Sunteți pe pagina 1din 6

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI


COLEGIUL TEHNIC „ION D. LĂZĂRESCU” CUGIR
STR. VICTORIEI, NR. 9, 515600
TEL 0258-751524, 0258-751028 FAX: 0258-751028

INSPECTORATUL PENTRU
APROB, SITUAŢII DE URGENŢĂ
DIRECTOR ”UNIREA” AL JUD. ALBA

_____________________ A V I Z A T,

PLAN
DE
INTERVENŢIE

DATELE DE IDENTIFICARE
- Denumire: COLEGIUL TEHNIC “ION D. LĂZĂRESCU” CUGIR
- Sediu: Str. Victoriei, Nr. 9, Telefon /Fax0258 751028, e-mail:
id.cugir@mail.albanet.ro

1
COLEGIUL TEHNIC “ION D. LĂZĂRESCU” INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII
CUGIR DE URGENŢĂ ”UNIREA” AL JUD.
ALBA

PLAN DE INTERVENŢIE

1. DATELE DE IDENTIFICARE

- Denumire: COLEGIUL TEHNIC “ION D. LĂZĂRESCU” CUGIR

- Sediu: Str. Victoriei, Nr. 9, Telefon /Fax0258 751028,


e-mail: id.cugir@mail.albanet.ro

- Profilul de activitate: Învăţământ (24 clase învăţământ liceal zi, frecvenţă redusă şi
profesional).

2. PLANUL GENERAL AL INSTITUŢIEI – conform schiţei de detaliu, anexat.

3. CONCEPŢIA DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE ÎN CAZ DE INCENDIU

CONCLUZII DIN EVALUAREA CAPACITĂŢII DE APĂRARE ÎMPOTRIVA


INCENDIILOR:
- Este asigurată supravegherea clădirilor şi încăperilor de către doi paznici, un muncitor şi un
asistent social, între orele 7-15, două îngrijitoare, între orele 15-23.
- Este asigurată supravegherea în clădirile principale (cea nouă P+3, clădirea veche P+1,
atelier, sala de sport) prin profesorii de serviciu şi o îngrijitoare, în timpul programului
şcolar, 7-15.
- Este organizată prima intervenţie în caz de incendiu cu mijloacele din dotare, prin
personalul didactic, personalul auxiliar şi nedidactic pentru corpurile menţionate.
- Nu există instalaţii de iluminat cu siguranţă pentru evacuare.
- Nu există senzori de fum.
- Pericolele potenţiale de incendiu pot fi: instalaţiile electrice din laboratorele de fizică,
informatic ă, spaţiile în care se află centralele termice – dotate cu stingătoare.

2
PARTICULARITĂŢILE TACTICE PENTRU INTEVENŢIE PENTRU:
- Evacuarea utilizatorilor (elevi, cadre didactice, personal nedidactic şi auxiliar) în caz de
incendiu se face la semnalul a 2 sunete prelungi 30 secunde ale celor două sonerii
amplasate în cele două clădiri P+3, respectiv P+1.
- Întrerupătoarele soneriilor sunt amplasate unul în clădirea nouă,în holul de la parter, lângă
direcţiune, iar în clădirea veche, pe hol, la parter, la intrarea profesorilor.
- Locul de adunare este constituit pe platoul spate Cantină, situat în curtea Colegiului.

a) Clădirea nouă, P+3, 336 elevi, 12 cadre didactice, 12 uşi duble, 1 uşi simple.
- parter: 1 bibliotecar, 1 secretar, 2 directori, patru uşi duble, o uşă simplă;
- etajul I: 112 elevi, 4 cadre didactice, 4 uşi duble, 2 uşi simple;
- etajul II: 112 elevi, 4 cadre didactice, 4 uşi duble, 2 uşi simple;
- etajul III: 112 elevi, 4 cadre didactice, 4 uşi duble, 2 uşi simple;

b) Clădirea veche, P+1, corpul 1:


- parter: 112 elevi, 4 cadre didactice, 1 laborant, 1 asistent social, 8 uşi simple;
- etajul I: 140 elevi, 5 cadre didactice, 1 contabil, 1 administrator, 1 analist progaramator, 8
uşi simple;
c) Clădirea veche, P+1, corpul 2:
- parter: 112 elevi, 4 cadre didactice, 9 uşi simple;
- etajul I: 140 elevi, 5 cadre didactice, 8 uşi simple;

d) Sala de sport: 28 elevi, 1 profesor, 4 uşi duble, 6 uşi simple.

e) Atelierul şcoală: maxim 56 elevi, 2 maiştri instructori, 2 uşi duble, 2 uşi simple.

- Protejarea bunurilor periclitate de foc se va realiza prin evacuarea lor de către personalul de
întreţinere şi îngrijire, auxiliar, nedidactic, didactic, cu respectarea normelor ce se impun:
- întreruperea alimentării cu energie electrică, cu gaz metan;
- pătrunderea numai în încăperile unde nu există foc;
- riscul prăbuşirii pereţilor şi a plafoanelor.

- Localizarea şi lichidarea incendiului se realizează de către personalul specializat şi atestat în


acest sens (pompieri militari sau civili din localitate sau agenţi economici) sau de către

3
personalul propriu folosind echipamentele din dotarea proprie (elementele din postul de
incendiu- pichet , stingătoare, hidrant).

- Protecţia personalului propriu de intervenţie se realizează cu echipament de protecţie


adecvat (cizme de cauciuc, mănuşi, măşti contra gazelor, pături udate cu apă).

- Protecţia vecinătăţilor:
- A încăperilor învecinate se face prin evacuarea bunurilor în cel mai scurt timp posibil
în locuri sigure din afara clădirii incendiate.
- A clădirilor vecine prin realizarea stropirii cu apă a elementelor combustibile de pe faţadă,
acoperiş şi organizarea grupurilor de vânători de scântei dotaţi cu mături (alte dispozitive de stins
scântei), îndepărtând toate materialele şi obiectele combustibile ce se pot deplasa.

- Înlăturarea efectelor majore negative produse de incendii.


o Pentru preîntâmpinarea apariţiei unor noi focare se vor îndepărta materialele
incendiare şi care mai prezintă jar organizând supravegherea lor şi stingerea cu apă.
o Se va supraveghea locul izbucnirii incendiului ziua şi noaptea pentru a nu reizbucni.
o Se vor stabili cauzele incendiului şi se vor lua măsuri de înlăturare a acestor cauze
(întreruperea curentului electric, a gazului metan, etc.).
o În situaţia unor explozii datorate gazului metan se vor aerisi încăperile vecine şi
clădirea şi se vor chema organele specializate în depistarea defecţiunilor în vederea
remanierii lor.

4. FORŢE DE INTERVENŢIE ÎN CAZ DE INCENDIU


a) În lipsa serviciului propriu de pompieri civili, intervenţia se face cu întregul personal adult
din instituţie, care va avea atribuţii stabilite în acest sens .
b) Se va solicita sprijinul formaţiei de pompieri din Cugir.

c) Alte forţe cu care se cooperează:


- ISU – telefon 112
- CONEL- AGENŢIA DE FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE ALBA– telefon
0258/812965 (întreruperea alimentării cu energie electrică)
- E-ON GAZ – telefon 0265/200928 (întreruperea alimentării cu gaz metan)

4
5. SURSE DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN CAZ DE INCENDIU, EXTERIOARE
UNITĂŢII:
- reţelele de alimentare cu apă (stradal) şi hidranţi.

6. PLANUL FIECĂREI CONSTRUCŢII , în anexe.

CADRUL TEHNIC CU ATRIBUŢII ÎN DOMENIUL


APĂRĂRII ÎMPOTRIVA INCENDIILOR
Ing.
Toma Florin Adrian
Director adjunct
Napău Dacia

5
6