Sunteți pe pagina 1din 3

Dosarul nr.

2-2038/2019

ÎNCHEIERE

14 decembrie 2019
Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, mun. Chișinău
Instanța de judecată, judecând în componența:
dlui Ștefan EPURE, președinte,
dnei Adela CAZACU,
dlui Vasile OPREA, judecători,
cu participarea dlui Grigore DAMASCHIN, grefier,

examinând în ședință judiciară publică, demersul depus de către doamna avocat Irina
Moraru, care reprezintă interesele domnului Mihail Deleu, prin care a solicitat obligarea
domnului Ivan Rotari la plata taxei de stat și încetarea procedurii de mediere în cauza civilă
pendinte,

constată

1. Domnul Ivan Rotari s-a adresat cu o cerere de chemare în judecată împotriva domnului
Mihail Deleu, prin care a solicitat încasarea datoriei în sumă de 3500 de euro, a penalității de
întârziere în sumă de 63 000 de euro și a cheltuielilor de judecată.
2. În fundamentarea cererii de chemare în judecată, domnul Ivan Rotari a invocat că, pe 11
august 2016, a semnat cu domnul Mihail Deleu contractul-comandă de executare a lucrărilor de
asamblare, livrare și instalare a mobilei de bucătărie la adresa, mun. Chișinău, str. Voluntarilor
nr. 15/2, apartamentul nr. 2. În vederea garantării executării contractului, domnul Ivan Rotari i-a
achitat, la data încheierii contractului, domnului Mihail Deleu suma de 3500 de euro. În baza
contractului semnat, s-a stabilit termenul de livrare a mobilei de bucătărie pentru data de 10
octombrie 2016. Domnul Ivan Rotari susține că domnul Mihail Deleu nu a predat, până în
prezent, lucrarea comandată din care motiv acesta s-ar face vinovat de încălcarea condițiilor
contractului.
3. Prin încheierea instanței de judecată din 10 decembrie 2019, cererea de chemare în
judecată a fost acceptată spre examinare. Prin aceeași încheiere, instanța de judecată a fixat
ședința de mediere judiciară obligatorie în vederea soluționării amiabile a cauzei pentru data de
14 decembrie 2019, stabilind citarea părților în proces. Încheierea instanței de judecată s-a bazat
pe dispozițiile articolului 1821 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură civilă, care stabilește că
parcurgerea medierii judiciare este obligatorie în cazul litigiilor ce ţin de protecţia
consumatorilor.
4. În ședința instanței de judecată din 14 decembrie 2019, doamna avocat Irina Moraru, care
reprezintă interesele domnului Mihai Deleu, a cerut, în bază de demers, obligarea domnului Ivan
Rotari la plata taxei de stat și încetarea procedurii de mediere. În fundamentarea demersului,
doamna avocat Irina Moraru a indicat că cauza civilă pendinte nu reprezintă un litigiu de
protecție a drepturilor consumatorilor. Doamna avocat a susținut că interesele în litigiu nu sunt
guvernate de normele Legii privind protecția intereselor consumatorilor. Doamna avocat a
contestat corectitudinea concluziei instanței de judecată privind stabilirea unui contencios de
protecție a drepturilor consumatorilor, cerând revizuirea fondului problemei și stabilirea unui
litigiu de drept comun. În baza acestei constatări, doamna avocat a solicitat obligarea domnului
Ivan Rotari la plata taxei de stat și încetarea procesului de mediere. Cu privire la cea din urmă
solicitare, doamna avocat a motivat că, de vreme ce fondul litigiului nu reprezintă un contencios
de protecție a intereselor consumatorilor, iar suma pretinsă de reclamant depășește suma de 200
000 de lei, nu este obligatorie parcurgerea etapei medierii judiciare obligatorii.
5. Domnul Mihail Deleu a susținut demersul înaintat și a cerut admiterea acestuia.
6. În ședința instanței de judecată, domnul Ivan Rotari și reprezentantul său, domnul avocat
Valentin Naval, au cerut respingerea demersului. Aceștia au susținut că problema sesizată
instanței de judecată reprezintă un contencios de protecție a drepturilor consumatorilor. În mod
special, aceștia au făcut referire la destinația bunului achiziționat și la calitatea domnului Mihail
Deleu. În opinia acestora, domnul Mihail Deleu a acționat ca un profesionist și și-a asumat
obligația de a realiza o lucrare în schimbul unei remunerații.
7. Audiind părțile și reprezentanții lor, studiind materiale cauzei, instanța de judecată decide
să respingă demersul înaintat, din următoarele motive.
8. Articolul 1821 alin. (1) din Codul de procedură civilă stabilește că parcurgerea medierii
judiciare este obligatorie în cazul litigiilor ce țin de protecția consumatorilor. De asemenea,
potrivit articolului 85 alin. (1) lit. a) („Scutirile de taxă de stat”) din Codul de procedură civilă,
de taxă de stat pentru judecarea cauzelor civile se scutesc reclamanţii în acţiunile de protecție a
drepturilor consumatorilor.
9. Instanța de judecată menționează că, în pofida faptului că doamna avocat Irina Moraru a
invocat excepția aplicabilității Legii privind protecția consumatorilor, această apărare este găsită
de instanța de judecată drept nefondată. Instanța de judecată face trimitere la constatările sale din
încheierea de primire în procedură a cererii de chemare în judecată, reiterate în încheierea din 14
decembrie 2019 de respingere a demersului de strămutare a cauzei, unde a stabilit că
nerespectarea condiției înregistrării de stat a persoanei care prestează de facto o activitate de
întreprinzător nu face inaplicabile cazului normele Legii privind protecția consumatorilor.
Despre acest fapt ne vorbește articolul 34 alin. (3) din Codul civil, care stabilește că persoana
care practică activitate de întreprinzător sau profesională fără a întruni condițiile stabilite de lege
pentru aceasta nu poate invoca lipsa calității de profesionist.
10. Așadar, având în vedere în special această norma de drept, instanța de judecată conchide
că demersul doamnei avocat Irina Moraru, prin care a solicitat obligarea domnului Ivan Rotari la
achitarea taxei de stat și încetarea procesului de mediere, este inadmisibil și urmează a fi respins.
11. Din aceste motive, în baza dispozițiilor articolelor 269 și 270 din Codul de procedură
civilă, instanța de judecată
dispune

Se respinge drept inadmisibil demersul doamnei avocat Irina Moraru, prin care a solicitat
obligarea domnului Ivan Rotari la achitarea taxei de stat și încetarea procesului de mediere în
cauza civilă la cererea de chemare în judecată depusă de domnul Ivan Rotari împotriva domnului
Mihail Deleu, prin care a solicitat încasarea datoriei în sumă de 3500 de euro, a penalității de
întârziere în sumă de 63 000 de euro și a cheltuielilor de judecată.

Încheierea poate fi atacată odată cu fondul cauzei.

Președinte Ștefan EPURE

Judecători Adela CAZACU

Vasile OPREA

S-ar putea să vă placă și