Sunteți pe pagina 1din 5

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII ŢANDĂRA

COMUNA GOIEŞTI, JUD.DOLJ

PROGRAMA PENTRU DISCIPLINA OPŢIONALĂ

CALIGRAFIE
CLASA a III-a

OPŢIONAL LA NIVELUL ARIEI CURRICULARE : ARTE

PERIOADA : 1 AN ŞCOLAR

NUMĂR ORE ALOCAT : 1 ORĂ PE SĂPTĂMÂNĂ

AN ŞCOLAR : 2008 – 2009

ÎNVĂŢĂTOR : ANCA SORINA POPESCU


ARGUMENT

Având în vedere că în ultimii ani a fost scos din programa şcolară


obiectul CALIGRAFIE, am constatat necesară consolidarea activităţii de
scriere prin alegerea acestui opţional.
Întrucât, în condiţiile de muncă simultană timpul afectat muncii
directe , în privinţa dictărilor, este limitat, am ales acest opţional tocmai
pentru a forma la elevi deprinderi de scriere caligrafică.
După intrarea în ciclul gimnazial sunt mai frecvent folosite
dictările, în transmiterea cunoştinţelor, iar orele de caligrafie contribuie
la antrenarea elevilor în astfel de activităţi.
Elevul trebuie să înţeleagă că orice persoană poate fi
desconsiderată înainte de a fi cunoscută, deoarece corectitudinea
scrisului este o calitate a omului cult.
Din experienţa anilor trecuţi am constatat că în clasa a V-a, elevii
care la sfârşitul ciclului primar scriau caligrafic, încep să-şi „modifice”
în rău scrisul. În urma discuţiilor purtate cu profesorii am ajuns la
concluzia că cel mai bun opţional este CALIGRAFIA.

Învăţător, ANCA SORINA POPESCU, Şcoala cu clasele I-VIII Ţandăra


OBIECTIV CADRU : Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

1.1 - să scrie literele mari şi mici de mână - exerciţii de scriere a literelor mari şi
şi de tipar în ordine alfabetică, respectând mici de mână şi de tipar în ordine
înclinaţia, distanţa şi legătura dintre alfabetică;
elementele grafice; - exerciţii de scriere a literelor respectând
distanţa între cuvinte şi rânduri;

- exerciţii de alcătuire a unor enunţuri


1.2 - să alcătuiască propoziţii pornind de pornind de la diverse imagini;
la diverse imagini; - exerciţii-joc;

- exerciţii de copiere, dictare;


1.3 - să transcrie texte respectând - exerciţii de folosire a ortogramelor şi a
aşezarea în pagină – titlu, autor, alineat; semnelor de punctuaţie cunoscute;
- exerciţii de transcriere a unor texte date
şi la alegere;

- exerciţii de folosire a ortogramelor şi a


1.4 - să respecte normele de ortografie şi semnelor de punctuaţie cunoscute;
punctuaţie învăţate; - exerciţii de creare după model a unor
enunţuri;

- exerciţii de formare a voinţei de a scrie


1.5 - să transcrie pe foaie fără liniatură, corect, lizibil şi îngrijit;
diferite propoziţii şi texte; - exerciţii de scriere pe diferite tipuri de
liniatură;
- exerciţii de scriere pe foi fără liniatură;
- transcrierea unor texte date şi la alegere;

- exerciţii-joc;
- exerciţii de copiere/transcriere/dictare;
1.6 - să scrie propoziţii folosind diferite - exerciţii de scriere a diferitelor tipuri de
tipuri de litere utilizate în manuale şi litere, după modele din manuale;
reviste. - autodictare;

Învăţător, ANCA SORINA POPESCU, Şcoala cu clasele I-VIII Ţandăra


CONŢINUTURILE ÎNVĂŢĂRII

* Literele mari şi mici de mână şi de tipar;


* Alcătuirea unor propoziţii folosind imagini şi cuvinte date;
* Scrierea pe liniatură de matematică;
* Scrierea pe foi fără liniatură;
* Aşezarea unui text în pagină;
* Ortografia aplicată pe texte;
* Transcrieri;
* Copieri;
* Dictări;
* Autodictări.

MODALITĂŢI DE EVALUARE

PROBE ORALE PROBE PRACTICE PROBE SCRISE

- conversaţii, povestiri ; - concurs pe grupe; - fişe de evaluare


- concursuri gen: - fişa de lucru;
„Ghiceşte personajul” - jocuri de grup;
- aprecieri verbale; - construirea de bunuri în
- observarea sistematică; colaborare cu ceilalţi colegi.
- crearea şi susţinerea unui
dialog pe o temă dată etc.

Învăţător, ANCA SORINA POPESCU, Şcoala cu clasele I-VIII Ţandăra


BIBLIOGRAFIE

1. Agrigoroaia D. , Chiţu O. , Abecedarul prin exerciţii şi joc didactic, Editura Adan,


Piatra-Neamţ 2003;

2. Berechet D., Berechet F., Gardin M.,Gardin F., Limba română, Editura Paralela 45,
Piteşti, 2006;

3. Colectiv de autori , Culegere de jocuri didactice pentru clasele I-IV, Editura


Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 2001;

4. Iordăchescu C. , Să dezlegăm tainele textelor literare, Editura Carminis, Piteşti


2003, 2004;

5. Mihăescu N., Îndrumător pentru predarea limbii române, Editura Didactică şi


Pedagogică, Bucureşti;

6. Niţu Silvia, Metodica predării limbii române în clasele I-IV , Editura Aramis,
Bucureşti 2000;

7. Peneş Marcela, Comunicare -Culegere de exerciţii pentru clasele I-IV, Editura


Aramis, Bucureşti 1998;

Învăţător, ANCA SORINA POPESCU, Şcoala cu clasele I-VIII Ţandăra