Sunteți pe pagina 1din 7

1.

Selectați enunțul corect:

a. Comisia supraveghează aplicarea dreptului uniunii, fiind considerată „gardianul tratatelor”


b. Curtea de Conturi supraveghează aplicarea dreptului Uniunii, fiind considerată „gardianul
tratatelor”

c. Curtea de Justiție a Uniunii Europene supraveghează aplicarea dreptului Uniunii, fiind


considerată „gardianul tratatelor”

2. Mandatul judecătorilor de la Curtea de Justiție și de Tribunalul Uniunii Europene este de:

a. 9 ani, fără posibilitatea de reînnoire

b. 3 ani, cu posibilitatea de reînnoire

c. 6 ani, cu posibilitatea de reînnoire

3. Acordurile internaționale încheiate de Uniunea Europeană:

a. au o forță juridică superioară tratatelor constitutive

b. sunt obligatorii pentru instituțiile UE

c. sunt obligatorii pentru instituțiil UE și statele membre

4. Selectați enunțul corect:

a. Venind în ajutorul subiecților de drept, Consiliul adoptă comunicări interpretative, prin care
clarifică dreptul Uniunii și facilitează înțelegerea jurisprudenței Curții

b. ..., Curtea de justiție ....

c. ..., Comisia...

5. Aparțin dreptului primar:

a. Tratatul privind UE, Tratatul privind funcționarea UE, Tratatul Euratom, Cartea Drepturilor
Fundamentale, tratatele de aderare la UE, tratatele și actele care modifică sistemul instituțional etc.

b. Cartea Drepturilor Fundamentale, Tratatul de aderare la UE, acordurile internaționale


încheiate de Uniune, protocoalele anexate la tratatele constitutive sau de reviziune etc.

c. Tratatul privind UE, Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Tratatul Euratom, Cartea
Drepturilor Fundamentale, Protocolul asupra statului Curții de Justiție a UE, regulamentele etc.
6. Ce enunț nu este corect?

a. Președintele Curții de Justiție are un mandat de doi ani și jumătate


b. Președintele Consiliului European are un mandat de doi ani jumătate

c. Președintele Parlamentului European are un mandat de doi ani și jumătate

7. Ierarhia izvoarelor de drept al Uniunii Europene este:

a. dreptul originar sau primar, acordurile internaționale ale Uniunii, dreptul derivat, izvoarele
dreptului Uniunii (nescrise ca să fie adevărat)

b. dreptul originar sau primar, dreptul derivat, acordurile internaționale ale Uniunii, izvoarele
nescrise

c. dreptul originar sau primar, principiile generale ale dreptului Uniunii Europene, acordurile
internaționale ale Uniunii, dreptul derivat

8. Dezbaterile Comisiei sunt:

a. publice, în anumite condiții prin regulamentul propriu de procedură

b. confidențiale

c. publice

9. Selectați enunțul corect:

a. Coreper este un organ auxiliar al Consiliului European, pregătindu-i lucrările și executând


mandatele încredințate de acesta

b. Coreper este un organ auxiliar al Palamentului European,......

c. Coreper este un organ auxiliar al Consiliului,...

10. Primatul dreptului UE se aplică:

a. numai în cazul regulamentelor directivelor și deciziilor

b. în cazul tuturor izvoarelor de drept al Uniunii cu efect obligatoriu


c. numai în cazul tratatelor constitutive
11. Care dintre actele juridice adoptate de instituțiile UE poate duce la introducerea în fața Curții de
Justiție a unei acțiuni în constatarea încălcării dreptului Uniunii, pentru neîndeplinirea obligației de
transpunere până la expirarea termenului?

a. Decizia

b. Directiva

c. Regulamentul

12. Ce enunț nu este corect?

a. Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politice de securitate conduce


reuniunile Consiliului „Relații externe”.

b. ... negociază acordurile internaționale ce urmează a fi încheiate de Consiliu în domeniul


politicii comerciale comune

c. ... este vicepreședinte al Comisiei și împuternicit al Consiliului

13. Care sunt instanțele judecătorești în prezent în cadrul Curții de Justiție a Uniunii Europene?

a. Curtea de Justiție, Tribunalul Funcției Publice, Tribunalul Uniunii Europene

b. Curtea de Justiție, Tribunalul UE, Tribunalul Funcției Publice și Tribunalul specializat în dreptul

c. Curtea de Justiție, Tribunalul UE

14. Selectați enunțul corect:

a. Deciziile adresate statelor membre stabilesc un obiectiv pe care statele trebuie să-l realizeze,
lăsând autorităților naționale competența în ceea ce privește forma și mijloacele pentru atingerea
rezultatului.

b. Deciziile adoptate de instituțiile Uniunii ai căror destinatari sunt precizați sunt obligatorii în
toate elementele și produc efecte individuale.

c. Toate deciziile adoptate de instituțiile Uniunii sunt obligatorii în toate elementele și produc
efecte individuale.

15. Funcția executivă în dreptul UE este executată în principal de...:

a. Consiliul

b. Comisia
c. statele membre

16. Președintele Parlamentului European:

a. face parte din Conferința Președinților , compusă din președintele Consiliului E, președintele
Comisiei și președinteleParlamentului.

b. are votul decisiv, atunci când se ajunge la egalitate de voturi în Birou.

c. hotărăște organizarea lucrărilor Parlamentului și programarea legislativă.

17. În România, îndeplinește criteriile pentru a fi considerat(ă) instanță care poate formula chestiuni
prejudiciare (trimiteri preliminare):

a. Curtea Constituțională a României

b. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție


c. Curtea de Arbitraj Comercial internațional de pe lângă Camera de Comerț și industrie a
României

18. Organizarea internă a Comisiei este decisă de:

a. Președintele Comisiei

b. Consiliul European

c. colegiul comisarilor

19. Selectați varianta corectă:

a. Consiliul Afacerilor Generale este prezidat de Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri
externe și...

b. CAG este compus din reprezentanții permanenți ai statelor membre

c. CAG pregătește reuniunile Consiliului European

20. Selectați enunțul corect:

a. Președintele Curții de Justiție asigură disciplina între colegii săi, dacă este necesar, poate să
ceară demisia unui judecător, iar acesta este obigat să se conformeze
b. PCJ desemnează către un judecător raportor pentru fiecare speță care este înregistrată pe
rolul instanței

c. PCJ este numit de statele membre, de comun acord

21. Selectați enunțul corect:

a. Președintele Comisiei este propus de Consiliul Europei și ales de Parlamentul European


b. PC este propus de comun acord de statele membre și ales de Parlamentul European

c. PC este propus de Consiliul European și ales de Parlamentul European

22. Consiliu European este compus din:

a. 47 de state membre,reunind toate statele de pe continentul european,cu excepția Republicii B

b. șefii de stat sau de guvern ai statelor membre și președintele său

c. șefii de stat sau de guvern ai statelor membre, președintele său și președintele Comisiei

23. Organizarea internă a Comisiei este decisă de:

a. Consiliul European
b. colegiul comisarilor

c. președintele Comisiei

24. Selectați enunțul corect:

a. Prin delegare se împuternicesc directorii generali sau șefii de servicii să adopte măsuri de
gestionare sau administrare

b. În cadrul Comisiei, prima modalitate de luare a deciziilor este prin procedura scisă
c. În cadrul Comisiei, deciziile se iau cu majoritatea calificată de 55% din numărul membrilor
(statelor, ca să fie adevărată), reprezentând 65% din populația

25. Ce enunț nu este corect?


a. Regulamentul este obligatoriu în toate elementele sale, în timp ce directiva este obligatorie
pentru statele membre destinate în privința rezultatului care trebuie atins, lăsând autorităților naționale
competența în ceea ce privește forma și mijloacele pentru atingerea rezultatului.

b. Regulamentul produce efect direct orizontal, în timp ce directiva poate produce efecte direct
vertical..

c. Regulamentul produce efecte direct vertical, în timp ce directiva produce efecte direct
orizontal.

26. Ce enunț nu este corect?

a. Membrii Parlamentului European beneficiază pe teritoriul național de imunitățile recunoscute


membrilor Parlamentului propriei țări.

b. MPE nu răspund pentru opiniile exprimate în exercitarea funcțiilor lor. Această imunitate este
absolută.

c. MPE ....Această imunitate poate fi ridicată de Parlamentul European.

27. Consiliul UE:

a. are o competență stabilită de Consiliul European, la începutul fiecărei luni.

b. este compus din miniștrii de externe al statelor membre.

c. are o componență care se modifică în funcție de ordinea de zi a reuniunilor.

28. Unde se află sediul Curții de Justiție a Uniunii Europene?

a. Buxelles

b. Luxemburg
c. Strassbourg

29. Selectați enunțul corect:

a. Membrii Comisiei nu pot exercita nicio altă activitate profesională, indiferent dacă este
remunerată sau nu.
b. MC...., remunerată sau nu, cu excepția în care consiliul le acordă o.. cu titlu excepțional,
pentru a fi profesori universitari.

c. Comisia e compusă din 27 de membrii, cetățeni ai statelor membre și care reprezintă


interesele acestora.

30. Ce enunț nu este corect?

a. Reprezentarea pe state a numărului de parlamentari se face conform


principiuluiproporționalității descrescătoare

b. Nici un stat membru nu are mai puțin de 6 parlamentari sau mai mult de 96.
c. Repartizarea pe state a numărului de parlamentari este direct proporțională cu populația
statelor membre.

31. Dacă o normă a Uniunii are efect direct aceasta înseamnă că:

a. se integrează automat în ordinea juridică națională, fără a fi nevoie de o normă națională de


introducere

b.poate fi indicată de partea procesuală interesată în fața instanței naționale.

c. are prioritate față de o normă națională

S-ar putea să vă placă și