Sunteți pe pagina 1din 38

FORMULAR IV / 1

ÎMPUTERNICIRE

Subscrisa ......................................................……………............……......……...............................……,
cu sediul în ..........................................................…………................……...……...........................................…,
telefon ………...….…….................... fax ……………........................…, înmatriculată la Registrul Comerţului
sub nr. ........................., CUI .......................... , reprezentată legal prin ..…………………….…….................…
……......................., în calitate de ..................………….......……….....................................................................,
împuternicim prin prezenta pe ........................................................................................................., domiciliat în
............................................................................................................................................, identificat cu B.I./C.I.
seria .......... nr. ........................, CNP ..................................., eliberat de ................................................., la data
de ............................., având funcţia de .................................................................., să ne reprezinte la procedura
de...................................................... ............................................................, organizată de .................................
pentru ................................................ ......................................................................... în scopul atribuirii
contractului de ................................................................................................................................

În îndeplinirea mandatului său mandatarul va avea următoarele drepturi:


1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la procedura
de ...........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
2. Să participe în numele subscrisei la licitaţie şi să semneze toate documentele rezultate pe parcursul şi/sau în
urma desfăşurării licitaţiei.
3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul desfăşurării
licitaţiei.
4. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la licitaţie.
Prin prezenta împuternicire, mandatarul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea
subscrisei cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la licitaţie.

Notă: Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite (buletin de
identitate, carte de identitate, paşaport).

Denumirea mandatarului

Data_________________

S.C. _________________________________
reprezentată prin
_______________________________________

Semnătura ______________________________

1
FORMULAR IV / 2

BANCA
___________________
(denumirea)

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA


pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica

Catre ______________________________________________
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului __________________________________________,


(denumirea contractului de achizitie publica)
noi _________________________, avand sediul inregistrat la ______________________________________,
(denumirea bancii) (adresa bancii)
ne obligam fata de ___________________________________________________________ sa platim suma de
(denumirea autoritatii contractante)
_________________________________________________, la prima sa cerere scrisa si fara ca aceasta sa aiba
(in litere si in cifre)
obligatia de a-si motiva cererea respectiva, cu conditia ca in cererea sa autoritatea contractanta sa specifice ca suma
ceruta de ea si datorata ei este din cauza existentei uneia sau mai multora dintre situatiile urmatoare:

a) ofertantul ______________________________ si-a retras oferta in perioada de valabilitate a acesteia;


(denumirea/numele)

b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ________________________________________________


(denumirea/numele)
nu a constituit garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei;

c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul _________________________________________________


(denumirea/numele)
a refuzat sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei.

d) in urma respingerii de catre CNSC a contestatiei formulate de catre ofertantul _______________________


(denumirea/numele)
1
se vor retine sumele sumele precizate la art. 278 alin. 1 din OUG 34/2006.

Prezenta garantie este valabila pana la data de ___________________________.

Parafata de Banca _______________ in ziua ______ luna ________ anul _____

....................................
(Numele si prenumele in clar
a persoanei care semneaza, stampila )

2
FORMULAR IV / 3

OFERTANTUL Inregistrat la sediul autoritatii contractante


............................ nr. ................... / ......................
(denumirea/numele)

SCRISOARE DE INAINTARE
Catre .......................................................
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Ca urmare a anuntului de participare aparut in SEAP nr._____ din _________ privind aplicarea
procedurii pentru atribuirea contractului ......................................................................................../ (denumirea
contractului de achizitie publica)/………………………………………… ….....................................…... noi
............................................................ /(denumirea/numele ofertantului)/…………………...........……..... va
transmitem alaturat urmatoarele:
1. Documentul ........................................./(tipul, seria/numarul, emitentul)/.........................................
privind garantia pentru participare, in cuantumul si in forma stabilite de dumneavoastra prin documentatia
pentru elaborarea si prezentarea ofertei;
2. coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, in original si intr-un numar de …..... copii:
a) oferta;
b) documentele care insotesc oferta.
Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele.

Data completarii ................................

Cu stima,

Ofertant,
........................
(Numele si prenumele in clar
a persoanei care semneaza, stampila

3
Formular V/a 1
OFERTANT
_______________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA
1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ..................................................................................................
(denumirea operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte
publice, ca, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publica ……………………………...............
....................................................................................................... (se menţionează procedura), având ca obiect
........................................................................................................ (denumirea produsului/serviciului/lucrării şi
codul CPV), la data de .......................................................................................................................... (zi/luna/an),
organizată de ......................................................................................................................... (denumirea autorităţii
contractante), particip şi depun oferta:
[ ] în nume propriu;
Voi executa/furniza/presta urmatoarele tipuri de lucrari/produse/servicii________________________________
[ ] ca asociat în cadrul asociaţiei ..................................................................;
Voi executa/furniza/presta urmatoarele tipuri de lucrari/produse/servicii________________________________
[ ] ca subcontractant al .................................................................................;
Voi executa/furniza/presta urmatoarele tipuri de lucrari/produse/servicii________________________________
[ ] ca sustinator al ofertantului in baza art. 186 si 190 / OUG 34 /2006 ; (se completeaza formularele
conform art 186 si 190 )
(Se bifeaza opţiunea corespunzătoare si se completeaza tipurile de lucrari/servicii pe care le va executa)
2. Subsemnatul declar ca:
[ ] nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici;
[ ] sunt membru în grupul sau reţeaua a carei lista cu date de recunoaştere o prezint anexat.
(Se bifeaza opţiunea corespunzătoare si se completeaza tipurile de lucrari pe care le va executa).
3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în
prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publica
sau, în cazul în care vom fi desemnaţi castigatori, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publica.
4. De asemenea, declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi
documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta
declaraţie.
5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, banca, alte persoane juridice sa
furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................................................................................. (denumirea
şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatura cu activitatea noastră.
6. Institutiile bancare cu care lucreaza S.C. sunt:
________________________ filiala ______________________;
________________________ filiala ______________________.
Operator economic,
........................
(Numele si prenumele in clar
a persoanei care semneaza, stampila )

4
Formular nr. V/a 1.1.
Operator economic
(denumirea/numele)

CERTIFICAT

de participare la licitaţie cu ofertă independentă

I. Subsemnatul/Subsemnaţii, ........................., reprezentant/reprezentanti legali al/ai


...................., întreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziţie publică
organizată de ................., în calitate de autoritate contractantă, cu nr. .............. din data de
...................., certific / certificam prin prezenta ca informatiile conţinute sunt adevarate şi
complete din toate punctele de vedere.

II. Certific/Certificam prin prezenta, în numele ................................., următoarele:

1. am citit si am inteles continutul prezentului certificat;


2. consimt/consimtim descalificarea noastra de la procedura de achizitie publica in conditiile in
care cele declarate se dovedesc a fi neadevarate si/sau incomplete in orice privinta;
3. fiecare semnatura prezenta pe acest document reprezinta persoana desemnata sa inainteze
oferta de participare, inclusiv in privinta termenilor continuti de oferta;
4. in sensul prezentului certificat, prin concurent se intelege oricare persoana fizica sau juridica,
alta decat ofertantul in numele caruia formulam prezentul certificat, care oferteaza in cadrul
aceleiasi proceduri de achizitie publica sau ar putea oferta, intrunind conditiile de participare;
5. oferta prezentata a fost conceputa si formulata in mod independent fata de oricare concurent,
fara a exista consultari, comunicari, intelegeri sau aranjamente cu acestia;
6. oferta prezentata nu contine elemente care deriva din intelegeri intre concurenti in ceea ce
priveste preturile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intentia de a oferta sau nu la
respectiva procedura sau intentia de a include in respectiva oferta elemente care, prin natura lor,
nu au legatura cu obiectul respectivei proceduri;
7. oferta prezentata nu contine elemente care deriva din intelegeri intre concurenti in ceea ce
priveste calitatea, cantitatea, specificatii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;
8. detaliile prezentate in oferta nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent
inainte de momentul oficial al deschiderii publice, anuntata de contractor.

III. Sub rezerva sanctiunilor prevazute de legislatia in vigoare, declar/declaram ca cele


consemnate in prezentul certificat sunt adevarate si intrutotul conforme cu realitatea.

Data completării ......................

Operator economic,
________________________
(numele, semnãtura autorizată)

5
MODEL

ACORD DE ASOCIERE

in vederea participarii la procedura de atribuire a contractului de achizitie


publica_____________________________________________
(denumire contract)

Conform ____________________________________________________________.
(incadrarea legala)
Noi, parti semnatare: S.C. _______________________
S.C. ________________________

ne asociem pentru a realiza in comun contractul de achizitie publica “ _________________________________________


__________________________________________________________________”.
(denumire obiect contract)
Activitati contractuale ce se vor realize in comun (se vor preciza lucrarile care se executa de fiecare asociat, valoarea
acestora si procentul din contract ):
1. ___________________________________
2.____________________________________
… ___________________________________

Contributia financiara a fiecarei parti la realizarea sarcinilor contractului de achizitie publica comun:
_______ % S.C. ___________________________
_______ % S.C. ___________________________
Asocierea este/nu este sprijinita in conformitate cu prevederile art 186 si art 190 din OUG 34/2006 de catre
SC___________________.
Conditiile de administrare si conducere a asociatiei:
- liderul asociatiei S.C. ____________________ preia responsabilitatea si primeste instructiuni de la investitor in
folosul partenerilor de asociere.
Modalitatea de impartire a rezultatelor activitatii economice desfasurate:
- conform procentelor de participare a fiecarei parti la activitatea de realizare asarcinilor convenite de comun acord.
- decontarile se vor face pe liderul de asociere .
Cauzele incetarii asociatiei si modul de impartire a rezultatelor lichidarii:
- modul de impartire a rezultatelor lichidarii este conform procentului de participare a fiecarei parti pana la data
incetarii asociatiei.

Partile semnatare se obliga sa pastreze asocierea pe toata durata executiei contractului de achizitie publica.
Repartizarea fizica, valorica si procentuala a contractului de achizitie publica preluate de fiecare asociat pentru executie
obiectivului supus licitatiei:
_______ % S.C. ___________________________
_______ % S.C. ___________________________

Liderul asociatiei:

S.C. ______________________

Alte clauze: __________________________________________________________


___________________________________________________________________

Data completarii: LIDERUL ASOCIATIEI,


______________ __________________

ASOCIAT,

(Numele si prenumele in clar a persoanei care semneaza, stampila)

6
Formular V/a 4

OFERTANTUL
__________________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
privind neincadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
34/2006 modificata si completata cu OUG 94/2007.

Subsemnatul(a) ........................ (denumirea, numele operatorului economic), în calitate de


ofertant/candidat/concurent la procedura de (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului
de achiziţie publica având ca obiect .................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi
codul CPV), la data de .................. (zi/luna/an), organizată de ...................... (denumirea autorităţii
contractante), declar pe propria răspundere ca:
a) nu am intrat in faliment ca urmare a unei hotarari pronuntate de judecatorul-sindic;
b) mi-am îndeplinit obligaţiile de plata a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale
către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în
vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit pana la data solicitată....................;
c^1) în ultimii 2 ani nu am îndeplinit în mod defectuos obligaţii contractuale, din motive imputabile
mie si nici nu am produs prejudicii beneficiarilor contractelor;
d) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitiva a unei instanţe judecătoreşti, pentru
o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie
profesională.
e) nu am prezentat informatii false si am prezentat informatiile solicitate de catre autoritatea
contractanta, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie.
Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Înţeleg ca în cazul în care aceasta declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completarii ......................

Ofertant,
_________________
(Numele si prenumele in clar
a persoanei care semneaza, stampila )

7
Formular V/a 5
OFERTANTUL
____________________
(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al _______________________________,


(denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului)

declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ne aflam in
nici una dintre situatiile prevazute la art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006
privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a
contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006,si
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.94/2007 .
2. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si
inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii
declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare privind
eligibilitatea noastra, precum si experienta, competenta si resursele de care dispunem.
3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte
persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante
_____________________________________________________ cu privire la orice aspect
(denumirea si adresa autoritatii contractante)
tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.
4. Prezenta declaratie este valabila pana la data de _________________________ .
(se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completarii ......................

Ofertant,
_________________
(Numele si prenumele in clar
a persoanei care semneaza, stampila )

8
Formular V/a 6
OFERTANTUL
____________________
(denumirea/numele)

DECLARATIE
privind neincadrarea în situaţiile prevăzute la art. 691 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al _______________________________,


(denumirea/numele si sediul/adresa ofertantului)

declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ne aflam in
nici una dintre situatiile prevazute la art. 691 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006
privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a
contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificările şi completările ulterioare.
2. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si
inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii
declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare privind
eligibilitatea noastra, precum si experienta, competenta si resursele de care dispunem.
3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte
persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante
_____________________________________________________ cu privire la orice aspect
(denumirea si adresa autoritatii contractante)
tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.
4. Prezenta declaratie este valabila pana la data de _________________________ .
(se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completarii ......................

Ofertant,
_________________
(Numele si prenumele in clar
a persoanei care semneaza, stampila )

9
Formular V/d 1.1.
OFERTANT
….........................................
(denumire/nume)

INFORMATII GENERALE

1. Denumire/nume:

2. Cod fiscal, CUI :

3. Adresa sediului central:


Cod Postal :

4. Telefon:
Fax:
E-mail:

5. Certificat de inmatriculare/inregistrare:
(numar, data, loc de inmatriculare/inregistrare)

6. Obiect de activitate, pe domenii:


(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7. Birourile filialelor/sucursalelor locale/puncte de lucru (daca exista), daca este cazul :


(adrese complete, telefon/telex/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)

8. Principala piata a afacerilor :

9. Cifra de afaceri pe ultimii trei ani :


Cifra de afaceri anuala Cifra de afaceri anuala
Anul (la 31.12 ) (la 31.12 )
- lei - - echivalent euro -
1
2
3
Medie anuala :

10.Cont IBAN nr…… … …… …………………..… … .… ..deschis la… …… ………… ………

11.Reprezentat prin…………… ………… …….. …….… functia……………………………………

Data completarii…................

Ofertant
……………………
(Numele si prenumele in clar
a persoanei care semneaza, stampila )

10
OFERTANTUL FORMULAR V/ d 1.2. a
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR


SERVICII PRESTATE IN ULTIMII 3 ANI

1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al _________________________________________________, (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului)


declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale.
2. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii
declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.
3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante
_________________________________________________ cu privire la orice aspect tehnic si financiar in
(denumirea si adresa autoritatii contractante)
legatura cu activitatea noastra.
4. Prezenta declaratie este valabila pana la data de ___________________________________________________ .
(se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei)

Nr. Crt. Denumirea si Codul Denumirea/numele Calitatea in Pretul total al Pretul total al Perioada si Observatii
obiectul contractului CPV beneficiarului/clientului contract*) contractului (lei) contractului locul de
+ + (valuta**) executie
Numarul si data Adresa
contractului

0 1 2 3 4 5 6 8
1

.....

Ofertant,
......................
(semnatura autorizata)_______

*) Se precizeaza calitatea in care a participat la indeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie); contractant asociat; subcontractant.
**) Se va preciza data de referinta pentru stabilirea echivalentului in valuta a contractului respectiv.

11
FORMULAR V/d 1.2. b

OFERTANT
______________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMII 5 ANI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .................................. (denumirea/numele şi sediul/adresa


ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele
prezentate în tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor,
situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării
datelor din prezenta declaraţie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ..................................................................
(denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu
activitatea noastră.

Ofertant,
_________________
(semnătura autorizata)

Denumirea/
Nr Preţul total Perioada de
Obiectul Codu numele Calitatea Procent Cantitat
. al derulare a
contractulu l beneficiarul Executantulu executat e
crt contractulu contractului
i CPV ui/ clientului i*) (%) (U.M.)
. i **)
Adresa
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1.
2.
3.

Ofertant,
_________________
(semnătura autorizata)

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de:


contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant.
**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a lucrărilor.

12
FORMULAR V/d 1.2.c

OFERTANT
______________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR FURNIZĂRI DE PRODUSE DIN ULTIMII 3


ANI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .................................. (denumirea/numele şi sediul/adresa


ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele
prezentate în tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor,
situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării
datelor din prezenta declaraţie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ..................................................................
(denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu
activitatea noastră.

Ofertant,
_________________
(semnătura autorizata)

Denumirea/
numele Perioada de
Calitatea Preţul total Procent
Nr. Obiectul Codul beneficiarul Cantitate derulare a
Furnizorului al executat
crt. contractului CPV ui/ (U.M.) contractului*
*) contractului (%)
clientului *)
Adresa
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1.
2.
3.

Ofertant,
_________________
(semnătura autorizata)

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de:


contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant.
**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a furnizarii.

13
Formular V/d 1.3.

Operator economic,
________________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA SUBCONTRACTORILOR şi PARTEA/PĂRŢILE DIN


CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE ACEŞTIA

Subsemnatul …………………….. (nume şi prenume in clar a persoanei autorizate), reprezentant


împuternicit al ................................... <denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului>, declar
pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul
anexat sunt reale.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi
documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta
declaraţie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să
furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................... <denumirea şi adresa autorităţii contractante>
cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

% din Acord
Valoarea
Nume entitate legala Activităţi din valoarea subcontractor cu
aproxima Adresa
(subcontractor) contract contract specimen
tivă
ului semnătură
Subcontractor 1

Subcontractor 2

Subcontractor 3

Se va include in acest tabel o lista a activităţilor şi valoarea lor corespunzătoare pentru fiecare asociat şi
pentru care se propune utilizarea subcontractorilor, împreună cu numele şi adresele subcontractorilor
propuşi.
Data :[ZZ.LL.AAAA]

(numele şi prenume)____________________, (semnătură şi ştampilă), în calitate de __________________,


legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ____________________________________.
(denumire/nume operator economic)

14
FORMULAR V/d 2.1.1

OFERTANT
….........................................
(denumire/nume)

Experienta similara (*)

1. Denumirea si obiectul contractului:


Numarul si data contractului:
2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului:
Adresa beneficiarului/clientului :
Tara :
3. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului :
(se bifeaza optiunea corespunzatoare)
 contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie)
 contractant asociat
 subcontractant
4. Valoarea contractului Exprimata in moneda in care s-a Exprimata in echivalent
a) initiala ( la data semnarii incheiat contractul euro
contractului ) : (curs BNR din
b) finala ( la data finalizarii _________,1euro=_____ lei)
contractului ) :
… …
… …
5. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare :
6. Natura si cantitatea de lucrari/servicii/produse care a fost executate/prestate/ furnizate in baza
contractului precum si alte aspecte relevante prin care ofertantul/candidatul isi sustine experienta
similara:

Data completarii…................

Candidat/Ofertant
……..…………
(Numele si prenumele in clar
a persoanei care semneaza, stampila )

( )
* Se completeaza fise distincte pentru fiecare contract in parte.
Orice fisa referitoare la un contract incheiat cu un achizitor/client din Romania trebuie insotita de copie
dupa contract si recomandare din partea achizitorului/clientului respectiv.
( )
* Formularul se completeaza pentru ofertant, ofertant asociat şi subcontractant.

15
FORMULAR V/ d 2.2.1
OFERTANT
….........................................
(denumire/nume)

CENTRALIZATOR pentru EXPERIENTA SIMILARĂ(*)


la _____________________
Experienta similara solicitata __________ lei pentru servicii/lucrari de tipul_____________________
Valoare contract fara TVA.
SC ______________ Contract nr. din LEI EURO TOTAL

(curs BNR ______________________,1euro=_________ lei)

NOTA:
( )
* Se va completa pe tipuri de servicii si lucrari.
( )
* Formularul se completeaza pentru ofertant, ofertant asociat şi subcontractant.

Data completarii…................

Candidat/Ofertant
……..…………..
(Numele si prenumele in clar
a persoanei care semneaza, stampila )

16
FORMULAR V/d 2.3.1

BENEFICIARUL
(denumirea)

RECOMANDARE

In legatura cu participarea S.C......................................................cu sediul in ...................... Str.


..................................Nr.............,la achizitia publica de lucrari/servicii/produse avand ca obiect
……………………………………………………………………………………………………………
...................…,ca urmare a colaborarii si derularii unor contracte in domeniul
………………………………………. , suntem in masura de a face cunoscute urmatoarele:

Numita societate a derulat cu firma mai sus mentionata urmatoarele lucrari/servicii/produse:

Denumirea Contract Data inceperii Data terminarii Observatii


nr./data

Apreciem calificativul prestatiei , din punct de vedere al calitatii, ca fiind:

FOARTE BUN BUN SATISFACATOR NESATISFACATOR

Alte precizari .........................................................................................................................


...............................................................................................................................................

Prezentul document are caracter de recomandare si este eliberat pe baza datelor inregistrate in cadrul
unitatii noastre.

CONDUCATORUL BENEFICIARULUI,
(PRESEDINTE, DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR)

Semnatura
.....................................................
(Numele si prenumele in clar
a persoanei care semneaza, stampila )

17
FORMULAR V/d 2.1.2

OFERTANT
….........................................
(denumire/nume)

Experienta similara (*)

2. Denumirea si obiectul contractului:


Numarul si data contractului:
2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului:
Adresa beneficiarului/clientului :
Tara :
3. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului :
(se bifeaza optiunea corespunzatoare)
 contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie)
 contractant asociat
 subcontractant
4. Valoarea contractului Exprimata in moneda in care s-a Exprimata in echivalent
b) initiala ( la data semnarii incheiat contractul euro
contractului ) : (curs BNR din
b) finala ( la data finalizarii _________,1euro=_____ lei)
contractului ) :
… …
… …
5. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare :
6. Natura si cantitatea de lucrari/servicii/produse care a fost executate/prestate/ furnizate in baza
contractului precum si alte aspecte relevante prin care ofertantul/candidatul isi sustine experienta
similara:

Data completarii…................

Candidat/Ofertant
……..…………
(Numele si prenumele in clar
a persoanei care semneaza, stampila )

( )
* Se completeaza fise distincte pentru fiecare contract in parte.
Orice fisa referitoare la un contract incheiat cu un achizitor/client din Romania trebuie insotita de copie
dupa contract si recomandare din partea achizitorului/clientului respectiv.
( )
* Formularul se completeaza pentru ofertant, ofertant asociat şi subcontractant.

18
FORMULAR V/ d 2.2.2
OFERTANT
….........................................
(denumire/nume)

CENTRALIZATOR pentru EXPERIENTA SIMILARĂ(*)


la _____________________
Experienta similara solicitata __________ lei pentru furnizare de produse de tipul_____________
Valoare contract fara TVA.
SC ______________ Contract nr. din LEI EURO TOTAL

(curs BNR ______________________,1euro=_________ lei)

NOTA:
( )
* Formularul se completeaza pentru ofertant, ofertant asociat şi subcontractant.

Data completarii…................

Candidat/Ofertant
……..…………..
(Numele si prenumele in clar
a persoanei care semneaza, stampila )

19
FORMULAR V/d 2.3.2

BENEFICIARUL
(denumirea)

RECOMANDARE

In legatura cu participarea S.C......................................................cu sediul in ...................... Str.


..................................Nr.............,la achizitia publica de lucrari/servicii/produse avand ca obiect
……………………………………………………………………………………………………………
...................…,ca urmare a colaborarii si derularii unor contracte in domeniul
………………………………………. , suntem in masura de a face cunoscute urmatoarele:

Numita societate a derulat cu firma mai sus mentionata urmatoarele lucrari/servicii/produse:

Denumirea Contract Data inceperii Data terminarii Observatii


nr./data

Apreciem calificativul prestatiei , din punct de vedere al calitatii, ca fiind:

FOARTE BUN BUN SATISFACATOR NESATISFACATOR

Alte precizari .........................................................................................................................


...............................................................................................................................................

Prezentul document are caracter de recomandare si este eliberat pe baza datelor inregistrate in cadrul
unitatii noastre.

CONDUCATORUL BENEFICIARULUI,
(PRESEDINTE, DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR)

Semnatura
.....................................................
(Numele si prenumele in clar
a persoanei care semneaza, stampila )

20
FORMULAR V/d 3.1.

OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND UTILAJELE, INSTALAŢIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE DE


CARE DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU ÎNDEPLINIREA CORESPUNZĂTOARE
A CONTRACTULUI DE LUCRARI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .........................................................


declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în
tabelul anexat sunt reale.

De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi
documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta
declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ....................................................................cu
(denumirea si adresa autorităţii contractante)
privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatură cu activitatea noastra.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ..............................................
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Operator economic,

………… ……………….

(semnatura autorizată )

NOTA:
( )
* Se va completa separat pentru serviciile de proiectare si separat pentru executia de lucrari.
( )
* Formularul se completeaza pentru ofertant, ofertant asociat şi subcontractant.

21
LISTA
cuprinzând cantitătile de utilaje, instalaţii şi echipamente tehnice

Nr.crt. Denumire U.M. Cantitate Forma de deţinere obligatorie:


utilaj/echipament/instalaţie Proprietate
Proprietate În chirie
1
2
3
4
5
6
……

NOTA: Tabelul de mai sus se va completa in plus dupa caz.

Operator economic,

…….........……………….

(semnatura autorizată )

22
FORMULARUL V/d 4.1.
OFERTANT
( denumirea )

DECLARATIE
PRIVIND INFORMAŢII DE PERSONAL

Subsemnatul …………………, directorul general al societăţii comerciale, declar pe propria


răspundere:
1. În ultimele 12 luni numărul mediu de personal angajat este de:………...........................…….....
2. Asigurarea cu personal de specialitate în număr de:………………………...................................
3. Pregătirea cadrelor de conducere (studii de specialitate)…………………. Nr. …....................….
4. Pentru indeplinirea contractului voi asigura un numar mediu de personal, angajat de _________.
5. Pentru prestarea serviciului/executia lucrarii ……………………………........……voi folosi următorul
personal responsabil direct de indeplinirea contractului :

Nr. Funcţia ( personal Numele şi prenumele Vechimea în Numărul de


Crt. specialitate , personal Studiile de specialitate specialitate servicii similare,
conducere , deserventi ) ( ani ) prestate
0 1 2 3 4
Servicii de ____________________________
1
2
….
Lucrari de _____________________________
1
2
…..

Data completării:

Candidat/ofertant,
.................................
(Numele si prenumele in clar
a persoanei care semneaza, stampila )

23
FORMULARUL V/d 4.2.

OFERTANT
( denumirea )

CENTRALIZATOR
PRIVIND INFORMAŢII DE PERSONAL

Subsemnatul …………………, lider al asocierii _______________, declar pe propria răspundere:


1. În ultimele 12 luni numărul mediu de personal angajat este de:…………...........................…..
2. Asigurarea cu personal de specialitate în număr de:……………………..............................….
3. Pregătirea cadrelor de conducere (studii de specialitate)…………….....……. Nr. …..........….
4. Pentru indeplinirea contractului voi asigura un numar mediu de personal, angajat de _______.
5. Pentru prestarea serviciului …………………………………voi folosi următorul personal
responsabil direct de indeplinirea contractului :

Nr. Funcţia ( personal Numele şi prenumele Vechimea în Numărul de


Crt. specialitate , personal Studiile de specialitate specialitate servicii similare,
conducere , deserventi ) ( ani ) prestate
0 1 2 3 4
Servicii de ____________________________
1
2
….
Lucrari de _____________________________
1
2
…..
NOTA:
• Se intocmeste pe “Total asociati”-daca este cazul.

Data completării:

Candidat/ofertant,
.................................
(Numele si prenumele in clar
a persoanei care semneaza, stampila )

24
FORMULAR V/d 4.3. a

Declaratie,

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _______________, (denumirea societatii) declar pe propria


răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul de mai jos sunt reale.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea
contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care
însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să
furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai _____________,(denumirea autoritatii contractante) cu privire la
orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ____________
1.Coordonator de proiectare este numit :
Nume, prenume : ______________________________________________
Angajat al S.C. __________________in calitate de _________________
Experienta; calificari ___________________________________________

2.Responsabil cu calitatea :
Nume, prenume : ______________________________________________
Angajat al S.C. ____________________in calitate de _______________
Experienta; calificari ___________________________________________

3. Specialisti (experti):

Nume, prenume : ______________________________________________


Angajat al S.C. ____________________in calitate de _______________
Experienta; calificari ___________________________________________
4. .............................................................................................................................................

Nota :
1. Ofertantul va trece toate nominalizarile conform solicitarilor precum si alte precizari legate de
personal, etc

Ofertant,
.................................
(Numele si prenumele in clar
a persoanei care semneaza, stampila )

25
FORMULAR V/d 4.3. b

Declaratie,
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _______________, (denumirea societatii) declar pe propria
răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul de mai jos sunt reale.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea
contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care
însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să
furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai _____________,(denumirea autoritatii contractante) cu privire la
orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ____________

1.Manager de proiect este numit :


Nume, prenume : ______________________________________________
Angajat al S.C. __________________in calitate de _________________
Experienta; calificari ___________________________________________

2.Sef de santier este numit :


Nume, prenume : ______________________________________________
Angajat al S.C. ____________________in calitate de _______________
Experienta; calificari ___________________________________________

3.Responsabil tehnic cu executia este numit:

Nume, prenume : ______________________________________________


Angajat al S.C. ____________________in calitate de _______________
Experienta; calificari ___________________________________________

4.Controlor cu calitatea este numit:

Nume, prenume : ______________________________________________


Angajat al S.C. ____________________in calitate de _______________
Experienta; calificari ___________________________________________

5.Inspector S.S.M. este numit:

Nume, prenume : ______________________________________________


Angajat al S.C. ____________________in calitate de _______________
Experienta; calificari ___________________________________________

Ofertant,
.................................
(Numele si prenumele in clar a persoanei care semneaza, stampila )

26
FORMULAR V/d 4.4.

DECLARAŢIE DE DISPONIBILITATE

Subsemnatul/a _________________, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din


procedură a ofertantului _____________________, (denumira ofertantului) şi sub sancţiunile aplicabile
faptei de fals în acte publice că sunt angajat al ofertantului conform contract de muncă nr. _____________
din data _______________

Sunt de acord sa particip în procedura de atribuire a contractului ________________________


(denumirea contractului) organizată de ___________________(denumirea autoritatii contractante).

Declar că sunt dispus si doresc să lucrez pe postul de ____________________, pentru care CV – ul


meu a fost inclus în ofertă, în eventualitatea că oferta este câstigătoare, pe toată perioada până la finalizarea
contractului.

Subsemnatul/a declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Numele si prenumele
Semnătura
Data

27
FORMULAR V/d 4.5.

CURRICULUM VITAE

FUNCȚIA PROPUSĂ ÎN PROIECT:

• Nume de familie:
• Prenume:
• Data nașterii:
• Nașionalitate:
• Stare civilă:
• Studii:

Instituția Grade sau Diplome obținute:


(data de la – până la)

Limbi străine: indicați competența pe o scară de la 1 la 5 (1=excelent, 5=satisfăcător)


Limba Citit Vorbit Scris

Membru în asociaȚii profesionale: (dacă este cazul)


Alte aptitudini: (exemplu: calculator,etc)
FuncȚia actuală:
ExperienȚa în firmă (ani):
Calificări cheie: (relevante pentru proiect)
ExperienȚa specifică în regiune:
țara Data: (de la – până la)

• Experienșa profesională: (se vor men iona i proiectele elaborate, implementate,


monitorizate, expertizate sau evaluate în coloana ”Descriere”)

Data Loc Compania Funcția Descriere


(de la –
până la)

Alte informaȚii relevante: (de exemplu: publicații, participare la seminarii)

Intocmit: Autorizat de ofertant:


Nume/Prenume Nume/Prenume
Semnatura/Data Semnatura/Data

28
FORMULARUL V/h

OFERTANTUL
...................................................
(denumirea/numele)

LISTA DOCUMENTELOR PE CARE OFERTANTUL LE CONSIDERA


CONFIDENTIALE

Nr.crt. Denumire document Formularul tip Documentul este confidential


pana la data de………….

Data completarii ....................

Ofertant,
.................................
(Numele si prenumele in clar
a persoanei care semneaza, stampila )

NOTA : Se intocmeste un document centralizator pentru ofertant, ofertant asociat si subcontractant

29
FORMULAR VI.5.1.2

OFERTANT
______________________
(denumirea/numele)

CENTRALIZATORUL PROPUNERII FINANCIARE


Servicii de proiectare+Lucrari de executie

Nr. Valoare (exclusiv TVA)


Denumirea lucrarilor sau serviciilor
crt RON Euro
1. Servicii de proiectare (total general)
2. Lucrari de executie (total general)
TOTAL (exclusiv TVA)
TVA
TOTAL (inclusiv TVA)

Durata prestarii serviciilor de proiectare: _______________________ luni.


Durata executarii lucrarilor: _________________________________ luni.

Data completarii
Ofertant,

(semnatura autorizata)

stampila

30
FORMULAR VI.5.1.2/1
OFERTANTUL
__________________
(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA

Catre ....................................................................................................
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Domnilor,
1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului
_________________________________________________, ne oferim
(denumirea/numele ofertantului)
ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa
prestam ___________________________________pentru suma
(denumirea serviciului)
de/la un tarif/la un tarif mediu de (se elimina optiunile neaplicabile) ___________________lei,
(suma in litere si in cifre)
reprezentand ________________ euro, la care se adauga taxa pe valoarea
(suma in litere si in cifre)
adaugata in valoare de_________________________lei.
(suma in litere si in cifre)
2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa prestam
serviciile in graficul de timp anexat, în ________________ luni calendaristice.
(perioada în litere si în cifre)
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de
_____________________________zile, respectiv pana la data de_____________ si
(durata in litere si cifre) (ziua/luna/anul)
ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei
de valabilitate.
4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta,
impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita
castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.
5. Alaturi de oferta de baza:
_
|_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta
separat, marcat in mod clar "alternativa";
_
|_| nu depunem oferta alternativa.
(se bifeaza optiunea corespunzatoare)
6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind
castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din
documentatia de atribuire.
7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta
oferta pe care o puteti primi.

Data _____/_____/_____

_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa


(semnatura)
semnez oferta pentru si in numele ____________________________________.
(denumirea/numele ofertantului)

31
FORMULAR VI.5.1.2/2
OFERTANTUL
__________________
(denumirea/numele)
FORMULAR DE OFERTA

Catre ....................................................................................................
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Domnilor,
1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului
______________________________, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile si
(denumirea/numele ofertantului)
cerintele cuprinse în documentatia mai sus mentionata, sa executam_____________
(denumirea lucrarii)
pentru suma de________________________ lei, reprezentand ____________euro,
(suma în litere si în cifre) (suma în litere si în cifre)
la care se adauga taxa pe valoarea adaugata în valoare de ______________________ lei.
(suma în litere si în cifre)
2. Ne angajam ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa începem
lucrarile cat mai curand posibil dupa primirea ordinului de începere si sa terminam lucrarile în
conformitate cu graficul de executie anexat, în ________________ luni calendaristice.
(perioada în litere si în cifre)
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de
_____________________zile,respectiv pana la data de___________________
(durata în litere si în cifre) (ziua/luna/anul)

si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand înainte de expirarea


perioadei de valabilitate.
4. Pana la încheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta,
împreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita
castigatoare, vor constitui un contract angajant între noi.
5. Alaturi de oferta de baza:
_
|_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de
oferta separat, marcat în mod clar "alternativa";
_
|_| nu depunem oferta alternativa.
(se bifeaza optiunea corespunzatoare)
6. Am înteles si consimtim ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita ca fiind
castigatoare, sa constituim garantia de buna executie în conformitate cu prevederile din
documentatia de atribuire.
7. Întelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice
alta oferta pe care o puteti primi.

Data _____/_____/_____

_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez


(semnatura)
oferta pentru si in numele ____________________________________.
(denumirea/numele ofertantului)

32
FORMULAR VI.5.1.2/3

CENTRALIZATOR CU LUCRARILE CE SUNT EXECUTATE


DE ASOCIATI SI SUBCONTRACTANTI

Nr. Valoarea (exclusive TVA) Asociatul Asociatul Subcontracta Subcontracta


crt. LEI 1 … ntul ntul
1 …

Total Total Total Total


% % % %

Total valoare
(exclusiv TVA)
LEI
%
euro

Executant, Ofertant,
………… ………………. ………………………………….
(semnatura autorizata ) (semnatura autorizata )

33
FORMULAR VI.5.1.2/4

DETALIEREA COSTURILOR PENTRU ACHIZITII DE SERVICII


DE PROIECTARE

Titlul contractului: Număr zile Tarif lei /zi Suma / lei


_________________________ lucrătoare lucrătoare
(estimat)
Plăţi, inclusiv cheltuielile de regie
Experţi cheie pe termen lung (daca este
cazul)
- expert cheie conducător (sef proiect –
expert cheie 1)
- expert cheie 2
Experţi cheie pe termen scurt (daca este
cazul)
- expert cheie conducător (sef proiect –
expert cheie 1)
- expert cheie 2
- alt personal care participa la elaborarea
serviciilor de proiectare (prezentat in
structura/functii/atributii si pe categorii de
lucrari elaborate)
Total contract, inclusiv cheltuieli de
regie, din care :
3.1.2 Cheltuieli pentru documentatii……………..
3.1.3. Cheltuieli de proiectare toate fazele……………………….,
din care:
Proiect tehnic…………………………………………………….
Detalii de executie ……………………………………………….
3.1.4 Asistenţă tehnică din partea proiectantului………………
Nume/Prenume/Data/Semnatura
Nota: Toate tarifele trebuie sa cuprinda si sa detalieze:
- Remuneratia expertilor cheie si a restului de personal, pe zi lucratoare, in functie de
responsabilitatile pe care le au in cadrul proiectului.
- Numarul zilelor lucratoare pentru fiecare persoana care participa le elaborarea proiectului
(prezentate intr-o anexa la prezenta)
- Activitatile la care participa fiecare persoana din cadrul proiectului (prezentate intr-o anexa la
prezenta)
- Cheltuieli administrative cum ar fi: deplasari, cazare, diurna, asigurari medicale, si altele,
prezentate detaliat
- Limitele pentru cheltuieli de regie, beneficii si alte cheltuieli legale
- Deplasarile pe distante mari trebuie sa se faca la clasa a - II – a
- Diurnele trebuie sa se incadreze in prevederile legale
- Nu sunt eligibile cheltuielile pentru dotarea cu logistica a firmei de proiectare (calculatoare,
mijloace de transport, diverse mijloace fixe ce nu sunt in legatura cu proiectul sau care nu sunt
eligibile prin Programul National de Dezvoltare Rurala conform fiselor tehnice ale masurilor.)

34
FORMULAR VI.5.1.2.2

OFERTANTUL
__________________
(denumirea/numele)
FORMULAR DE OFERTA

Catre ....................................................................................................
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Domnilor,
1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului
______________________________, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile si
(denumirea/numele ofertantului)
cerintele cuprinse în documentatia mai sus mentionata, sa furnizam ______________________
(denumirea produsului)
pentru suma de________________________ lei, reprezentand _________________euro,
(suma în litere si în cifre) (suma în litere si în cifre)
la care se adauga taxa pe valoarea adaugata în valoare de ______________________ lei.
(suma în litere si în cifre)
2. Ne angajam ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa începem
lucrarile cat mai curand posibil dupa primirea ordinului de începere si sa terminam lucrarile în
conformitate cu graficul de executie anexat, în ________________ luni calendaristice.
(perioada în litere si în cifre)
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de
________________ zile,respectiv pana la data de___________________
(durata în litere si în cifre) (ziua/luna/anul)

si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand înainte de expirarea


perioadei de valabilitate.
4. Pana la încheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta,
împreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita
castigatoare, vor constitui un contract angajant între noi.
5. Alaturi de oferta de baza:
_
|_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de
oferta separat, marcat în mod clar "alternativa";
_
|_| nu depunem oferta alternativa.
(se bifeaza optiunea corespunzatoare)
6. Am înteles si consimtim ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita ca fiind
castigatoare, sa constituim garantia de buna executie în conformitate cu prevederile din
documentatia de atribuire.
7. Întelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice
alta oferta pe care o puteti primi.

Data _____/_____/_____

_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez


(semnatura)
oferta pentru si in numele ____________________________________.
(denumirea/numele ofertantului)

35
FORMULAR VI.5.1.3

CENTRALIZATOR CU PRODUSELE CE SUNT FURNIZATE


DE ASOCIATI SI SUBCONTRACTANTI

Nr. Valoarea (exclusiv TVA) Asociatul Asociatul Subcontracta Subcontracta


crt. LEI 1 … ntul ntul
1 …

Total Total Total Total


% % % %

Total valoare
(exclusiv TVA)
LEI
%
euro

Executant, Ofertant,
………… ………………. ………………………………….
(semnatura autorizata ) (semnatura autorizata )

36
FORMULAR X.1

BANCA

______________________
(denumirea/numele)

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA DE BUNA EXECUTIE

Către _______________________________________________
(denumirea autorităţii contractante si adresa completa)

Cu privire la contractul de achiziţie publica


________________________________________,
(denumirea contractului)
încheiat între __________________ , în calitate de contractant, şi __________________, în
calitate de Achizitor, ne obligăm prin prezenta să plătim în favoarea Achizitorului, până la
concurenta sumei de ______________ reprezentând ______% din valoarea contractului respectiv,
orice suma ceruta de acesta la prima sa cerere însoţită de o declaraţie cu privire la neîndeplinirea
obligaţiilor ce revin contractantului, astfel cum sunt acestea prevăzute în contractul de achiziţie
publica mai sus menţionat. Plata se va face în termenul menţionat în cerere, fără nici o altă
formalitate suplimentara din partea Achizitorului sau a contractantului.
Prezenta garanţie este valabila pana la data de ____________________ .
In cazul în care părţile contractante sunt de acord sa prelungească perioada de valabilitate a
garanţiei sau sa modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului
băncii, se va obţine acordul nostru prealabil; în caz contrar prezenta scrisoare de garanţie îşi
pierde valabilitatea.

Parafata de Banca _______________ în ziua ______ luna ________ anul _____

(semnătura autorizata)

37
Nr. /___________

SOLICITARI DE CLARIFICARI

Catre,
______________________________________
(denumire autoritate contractanta)

Referitor la __________________pentru atribuirea contractului de achizitie publica


_______________________________________- cod CPV__________________
(tip procedura)

Va adresam urmatoarea solicitare de clarificari cu privire la:

1. _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________

2. _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________

3. _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________

Fata de cele de mai sus va rugam sa ne prezentati punctul dumneavoastra de vedere cu privire la
aspectele mentionate mai sus

Cu consideratie, S.C._______________
___________________
(adresa)
___________________
(semnatura autorizata)

38

S-ar putea să vă placă și