Sunteți pe pagina 1din 1

RAJA S.A.

Constanta
Directia Comerciala
Anexa nr. 7 la procedura PO-DC-01

CERERE
INCETARE (REZILIERE) CONTRACT
de furnizare / prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare

Subsemnatul …………………………… reprezentant al ………………………………….


cu sediul (domiciliul) in localitatea/jud ………………………. adresa …………………
………………………………………………………………………………………………...
tel …………………… email ……………………………………….., prin prezenta solicit
incetarea relatiei contractuale incheiate in baza:
□ Contract nr…………. / ……………………….
□ Act Aditional nr ….…..… / …………...… la Contract nr….…….... / ………………
privind furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare pentru imobilul
din localitatea ……………………. adresa ……………………………………………,
…………………………………………… , incepand cu data de ………………………….
Motivul solicitarii:
□ Vanzarea / instrainarea imobilului – Anexez copie Contract Vanzare – Cumparare
(cu incheiere de autentificare) / dovada instrainare.
□ Incetarea contractului de inchiriere;
□ Inchirierea imobilului - Anexez Contract de inchiriere.
□ Altele (detaliere) ……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….

Indexul contorului de apa la data depunerii prezentei este …………. MC.


Ma oblig sa achit contravaloarea consumului de apa la zi si eventualele penalitati
calculate pentru neplata in termen a facturilor.

Data Semnatura

SUNT DE ACORD CA DATELE MELE PERSONALE SĂ FIE FOLOSITE ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE REGULAMENTULUI
679/2016/UE PRIVIND PROTECȚIA PERSOANELOR FIZICE IN CEEA CE PRIVEȘTE PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER
PERSONAL ȘI PRIVIND LIBERA CIRCULAȚIE, ÎN SCOPUL REZOLVĂRII SOLICITĂRII ÎNREGISTRATE PE ACEASTĂ CALE.

Domnului Director General al RAJA S.A.

Cerere încetare (reziliere) contract cod F-PO-DC-01-07 ed.1 rev.0