

01

floet;

Toti 1 £ (} t. w.;

imbrllcat) t'll~ .11<; le(!atla, Xli!! I)!. T n 1.; r s e £ val avv60~o}.oi'"iiaI1l mlresc) 01 oneAllI f d 11 B (1 a I l t. a

Kv!!{q; 7)PWF (nostru) Aaal fJF:J;' ~V(JE~E(Cl' ~Unovo' TO,). dol ... , care slujesc) b tW aylq; (}vOIaot1}{!Iq; tov ).01'01 t iii Y ! £ e t W II t 7) 11 n 8 ,(J OJ tlji 6.1 i Be e 'II'; 15 l1!iJe6vp{,'Q, (eel care a (lmpreunli eu preotii preatWlI UVeal'Uw' r0 OVv IE{!el
t

Tip pi'll

O.
soad)

tWV (Jow~

D. tolt; (J01Ja{ A. {lov,

,0"..

B. Substantivele
sint feminine

~i au numai

teTminate'

. rul 0 (- oy adlcll 0 emgu arul, Ele Be declinl

+ astfel : i
COD.

apC1l'lCllUi tom' ;, t:fJot{Jela. ilf1llJciipep (sli ne rugam) TOti Kve{ov uni(! TWV 'loti 'Ar{ov Il..vpC1Io, B fJ 1) v w" "a! Tooll e
{J

N. Tj nSllJdI convin ge· 'A. r~v n6'O~ O. fijt; :181000, tea V. ne,lJol D. Tfj ;r,elBoi Cuvinte grece~ti in limba roma.nd
Arhiereu ; Protoiereu.

e W".

u"oewnwlI
1;

w"

L e (! t w 11,
"IJ'

Exercifii:

aI

fl a 0 I ). d.; Tal.

Oeo!, IOwlI

<I)!

fl V 1/ :tal
(I

tT,Y

t jj C;

)'

e a ,).;

: Ierarh ; lerarhie; : Laic.

02". Obser-vari gramaticale

A. Substantivele
00

eu radicalul

terminal
PL.

ill

diftollgii

SU,

!%()

~j

se declill~ astfel : s, N. Ii
{lao,lev,

(rege!e)

or

{laol.J.e"l, ('1j{)

O.

D. A. "&.n. {laolUa V. paol}.Efj s. N. ~


O.

tali {JaOlUw, TtY {Jaot),ei

"&6))1{JaolU(I)v 'tal, {JaulAefJol 1:0v,; {JaOl.Uat;

(Jaol~sl,
PL.

yeav,

(blitrln~)

D.
A.

.fj~i'e(1cl~ tfi ),(!ut

no'
1:d,

al

r(!af~
i'flaWv reaiie; reaet;

Ta!'.; yeavol

t*, )illavp

V. 54

Yeav

LEe T I A a XVIII ... a

ffll Vlji'»).O~, 1/. 6v ,j "'Eli/a, at; (JaOv., ap'I'.i.o'pj , I., 1) "eilt; 0, r'ieo>, a'll,

.'a, ,;

Prepoz. cu Genit. pe

= = =

inalt

to >lXew
ni

stincl adinc stufos, frumos = stejar

lvi',)!?"" a, ov fj vilE, ~v'ml,


'I'S(!W

= a rasuna = melodlos, arrnonios


noapte a due, pro due animal, fiint~

munte

C 4>0 V.

,>OJ

ADJEcTIVELE
).leTa

DE CLASA a U-a ~I a III-a


=

Insula celor fericiti.


Of ",a~aLOl ",ol')wi UYOIJOI (cA) rav, a,,{J!,r;mo,,~ lOV, 6,,,a{ou, Hal e!l a e 6 B Z <; "wi tO~ Odvarav ahlEi. (locuiesc)l1> Il,ya)n "al iJavp.aQrf/ "'Iarp. IIo}.'''' xeovov <l"'"o"DL~ s~X ai/ , "vaa.l' E1JW"l.{a" ,,"uea .01", r t. v" e (J I "al ljivxeoi, ii~aal. TJri.( <It wvrOl~ (pe Iingl acestea) '" "ijoo, :noHov<; >ra! ".0. II ~ 0 v <; ",faSI t!l &raOfl T(!orpfl (pentru buna hran~) tWV !Ja"(Je{w~. II Ii a a >l xruea aUta· f"lrW, 11' a v I a HI wrpil.lf'U cpleEi :neo, 8 U a a i I-' 0 "a xal Un)8£llOv {J{Qv. e{l2ovr; (ill timpuJ verii), 01 ,uo><dew' 11120' al~lolJ' [unii cu altii) <llaUl'O~tai (discuta) inl t~r; a a a s la, :noo, to'll l't J. II • t .i II (; A.e1f'WVQ,. IIoJ.AQt 6e QVi/1Covow hi! r'~(; VIjJI1"ijr; mlrear; 1} (seu) :!taea {1 a () B l a v UI'Vrt" "al b TI1 0'H'<l- 1l1l''P.l.arpov. "ellor;. II Ii. to Qeor; ~.l:ei 1,ue/woau; ltailIJYYf!?air; rpwvai, &v8eu)1ftJw f/ (sau) ve·IOClJ1l

piya(;, peydJ.71, poeya

o xeopo.,
noAv"

0'11

=. mare = timp

Prepoz. cu Ac. dupi

~,ayw
fJ

:roU1j,

xae{e",

:roAV = mult, numeros petrec


!V

"ad,

eooa,

IjJvX(!6~,

ellwxla, a<; d, ov

=
=
=

pl~cut
o split, hanchet

r),,)Xv<;, eEa, v fJ 6f!~I(;, ,lio, nli., naoa. nav


aVfopatw<; wrpel.ll,w"
01'

~"V.,

td iJllato, & 1IOTa).lO<;, oil £la,

""we,

proaspat, rece apll f1uviu, riu


raC010S,

placut

dulce
pasare

•H {Je "v~ ,·~oov

/Una

llolMi. Ollll:n:ii" ObseTviiri

v;wov cpteEI t lv gramaticule

I( "',

n Ii(}' n},

= tot - Adv. de la sine, spontan

CWO".

~ noa, a~
nf!D. palta(!IO', a, llMalpw~, ov UroBtgo,. a. tiP do, lIJ..atlk, el:(I, ~ ov!?l~w

0'

folositor iarbl! Prep. CD Ac. pentru

j CD

Oat. pe linga

Adjecti'IJele de dasa (I II-a, apa~i~ dec1inarii a m·a .~iau 2 terminatii una pentru masculin ~J femmm ( ... v sau -lJ') ~I alta pentru neutru (-ov sau .s,). Se declina astfel:
M· ~. N.

=
-

"(lov.,

fericit fericit, bogal, lnfloritor Iiber


des

N.6!l~ut~wyderidt

G. D.

sMa {/lo.o,
6v!Ja(/lCvt

lntins, vast a c1nta din flaut, a fluera

A.
V.

tV~(ltf'O"o

eMalll'o,
57

56

N. F.

N.

N.
A.

til1)l')*

aucvArill

dl1)lti,
M.

PLURAL

D. V.

O.

dJ.7]OOV, tU'f}Oei
dbjOij

~.

tUl']frl_ iU!)Oi,
PLURAL
N.

".1.vxei', G. ylvx&ov \.J. ylvxto. A. y}.vxel_ V. ),AvO(ei.

N.

N.

yA"'"eia. l'lv"e.wv )'~vx&lal' ,.}.v"ela, )'lv><elm


~Q).~~,

ylvH€a ylvlI£oJ>

,,It)xtol
"lvICea ylvxia

M. F.

N. O.
A.

eV8a(pON;' WOo.IPO ~ wV evdo.lfJoot dJM.lpovo., slioalpQv~,


l\I. F.

B'lloa'.... va 0

AdjectiveJe de clasa a lll-a


!IIo)."o),
~j

numeros (radic~le

JlJTa~, mare

(radicale

fLBl= ~i ~1"1.0)

IIQ).n ~i se declinl astfel:

D. V. N.
O. A.

sVdalfJo'lla sMJalllova
N.

no).6c;.
MASC.

FEM.
;>lo.ti~

N.

d'-1)llel~

d).T/Oij 6.Atb'wll'
dA1JIJtol

Sg. N. 11:0111,

O.

7lQUQV

nollij, noV·V

naAIi = mutt naA.l.ov

D.

D.

noll,p

no.uq;
no}..!
na;Ud

,Ht]llsi_
dl1JOe!,

d.l.1)f)ij

A. nolv~
PI. N.
11:0),101

noU~~
:nolla' 1I:nlldi,

V.

dA1l(lii

Adjectivete de clasa a III-a au trei termina]i ~ declinlndu-se la masculin ~i neutru dupll declinarea alii-a, iar la feminin dup5 declinarea a I-a. Ele Sf declin1!: astfel :
SINQULAR M. F. N. l\I.

O.
A.

D.

nol.).ciiv :no.Uni. no):lo';.

nallar,

nollcii, nolAol.

no~.1d,

~oli.d.

PLURAL
F. 11(10(11 :N.
7Ial't'a

N.

:ml<;
mJ.'PTl

mil7a
;r.ao1]t;

O. nan 0,

A. 1r,avta :n:aoo.lI
M.

D.

tot nallfO,
miv
1I:(].IITl

nc!v,E,
n.aJl'ruv
!taO'I

Mera:,,·
MAse. FEM. N.

n«01'l

nail'

lIavw, SINOULAR F.

naowlI naoau; naaa,


I

lIUVZ:WV

miol
;>ldJlTa

Sg. N. p~ra,

peydl." Ileyal'l'
p~)ldJ.'(I

N. yAtlxll,= dulce O. 'f).muor;

N.

O. D. A. O. D.
A.

l-'6)'aJ.ov l-'era;41 Iliya~

IlE"dl'lv
pB)la.l.al

p~ra= peydlov pE)'d).qJ p,ya ps)'dla PB'IdJ.oJV


ptlId.tOI,

marc

D.
A.
58

y'.vxel
)'J.v~v

ylvxeia ),.l.vxBla, )'avxll~


y;'wceiaJl

)'.1.'11><11

V.

)'AVx1J

yJ.vxela

ylvxlfoc; y.l.v"ei yAv"tl YAV,w

Pl. N. fJB)ld/m
I'$"a).(j)~

pt),a}.ol,

ptrdAov,

peyaJ.w, peralal' psyd.ta,

pqd1.a.

59

fotelesurile lui

Ita"

1I'ei(lll, 1I:4V.

A) Cu fuoctiWlfB de prooume wei, iJl8emneaU, .11 lingular. . .fiecare, once, ... plural tot; toafe: wlpl 1tll1lf6.;, peste once; dvq~ , t'> toti, cu totii. 8} Cu functiWlea de adjectiv, «dC are diferite iosemnlhi:
«) La singular ~

ec TIA

il

XIX-a

ura
ell

arlicol insemnead,

tot, fiecare. oras,

Ex.: lla~tIII n6).1', tot orasul,


6) La siogular ~I articol insea.mnl,

fiecare

tot, In lntregime. orasul SUBSTANTIVE


?j lAoopPOT7'j" o ihlp, 6,

Ex.: llci(l!l ~ 1t6).1" sau ~ 1t00tC ni:i.ua., tot orasul, in mtregime. Dliv d muntele in intregime.

opo"

NEREGULATE DE DECLINABEA a ID-II


lIfO'

T) La plural, cu sau Urli articol, lnsemneaza, Ex, : nliaa;~

toti, toate,

at

1I0AeI<;

sau ltliaru nGAn., toate orasele, gTece~ti in limbo Tomanii (corp gazos care intr~ in compozitia despre ape); Hldrofil; Hidrofob. (cTe~tere allormaM a tesutului unui

Cavinte
apei) : Hidroiogie organ).

tl loX6" 7j apmj, ij, npoeX(J) cu Genit.


lJIJW, d 071", cl vii"

0,

sprinteneala

"r&OlP

: Hidrcgenul
(vorbire

o.exw

cu Genit,
BW,

= =

"-" animal salbatec fortil, tide, putere = virtute, ealitate

= =

a lntrece conduce, a staplni coa]. cu toate acestea, totu~i

Tp0!f'~ : Hipertrofie

0... 6,

fld.

: Panteon, Panaeeu,

na),ol, Adv. a:,./2 to r;, a, ov

bt"dvr3v"Ol;,
(JovAww

o~ 01'

o
7j

lV6){O,

Prep. cu Genit.

J.1i:Cf.uin·, WVOl; moj'l'll) rlfAwr;,

rJ dEuUJt;,

el{, lim!,

0, 0'1'

1)~0,

TO ay",vtpOV,
n) rlVlIlICW,

X!!1/0'lJo" 0<;.0" ;3 lx8tlr;, ar;


0\1 Oil

a servi, a fi selav pentru, din cauza = paji~te = a illgr~~a = In mare cinste, de mare pre] = nas, bot = fine]e, sscutime fol08ilor

= pore = alt~ datll = salbatlc = perlculos


=

= ~arpe

=
=

l,mpovJ.dJw
1) tSX "'1 , 1) 001/;,((1.,

,,'>

a.

undita plasl = plndeBc . . --= istulintl, dtb.clt inlch:pciunc ,tiinta

peste

61

Puterea omului asupra animalelur.


pi~ iHi(!~c; 1) (fie) lQxtli" (prin fortli) 1) i~a;P{ldf17tt 1) llJ..la.~ dgEral, ;.9v IhflewnwJI neoixovaw 6i (acestia) aoq;/~ )tal iiexDva. ndvwlV ,6)v I;woo", UOp.oot; In "al viiv (ineli ~i acum) of lI'''est;, at ),vl'aixe, gal 01 viele; alhwv !po/Joiil',at (se tem de) to.. toii 8!pEWt; 66vra, TO Toii {Jod, ,dea" Tdv lOti mnov ml'''a. 01 {JOtt; "al OVt, d xal !nltO' xal "vve~ mila, pi. a)'(1!o! 7laa. "ai TOt, avelldmoL~ emxtv~vvo.· viiv i' avrol', 6wlevovOl. Eal tac; /Jov, TOV rdlaxTO!: {"txa .(!£q;O/JEV· ai, os xal: 01, Iv le,p.woL nla(vop.ev, iva (ca s~) '!1ocp~~ 'l]prv naelxwatV (ne of ere)' nilv rs rae avii\v :cai. TW" oM .. xal Trov {Joro" ,d "ela, ,{/.LId .. EOTn" oE de 1(vve. (lui: (din cauza) t~V trov emily o~'lh1j'r:a "ai T~V TW," noow.. llo!p(!Ol'l]UI t11jpa. xe>jOtpO! oia(sint folositori la vinlitoare).Kal cl~ "al (pin!! chiar ~i) Tole; b vdau lXBva,v bI,{JoVl.evo/JE1' xal J.ap./J&'lIO/J&1'

naHal

S. N. A.

td

rex.'!!

0,

G.

TO';

D.
N.
O.
0

oil" ureche d.,d, TIji €htt

PI. ttl rota


tti'wwr(ij,JI

Toi" €hat
PLURAL

SINGULAIl

D.
A. V.

xvrov dine IOV "1J"'D~ nji "vvl tOV ,,15vo. xuov

f)i
up."

X:VVE:"
;'(Vl.ruV

toil' "va{
"fOV~

..v.e,.
viis,

,rova~

:rtll''-

tnv

crutW,

to

N. ~ 'I'av" corabie G. Iij, 'VE.ru, D. Ifi 1t7Jt


A. n)v vaii~

a!

,'j"'tVO'~ "al

al'"vot(!ot,.

Tro" tlstilv tal, ..aval 'l:d:~ vali,.

ObseTvaTi gTamaticale . Unele substantive de declinarea a lll-a au Is Norninativ singular formli, dupll'. care nu putem recunoaste radicalul, Ele se declin1l IDs.'! dupa radicslul Genitivului, Neregularitatile lor deaJtfel sint totde~una. arUsle de dictionare, Substantivele neregulate cele mal folosl!e Sill! urmatoarele ~i se declina astfel :

Substantival glisesc ins~ forme

5{), sau ("I>, se declinli regulat dup~ A010,.' Sede declinarea a III-a: Sing. Genit, t.jo~, Oat. IIei;

PI. N. Ac. V.

u[El~,

Genit. o[!(j)~Oat.

(itCH.

SINGULAIl

PLURAL

siso. Zev"

A.

D.

G.

N.

v.

tj ),V1'1j, femeie tij, yvvat~6, rfj YV'lla,,,[ njv rvpaixa


YVVOI

a/ 1'v..aix~, twv )'VllfltXWv rai, rlJ~atU


ta~ rV"al"a, }'vl/aixe ••
PLllRA.L

Jupiter

,jul. Lltt
Ala

Subst. il 'lll(Jo~;, Oenit. Oat. VOt. 'Il'jll'oij , Acuz. 'I1Jifoijv• Urmatoarele substantive pierd denials radicalului lnaintea lui a de la Dativul plural : lI:Otl~, !toM., 1I0<l!, picior ; ~Boop, B8IXtO" api!. D. pl. ~Bot(J!; ta lOVD, genunchi, r6vllto~, Oat pl. T6vll~'. Orupul )I~ cade in silabli finala, jar CD II' ell ~: ~ vua, aoaple, Gen. vl>lmi" Oat. pl. vu~i ; to j«;'Il, lapte, G. r;i).IlKtD', Oat. pl. yIi).o;tl. Outurala aspiratll fjnal~ )(, cu 0 dil iar aspiratia trece asupra lui t initial: 11 ltpfC, plir, Genii. tpt)(O', Oat. pl. aplee

e.

to

ZEV

o'\~·w~6': otita 1j vllij,-v~W~: naunc

cosmonaut

SJNOULAR

N. A.

rd
tc()V

G.
0

I<e(!o.,.

corn

tIP
Q.

ICeeW" "Ie~,

><teaIO'
ICt(!rJ.rt

td tW" rol,

"ella, ,,!leara
"BeW'"
xt(!OOI 1I:E!!alWI'

N. A. rei

't'w
fiji

PI.

fa Keea.,
"!!eW)I Toi. xeiaOI.
tWlI

carne

O.

LEe

TJA

a XX ... a

oj

rwvra, a,
raixoc av

TO dPUXlllOV, au "atapcl}lw iJ (}8{!a1CIlIVO, 11, ?j av f./,rpo(!cl, <i. ii dOvpla, H' lilyoe. OUt;

= unghiul, = zidul

coltul

a,

= p~ienjeni~u1 = a da [os, a doborl, Iemeie de serviciu = nenorocire descurajare

a trlnti

suferin\a
date de' animaJe

RECAPITULARE .d blt~rlevi-Ca. ata, to lIaeOoelYlUl, ate. .j dum], ii' >j dxolaala,

ASUPRA

DECLINARn

a Ill-a

Inviitaminte

a,

rbltl

iJqn" ew.

.j '1'e"""IOL!;, 6W;
l({7WJ

ocupatie, lndeletniclre exemplu virtute rea purtare, desfriu Prepoz. cu genii. de la sarpe chibzuin\A, cumintenie

a se tirl
Prepoz. cu Gent. printre

dul
TO ep1ColJLO/la, atO; oih:e ..• oihe
~ :'<:8rpal~, 1),

ii, 1j e-tnjfJelo, a~

.:l lIDo!;, ot! I] nEQLoreea,

I
64

7I(!6. o hareO!;,

piedicll, obstacol ni.ci... nici cap piatrA porurnbelul buni!tate de inim3, slmplicitate Prepoz. cu Acuz, ditre, pentru
sot, prieten, furnicll tovarll!,i

Xei) (trebuie cal roi ; lmrl)~sv",am !w. Cwu,,' no:ea~dYl'ao, XI2Wf-<EVOU~ (folosind ca exemple ocupatiile animaJelor) ~~. det!i)v Ilil"od>,s<> xu. rov, riir; d>.:oAaala, ""VJtlVOV' 'Pe6yw'. Til rb6ew:rtt, pav8ave au> ano Toii lirpfWr; tijv rpeov1jow' leltE. )'ae bd tii<; rfir; au'; nov &f,sr;otJ'Of./,(ltWV o-!Jtt .Ij" '''<pal!}. ovu fO 0&1'0: roi. rii~ daoi! .l.t.6oi", neao"OnTWV (nelovind de), 'Ano rii. "f(ltoUear; (lovatli) -(1)" (lhiOeruv 1Cedr; wv, iwl(!o1Jr;- '11 rptl{g )'uo ",omj01JC1a (lncrezindu-se) oMi !d~ tWV nolowv ~Eie", 'Pevysi. < B M. I',Jtna tv {}f.(!8L d.O"1" ~e"'';!Yil, ~'illl.ft"'Pf..'1 (zburlnd pe pajisti de f1ori) :'<:(11 to f./,I)., ami TWV ,f, Owv aulU)'ovOil (adunlnd), .-ou, "savia, sic; nil' XEI/lw,'a "al to r'iear; til aula nugaa"."cl(",v. T. roo. f./,Uf!P';'''w,· b· tai, a)'.(la', btlI1i~wp(t xal (de asemenea) n~d.; rrl~ nd.a. Toi" ,hB{!(i>>'tou, neot{!{ne,. i1l 8' ded~>a, dd iJrpa(-Vouoa' [tesind) ev rai, rIO" talx"-,, td d{!dp'la, II (pe care), "a'(llMUol!o' at (}E{!dnatv(tj, 6d)da,,01!o, tOV, rhtlew"ov, flo lUi, OVJ.I· 'l'0eai, Klli ..oi', wi) pial! Ii1..Y601 tpeV)'El" r». d91!l'la ••

,Md."..

oe

""",{aI,

av8.,

0'11

rl /lvQPl1!. 71:.:0,
~ <{lilla, at;

olJM rd 8eeo., 0'11, td i'~(!a,. ta oula; (hi' ;reore~nw 6 '10,0" ou ~ dual.~1j, 11. aJfl"

=
=

prietenie nlci
varA blltr1nete

xa~;

Exercitiu, S~ se decline urm~toa~e~esubstantiv~: ,; pV(!PfJe: 6 lsl.p.wv, cOl)O,; to (JiiJpa.~ aTO~; 0 Oq:rl-~I e(u{ j TO li:Jl8o" ove ~ ,0 d).yo.;, 011, ; 0 "a.66,; f, Xelg, ;(P90, (Oat. pl, )CE,!oi).

nil",

w,

Cuvinte

gTece~ti

in Limba rom~ncZ

= a impinge,

provizii a Indruma munCA, osteneala pkianjenul ""'" Adv, din nou

merinde,

•AJ.yo,: 'Et<XlPO,:

Litografie (scriere pe piatr~. imprimare); Litofag (rozator de piatrii). _ Pentagon (figur~ geottletnc5 ce are. 5 uDghiuri). Ct ie f a J a 1"0 -16 (durere de cap); i1lgocol",w, < d l) Eteria (societate politicl! greacli altl at . 65

LEe

TIA

a. XX[~a.
eal!(1~he (avejl curaj) OVP, oE ~v 71/;~B£Ll<aL af)vp.{'1 U II d eX a" r e~' >1 axpa~t(}> '.dsmaeOtvo> 0,)" aliooTptcpeL n; "'eoow:nov ano .oil J!!."i'OV tov f}eov' (W, larat (viodeca) t Dv rep XelOtw n , 0 ~. 11 o 'P : a "Ill ot!" t),,<o,ta1.elne, t ()11 ~ iv 'lep tau Beou cp&P~ tdP (Jlop tl, a)' " v t a ,. Ma¥d(!,o, o I '" B 10 B" ,j v e s r; (care suferli) lit! (fiindc~) autol n(1ear.l?)~7)oOlitaL (liar fi ajutatl]. Observiiri gramatica.le.

PARTICIPIUL
=

PREZENT

6 lC(v6v.0" ov .o:it~l!(() naeaol<evdCw .laT!!WW

-Ii

O!pea'Yl" 'Y,)mom,w
"Qt(l:Ie~w

{lJo;

"{ltarpw"w f 0 IIhOo" f{4f)v~(a,


iIX{!QVfO" d1r.ofJT{!irpw

a,

01.1.

Prep oz. cu Genit. despre primejdie, pericol = a Sf afla, II fi = procur, dau, pregatesc = ador = sigiliul, chezasie = cunase = trimit = alerg, recurg = mihnirea, trisretea = deseurajarea

Participiut prezent se obtine de la radicalul aceluiasi timp al lndicativului, primind la Nominativ singular terrnin3tiile -(o)~, -ouee, _QV. EI se declina la Masculin ~i Neutru dupa declinarea a II[-a asigmatica, iar la Feminin dupa declinarea a l-a,
SINGULAR

0 XtatsVlll)l toii moroSv(}Vtol:

nlofeVovoa

to
1:oii

1tlat,f:VOV"

eel care
erode

"1"0
rov

:rual"&VOV'l'L 3tWT8VOl'l:a

nj, ncouvllv01/, "tfi ltGOt!:VQvo'll tt]. nw"t,eVClvoav


PL\JR~L

nwreVovTo, nlouVOVtl ~tor.siio",

tljj

z-o

01
TWV 1'0

0" 01'

d1r.d d.Utf trllafaUmw


"lIll'W 6 'Papa., ov

ta

neaow1lCW, ov

= =

preaeurat

intorc

r,

nUJtBVOne, ~nllrevcfv'fwv
nun;SVOVDt

oi

ntoteuovaa,
lUOlSVOVOa.u; motEIJQVOa,

'fa
Trull

~CQ:reVOPta
mOrEIIO.fWV

'tar,
TO~

~6iv :;r'Of&IJOIJOIDV

toll:

fata
Prep. eu Gent.
ins4, dar de la

TOV, mOl~o~m,

to:
Sf

ntOfttJovOt
j''UOt£'6ovt"(1

= =

plfrhese

N otii. Participiul insotit de Arti coI printr,o propozitie relativiJ.

traduce in general

petrec
teama.

Or Ex.: 0 1tClp<la1Sl)ot,(o)~ = eel care procura, pregateste. Ii ultciPlroli eel care se afia.

lI!::p1.

no'll sv 'ltlva6\1QlS 01ta:PXOvtcDlI.

'0 'l1}a(}ii~ eon 0' n a (! a 0" e v d C 0) II r 0 i'.:; .1. a r e V o vo L. avrdv (pe el) !~V t'ijt; OW!qe1af; orp{!(J.'l't"a.' leal ij eearo1lo.

MOIJoo,
ni:pn:tl

t7 del 'i' tp ru 0" a V 0 a Try" (}UVJI'P rJlloj" (nos!ru), "alaPOl/Uelav r cfJ 11(10, avrl}v (dUre ea) "a 'I' a,1p e V i' o V T t.

66

LEe

TIA

a XXII"jI

GRADELE DE COMPARARE ALE ADJECTIVELOR

Observari gramatica!e Gradele


Oradele
=

de

co mparClre ale adjectivelor

nlovro" nolla,,!,
ov(lill

ov

bog~tia adesea

nimic
eomoarl!, visterie pUeut am

de comparare se formeaza eu ajutorul unor sufixe adaugate la lema. Aceste sufixe sint ; Comparativ : a) b) (Spo" t~p .. tSpO~
lOV tl>:<O~ ttltOV.

ihjoaveo" aii ~M.;, e1a, 'Ii


§Xw

Pentru

(.w.

kov, -

~oJVtB17i',

TO xefipa, a~o, peoro" 1), riv


'Pop {(OJ

i,

pretios
= averea =
=

Peutru Superlativ

a) b) -

t",O(, ICta., -

"hlj, lat"lj, -

plio
socotesc altul

toarele

1. Fac gradele de cornparare adjective;


1. Adjectivele

cu sufixele din seria


-1[, .ov

II

urmll.

ra

dUo.;, 11,

terminate in
C1O'fW
&jloo

.0,

sau
-

.0,..
t.pOY

a,

.0'1.

dra9d, WY

bunuri
flO;

opaleeo"

d, 011

Ii vHeel1!J1clvtla,

lo~ell!tor, trufia
=

nesigur

Compo ao'fw Super.


-

tepD;, tllte~. -

tepa. tdtflj,

t£pOY

<llfOY
flX'OV

ixOeo"

reiq;w

d, OV
EW,

hranesc dusmanos
intelept

Compo
Super.

'tIpo,. tato~, -

<iplll, tcinj, -

(jn~elept. invljat) (sflnt)

~ !8ldw(JI" 00'1'01', 1), 6" &o91Cl1*. t, ihjaavf!lt;w Giip(lvl(w

= deslivlr~ire
= sigur

altW _ Compo l!ou!fo Super lIoD'f6-

«po;,

flJltO'. -

Compo h8oe6 _ npo~. Super. Iv8DeO- <<ItO;, -

dpa, - ripOV (usor) t~'t'1J, - t"toY (veslit) tepa, -tepOY


tcin]. <!ltD"
I)

string

comori
furul

"Unr'1', ov 81oeVoaw

distruge

hctul,

sufixelor

"UnTW 68

desgrop, slip fur.

Dupa cum se vede, unele adjective IUDgesc pe !o .fJl inaintu de comparare. Aeeastl IUDgire are loc atuncl cind voc.ala 69

din silaba pen ultima a adjectivului este scurtlf (slnt IUllgi IJl f si orice vocals urmata de un g;rup de .consonante; sint scurt! 'lj IIi 0; iar «, t, D sint uneori Iungi, alleor) scurte), e 2. Adjectivde terminate la ~asculin In -1')<:•• 01<; ~i -u<;, car primesc sufixele la finele neutrulUI : e Compo Super. Mase Neutru &')."lj6€" a/.Yjfls" -

SINGULA.R M.

N. V.

F.

oO'Pwreeoc; ooq)(J)TE(!aV ao'PW.t(!CP aoqu.tlteeov

N.

O. D.
Ac.

~o<pwreea ao<pwtieu:; oO'l'lJ'Ireeq.

OO'PciJr6(!OV
aOfjJw~tl]Ov ootprmee'P
00 <puneeo-.

~P() ..,-~tpOl, ~«f().;,-t1i't1j, fSP()..,-t~PIX,


tlZtO',-'tCtt"I),

~SpOY (adev~rat)
tlUOY tSPOY
tlilt()'1

aO'Pwrieuv
PLURAL

f1e).&~, I1s).o:<: Compo f1e).liv, !1s).o:v { Super. Compo 6~6, Mase. oe6~ { Super. O~6, Neutru !J~6

(negru) (ascutit)

M.

F.

N. V. oO'Pru~~I!O'

N.

tepo.;,-t~POl, 'l:lXtD.. ,-tOltl],

tapoy
'tatOV

G.

aO'Pwtt(llJ'lv
aorpwteeOt, (]opwteeOvr;

D.
At.

(JOrpwrEerli aOipwliewv OO'PWt8gdl,


OOrpWrt(!o<;

aotpdmea ootpwdeaw

O(!'l'WtSeOI, ao<prlJr£(!o,

3_ Adjectivele terminate in WV, care prirnesc sufixele de ase, menea la finele neutrului, insa intercaleaza silaba ell" intre adjectiv ~i sufixe : Mase. 1!"(1)(!'P"lV { Compo Neutru aciirppoy Super. U. Fac gradele toarele adjective:
<"lIllCPpOYQIlI<PPOV -

. ~uperlativele formate cu sufixele dill seria a se declina adjectivele de clasa I terminate in -0<;. _"lj, .0., adica : ca
SINGULAR M.

ea to -

F. oarpumit1J

N.

'l:epo.; (tntelept) tlX'rO<;.

de comparare

cu

sufixele

de seria

burma·

N. V. OOrpWtalO, O. oO'P(lncirov D. oO'Pwra11fl Ac. (]orprJmltav


M.

ootpdmuo. oorpwroro1J

OOtpWtciT1)!;
oorpwrarn

ootp".mfr1)~
(>LURA~ F.

oo<pamir~tI aoqufJt:atD'J'•
N.

~t%, : Camp. ijMwp


~a).oq

(m. f.)

~a.ov
"aUtOv
aioxtov lxOtali ",'!idwv

(n.)

a!aX(lo, : AXB(lo,
~'Va(l&"

"

~fIlUwv

alaxlwv BX/Jlwv lOt/Moov

" "

placut frumos
rusiuos, glorios urlt

dusmanos

N. V. aotptataro: G. uo<pwrarw. D. ootpWlarol<; Ac. ootp(l,mIro1J<;

ootpWW.Wt

ootp'lIarw~
ootpwrarOl<; uotpwrara<;

ootprlJraru ootpwrarwv
ootpo)tarolC;

OO'l'wwra..

fjOtara", -lom, ·tarov ~6,UlOtO", -Iam, -w.ov a!QXtoro", -latn, 'Iorov Jixfhotac;, -lorl'l, -toWI' ~v"!Gro., -lotl1' tOtOP Adjectivul II!(M~ face ' a 8ubstantivului ~b lI~AXa~ fru gradele de comparare de la r.!ldllcin ComparativeJe f' musete,. 'IIO:).).!IlI~. '116:/.>.1"'1:0" adjectivele de clasa ) ~rma~e eu .8uflxele din seria a se declinli (8 erminata 10 .0';, -01,.0", adicll.: 70

Superlativul

Comparativele formate cu sufixele din seria b se dec1iD~ ca adjectivul de clasa 11 Ev8ao:tp.wv cu deosebire ell:la Acuzativ masculin singular ~i 13 Nominativ, Aeuzaliv si Vocativ plural au 0 form§ contra sa mai obi~nuitll decil cea reguJata. Ele se declina aslfel :
SINGULAR hi.

p.

N.

N. ~~{wv G. '/0/01 0, D. ,lOla.1


1

ij6,0>

!jd{o"o<;
~OlOVI

A.
V.

'161w (~6{o~o) fiiJlQ>

fi<llOv r1t3wv

PLURA~ "I. F
N.

N.

O.
D. A.

~otovt; (~(){O~6') ~6l<J~w. Mloo' ~Mov~ M6lo~(l') 1jdlov, (",Mo",~)

1iMw (~Mo~o) ~tlulvw"

LEe

TIA

iI.

XXIII-ii.

ijilloo.
Mlw (7iilloua) ijdlw ("ljillo1'o)

V.

Superlativele formate eu sufixele din seria b se declina ca ~i cele formate ell sufixele din seria a, adicli ~1iLa~a. ~1l1G"~"lJ'~8la.tOv se decllna ca aorpoo~!itQ;, oOl'oorctt"lJ, aQ!foo't"~tOv. Note. 1. Complernentul
a) Prin cazul Oenitiv: Bte.: Comparativului se poate de

l:o!fwtSPO, 'tao lJe~pOD (mai invlltat


cazul primulul termen de

eXf1Tima: cit Pet re )..


precedat de

COMPARATIVE 1l'gO, o ,..a81rr:?j,. oil


:;r.o(!lCw

~I SUPERLATIVE NEREGULATE
ew,

'" ltaea1"lol"

sfatul, indemnul Prepoz, eu Acuz. catre


scolarul

b) Prio

comparatie,

Conjunctia ~ (deei!); Ex.: l"0'f/wrspo, ~ netpO~ (mai invlltat prln cazul Genitiv :
2. Ca ~i in latineste complementul

declt Petre).
se exprim~ arbori).

to
d

o""},o,

oro,
a,
OV,
Oll

Superlativului

d,puyxa'io" <Ii :ndfJo.;. 61} .ua~lIna

proeur corpul necesar


suferinta, boala

:1:€I(!oopd"

ofi

ispita
de sigur mai ales pl1icerea
=

Ex. : Tb U~"lJAOntO~ 't'mV Bb6plllY Cuvinte grece~ti

(eel mai ioalt dintre

in !imba romanO:

'" ~tljl!ml. ii,

ilAouto!;: Plutocratie, Obpo:y6~: Uran (planeta). K).tllt"lJ~ : Cleptoman

'" OjuUO, o~ 1] r(!vrp?j, fie;


t) rij,

rfit;

n tsJ.Wt?j,
ltl MJ.O?J,

ii blY"wOIC;, £(1), {hiot;. a, 0" ii alljOmz, ae;


'ii,
DOl

11

tov~r~~ia,prietenia; predica = lux, desfrlu pilmintul = Adv. decit = cunoasterea = dumnezeiesc, divin = adevarul = sfjr~itul
rhplati

:1:Qoxpl'l'W

= prefer,

judec.

rra.po:C'le(n~
r

"'pb~

tGl>~

p.o:6lj"t"!i;o.

a.

llo(!'Cers. cL I'a(J"ljra(, 1I/J jJ~" tTlbprrrl ra, a~~yxa~a, 056 IjJV~ij {J £ l r , [J r o. ",a, altBpyd(£OOe (faceti) to I'E1I owpa rw" na(Jw.

».

M. F.

N.

O.
D.

/3BA.low; ({Je).tlo~e,)
{j"uov{J)v

N.

{jdt{oat /3sl.t{ov~ ({3e).rlovu.) Cuvinte grecefti

A.

IM'Tlw (fjdr{ovo) {JS;'nO>",. BeJ.rlmn {J.J.r[w (pslr{ovo). in limba romani!

Observiiri Urmnoarele regula! : d!,stvwv, adjective

gramaticale de cornparare

lTo:p,d~£(Jt~: Pareneza, indemn nli!lo, Patetic, Patologie,

fac gradele

in mod

D~.

'0

[J.tl.f!X

Omilie, predid.

afJfIVO'll;

alllom"

n,

01'

dlsllns bun
aJel), f. mull

dyaOd,

{JeA.(wv, {Jii.nov

; pUnor:o" ; Aqiowc;,
; flf.ytawc;,
;
;

'1.
'1], 011

0'11

J
mare mull fJiya~
~%{},:

><Ilshrro'll, "(Jetr:O'll ; y.(!rZttomc;.

'1]. 01' pUfernic 'f]. 011 f. mare 7], 011

If[Jrol', Aqiov
fJg{~wv, fJ~l'(}" xaxkov,
:o;'~tOIl

!tal'll," : r1J.elwv, :rtl£ioll

:dtZato;;,
Xci:o;'HlW;;,

sau xe1t!w:v, xe1eov ; xe4!uno.; r1lu p.tX(!O;; : petrol', pelo» ; fll%!!OWtO<; mic aUra, ; Udn:wv, iV.anov ; tAdXIOTa~ putin numeros M;,aii;;: dnAaVor:e(!o, t:bdouatar:o.; simplu ltlxvq ; #anwv, 1}iinov rdXICl1:o;;, repede r!~IO;; : §qwv, eif-av 1lr70TO;;, usor Deelmare«

eomparativului
SINGULAR

~S).~!lllV.

MF.

N. C. D. A.
74

jJeJ.rt(}J'
{Jddopoc;

rna!

bUll

{JeJ.,{rm IJe).r((}, ({Jei.t{rmJ,)

{JeAwJII {Jddollot; {JeArlo'lll


{JtJ.l:lfJV

r.s c T I A a XXIV-a

dns.la'1lvw
r1Kw
].ot:n:o"

.ry, &v
fW,

to

oE }.otnol dotv,

d .. EHlJv,
1£a~(JJ

va!;

II goni, a respinge a veni, a ajunge care ramine ceilalt], cei r~ma~i cetatea (Atena) Elin, Gree a cur rna, a face sil inceteze Despre riizboaiele
medice

contra).

NUMERALUL

to newro~ Adv.
~ PlJe'~, r:f.6o,
cl nrlleuo" 011 .5 w Allw~, w cl po~el1;, tI, (Poeeo(;) 6 a~.po" ou
tJlarp6eit;!m

~ "av"

Vf6i~

vnee, Prep. cu Acez, If l%et&" au o 6Ieq~, 6I(!(pcrJ,


~ r}7:(!otta,

a~

Mae6rivlo" ov , Aerarp~l!1'1'Jq. ov, 1/ Ol(!af'lyla, a, ~ l(!t1/I!'I" ov.


Llanl',

'~o,

pentru prima dat~ ua Dumilr de 10.000 corabie razbo] muntele Atos Vintul de N. vint distrug. peste, mai mult infanterist, pedestras Traeul armat4 Mardonius, comandanr pers Artafernis, comandant pers comanda trirema

IU(!orn in! ,ov, ~E.u'1~a, ~ot~ut~6oono (dllsed! rhboi /-tB' neW to. 1folld~ p..ev ~aii. lxaw (cu multe corabii), no).I.d:, fiB nBCUJII Pw!"Me, ndleuov j."~({lS(!S" avrot. (lor). Tw. drl vs<liP ,u:pm).eov(lwv rov ~ ABwv, (dintre corabiile care pluteau in juru! muntelui Atos) tllta"oala, lili<pOetge fta(!I!a.~ avepo, "ai Ilnil' ovo j.Lvgta"a, dvl1{!wnwv, rwv ()~ ns(6i" (dintre pedestresi) o! eI!4"e, "ad"0'l'ap (omorlra) "DUO'; •• ftia(!ddv,.ov oil. navoa, tij( Of(!at~ ria, LIaeeLo<; (Darius a~a dar ridicind comanda lui Mardollius) LI liuv "ai 'Aet:(lfpee"'1V bd).woe (poruncea) to'll. re A0'lvalov, "ai TOU, 'El!erlltEar; xataarl/e.pao(}or (sli nimiceascl pe), 0; de (acestia dar) nlv ot{!a.tth i~al(ootal> t{!"I(!EOI ~lap,{Jd(Ja ... r; (trecind armata in), 1I:(lwrl)v ",EV !Our;' Ef!etl!IBa~ b rllloiv ~J'ipa", Kllua:em"ovtO ~Ilimicirll) rfj Ili TeUlt;!rn ~iJleQ lfldlov tav. "'I/IH!ltlra, elr; Ma~uIl",va l:,,(MJr1C,m (sl1 debarce) nelv lJi TQV~ ut7!ta, bcpalvw' .(inalllte. de a cobori c~llIretii lor), ~tl].rr&rl?J' rlk tWJ! • A6'1va{wv w¢w; o~o{Jti' I lito) hr.l (contra) rev, ~ECOV, arEt ,,001 §~rlXloXIAl()1}(; (' 111, pas a er~ r lnd) \ allot! btl fa, l'rlV. >«1;1 terea><Ol1iOV, "a-rOK0V'U, (omonnd, TO', '., •" O•..oJ '·0 ~1IaLOl VV~" ~AelOIJ'~ (pentru ;rAt/ova,) 8><OTO> Kal - --, anfAdVIIE:L. £ 4 e~EVliKOVta xal bllo r'Iv6I!a, d:tOUOQI'U' (pierzind) ~"av iiI' 10 ao,v. Kat

TeL~ ol

to

r:i • EeEl!1l£1l,. Iw, p~J.Aw


d M(lllafiw,' 6hQI' 6 [11:lIe6" ewr;
=

Datis, comancant pers


Eretriao, din Er -treea (Eubeea) II fi pe punctul de a Maratonul

Observari

Numeral.le

ca,rdlnale

g1'amatica~e, NumeTtl.lele Tabloul Dumeruielor Numeral.le ordinale


, t plna1A
To.le dedLe •• lle

~ td~t" fILII' d 6(!oiJa~ ov


ii.rw

cil:lbet sir, balalion,


Cu[S~, drum

trupll de infanterie

41~lllele ~I mille Inceplou de 1. 200

51" I decllnabUe

= due

76

10' 2 (i' 3)"

or"
/j~o {(itt"

pia, Iv
reia

77

NllJDeraleIe

cardtnale

Nllmeralele

ordinate Nllmerale cardinale Slnl declln.bUe j plnfi la 4. eutele ~I mille Inee-plod' de I. 200 NUmet'llle oJ:dlnale Ioale dec!ln.bll.

Slotdedwabl1e.1 pt,,~ la 4J sntele ~{ uillle Inceplnd de I. 200

Toole decltaebne

4 8' T:i n:aesr;, TBrr.Jqa

".aew
lXTO"

~, 1/,
1/,
01'

OF 01'

5 £' ntVt6 Be' i~

:rr.ip.n<o~,

1/,

71:'

sma

871'

9 (}' bvia_ 10',' dbm 11 Ia' l~6e-xa

omw

nlW

luiJ(J£1UJ.

13 Ii"~ feel:(; (T!/la) xai 6bw.


141tl' TerTa!!t1; (~nmea) >!(II Mxo.

l{JljoJ.Lo~, 1/, 01' ~i'boo" 1/, 011 lvato~, 1'), 0" bexoro •• 1/. 01' brlJ{xato" 1'}. 61llc5t:>l"fO~, 1'), all ~(;!{, :>lilt 6i:>lalO":I'),

0"

9003 1~(l>l6aWt, al a fOO~ ,a' Xtl.WL, a.. '(l 2000,fl' OIOXt!.IOI, at, a 10 000 ,f' ,uVIl'OI, aI, a 20 000 ,11:' 611(TI'.'U!lIOl, ur, a 100,000 ,e' r.le>lfll1:w,uveta ... at. a I
, Note, .3) Litera

~ 6\1 x·l.ioa<d" ~, OV clIOXIJ..O",O" ~, 6. ,uvetoo,o" I), d. ~lO.ulleiOOtd,. ~. 6~ ~lIa"otJLoot'6&"

001 1').

Iosite
litere dupa

dig_ama. litera coppa ~i litera sampl slut fonumai ca sernne III nurnarare. Primele 2 reprezinta vechi dispsrute din alfabetul ~lin. dintr-o zecime si
£11'.0'11 1'.Clt El~. 0

reneaxallJEy.afO~.

av

b) Numerele compuse rnodelul urmator :

uuitate se exprimi!

15 L~' =vrexa~exa
16 I~' ixm.I/Jl!1!;a 17•• r enra-aexa J8'1J' tlxroy~a{&1W. 19 "" bVEllXa UJe:<;Cl 20'11.' efxool 30 J.' Tl!"f"'opra 40 Il' rertaeax(ll'ra 50 v' n2Vf!j;<[>I'ra

1LBVTExa.btxaro" 1/, tlV rlxxlluMxal'o,", 1/, hnaxalClrll1:aTo., '1, 01' dxrlllxalMI1:ara., 1/, av

0"

21 = el~ XIx! S11'.OQ'1, sau 29 = !~b~ aEO~tO; tp,hO~tGt

(trelzeci

sau stW.O(l'lY et~, iar lipsiad unul).

l"peaxaldt"IlTO~,

eixoaro., tj, rel"I1:00[0.,


TenaeaxoQ~6~,

all 11. 01'


~,

71, all

60,'
70
0'

U~I«lVfa

lP()o~Tjy.ovca lvevt... .on~


l;Caf6l>

80':(' &y6cnlHlJ1l'ra

100 e' 300 t' 400 II'

(j() 0'

1LellT'1xooro., n. 0" l'~xooro,. ~, O~ lPbofJ'1l(Oatd~, ~, 61' tlriJo7}xorn:6,. 7]. 6)' be)lrl'caoT:o~, 7], 0"
dl1:flrOQ,6" ~,

OJ!

c) Pentru numere mai mari de 10.000 limba elin~ se foloseste ~i de subslantivul ~ fLUPtO:~. ci8o~, miriad~, spre exemplu: Mo fLUp(ciB&~, 20.000; tPE(~ fLUP(~~'" 30.000, etc.; Substantivul insotito.r stll in Genitiv PI.: tpEt. ,,"uPIa.1i.c (ftP'W.wt<ilV, 30.000 de soldati, d) M~p!Ol (10.000) aceentuat pe silaba penultima, inseamn~ nenumarati, iar fIouP[o. inseamnll. extrem de mate. e) Prime Ie palm numere cardinale se declina astfel :

1. .'.,

unul
M. P. N·

200 C' auv..dOUJI, ai, a


T(lIflXoaUJI. lt1:(1W16otfl£,

a'i a ai, a

500 'P' ;I:£"'I'a.y.oolol, I, a

",a,,00,00(61;. 11, all Iet"XOO!OorQ., 1. OJ' 'l:eI!1axoo!OOt6., 01' 1LeHaXOO'OO!O~, 1j, 01'

0'1'

n,

D. A.
M. F.N,

O. iva,
epl tva

N,

fli

ula (JIli, /Jdj.

§p

2
N. Ac. 0,0.

eNJ.;
6~J{

cillo, doi <lvo ovoi.'

pla»

iI'

3 t!18i'~ trei Neutru leBl~


Te'WI'
l!)tU{

Ta{a
1!?IW1'

M. F. rirrapl;;

Neutru

600.1.'

*a1(;60101.

71)(},VJ' bUflJt.;}Orot,

ai, a ai, a

~""OOIOOTO,. hn'flXOOIOOfO" dlCl:flXOQloord"

lJfJO,Q/ &mwdoro., aI, a 78

ri, 0' ?i, OJ!


1), 61'

O. D. A.

r~nal!''''
ritTIJeO'

tetra(!w>'
Terrae(T1

Tenere"

tesi,

tI.!lor Tel'a

r6traea~

rtnaea

LEe

T IA

a XXV·a

NUMERALUL (continuare) Conj. sau Conj. cum, dupa CUID altul ; Plural, reilalti Genit, cu ; Acuz. dupa .f t corn, aripa unui ;on = sting, asezat la stlnga = Plateeni mai tirziu, in urma, dupli din nou Elada, Grecia adun pe la spate, in urma Herodot, istorie grec: Tespienii rnultirnea II rezista, a tinea piept insula Salam ina luptli pe mare -- Ilpsind

dUo," p1l. ~ pron, IIBm, repoz, TO "sga,,"EI!G!tm;',"'{ew,=


ai

W,

n i.arrueZc,

£wv

VOTEI!D'I',

Adv. mi9", Adv.


1j • El).d~, 630, 6JJl!ol!;w

Ide'! XI).LOt n~atal€i<; ill")[O.IO (luptau). LlE""<'P 8'1"1 iloTf(!o. b MoeoOuJVt ptiX'1' (dupll lupta de la) 01 nlgaa, E~(I~ov .BaOLM:VO"~OC (sub domnia lui Xerxe), ovli<~ tOl(!aT&,)o>Yo (pornirl ell rllzboi) btl nj" 'EUdoa "al "Ott; ~~. (~i pe uscat) "<Ii xci';' ,1").,,,,, (IV (~i pe mare). Kal neeo,).; ",;;. 1j6ea1o, /1"o,J.&vr.. ><atd rd • • Hed5orov (dup~ Herodot), ixor.w I<a/ e{l601'7JY.OPTa pV(lld60" [nnea, 8' d,,-.a"lof'v(!(Qv<;, ."iit; de ;rllla. )(11/ Ih"><ooia, ><a/ lnnI. Kal "ata 1'~. Aewvltla, p.!.v "ai 01 ntel <lotd. r(l'''''''olO' L:rtaet<a:"" ,udi' lnta_ «oolow e.ontiwv teel. >'I{lE(!Oe; lep lcii. noJtl'iuw nlljlh. o,,"tiXov {rezistar;l:), ~fl "tErO(!T7I oi nl(!oal, Iin.oO•• ~•• d",!>o, a,;twv (c~zind in spatele lor). tii 'Erpll:Urot! neoboatq., "ad,,0'l'0> """lta, (ii omorir. pe toti), •Ev Oe Iff b Ia:laf,livt Va'l)/Hl'l.{~ 01 • EIJ.'7'f' "aUO; lxo>te, (cu) T(!ta"oata<; "al 0~6o?j"Qvra 6'1)oi" o,ollon<; W111; D/(!oae; {rtJi1pUVta (pusera pe fug~ pe). TIjI J' !lode'!' lm (in anul urmator), pd; >'I",teQ. 5i, rIY"Q"tal ~£(nQ"B, (de dou~ ori Elinii fur~ mai tari de cit) ~w" nEI!OW'V, 1:1. lllaro<al.; ~, "at i» Tn Mv"rf.ln.

"'ii'

..'ll",,!,

oe

Obse-rviiti

gTamatieale

Adv. ,) '!ieo6ow"
,jlUo/}ev

ov

Nurneralele Adverbiale, Sin! riedeclinabtle 2 3 4 5 6 7 8


1
[

(Tablou). 30 40 50 60 70 80

ol e<onii~,ewv 70 nJij6al;, aV,

r
Ii E'

a7t~E
&[~ "(pi'; ~,~pQ;XI'
'ite'/'tri~L';

,;,v1IX'"
,j .Xala/l(,;,
IVO~

cdata de douA ori de trel or l

~
f1

't~L2XO'll'':r.tXl.~

Gent. MOHOc, part. de 13 verbul /Jew


te{nw

'" vavl"lx{a, /JiM', MOlloa, {;Ao".

a,

1"

~.
{J'

i: !;t:h It;
b:'[~1t~C;

at nlarairu,

WI' aV

~ 1If!o6Qo{a, a,

.a • EtpuiAI'II;,

lntorc, pun pe fUgli Plaleea Irl!dare Efialte, trlldlitorul

9 10 11

"i

OXTO."l.tt;

eva:l.l;'
(iEx(h.1.~

12

Hi
l

~. &,,,(i,Y.a.Y.I'

evi3e:'X.cht';

Despre riizboaj,ele medice (conttnuare) 'Ellyew (se zicea ea) "ovra 80


f/vl,ltd<l'wv ~, dv{)(!wnW1l bfJ.%WXti.IOI
{j' ~

II.EV nii.

elv(lI,

(era

Il ef!owv de), o! 0'


/JBT'

Ott

ltmd
tv

nevn)-

';J, dUoI

;'10;(1)01., 1J.1VUtot. "al

avu»'"

, ..W'l7.. aXo~ 'lj"aav

20

13 'T' 14 18' IS Ii. 16 '0 17 l~' 18 L-;' 19 ,8'

,,'

Enr.tJr::lIlxt;

10.000 ::!O.OOO

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1.000 2.000

gO

p'

.. ..
~' ~'
10'

t1a.'tO'¥'t;':t~';
alClXO'Jl~bll~

0'

u'

"

X'

XIA'~";
tJ,Up,~i(lt;

~4J

fVW'

L rRON l~
'4<mc(, YOTb,.o~,
aT/aw 1I111l1Y"I'O' IHhQ1 0} ~111 r~, f. <!pia,,"w
.(! Ot~

TI
1 PO
101 C CI, CI

.i

ropllul I iubi

a Irln.:e ptlltru sIDe Adl', oumal virtute


• pll(U
I nultl, I IITloi utfd inim. el, \'oioll condu ilor in Itd ••i limp indrrflt'T~'

",·,w,
r) ~{a,

'1''''

6;;d rei I hll"'. ar~


Il

11,

io,'

W'Ww"

/ill • TO 60m./, 'Wl, tI.o.


~(m"'1I(!11

0'0,

11'1'" T"l J{'J[A<;"j

aduc zic
~~(/j(oJl1'V

(Doillnului

ne rug3m)
II I 01'. (1Ir1.rli•

'f) M.aUl~ dtl (IIIL' ri' r-"O '-,mr (! ,III"" m!(!~'{{ • dun~II), • uaol,u, fTl' rll"lIi~

{:I,,;. ~ I' W.
I) ,', ,

d,,{a"l11 (51 plld)

.j ~ I,21ao08t

n}1>

"uc

l Qt]. ,1)0 :I lell 10'11' (VI fl) • 1'1 • .". {JUJ' I. r fU'f. Kif, 11" M,rfl~ (rugatl-I'I) ;rollii.ou fOV ,'OfO(I nJ fI(IOOlIV • 01>IfC, (Inch nindu ..... ) ,ue n(Id 0 Ih 41" .:t 6, dpi i'1 W, w I(lulrl 0 II , I" ,,J,jlmo !l" II It ,1''100 (1111 clullt)

i /I

ti /'
I

o I.rl/HJ

'/ (c.. e] dl]la"fI ,- 8.'1' IIGl I (I n" 1't'I" 11,,1 "f'lII; ",1 /I"tIIZfvOfl lCag6IO f~, (VI ,lorn", jX',1c ioim. VOid.') ~ dpOf,{a, dUd ,

'fI'

1,1,,,,

oj -,

t]

,,,'

To ,..1 Iw z • lIiJP , ..",.,.., :16""(1(de loate ,I pcalnl tGIk). ,

""6,,

1"

Ob."... ........
PronWllc

10sll, cu valoare de P.rou?tne. personal de persoana Ill, ?D Prollurne demonstrativ la Nominativ ; tar pentru celelalte cazun Pronumele (l6tO~, 1j, 6
PBRSOANA J PBR.SOANA U

LEe

T I A.

a XXVII-a

s. N. tyro = eu Q. l~oiJ san P.01) D. ~p.vL ., pm A. lui pB

S.

P.

~~er, = noi
~P.ruv ~pl'v iNial;

ov = tu
oov sau
ool os
001}

vJ'£Ir;

, 00' "fie

vllw'/J vprv vpo.r.

= voi

Dectinarea Pronumelui a&,6~, care tnloculeste Pronumele personal de persoana Ill, la toate cazurile afarl! de Nominativ;
SINGULAR Ill. F. N. PLURAL M. E'. N.

N. O. D.

a'lil'or;=el aOt~,ea olh6 aVIOV avr~. aVTou avrtj) avt'fj avrtj)

atho{=ei aota{.ele aorwv avrwv aoroi, aVIa!',

aon!

VllTORUL {"aOIO ••

INDICATTVULUL
'1],

PRONUMELE fieeare fae, indeplinese


II

REFLEXIV

A. a'lirov avr~v aOro aOt6v,; aurd. Note. 1. Formele flO!), fL1!Il· J1e, ~i eeu, eot, ClS 2. Pronurnele iX6~6, are 3 latelesuri : a) iX1>,~~ &.xa6w = eu inwmi aud b) " iXilrll~ :h6~ sau 0 ,'}.o~ 6 Q.i'!tQ. = acela~i Dumnezeu c) ~ ",btoB 1J6~iX = gloria lui. II. Prollumele Posesiv. Limba eliua are pronume posesiv pentru persoana J si a II singular ~i plural, care se declina ca ad. J~ctlvele de clasa I. Pronurnele posesiv poate fi Ialocuit eu Genitivul pronumelor persona Ie. Persoana J. b 11110<; 31 meu b ~!1g~8pO<; = al nostru Persoana II. b G"O~
I.; O!1StOpo~ Ge ·te~tru

(lvrrov a~horr; (lvra.. sint enclitice.

ov

neduw
VO.UBVro

paste, a duce Ia pascut

(} 0Z,dY1l~,

011 011

om de serviciu

(} c5eo"ot'll', {}8(!aneVW
~ {}vo{a,

stapin
= lngrijesc = sacrificiu, victima

o D'1!!8I1r~"
~I(bxw '" {}'1e[ov,

a,
OU
0'1} 0'1)

= vinil:tor = urmaresc

animal, fiarli

.el 7lac51,w,

= cimpie

to
~

to

€I1GV
~l1stepov

~ q>1I1'~, fj,

-= fuga

= al Uu

Q'~

til a6v

:.1 vostru

~ 61J,~ttpll

'to

.(!In(J.1 6 i5Li5ao:o<aAo" 011 fi .5,:o<alOov~'1, 11. clllldoxw


;>GjvllvllfVw

=
=

intorc

Ul-'-tt6POV

= in vat pe altul = rna expun la pericol,

protesor, inv.i!tator = dreptate

rise

1\ U

pronumele posesiv de persoana de la iXbt~~ ("broil, a&tij<, a?:.~r.iiv).

III se intrebuinteaz§

uer6r.
{jll:ITel6w

,h

Ex.: '0 -q>(1.0, aOtofi = Prietenul lui. Cuvi.llte grece~ti tn limba romina
~bt6~ :

a:UIl1olO',
r} Pr{)ujJ{a, xo!.dCw

o. a;

Autonomie; Autocrat;
Hegemonie, Egumen.

Autograf; Autocefal.

lenes nefolositor, netrebuitor = trindlivie, neactivitate =- petree timpul pedepsesc

H1EI1IDv:

84

Fieeare

ell rolul

silo

3. Dentalele

ii,

t, ,'} $i

I. unele

LIE; (trebuie ca) lxaaroj> "'ecitwv TO /; a v I Q ii (rolul san). O. /lEI' oily ",ol".fv e ~ f.k ",olp/pa •• 'Op.BVOOVOt, Nal 01 obdxa« rov~ flw. ndra, lhl!anevoovot "al 01 teed. {JuDea, tJvoovat roi, {hoT, "at 01 t1-'7eevra1 l,ufJ!OVG'V fJ'7(!ta iv TO;<; "'SMD" "at tv rai, 1iluq; "aJ el, <pvl'~v a,)n; re£'I'DVGI (~i le vor pune pe fug~) "al 01 .,'MG"u~o, roil. "'«ilia,; r~v b,,,alOovVljv "al 111v owq>(!oouv'1v d,M,;oVGt ><ul 01 oteaniiira, h wi, paxo,. ,,'V.!VV6Voova,' 1-'0"01 l' aerol "al aII/110HlI o!v rii e'lOv",lq (Jlafel1pOVOI. O! VOI-'OI TOV, aerail. "al dxe1jOTOV<; "oAdGG'II"'. Observari gramaticale
A. I. ViitoT1l1 I at Indicativului activ, la verbele in to, La verbcle cu radicalul terminat in t, u, W acest limp se formeaza adaugfudu-se consoana It, caracterlstica Viitorului inaiutea terminapilor personate ale Prezentului Indicativ. EX.:' iJ.eptlltEOCW, voi servl ~6CJlI), voi &epclll:e6crE!~ iJ.6oe!~ 3eptl1t.oaBt -!luest .'hp"". DcrO1'-£ v -!l6aol'-!V ·,'}.ep!l1te6cr.n &uoeu 3gplXlt.6aooot ,'I-6oooO't sacrifica 'tiaw~ voi
't'fGet~

<\>dQW
iv6tw ltetOC/J lI.GAliCCIJ

verbe C, cad inainte de Viitorul <\>SOOfll


~VOOCD

G.

lnsel , mint

termin

. eonvlng med. pas. " " pedepsescma supun "

Note. 1. Unele Ex.: ~pa.tn"


face.

verbe cu radicalul in

he Viilorul
~. 1tp ."'

(radicslul adevhat

1tpai) Viitorul

in '"'. ,"oi

2. Verbele cu sufix la Prezent leap~da sufixul la Viitor. Ex.:


6.1ilia")!w

<

8,6!I X-a")!.w.

Viitor

ilt66.~",.

B. Pronume!e ref!exiv D-are Nominativ fiinddi Sf intrehuintea2a numai in calitate de complement. il Ii~se~te de asemenea si genul neutru la persoanele I ~i IT.
PBIISOANA. />\. ! M. 1'.

onora

F.

S.O.

~I-'O:llU)iJ

~[C€t tiaol'-sv rlll'ete


't'iG'oQO"

D.

S. 'I'avf;], tlJavy{jJ rnie insum] f.l'avrfi


pe ",i~e
msumi

~~s~~i

PI. 1j.umv c"if,;;> fi.u'. autoT,

A.

E/JC1VICh

El'aVr~.

fil'ii~ avrov.

P. ~vi)IJ atJtw}' ~",i~ (ultai. 'Jl'ti, cnhd.

PRRSO.l.NA II
M. F.

se produc urmlltoarele
1. Guturalele If.TCIJ
OU4l!.OO

n.

Cind radicalul

verhulul se schimb~ri :
l!.,

term.ina

lntr-o

consoans

s.
muta

D.
A.

O.

OEavToii (oavro,;)~1 1:t~S. l]~a1JTij<; (oavn)<;) oea'UT{jJ (mllltq;) Inoul' fJEQvrfj (aavIn) uEavTo~ (oavrav) ".atJt~V (oal.lf~~)

T,

X cu

dau

P.O.

vp.wv avtwv
a~r.or~

P.

up.ruv

a:,.h~~

BtMaxCIJ

= due urmaresc

Viitorul

liE..,
OllU,.., 6ta~~.., radical OIO!XX

D. vpiv A.

v/lli, avtoi,
PERSOANA SINOULA.R III

'UI-'LV mlIa;, IJl'ti. a,~[6>

1nvllt

2. Labialele
B!();tpi.liCIJ 't'~hrlll lP6.,pCIJ

e.

If,

rp cu petrec
intorc scriu

(1

dau ~.
Vlitorul " " IltCltp!ljIUl '!:p~tw rp6.~w

= =

G. D. A.

,!q-utOU, ii., ail "I lui sau C1vrov, "" qI ins.u$1 a-l"np, VI lav((p, fi, q; aIJfOV, ~~, d tavr&~ ~1', 0

M.

N.

ou

86

PLURAL M.
F.
(,LU',

N.

LEe
sau

T I A.

a XXVfI("il

o. eavnu""
D.
A.

iiw

avUtw,

W1',

WJI

lavroiq, al~, o~ e(lv~ovt;. at;, a

a15rolt;, ait;, oi, a6rov" 6t;, 6.

Nota. Pentru persoana ur se mai tntrebuiuteaza, ca PrODume reflexiv simplu, un fost Pronume personal de persoana III.

S. N.
0,

P.
015

orp~'{t;

oq tov
otplo«

D. 01
A. B
Cuvinte
grecefti

orpiit;. in limba Tomina Hidroterapie,

AORISTUL
8iqEI'/t;, ov (0) Llaq£io,. ov, (6) d vlcb., 00

I. lNDlCATIV

ACTIV

Xerxes

A.oit4t1)~ : Despot, Despotism, Despotic. 9ap!lit£6w : Terapie, Terapeutica, Talasoterapie, Helioterapie,

Darius
= fiul

{Jo.o,J.ev{JJ (cu gen.)

" M""I, '1'/, M1t1]l' JUf 6 ~I'm


f(}tAw

dotnnesc dreptate

a se razbuna
voiesc, vreau

?j i!tT'f/, 1'/,
Ma(!uOcbv, .ivaqIOIlOt;,
w~o;; (d)

]tveam1],

01'

'Ir, (ft)

A€{JJvidat;, (0) orqut1])I(I;;, oii

o
a

0",

t(!U1lt0010I,

ai, a

infringere Maratou nenumarat Europa Leonida general 300


pu(in aliat Termopile

dUY(J(;.

1'), 01'

OVllfJaXO;;, av @eepO)llVAal W' (01)

lvtaiiIJu ,j El'aodo" ov •EU'1""dt;, ~, 01' ltwlvw

Adv. acolo illtrarea grecesc


impiedic, opresc

'Eqmj}.r1];;. ov (6)
rpQij(V('U

>l

Ii"qa,

at;

Efialle a omori inillime


81)

pUrlW
i=u4fG

<I ~O;.

OU
= =

privesc Ad v, apoi rredincios

ayw
[Asiei Mid)) pe coastel~ chwltw dtCJdo"w Tql6w {JU1tW rgtlq>w 'l'ell05", a\l-tJtru ",dOw
(Japa{w

Viit. a~w
(l.cbEoJ 6.ddEw Yel'Pw {JUtpw l'ea'Pw 1psa!aw a.voOJ neio", dCIllaoOJ

fO "aut'utOP, ail JI""dJ'I, '1; (iI)


'[OJ,If1, 0; (<j) rla~a'w

flota Micale (PromoQ,tmiu Ionia (Asia mica) taving, biruiesc

Aorist 1J§a lMwEa ~8{,la,a It@''Pa l6ls'Pa lYeo'Po 'tpwoa


~l'tIoa iX610a

=:~;lj;,~ tmy IhpJ mY O«OII.e:US.


Mad
fOP

dlledov tldvarov SIM'?' , tl LJ d'l'dI?IO,uov


OI(HUla"

a(!£!tJu

vI".;, 116 ao(1S1J06

"

tMIlQOGl

Tii;

'AoCa;.

Ei!!;lJ1; 0';" MIOjY la,u6dvet.

$~).'1'E o;r.~e Tii; b ,II alUll ell;

Aoristul I

Sf

conjug§ astfel:
sau am domnil) lMOJla ldlw{ac tMw~. i61C1J~a!Jt•

(!fI!Jrim T,m); . .:lui foiiro

uscat] ""t xard .?&lanav (si pe mare) (aduse), .uwvl6a; 0 {W' In:af!flatciJ'll oreatt)'o, "Idrat:;
>'.ai "Ural; o!J~WillJli; ca;

nl.

"aea

)liJ. Et;ew71rj"

(~i pe
f1),f1ye
.!:;tap_

au.

rg.a"oolol'

ol I:uzgniica! ,,01 o' (Jv!JjJazo, 'B1J:tjl'I"'Tpt ritY bewlv(Jar.


IMf!<ldJa~

ni-

ese~o;r.Vlru;
rwv

£'1n)).a;e. 'EvtaiOa fltgoii:,. ewo,jov d, nlOI

(domnii E{JaoIJ..8vDa~ A{Juo[).Evoe i{Jaat}.d)oa~EI' e{JaOlkuoaT£ "{JaolAsvoav


i{Jaoi).6IJOrJ.

l61(u,CU6
td(w~a•.

'ErpwJ.,,,!> ~oiillw"E {,pthevua •.

(trlldll) ~ou; Inar?f,ara..

nl.eoal

tOU;

Z4~'1; oil. otgaufJ £1, 'AO,;.a; o.oeeiiero (rnerse). '0 r<ii. llEf!oiin {Jao!J.elJr; ~ ~ J!x(,ru; Tijr; 'J!ml<1j, n)v tv Iai.oiJi.1 fitTt)v lPlmpt· imlTO: aVf(~ (el tnsusi ) oil, a.u}'<JI; ntoCQi~ eli; T~' '.doluv lrpvrll (fugi). 01 oVPjJU1JJI tMw~av TW' Oef!oWv vav"xo, ~ul t. Mv>'4J.n ,fi; 'lanlot:; amd MtljJaou ••

terminafiunile

Aoristul al II -Ien, Uncle verbe, care au radicalul terminal In consoana, posed~ si un al doilea Aorist. Acest timp se formead din radicalul pur al verbuiui, primind augment si, 10 cete mai multe, Imperfectului.
E:l:emple ~
IjlSUjW ('fUl) ).alL6livw (~t161 ~e!ltw (~Ut)

fa

Aorist
JJ

n f'llUYOV
"V-t'iCo'J

" ~~<16ov

Ob~eTvdTi gTamaticale " Ao:mul_ I l~diCativ. Acest timp se obtine din radicalul ~J:romlU!, pUllIndU-l augment dup~ regulile stabilite la Imperfect ~I mIocwlldl.l j t . ' - ermma j"'1 e 11 personate prin: .0:, -B -O:fLiY,
•~~. ·2';

Aoristul

Il Jndicativ activ se conjugii astlel : EtpD,e~


~lfu'(' f'l'ul0V

(fugii sau am fugit)

@,!)liTOfL611

per.

Exem.pZe

S 'ra, uce in I. rom;jna prln trel limpurl C{JmF - , ." m ca perf

rrecute : p. rt'. slrnplu,

_0:'.

l<f6,Et8
~'"TOV

Nota. Aonstul este timpul povestirii . Cuvinte grece~ti. in limba TOman!!

. Vii!. Baot)tOofJ) Aorist l~aolJ.evoa eLa dom· nit If)vaa .I:tr--!1.nn6~: Strateg, Strategk, Strat8gem~ i) '0 )..['(()~ Oligarhie (Domni' celor putlD • 91

LEe

T I A a xxrx .. a

Observari

gramaticale.

PERFECTUL!;j[ liret:no:;~ 0" rpvw


TO

M. 1\'1.

CA PERFECTUL

INDICATIVULUI

din urmatoarele

A. Perfectul

Indicativului clemente:

activo

Acest timp este formal

ACTIV statornic, nesovaitor, nepregetat, dirz a produce, la Perf. a se naste, 3 fi fllcut in mod natural
miere

a) reduplicare, b) radicalul pur, c) caracteristica temporala

'l'.«, principale.

d) terminatiunile personate all' timpurilor Reduplicfll'ea.

ut.bl
Xl1rp~J',

'TO;

bl~JIJ).L'Vw

a
TO

vo;

fJ1t.hrw

dEl

moeor,

ali

;raillJ

Til %&.r(!OJ' &J;~.. oiJrltJ G;t}'1vaic;~ fif1fJJ;

complotez, urmaresc, umblu trlntor, bon dar vatam Adv, intotdeauna arip1i Iovesc ac, bold dupa cum ... tot astfel
pasnic iotind

dupa

Verbele lncepatoare eu 0 consoana afar3 de p, precum ~i cele lncepatcare cu 0 mutl!. IIrrnat1i de 0 lichida ().,. I', v, p), pun Inaintea radicalulul eOnS03Jll iniliala lrnpreuns ell vocala E. Aceste 2 sunete f orrneazs reduplicarea.
Exemp!e:
).'JW

rl.

(~I'

Per lectul

).~~~lttl

curse, alae Adv. cu toate acestea IA!!wralo;, o»,(tl)= Aristeu, fiul lui Apollo, protcctorul ~£I1'O;, 1], ov groaenic, cumpli!, frazav ;'I,Hat Adv. odinio3rll

OIJ'P£.7:t{JavJ.evw

W~i1ttW '(p6:rpw

~W''''f'' ysYP"'f"
nu

albmelor

Cind verbul tncepe cu 0 3spira. t• ( l.., If, 0) , se reduplica aspirata, ci consoana SIuda corespunz~toare (x, :t, t). Exemple: 1f>611l
3~toJ Perredul lI"pllr:l. dOulllt l!'zrlp.·,l!aI

l.(JpouOJ (dnnsrz)
In tonic cclelallr

c~7l1ri

Tcduplil'Brea se face astfel:

(afad

a) cu augmentul silabic la verbele care incep cu 2 ronsoane de rnuta urmata de lichid.!!), cu 0 consoana dub!.!! sau eu p ;

Perfectul S. pt6!.u'1'a {Jt6!.o.rpo., {JfJj).o.<p£ . se obtllle ile:

acestor

vcrbe se conjuga aslfel: S. )lBYelltpa


y~yelltpa, ,.eY/Ja<pe

P, P~6).d'1'nft'"
{Je6J.atpa,. {3e61a'1'aot

Exemple
(ft£'I'"v6..
~1jt'{I)

p!n..
b) cu

incorona caut arune

Perfectul

EOtS'I'tXYffi)f.Q;

P. )lEH"lq>a,u£v Y6yeo'l'llte Y·YI!Jl.paot

&C1)"'l)f.a;

"

~PPl'l'''
inceplitoare eu o

B. Mai mult ca Perfectul Indiclltivulu\ act'v A t ti . di lIP '. •. ces Imp dill ra lea u erfectulu], pnmind augme nt ~I. t erminati, ..
etv (1j), et~ ('1~, el, .tfL.V, UtE, scav,

augmentul temporal la verbele

vocala. Exemple;
aj{l)

OE:loJ"8'~ (0)) deslega


~lehf"8'" ("1') sem
ile}.Vxel

E7Cetpa.sVxm ("II) omorlscm &1tS'1'OVEVXfll; ('1~)


~nErpa1"';"B'

=( due) op6olll=( rndreprea)

Perlectul

~xct

'=

arn

dus lndrep

"

i.lp6wx;x=am

tat

Uelv~B'J.lev eMlv"£I'to S/.e}.vxeaav C. vtuorut


din parlicipiu!

13<8'1'0"''; 1(£'fI enB'1'oveUI(£[fe


merpOVfvxeaav

''II

iPe~}'dtp ... tPe~).6.'1'e" t~ePld'1'£' e{Je{Jla<pel/.l£v tp.pla'l'em

·P·~Ari'l'WIl.

PerfeetuI minat in ~, 0,

EO

Indieativ activ al verbelor cu radiea!ul terse conjuga astfel (Au", desleg, 'l'Dro, pradm:):
:n:i'll1lXU = am na'cut

UJ.Vl<U = am dczicg'al

i i saa otuoru; anterior aell'll se lormeaz a perfect acttv al verbului de conjugat ~i viitorul
Ii".

UllJxa,
Ulv"e
AeAVXfJ/JeY

:n;etpw<ar;
nlflpVl<E
mrpvX(l{JE'P

! al verbutul

"a

PI. ).,)",,00,(
.,vOI intr-o
(011-

"'Ql'E~" \
:02~&
;:cro'il't~J:I.

lelvxme Atlvxao! Perfeetul soana muta. Verbelor ell. radicalu!

:n;erpv"(lr8 :1terpv1l:aQt.
terminat

It

dezlegai".

Cuvln te grecestt in 11mba romima. Xoao, = Nosograiie crierca bolilor). IhepQ" = Pterodacul : Pteropod.

(des-

La aceste verbe It din caracteristica unei Jabiale S3U gufurale care, in schimb,

Perfectului cade inainlea devine aspirata, iar den-

talele ~i C cad tnaintea lui x.


Exemple :

{JMTlcw vatam
scriu t!w'11l:W urm~resc ",dOw eonving
)I(!QPW

Perfectul {ji{JJ.«tp«
YS'Y(}Cf.(P11

&WTru termin ')Iop.le (JJ socotese

" " "

dlMwXIl nsne,nll
n'llVXIl

"Bvdtmca.

95

94

LEe

T IA

a. XXX-a.

.j ijnBleo~,
'(0

O~

,.feo"

ou,
011

-lintS
7) 11,.,.0t;, b'avTlw~
~"t(!htOP.flt "fl'(an["ol'al

- continent = parte
= Prep.

= nisip

cu Gent.

de ellre

ij UiJVIJ, p.£Y •••

to

7]<;'

to "e

= a fi ing hilil = Adv. in sens cOntrar a se intOQrce lac una ... alia
Nilul

FORMA. MEDlO·PASIVA

Indicativul Prezent J;\i Vjitor

'0 NEIlo;,

Otl oij

rnnap.o;;,

Nilul fluviul
cotitura

!] xo."'''l~ ii> -;retinw 'ilOTE ... ;'Iou!


I:;r,[

fac
clnd ... clnd

~ '.Aeo6ta,

zo iJeo;,

tmOI(!Btp01 r1 ..LIm)), 11; l~"U,,01


av;

a,
6"

Prep. co Ac. spre


Arabia a se latoarce

IJ-qaACtS, '!tOtE: !-lEv ;'7':1 't"r,v 'Apllf.ila.v S1tlatPStp(1)V, '!totS ae kl rljv At6t>1J.... £'I!.'I!.).[v(J}Y.lila p~ till (curge) lap 0:11:;' to.1II A~lJlO1tt-.:rnv OPOlY \1EXPl ti]~ e;1c; {MAo.tta.v h6o)d); atrif;l<x p.6pta. 'l!.a.l. ()tOXl)"~CI. (p,: 0 Intindere. del. Rem! .~~ t(>'J<; U'ltoY.tX't:(J) r6'11:oo,,; Ij t flOt e U. Et ctl tOts 0"('11.0\<;, ctSl 1lr2)).':Iv 'ltp?'tEivo\l~o" 'ps~lllltOC; (C:IIS~~ f1uviului tinztnd spT_e) &n:' dp.~ote;pttC; ttl.., ·~'II:elpll!JS Tlllv (J d'ltc:'XtCo!1~VIll~ !!e~(jlY •• (p~rlile sepertndu-sel to (leY (un~) elc; t1jY /1.l607j ....,~'1.iAl.~O'l 01t' clP.(lOli lI.'ltcoc[Utctt' to a (alta) St.. rljv ~pa.6lt1;Y E:va.Yt[roc; tZ\(),lVOV El<; ).J1l1/ct.S E:x t p b: e ttl. l '11.0.1 e'll t p e .
'ltp6.tte;~
~ E tilt

·0 Nso..oc;,

Il~"(~OtOS

illy tmv

cl.'ltci.'ltlllV 1Catct\Llilv, 1I1'J.11ltCl<;

Libia a se abate
rnunte

(JF-TW,Cl.S,
ObseTVUTi gramatica!e

AIOlomxi;;;, n) OTtfdlm',

ri,

~ b60i.tj, fj;
Otl 11
!J

E1iopian varsare (1n mare)


stadiu 10.000 2000 (177 rnetri)

V but in limbl elin1i verbele po t flI, at tiv e, paslve si medii. ].eln f~rma activa subiectul face lucrarea care trece asupra

Pt1(!lO/, at,
dll1X{),uH,

at, ".arll -6 rrmo;, av Vnox4tCtJ


blfl41:{i).opar.

r.I 0;0;.,:,,;,
n(J')H£~(Q
fa

QV

(j€UIVlJ

'lt~;

Prep. cu Ac. pe lac, tinut, regiune Adv. de [os II Sf Il1ti, a se IMrgi revsrsare de ape, urnflare a tinde din: cursul (a pei)

subiectul grama lea p lucrarea eXprima~ pnn verb. . t I f e lucrareo penlru el 3. Forme medic aratl! ell sudb!eC a~ptmln Iipcov o'lIoBsv= insu~i In interesul sliu (reflexiv In nee . ql . ~, . .. d ) piinc ric aead, ." EI aduc (pentru CI, I~I a uc I d verb r~flexi\' dlrec • Foarte rar forma medic are tnl~IeSu. e rna spll pe m!ini, ~J ). ..lOll-ill' ~"c :,(a,p'" f• ).0601'-"1 11111 spa; II d' IIcelea$i forme, II ura . ~. . ii • me II: all oj ConJuganle pa81!!
pasivll

unui obiect. 2. in forma

rimeste seu 8ufer3

r).

de tlmpuri!e
';

Viitor

$1 Aorist.

97

CONJUG.t\REA

MEDIO-PASIV A

Modul Indicativ
PREZENT Jimp

LEe
activ, pri. !1~t,

TIA

a. XXXI-a

mind

Acest timp se ebtine de I~ ra~cal~ terrruoatiile medio-paSlve ae

oat, tal,

fLdl!l, 0'6;, vtal. S. Mo _ f""t (AJ~ _ ao.t) 1.6" (Au'll)


Ms _
till
=

mpuri or Pl. AD6 ME -

acel~a~i

e sena I;
jLs6(l
aas
Yto.t

Mo -

)"ual",n

1mi dezleg $i sint de:zlegat. Viitorul medin CON1UGAREA


timp MEDIO.PASIVA

Se obtine de la raditalul aceluiasi napile medio-pasive de seria I:

activ, primind termi,

Indlcativ
d (~) l~aqJor;, 6wn~rJ}.ulv'Y/
{!ltd
OV

Imperfect ~i Aorist I ~i

=
=

cerh,

ciuU

S.. Mo - OflID = Inri voi dezlega l-ra el ('-V0ll) lva - sra! Viitoml indicativ AI verbului ,l ... t are numai forma a
SINGULAR. lr1O~at,

Pl. Avo - 01-'680. 1'11" -loBe 7.'110 - onal.

I<:VJl7))'dr;,

OU

btl
XeVl'ttW

urm~rita Prep. cu Genit. de, de catre, sub I'inlitor Prep. cu A~. sub
ascund

naeareixw
sl Sf c::onjugli astfel:
PLURAL

medie

rd.too,
1Jill1

A(1v£Jcivw
ulol'tJl'Y/ "£0 qiv.V.OJl, all "6'OJLBVO~, 'Y/, 171' EnHn:eerp0l'tVDr;, 7), ov 'IIol'lt;w
I<:evmto()at

eu voi fi

wfl lom,

ioolleDa
10€0(Je 1001>1;(1'_

tJcillw
TO a1<:01lTIOP. 011

a trece pe (toga, dincolo Adv. pe deplin, cu totul Adv. de acum lnainte = a fi ascuns = crezlnd frunzii = misclndu-se = intorcindu·se = socotesc = Inf. Prez, mediu, a se ascunde = arune = sulija, s~geata

'tuewar.:w peUw
1}v.~o~w

rlnesc a fi pe punctul de, a ave. mar

DtEl/dCw ndoxw

= gem

= Bufllr


AVllai.lio(Jat dlll"t", d EtIEerir'lC;, ov

= trebuia = Inf. Prez. M. a vl!tllma, a strlca binefl!clltor = pedepsesc

"oU,,,,

= vaUm

Avristul II me diu Se obtine de la radicalul s~ . '. medii de seria ll.a. U actw, pnmlnd De 1a Verbul )."11'" (rad. "'11.) Aor Q d. . me IU terntiaa~iile . CODJugl( asttel ,

"EAa.tpO;

~cd cip.~sl..os·

S. i).,7t6_p.1l~ imi Il!sai eu


(sAf1ls-ao)
~),(ItQD

PI ~
.

S@

"EAa.(jloo; ~lOO"ll0!1E'fII V'ltO 'l(t)'flljOOV, o/SOjot)aCJ. E'It( 'mo. ';;!11te:Aa\l. (lit' CJ.Oti) (sub ea) !b:po1t'te-to. Ua.pCJ.tpaxooO'l SlI.l::t\lOt· 1J au'll El..a.tpa;, t~/..e(t); Y]~Tj Aa.yB6.'I!':l'l ()l0!1~'h), til 'tijr; &'!11tSAOO ·tp6lJ,a. ~OB(El\l Y]p~a.Yt'o.
Toottll'll

s).! ltS-~O

).[116-1'-'6" ~A~ . -aO. n


~1."'o .• to

l!.o'fYj"{oLS1tL01:PErp0f.t.EYCll, lI.a;l (01tEp -ryv &'kI)B~s} ceea ce era adevsret) '/O!1LCWte<; (cpO'l t'L O'ltO tOtS o/6HolS (sub Irunze] 'll.pu~EaBa;L, 61iJ..).olJot t« a.xO'ltla. xa.t mpooO'xot)O'l ri)v H.IY.rpov. 'H a~ f.t.EMOOOa. {I-v;lJOXi>lV (fUnd pe [punctul de a rnuri] EAE"(i ote:vciC waC!. "d[xma; 'l;aO'x.(t). ao jap @El rljv O'(u(00ociY !1e: ),IJ!1ccive:oBctl". 0[ daL'Xoii'XEs tOUr; EOe:PTstaS

as

O'ElO!1a'ltll'll, o[

0'11:0 SaQu

'ito/..ciC O)'tctl.

Observiiri gromaticoZe Imperfectul "apile lIIedlo-pasive de seria 11, 11-1)\1.


Se obtine de la radicalul acelula$i
:1O, ~O,

limp activ, primind termip.ella:, (fils, ~~O.

s, e -

1.06 -

!L"Iv
ero) Ub-oo to

PI.

(! ~ Me ~ - Ms -

!IID6p.7j~ 1mi dezlegam ~i eram deelegat, = Aoristul I mediu Se obtine de Is radicaJul du medii de seria 0-8. S. k (~ -

ta-

s-

1106 Me Mo -

11£60:
ails v~o

activ,

primind

terrninatille
!LsBa.

l.DO'Ii ),6110: -

II-'lv 110) 'hUC(t)

PI. ~ S11 -

AoG''' )'60a. _

i-Md'II-U aAua~!L7jv = eu imi dezlega].


100

"Bs
Yeo 101

1-6"11 -

LEe

T I A a XXXII ..a

Alegerea lui Mattl'a , ea apostol. a' e.v .al, 'ljI"Eea" T a ,; 1 a ,<; dv<lO,,,,_ (rid' • ,,In£1I (zlse): ~Av/j(!e<; ri.~.l!pol, lOe, -l"",.Ii- . (IClDdu,.se) lUreo, ... " . ,~UJU'I)VU' s5 S • r ) ~>i' "y(!a'P>iv lIv neOe);nB" (a spus-o mai n . t) . Il e_"up lDeaatl •' .1a".'" '1£'" •lov' aID e To v""I'U ,0· Ay,oy .w mou.a.o, r ~~_
J(

PRONUMELE RELATIV $1 DEMONSTRATIV

Ll eo oil'. fWV ovveAllovtooy iil'l. d,,60 - ( . • ,00' ca unul d:ntre ace~ti b1!rbaji• care se adunau IInpreun! en noi)..., r-,,"'QII ''It; <,vaoTu,,,In _> " _ ,mw, a"wv _. au·. >j,,," "),evtali,I.< (sa fie) ~.u ~ 0'" t ru v, K Q:.t.• ro;"'T~Da)l ~ (a~ .pus, a.u prop~s) "vo, ']..,,01)'1' ... , Ii c ';ne,,).1j!hj (s-a numit) '[ov"'o" ,,(H MafiO,,,,,. Kat ~eooeve&I".o, (rugindll_se) ll"ov ( ls] .. , z ., < ( . ZIS. "'ii, KV{!IB .. , ,-,vali"'"oy arata) Ii v lE'li~w (ai ales) h 'OV'WI> avo g.a, ).u(J.iy (,ca 811. ia) TO. "l~(lOY 6,u",oYia, r II v, 11 c "III d"o"tol~1" d'l" ij 0; ~aeEll1] (dID care a cazut) ']otld,,<: •.. Kal meoe. (a dzut) o ,,/:fieo, btl MoO(J(ay. (Dupli Faptele Apostoiilor 115.26).

I
\

.u ,&;.

1) fJiJEf!a, a. o lIkeD" ov ld.,

=
=

ziua Petru barbat frate trebuia, se elldea scripture Prep, cu Oenit. prio gun'! David, Regele-Profet Apostolul tr~ditor, luda trebwe, se cade martor invierea Prep. cu Oat. cu Numeral; unul, una Numeral j doi lust Mattia slujb§, serviciu apostofie rob, slugll sorli 80rM

,) av~e, dv6eo~
rewp~, Ii,

= Apostolul

o a~d9'&b", oii

=
=

T{ (De ee) f18 ><aleh, (rna numili) K-.l(!.r, Kvelt, (face1i) r a Ii tu Ii Uyoo. Il."",k VI 46. Mo"de1o, of doiilol I" e Z" 0 t, U V <; I!.lOU;I' (mergind) & KV(lw, e,;e~oe, Y(lryyoecru.ta, (if va glisi priveghind) . .ib,,><a, x.u. 37, Kal r Ii d e 'l' dbe.l.'P1 ><UAo'VI'£VT/ Ma(!lal-' ~ •• iI~.o"BV ta" AOYOVavtOv. AOIJ"ae; X.39 Exercitii.

"III

ov nOLeLU

il.a to o~df1aT UfO,


Llallel" d t]ov/)a, del d I1rlefV<;, ovv

fJ

= =

ObseTvaTi

gTamaticaie

IV. Pronumele

relativ 6., ~, II, (care) se declill~ astfel;


PLll~A~ N.
M.

SINQULAIl
~\.

'i avaofao",
tl~, plat I"
"60 •I ovow"

weo,
8W> =

P.

F.

N.

N.
O.
A.

8,

=
011

D. cp

ov

./

or
<ii,'

(1'

'Ie; 11

8.

ii

MaO(1(o, ar; d'tllWv{a,

~ d1!o~tol~. iJI; Ii ~ov).or;, 011 ~ aOf!,'P~, ii, d "'},fil?o~, 011

a,

=
=

11"

05

oJ

mll
11,

ro.
ole; II

ii

ok
aik

nlc;

ai CB articolul. CD Dupa cum se vede, el se de eli " • t ina JU,ocrn . deosebire ell. nu are ~ initial 13 nici unul dill cazunPronumele relativ, compuPronumde relative campus;.. T.1tSP 611 p. (ICeiO tocmai nindu-se cu IUP, obtinem pronume~ ~~ltrh!li. deniti~. oliup, ~"lIIP, c~re), la care partieula 'lUp esle ne ec Ina I , OU1tEP, etc. 103
E

102

pot

b) Limba eZinii p08edci ~i ~lte !ntrebuin~a ~i ca exclamat1Ve;


o[o~,

pronume

relative

care se

LEe

T I A a. XXXIII-a.

qualis, ce fel. quot, cit de multi. demonstrativ.

OoD~, quantus, cit de mare.


OODl,

V. Pronumele

1. ~3s ~6as acesta . Acest pro~umf fate c.o~pus. din articolul 6, fJ, ~D ~i din particula nedeclinabila os. In pnylnta. IOte. lesului se observa 01 el se raportli la ceea ce este apropiat ~I pre. zent sail la ceca ce va urma ..
SINOULAR PLURAL

sa.,

PRONUMELE

INTEROGATIV

~[ NEHOTA.R1T

N.

O.

IJ~. toMe etc.

f1tls Dim5•

ulos
roMe

as«
,wvoe

aiOE tw"i)e

,,,(ie ,w,,6e

I [!tOw, OVO, d .::J I(lcilJxa~o" ov


6 Xeeorp8LUC'1" au 6 6aveLar~" 01) d<pliilw ~d 6'11'Q'e1ov, ou nev1:a><oawl, at, a ne1'tl)xllvta d,UrpOte11D1, ai, a vnoAa,u5civw
xu(!ICapm

= Simon = invll~torul = datornicuj

etc.
Se deosebeste de 68z, qSs, 'toGs apropiat, la £1 lnlocuie~te la Nomi-

=
=

cArnatar

prin aceea ell el se raporU 13 ceca ce este rnai putin


ceea Of este absent sail ceca Of a precedat, nativ singular si plural Pronumele personal
SINGULAR

2. o6~o~. o:i'ltlj, ~oilto acesta

a datora dinar (moneta)

de persoana
PLURAL

Ill.

= 500 = 50 = amindoi = cred, socotesc

O. D.
A.

N.

DV:U)'
't:Q'J'fOV

aii~lI

TOVro

ov,;,n

a darui

avrat

,aiira
tOV'w~

roihcp
'toihov

"iV'lIt;; 'tOV'WV ta1hn 'tOVTt'p ra~l' 'Joiito

wvuu~ '[QoVrwp
toV'tDU; TatfJ;a~~
7:(Hh;DU~ TaVTa~

Pilda

CeiOT

dui datorniei

toVlOl~ -roiita.

€Xm
€l'ltE

KrJ.l d7COXpt8elS (raspunzind) 6 :I'Iloo,uS el;t6" (zise)·pp.w'/I OOt 't: ( e1'lt€t'l (sa. ti spun). 0 QO: (ecesta): ataIXO~a>.6,
J ._~

SINOUtAR

PtuRAL

N.

i~Er~O,
t~ElvQV

G,

etc.

b'Ei~o Axel "'1e; b(.elvov


Ei<e[,,'Yf

l"E'lvOt tJ<8iva< iX8l"wv bul.wv

e,<6Lva lxelvwv

(spune), g:Yjo~v(zi~e).... rii rt vt: Ii at; [unul] W~et. aUG '1D€rntnEtA<;text '~aex'l OCl.'/6~G." . sr T ", • (al doilea) 1t'E'lt"lJ1tr) ...... he u1jv<ipux 'ltEVtl'J.1tOatCl., () OE E r ~ P~ s " -'1 (s~ ptateasca), M' , , , . 'I ( eavind ei] lX'ltOQr)U ..., , 'f) €X?'Itm'l, Cl.o~rn n (le a daruit dinarii]. T [; 00" (1.u!:lt(~'1
HO

etc.

ap.r.pOt€pOlC;

'ltI..ELOV

Nota. Teate aceste pronume demonstrative prirnesc uneori pentru lnt~rire la finele diferitelor Lor forme un [ demonstraliv. Ace~ [ este totdeauna intonat 9i face all disparll vocals scurtll de I. fmele pronumelui: oS!, outoa[, tOOt[, hr.sLYIllV!. 104

(p (ea [raspunztnd] ~(Ilrnv e;l1tS~ [zise (. darutt mal mutt). • ). EXlXntOatO l.a acela cikuia) to 'It ,EIQ'i r. °0 e' s: exptYIXS (drept ai '0 OE (aceste) e;[1tEV (zise) autlp' P (J)
(mal mutt)
tiIOC~O.~ (1~ v). T!tOAOC!lOrlYOl ihl,
<>J.U ,

€XI'J.PlOct'tll

..

II

iubi) rt~t6y; 'A!to1tp~ El~

jUdecat).

Dup~ Sf. Evangh. Luca VII. 40·43. 105

Obseroorj VL PTonumele Pronumele nehot.zrit.

gTamaticate.

lEe

TIA

il

XXXIV ~il

I]eho~rjt «~ (m. f.) •• , (n.) se declina astfel :


SINGIJUR PLURAL
N. II

M. P.

/II F.

N.
orillal t'UiWV U'l"TQ

N.

n; cineva
TIJfi

(cevs)

'U')tE; r~~wjl

D.
A.

O.

TI'VO' sau reu, 'UJ10;~ rev

sau

Tlp.

,,~(, l<'!J

%.nt

no!

'Z"fva

TI

H~O~ ·n,..&', iLna pe prima silaba devine inteRECAPITULAREA PRONUMELOR


PLURAL M F.
TU'E;

Acest Prouume primind accenlul rogativ ~i lie declid astlel :


SINOUL.~R .1(.1'.

,...
r4i

on.
<pool/tiElII;, ~oa, tv 7) o1!;, old,

=
I<vj/(k

N· G. D.
A.

yi;

care? cine?

yi71

tlro; sau wii san Hji

(ce ?) ,6'0;, lOU


i{ l[V.

t,"B

xivto»

ll~oo.
f{Ot

'rEal
t{va~

o .. vaw,
t!}./Coo
:lUl!i

Coni. temporals rind, pe clnd vorbitor, grllitor = oaie

rtllu

If

r{va

=
a, ow

Compuniadu-se en relafivul g~, ~, il, obtinern nedefinitivul ~3~!~. ~~t<;, (>n, or scsre la care se declinli arnbele pllrti componente, astfrl:
SINGULAR

OltOT~eO~. i~Oo(EI

N.
0. A.

S~~t; OWI.O; 'ft-llra

D. fYr~'"

r'j"T£~ ~crrl"O; i}vrua

frr'~'

mnl"(J~ (PUll' on
:

au

PLURA.L OZll'SlE';

alc.;'JI'e~,
wJ.'t~J1WV

UHJJQ

(du:a)

-;weixoo
'X£IPWV,

to

'eLOv, ov

w.uu)rwv
OloU(1I

(~VTL'VWV

w.o,

dine = a se certa Prep. cu Oenit. despre = care din doi p~re8 = lin~ = a oferi laroA

oiJortVa;

alorLo. uonva;

olonoL

nollw

lIrlva (aHa)

a, o,,~naC(j)
~.wl!a,

Alte prooume
~tO~, "Ij. ~~,

oehot.ftite

%0

"a~, l'dlaxfo,
CltTla, Wp

quisque, fiecare
din doi

::r.{JlW

i;.4~~PQ~. 'I ~'I, uterque, fiecare ~'.f>~;, 11, r.>"I, lIl.tuJ dill doi
I,;Jj~~ lJ~f;.

:n~"l!lvw

-ra
ij

ll, o, alius, altuJ din mai mulji -:,.;o:yJ,,/ Q,~ah'J r."'mr nimeru, nimic
~:"ij!'/jnlJ lIu d

.1".>«0,

7j IJ.lp'PI~. ew,
rne IU na

a,

= lapte = a bea = a preferi = ali mente


nedreptate interoglhv, =. Adv Imperi. . Ind.

= 3l1otimp, orl
8

fac

acoperi

impulare, p\ln~erc
I~PU

tL"I',~!r;.. ft'lj~:'jJl~,

urn ru

(1

unul,

n6i,.

? cum t. I rep,,,,,,
,

lv£xdle, {Jo.vpar,.,;&"

!I,

cJv

mlnun.t, de mJrlrc 107

Ciinele ~i oile
Arfyovo': 'upe~ (c~), {hE tWV 1.:c[JIIJV g"ClIHOP 'Pwvfie. ,,"v, "'1. oZv "al TO. ,",uva d.u~.101~ Ef!ICe,v (se certau) <Gum'll, dnott(!O, tla'llrov deonoTrJ cbrpeAlpwtll(lo, lcw (este mai folositor), . ra(! eavrtfJ .oii hrfem.> (dectt celalallt. Genetivul comparativ) ap.8lvw. (mai bun) tiOd"EI Elval. 'H de 01, savT~v ina,voiJau (Uiudtndu_se), ttfJ i5£Ono.rJ "AEro: TOld';., ,,~Eela ·vf.'iv naelxOflE., oi, vpa.r; avtoll, lv te</lwvoc; wl.?'t a,,=6.Ce"fC ttl iJ;..ttEf}DV y&),a nll'£u "at avTl}v l~' o<4>"a eDelen' i]p.wv dE fa, "oJ.Uara, (pe cele mai frumoase dintre noi) {Juli,{}VEU, T{ wwiirov naeela'vow (ce a·seml1nator, Is fel ofera) o! "-{,1I£~; Tli; "ri w'Pf~w~ U1hoJ"V ujv '11-'(;T6eav (in comparatie en folosul ncstru) ; {}avflao,ov oV,. nOleic;, Or; bu!ivov;; 1)i<wv neo><(!iv£I" TO. amd rae laf){oIJOI. lhrEe vp.e!r;' 3lIinaw vp.8ltew. O,dWl' flAgo, n i!XD"V(.JI • .:l:UT71 iJ dd,,,{a nw, ou !lBP!PtaJC; dUa tOT {V; "TOIamo (asemeuea lucruri) ~ 01<; lvt,,&h! lcj) iov"Pj<; ~eon~IlI.

LEe

T I A. a XXXV.a

:Jr,!!,

E"o."e~

oe

:rteo,

.w.

INDICATIVUL PERFECT !;j[ M. M. C. PERFECT MEDIO-PASIV


Q yew(!rd~,

Observuri VII. Pronumele numele urmlitor


M.

gramaticale

oii ~a~o).-VW ndea~ la{Jllv

reciproc.
a arata reciprocitatea,

~ "tWer/a,
.iJei,,"w

Limba elina, pentru

care a-are nid singularul,


P. N.

niei Nominativul
unii ~i altii,

lntrebuinteazii

plural.

pro-

viit. Everiow Df/ooveo" oii besr !lEta

a,

= =

agrieultor, plugar silrsesc, pierd a ci~tiga experienta, a face incerca re eu agricultura, plugaria

gbesc = tezaur, comoara

= Adv. acolo

G. cWrjlwv D. d)l~).ol'
A. cil),ri).o'llC;

dUrj.1wv
d.ll~Aal<; dUti}.a,

~ ano{J{wlw;,
"Clt(lO"anfaJ

SW,

dU1l.aJ~ dAl.rjloll;
,iJ.l'lAa

,",el!!~rvXov d "a~oiil!l'o"

= = =

Prep. cu /l..e. dupl mosrte, raposare sap

0'11

Cuvinte

grece$ti

in limba

rom9.na

Tptill,C<l ·Enpo~

Kuwv

Autopsie (deschiderea ~i cercetarea unui cadavru). Cinlc (nerusinat, necuviincios), = Trapezul = Eterodox (de alt~ credinta ; Eteronom (de alUl

Autobiografie;

"Untw tptv"w dUd rae naelew


palw 1<afalelnw

= =

Aor. II ItEPI~U'l7.«'1JI jntilnesc, gbesc a fura

rii.uflicMor

= a in~e1a, a minti

= illS1i.
= produc

observa a l!sa CB mo~tenire


3

lege), Orologiu.

"a~w<;
ii

o"arpstaa 0_ 'dJ' mult mai mult • no2J.onJao[wv, o~· O~O, -" , =- frLlet, rod ~ I<aend" oii = punte, pod
ylrp'll(!a, a<;

=-

Adv. bine

s~paU (Part. Acr. n pas.

109

108

<l "'OU/JID" 011 6 'lJUf~ oil .. nalC'ww OE AlaxEM~EC;,

wp

= dusman = fiu = crese, educ = Macedooenii

rS(i)pyb~
TO"
(zise),

ltc(~

'ltat8e<; au.ou.

Se observl! d verbele terminate in 1 hi a fectul medio-pasiv in -f'!1otl ~i M. 111. C P: /81 (-It,~, 91) t= Perele terminate In guturale ('II, "( ,,)' f~c pr;fm:~llo-pasdl~ In ~J1Tlv, C . P rf .' ... er ecru me io-pasrv in _ofl.GtI ~I M, m. C. e ,medlo-pasiv in -1"-'" iar cole t m' t . t1 f P rfectul di ....., • • er ma e In den, a: ac e . ~e ro-pastv In -GILa, ~i M. m, c, Perf. mediapasrv 10 -"lLljv, conJugtndu-se astfe!:
PERF. MHtIiO-PASIV PijRF. MltDIO,PA.SIV PHRF. MROIO·PASIV

pta"

rew{!rdc::

1"1"

I(al (3o"J.O/JEvor;
i'EIllf!y{a<;,

J.o.{3slv t1j.

iJeJJ.wv o<ara):"e,,, (Hind pe punctul de a sfir~i) (voind) rove: tuvm,'" naMac; ;teleao "'I!ooO(aAeoaIiEvO, [chernlm'u-i la Sine) a,),.ove; i0n1 _

ytllitpw: ylypappal l't)'eo'l'a~ l'treal't,aL "i'eyeapp;eOa 1'~l'eatpOe )!£)!eaJJ-jd1l0L slo! rereotpa,o,


M. M. C. PERro )\\E 010· PASIV

6unxw;
~eQ{wr/lal aeMw~al
QeQ{W)(tal

",oleo; nrnelo,'-'a. ",ene,oal

''';(0.' wCIre (de aceea) &o/J'Co" (d) "G""vI!Yo" nm Ttl" -Ih]uaveov xU'Pal •• A.Ud: rae £Ij1OVOJJ-ivOI i)oav rii, ),VWl'rJl!: (in plirerea lor). < B ,.de lipnei.o<:;. xaM.ii~ oxarpoiaa, 1LoAi.anAa(Jlo'IJa TOV "'Gendl' ,lno!:ltOEv. Ttke /J~ (deci) Qr 'laZ"e.; &o1]oa." a", (ca) <I I'liytotoq -th-joavedc; V)'lO TO;; lta<eo; (de clifre tata) a.ho'" KateU.lWI:To.
Exercitii_ •H -yir:pv(!a tin,} riO~ :n;oup.[(JJv Ai.lVlIII. r£lvl.l.O" J E'ev09'wno, do" tv I1Laern 19una{~evTo, Ai f3ijpa, uno Maxet'lt:lvaw xaTeU!.1Jno.

,,[[aM£(; i.p.ol, [rw piv i]/Jq Toii {3t011 {mt~el/).l (voi iesi din viat~), ii,uoi, 0', Me{! 8v r:fi dpn'!AlP pal "lllevntlZl '*>iaavu" (cllu!iud) eVe/jOeT8 m1."<1", Ol iJev otlv. Ol1)O.!VtEr; [crezlnd ell) 6-qoa11I!Ov ~xd xaro(!W(!Vx6aL (a fest ingropat) niioav r~" 6.JJ-nlAov ?ijP JJ-Eld t~" dno{Jiwo,,, ",ij "'Gr{!o, ,w.rilJxrnpa". Kal -Ih]oave'i> p.~v 0,) :n;EI!I~-

n<:Oltlottu
n£nslopoOa

,ij,

loeO'Wf w.6a

lt~iwxOe
sau IJ~QlwypiPot dol

bl6,elo6. nmf,o_uivol. ciaL

M. M. C P KIIF. ~\RDIO·PASIV

M. M. C. PERF. MBDlO·PASIV

eyQeaf'f'"Yjll
trirearpo iyireanlo iye)'(Jrlp.wJJa lyi'lf!(Up08 'Y£)'eapp.ivrJ£
rl}'£}'(!o.q;,aro

lo.d,wyp'l'
MdJlw~o

rw.

e/JelJlw"to
~~f:.lJlwrpoO(j ~oall

Uj~Mwr.e£ sau "EclLWypt~"L ~oa.

.:nenelo,U'Iv lnlttBIOO .:ninelo,o btElZelop.EOo btbmoO.


mnelo/ll~OI ~aav.

Observiiri lIu.m~1 Redup!lca:~a, prunind termlnatlile S. 1.t).o-p.a,


).tko-a,,;, Med

grumaticale

.Perlectl;ll medio-pasiv, Aces!


pier~ind

limp p1istreaxa de la activ ~aracteristica ~i vocala de legaturll ~i medJO-paSlve de seria I. PI. AE).-U-(Ldl« Pas. eu am
)..~)..D-a6£ dezlegal
fOSl

Nota In limba eUnA subiectullogic dup~ verbele pa.sl~veiiS~l! sau in caz~1 Dativ sau io' cazul Oenitiv preceda! de prepozlll It. . EX.. ... (LOl lIh.POlttGtl '., a fost oscunsa de mine leAsh<o reha AI 91jDIlI 01tO ~cilv M<llIeouVOlY IIIJ •
dc Mdcedonen1 [",es. dlslr"<a

eu rnr-am deztegat

l.eAu-t"IJ!

R d ~ai mul! ca Perfectul medlo-pasiv, Plistreazil: de Ia activ lee ri.~:~ca~ea y. Augmentul, .. pierzin.d earacteristica ~i vocsla de
g ~J primind ternuna\ule medio-pasive S. a-)'EM-fl."Ij~ Mcd. ell imi oc,le de seria IT-a.
Pas.

Cu.vinte gTece~ti in Iimba TQmdnii .~~ d ie}: Ampeliclee (familie de pIlote). AmpeAII-1toAO(; ( Vila e VIC ' • •d 'e) \ografie (descrierea vllel e VI

e-).e).u-ao

gas~m

PI. E-)..e).u-JleelX

eu fuse_ dezlegal

~-).;i),u-~o

1:-).liAIJ-alls,"1TI

111

110

LEe

T [A

a XXX VI"a

El'j(Jiw,
""or[{;w

a!IAe-VW

= Adv. IndaU = a ioluDecB = a zgudui, a cll!.tina.

Dar'imarea

Ierusalimului

,i s[ir~itul lumii

.. ' Kai ~e0Q11~Boy(se apropiar~) of /1oJJ'I,a.1 ollroil t",,~.iEa. mliqi (ea sli·1 ara.te) tar; 01"0<101'0, toii I,nov '0 d'£ ('1 l)001lr; )... . • ., •• slllsv (zlse) aUwl,. Ov {llt",.te t(uita ~(h"a - 'A".l" lIt;yw v/.1rv, o'U -• ~.. r-'J"

fin

&'ldfj (nu
••

V.3

fi

I~saf§) did. AIOn, t"l UOop, 6.


o[

GO

x e T a AtrUrom,'

INDICATIV V1ITOR PASIV ~ oll,06o{J~, ;j, TO Iet:6v, OV


PJ.br.ru

e~II£Tal

ileoofj},()op a'lhqi (se apropiara de el)

p;a67]toi.,
"Ill

zidire,

cllIdire

Ellle ~fll" {spune-ne


plio" iij, aflr;

nOQ1I) nOTE [cind] taii-ra loral,


([oTn, ) "oJ Il'IJHElt/a, toii

II TO ""I'
'0

tWE

o }jJ)ar;,
Xanv.vw
"

Ot!

= piatr~ = a rllstufna,
at; a<;

= =

= templu a vedea Adv. aici a nimici, a dllrima

naeovo{a,

alw.,o, ;...

'i"lIlO{i, elnev a,lIor, (Ie lise)' va rldlca) ),Ue l(Jvo, 6"" ;11.0<; "JIollol..• '0

rou (atunci) t)l e II61/ a s r a, (se 0111 rote II" 0 P a "116,, a OPt Il I £4; tilo;. OVIO,
Iii,

6;; 1J1[OP;££"a(; (eel cart va dbda)

U!IY

6 tj <I

(J

I.

Kal

"1j

e 11 X II ~ a

1/ otMi7;wr,

lIflf!(}I)OUt,

d alrfw, W~O,

= venire, sfir~itul

sosire

~e'a(;... ,

"at .ole
lOV

fi{EI

•••• f.}rJ:ltEf!

td 19l'O" OW btl oxav"aJ.l{w td dlm;, elt;


HfJ¢nw

= limp, vesc, lume neam, popor

~ naeovala
nrwlLa.
r=
I

yde !j dO'l"ealC~ tElOXEtOI Y1QV toil 'A"aeaUtDIJ'


11 v

to

ETa

fo;iTo TIl E,)al'l'aWp

po",.
I

ttJ.o,. d"JId ,haToAwv•. , oilrw, fora


linD'!!

;'1;,

b,e. a
lUiv
,(ilv

a it: II rj o

0 , tal

of

dotal.
Tat.

(unde va fil TO EilIit"", 6.1 p;orli J~.


~ or

11

ov,

= Prep.

cu Ac:. lmpotriva, asupra


sminti),

{J)./'1""

lJfI!'ewv

~"el~{J)p 0 ,11.10<;
a a), e

0,,0

tl",~~oEtal

.• "

l(DJ 01

fjleW viit. ij~w ~ d(J1'ean~, ij; UIIIZ°l'al ~ d~IlTa).~, iT, TD nrfup.o., !Ito.; lleEr
olWayw oJ ,in,).;,
01)'

= Prep. cu Ae. pinli la = a vesti, a propovlldui

= a strica (a = sfir~tuJ

a supllra

<lv~dl'el,

ovea.wv

116~ 0 0"

Dup~

zv.

Maf£i. XXIV 1·30.

a veni = fulgeruJ

Observ!lri Iudie
rea

g'l"amaticl1le ~l ra dieal silaba ell ' caraciensll

= =
=~

a ie~i

tivul

thllritul
cadavru

(unui astru)

in!ercalind
pasivului,

lntre

.. 1 . Se obtine de la Viltorul mediu, Vutor pRSIV, . ca -

termlDa\lI
ell

....

~ -

Adv. acolo a aduna

S,

l-b.6~.IlDf't:(1= l-!l.6~.ael ku.6~.a5t~L

voi fi detlegat

PI. AQ.6'll·a6p.,O. "!l.6~.aBo6.


I.D.8~."o~tlll

iihot';l

av

vultur
60arele
8

113

1]2

\'Ul

rului I

LE.

TIA

XXvu ••

0.: .

: m pash
• sene; ..

;t.~?2;f~%'" I! \& f fie I T"P~U"l ullfOl1tc:ri .

~ meATI

Aom T PAS1
Adv. ;1r1~1 I .trig. Clbprtca ml templu • rup , • dcspici Adv. d 5U' Ad". pin 8, mi$tA, & rufrcmull pialT!, ilind mormint I infia, B ridiC!, I scul • Prrp. cu Ac, dupl mvitrn arlil. rl~iY se arll. •• ut1f, t~lltu"on

~a;:.~

wen (;'
,,~ "ma.'",/rt1opa. ci ,at" .,0 OIl;." {tuulhr
10'

t; I;
()(ftl)

'I :n'r(la,

II,

10 ,OI1I'CiOI, 0" trd(>w

.u,ra

1,,'1 ",fC", if; i K.f1fl)l't 'X", U 0 lUI. ,oli


f(o{J OP'"
Of(6IJ(!'l

" 17f(l~'"

CW,

fJV

rutremur
• e inlrlro Adv. ru.r!r, mull Ad,. cu .dcv."t • de chide

<lltflw;

d,~{y~'

~ a X l C! ~ 1j a !l 'I, xnt 'tci 11111jl1e1o. d 'II e ¢ X B '1)xed 'ltQ/J,1i cHbp.rltO'. 'tro'l xaxOl!-l"1)!-.U§'/(U'IIclr(OOV (ale sfin. tilor ee adon;nisera) ~ r ~P 6;')0 a II x;xt ~~eAB~vte; ~ie~ind) €X 'troy 11'i11jp.eloo'll, \leta. 'tYjv STe:POL'II O'.O'tO(.l e11J'1)Al.loY(lntrara) e1; riJv r2rU:t.\I 'lto).(11 xat EY e: cp«» [a 1j an 'II 'lto)J,o[;. '0 6l!.'1:rO'l'tapX"1)<; 1(!l1. a[ !let' aOtoc) t"1)poC)Yte; (eel ce tmpreuna cu el paziau pel 'tOY '1"1)000\1 186\1't5:; (vaztnd) 'to'll o€lop.bv )tal d. le'liip.€'I(l (cele ce s-eu facut) Ecpoo·~6"tJ. ccv ocpoapa, ),570'1,10;' 'AblB&<; BeeD rjv otitO;.

xal
C!

0.[ 1tel'p!ll

a'l

LEe

TIA

XXXVIII.a

as.

no;

Dupii Ev. Matei XXVII. 50-54 Observari gramaticate Indieativul Aorist I pasiv. Se formesza de la radicalul verbului, primind Augment ~i caracteristica Illj intre radical ~i terminatiile active: Y, <;, P.SV, "tS, eJltY. Verbul )..iJ({J, S. ~.M.Blj.v =0 eu fui dezlcgat s.A6.Blj''; i.M.Olj
PI. ~.)..o.671'fLoY

CONJUNCTIVUL
& AdCaQO';,
ot>

ACTJV: PREZENT, AORIST n

AORIST I, PERFECT,

Ii rp{}.o"
noedlOp.at

ou

~.l.6.6lj.ts
&.)..6.I)"Ij.OIl'l

Eva

Se ooservl cs, daca radicalul verbului se leremin! in con sonanM, 3ceastJ consonantll se aapirl, daCIi este guturall! sau labialif ~i se schimM in e dacl este dentala, ' Ex. llul;)t.({Jiau"XIl1J~ urmaresc : &jW : ~X6"1jv due 'I'p€rtl4l: hp~61Jv lntorc f~rJl forutul ~vUo-6ljv termin rcsWw : srcaLo6ljY conving (fIlGOaCw: ~ol<eo&'olllj'l pregatesc
~~utW :

~~vlt"iCw dnE8a1'8V ;tarero


Oll

tjPTjV

i"£L
drru ewpli,
Ll{/}vp.Q,

paslv, Aces! timp ate terminatiile Aor. I Pasiv


[I

oVlApall1}l~" oii

Ex.: lp:iCjlw, Aor.

Pas. S1PIiQ)'Ilv• PI. elr<irp1J~.ev erpri'f'"IJ'I's

'1'0 qJ1h~vpa, ala.


rpS(!(s)
:t(_)o

s. e.iPa~1jv
'lP6:'f'lj~ 1:IPoi~lj

=0

ell am Ius! scrrs

1:'0 lae,
rpVlWQl

ila(!OI;

erp'*~1JI:la.v

116

Adv phew.;,

0, 01'

Lazar prieten, amic merg Conj. final~ : ca sa = a destepta, a trezt, a lnvia = ludic, Aor.1I activ de la &ito'(h~crl'.w==anuri r = m~ bueur = Conj. ca = Ind. Imperf. mediu P: ~v (SLVCIt). = Adv. acolo = merg = Toma = Gearnan = condiscipol plant~ = sduc = Prep. cu Genit. laalnte = prim~vara = a planta, a cultiva = Con]. conditional!; dad = m§surat, cump~!lt. 117

Despre moartea lui Lazar ... l\f€ta. toOtO, MrSl (0 'I:-'l0o~<;) ~UtOt<;' ~6:.'rLpoJ' 6 'f[~os 1](-L<Ov, l(€xolf.l'l')tcxt (a adoID1!t)· ,CXA~(J. ;rcOpEUOI1(1.~ l'l~ a ~ 0, 'ltv1}o ru cxOtQv. €l'ltOY (zisera) CXOt,,), Ol Ilcdh,),cal' ~OPl€, a1

LEe

T I A a XXXIX'a

(dadO xSXO[fl"f)t'CH (a adormit), oroB"I?€tCXl ... To,€ OOy d7tev (zise) (].UtOt<; 6 '1"1)000<;' A6:.Ccx,P0S a'ltEOCXVSV (a ~urit), 1!.Ctt XCl.lpru al' V flli.; , tWi 'It t a H () 0 '11 H, 15t\ ou~ '1)[J.'I]'1 her· dMa. IirlOf.lEV 'ltpb<; cxutO'l. El'ltEY (zlse) QUY Ehopli<; 0 A~r6p.e'lOI) (eel ce se nurnes,te) droOp,QS' tOrS o()I-'-l1aB'I)ta.ts' Ii r ttl p. e; y xo;i ~!1e;[<; Iyo:. d1to6ci:vwp.sv p.et' aUtOD.
Dupa Ev. loan XI. 11-16. Exercitii. Taiim nl <pvrev,aara GOt rpe(!w, i.a "'IJO nii l1Cl(!0r; a1lul 11, E 'P v r s v ;{n 1;. Edv t v6a~u(j)v lh, ZoO, (sa fii) iJEr(!to>;. Observari gramo.ticale

CONJUNCT[VUL TO (1).oYOI1, 0." <lUcla?""" o. ..d /3A6.nro~ >I clUIfJO.l1j, "i,

MED10.PASIV

= lipsit de ra?une. animal = ueinvatat, inshnctiv


= ceea ce este vatamator

"all5eVw
TO naeOl'1'e).pa, nllOa~xw ?j '1',)01" SCI!, o 16ro,. ov i) fJo1jBew,
n(!oaytyvof1rJ.! aVEnloulw)<; i} 1ieoaOX~,
(11:0,

Con,i'1.f.nctivuZ.o.~ti~. Timpur!le Conjunctivului activ se ohjin de Ia radicalul aceluiasi timp al lndicativului, primlnd terminatiunile "li', '!l, OljLEY, "lJt!, 0l0"~, .carac~erizate prin vocalele Inngi ro, 1]. . Aces! mod are numai tirnpurile Prezent, Aorist J Perfect si Aorist II. ' . Se a~illte$!e eli augumentuJ se ill!rebuinleazll numal la timpurile respective ale Jndicativulul.
6),

a,

PRllZl!.NT

S. lo·w (sa dezleg)


,lv'1"/!;

AORIST

PERPIlCT

AOlUST

AV'n PI. AV-Wtt~v


).v-'1re

!'vo·w lvo.?], ).v(J·l1

'uAvx·w AEAVX-m; ,ieAVX'l1

A/n-w

lvow-,u~v
.lvO-7ffe )."o·wnt

ltAv"~(,,,UI,P
Ae),vx'1)rB

Un-nr; Un-n "J.ln,wp,ev


l{,r;·1)T:5

"i<; xara!3fxo,uat d I"JId{Jo).Or;, ov fO {hiea,ua., afO,


ylyvoiJa! lv«

pornire = a educa, a inv~la invatlUurll, precept. = a lua aminte, a fi alent = fire, natura = ratiunea = ajutorul = a veni, a ana parte de = Adv. filri! ~liillt~, far~ luare arninte = luare amiute, Mgare de se.sma

= a primi = diavolul
= prada, vlnat = a fi, a deveni ca s~ (ell Conjunctivul)

AV'WIlL

k,lv'I-;oot

Conjunctlvul Prezent de la verbul S. J; (811 fiu)

.rya~
PI,

Un-w",

Sf

conjugll astfel : Wl'~.


~re c:i3rn

fJ~

11

In~e!esu! conjunctivul .• . secundcre sa se vo.da In u;. In propozi~iunite principa!e ~~ manuo.ZuZui. sup Llnentu! sin-tactic de!o. stir$itul 118

" (J ti to 7trJ.P' 1)1-'-&'1 (Ia noi, oamenii) !;; 'It l 1: d,.1) 't'« l (sa se implineasca) 'tij<; 7tpoaoX"i]<;· MY) 'It rJ. 6 0 11 eelvov OlSPSl.lY?l-Lsvoo; oscwt6" (sa nu Incetezi de a te cerceta sau cerceteaza-te deci (lira incetare), tV(1. x a. 't a. €; ~ 11 TI)'I ~(1)6sw.Y 'too )..o"(ot) lI.rJ.t tJ.'1J 'too (JtCl-

ala

LEe

T I Jl a Xl-a

6';').ot)

e 1) p CI. P. CL

,,(E'I1J.

Dupa Sf. Vasile eel Mare


·O;.u"!.l(J £i, tel en eOOBxe oavtcp"

Observari

gramatica!e

Conjunctivul medio-pasiv. Prezentui medio-pasiv, Aoristul J ~i 11 mediu al acestui mod se forrneaz§ de la radicalul activ al aceluiasi Hoop, primind terminatille medio-pasive de Ia seria I:
fW",

cat,

~<Xl,

",e6o:, o-6e, vtan.


AORIST [ MBDIU AORISTUL MBUIU II

OPTATIVUL

ACTIV: VIITOR

PREZENT, AORIST I !;IIIl !;II PERFECT '

PRKZENTUL MBDIO.PASIV

lUUJ-pa.

" (.vq-om)
lV1)-,al

eu sa·mi ).-Uo()j-pal eu s~ fin dczlegat " dezleg AVV J,.fJO-n


).-Uo')-tal

l.inw-p.a.
Un!)

eu sa-m] las eu sa fi u lasa t

Uv, Ij."
pdltota noo, enclitic

Con], condo dadl = Adv. mai ales

lvw-pdla l-urr-oOe
):uarVTaI

lvocb-pfOa
).-Uo?j-oOe
AVOW-V.tll

Un1]-TOt lmOO-p.s8a 7.in7f-a(Je

nw,

= cumva

x~nCw
linol1

= doresc
Adv. unde Hiplas, finl lui Pisistrate

lhr:w· vtCU,i

r:1:n.l1;{Ut;,

ov

~PQ.l~w
Q d"1]l'd~, aii

scot. Aor. II a~.Ii~AOY pierd

Aoristul pasiv
. Se _obline d~ la ~adical~1 ve~bului, primind caracteristica pa~ml" ,}1J lntre radical ~I terml~a!1I1e activ.e ale Conjuctivului: Ill, .q~, '0. Illfl£~, '1t£, Illel'. Caracteristica {hJ devine &s lnaintc de vocate' iar £_. conform. re~llilor d.e contracjie, este absorhtt de vocalel~ Juogl ale termlnatillor active de la Conjunctiv, S. I.v-lI6> eu s. il lost lv-Bff" detlegat l.v-(Jff

_eef"

Te(a

= c!lllhlZa = trei

6f1oJ.rj~. oii de~ciptvo~, "I. ov


b .. 6e!I<:vvv<II

= arat

abo I, moneta primind


Infinitiv voiesc

ateniaD~'

'I. din drahml

l;Oiloo .l oWedt;, OU ava{J(J{vw ,; aatp6dtl.o~. ov 1) dldlJ, 1]1;: d :O:<lU,ua~r.o,. ov o KaJ.Uj.taxo,", au Moe~liol<:w Ij pV11P7f, 'I" ~p:o:r;(Jo8.ev fO Gge", all,

de la

hl8eb'~DIJ.t

Pl.

lv IIwpev l.v-Oiju: AV' OWO!.

= = = =

Perfecto] medio-pasiv . Ace~t t~p se formeaza prin perifrazl( cu Partici iul Perfect medio-pasiv ~I Prezentul Conjunctlvului de la verbul er~<XI. S. ).dvphot; dJ eu s~ fl PI. Aelvpfpc)I WltBV
).p.I.1J,uivQt; ).e).1J""1,,,0, 120

rna urc, Aor, n <ivs61l" asfodel (planU liliacee) aloes (plaoU) ... = polclIIsrh,arhontele cu illsllrcln~n de rhbol = Cllimah, general stenian

= gr~mad.!i, wovila

fl

n~

fast dezlegal

I.elv,ubol l.elvp.'!voi

n.e

= amintire
munte

mar. Aor. II d.lte601vov Adv. in fatJ

WOL.

{jOt.
1)

= Adv. de unde
(}J~ l(}J~

PRB1.EN'l'

VTITOR
I

or MfJdol, n;'otawtl~, 8mo6ev


£/JlI(nrOJ 1:';

~.(e,~.II!O,

= Plateian
Adv. in urm1i = cad in

= min1i = Mezii

S. lv-oW.

.\.()RlS'l'

AV-OI'
lv-al

PI.

/',}Ol-,,£. AV-OITB

PI.

~vo-O'!I£P AVO-Octt
},VO'Oltv

nAowv, ov

PI. lva·all"'.
)."o·altt

corabie

.5o"evw

tO~,oVtO', lO£IlVif/, ~"toiito d oeDI'O', oi)

asa, astfel de Iegatura a IlIcr1ima


Conjunctie, dl S.

.M-~,ev
PERFBOT

i.vo-«Itv [eus»],
A.ORIST 11

).dv~-o,,I" ell n~ II t1e'le~'1 11.1t-OIf'1 A£):v",ol, lin-a" I..).u- "01 lIn-o,


i.l7f.·O'WV

eu a, Ils.

Cimpia de la Manton nanwv tEa. ~l tl; :!lore !JOn (va merge) £1, "aml.i. bdJul'e; (dcreste s1l vada) El

.1" . E}.lada, to. !l1aea6wva

,ua).Iora

«ol

Pl. Ae7.VI>!-OLI'I!'! lef.v~· orre AE/'V"-OlEV

lin-OItt lln-ouv,

l:~"

rw;,va, (sa stii) x.lniCOI, (ai dori) Sno» l:n:sar1/ (se tmpotrivi) <5 ,1ftl.two'1t; &1<e "a; (fie de asemenea) Ih;ov & • !;mfa. {.a fro. ObDvrwv iU{JaU, Qa~)'6~ Hva q. dJeou; (a-l putea g,lisi) lion. 001 teei, clIlQAt>vr; ~e~d,l!e~o. ell"l~8,~jJurm e(Jd~OeL. 'AHc'! 11.' tl, bd .OY oweo> dVIJ.{Jn (se va urea) Id. ev ,.dorp t$ nl:iJ lcp , rool l~ wi.; dO'PoM)oO!~ xal {aDal. lmorfl (se va a seza), {up' WV (sub care) "tiP fa! (zac) rcOp •AOYJllalaw ol d.l5/lo<tharol, "luEe b tf! pa,'1!l 011. rrfi nOAe14t1eX'P KaAJ.lprlx'P d:n:lOa~av, elOEtolV (ii vine in minte) , aiollOI (cred), ,uvfJ/iYl rfie; pam. b,Elp1)r;. ~ EJm/looOe" piv raq tori fa 6(!Tj, lIfh. ell; XEiea~ noav (se Juptari! cu) TOi. MfJdolc;
nw,

Za}.ap'va

ot

VijDOV.

Note. 1. Se reaminteste eli dif!oogii en ~i '" finali la timpurile Optativului au cantitate lunga. 2. inrelesul Optativului in prop. prin:ip?le
sintactic Verbul
OPTATIVUL

rae

sd se vada in supl.imentul

de la 8f!r~ltul

~i secundaT~ manualuhll,

€t~O:I

PREZRNT

S.

oj Mijl!ol

ol • AOvvaiol ,cal at ll).arall:'i. tima8ev etc; TCI :n:Aoia 'PEVrOn(;~.

de ~

t?a~ana

elc; 1]. bbr;Eoav

el?jv tiTj_ erTj

PI. ,iT/PE" (slim)


(lTjtt (du) er,/oav (EI,,·).

Exercitii: Oll", tiP nl(J~d)(}aL,u( 001 fOlaVta Ml'on, (eind vorbe~tiJ. Et rae td. ~eaIlO .:lE~v"Qlev •.. BAt),e, cb~ 6a"eV001!"ol. • ObserVUTi gramaticate
. OPt3tj~1 activ .. Timpurile Optativului activ se obtin de la hmpul respectlv. al lndlcalivului primind terminatlile QlIJ.l, a", 01,
~'fl.ty. Qlfe, ale'I, tar la Aoristlll I

opo~

O rogen1e'" mintului. r Orogra f'ie= d escrierea munjlJode .3 . arU Hiromaniie; Preflns. miinii.

lilnoa rO'tnanii Cuvinte gTece~ti in 's!udiuI disIocilrii scoarlei munto86e a p~gll1C1

. . PTI'" cercetarea ..

"'!Lt,

IlL~,

(1;"

~tl'-eY, IIt~£. IIlEY.

123

122

LEe T 1)\ a XLI..a

/f.,leV

~ 01101'010,

Il(;

tV no).luvw

Prep. cu GenU. Uri unire = Adv. biae a guverna

Din sfaturile
Il 'l'tcia,,!).l

Sf. Vasile eel Mare


I

OPTATIVUL

J\IlEDIO-PASIV

01Z0tt pavlop.a. neoverov


liv

= Conj. ori de cite ori = a voi = Adv, folositor, de folos = Particula, lnsotind optativul

tli "rrA...tlli ta. Q" r U'I ,,€I\tlOtrr ~11('1 I E, ~ 0 l t 0 ~ 'Coli l\blri)..oll BCl.lJlA€lOO O\llMa. 'ltpbs tOUS 'ItO!); "O'ltIllS &v e~ 'ElJd]'/oo" (1 '1l e: ). 0 t v t Q (cum ar putea tr~~~ foloase din) 16IO)V'" El litp 1tpo86p.ws: a E x 0 lee e: tri. le:yol1mt [cele spuse), tx.r:t."ws: a'l tom<;: U\1t'Y e 'Ill e: [E 0 l t Q (v.ar putea arata) (; BCt.OI.AE:lOS, o.tl (b~)tlj> lie... &,xoualm; toG 'ltpoaiJ')I;O'ltOS &p.a.pt6'1tl. oU)'I'Ioop.·1J fI.'1 tl; 'ltrrp&. toG 8e:oo 'I e'I 1) l t o· 'tlj'l as rl:1tt'tY)lle:s tri xdplll (X5tpova.) 'ltposAol1e'l'V [pentru eel ce a ales), oba5lJ.lcx 'l!:cxpatt'Yjat<;(rl:ati).
'O'lt'o't'E: ~
(" sa 0 6}. 0 t a a € (ati voi), • r') . . Cl~ ~gatl , 1tPQUPIOU 0.'1

II BaolAEloq, ov tl dplJ.{a, a~ & ~eo" ov


15;1(';,

Vasile
EXfTCitii. '01 na,d~,

Dupl Sf. Vasile eel Mare ·OPIUrJ. neo, to,), ~~ov,

•EV'l/YI~&" 01 lOyal

4,

6.

et
'lteo()v!lwt;

lier.op.a.
i¥.a1'Qi,

lOw, axovolw<; .d 1Zl!ao~¥.ov,ovw<;


apaenlvn ~aVr'lvrJJprJl l'Jtlt'1~e, '1<;

o'Mel" pta, tv

eV8v,
124

Ij naealr7Jolr;, em,

~ emilie = tiD~r = cum = Elerric, Orec = literatura Conj. daca = Adv. cu zel, en info care a primi = Adv. in mod lndestulator = Adv. poate = Adv. fIlrll voie = ceea ce se euvine, trebuie = Part. Aor. n Oat. OCIlPOCtllYOO, a se indepllrta de, a gre~i = iertare = Adv, intr-adins nici unul, nlct una

eU}v,

1I(lWeVdOi

Bialy trebuie d fie


~ ApBtJ ';povola,
0';)1

educati ,
Ii" noll'

al'd(lE,

rdll av¥..h

n (J ICIB Il a In 11

6il noll

r s V {j e t fl· ObSfTviiri grlllrnllticale.

Optativul medio-pasiv. Timpurile Prezent, Viit?f, ~oristuI.l ~i II me diu se obtin de la .radlcalul ~ee~o.ra9i timpun active, PrImind terminatlile medio-paslve de serlS

J\ORISTlJL
(J

scud
Adv. tndatll

Aoristu]

pasiv

LEe

T 1A

it.

XlU-a

Se objine de la radicalul verbal, prilllin? t~~minalj~e . &s!l)v, Ih!T)( {}elT), {}e<f'-Sv,3~lte, 3el&Y (Ace~te termmapl. provin din &T), semnu I pasivului, scurtat in &. tnalntea carac~erlshcel Voc:alice a optativului 1T); 'lJ se scurteazs 13 Plural in (, lar persoana III PI. are 0 a doua vocalli de Jeg~luTa E). S. Jv_gel'lv J.1J-Otl'1~ lv-Od'1
eu "~.

fi tost

uezl.,,",

PI. ).v-liei/lev lv-litEts


lv-Oti'tv

Viitorul

pasiv lntre terminatie

IMPERATlVUL ACTIV $1 MEDlO-PASIV


l1t7lltsVW

Se obline de [a Viitorul mediu intercalind ~i radical silaba 3lJ, caracteristfca pasivului,

= postesc

rl'lpol'al

S. J.v-01I-or;lf''1¥
J.'O-QJ)-aaw J.v.e'lj-~atro

eu as Ii dczlegat

PI. l.v-Ii'l/-oo{fJe8a
).v-OI/-OOLOOt J.v-9J]-OOLPTO

Perfectul Aces! timp Sf formeazli prin perifraza, medio-pasiv ~i o pta tivul prezent al verbului S. ~e~vpl:va,
).elvf'lvo~

erven,

en Participiul Perfect

Advpivo,

d'llv a r7lf ei'l

fi rQ~1 dell""",
eu "~

PI.

AS).Vl'iIP,n dpev ).e}.vpbol £!re ).eJ.vpboi elev

(y{VOP.OI) o vnoxemj<;, 0;; "xvgewn&" 11, dle('I'(JJ vbruu fJ'loavell;w t/l{J),f-n;w tir; Prep. en Ac. ,Is, fJia, lp, numeral neTeLl'd<;, ~, 0'1' xat'llt'Qv(Mvw ,0 xe{,'O'l', ov av';:t!vw 11eel{Jdi.AW

ov

= devln, sint = f!~arnic = trist, incruntat = a unge = a sp~la = a aduna comori = privesc, caul 13 =
la = unul, una zbur!toare, pasare =8 studia, a Ina selma, crin (floare) a cresle, a mArio = a imbrka a judeca = scot bima

a observe

= = = =

"etp(JJ
b,{Jdi.)..w 7j 60x6.,oii o a)'eo., 0;; ,,,, xderpo~, all,

= cimp
=

pai, fir de pai

126

M~ (JljoavalCEtS

vp.i. iJ'Iaav(!ov,

lnl

"ii' rii., dUd

6V OV!,lIl"0.

'Ep{lU1pore £I, rd Mt;IVd HJV o?e~voii' l<~t~p6lJU6. "d xe{~(l TO'V dy(!oii nw, (cum) ~'Il~OVE:' MyOJ ~P.IV 8tl 0"-'6 Z~}.OIJ.{J)1' ~v 1f,{lOn ifi M~n oVloii 1<E(!IE{la!uo §" -rovtOJV (ca unul dID aeestia), • JJ~ "pt.'Ere, rvo p.r, X{!I(Jiire (ca 51 nu fiti judecati): lx{1a!e MWtOV (intii) ,I), "0"0' b, toV rigJIJal.uov oov xal ,,6CE lJtojJUIp£I<; l~{Ja1.eiv (vei vedea s~ scoti) ,,6 xciP'Po, lx rov otp8aAiJov "oii d~£l-

LEe

TIA

a XLUI.a

w,

rpoiJ oov.
ObseTvaTi I. Timpurile

(Dupa Ev. Mate,i Cap. VI ~i VH).


gTamaticale

Imperattvului activ se obtin de Ia radicalul aceluill~i timp activ al Indicativului, primind termlnatille caracleristice ale Imperativului, Se conjuga astiel :
PRlI'LBNT AORIST I AORIST II PBRPIlCT

PARTICIPIUL
'Al8~a~(i(;lO',
IItfJae[!;ro IIqoum
0;)

sr

INFINITIVUL

(6)

S. 0

PI.

lve-tO
lv-nE

111-8 dezleaga tu

S. II

avO'-ov

dezl.aga

PI. 0

ID

lv-o.tw.
S. II

J.vo-tfro ).1io-alE i.vo-avtwv


Iii tu

.!in-e Iilsa Ulvl<-e dCl}e"l!~ Am.ira leAvx-ero


UXBte

11>iJ.l7tno~.ov (6)

= Alexandru, regele Macedoniei = Filip, regele Macedoniei


=

lm-dlltwv
etVIlI

},elux'eTE lelw,_d.r<r)v

xeAevro
~ lO(!dryr fi, TO p.t.Aot;, Ov~ TO xIBdeUJ!,Il, aro, 6,ol~el

Imperativul Prezent al verbului

se coujugil asttel :
lOTS

iaOI
Jimw

PI. II

Q'Vtw.

(JOTWOOV)

. II. Timpurile medio-pasive ale ImperativuJui se objin de la rad!~alul acelll~a~.itimp al ludicalivului activ-pasiv, primind terrnioa!IIJe caracteristice Jmperativului Is aceste forme Se cODjugli astfel . .
PRKZIlNTUI. MRDlO'PASIY AORfSTUL hlBOlO ~czjP"l(li'li I AORlSTUL PASIV Av(hl"'l At)(J1}'TW

dd!a,
[teQO"

a, ov

Ileum
~ t~XV7], 7]~

S. Il PI. II

AU-UV

Avo-al

uezleaga'H

ill lv·loOm

i:Il-Botie i.1)-~oew'V

).vo aoOw 2vo-aolle Avo-aallwv

~a Ii losl uH1elloi

H07]-n
All(Je'1'fWV

16eloe na«'evw ro ndOot;, all,


d~a

Ml!.DIO'PASIV

PBRFlICTuL I[

AORISTUL II MI!DIO.PIISIV f'

to
"fi'

~'el'a"o"

S.

PI. II

ur

!ii.v·oo ls16-ofJw
WU-O(Jl

II duJeo~1 pontI" ... ,I Ii I,,,, Ile1.J~gat

I',n<

.Im-~oO(J) .I,n-eoOe lm-loOwv.


i

,.m·ail
'

JI Ii

tt.uovao" o~
},08:1t

a ctnta din chilarl! a lovi; a cinta din chitarll = s porunci, a lndemna = coarda = cadenta, mllsur~ = aria chitarel Ind. Viit. ~I(t'f'tpw a se deosebi, Impers. a p~sa, a importa Part. Aor, I 5S{1LYDjLL, a adla = altul din doi = (cu InfiDitivul) a fi pe puuctul de, a fl men it, (am a face un lucru) = srllI, meserie Ind. Aor. I 06raW, a se Ierne = a creste, a invll\a = soarU trista, patiroil. pitanie = Partjcul~ encliticll, deci = instrumentul . f~rll maestrie. Uri gust mUllca)

= =

ayallal<riw

= =

a se indigns

t,o

IU i.e~6 09(1), 128

n:l7jI<');eOl', 01) al'le"ul,~e


all

arcu~

Ind. Aor. I

&JlOlt(8(vw,

a cmon


129

Delalo7;[!arOr;,
9

= Plsistrate

{}B~Q}

= = == =

nrea"VWW
~hu)fB

a lillgu~1

a guVerDlI, a fi tiran
niciodatll

dvatweiw ,101;. a, ov pa1liJdvw


Aivo,;
all

(0)

a se rdrage tinlr
a iDVlls

Llnos, un aed,

Doi ~colarj nesupusl


• dU~a.Jeo> Q tb,J.lJmov (vM,). nal, W~, 6fJd..eo~E ){,()aqiCeu"

T()v ai -"il'do"QV!'o, xeovoot .xelwoa1lTOi" (pe dod profesoru] II Indemna slI atiIlg~ 0) %o(ldJj1i l,,,a oil" piJ.F., , xoi -Ii" an (}'f£1 (Iod. Imperf, pe care 0 cerea) Ta l«lfJaeiOpaTO' $Koi rt fJ.olo£. (ce impoe, ta.nill va avea), l'P"/ (zise), lav TOvu1V ltfIovow;_ hieD ... t'id~o~. ~06' ovc'-" 1'1''1 i51Oq;e(lE'V Tip /Li)J.ovTt pao,).wow', dU' oox ini TtX"11 X,8oll'Ce,v pO).iJ1ITI (dar nu ~j pentru eel ce VII dnta peatru artli). "Eduoe 6' tiea aVto. TO toil .Atvov :uf8o,. To" )lug 'Hqaxi.to .; ~l"o, in ;Jawa ana ",(JoeICr." tna{<lEve~' D.PQVOOf;£(!OV o.."'lop6·ov lii TOi) ue1avov (instrumentul fiiod aHos fad maestrie), lXai.bt'l"E n(lll> avtt)v (se 8up!rli pe el) cl Aivo,.·O Q' • Heo;-.,Af}, dI'01l0XT~0lI' (itlWgllwdu-se) ,0/ lIl~"teq.> (cu arcusul) &!n:br:Wl'6 n;" Ai~Gt,.
Exercifii. ,woe. oda!i
woO'!/oov

timp

II

II. TimpuTiZe Injinitivului ' t' I' .. d

I In dlea IVU 01, primm Pentru

urmatoarele
-ILV -ELY

se obtin de 13 d' I I " I ra 11:8U acdula~l

termin3lii:
)'6.ELV 1.6a-'lv

Prezent :

Viitor:

" "

Aorist I: Perfect: AoristlJ :

Aii'.AI

Ad.o~.&v(n
AUt-.tV

m.
PART ICIPIUL PRRZKNT'

Verbui

E(VIlI INFlmTIVUL PRIiZENT

Iie,oIGf(!owr;

't01)r;'>

Af171va(OVr;

~J'IB~n:"u aVaXEXW!/'1xe.o1

(Iaptul
<p£f!£L

din JupW) ftIJ


tli'w yei/OvTwv.

afeombll1

t's8eoo1ttVXW- ~TVIl(b· de a nu' Sf re1r:ge ~idI-Itrw.7]l' /)6';a". N tOt; cl)r

M. WY, F. auO'Cl, N. /lv,


Cuvinte

6VfO~

oIlO''i~
llytO~

grece~ti
despre (oehiul

in

limba

romana
Tehnologie Organic

ObseTviiri ti

gramatioaZe.

Tehnica ; PoJitehnicli
(vorbire a114).

(multe arte);

I. Ti~pu.Tile .PaT~Cipju!ui se obtin de 13 radicalul aeeluia~i .mp .al Indicativulul, primind urmatoarele terminatli la Nominativ singular. I
WV,

Organ este organul vederil); (viata organicA),

Pentru Prezenl;

O'Voo, 0"

N. M..

A1IWV

Pentru ViilOr;

~)')I,

<)Voo, ()~ :

131

LEe

T I A a XL1V..a.

~na:v.oVW fJf~

&q;i:J'l

errv'

=
oil
U<)~

a se supune
Conj. temporalil, cind lndic. Aorist pasiv de la ' . OP!lo), a vedea Adv. aproape

paP"""
ti.d

pWIlO,.

(6)
(6) (ur)

altar

k(2fio", ov,

= prooroe, augur = Prep. cu Genit, in locul

victirn~ (oferitli ca sacrificiu) Ifigeniei

Sacrificiul

PARTICIPIUL
o~(lltmlol'a,

~1INFINITIVUL

MEDIO-PASIV
a se osti

T(lw~r;, W" (0;) Ot(!aro'Z£I~eVw ot(laton:£llov, ov Avlt~, t6or; (7»


n:O(!eVOl'ltL Xg7jOt~I?LOV, ov

= =
(ta)

a face expeditle, Troienii

= =
=

a Ublir! tab1iri Aulida, port in Beotia a merge un oracol ; a prezice

(0)

pa'tevoprH
&I?r~,

= oracol
= a consults

ij. (~)

eV1tAOtll, 'lqnylvellt, ~yel'w,., W.or; (6)


OVI'POVASV(J)
UTl'"xo-oc,
OC;t DV

a, (~)

a. (~)

= mlnie

=
=

= bu[)a navigatie, pi utire Ifigenia, fiica lui Agamemnon.

~eaJfeAeVopaL

na{!8ivor;, ov (1/) T E1eeo[ar;, ov (cJ)


ItEAWCU IIIlVteiov. IbahlOr;, Xr!'1o
011

= a sUtui, = fecioarll

condUcitor Activ: sfltuesc,


ascullind

Mediu : deliberez,

consult

oreaTEvuo,utVo, (o~lindu.se) i:nl rov, Tewa;;, B01Wtlq, :noed r1). AvJ.lllu· :nuvouPSVOIJ oi Abs.), lrofwuoo06a. i~wJ.voPfO b, '''1, 'EUd30, di > lJ.yapi,uI'wl'. :navtw,' tw~ •Ell'l"wy OteaT'1~o> lpa'lirEVEtO, ><Ill zaiizu vno toil BEaU e,uavw!l(hl av, Ill' "Tn ' il.:yUI'EI'110tl, .i)v t!v)'urflla Oiiao. roi~ OEO", )lal Ovoo, :n(lV~W; Til" Troll {JEwv dl?:Y~" l~" ~ii'JIJ.o(a. "oolVDVlI'llVJ, • H {ji wii ' A:ya,utl'~CU"O~ iJv),ai!1(l, ~ , lrp,yevEw, ~" TIllS t. trjl oteawnb5qr Q {je :naT~1? ~0 roii {hoii '1.II,}01"0 tim/liDO" E:iiOur; toi, 1Wll 'E.UryllWII 1!l'EJ.UJrJl oIJPepov/'fvtrO. Twp /1(,. oil. orell17/Ywv 01 pel' (unii dintre) no(!t"d£VO"lO atlrqi OfioUi lraeelvo~ &mE~e <I fJdJ, E,di.evae~. 01. fii (altH) oVl'epovAevop G,}rqi P~ mOT<voai Ull po",d'l' 1J.1)?H. nile(Jt!IIOV aVilltlo> ovail. '1'o.tiloo<. , ~H" tJF_ TO m(lil1:0n:erlov {JoevPov :<ai weax~, !leOlO., "al ~311 lu)/por; 1]11 • AyapE{1VWV 10 't(1)r111)lltrp tlllGy.QVm, ~rt w<piJ7J ,~Il;O, O'l .. ElJ.1jn, eOl(lawndJevoavTo Tvii a."spov (Gen. tit; diP 'Au{av. '0 wv, ~d X(l1jor?jewv lv

rn

de, supus

errv" wv
2' Tv (f(lEW".

a indemna

{ pwpoii. u£ 0 paVlI' • '" w-v {Jew. OOL p.Epan£vplil'Q." TO v:no 1:

TEletl1 iI"

..,

.•

'11yoptp.1'QP ,

reo

Kal €~atpov

18

.011

vaav

onl .fit; 'irplyeveiar;.


ObseTviiri gTamatica!e

o.
ov

(10)

taeax~,
132

(U(!v/Jor;, ov (d) po" oii (0)


fjr; (~)

"80tO,, ~, Ira 11'0" ov

oracoi Adj. nevinovat = zgomot, neotlnduiaUI = rll8punsul oracolulUi = dezordine, turburare Adj. cu Oenit. plin = Adj. gaia, pregitit

= = =

Tiresias proo.rocul poruncesc

Participiul se obtin de 13 radicalul . . .' medio-pasive . . temllnatnle te forme, Prezent.


VHt. med,

. medio-pas~v,

$~ pas~f'rndicativului aCIiI',pnmmd IlCelUlaSI limp at lstice parficipiului I. acesl nasi ve car3.C en . ~I P

Timpurile Parlici~iu~ui

Viit. pas.

: )..D&1j(l"-6-","~o,.

'1. 011

Aor. I med. : )..otr.Ii-!'8Vo" Aor. U " Aor. I pas Perfect


: ).LlC-6·fIoSvo;, : )..0_6511;. slall,

"II. 11,

OY

ev 8Y ()..u-6$\i(o;,
OY.

a(ITIjl;,

eY'tol:)

: ).alu_l'cyo;, 11,

InfinitivuJ medto-pastu st pasiu. Timpurile Infinitivulul se obttn de la radlcalul acelulasl timp al lndicattvului aeHv, prlmind termlnatlrle medlo- pasive ~I pastve, ~aracteristrce In 11ntttvulul 13 aceste forme.

Dtaleza

acttva

1tIlDfI)

ac

S~

inceteze, curm

IndicatiVUI
PREZENT IMPERFI!CT VJlTOR

S. 1
Prezent : J..6_E<l61l~

AORIST I

AORIST 1I

Viitorul mediu : ).611"-9a!lQ;~ Viitorul pasiv ; Ao6~!I-sa6Q;~ c~ Vi) Ii dealegat a~ Ii dezlcgat Aor. I mediu : 16a~aa,u as Ii lasal Aor. n mediu : ).~lC.eall<tL ; ).olJi)-VQ;~ a n fosl dezlegat Aor. pasiv
Perfectul : )'.M-alJa~ a Ii lost dczlrgat

navru eu hQ;vo~ ell Hi· ~ml(lW eu vo] inc sa tnceteze ream s~ incerezo face .~ ince~ 2 navet, ~:rtI1V£' ~aVOEt~ lez. 3 ;lavet maVe navosl 1!(}:{;QI1€V t1l:avo,uev
:rt'lVS1:E

lnavaa ~1I .A lacu! sa in.:mle_e lno~ eu IITl1va«> lllavoe


,<

ze

e~I~!'
1lms iliJEO/1£'
~l/'&f:T;e

am lasat

Pl. I 2 3

':>tavoope.

havers
§naval'

naVaetE
xa.uaovoL

:laVOVaf
PERFECT

bravoa/1e~ bravoate blavoav

lJ.mo.

M, M. C. PBRl'I!CT

S.

n:snalJ"a

eu am

Iacut sa inccteac

2 3 Pl. 1

11 Bnl1V lea. 1TE1taVXB

hsnav>f!j (£1") eu IAcusern sl lnceteze bJenavlIlj' (m.j bismnixtl


bWIIlV1I$fpS.

llEnIlVIIIl/Jel'
1t£nI1VlelltB llen:aV1eIlOI

2
3

tl1sltllvxm£
bm1lltlxfOIl.

COlljuncii'Vul

s. /
lac

PQEZHNT

AORIST

PIlRFIlCT

AORIST II

sa

navweu

s~

lncereze

fac sti Incelezc

nllvOfll

eu sa

~SlltWnenatSlt!!'
ne~atJlqI

eu sa fi l/3UAJ ell sa las

f~clll sa inc.le.c

2 navm; 3 1I:avn
Pl. , 2 3
navrop:6~

_,Jon_ llflVOr/
natlaWfAE'

Hnl1'
i.lnll i.ln;Cll/Je, i.lnfjf!

nl1l1711:"B
navwot

naVaI]To
1IavOWOI

1!snathC:W/1811 nena,llI1jt8 ,nenav"WOI

J6JUJ(lI. 135

Optativul
PRIiZl!NT VliTOR eu as face
AORIST

Dlate:za
nQVoUlp.t eu a~ face s~

medie:

MOfL!lI, ezleg penlru mine •. d


,Iml

ezleg.

• n01l01'

navo'~'

:mv(Jo'pl
navaol' l'Iavooi

s~ Inc ateze

sil Inceteze

ell as face

PrezeDtul
INDIC.

navool'
navoa' novoa'~lv

uavo,
Pl. navoI~E"
natlO"E navols" PERFECT

(OEUJ~) inceteze (oeu)

CONJUNC. eu imi dezleg , l'llov lVill dezleag~-li'

OPTAT.

navoo1,..57
naVOOtfE

AVE!
(GUOV
U

,MOllal

novoluTE
novoa,u
AORIST

novOol.':"
ell a~ fi Ucut s~ rnceteze

J.

.AVilla!
AVOllE8o

Avi08w

l4aHu s~-miAvo (/JIJ" eu milUll dez!eg ,_, >, d I . AtlOIO'" ez ega

lM?ra.

lVOI1Q

AtlEOfh
eu a~ l~sa lVOlltOI

S.

lIE1taVl<OI,1lI nE1laOl<OI~

l€Jr,ol/u

AveolJe .hllloliw"

lvcOp.&8a

lvoll'dJa
l~olO6e

AU!Jo8£

nsnaVl<OI

PI.

'lIenaVl<Olpf" nenavxol"l'& ntnaVl<OlEV

Alnou; Uno! ).lnOIP&V


.U1l0IU i.l1l0ill'.

INFINITIV

PAR'l"ICIPIUL

,hisaf}at

as dezlega

M, AVO/JlVO, eel care ili F. kuopiv1j dezleag3 N. lvdlL€~Q••

Imperativul
PRl!ZENT
AORIST AORIST II

INDICATIVUL IMPERF)!CT iAvO/A7ll' eu imi ilvov dezlegam

S. 2 Mve
3 PI. 2 3
navHw 1laVetf

f~ 83 lncereze

nailoov f& sa inceteze


navadtw navoaTe 1la'llOliyrmp

Une las~ tu I

iJ.volLeOa
SAVEo8e

Amero
J.lnnE:

navo"row

l,nol'1"U1l'

iAvE:to Viitorul
INDICATIV

slvovfo,

Participiul
M.

Prezent

n:avruv

navl'lvao 1lavaovoa navoaaa ntna'lll<'lI10 lznoiiaa

"

N. navo)! 1lavIJo" lIQvaavcel nmavxo, eel care eel care care face s~ lnceteze sn tncetese sll tnceteze va face a Ucul

OPTATfV

,MOOllal eu inu vo

..

i 'VOOI""'1' eu mt-as deslega

Viitor naua,,'" nava([, Aorist Perfect nma1}"w~ Aorist 0 ll1lw1'

Avoel

r''''

dezlega

Maolo

a flleul sli tnceteze lasa

1V08((11

,l.voolfO
A1)DOip<fia ).uaolfiJt

eel care eel care

Amov. Infinitivul

AVOrJ/JeOa

,MaBolle lvool>t()l
INFlNlTIV

lvaolYl:O.
PARTie [pl\JL i~i VB deliega

Prezent

a ia~e s~ tnceteze
navae,. c~ va face s~ tneeteze sil. lncereze Ucul s~ tnceteze

Viitor

Aorist "([Oaal d a fllcut nena"'1Ce~al c~ a Ii Perfect Aorist U lmei'", c~ a Ihal 136

}.Vaeollal

ca

M.

AVlrO!UfO,

F. 211001''-'''1 N. A1)116I'sVOP•

eel care ~i va dezlega

131

Aoristul
ll'IOIC.
!AlPER

Diateza
OPTAT_

pasiva

: MaIL"" sud do-( "",ega.t Pre'llentul

CONJUNC.

61vao.I'TJ" eu mi-am_ iMo(JJ dezlega1lvaal

~voW#O'
dezleaga-II

AVOn
AvaTJTO' 1votiJ,_u.60 1601/00.

ss-mt Avoa.il'"l/IJ eu ml-a~ t1czleg ;'voaw de.lega 1VoalTo A1Joo.iflS()O i.60so{olJe .M"o.w~o.

ll'IOIC.

IMPBR.

CONJUNC.

OI'TAT.

iJvoaro
elvodpdla ll!5l1al1/Je

lvao.alJ(JJ

Ave,

1601'0'

eu sint dezlegat

Bv"m'~o
INFINITIV

PARTICIPIUL

Avtrm A1l6pdJo i.tlsol1e AVOti'ral

,M(JJpal • u sa II u Avo! AVOll III dezlegatllV?J dI • fJ'fI'I' eu A e IJ . ezegat AtlOlO dez. ~alvow l.'li7jral },VOIIO (de clnev.) ).VWl'sOa
}.'li7jOOf

, ,_"

1.1lol,wJla.
).VOIOOS

.Mw.tol
IN~INITIV PARTlCIPlU de1.legat

lvuao!Jal

[n

li-a

deztegat

M. ~vOafJEvQ(; eel F. lvao,ubl1


N. l.voap.vf)Y.

care

~I-a dezl~gal

lveaOal c~ este

M. l.vOfJ".oqCel

F.

tar\'

este tiezlegal

l.VQI'B.'l')

Perfectul
INDlCATlV

N_ A1Jtll'evo~.
CONJUNCTIV

IMPBRATIV

UJ.'lJfJ01 eu mi-am U).vaal dezlegat Jilllra,

io

eu sa-rni fi

Imperfectul
lNDlCATlV

lelvow s~-[i Ii ).$i_vpevf)~ hclvotlw dezlegat


ii.iv08e }.Elv~tvrll

{n {

7l<;

dezlegal

iJ.vo,u"l/1' ell eram deli Ega!

1..elvfJdla
W.voOal
J,t'lVV'lOl

iJJ~ep

ij''te
WOf.

61vOII ilvsro
Viitorul

flvo,...ea ti.1l6m1s llllop~o.

AElvaOwv
OPTATIV lNPINITIV

INDICATIV

OPTATIV cu voi Ii dntegal

AtlVP~"O,

{
f

et"l/' eu mi-as II d"l/<; Mzlegal Il'l"l/

leAVo(Ja, ca st-a dellegal


PA~TICTPIUL

lv8?joOI'OI

lv6'10ol/J1/. eu lvO~aolo av8~OO'lO 'A'IJIJ'Ioo1fJ'Oo It!1l~oolO88

3~

Ii dezlegal

slfJEV l£11lpi1l01
£'[n els»

M. lelv,uel'o,

eel care sl-a

AvOnOEI l'VOnoerol J.v6"1/0QW1Jo


).o(J'lo£oO. lvO~aa"ro!
INPINITIV

F. lelvpe"l1 N. leAv~8vov.
INOICA.TIV

dezlegal

l'IJIJ~nonrro.
PARTICIPIU

M. m, c. Perf. lle}.V,u7,lv eu trnt


AU}.I)Of) ell!!;'v'!'o
cezlegasem

t!.elvfJe6a:
~U).1JOO£

)'VO~Ofa601

ca

1'"

fi .r~~leg31 ltJB~oa!'6~O' rei <iJr"

ltJe'lOOIl~>'fJ

va dezleg"1

1...o7l00I-'tI'OV.

iUAvVTO

130

138

Aoristul
INDle. IMPERAT. CONNNC. OPTAT

Verbul
a~ tr Ios] dezlegat

alV<ll a fi Conjunct. Optat. Imper.

€lVlh]v eu am lost

e).vO."
lUi8y/

dezlegar

lllifJrj/JEV l).1ifJ'Ite ilVlh]oav


INl'INITIV

A.lO.jn sa Ii 1051 AV rJl; l.v6IjTfo de,leg~1 r AvOii 'vOw"t~ A r:


A.V., ••

}.vOciJeu sa If fos! Iv8fi"!veu , 0_ dezlega! lv8e1,,!,


),>,,(}£fT}

__--------A-------_
PRI!Z. IM,PI!RF.

lndicativ

JV07llE lv8btwv

'.,~;;~.

lv8ei"Ev F"
lv(}eTu

S. 1 olp.l eu slnt
el
~or[

r;. eu r;(J~a
ilv
T;J.I€V

;v8&o1
PARTICIPIU

AvlhiEY.

PI. 1

eop,E.

tad Ellal

Tire

00(1.
Inlinltiv Prezent

ltXI~pal

ca a fast

deztegat

J.v(}I.{~, (}EorO, eel care a fost dezlegat lv(hiaa, f)£loTJ~

lore ~vrrul' «o~wa~,,)

lvlUv, (}l"TQ(;.
Perfectul
lNDlC. IMPB)!. CONJUNC.

Viitor

at'lll a ~ ~oso6lu ca va 1\

Partieipiul
II Iost
I dezlega

J.ii.Ilp.a1 eu am los!

JJ!J.VO("
U),Vllll

dezlegat

UJ.voo ldvo8w !.Alvoee le.11lO(}wv

eu sa If tost Idv/Jtvo,
derlegat l

fie
fi

ih eu s~

Prezent Viitor

I5v ilind,eel Genitiv ECrtl!Wvo~ 'I OV care este Duaa;

rov

5vtQ~

oGaTj~ onoc

klvp.JJa
)J:AvofJe

Ulvv-w
OPTAT.

INPINIT.

ltJ.vpivo,

{
{

eu as fi fosl e'ifJ' dezlegat


til)v

AtJ.llaOa,
PARTICiPlUL

ca a Iost dezlegat

1.11]

AtJ.vl'ivQI

elue» the
elev

M. ~tAv,uevo<; eel care a fost dezlegal F. le,lvvl'e .. '1

N.
INOICATIV

leJ.vfJerol'.

M. m. c. lJ.eJ.'iJI''T/veo

Iusesem

dealegat

~ld1ll'elJa
~U).vo(}e

Perf.
140

lmuoo
iUluIO

LEe

TIA

a XL V.. a

~ ]:1;(&Ua,

Ilt;

= Sicilia

vtpw bnotilJ.w 'Il1JIP"opa,

a lmplirti

= a porunci = a decreta

CONJUGAREA
"atat01:VVllJ

VERBELOR

IN AOO, 1L1Il, Vill, PI!) a rusina

= a necinsti, a dezonora,
OV

zyxllla},elnw
nnaotdt1J~,
J1x

(D)

iw

""Vvw

DOlO" a, ()tI Ta !Bed ;(flL fa Gala


na(JfJ~er.OP.flt

= =

aeeiwv,
eW7noiw
Iq!(vw

O~; ovo.

del (Jeo~6" oii (0) i<levw


ntl9opa! o/lOlPe&vOJ<; eb (Mv)

sfint, cuvios toate cele sfinte si dumnezeesti primesc = mai bun, mal frumos = a asculta de, a se supune = judec = Adv. mereu, rind pc rind, treptat

= II I§sa, a pl!rl!si = tovarl!, de arme, vecin in luptll = a fi aliniat, a sta la rind cu cine va = a inilitura, a apara, a lupta

ObseTliari

gTamaticaie

=
=

lege

d.a'eiw

II
hllt(!inw

ndt/2ta, Ii>

(o)Y

(ni)

stabilesc, lntemeiez = mil supun, ascult de = Adv, prin acord unanim Conj!IDcti~ conditionala, daca ; cu Conjunctivul, = a nimici, a suprima, a desfiinta sail = a ing§dui reguli, obiceiuri, daUne strfbune = Particulli ce lnsoteste toate modurile, afarl!

Verbele in lichidil lAw, 11<0,(O), pill) formeazli timpurile: cu ur~ matoarete particularitilti: I. Prezentul ~i Imperfectul au radiralul in genere modificat: 1) Verbele In ),IJ) dubleazll pe )., Ex.: OttlJ.w trim it, radical <ltl~ ; 1mperf. &GttUOY • I<<IA E~,v.AOV
~dAklJl arUDC,
"I"' "

= =

de !mperativ,

dlndu-le

insemnare

du-

esc vocalele scurte din radical: pe 2. Verbele in VIJ), pill lung ti ' in Qt, pe e in El, pe I scurt in i ~i U scur In u. . ~t rad. "'O:V. KplVw judec, rad.• pIV. Ex. : 'llIXIVIJl arat, T •• ~ "!lOY Tslvw intind t,y. O!I1UVw ap r,. . T6s(pw distrug
• 'i'6~p.

=
142

bitativli
d~manul

sau conditionala

143

n. Viitorol activ ~j lI'ediu se formeazli de la radicalul nemo, dificat al verbului flifll 11, si cu termina1iunile cil, D6!L~l ca PrezentuJ Indicativ a1 verbelor contrase in tw.
Ex. ayyiilw, 'Pal1'w "el1'W rad. «yyd,
cpa..

LEe

T IA

a xi VI.a

Viit. dyy£iw

oyyetQvjt(ll
'Pa~ovp.al

anun] arlit [udec

d,uv1'w

"
"

UfCVt'

"ew

"

"

<pa~w

X(llYW I<(l'1'oiJf.Lat Of.L1WW df.Lt'1'ovf.Lal,

apar

HI. Acristul I activ ~i rnediu se formeazl! de la radicalul nemodifiea!, lungind vocata din radic~1 (p.e ~ In lI, pe: .in eL, pe l scurt in 1 ~i pe n scurt in 0) fil:rli a $1 pnmlnd termmal.llie tt, III., s, «JM~, OIt£, ttV la activ si lCiL'ljv, W, OItO, GI!L£6III, OILT6e, !XYtO mediu.

ra

CONJUGAREA

VERBELOR Verbele i.n -"-'"

CONTRASE

Ex. oyyiUw
rpa[Jlw

rad.

&)'ys1,
'1'(J.p

Aor.

l<elvw
6!J{n w
f

x!1L'F O,£lUV

" "

~rl'el1a lq>TJ"a llt(lwU -ij,uvva

Wyslldf.LlI1' bptJ"o.f.L1}V
AIC(lI'l'ap.1}'I'

"Adw

=a

~,u1JlIdp'1'"

"aui 6 l1flro~,ot'
/AsmJ.a,u{io."w 'I) teo<p~, ii.

>.Ow.

IV. Celelalte timpuri se formeazli de la radicalul verbal nemodificat ~i se coujugli ca timpurile corespunzatoare ale verbului

= = =
BW,

rupe, a friDge Prep. eu Ae. pnn

pline a primi, a clpUa


hran~

i; o"alUaol" xw.\6" ~, d. Cuvinte gTece~ti in limba romiina


~O:ll).ov
~a£YIrl

hucuria plntec
templu a aiinli privirea spre a flxa cu privirile a astepta argintul aurul a exista, a fi II vindeci poporul

Panoplie.

Fenomen. Kp(vlrl : Critic; crlteri


A:IIoa~illw : Apostol.

'I) "acl.ia, ~d ifeO", oil tlew•6w


arev{Cw

a,

= olog

= =

= a [ntreha, a cere

br:~xw

neoo~o"ri.w TI) aeyvelov, ov Til XI?1JO to.., ov

= =

vlIdexm
lliol'm

.5 1aa" OU 6 00'1'&., au

=
(6)

"'!Jam

= intelepllll = onorez, cinslesc

• Aery"

e~~J ~6, (II)


ov (0)

WI'

Ares, zeul rizboiulu'

L1o!!£io"
10

= DariUS

='

Tracul

'AiJ!a.""eor;,

011

(6)

Caw
r,

07

D.3t£t;, i/)o, lh:tjp.or;,j VI'}, 'It;

a tnvinge Alexaodru eel Mare a tr1ii sperantn = mila, milosteoie ologu)ui

o;+el=<I 01+1]1
n.
La Prezentul
OtILL.

Optativutui Aorist,

fn lac d C

aceste verhe·u~

termlDarel .

QlYjV

ViDdecarea

se lunge~te
conjugare.

Ill. La Vlitor,

in '~. Aceste patru ttmpurt nu se contrag in


Aorist itlilllcru; Perf, tetll'''l.a;

Perfect ii M. m. c. Perfect, voc.I.

II

llr:J.l'TC' <Ii a! ;u(JuliofTs,. "l W. T e, ,,(IT' 0["o11 ae'l'OV, p.tt:eJ.6p(jo.VOV nj, tI!Oqn1' ill d)'a..lllduc! ;((leMa,: ,_, • Kat rtJ; xw1d. £Z ;tOll/a!; Pt'/TI!0(; avrov, Ujw~ (vbmd) lUreo, xai '1wdvVl'}vpeMo!!ta.~ dmbal (d stau s.!l intre) €l~ 10 ifeOV, "0 W T a SkrjP.OlJvVI'}v fu{Jci,' (s1l primeasdi mi1~). 'A ;5.loa" (Ie n beor; £~ avtov ovv T0 'iwri.vv?i e/:Jre (zise)' {JU1pOV Ei, ~l1ar;' 0 di br.eixev autai. n: I? 0 0 II "ru II n naf!' av;wv i.a{Jei" (~ primeasca ceva dela ei). EI1U: (lise) de Ii OU(!Ot;· Qy)'V(lIDV xal X(!vo{ov "VZ v;ta(!F' p.o, (nu am)' ·0 M lX{JJ, 'folit,) OO! M{J{J)111 (dau)' b· rep ri~61l'ZTl 'l'TJ(JOv XglMov TOV NaCwf}a[ou (Nazarineanul) l"slet l!(ll 7t£(!m;au(

d~n"

Ex,; Ttadw Viit. I1P.~ow; .M. lJI. c. Perf. frEUil1JJ<wI.

N eta. a) Unele din aceste verbe )a toate timpurile necontrase. Ex. : Uw, permit; :rt£IgOOpot. tncerc , Mopa" vindec; b) Alte verbe in &.00 be cut! in «. Ex.: C«oo.a tdi. Ind. Ceil, C'ij~, C'ij, ~eilfl"v, Conju.garea

p~streaz:l scurti! vocala Aorist eiaDa


" blsl~aoa/Jijv

IX

(I

Yilt. Mow

"

7t1l4/laOO/Jill

Aor. Pasiv. MBt)~


1]

(umbla). K~(nov'Vto, M. roii iulltv,o, lwlov (~i ologul eel vindecat tinindu.s~ de) TIl. Dl'(}DV "al '/wavvllv, ov~E6eo"., (s-a strins] "(10, awoV; n:1i, 0 ).«0., Dupa Faplele Apostolilor 1I 44.47 III 2.7; 11 ExeTci~iI.
@11,}Y.W}·, '0

contractiunea In

unde trebuia fl-

e~u,

~<ilO't

verbttlui ttlldw, onorez

Du:rm"

talk

oorpou,

'(11-16)0'. ~ Ael1,

h!l1lho

Ll(Iflci'Q, bl><#11J VM

• Al£edvtl!!DV.

'0 veavla,

Cn e.J.nl&.

vno

Indicativul activ
PRI!ZE!NTllL IMPERPECTUL

s.
Obs€rvari gramaticale
0:,

1. fllJW eu onorez

Z. UfJi#r;
3. T:!Ilq.

(uprlW) (Tlpo.el,) (tlpoet)


(~lpdofJf' ) (flpOtU)

ldiJf'J' eu onoram (irll1ao,) tflp.a. (lrlpae,)

hlpa

Verbele iTl dUl. Verbete. care inaintea lui 00 au vocala urmatoarele particu1arilll.fi in conjugare :

prezints

PI.

1. 't'IIWpD'
2. flfJiin:

(hljJa~) (lflpoope, ) (iflpden)


(lr{JIoa~)

I. La Prezent ~i Imperfect, vocala a. se contrage cu vocalele ,i diftongii din terrntnatiile respective, dupJi urmatoarele reguli :
liT <I

3. up.ruo,

(upao1Jo1J

lI+

u, 1
O~

1~

II>

Viitorul Aoriatul Perfectul M. m c. P.

tll'~QW

ell vet onO(3


eu am onere I

tdp1jOG

tetlfJ'I"IJ eu am onorct lrltlp~lIlltI eu onorasem

146

ConjunctivW
PRHZENTUL

activ PrezentuJ

Infinitul Iletiv
(T.p6.WJJEP) (npd7jTE) (nlldcool)
uTlI·njxw

S. T. 'f11MP

(rtJJ4ro)

eu sa onorez

2 flfJ% (CllJ'lrf;J flpi! (r'fl6.W Aoristul I : TIJJ?j<1aJ

PI. 1. <lJJruJJB7 Z. TIJJ{irE

3.

3.

1:I,.&(JI

Viitorul Aoristul
Perfectul

Pcriectul:
Optativul activ

tlpil. (npd£&, j a On<>ra tlp1jaa" ca va ouora tlpijo<u ca a unorat t6f1P'l"'im. c4 a onorat

Conjullana verbului tl!L<iOIL"'I


I)laleza

PRl!LHNTUL

onorato

med le 1:mi onorez

SIIU onorez

pentru
y-

mine.ceo pastv. aint

1. fI/ol~ 2 TI}l¥1'
3. fI}lo/rJ

(rt/JMlo/) eu a~ Viitorul ("paohjr;) oncra Aoristull


(flpaol'l)

: :

flJJ~OO'JJI tlJJ~oalJJI reTlp~NlllJJI

eu a~ an ora eu a~ fl onorat

Prezentul
INDlCA.TIV
IMPI!RATIV

Perfectuj

eu as II onoral

PJ. t, T'JJi9PE? (upUfJI{Je'I) 2. "IMP!" (upUalT:e) 3. r<~F."I (<lpU(JI~!I) Imperatfvul activ


PRI!ZRNTUl.

S. ttpWflO'
'Ipii
1:Ipat'aI

PI. npruW!)a tI/laaO"


UI-'rul"tal

(U/J4nJJOl) M .• u tmt (1' ' ) onorez - M. onoreaza-u ~ P. eu sint onorat ropw P- r,l onorat (npdOIJ) ( nptf£ral) tIio,d08w (rLpala8w) (r'/lad/JEiJa)
(flp6.806£) (n}ldea6sj

(rtpdovral)
M. eu sa-ml

(npata6w,j
OPTA.T1V

S. 2 llptJ

TII-'mw

(rl/olae) cnoreez a I (tl/ola£Tw)

PI. 2.

TI/olar8 3 ti/olcUnf.lw

(u!-,6.ete) (rl!#JO'l'T(ffi')

CONJUNCTIV

S. Tt/olwpm
TlPij. tlparal

Participiul activ
PlU!Zl!HTUL

(t1JJdwpw) oncrez tlfJ~P.fj· (tll-'aTl) P. eu sa flu tlpcpo (rtpd.f/tal) oncrat 'IJ.u'jnO lIpr/lpliJa

PI.
t1Pt)(J{IW eel care
'I'IP"O&\lO(l

M. N. n!JtiJ,

O.

(T'~n)

IIpWnOt;

eel care ViitoruI (n,.o.a'10» onoreaza


rUpDnv(J(t) Aorist I

va

lll-'WpEiJa (ttpacb~ll) ripiiotJs (npa-qa8e) Tlpwvtal (npa(})llfol)


INPlNlTlV

(t1pooll-''I') M. ell ml.~~ (t,pooro) onora (,'pdolro) P. eu a, II (tlfJIlDi~a) cnorat ("/olOOI06, ) (1Ipdolno)-

npQ;08E
r'!-'IPrtO

onora

Tltff/OO'l'

F. N. TI,..waa

TlIl~oa, eel ear. a


fll-'7I(JIlOQ TlpijOO'l'

l1lJiiotJai

(tlp6.E06ol) M. 3~ onora

O. U/ltfJ0'l> (nflao(,07j,) Perfect

onorat

P.

II onorat ImperfecluJ lDdlcativulul PI. hl"wP~a. (nlpaopllJo)

t8tlfl11xrb,
-xlIia

eel care nnorat

-x6.

S. hlpwwl' ( 'pa P'l' hlpw (Inpdov) (Inpdno)


hlpiilO

II

,) M
p

ell jllli

eu eram
unorat

unnrHIII

Inpd081

nlu.c-_"

_ro_

(Irlpbt/J') (Ir",.noj.

149

Viitorul

mediu
t'IL~<Jsa6Ilt.

L £ C 11 A a XLVII-a

lndicativ : tl(L~OOf1llt. Optativ : t~f1l1(1o!f11jY. Infinitiv: Participiu : nfl.1J<Jof1s'Jo~, '11~'I1j,_!U'JO".

Aoristul

mediu
: ~lJl.ij('JO). : t!I'-1JO~.

Indicativ: h~fl.1j,,6f1'IJv. Imperativ: dl'-'lJ(ltlt. Conjun:tiv 11"". Optativ : ttf11JtlO:"'(L1J" Infinitiv: t~fI.~ao:"allt. Partieipiu fl.ev.~, "I, $V

Viitorul

pasiv Infinitiv:
t~f''Ij-

CONJUGAREA
(cu Genit.)

Indicativ: tlf''lj61joof1a.~. Oplaliv: t'IJ·1J9'1jClOL(J."IV• 6ijcr~o6clt. Participiu: tqLlJB1Jaofl.~vo~, "I, ov,

VERBELOR CONTRASE Verbele in ~"'


= a sufla, a respira
=

ttJ.lIPtw

Aoristul paslv lndicativ : hlfl.~(j"lj'J •. lmperativ: ttfJ:ij6"1jtl. Conjunctiv : ttp.1J6cii. Optativ ; ttfJ."ljOe(1)v. Infinitiv: tt!J.'lJB~vclt. Participiu : ttI171~Et<;•• 6s1011, .Bty. Perfeetul medio-pasiv

1) allflAlj,

ii'

91tl~o_, ou aldw

amenintare ornor, ucidere

ri

7j Itoge'llo!-'ol

fl, aUJla"wYl], ii'


lmClwArj,

= a cere scrisoare sinagoga a dflatori. a pleca


Adv, deodata

Malqml~
:l'J:e!1!aCltQaItTW

Indicativ: ntffJ.lJfJ.(ll. lrnperativ : ntlfLTloo. Conjunctivul: tltlP.'l'j!l~VO~ (~): Optativ : t€ttf'o1jfJ.t~o~ er"lj'J. Infinitiv; t€~~f'-ijIl'O(ll. Participiu:
tat'l.t'ljjlo£vo~, 'Ij, OY.

a iDconjura de stralucire
lumin~
B

ui 916)" <protO,
dxovw d,dmw

auzl

M. m. e. Perfectu! Indicativ: 1itatll';i)!J.1jV.

medio- pasiv

a prigoni, a urm~ri

No.td sintac~ic1i. Se aminteste ca in Iimba eliDa, dup~ verbele pasrve, complimentul indirect sau subiectul logic sill in cazul

AaUw !Jew nodw


ClVl'odeJw

a gdi, a spune . 1) a avea llevoie;2) impers. a trebui impreulla mut, inmlrmurit a vedea a duce de mini = aThiereu
a diiltori

a face

Genitiv, Ex.:

precedat pe prepoz, 0'1':1\. '0 a«pelo~ e'lll(~6'IJ O'ltO 'AAee<iv8pou.

bso~, 6., 6,
1JSW(!SW

xsci!(lywyiw

o agX1serv,.

BW'

(merglnd pe drum) l~a'rp.T/' 1lEenI0~ea'Pe~ 'Pdi~ a!to TOi) ovea.oii, KG' 1lEOW" (cllzind) ml n). yjj. fI><OVOE 'PUJv,j" UYOvoar atirtj). Eaoii:l.. EaovA, tl pE. Il~W.£l'; 81nE (zise) iji' Tl. £1, KV(!IE' o .Ill KV(JLO, elm. (a zis): trw ell" '/tlOoi'Jr;. 8v ov IlIWK£W aua dvdon,th (scoala-te) 1<0.1 EioeMlE (intr~) el, f,j.· !tolL", ><01 1 a),'1'/ 8'1o eta { 001 ti OE "et 1l 0 I E I v (ce trebue 811fad). OI'lle lhijper;; 01 Otll'''~Evo.rt. atirtj) dOt7/"£Ioo.v (au tllmas) l.wl, {bwvo"u, p.t. 1;)1; <pUJvii" jJ.tllJtva l'l~ {} ewe 0 ii "r 8~. 'Hl'~¢rI (s.a ridiact) de 0
edJat

.Wro.·

CONJUGAREA VERBULUI "'\>-1


T

0)

[i besc) IU

Indicativul
PRBZENTUL lMP~CTUL

S. 1. q]lAm 2 !pIlei, 3. qnUl

(qa)Jw) eu Iubesc lrpil.ov. (1pIUEt,) '!rpLAsl; ('PIUS1) ~tpae' ttplJ.oiil1s" i<llllgire bpl1ol)v Perfectul

(bpi).eov) (lrpl1w;) (b:pllEe) (itp,Uol'e.)

CU tubeam

Xaii).or; 0:110

Tii.

)ljj"

Lea

y w y o ii" r E

>

M.

aura.

do~)'al'ov

[l-au condus] e/;; LlaI'G"",d ••

Dup~ Faptele Apostolilor

IX. 1-10.

PI. 1. rpt),oii/.te~ (rpIUOpSV) (rpIUStS) 2 '1"Aeirs 3. rpl).OVlU (cp.UOtlOI) Viitorul;


'Pd~ow eu vot lubl
eu am Iublt

(i!p'lem) (!!JlllEo~) : ~~tpll'l"1'1 ell am


\ubll

Observari gramaticale. Verbele in £UJ Verbele, care tnaintea lui w au vocala e preziotll urrnatoarele parlicularitllji in conjugare: ' 1) La Prezent ~i Imperfect, vocala s, dad! se afili. inainte de o vocala lungll sau diftong, este absorbita de acestea, iar, dacil este urmat~ de 0 vocala scurll! (& sau 0), se contrage. Vom avea deci :
e+Ul=w

. Aorist I: trpllT/oa

M. m.

c.

P.:

~~I~~"e". u e

illblsem

Conjunctivul
PRIIZENTUL

,+
e

.+1l='!l =
=
D~ E,

OD

+ 11

et

= ~~

e
E

+ +a
+
0

In

= ()~

(!pLUm) eu sa iubesc PI. 1. tptAWl101l (tpIUrol'611)S. 1. IPt.l.W (rpIUn~) 2. tp,).1j(£ (tpl).ttjlt) 2. rpLAn, (IP,Ull) 3. rpV.WOI ('I',UWOIJ 3. !plln Aoristul I: rpiAt/ow eu sa lubesc Perfectul: lIg'Pll.~~w eu sa II Optlltivul
PRILZBNTUL

lublt

e~
= DO

1!

2) La Prezentul Optativului aceste verbe au terminarea Ot1jv in loc de Cl~fLl. 3) La Viltor, Aorist. Perfect ~i M. m. c. Perfect, vocala € se lungeste in '1' De asernenea, aceste patru t1mpuri se conjuga necontras, ca ~i cele dela verbeJe in fitu. Ex,: <ptAew (iubesc) Viit. <pLl.ljOI.ll Aer. t<f[A1joa Perf. 'ltS,o.'I]lIlX. M. m. c. Perf. bs<pt).lj:x.m. ,Nota .. a) U.nele verhe in £1.11 pJlstreazll scu:rtd a radicalulu; la timpurile necontrase, Ex.: IiPlIlW mi-e de ajuns Viit. tl:plIIOIII.
SL,

Pl. I. 'P,loit'B~ (tpl1iolt'o.) S. 1. rpll.O{T/V ('P1MO{rj") eu 3j iubl 2. q:lIl7jfo (tpIUtRn) 2. rp1Ao11l' (rpiAeolrj.) 3. 'l'u.ol'tV (tp,Uom') 3. 'P1~O;7j (f/JIAeot'l) Viitorul: q:nAtjOOIjJ.1 ell S$ lub] Aoristut I: rpll.~oa.,.. eu a~ lubl

Perfectu!:

1I6'1'wltj'UlIt'"

eu as II lubit

vocals final~

hnperativu1
PRBZBNTUL

b) Verbele in tw de 2 silabe fac numai contracjiile in Ex.: Irl.iw, a pluti. Ind. Prez. w).6w, ltAeL~, !CAel, ltJ.top.av, ltktits, wAtoOO!. 152

('PilE£) lube$tel S. 2. !piZel 3. rpl).e{tW (rpl).U1W) Aoristul:

PI. 2. iplAeiu (qJIU6TB) 3. ipLl.ollnwv (rpIA66"0)')


rplltjaOfl.lube~tl I

153

CONJUNCTIV

OPTATIV

Farticipiul Viitorul : tplA,jorov rei


<pIA'ljoQvoa tpl~ijOOV
Care

va
lubi

M. ell s~·ml lac. S. 110\"'1"111


1tdr

l'RHZI'.NTUl.

'ij

1tO,ij't(H pI. <to1rol'"Eeil 1tol'ljo6e


1tDlU)V'ttlt

Aoristul:

eel care a lullit qJli.~oa(J(l '1',l1jaap

tpll~oa,

P. eu s~ fiu latul. (1tOl!Ul!l-'11) ('itOl~iI) (1tO\&"l·t/U) ( 1tQlE.nl'eOoc) (1to\."lo6e) ( 1I0l&"'V<OCI)

M. eu mi·al late.

P. eu a~ illac.1 (de tineval.

1IQ\0;\,'1"
1tD\oio
1U}lOt'ta

(v.o,,".il'''lv)

(".'~O'O)
( ... i:o"o) ("'0"0(1',6«)
(".!~OIO&.)

1tOloil"lOoc ,,",oiall.
1tCU'fL't''tO

("."."'0).
PI.R1'ICLP!U

INPINlTlV

M. a-si face. "OlE ,,,00.'.

P. a Ii !~tlll. ('lto1EeoBtu)

M. i~tindu-li.

P. tel care, e te !'euL

Perfectul

1tttpIA1j)trur; eel care" !l:Etp,l'l~VLa :IIlEtp1ja,,.a<; lubl!

M. "o\o61'~'o<; F. 1<.,oul"iv1j N _ "010"1""0'

("0"0\,'>0') ('ltOIt0I'""I'Ij)

("OIS"\,t ••• )

Impetfectul
M. eu iml t~cusem.

Indlcativulul
P. ell eram I~cul.

N, F, qJl.laiiv (q;IUO~) O. 9'lloii~To. (rplUO'YtO,) Infinitivul


Prezentul :
Q?1~eb (f{JIUBn,)

S. E1IOtOUP-"Iv
i.TCo,"oil

btOl&t'tl> a iubt

(a1tow'>!-"TjY) (e1tOIEOU) (~1I0\htD)

PL £1IOl00I',Oa
e1tQ~ia6.
€1tO~GU"l't(J

(&1tDIlO\"Otl) (ho'ato6,) (~"oliDvt<l)-

qlll~cre" ca va fub! Viitoru\ Aoristul : q:>llijow ca <1 i ublt Perfectul : :rs£q:>I.1.tl'Ii,at. cit a .ublt

Viltorul medlu
Indicatlv: 1tOl>1GOl"!l.t eu mt-as lace. Inilnltiv:
. 'ltw'la0l'~vQ~. "l. Ov

_
".

1 = 1tO\~o.ea6~\ = eel care 1~1 taee.

'ml voi tace. Optatlv: "o'''looil-'11' = ca i~1 va !ace. Part!elplu:

Conjugarea Dlateza medie paslva, slnt facut.

verbului

1tQUiOIl-Cll

fac pentru

mine. pun s1l. faell, ~i diateza

Prezentul
INDlCII.'fIV

!l!eut. Imperallv: 1tOi"lGal = , _ eu m!-am , lndlcativ: e'llol"lo<1I""lv • ni lac OptaliV: "OI"i0CX'I'1jY , = eu So-!' t Partlclplu: Hi-til Con!unct!v: 'II01"'!ow!-"CI.l. ... d ~i-a !llcU eu mt-as

Aoristul

medlu

s. 1I01Oii/J'l1
lIo~1 nOleifai

M. eu iml lac P eu sinl I!cu\ 1tolOiI

IMPBRATIV

face-

Inflnlt!v:

(lIoleOfN1,I) (nrai81)

'''O'1ja6.!-""o~,

"1, OY =

eel care ~l-a

I!OI"lo!lo6f~'cut.

(1tOlee~al) (;fOle6~e6a) (1I01£808e)

:CO!stoOw
11:01£[00e

M_ la-II P. II lacut

(1l:01

8)
OV

(loleeo(}w)
ll1dicatlv: fl'~Y = eu 3"

PI.

1IOioV lJo!,9a 1t01&wOe


ll:O'Oii~fal

(Il:O!&mcu)

!I:O&8la(JwlJ

(noteeoOe) (1to,do~QJ")

• II !lIeu!. 111tlnlllV.
OV =

1tDI1j6-it~ofla:l

Viitoru! paslV eu vot Ii IAcut.

=_

\."O-lp8a!lG;' calt!
I

tlclplu:

'ItG\1}B7j~QP."O', 1j,

eel

'1<0

va f! iacut.

= eli

OplatlV: ttOl1jll"laOt II IQcut Par·


va

'.

155

154

Aorfstul

paslv
"I"

LEe

TIA

a Xl VlII-a

·v·· .JJl", = eu am fast fllcul. Imperatlv: 'l';O,-iJa.".., =._ I n dl ca I I . E.1tOl'f\l-.,v sa if lost fllcull Conjuncliv: 1tO,r,O"~ eu sil Ii fast lacut. Optattv: B' ell as ll tost fllcut. Jnfinltfv: 'lto''lJOfjvel' = ca a fost v. 1COt1J et1J" = '( f f tacut. ParticfplU: 1tO'''l6d~, -BEIGel, -6~v = eel care a ost acut. Perfeetut medlo-paslv

Indlcaliv: 1tE1tOI"lf'(it = M. eu rut-am I!leul, P. eu am fast !acut. hnperatlv : 'It&1I0!'100 = M. sa-(I If tacut: P. sli Ii fost f1\cutl ConJuntllV: 'ltt'lto''1I'!;''O~ w= M. eu sil-ml ll tacut, P. eu s~ Ii lost lacut. Optallv : 1t~mlt"lf',bo~ = M. eu mr-as Ii fllcut, P. eu as fl fosl l~eu1. Inflnl!1v: 'lrs1tolj)GBa:t = M. ell sl-a lacut, P. cll a lost tacut. P~rtlcipju: 1tE1tOLWho" 'I, 0\1 = M. eel care st-a fll.cut. P. eel care a los I tacut,

.''fl

CONJUGAREA

VERBELOR Verbe in 6(1)

CONTRASE

M. m. c. Perfectul lndlcattv : b,e"ot~f''l' iacut, Exerci/li. L Sa se analtzeze 'E~o#lou,


'fr,~-ijool'e. ;(Etpo~o'.oiil''' 2. formele
=

medlo-pasiv P. eu fusesem

Intewtdw 1j naeal'rtUa, a;
!ltMOKW

a lntreba

M. ell lrni Iacusern,

=
=

poruncs, sfat a propoyl!.dui, a iny.!!~8


a umple de, ell (cu Oeni!.) inv.Wltud

:n:A7]!!OW

,) .Max?], ii'
~laxel!![Co/AG'

=0

omorl

u rmatoare ,

to

~O'1et1il'e., 'f'O?'l8~a£age xE'pOWy&al

~o"190\f1!.
l;'I'o~~e'lall. xelpo~o.otlv~£' urrnatoare :

1te~~"1~a:1
X. £tPQ~oV'ljaey~(!)v

sa se

traduca propozttltle

M[o. XeAla,;,. ea? OU 'I'O,et. '0 llev"l' E).£el~el', 0 as: 1tAOU<I'O, 'l'6ovet~l1!.
Mlf'oii ~tl oop-vii, p-'l lithOO<: l"'l'ou KupLe, 1.).€-'loOV ~I'a.<;. ~p61toQ<:.

,'!lAo", QV " d!,lXrJYo., oii vtpow 61>£010" ti, OV neooKali(ll a1l0AVW 1EOeeVopal
KGraE&ow dnp~(Il

= lemn

c~petenie. incepMor a lnlllta


drept (in opozitie cu sting)

a chema
a da. drumul,
3

liber.
.'

etia~"eUCollal

a innednici. a socoti Yred~lc a umili. a jigni. pas. a sufen. = a binevesti (ocar. fabull arlt munel comolrA

plee

/Avila"

011

"rJI.O(ll Q :>Iopato" 0,", o t'hjoa!.1I1Q" aii " d)'ru~, w~o~


~"lt::IW

lup!., CODCUrs • iDviDge

arE<pa~ow
TaJtl)~O(J)

"irEtfl8~ Apostolii

a iocorona a umili Invie

2) La Prezen!ul tn IDe de GIlL!.

Optativului

act's!

e verbe au t~rminaiia

OI"lV

batu1; de Saduchei

3) La Viilar, Aorist, Perfect Ma'1 It ' C'I ' mU£IPerft se lunge$ t E In (0" a $1 a celelalte dOlla t e~.• vocal. 0 · . ca egort! de \1" b coutrase, aces t e patru umpurt se Conjug' .r e Ex.: "l'lj}.OIll arlit Perf 8a8'1jl..IIl1\ct Nota. Unele finala a radicalului
verbe
,

Kocl E1t'1)pOH:1]OSYr),()'[:QO; 6 dpx~epei); ASTlllY' au 7trXpa.y_ TEAlq. 1tOCp1]n~O'Ct.Ile:v (am poruncit) vlllv 11.1) ~lMcxe:tv hl 'C1j'.lo~61l~tt t"rlltlp ; 'llCt.l 1i}OIJ (iata) 1t e: 1t A 1] P (0 "II.rJ. ;: e cljv 'Ie:pouocLkl)1l rij<; (llaCt.r~<; 0!-ltiiv, 'A'lt~"II.pdte:l; (raspunzind) a~ b TIa-rpo<; XrJ.( or 'A1toOtl.)"C;( d1tov (au. zis): '0 Be OS tciiv 'ltC1:tspOJY ~[J.tiJy ~F~pEY 'T1)Ollli~, 0'1 up.e:[s a[Exe:tplcrrJ.cBE xpe:Ilcl.OC1:VtES[sprnsurindu-f sr.l ~UA(j{)' 'COUtOY 6 Ae:o<; rlp'tIJ,O'll "ll.td O'OJrijpa Li ~ OJ 0' E t1J 1iee!q: 1X1lt"oo. Kat 'ltPOJXW,e:crr1IlEVOl ol l:cdja(lu'l!.'Lio~ 'C')os 'A 'ltocrto),ou.; IlstPCt.VtE<; (batindu~il 'ltC/.p~ne~},av [le poruncira) WYJArJ.Ae:tv £r.l tip ~V6IlCl.'tl 'Loii 'I-'7olio ;tat a.r.OAOOrJ.Y abtoos. Oi flk" E1tOpeUOVt"OxatpOVteS O'C[ (fiindca) 01t6P 'Coo o'iolLCl.tOs exiJtofi x a t 1)e ~rn 'h) crCt. dt"tllrJ.o~-~vrJ.t, TIrJ.crC(vtE "iJ1J.sPrJ.vou"t. E'lta.Uv 1)'1';0 OLOri(MOVtiS xlXl e:uane:Al(oIlSYOI (nu incetau de a invata ~i binevesti) 'I'l)o!lo'l dv Xp~crt6~,
Dupa Faptele Apostolilor V. 28-31-40-42.

Viit.

• neCDntms

alj). ....,"'

Aor. lO~l~a..

M • 01.• C. p 80.01jl.. ...1\SIV. . contrase in


Obi

la toate tirnpurile Occontrase Viit. Diateza


iipQGw

phtreaz~

ec til

ur

voca a

Ex.: ap6w, a ara


CONJUGAREA
PRI!ZENTUL

Aor. ~po«o;.
'&1JMIIl arilt
lMPHRl'I!CTUI:'

VERBULm

acrlva
EMlot>~ (MljA001') eu aratam (l6~1.o8r;) (€{jIjJ.OE) (l~Ij}'dojJfP )

5.1 il,/Un Z t5fji.oi'


3 el1]i.oL

(In}}.Ow)
(il'lld£I,j

eu are!

(elTjJ.061)

i~~2ol/,
ldljl.ov Ui'lloiijJE'

PI. 1 iJfj20VI'B' (~1]26oJ'tv) Z O'l).ViifB (fJ'1!.OOtE) 3 iJTjMVI" ({j'1!'QOV(Jtj


Viitorul: Aoristul:

l6~kl1ir' (l~ljldf:ff)

~~ljlov. (M,jloo.'). eu am iJ7]Aworo eu vol arnla Perfectul : ds6,jlwJ<o. aratat ld~lwrm eu am aratat M. m, c P. idEOIjJ.WJ<HV. eu aratasem

CODjundivul
PRIIZBNTUL

S. 1. fJl]AW
ObSeTVQri grama.ticale

. t~ Verbele in ow. Verbele, carelnaintea lui III au vocala. 0 preZID urmlltoarele particulariUfi in conjugare: ' 1) ~ :rezent si Imperfect vocals 0 se contrage cu vocalele ~ d'ft I ongu 10 termiaatiile respective, dupl:i urmatoarele reguli :

(o'1Mw) eu sa ar~l (oI]AOnr;) 2. fl1]loi; (61Jl.dn) 3, "I]M , Aoristul I' ""),Wl1oo eu sa ar~1 _ "I

PI. 1. ~1]J.rupE~
2. 61]).wr6

3. "1J}.rual P f tul ; ~Ea"lw"ru eu sa II er ec . ar~lal


'I

(6~A6f.l'1jJ~I') (6I)AOI]T£) (Oljl.Wf.l'IQ[)

Optativul
PRBIENTUL

S. 1. 0'1J.vI"l" (ilI]Aooll],·J
2. on!.o[1]' (fJl]J.vo{I]~) 3. ~1/}.(j{1I (iJ'1l.oo{!l)

eu as arato

PI. 1. 6ljAOifllv (~'1ldol/Aft') 2. "I]loire (6f!lOolu) 3. "}lloiE~ (rhlMo,e,)

:t:l=Ofi +
o

aD ~

1~8

INDICATIV

hnpeT8tivul
PRJ!ZKNTUL

S. 2. ~lotl
3. Mjlovrw

(~~lo£) arata (~lotrw) Perfectol

PI. 2.
3

"'1Aoiiu:
~~TUlji

PI. 3ou).oul'eBI1 (&OUl..06I'E911.) 800AoU"a. (&oul..OaoBE) ("1jAOeTE)


(lirjJ.OOfUlli) S. ooul..WI"II.L
aou).O!

IMPERA.TIV

aOO).OU'~I1L (80U).00.<I1I)
CONJUNCTIV

OQOk~iioaE &OUAOUOOwv

(llouM£oa.) (&oukob~w.)

\
\

Aoristul I : lJ~lwoo. arata I : IlflJ1jlw"£.s~ fi arAtal I

M. eu s~-ml supun. P. eu sn flu supus.

P articipiul
PRBZBNTU~

oOO).W~II.L

(800)"DWI-'~lt) (SQu)"D'I,I) (oQo),,6'1j~(II)

Viitorul:

<'l'1"w(lotloa va arata cl1Jlwoo~


6>jlrooa. eel care a ~ljlrooooa aralat
6>j).Waoll

~lWqw1'

eel care

PI. aoo),,';'1"E611.
fiou).tiJc6e
OOUAWY<o.,
INflNITIV

( 8ou).owl"eU1)
(00u)"O')06£) (oDo)"ownOCt)
PARTICIPIU

\
\

M. N. "tjltiW
O. r}rl1oiino,

(" lW(J)~) eel


'1 (Jqloono,j

aralA

care

Aoristul:

M. a·~i supune. OOOAODOBCll

P.• II iUpUS. (aOIlAO'Oe!ll)

f. N. loiloa (J7jMovoa) O. "'llo~01j' (61jloovo1jd

"'1

M. eel care-s! supune, P. eel care este supus. M. oou)"oul'''Q~ (touAooll •• od F. aQul.oul'~'''I (oou}.ooll"''YI) N. OQu).o0I'!Yo. (000),,001' •• 0")

Imperfeetul Perfectul : "sd1;lwxcb. eel care r1ecl".l.wx1Jia a ararat ~sd1;lw~o,


M. eu imi supuneam.

lndieativului
P. eu eram
SUPUS.

S.

EOOO).,00I''Ij.

N. N. d'1J:.oW!
O. "'11owfo,

(dlllt!olI)

HiollAOO eBooAoij~o

(e8Qu).oDI'''lY) (~8DIl)'60u)

Pl. i.iiou).o,jl'~tia (1:80u);001'.6<1)


i:ooo);oiioe~ (e.oou).<i.oS.)
I.&OU),,00>'1 (1))00);60"'0)

("'1llkmo,) Infinitivul Prezentul Viitoml


Aoristull:

(~aouMz~o)

: J-rj).o-ii" (Jn26u~ l a arata lJ'1lwaBllI cA va arata


~.l.waol

Vlltorul medlu tv lndicattv: 00U),,0100I'-(ll = eu tmt vol supune. Optat : 1iou).woot1'''7. = eu mr-as supune. lntinlliv: OO'J);o,OSOOO:l = ca-st va supuoe. Partlelpiu: aou).(!)"QI'~'oc;. 1). ov ~ M. eel care i~iva supune. Aorlstu!
lndtcatlv: s!l.tl
CI<J.I _

ca a aratat

Parfectul

: 6e6>jlwxellcu. ca a ararat

medlu

. COnlllgarea verbului OOD)"6op.~~ Diateza . 11nt 8UpUS. medic supun pen tru mme, si diateza Prezentul
J~PIC"TIY

pasiva

supus. Imperativ.: 80(,)"w' ti supus I ConlunctlV: QOtlkIDoilll"'t = eu sa-m! II supus. Optatlv: a.' I _ eu ml-as Ii supus. Infiniliv: ~oUko,0106lt' = OIl"wOO: 1'11" I SllPUS eli st-a supus. Partlclpt u: 5oo~w<1lil'lYO'. 11, OY = eel care s ·3 . Viitorul pasty it

~6oo)..(!)G~I"1l" = eu mt-am

M.

ell

lrnl - M. supune·\11

S. 6ovJ.oii~
6OIIloi

(60'11.l.Qopol)

supun

lndtcatlv:
oO!~"7' ~

~ouXwe~"ojl-ll'

("O'IIMel)

OOvJ.oVf(U (oOllld mil)

P. eu stnt 6o~lov
SUp US

(~ovl60v)

eu a< tI supusy : liou"Ul6"lo6I'E¥O',

= eu vot s.u . cB va II InlinttlV: 6otl).,.91lGEaBttl it~ supus. I va


"l!
O. ,..

p \IS Optattv·. ~o'A",6'1j'


supU$,

P. Iii Supus I

160

dOllJ.0.6a&w (lJotllo~oOw)

P artlctptu
11

ce care

16t

Aorlstul

pasty

LEe

TIA

il

XLlX'iI

~"fi,al -

.• , \'~ - eu am fost supus. Imperatlv : ~QUhIDn I d!ca tlV. EOOUn""J"IV "fl lost supusl ConJunctiv; ooul.",B(ii = eu sa fl lost ( U sa &r.tl = If I I 0 I (·v.. , • '", = eu as fl tos! supus. n Inll v : aoo).",_ supus. p a I • UOUAUI"",,' _ _ c~ a test supus. Participlu: oouA",6El,=, -Os,oa, -6~" = eel

care a fost supus.

Periectul

medlo-paslv

lndtcattv : ~£O"OAlIll'-<l:l = M. eu mt-arn supus, P. eu am Iost supus. lrnperativ : ~SO~UAlIl"" = M. tu sl1-(1 it supus l P. tu sil fl fost supus l ConJunctiv: O£OO")."'P.E~O' w = M. eu sa-rnt Ii supus, P. eu sa Ii fost sup us, Optativul: ()~llou).(j)IlIi"o<; ei"l" = M. eu mt-as II supus, P. eu as fi fost supus. Inllnltiv : S8~ouAiilaeal = M. La st-a supus, P. c11 a fost supus. Partlclplu : OEllwAOO!,-"'OC, "I, Ov = M. eel care sl-a supus, P. eel care a fos! supus, M. m. c. Perfectul lndtcatlv : ~1.djO!lAW!,"I' sem supus. Apllcafti. Sa se analtzeze formele
'R~!WQa:1£, cia,<liawl-'ev, m"t;pDiil-'<l:l, '1tA"IP';'Q~t'(l.I, -r.£"),'ljPWjMol, ~1te1tA1jpw'to. 'EAtIl6&poUp.(lI, verbals
=

BECAPITULARE

ASUPRA

VERBELOR TERMINATE IN.II) NEREGULATE

VERBELE

medlo-paslv P. eu fuse-

M, eu iml supusesem,

= luo~ = trimet o rllpf!t~l., nedeclinabil = Gabriel 7j MaeLd~ = Maria


~~tI, p.YJ~lk, d~cadHw

I
\
adlnc

I'nWleVw d 'lw(Jfjq>,
XlleLtdD~1I1

nedeclinabil

a logodi

losif a fi plln de ha r
a turbura

urmatcare

: e,rA7jpw57jv,

~(ou, -ijaiou,

~e'0~U.
1t),1JP",67joOIl<l:l, EA&uB£fmBi:,,'

Ihll~aeMaw (nw) dlllloi't.:o,ual


:nOUIIfO~, ~,

E'lrA"IPlIlOa.!,"IV,

'0

ij£il~ tci

1-'' ilhM

.),EuOEpol","lV,

-ijAaUO€pulp.e~a<:,

cl amJ:aQ ~~. ou Mov, interjecfie


~ i'aaf~f/, leO~ 'Xo.J..i.w 1JtptOTO~, YJ, a~

011

= = =
=

B cugeta in sine ce fel ? salutare, tnchin~ciune

t<l:1tEIVQI, 'til.

Qe

iat! = ptotece

't(l'lr€lVQ: (Ju'j'i1vo'.

Trisagiul
·AltO~

(Trisaghionul,

'tpet, lillO' de Ire! ori stint): Iax.upo~, "ATIOC; a.6iiva'toc;, SA€1I<lov -i)".i,.

= a DUmi, a chema
eel mai ina!t

b 8oG~. -Allo,;

II Of/elva"

oV

L!av'-',

nedeclillsbil

d 'ill"rJJ{J

:nw,
rj

Adv. illterogativ lmu;O;:ldCw Ij 'EllfJo{hh ~d ),jjeoq,

= lacob = cum? = umbri


I

= tron = David

OVr"6~'"'''0,
011'

=- Elisabrta = rudt:Dit:, rudl


bltriDett:

lV),QY{{J) 11 }(o.Ua, o.~

'I "eav,,~, ii,

,j dov},'" f/~ aO:lni.COPtl' d,'o.<{wvtw

= roabll, scJava
a saluta.

conjugarea

in

III

a se inchina

cuprinde doua ciaee : aI terminal'


terminat • vocall1 ( In
In
(d

= = =

a striga

voce, glas, strigllt a binecuvinta platec

b• ver consoBn~. e 'n pur)' ' Prima das~ cuprinde la rlndu.i 2 ca t egoru de verbe . .. c) Verbe in .W', .0"" -60.. sau verb . . radicalul terminat tntr-o semivocala ; e In .. pur uecontrase, cu
b) Verbele " in -6U), '~'"' .OCll sau verb eIt' erminate in e (Ootrase cu radicalul terminal iolr-o vocals propflU 21Sa. " .. pur ° cele contrase

1) Verbele• cu radicalul 2) Ver b e Ie cu radicalul

Vcstirea na~telii lui Iisus 'E. ~l TIP /iT/"'1 rqi 1.~'P aTlEOraJ.'I1 If 0:",.e1D, rafJ(!~7)J. vnd wi) 61£ot;, .. n61!8bol' pSiJ~71Qfovpi')l1p' avllel $ 6'0/1a 'lwo~'I'..• >tal TO iha/,a .~t; nae~bov !.fa(!lflp. Kal.), 0 dy"dot; £lnsp (zise): xaT(!. >t6'1.aemuplPfj' 0 l(V(!IO, pt:T.a oav' '" U (aceasta) liJavoa (vbilld) (j,erap6.xfJlI MI rqi lOy!)) avcav Kat ~Ia.larl'.to nomn,l<; silj (poate s~ fie) 6 donaapo. Duro" K al elnev (zise) 0 0:""01.0, a.;ltfi' /'7) 'Popali. Ma/!l<lf1'" "al toni! avUWl1 (vei coo cepe, vei zllrnisli) l» raorel "ai ti~l1 (vei naste) vlO. I<al "aUa ••• to livo!"o. avmv 'If/ooli". Ovrot; louu piyo.<; 1<0./ viti(' v'Idatov ,,1'10~osta, (se va chem a) ><al <'l<LOEI (l'IltIP KV(!Lor;, a fho, tal' {leava'l' .1o.Vt{~ ... ><o.t fJaalAstlasl Enl to. ol~o'l' 'la>f.wfl' o!nep tJi lofaeLQ.1" mi)~ latat TOiiro. end (did fiilldd), livdqCl otl YI'I'WDl<{J) (eunose); 10:0.1 anol<e/eelr. (rliSPullzind) o liYrda~ Bl:n:E'I" nwj~1o. drlol' f:rtel.etlolitaL (se va cobori) tni oe ;,:oJ M'O,l.lI, vljIlo,ov tnlOl<UloBI aOL·... ,,0.1 lc!ov • E)"aol511t ovyyer{, o~v _~ai ath~ ?V.EII.'I1'Pvia (conceplnd, z§mislind) viol' tv YlieSI atl~~";' ae Ma(!la,l.l· Mav iJ 050'111.'11 :!n~. Kve{w ... ,,0.1 dn:TjAlhl' (pled)

ned,

se conJ'u'" ea vet bul M.. ' ..0 ~Ll1o.Cll, 'ltOLalol, 800M.". ' lar Clasa a II-a cuprinde verbe al e~ror radical se te . 11' t CO"SOaD~ muU, lichid~ sau siflaDI~. rmm m roo
ca verbele

Verbele in -U) pur necontrase .

A. Verbele Fioala
m, m. c. perfect,

in consoana mula: gutural~, labiala, denlalll.

mut! a acestor verbe lntilneste 18 viitor, aorist, perfect, consoanele initiale ~, It, it, 11sau ~ din iermina!ie, de aei rezuItind modificllrile cunoscute la paginile 86,90,92,1\ I, \16. Ex. : d,lII,
3u/l'ltCll i

"'~~'I'(O, ~M~~CIl; ItElitl)),alEvO:Cw.

B. Verbele in Iichidl sau ).11>,11"', ~"', p .. formeaz~ timpurile cu particularitllti1e stsdiate la pogo or. 143. Ex.: O"T,)J..lIltrimi t, 'Pa:(~U) ar~t, u.[vol lnfind, q>,'ls(p'" distrug,
ltplvlIl [udec, &:l1ov(» apllT,

an all!~> a liyydo,. , ,',baot~o~ (scullndu-ae) eli ,,01 ?jonaao'to ,IOlJha ,,0.1 810'1).68 .... ,

Mae,ap...
t';'I' '1

bt0l!sv01j.. elr; noll? 'EJ.loofj'· C:i.... Kal .. .,., "E' JI.&.oapET R'

a~e'P{J)~'108. "eo.vrn I'£YaAll "0.1 elne»: e"loY'1f1~' 'I e'l.li.o)'1lpeyo> 0 "CI(lno, Tii, "CIUO, GOV.

au

C. Vetbele in 8iflant~ sau ow, +w, ~CIl forlllead io geoeral timpurile ca si cum at avea prelentul in S"', Ele sinl pu(in numeroase. Cel mai des intilnit este verbul a~~(i~"', viii, "D~~o"" a

"a~al,l

"al

mari,

"I~eljall,

perf.

'lju;1jIlGt

Dupll Sf. Ev. Luea. I. 26.42


ObseTvari gramaticale

Verbele in limba eli ~ • minalia persosn j I I m se Impart tn doull conjugbi., dupl! termulte flc pa" e d' a pr~zeDtul indicativului ~i, anume cele mai ' conjugaTe. InHe In conJugare' 10 Ill, . altele, mai puline, dm !Lt. a tar 164

secundare. Verbele terminat~ !n mu~.~~i lichida, pe ling! formele obi~Duite regulate, pot d ~lb8 II v~tor, aorist ~i perfect activ mediu, pasiv ~i aile forme~ numl,te secun dare, , .. ' , I ' 'mare TLmpunle seCUD ITe LD cpozitie cu formele regu ate, lise pn ", t ti 'mediu I se caracterizesza prin lipsa lui ~ Is viitor, a?TIS ~c IV ~~ , ' '. I' a. 1 vl·J·tor·] lorlst p8SIV. , IUI 11. II perfectul activ ~I a UI v.' d sea pe cele prtmare care . Formele sec un dare lnlocUlesC a e d lipaese. Niciun verb nu are tOlie timpurile SCCUD are. 165
Nota I. Tjrnpurile

Ex.; !nlii ... eo DYing, aor. 1 oI:ltS'''IX- aor, 2 eltl.'l-OY; lPli'f'" scriu, viit. pas. jplX'I''Il''Ol'-tU, aor. pas. E,pIX'l"'lY, Il"p~.-tlil fac, perf. 1, lI"~1rptJtXa:, pref. II l!:S1rP"jlX. xplYW judec, Yiit. activ xp'YIiI, vi it. med. XpIYOO!l4t; As! l!:<U las, aor, 2 indo n.I11:0Y, ' <pcdvillIr~t, perf. 1 lte'l'IXpt.IX, peri. 2 Jt!i'9"lVCl; aor, 1 pas. I iI'F~va7l"', aor. 2 pas. 6.,ci,YTjv, Aoristul II Sf lnlilne~te numai Is verbele aorist fate deosebit de radicalul imperfectului. al cil:ror radical de

L£C

T I A.

it

l-o.

Ex.: ),1111:"', las, imperio activ Ii).Et11:0Y, aor, II adiv eAI11:0Y

mediu C'IIvinte grece$ti


ra:=jp

1).1111:6I'-Tjv,

aor.1I mediu

RECAPlTULARE VERBELE ,u8yalll,"w aycdlulw,

ASUPRA NEREGULATE

VERBELOR IN
(continuare]

<II

i)..IIIOI'-"lI'.

in limbo. Tomana.

: Gastralgie (durere de stomac); Gastric (sue); tronom (eel care cunoaste si practidi arta mlnca bin e) , Oastrrta (boala de stoma!').

Gas.
de a

eu dativ

br.,pUnw

Nota. Verbul elval insoti! de Dativul posesiv Sf traduce cu verbul a avea in lac de a fi, iar Dativul en Nominativ. Ex.: d,~!?1 q, ovopa ~. 'lw/J~tp = cu blrbatul care avea numele de losif,

7j tand~wol" ew, I'axae(Cw, vi it. leU 7j revea, at; TO H'Qoro<;, au, = fJeay_lw,", ava, tilaoxoeltll;w, vilt. lOW = V;rBe~'f'avo~. ov XaOal(!EW, aor. II "afJe'{lov = 0' .lvvaot*,. oii ,(lnEt.6~, '1], OP :net)'aw

= a mliri = a se bucura, II. se vesell = a privi cAire, a.~i lntoarce privirile = smerenie, wniliD~ = a ferici = neam = Urie, putere

bra!

= rnindru,
=

a rislpi

di,spre\uitor a cobort, a da jos

"lo1Jdw UanootelAw
KEV&~,

7l,

ov

JlL,uV?l(J>(W

"'aOw" Adv. TO on.iepa, aTO<;


,uev(JJ

~;ro/JleErpW o lleo~, ov dmlat'-MvQl

eel puternic smeril, umilit a fi fllimlnd, I flAminzi = a fi bogat a scoate ah Ii, a lrimite = go I, lipsit, desert = a.~i amiD!i = dupA cum seminlie, urml~i = rAmin .' = a se into.ce, a se Inapota

= =

indurare, ierl.re .., . a vtni !II .julor, • spnJIPI

167

INOICATIV

PREZENT

VUTOR

II,OiIIS'I'

Cintarea

Sfintei Feeioare Maria

(eontinuare)

8) ~(JtlXOJ
9)

alerg port

PEI!P llCl

aeaj.laiip.o! oiow

Mea/-loy

K11L er'lt~)I MccpuiW M~"(ccMY€t fj ~ux'ij tJ-0u 'COy _K?ptOY 1'.111.-1J,,(illtaoe to weufLcc !-Lou hI tlji e..iji 1:"0 O<otYjpl tJ.0U, Ott (dici, fUnddi) ~'lt51l)"e:~€V S'ltt 't'~v tcmeCV<OOtll tii~ oook'lc,; aih:oo. 'Uloo yd.p cbto tOU VU'I (de acum) !-LCL'ltrl.PtouO{v.€ 'lttiOClt 0:1 "(~\lEa.l-. •. 'E1I:Cl'tIO€ (; Kop\o~ xplitoS 5:V ~pccx{rlVl et. 6 t" 0 O' oteaxop1ttoe':l o1tepwo:youc,; /}tCtvo[q_ (In cugetut) 1'.a.po(a.s cdJtoov' 'ltCl.6et)"E: Cluvlicl1:a.<; ebb 6p6vov 1'.a.1 5~ruaE: 'ta.1tEtVOOS, \'i:5lv6ivtCl.5 E'IS1t'k'loev (a umplut de) &'ra.f:)WY (bunatati) 1'.cd 1tAOUt(lUY't'r.t<; e;0:1t50t€\)"e 'ltEvo6s. ,AY'ts)..a.Oe'to 'Jopa.1j).. 1to:d~bs 0:0,00 tJ-Y'f]OItijYct.l [ca sa .si aminteasca de) aMous, ' '1!.Cl.6rn<; a)"6ktloe 1tpbS 'tOOS 1tCl.dpa.S ~!-Lwv, 'tip '.AopCl.tXtJxal t<jl 01tSPtJ-IXtl ctbtoil ds tOY Cl.tOO'let. YEp-Elva Mctpti't.tJ. auv et.otij (,EAtalille:t) toS (ca) I-l1]VCI.<; tpe!; 1'.Cl.L&1tE:otpe~ev els 'tOV ot1'.OV Cl.Oti]S.

cpteOJ•

atagcij.lYj~a,pf. 2 aMeoj.lQ
boj.o):a tr~VtY/-lQ'

~vEx6~oOll(U formeazii

~v'Y>lo, ~vtl::8'J'

II. Verbe ccre-si

dar

timpurile de In cceeu~yl ta"d-· ,. . aema. de Za radlcate modifico.te . a) Verbe cu 3 radicale


i'BV?joOllat I.ebjiw IIlsloollat 1!sO"oiilla! tl!~O/Jal tyt"OI''lv Umov tllEl6dl'11"
enEOOv

r1rvap.a, a deveni las ~sln(JJ nsl(JoP.al mll. supun


nblTW

1f,Dl'<l
WJl!1tol

nhOlOa nimwM rito;l({I

cad
nasc

dmO!

lre:xo'P

~) Verbe cu 2 radtcale
~d)J.w

oz

Inop.IIt
eX(JJ

aruoe urmez am
chern

{Ja},w
Ctpop.al l~w

l'aUw
tE.lllw

xaAw
x).!jIJ1jaO/J(l.1
tt~rii

l[Jalo. §onop'lv lOla, lxdwa


f.>'.klfJt'{P
l[ulIO

~&plr,,,a l"x~"a Jci"a~"a


"txl'lj.lIU
thal<tl

Dupli Sf. Ev. Luca I. 46-56

Obs,eTviiri gramatica!e.

Verbe!e

in w. Verbeneregu,!ate

intind

tae~l!o",al !ptvEOplll

.lt6~'l~

Verbele neregulate, in limb a elinli ca in orice limM, sint in genere cele mai intrebuintaie, deci se cade a fi ~i bine cunoscute. Tabloul de mal [os cuprinde pe cele mal des Intilnite. I. Verbe care-~i tormeazii timpuriLe de Io riidiicini diferite.
IN OICATIV PRBZBNT V1ITOR AORIST PERF8CT

CPBVYW

fug

Iq

l1l oV

d.a11D1 1tt<p~VrQ

Ill. Verbe inchoative GIl fllrl1 reduplicare la prezellt I:d1w, d.lWOOpl1l lJogov ~ d.A[(I>tO~(l1 Sint prins eve~ow glisesc tOe{oltW 4n06vno>lw
Yl1eaoxw
"lyvwoxw

~veo" '1ile'lHa ,l

WWNa

£ill?~xa

a1l0d6V1)XO

1) oieiw,
2) ~eXop.al,

a lua
a merge

a1e'ljow
elp.! (IM:voIJ/JoL)

ella"

ile1}..a ~1~}''V9a

3) ~06/.w. maniuc 4) Ail'W, zic Yad 5) deao! 6) naQXw suUr 7) lI/VW beau 168

~ew

MOllO!

1}}'6QV lqlQyn~

mor

dn;oI!a~oiipal
yll(Jaoo,l.l1l1

r£7~eoxo Is prezent

etlMOlo:a
Ef!m~a

elxo»
Bido" lnoBo" iltto~

~) cu reduplicare

lf~fJol'-a! 7rJBIOOllat

t.We(lK(l nhw~ll(l
nen(JJxa nbtOIl(U

nno6u'eaaxw
P'IAPfia?<Opo.l

cunosc
fug

niouo:
no(j~oo/Ja,

In6~'l"

mi-a duc aminte

yv/hlIoll(J1 dno~(laoo,ll(U ".,.,a8"aopfll

"'.IlIV dld6eav

l,ll,,~06~'

"..wxa dnoditleaMO pll'v'IPOI

,..,.,"

OIlflWI','unO(w nrQwo><co

amintesc aduc amiote dnesc

dval"'1joco
rQctloco

LEe

T I A.

it

U.a

ct)

IV. Verbe cu ampUficare nazo.la RadicaluJprezentuJoi amplicat CD Y

xo.I'VCO

obosesc 1tal'0fJI'al hi repro q>8c1~co ian lnalnte qiI~OOpal

~eww

VEBBELE

IN

fL!

~) Radicalul
a simti dpaQro.l'O:l gre~ese, plid!uiese atlfd\lQ) mllresc
0./0&0.1101'0.1 1)

prezentului o.!o6~ool'al dl'0I?t1}OOl'aI ao~~ow

amplificaj

CD

IlV

Verbele
f!o(J1J/lat ~pdQt'1l«1

10 ILl cu reduplicare.

Conj, verb. dll1jfL! ~i L"ljfl.l

ftO()O/l1JP i1pa!!to.

uJ.eVtaw
(.IEtadfJ1)p' pl'fipa,

= a muri, a sfir~i

'lfl'1Joa
ctV ~i

1jfl~1Jcu
Q

'to

.no,
ov
011"

:nA7jl:hww
xaxdw nl {3e1rpo.,

Radicalul prezentului amplificat cu (ft- sao v) sau j


11j'lIOI'al l~ow pulhiooll.(ll nevaop.o.l TEv;opal

nazall

a (stra)muta mormlntul = a Inrnulti, a spori = a asupri = vlastarul, unna~ul


= timpul,

I.ap!1d,w iau i.a,Od.w slnt ascuns po.-.f}dvcu Invit :ltvvOdvol'a. mJ illfvrxd~cu

l).afJov
1).0.601'

etA1Jrpa ).04Ja
(Jf:pdf}'1XQ

II xmed..
tXyllJ1JP'

imprejurarea

a expune, a lepJlda
expus, lepadat,

lp.(J/Jav
envOop.'1v ITt/xv!)

formez obUn

:nbwop.III

ix~to';, ot;· 0" dVIITetrpo:o .Ed2wv, O:Ol'a, (d) lldpo" 011 xa'tllrlfJ1JP' :naAmclq,

TUVX1J"a cu
LV

8) RadicaJuJ prezentului
pu{vcu

amplificat
lfJ'lJv

merg

.>

a,

= =

= =

0" aTO'

'to
d

,,€Xf/o •• OU

a creste Solon lege a stabili vechi


mortul

a) RadicaluJ prezentului amplifieat cu


u'P."viopol
vlIIoxveOjl.lU 80StBC

opolo"

otdpa,

= gurl

oii

ritpiEop.a, imoo:daop~u

drp,xo)1'1V
iineoxdp'1v

dtp"i'f)1tu

promit

fl"!UOX'1PCD

pefatl61JPI 7j rpgoll'tl.,
al'{T/J."

lao.
II,

d x!.lOxolJello" 011
01'010" al' (cu Oat.)

= obol (monetA) = a pIIrlsi, a alungs = gTij~


erocodi! mill!
= a produce

C) Radicalul prezentulnl
llam-cu tmping,
(antIC

amplificat eu ov

Urn
perf. 2 dndl(.llAa
-ono),rulelt'(I,

cbW~t/,,, (4rnU'1I,,,) diItrug, nimiCtlC 170

pallo" II /3ofJ"

po~
011

= asemenea = Adv. mai = boo


= cal

fn1ta"

171

Moisi gasH

de fiiea FaraoDului Ar"(O'lt't:OV

'A6pr:dll t!P.'~s cip"(op(oo (pe care l.a curnpiirat Abraarn cu pre] de arqtnt] 'ltr1pa. troY OlIO'l Ep.tJ.wp tau l:tX£p.· Kill e:'It)'Yj6o'l8lj6 ),Cl.OSe:'1 A('(u!rt~, axp!S' 00 (pina ce) Clveat1j [s, a ridicet) ~eta!.AEiiS E'te:pas. 06'1.'0'; I!'X.CLx.roOe:'toos 'l!;CI.'tsPcts 7](.lIDV tOU 'ltOIO:[Y hfle:tCl. 'ta. ~petf'f} a.im;)v (ca sa lepede urrnasii lor). 'Ev t<ji ']I.ctlp/f> ([n acest timp) 6'{EVvIJll"t) (soa nascut) MroliaijS. btelli!vto;: ak autoO, (dupa ce el a fost lepiidat)I &Y':O••,o 'f] Bu"(ttt'qp iJ>a.pad.\ ')tal. d.ve:8p€~C(to C(UtoV ~Cl.0t1i do:; 016'1 (ca sa.i fie prune).
Dupa Faptele Apostolilor VII. 15-21.

),~ot"l)aCLv Ctihos ']I.Ctt 01 'ltatepe:s YJt1roY, ']I.ClI. tJ-e:t's't'e(7)oCl. v sIs ~tXE:1l ')tal ~t:i;e·qaCl.v EY ttji p.vYJIlCl't:( tp t!w'fJaa:to

Kcueil'r)

(s.a

coborttl 3€ '1(1']1.006 ds

')tat he:-

II. VeTbe care .Ia Prezent ~i Imperfect intercaleaz~ sufixul ~u adical iii terrninatiile personate. julre r E}{. : lis!')\·vu°!1', ad.t.
111. VeTbe flirll reduplicate ~i i~ra suiix. "d-I'-l. slnt,

Ex. : radjcal
"

'{let.
SIl'

Indicativ Prezent 'P'Ij-!1(, 'lie


"

Verbele din prima c1as~ au radkalul terminal in vccaleie " • 0, Aceste vocale. se. lun~esc (0: si e in 'Ij, 0 in "'), la cele tre\ p'ersoane sg. ale IndlcallvuiU1 Prezern ~1.lmper!ect activo De asemenea aceste vocale ale radicalului se lungesc la Viitcr . Aorist I activ ~i mediu, la Perfect ~i la Mai mull en Perfect ~LctiV, IX ~i 6 in'll. 0 in OJ, intoCl'llai ca la verbele contrase 1n "Ill,
EW, 600.

Exercitii. J:61w,' .6I'o1J~ ,,(!a"rloTow Til ll:dAEL "a T t f) "I x e v· Ot no }mol b lol~ "£><(16,.. 0 rot,aOIV dBoAOl' l. t' { 8 e 0 a V. !J1 To.. i11tf.,! d..tJealltwv 9l1lovT£illl~. 0[ :!(?o",)6elJ.o. ",Wll"" d". Ii 0 I " d/-lolllv P.iUAOV {Jom. ~ (de cit) l;mwv 'l'wlJiI.

£.

ImP

e-

Nota. Pentru verbele tt61jtJ.I, '1YjI"I ~i ~lo"Il'Aoristul ll lndkal' I cele 3 persosne ale singularului este neiotrebuintat. Aceste 3 's. IV b au un Aorist I, tntrebulntat numai la cele 3 pers. SiD· ver e IIIdicativ a . . . iunea " .. format de la radica 1 I Iung:'1 ~l Ierrmna \. u gu Iar, In ' • 1l' in lee de Clot ; ~ey!']I.GI, 'i'S1.ot. uCll"O:. J. Verbele in 1'" cu reduplicare Conjugarea verbului
d.6Yjofu

rn

ObservaTi

gramaticllle

eupun

(lad. &£) Activ.

Verbele in 1'1. Aceste verbe se deosebesc tn conjugare de cele in CIl numai la Prezenr si Imperfect Ilctiv ~i medio-pasiv, precum ei 13 AOTistul II activ ~i mediu. Deoseblrile slnt acestea :

Diateza activa
Prezentui
INDIC . IMPBR. CONJUNCT. OP1'~T. TL

. A. Terminatiile personale se leag1! direct de radicalul verbului, tl.B!.p.~v, t!oBeon:, nu cu ajutorul vocalelor 0 E ca la verbele In l..6oO.I"6V, M.E-t" '
(0),

S.•

T'

l·l}rj· /-II eu erj~

pun
,{litL
o

".8W pune I
tt-8l rw rl08

eu ,~

t.-6ii~

pun

B. Terminati ile
..t:e.
--(lOt.

la lndicativ

Prezent

slnt.

fLI,

r;, -er,

-(LSv,

d·f)'7°01

tl Ot{~, pun. 11·Od~ n-6~ip.6. n-8ti-rS TI 86ir"

~"Jj'eu

3l

t,.f)w·pt •

Verbele tn I"l se impart in Irei clase: I. Verbe

'PI. Il-fJe·p.ev -r1-lle-7:E .1' 9~oal"


INFINITIV

tl 01-r6
tl_OivtWV

n·8~-tB t.05lOL

eu reduplicate
(feO(

in

numai la Prezent

~i Imperfect.
.IObal " p U ne

PARTlN!'IU

Ex., radica I

" "
172

Indican v Prez, r-tr·t1J.tJ.I, asez, Ih " ~1-61J.p." pun. " e T-Yj.p.t, arunc, " ~o " 81_8oo_p.1 dau.

.M. tI Oel~; t.8~io~; F. 1I.~£ioa; ,iOt.ro!: N. nOb;

tl8b10~ eel COle pun.

173

INIlIC.

IMPERAT.

C.ONJUt;Cl'.

Imperfectul S,

illdlcativului Pl. e-,(-Oep.e.

a... l 6"1v = eu puneam, !-1!l 8::t(

PI. " 6e-I'-060: i-ott


98.-.:8:

~l-ae-()ij& 'tl-6£v-'ta.t

~l-Oe-DOe ~l-O~-OO",~
M. a·~i pun.

,\-aw·I'.6~
~t-6~Gfl.
PARTICIPIU

,,-ll.-I-,..e..
,,-e'·i ...
'tl-6t.·\:~'tO.

OPTA't.

Vlitorul I tndtcattv: 3>10,. = eu vol pune. Oplatlv: 6>1"-0.-1-" = eu as pune, lnftnttlv : Oit' .... = ca va pune. Parllelplu: 61j-o-u", ilir-a~~aa,

INfiNIT1V

~(_6.·o60:' = P. a II pus.

M. ".0,·1'''.(
P. ".6e-J>hTj N.

= M. tel caT";i pune P. eel care eSle pu,

%-0 .... ~
rsorc,

eel care va pune, Aorlstul


lMPE~.

,,·a'-l'e'G"

1I
001'11. OPT.

Imperfectul
eu 5! pun.

Indlcatlvulul
P. eo eram pus.

S.

!'~r,-KO: - eu am pus.

8m lIi-~ pune l 8.1......


lI.1-'ts

lI.i'l1' - eu a~pune.

M. eu iml pusesem,

PI. .-6.-",.
'-IJ~-"" i·~~-"o.v
INPINITIV

!~"l'xo.( f-IJ'Ij-'z

Inj·c

ilel1jc
6dr,

S. E -,,-at.p. "I'
E·,(-O.·ao Viltorul

PI. E·".Oe1'ea~
.·ti-O'dOs

1"",·",.,
~."",

D~

a.i",~.

lie.,.

t medlu

tii,,'tU)\I

iI/j,I-dl PARTICIPIU

llei:! •• eel care a pus.

Indicativul:

l}ij-o-op.t1\~ eu iml vol pune, Optattvul: thj·.·o'·

~h:l.ya~ .

ca

a pus.

ai.~o~M. lleic; F. &0.100:; tlei"'l1' N. &~,,; &"tQ~.


Perfectul

_ mt-as pune. lnfinillvul: tl+rd-t·a61l1 = cA-~iva pune, Par1'''1' - eu -e ttclplul; 3"l'O-D-l'-E~O( - eel care-st va pune, Aoristul
INDIC IMPERAT.

II
CONJUNCT. OPTAl.

Indicatlv: ,i-B'>j.,.il = eu am pus. lmperattv: ~£-6'7J-';"'C (08\ = sa Ii pus I Con] unctlv : ,,,-&iT,,,,,,, = eu sa Ii pus. Optattv : ~B'{)~' ."'1'-' = eu a~ Ii pus. Infinltlv: n-B"I'lIl'I1' = a f! pus. Partlclplu : ti-~... :£w" 1:<'~7j':<!lrl1, ~Eo-61j""'o~ - eel care a pus. Indicativ: Dlateza medle,
I~DIC.

eu mi-am pus.

pune-jl \

en s~·ml ll pus.

eu mi"$

pu.

S. £-6E-I'-"I'
~-[lou

I}d-!Lo., !loii

&~
1I~"1l'

E-6E-~O

&i·oO",
I}. 00,

Perfectul he-60"1 = eu pusesem.

M.

m. c.

PI. ~·Oe-!l.OI1
ii-Oe-crUE
e-OE\I'tfJ

&o.-l'.el1
.WI PARTIC.IPIU

flT!·.6,
II.,

l}i·oBw,

a,·i·I'''i' &s·i·. a.·i·to 8,·1.1'!~ &.·i-ofl, I\E ;-'<0.


I care !I-J pu;.

Conjugarea verbului ~i6£f'Il[ pun penlru mine, ~I diateza paslvll., Prezentut


IMPERAT. CONIUNCT.

INPINITIV

slnt pus.

1)'·aOal - a-st II pus

M. I} •• I'S'O!; F. &.-1'" '''1


V l!toru 1 J pasl v

re

\1 eu pun. P. eu !inl pus.

1 P. III pus l

M.

OPTAT.

pune-Ii

M.
p.

sa

9~-ml pun.

HI pus.

S.

M. eu rnt-as pune, P. eu a~ 11 pus (de clneva),

~i-~!-'~'1j.

~'-M,·[UU
-:i-'J!~'lt.i

~,·B~,I-!l1j'
,,·Be-l·o 't,·O.-i'to

1i-~I·.~' ,1'~1_'.

...-~i·"'I"'

't'-~
1'-~T!'«1\

eu vol II pUs. II pus. Indtcatlvul: 1~'O*,'O''''~' ~ " . .~'" cA va 1nilnltlvu1 : <j'.'lja·' f11jY = eu as tt losl pus. I care va II pus. l1S Paructpt ul . 'te.D7jo-o."t,o<, 'Ij, ov ... ce

Opl81!VU

I' .

"'V'I

"'.-01.

174

Aorlstul pasiv Indtcatlvul: '-~E-e."" = eu am fost pus, Imperatlvul: ~-a"l-" = sa II fost pus I ConJunctivul: ,e-OUi eu s11II fosl pus, Optau, = vul: «_O."7j_.=eu 3§ fI fosl pus, lnfinilivul: ,£"6'ij·.o.,~ca a fast pus. Participiul: 'te-6~T<;;, ,e-6€,<OlI, ,<·8e, = eel care 3 fast pus. Perfectul Indicativul: ,,,.e"·f1(lL = M. eu mt-arn pus, P. eu am fast pus, Imperativul: ,'-Oot-G. ~ M. sa-tt Ii pus, P. sa tl fast pus. Conjunctlvul: ~.6.Lf'6,OO: W= M. eu sa-m: fi pus, P. eu sa it fast pus. Optativul: ,.Os'f'''.o' dlj" = M. eu rnl-as 11 pus, P. eu a~ fi fast pus. ln linltivu I: ,.-6et-~6(l' = M. ell ~I-a pus, P. c11.a fost pus. Partlclplu: •• ·6&L-f>tVO<;' 'I, 0", = M. eel care st-a pus, P. eel care a fast pus. M. m. c. Perfectul Indtcattvul : s-'tE-6el-f>71~ = M. eu imi pusesem, P. eu fusesem

II
CONJIlNC.

Aoristul

I1-101C.

IMP"R.

S. ~ PI.

~ ~(l -

eu am aruncat.

W .... eu
E<; - arunca I
~c;

sl arune.

",'#1<: ~'5

i1
WCt INFIN['[IV PARTICIPIU

E'fIo"
~r"C!

erottv .e:hcr. .. _- a H aruncat.

etev. 1.,n~ - eel care a arunt.1.


elQ'Ij~ i~'tCiC.

M. £t~,

F.
N.

d"tt,

e,

Perfectul Indicativu!: eh'l - eu am aruncat. lmperattvul: .[we ia8I'" sa Iii aruncal! Conjunclivul: d.w = eu sA fI aruncat, Optatlvul: • = eu as !i aruncat. lnfinltivul: a.I·= a fi arunca\' Par£"OL!,-I licipiu:

pus.

ConJugarea

verbului l7lflo" arune (rad, e), Diateza actlvl Prezentul


I"'PER. CONJUNC. OPTAT.

"'X we; = eel

£'....

care a aruncat, M. m. c. Perfeetul Elx'I] = eu amncasern.

INDIC.

S. L"lflo'Lt'll; ''la, PI. iep.'"


tt-re
[;';-OL

eu arunc.

tro '.,-anmdl
r~1:W

eu s~ atune.

(11
[iiJI-'IY

i~

td'1jV - eu a~ arunca. lel.,,~

lndicat!VUI:

,.I'l
ie"[I'-~~ i~i~ teie:,,+
PARTICIPIU

Diateza

ConJugarea verbulul 161'4' medie, m!l avint ~I dlateza paslvli, sint aruncat. Prezentut
CONJUNC.

!S.~E.

[ey'tw'JI
INP INITIV

tijtE lGiGt

~i.. - a arunea. . '2~

M. l£i<;.,
F.

le,,~ -

eel care arunca,

M. eu ml avtnt, M. ~vinl~·le! M. eu sa 11l~ avinl. P. eu sint aruncat. P. Iii aruncat l P. eu s~ flu a;uncal.

INDIC.

IMPER.

l~i"CIO" iel(l'i~ N. [~~I [&~'o~.

s.

,a",a.1
t£Ga1. LE."t:ctl

iW[l(l1
lEOO

Imperfectul indlcativulul S. l71'- eu aruncam. PI. r~l-'e,


ie!

lil
LijUI i",!'-,!lei lija6E
hi)"'1'tG-L

leaO", heBE ii-aOu"

PI. [~f'-e6a. t£.6£


te.\I'tr:tt

Vlltorul lndtcattvul: -ii.," ~ eu vot arunca, Optat!vul: arunca, Inflnillv: T;ae" = ci!! va arunca, Partfclpl care va aru nca. 176

7joOtl'" ~ eu a~

ul:

ii"WY'"

eel

•L.a e

INPIN''''V
(l, -

M a se avlnu P_' a n arumal.

M.cetM. til"~o~- p. eel F. ill"lV'II N. i""O~

p,.~TICIPIU

12

Imperrectul
M. en m~ avinlam.

lodlcatlvulul
P. eu eram aruncat,

LEe
PI. till-a6«
Is<l6e
rlv"o

T I A.

il

lll-il

S. itl'''l'
fEOO

Viitorul mediu Indiealivul: ijoo!-'tXt = eu rna voi avinta. Opt~tivul: i)ao(I''1~ = eu m-as avinta. Infinitivul: ijoeo6tlt::- I'll se va avtnta. Partlctplul: .. _ ~ ." '" = eel care se va avinta. 11QO!,-,'''' .• " , Aoristul II .Mediu
INDie.
eu m-am avtntar, IIrIHR. CONJUNC. eu

al'int.~-leJ

sa ma
'ii

OPTAT.

avinl.

eu m-as avinla. slp.?jY

s..• [!-'''l'
Eiao
Et'tO

WI'(/.I

CONJUGAREA naea!(aUw
Qxpiro

VERBULUI a ruga

to''Cl]ll ••

oii

eto
EttO

saBw

PI. alll-.81l
.rolle
(["tITO

7j~(/.! w!-'e{J1;I >ja6e


wyt(lt

ELf'eOI7. d~E eT,,;'to.

= a ~vlli, a pregeta

lro,
a.v{Otf/pt

INflNJTIV

PARTICIPIU avintal.

SIl'6<1:1 eli -

5-3

M. ep.e.o,- eel care s-a avintat. F. el'i~1J


N. E!-'e.Oy.

.0 tlnEgwov, ou
nuglolf/p'

= =

Prep. cu Genit. pin! la a se ridica, a Be scula


foisor, cerdac

Viltorul

Pastv

lndlcatlvul : 1:6,,;oo!-,-<l1 ~ eu vot II aruncat, Optativul : 1:6710011''1'' - eu a~ II aTUneat, Infi nltlvul : eO~aEa6a.t = ea va II aru neat, Parttctpt ul : .6'10°1'''°<:, -~, o. ~ eel care va II a ru neal.

;, xl/ea, a~ xJ.aiw ilx~dUw


l~w

Aoristul Pasiv . Indlcallvul: "i611,=eu am fast aruncat. Imperatlvul: iB7j~I= sa II lost aruncat t Conjunctlvul : ~eUi = eu sll fi tost aruncat, Optattvul : Y.!.'"I). - eu a~ Ii fost aruncat, Inflnltivul: 1:6ij.GU = ca ? . lost aruncat. Paructptul : e6et<:, ~OevtQ<:, eOo;,oil, e6£ia'l~' ol6!v, o&'''O~ = eel care a fast aru neat.

IO

y6vu, rOVaTIJ~ neooeuXopal


dvol)'w d oqi}aA/tdc;, ~ Xelll,

ov

xE1ecic;

rpwv~ro

Pertectut
Indlcattvul : ei!-,!1.t = M. eu m-arn avintat P eu am Iost aruncat, lrnperattvul': etoo = M. sa te Ii avintal: P. 'sll II fost arune.at. ConJunclivul: €'f'.VD~ .r, = M. eu sa mil II avtntat P eu sll fl fost aTU tOt '. ct lui' . ,nea. p attvut: ~t!-,hD' et"lv. IntlnlUvul: sTo61tL. Partlar~nc~tp.,.o" "I, Dv = M. eel care s-a avln tat. P. eel care a fost Indlcallvul: aruncat.

Caw

a inf~ti~a, a se inUti~a = vllduva = a plioge = ada. afar3, a goni = Adv. afar~ = genunchi = a se ruga = a deschide ochi = min'" = a striga = a td.i

&'-,"'1"

M. m. c. Perfectul M = . eu rna avlntasern,

P. eu fusesem

J78

Aorlstul II
sl~ to I.".pwo. "Ill ",,,pSo"'10"'v "'u~1ji ,,«a!Xl !Xl x:7jpt&, ,,).«(ouoo:,. 'Ev.fJII~';'. •, E~" "ci.~<; 6 IIi1:po, .Ill a.tt; <iI yl..o:<o: "po .....u~""o xcz\ d",. (zlse)' TIl~,6<i, 0:'''''''16,' 7j 3. 'i'0I~~ ~ou~ i><p6a).!'ou<; czo<iJ' ,,!d ,Bo(;ocz (vaztnd) to. IIi<po, .."s.6.~'105 (a sezut) 8oiiddind) 8. czil'ri.! X·'r« (;..e"t'lo~ Ilu<ij; 'P"'.'ljo",' I.E ,out; a.Tlou~ x!ll ,lit; x:1\p<x<; 1tl2pe,,~o., t>,h7j. eliiall. (vie).
INDIG .
ttl

'''''FER.

CONJUNC.

OPTAT.

am a~eza\.

a~eaz~-iet

eu sa a~el.
11'1:<1'>

eu a, ~za.

S.

,0<'I)V

ea't'l/'
60<'1)
aO<'1!L··

'J<~C:

aw.i"l' aw.l'll~
O<lI("1 0<",\1'"
o1:111u
atI111'V.

Din Faptele

Apostolilor

IX, 38-42.

0''''
o"t"Tite
a't~'t"tw\l

PI.

otUi!LEV <>tij'tS o<iiia,

Obsendi:rl gramattcale

$0''1<5

6.o~.,av
INflNlTlV

COIlJugarea verbulul

LO<'11'-" asez (rad. "~!l)'

PARTICIPIU

Diateza activi1 Prezentul


INDIC. CONJUNCT. = OPU.T.

_ 3 It a~eZ3l. 01:"1]"" = en a ~ezal.

M.

01:1i<;, O'4:~<O' - eel care a a~etal.

F. o'tiiaa, <)-w."'1~ N. o-w.v, <I~IiV'to~.

,0'<'11'-' - en asez. '''<'1' iO"Ol

,,,,0>
t00t4'tw
lOi'4,,[,E

eu sa asez.

loC'lj - asea tlll iodj~

lo~11]' - eli a~ aseaa. ,,,wi1](


[,1".('1 td'tQi~ lo"Cal'f'!l.

tO~4~'
ic:Jtlivtw",
INPINITIV iCl'to."J!lL "'" II

io'tV io'twtl€v

,,,,a,,,,' ..

lo~,e
iO'tWOl PARTIC[PIU

Perfectul Indieatlvu!: ~O'1'j"\1 = eu am asezat, lmperativul: £G't"Ij.. clic \<16, sil fi 3>iezatl Conjunetivul: = E.Ot7j.... = eu sa tt asezat. Opta· Ul uvul: Ed'Yl'to'I'-' = eu a~ Ii asezat. IntinitiVul: EO't1j1(tvl1t - ca a a~ezat. Particlplul: £Gt1'jltW~, aOt'lj"ula, i<l't1jltll( = eel care a a~ezat.

M. m. c. Perfectul
Indlcativul: Diateza ~lo,-.j~"l- eu a~ezasem,

aseza.

M. io~-la,~.,o~ - eel care a~eaz~. P. ia"taa~A(J't"d.Q'l]t; N. [a,ti.-ia~.,o';.

Conjugarea
medle, paslvi1. sin! asezat.
INOIC. IMPER.

verbulul rotal"11 asez pentru mine, ma asez, ~I diaten

Indicativul

Imperfect PI. lotl21-'5'


la'tll'tS
tdUOClY.

s. <a'1]iI
,o("lj(

- eu asezam,

Prezentul
COt>!JUNCT.

O,TAT.

laPj

M. en irnl asez.
P. eu slnt asezat.

Viitorul
O-ijoUl- - eu voi as aseza. Indicattvul: .'. Inllnl seza. 0 ptatlvul: O"1\OOlf'l = eu as • tivul. "''!j'"'' ~ e~ va 8$eza. Partlclplul : . 'O'JO"', "~~'O'I = eel care va aseza, ' . o't"lOW" 0'1]-

M. eu ml·a~ a$eJIi. 8$ M. a$eazlHi I P. eu sA Iiu 3$1'&81. P. eu(de II a~elal clne.a). P. fii D$ezatl M. eu s3-ml a~ez. \OfO>f''''' i<l~lJ
io-rirtllt

1~q.'1·
itnOi~ea ,auio8e l(KGIi"co·

S.

10<<%1'-\11 LO'tt10'l,l

l~io

Lata"ti'%t

i"to;OO io'tciaSw io,l:IaO& ia~cioQUl'"


••

,aui'll!

Aoristul
~eazar Indlcatlvul: t. <":0 J

I
o"t'ijaov = a-

PI. \Otci(,-EOo;
ia~Q:oije

i,,'Wp.a6l1 id~06t
iO~W...'tlll PARTIClP1U

ll~ aseza.

-.
180

""1,,,,.,

~•

"",";01:1 = eu am asezat, t J' mpe,ratlvul: ae I, nunc lvul : "~·,,,w eu sa ase 0 t t = lnftnlttvul: -} z. p a rvut:
. at'l'<X1 = ca a asezat. = eel care a asezat,

io'to.,,~Ct~
,NPINITIV ;0<4000:( _

".'1\0(1'1-'1- eu Partlctplul: on'p4, ot>1' •

a " a~ezBI.

~I, a~cI3.

l~'~

'I). GV-

ce 1 eare 1'1 ......

L£C
Imperfectul
M. eu iml asezem. S. io.a!''ljv l",aoo
to'ta'to

TIA

a. UII·a

Indlcatlvului
P. eu eram asezat,

P. lo'tat'e5o; ,0~Gt06e
rO'tCl:veo,

Vlltoru)
f''I)' -

Mediu

[ndlcafivul: odjoo!,-"" = eu iml vol aseza. Optatlvul : eu ml-as aseza. [nftnttlvul . o~~a.O'a",= ca-st va aseza, Par· uctptul : O<'ljO'''f'!Vo~, 'I), Ov = eel care I~I va aseza, Aorlstu! I Mediu Indicatlvul : !o~oti!'-l1' = eu ml-arn asezat, lrnperatrvul. o~"ijOil' = sA-II II asezat I COJlJunctrvul: d't..jawt'''' = eu sa-rnl II asezat. Optatlvul: .'t"Ioaif''!/v ~ eu rnl-as fj asezat. Inilnltlvul: a't..joGtoOa,= c~ $1'3 asezat. Parttctptul: o''ljoGi!,-evD~ 1/, 0> = eel care sl-a aseaat. Vlltorul Pasty lndlcattvul : a'to;61)aof'4' = eu vol II asezat. Optatlvul : o't"S'Ij00'","1' = eu as II asezat. lnllnttlvul: a,a6~o.,,6a:, = ca. va II lost asezat, Parttclplul : ota8'1ja~"'EVo" 'I), Ov = eel care va II lost asezat. Aorlstul
lndlcattvul : i:o't'i8'1j>
=

o~"I~."
CONJUGAREA VERBULUI c.l~"'fL-~'8rt1.vufL-~ i ·p,~.l. ~ mo~tenirea nici pasul, distants unui pas picioru! stlipinirea Adv, astfe!
a naste

'I

,,).r](}o,)oJ.;ia,

a,
_
eW;

0.06£

YO Pi1p.o, atD; 6 noV" n066; >I X(11:t10Xl'Ot~,


QUTwt;
l'E')'lr

dw
01)

Pasty

am lost asezat. lmperativul: a~ttQ'lj'tl- s~ Ii tost asezatt Cunjuncuvul: 0~«6ffi·= eu sa Ii lost asezat. Optatlvul: alta~dl1v = eu a~ II fost asezat. In tin lttvul: a~IEB"ijvCII ['a = a fost asezat. Parl1clplul: a~"O.t~,o.«Oe'oll, a~(lOs, = eel care a fost
eu asezat,

6 ;n;Cl1(11t1(lZf);, 61Ji.6w
,1noM~rol-" '~j .A iylInr:o.:,

patriarhul
a pizmui

=
01.1

Perfectul lndtcattvul : SOItaI'''-l = M. eu ml-am asezat, P. eu am fast asezat. Imperattvul: eO~MO = M. sil-ii fi asezatt P. sa fI lost asezat l Conjunctlvul : eQ'i:af'i.o~ i:. = M. eu sa-rnt II asezat, P. eu s~ fl fost asezat. Optatlvul : ~ataf'e.o~ el~~ = M. eu mi-as fi asezat, P. eu a$ fj fast asezat. lnllntttvul : s,,~«aBO:I = M. cA si-a asezat, P. ell a losl asezat, Partlctptul: Sd'i:ill'lvo" ~, o~ = M. eel care ~I-a aseeat, P. eel care II lost asezat. lndicatlvut M.. m. c. Perfectul . ea'i:ClI''ljV = M . e u Iml asezasem, P. eu fusesem ,

XOe!<;, no.; 'I Xa!ewve/a, a~ i5eil<l'VIII 11 liei!<;, d, o 'AAE~an~t;IO'::. 0,' bw5dxn'ltL


<P1JI.i{

f!

vinde Egiptul gra~ia = Cheroneea =~ arM. = stejarul = Alexandru


II

II

dlloqnlll'

a zice,
II

indica
II

zice da,

II

afirma

zice nu

aoezat.

Aorlstul
INDICAT. lOtlll(\1 ECjU)XIl.~
-=

11
OPTAT.

IMf'ER. dill.

CONIUNC.

eu am

fitiJ """ cu 33 tlau,

00<;- dal

tj~" (j~J

eaUl"t:'
e~<.tJp.E\I
~I)~<E £OOOrlv INFINITIV

0"'["' ource
~WO'l

iIot'llY - eu as da. Oo''ll, tOt'll


OOtP.E'I 1io<u ooth.

PA~TICJPIUL

Ooservari Conjugarea verbului,

grllmatical

c (rad, 50). Activ,

8(8wfll, dau Diateza activa

M. aou~, 06 .. 0~ F. ooual1, QOUaljC;:, N. GOY, M,~or;.

eel cere .i d~1.

Prezcntul
IN Ole.
1M PERF, CONJUNCT, OPTAT,

Perfectul
lndlcauvul: 8e(,wlt~ = eu am dat. lmperattvul: OEOW''''~ ,,{ll sa Ii dati Conjunctlvul: o.OWXW = eu s~ Ii dat. Optatlvul : 8&&,;,~~'l" = eu as Ii dat. ln linilivul : ~!Ollm'va.t = a Ii dat, ca a dat Parttctpiul : (,£~W"O)c:, OE8,"ltUll1, Q'~Wxoc: = eel care a dar, M, m. c. Per lectut
lndtcattvul:

S.

Qi6(~.1lt eu dau -

~l3(pi

MODV ctli! .lIMrw

/illiweu b,6(0,

sa

dau

tn{)ol1'}I' JliJo{'1~ ()ICJO{'1 IldJOi{lF." Qldoir& QI"oi£v

eu

a~ da

M3wr;, Pl.
6160IIEV

0,641
OIOWIW'

o'~oao,
INFIN11'IV

Mom

UIJore
O!oJvrwv

oldrim
~tQ0a,
PARl'lCIPI UL

l:ilE&WX'l'1'" eu dadusern.

ConJugarea
Di a teza
sin t dat.

verbului

OiOOf'''"'

6.6dJ'a! a da

M.

F. N_

ou50";" cl,a6~ro. eel Olooiioll, ~lclo";at'Jr; cluMv, auld"TO,.

med Ie, da u pentru

mine, ~i diateza

pasivl, eu

Pre:zentul
INDle. 1M PER. CONJL'NC. OPTAT.

Sg,

iV/dow;

Imperfectul Indicativului ia/~ovv cu daoJealTl PI. i&l6o usv


N){Qote tlJ{(jOO(I.,

M. eu imt dau, p, eu :?i[l1 dill.

Nt <l8-li! P. [ii dill!

P.

M. eu ::,il.-mi i.L1LL eu su Ii" <l.tI

P.' eu .l~ II dal.

M eu mi·a~ da. 0,80<1''1)'

M1uoi'
Viitorul

S. Otajjp.~ll
oi~OOa.'l

ata(t;P.7c~

~tooao
~Lfirj,jfJLU

iltotio
3(00),(1.1

8.00,0
o,Bolfl

lDdltllivul:

QWClIO'~u

vul

Participiul'

d.

Optat.vul: ~WI)'ClllJ.I,~elJ as da lnfiniti0 '. • ~. "'0<0'/, o!t>l)'oooa, ~WClOV.; eel i.rrc \.1

~t~G~(l' oli)61'·O~ BiaoolJ.


~[hv~:l1

~L6fJ~fJe oto6oUwy

",8"'1'.011 o.&,;)~65 &00. •• 2.

&,30[,..64 3wQt.

ISfl:;ITIV

PAR7IC'PIU

.It a~ da. H,,1I" = P.• Ii dJI.

,\I.

• •.

F. ~,~,'lj N.oIMpe.o •.

','00l-'~"o<:- P.

_ M. eel care tst da eel <are esre dal •

Imperfec tul Ind tea rivu I ui


.\1. ~. im; Jade.ro. P. eu erarn dal.

Perfectu! Indicativul: ai.~ol'(X' = M. eu mi-am dat P e f . ,.. . ' . u am osl dat ImperatiVul. O£Of.oJO = M. sa-u il dati P. sa II lost datI C . 'M a Ii onlunc· livul' ~;;Ol"""; w = . u S -101 dat, P. eu sa fI lost dat 0 . lallyul: ~,,30t'-'·'''<: ,hi" M. eu mt-as Ii dat, P. til as II 10s'l / lu!lnllivul: ~~c.~aO",= M. ca sl-a dat, P. ca a lost dat ParliCIPI~I';
i"Oul-"·'Q~· ".
0', ~

PI. !0'001-'£011
~ai8oaIJe

M. eel care

sta

dat, P. eel care a 10SI dat .

M. m, c. Perfectul
lndtcauvul: tiiEil~I'''l.=M. eu Iml dadusem, P. eu lusesem dat.

Viitorul
Jildicalivul' ;:';';'6fL'%' eu mr-as da. Infinill\llIl:
]It''Aft ~

mediu
VOl

Conjugarea

II Verbele In ''i~1-'1 -uerbulut. ad~,ufLl, arat,

eu imi
=

1;un,ofJ!l1

da. Optalivul: 6WOOtl-'''l'_ ca-~i VD da. ParliCipiul: ~'"'O.


I~DIC.

'Ii, ,,,' eel care-st ., =

va

da.
f] Medj\J
CONJUNC.
OPT A.

Dlateza activii Prezentul


I~II'ER. .1rala I CONJUNCT.

Aoristul
INDIC.

eu ~nal.

eu

..a

OPTA.T.

3"11.

eu .~ M~I.I.

r.

S.

~E ~'l,-'''IJ-J-L(

QEIX·\lU-tu ~etX-\lU
~£[l(-'oju-tU)

~ar.tJ

::;'-1LT,,-eu mr-arn uat. ooti-da-lif ~ ~~w Gw'tat i\Wl-'eO~


801-<0

~='\)l-·"u-c;
~~tX-'/tJ-:lt

&"x·.~·"]t

on",vu'1J

am.·,u-o.~
Mtlf-\lU-f.lL

6EtX-.,U.Ci\!l'

!~7.t 'V'l'-'-~~

PI.

(j~t'l..-·.dJ-ll£'l

~ElX-\iU-Wp.~'II

be:lX-W-(dllE"
~tUi.-vU·OLti

QE:tx.-vu--;:~
~~'~-'J'r~;1t INFINIT[V
~s..1.)!""'!J"'·I'l.l j)

QEL~-vU-'tE
(IE ~'!COo
y~)-'~ 'tW',

~HX-·~~-·~r:.E
~HX"·IU·Ui"l

'""n~
I ·FI.~nIV

owaO,

ovit'-£a"
6oio{JE
~()i·'"tlj

DUI-yU"OIE''lI.

PARTICIPIU
,Ifflhi

I\~. ~SLlI:-'\IU"~~

OELlI'I',,h"C[lt;:OEUL

ce: care Milt,\'

PARTICIPlU

F.

atLJ-'IIU-al1,

"b~o"'lr.-

~,in'- ai II dar,

M. o;'!,e',~<:- eel F_ GU!-'EYTI N. ~~I-'e.,ov.

N. ot.tx-VU-v,

~tLx~U\l'tOC

Imperfectul
S. ~_"~ElJ~-"O'J
to"\)

Indicativlllui
PI. t-8tix-W-i'h
i:-&t.X-'IIU-tt

,lr,lr,lm.

Viltorul

pasiv

~-(hi:l·"'J-a«'_.

Indicalivul: ';,lJ'Ij~~l'-l' eu :01 Ii dat, Optativul: = SoO·~~,,rf':'i,eu a$ Ii lost dat. Inhnitlvul: ;"JJ+"~'~:l'= ell va Ii dat Pattlctprul : ?.-In,,',,_u "'" 'I'j. eel care va II dat:
'II ~

Aoristul

pastv
1(1

Vlltorul '.. ',' . a~ arala. lndtcattvul : a!I~'" voi ilrald. UJlt~li\ ul. O-I~Otr' '-lEo.. ln tlntuvul l,~:h'., = c,\ va urilla. I,ar IICIPI 'ul". 'JEt ~U>' ,. ae"f/JiIQ, "" eel carl: Vii ara IH.
ee-

w:::,1
Pari

II f

II (' .. on}unCllvul. '"Jj'~J - eu a Ii foSI dal, '(I I Ii t· 1 • ~'lj-,j2, =- r a ,/ "lost pi eu ~ II 10 I rial In", IVU , u &.Ilel';.. vljt.n, 1",111, eel rare a If) I dar. ""

In!catlvUI: i""'r~.=elJ

am

dat, lmperatlvnl:

~W''1t!- sa Oplallvul:

hultcatlvul
CIJllJUIH

Aoristul I ~~,'£a 01111 lIr~la1. IlIIperalivui:: ttvul : i);,tw - CII sa Ii ;lrAtat. Opla!lVU.
:
II

dat.

ararat
1,.. i(J.y -

ln llnuivul eel care

: ',!lb. aratat.

II

Ii aratal.

...0', .. • III ... ParllClplUI: kllaC.

IE ... aratll II

8,

(}!(.Ic,

Indlcal1v. '1' ul: '.asiX"' = eu 511 fl ararat. I Conjun. IV ."". , . sh Ii arala1, . 'tal. Infinilivul: ~.O"lX"·'IX! ~ a h arata1. eua~flara I care a ~rd"I at. • "'.:I.'Jtl).' = . _'" ,'.,vi;;- ..... ce
!......
I

UI'DE:&rXa-

_ am aratat.

Perfectul

Imperattvut:

&.a.,.,w,

·,0 Op1ativul'
h.(]l"t:

AoristuJ

Paslv
ell 3

Indicativul' O'r,~l = fii a~M3t

Par-

vul : I,stXOS,';v = a~ iJ ararat. ..I ' (. (, (ParticlP'U : ""I'.J€<~, 'SlI'.JEt07.,

Can,lunctivul:

1.1;o;XO'l),

eu am fast ar~t t
""1.0,,1 = Inlillitivu)'

j'cipfu:

M, m. c. Perfect ," - ell aratasern. IndlCJllvu1: i~<o"X'1 conJugarea medie,


ar~t

'~QS~~..I_XU{t;t, (;::f.t~lX.OJ.!

t)E: #-

A.

DlaleZ'3 sin! ar3lat.


INPIC.

verbulu pentru

i .ile:lx-.o"l'o.,. mine, ~i dlateza

pastva,

Prezelltul
IMPEPAT.
;lr;ll.

CONJUNCT.

OPTAT.

P. cu

111.

('II

imi

J'A •..

:;.inl ilI.11i1L

P.

wl':I-" Iii ,JriII,U!

j\,\,

P.. 'iil fill nraun.


~S;t X-VU-LUt.1~:V.

s~-mr llra1.

M. mi-as arata, P. 0$ Ii orillal. ~El~-"'U-Ot~"v


~~"X-\lO-OlO
6.£tX-"U-UL'tO.

Perfectul Indicativu!: oi6EQP.'l1 = M. eu rnt-am aratal P ar~ta1. !mperallvul: "~O,,"O = M. arala.-lil P. iii a;at' tTuCam Ios: tivul: B~~"'·il~s·,~:;= M. eu sa-rut Ii ar~lat P. eu as; I' onlunc· w 1 II I'" . (" M' ' a IU Bralnt O~ a .tVU I' ,:s~~'1ILO""'J EMlYJ'a= f' . ml.al~ Ii ararat, P. as Ii ar~tal' In ttn I IVU : "",siX ol, = . ~ I ar3ta , P. a II iHataL Partiel iul: ~,",q\lh";, 'f" "'J = M. eel care st-a aratal, P. eel Car~a lost a;atal: M. m. c. Pertectut IndicaEvul .• o;C,.[iW'i' = M. eu irnl aratasem P. eu lusesern aratat. ' Conjugarea verbuJui 'fWi, eu zlc,
INDIC. IMPER. CONJ.

sa ii~perallvul: kil' •. _ arMa\. OplaU_ . ··'Z'Jr.·,o., = a It • o"XO,;, = eet care ' f ar.la\. a ost araln!.

S. o"x·vu'~ll
O~(Y.~·"J',~~ ~:n-',TJ-t!l~

adX-'iU-f.;CI

OEtX--JO-"{l (t::l"l.-'oIU-"7j't!ll

S.

'l''I)!1[-~u

ztc.

f¥W

ell

:-\1

1:1C.

05t1.-,ll-of}w

PI. o,,,-.,j·I,,,IJa
05.t't-W"'Jfa.l

od..... -w-aOE
~:;:lx-"~-rJ(htfl,l

~~~')I.-'/u~liJIJ.~na.
~'5L)!,-'Jlj4ifO(Js ~E~j{-<~rj-lH\l't'ClL

6Etlt~·.u-r)~~sOI1.
~~~x.'''-'J6-0lcrjS. osUr.-"U-DtvtO.

'f~, ~al PI. <Po.l'~'


'fOl~e <pOlO'[
lNFIN!TIV

<jla.6i ~ zi !
rp~'t~tJ

,a.t",,, "'"eu a~ zlce.


'!''''1j<: '1'1''1) cpa,!".
<p:ti .. <p:tl.,.

OPTAT.

~'ijc

\'1J

'Pl'J[l"" 'I'lit.
1j>00'tlUY

'P'i~e

INFIN!fIV

M "~;"~f;!. bZ.)'.-·~I)·'Ij~~:1tP,'a fi UfillaL =

M'
.

OSl"l·-'1l1-l.Le:'~rj'""

PA R T leI PI U

<pl;,al
PARTICIPIU

_ M. eel care i~i "ral~. 771O'J'_ P. eel care este ilrii1iLi. :


=

Viitorul

Mediu
aEt~()ll''l'

M. <pa.O.IIl" F. rpclo.ouoa,
N. rp6.ox 0"
zjceam.

Indlcauvul: O"eOl'q, = eu imi voi arata. Opfativul eu ml-as arata. Inflnitivul: ~ai~E,Qo:t = Cil-$i va arata.
O!!IO~E'G<;.'1, '
In

'f~o.o",oc. ~ eel rare nee. <p:tOo"o~~ rpd<1xo>t.(

Par ttclpiul :

Imperfectul S. ''1'''1' ~
E'f''1a6o.
Eo/'j
eu

= eel care

i$i va arata.

Illdicativului PI. Z'ftlfL'C>


~'I':1";
'-<pILO •••

Aoristul

I Mediu
zice.

lndlcalivul: l,b~cli''i''= eu rni-arn aratat. Imperalivul: ~£i!IL!= arata-tl! Ccnluncuvul: ,d~"'f'IL'= sa-rnl arat, Optattvul: ~Et~ILlf''I)'I = nn-as arala. lnllntttvul : ~,'b;aOc!( = 8$ Ii aratat. Parttclpiul : ada.~hO' -

eel care

$1-3

aratat, Viitorul Pasiv


eu VOl. f'I a ril 18. tOt
'I .-

' t . I ~ 'P"i'O'I"' . eu a~ Indicalivul: 'I''1j0'1Il= eu voi ztce. Op.atlv~ .•• _ Infinilivu I: '1''1)00'" = en V~ ztce, PJrtlclp'ul. 'P'Ij'lw'" .",JOl. eel care va zice. Aorlstul l'vul' ~'I\=w - eu sa lnrllcativul : ''1'''1]0'(1. = eu am zts. C on 1 un~ II' " ~l _ a zlce,

Viitorul

Indlcativul"

r' ' "E'X)'i~r'I'~\

P a I'IV U l:.
VD

~~tX01j'

JIB

~~I"ljY"eu Por I'lplul:

'''·O''ilQI''·'~~''Ii,

a~ II aratar. Inllnilivul '.,. n '

: il£'xil"~"ol)~. = c~

Ii aratat.

',,= eel care va II aratat.

ale. Optattvul : m~OILlI'!'. = eu a~ lice. InflnltlVU · f1P '. T , P art.clpiu I: 'P'ljj~<: I.'Pil~"~!I., 'f'l)O"'/ = ce 1 ca re 3 I Z s. , 318rA de NOla.' For~H'.I~ de Prezenl ale verbiliul 'P"ll''' pers, II-a singular. sin I ellclillce.

, __Aorist II in '1', ~i ..~"._ Citeva vcrbe in 'OJ. cu radica. 11010 ill ,-oC"Jla $i rnodlrlCJt In Prezcnt, far un Aorist Il lui r('rml1l"~ lunoind vocala finalii a radlcal ul ut ; (3 ,-erbelt> III :>'~ .• radical ~:x. AOrist I r ~Ii-ri"' - eu am me rs.
T'WJ

lECTIA

il

uv.,

tT",l'J"

eu am cunOSCUI eu

Qp~

:In!up2.',1 -.

am SC,aPill:

RECAPITULARE
iqJ[OHII·1I

ASUPRA VERBELOR IN

~.l

in ce prlveste

verbul

t!'ro~,;;Pa,,<,", la Aorist
de!1; lndic.

lui ., vocala Y, este inio(uila

cauza «r:z~p'-l'" .,,,.i3pa<;. ,1.tEap!1.

II, din

ZEt~" .111). (0)


d

to

tIenov, ou

a sosi
pasare

"oJ.old~,

au

= Jupiter, zeu p~gin

-Ij >I(!(OI{, ow~ tnlore{rpw

-= cioarll lupM, concurs


=

TO uppa, croc

to ifrJp{JOI;, all, o "I"aor~<;, oii


ou~l1j/11 lIfl{!i1j1J1 {fape()).iw~, Adv.

lp.ntIl1l1'1p,

=
-

=
=

alrage ochi a umple admiralle


0

judecator a intelege a l~sa sli trenc~, a sdpa


cu hotlrire

Mt6w d T()W~, W " "VX)'o~, ou

a cere

-= plun

leb~da

dt1:d.:;, oil Xtl(?ororew ,vne/lIw)', dnoan6w

vultur

~ r~()~~,rlavlC6,
d dolo"
bm{8E:p.at
()!J

rI,

a alege apBrenl~ frumo3s1


bufnit~

a zmulge momeala, In$ellciunea

clnotlfJWJI

~ I atlca, I se lrunca 18uprl I deplOne • mulge j

rJJ}.Jre'O;. ",lto6/bwp' ti'fITJI"


i"'f"oW
:10),(11,

d.,

(JJt

al altuia, strein a da Inspoi

a l!fsa s~ plece
01"

;~ro" a,

Ad j,

propriu

Ad\',

i~anaf.riw

~ard.Kt:I,ua'
UQf)ff&W

r5nieo AnI',

tVAoyiw J I,VI.!/1rye,
Y(1"°/1o.l

11m;

a dezbriica, a goli = din nou = a in~ela a fi jotins, a zacea, a fi bOJII3V aid a bmecuvlnta fumid
3 cleveni

:l

f i bolna\,

Couiugarca
1~'H'l1l'

verbulu]

,c:J,~ (T~tl ~'I a I11rq::r


orT,IT
,"flNIT,

1,\\PE1(~T

Sl'B]DNCT

I 'rl'7, II1crg ~ivoi merge mergi S. 1 t;~H


'>

sa merg
rw
l'I{";

as merge
rQl'j~'
{ut;

a merge
;'ittw

El
E,IOl (,tel' rTE

;0,
i"H!1

Cioara ~i Plisarile ,.'E'4so:"I) ~tiy'~ -r(tJ-tpu, XCl.i '(IUg,V (vemrs) r.cl.Vtu. ~VlUl r.p~; tby .1['1. '{) OZ l«j),t~S '"Y.Z Y.O,t CLOt~s [veni si eel El\'l (Ia) t'~Y xptOIY y.rJ,i "b 1.1.6'1(;'1 (nu numai) er.tcrtp€,~~
tWY

3 PI. J

t!l
iWJlEl'

lot
t()l,lf:l' lOtH
1'(11[;1/

PaTtici!1,
mergind
iWI'J HlVTO~

to,
'J

In;
idi'[Wl'

!tlf£
/WOt

3 /(1.0'.

(otion., ,ouml~ ilil'. iovro~

''''I.
l •• :.

(pe Insusi ,.CI.( "U ~"o),61-'-E'voS naplEwL! :~'I W.lp~'IJ &u.ppl'J,HrnS '(I~l~'J (eeru) f]clN/1IfJ.1 zaut(l> 1:'(1'1 ~C(olh{t,t'l. Td i3i t(l.(;) '1;"t:l to:o'} itU,.v'Ju xr.d to') rlet~'J 1(.0:1 ;;,A),(J)~ i:''Jij,w'l ,~~.'i u'!t'(;zrnp"O'lt(l)Y (retragindu.se) ':I.cd tt;;O d(~s I1m~v:'JS (fjind gata sa) X~\P~tW~JI'J.( aiJ!o~<; t,-V X!JAlJl~'/ ~'tH'l. ~~(f. $I'mpsrrzla'l '~ '(),"-'J~ i0~i'J;Jr,L vaztn d) ,~ .'l~:'~" 1t,~p"Y (aripa ei insasi) «r.ZOltfJ., TO. as (1,)),,,, ~p VW, a~,y;;-'l(tnleJeglIld) t~V ;;61.-:.'1' 'M)'l. cJ.·(fJ.vr:J..'I.tYPo.v:u.,E.'ltulih;'/tv ~.I,£ow,C( '1.'6,1 ar.!;t(%'1I1,( t,j !l)J.6tpw, 'lttSpu. )I.at c,f:1,;,,8o()'I'J.t £X:XJt(!~,;:? !iitt;,'I. 1('1,:, "G'I.. o/(Etawl 7tpi,'I (inainte cal rUl1'1(I)-

If);r,oe (umplu de edrniratie] judecdtorul). EIJ'/"ts t~Dtlj

6p~§(jJ'Ito.

Imperfectul S, 1 lia sau


iiow()" ,ij£(IJ

Iudicativ

~!!tJ.GlW'J

dUr/. x(J,l (dar


Cdlt~\I

chiar)

&&.p.1lQus~'I~_

oz

t~1I

Ot'IW.Ot"ljV

il~,r;
1'lm

mcrgearn

PI.

~},tln

sau

Utl/1fi'

ticf

!IE! rF

iit'

.?O/Il

iifOnl'.

:-r.~

7t"1 ,./ .' #•• ~ j('JI.'A')~

" E"'{':'VZtO.

'J., ,flU<; e:c;,(J,1!a.t'J.Y ~'j'J},I)[J.s'/Ij[) XlYJ'JV~'1 o':(lJ:~/)S' '1.'l.tWt'f()'rL'1 (se expun).


'~ J :'" •
.1

IJr)J'"

·r; _ "J)
J~

'I-

Zt£'

p'::-W'I

ExeTCilii • 'E' • ~)(IiL _VI) r''';T~I' iIJ,- .. , . 'r.


..... __

l{ItHY.f.rro,
J

(:'I~I 'I' ~'ij l/IIJ,)


II)

'J

'I

'jOI'11';

, ;TUr8ot; rl08.llovvTWl' (d e A ••• xaruxdp,Lv{Jll' (zlicind). LJ H'e liE

(zsceau)

71ftT(_fi r,'})oyr/ldVOl "QO' 1I!~ 1~I$,JfI~Xfl,

(eel hin('{'uvintaji

de). "I

LEe

T I A a l V·a

tim", indic, prez. pers,


3, impersonal "PaL, info aor. acti\'
{}fi!n'Jt.",u

"='

este permis, a lun

cu dativul

o,ww=
=

a ingriji [ie, a \indeca

YERSE DEFECTIVE $1 IMPERSONALE


DEi, Impers. imperf. lOE'=
dl'lljJuillw

~ y.ol"p!1q(}!l(J., at;
iIrlliyw

a Sf sui scilldiHoare a supranumi


acolo

trebuie

.JoOi"fla. a; 'h',

;00'"" ovaa,
2 ogli(!) lj1f.flJ"j

part, ao.

slabiciune, a vedea
3

paralizie

ZA"jO'l
vindecat].

ot

lmperat, aor, 2, a/ew 6 xr!u{Jr1uuJ!;, (n,··


"flO1',
;f.Eet1f.IJTEW

se scula a IU3
defective. Verbele in I,.L f~r~ reduplicate ~i rijr~ ca e1fL!, !f1j11.1, sint Ioatc defective, adica nu au to~te tirnpurile si modurile in conjugate, Pe lil1g~ acestea, limba dina foloseste des ~i urmatoarelc verb!' defective : sufix

ide imperat,
1

rl~"

<,

pat a se plirnba, a umhla aOT. 2, dllaw =- adverb, iata sanafos


mll Iac, deviu

A. Verbe

I) ~x"" am ajuns, imperf,


lipsesc. Campus impers,
!tp01~Ut,

~l\OV,

;'I,"QII'1I ~l(;dn ,tpf1Qt'r.lI(})

perf. ),ilO""

viit, ~Ctll; celelalte se ruvine, Sf cade. ; inf. ,'",~H'I~'., part.


<O(~~,.!,-'

timpuri
e".&w"

%,i~Ol. Comparat, • Ot~J~ Adv,


~j~a. /<)"I"j,
;f.l~J. ~.. '11, f}d~i~ftrOj'~

N.

sa nu... iarlisi (din a pac~tui mai fall


lndata

nou)

2) "<w1h, perfect

2, am obiceiul par;

obisnuit
3)

; M. m. c perf. 5,,;,{htv.
~Q!lI.(l<,

perf.

subj .• ("i",ill, opt.

info ~a'.xE·I'l',

M. c. Perf. ij05f'"
part, so. pa6il'

:=

a ~Ii vindeca

part. ko(,..w~, m. c. perf. E<j>Y."Y . 4) oraa: perf. eu stiu, R~di'icilla ,~. Aceast~ form~ este un perfect cu tnteles de prezent : rn, m. c. rer.~. Sf 1'3 tml.uce. cu imperfeclul stiarn sl viilurul anterior cu viilorul I, \O! sti, Acest 'T' . . faptul c~-~I _ forrnead verb Sf leag~ de verhclc in I" uumai prm .• tirrnpun '1e ca ~I. ver hI' C In I", f< e ara I'0>3Ia de legAtur~. Se cnnjuga ,
X

asHel

19S