Sunteți pe pagina 1din 4

1.

Cotaţiile unei bănci din Chişinău sunt următoarele:


USD/MDL 17.65 17.83
EUR/MDL 21.12 21.35

a) Un importator are în cont 25 000 MDL şi vrea să-i schimbe in EUR. Ce sumă în EUR va trece pe
ordinul de cumpărare?
Rezolvare: 25 000/21,35 = 1170,96 EURO.

b) Ce sumă în MDL trebuie să deţină un importator pentru a cumpăra 15 000 USD?


Rezolvare: 15 000*17,83 = 267 450,00 MDL

2. O persoană juridică dispune de mijloace băneşti temporar libere în mărime de 250


mii lei, din data de 1 iunie, pe termen de 6 luni. O bancă comercială îi propune să
procure un certificat de depozit pe acest termen, cu achitarea ratei a dobînzii de
14% anual la sfîrşitul perioadei, sau să deschidă un cont de depozit la o rată a
dobânzii de 13% anual. Dobânda la depozit se va capitaliza lunar la data de 1 a
fiecărei luni. Evaluați care va fi dobânda încasată de persoana juridică în ambele
cazuri, determinând varianta optimă pentru acesta.

Rezolvare:
1. Certificat de depozit
Rd 180 14 180
Suma * * = 250 000 * * = 17 260,27 MDL. (6 luni)
100 365 100 365
1. Cont de depozit
Iunie
Rd 30 13 30
Suma * * = 250 000 * * = 2 671,23 MDL.
100 365 100 365
250 000,00 + 2 671,23 = 252 671,23 MDL

Iulie
Rd 30 13 30
Suma * * = 252 671,23 * * = 2 699,77 MDL.
100 365 100 365
252 671,23 + 2 699,77 = 255 371,00 MDL

August
Rd 30 13 30
Suma * * = 255 371,00 * * = 2 728,62 MDL.
100 365 100 365
255 371,00 + 2 728,62 = 258 099,62 MDL

Septembrie
Rd 30 13 30
Suma * * = 258 099,62 * * = 2 757,77 MDL.
100 365 100 365
258 099,62 + 2 757,77 = 260 857,39 MDL
Octombrie
Rd 30 13 30
Suma * * = 260 857,39 * * = 2 787,24 MDL.
100 365 100 365
260 857,39 + 2 787,24 = 263 644,63 MDL

Noiembrie
Rd 30 13 30
Suma * * = 263 644,63 * * = 2 817,02 MDL.
100 365 100 365
263 644,63 + 2 817,02 = 266 461,65 MDL

266 461,65 MDL – 250 000,00 MDL = 16 461,65 MDL (6 luni)

Rezultat: Persoana juridică va încasa în baza certificatului de depozit pe 6 luni suma de 17 260,27 MDL,
iar în baza contului de depozit suma de 16 461,65 MDL, diferența fiind 798,62 MDL.
Cea mai optimă variantă este certificatul de depozit.

3. Un agent economic importă mărfuri în valoare de 850 000 lei moldoveneşti din
Germania. Cursul la momentul încheierii contractului 1EUR = 21,1468 MDL, iar
la momentul plăţii 1EUR = 21,1227 MDL. Evaluați şi argumentați care sunt
consecinţele modificării cursului valutar asupra importului.
850 000 / 21,1468 = 40 195,21 EURO
850 000 / 21,1227 = 40 241,07 EURO

Dacă clientul ar fi făcut achitarea în momentul încheierii contractului ar fi achitat suma de 40 241,07 Euro, dar
din cauza fluctuațiilor de curs, clientul a achitat doar suma de 40 195,21 Euro.
Acesta reprezintă un avantaj economic pentru client, deoarece la momentul încheierii contractului acesta are o
valoare în euro și anume 40 195,21 EURO, iar la moemntul plății o valoare mai mare de 40 241,07 EURO,
diferența fiind 45,86 EURO în favoarea agentului economic.

4. O bancă comercială în decursul zilei operaţionale a efectuat următoarele operaţiuni:


a) a executat ordine de plată în valoare de -1500 mii de lei;
b) a eliberat mijloace băneşti pentru achitarea salariilor – 80 mii lei;
c) a achitat documentele prezentate de beneficiari pentru acreditiv – 45 mii lei;
d) a incasat mijloace baneşti în conturile de depozit ale persoanelor fizice – 33 mii lei;
e) a eliberat credite persoanelor fizice – 20 mii lei;
f) a incasat soldul salariilor neplătite – 37 mii lei;
g) a incasat mijloace de la persoane fizice în scopul achitării impozitelor de stat – 30 mii lei;
De determinat:
1. ce operaţiuni se referă la operaţiunile de casă şi de decontări;
2. determinaţi volumul acestora;
3. în baza căror documente va fi efectuată fiecare operaţiune.

Rezolvare:
1. Eliberarea mijloace băneşti pentru achitarea salariilor;
Încasarea mijloace baneşti în conturile de depozit ale persoanelor fizice;
Eliberarea credite persoanelor fizice;
Încasarea soldul salariilor neplătite;
Încasarea mijloace de la persoane fizice în scopul achitării impozitelor de stat
2. 80 000-00 + 33 000 + 20 000 + 37 000 + 30 000 = 200 000-00 MDL
3. Ordine de încasare a numerarului și Ordine de eliberare a numerarului.

4. Determinați soldul contului curent la sfârşitul zilei operaţionale în baza operaţiunilor înregistrate
pe parcursul zilei operaţionale. La inceputul zilei operaționale soldul contului curent al agentului
economic „X” constituie 65 300 MDL.
Agentul economic a emis ordine de plata pentru:
- achitarea materiei prime către furnizor 23000 MDL;
- achitarea pentru energie electrică către furnizor 4700 MDL;
- achitarea serviciilor de consultanță 4500 MDL;
- achitarea contributiilor de asigurări sociale aferente angajaților 5800 MDL;
- achitarea contribuţiilor de asigurări medicale aferente angajaților 2100 MDL;
Agentul economic a retras numerar din contul curent 12 000 MDL;
Agentul economic a avut intrări in contul curent 20 000 MDL;
Taxa perceputa de banca pentru executarea ordinului de plata constituie 10 MDL și comisionul perceput
de banca pentru retragerea de numerar din contul curent constituie 0,5% din suma retrasa. Ce
documente trebuie fi prezentate de către agent economic pentru deschiderea contului curent.

Rezolvare:

65 300 - 23 000 – 4 700 – 4 500 – 5 800 – 2 100 – 12 000 + 20 000 = 33 200-00 MDL
12 000-00 * 0,5 % = 60 MDL (comision pentru retragerea numerarului din cont curent)
10 * 5 = 50 MDL ( 10 MDL comision pentru fiecare ordine de plată)

Sold final la cont curent = 33 200 – 50 – 60 = 33 090-00 MDL.

5. SRL “ Coral” s-a adresat la banca pentru un credit în suma de 1 400 mii lei pe un termen de 6 luni
cu rata dobînzii 12 % anual, pentru cumpararea apei răcoritoare. Pentru asigurarea creditului
SRL „Coral„ a propus băncii gaj cu deposedare, o partidă de veselă, seturi de farfurii – 700 de
seturi, la preţul de piaţă – 1350 lei un set. Magazinul de veselă, care a delegat un expert de
evaluare a veselei pentru bancă, acceptă aceasta marfa spre realizare în luna septembrie cu preţul
unui set de 1300 lei.
Determinaţi: 1. Suficienţa gajului pentru creditul curent, 2. Cerinţele faţa de gaj cu deposedare,
3.Care este diferenţa gajului cu deposedare faţă de alte forme de gaj.

Rezolvare:
1. Gajul nu va acoperi valoarea creditului, 700 * 1300 = 910 000-00 MDL, iar suma creditului este de 1 400
000-00 MDL.

2. Constituirea amanetului
Amanetul este un contract încheiat în formă scrisă sau verbală, prin care debitorul transmite creditorului în
gaj un bun sau titlul, în scopul garantării creanţei, iar creditorul menţine posesia în baza consimţământului
debitorului gajist pînă la achitarea integrală a datoriei.

Amanetul apare în momentul dobândirii posesiei asupra bunului și se stinge odată cu încetarea posesiei.

Lombardul nu are dreptul să folosească şi să dispună de bunurile amanetate şi răspunde pentru pierderea sau
deteriorarea lor. În cazul în care creditul garantat nu este restituit în termen, lombardul are dreptul să vândă.
Creanţele lombardului faţă de debitor se sting şi atunci când câştigul din vânzare nu acoperă datoria.

Gajul bunurilor mobile fără deposedare poate fi instituit asupra:

1. mijloacelor băneşti în monedă naţională şi în valută străină aflate şi care vor intra în conturi bancare;

2. oricărui drept patrimonial, inclusiv dreptul asupra obiectelor proprietăţii intelectuale, creanţelor băneşti, alte
creanţe contractuale şi creanţe născute din alte temeiuri de apariţie a obligaţiilor, cu excepţiile prevăzute de
lege;

3. gajului valorilor mobiliare (acțiuni) transferabile şi titlurilor negociabile;

4. altor bunuri mobile care se înregistrează în registrul public al garanţiilor reale mobiliare, în scopul
înregistrării gajului bunurilor mobile, leasingului financiar şi a altor drepturi de garanţie asupra bunurilor
mobile.

Gajul bunurilor imobile este denumit ipotecă (fără deposedare).

Obiectul ipotecii poate fi unul sau mai multe bunuri imobile prezente sau viitoare ce pot fi
individualizate prin numere cadastrale separate.

Bunul imobil ipotecat rămâne în proprietatea debitorului ipotecar. Ipoteca se înregistrează în registrul
bunurilor imobile.

S-ar putea să vă placă și