Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DIDACTIC

CLASA:I
ARIA CURRICULARĂ: Matematică și științe ale naturii
DISCIPLINA: Matematică și explorarea mediului
UNITATEA: Prietenia
SUBIECTUL LECŢIEI: -„Adunarea si scaderea numerelor 0-100, fara
trecere peste ordin”( Z+Z/Z-Z)
FORMA DE REALIZARE: activitate integrată
TIPUL DE ACTIVITATE: fixarea şi sistematizarea cunoştinţelor
DOMENII INTEGRATE: Comunicare în limba română
Arte vizuale și abilități practice

1
SCOPURI EDUCAŢIONALE:
 Dezvoltarea gândirii și a limbajului matematic;
 Formare de deprinderi intelectuale;
 Stimularea capacităților cognitive și practic-utilitare.

COMPETENŢE SPECIFICE:

Matematică și explorarea mediului


1.1. Scrierea, citirea și formarea numerelor până la 100;
1.2. Compararea numerelor până la 100;
1.4. Efectuarea de adunări și scăderi, mental și în scris, recurgând mereu la numărare;
1.6. Utilizarea unor denumiri și simboluri matematice (termen, sumă, total, diferență…) în rezolvarea și/sau compunerea de probleme;
5.2. Rezolvarea de probleme simple în care intervin operaţii de adunare sau scădere în concentrul 0-100, cu sprijin în obiecte, imagini sau reprezentări
schematice;
6.3. Realizarea unor schimburi echivalente valoric folosind reprezentări convenţionale standard şi nonstandard în probleme-joc simple de tip venituri-
cheltuieli, cu numere din concentrul 0-100;

Comunicare în limba română


1.4. Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în contexte de comunicare cunoscute;
2.1. Formularea unor enunţuri proprii în diverse situaţii de comunicare;

Arte vizuale și abilități practice


1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de explorarea de mesaje artistice simple, exprimate vizual.
2
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
a) cognitive
 să opereze cu noţiunile matematice învăţate: termeni, sumă, descăzut, scăzător, diferenţă;
 să rezolve corect, oral şi în scris, adunări şi scăderi cu numerele naturale formate din zeci din concentrul 0-100, fără trecere peste ordin;
 să verbalizeze operaţiile efectuate, motivând alegerile făcute în rezolvarea exerciţiilor şi problemelor;
 să rezolve independent şi în echipă sarcinile de lucru primite;
b) afectiv-atitudinale
 să manifeste spirit de iniţiativă şi cooperare în cadrul grupului;
c) psiho-motrice
 să mânuiască materialul intuitiv;
 să-şi dirijeze efortul oculomotor către centrul de interes vizat de învăţător.

PRERECHIZITE:
 Deprinderi de calcul matematic, deprinderi de rezolvare a problemelor, de relaționare în cadrul grupului, abilități de utilizare a
calculatorului.

CAPACITĂŢI DE GÂNDIRE IMPLICATE:

 cunoașterea (terminologiei matematice);


 înțelegerea (algoritmului de calcul, rezolvarea problemelor);
 aplicarea (algoritmului de calcul).

3
DOMENII DE DEZVOLTARE PERSONALĂ VIZATE:
 dezvoltarea cognitivă: dezvoltare de deprinderi intelectuale, dezvoltarea gândirii logice și a gândirii sistemice, dezvoltarea capacității de a
sesiza și rezolva situații-problemă;
 dezvoltarea limbajului şi a comunicării: dezvoltarea capacităţilor de receptare a mesajelor orale în contexte de comunicare variate şi
exprimarea corectă a mesajelor verbale în diferite situaţii de comunicare;
 dezvoltarea psihomotorie: dezvoltarea deprinderilor motrice implicate în timpul jocurilor propuse;
 dezvoltarea socio-emoţională: dezvoltarea competențelor comunicative, creșterea stimei de sine prin implicarea în rezolvarea sarcinilor
individuale și de grup.

STRATEGIA DIDACTICĂ:

 Tipuri de experiențe de învățare: active și interactive - de exersare, aplicare;


 Sistemul metodologic: conversația euristică, explicația, observația,demonstrația, problematizarea,exercițiul, jocul didactic, jocul de rol,
metoda Știu/Vreau să știu/Am învățat;
 Sistemul resurselor curriculare: planul de învățământ, programa școlară, documentele de proiectare curriculară;
 Forme de organizare a activității elevilor: frontală, individuală, pe grupe.

RESURSE:

 Umane: 13 elevi;
 Materiale: planșa-suport, calculator, tabla, jocul Șotron trasat pe podea ,pietricică, joc interactiv în PPT, floare și petale cu operatii, jucării,
bancnote, liste de prețuri, fișe de lucru;
 Spațiale: sala de clasă;
4
 Temporale: 35 minute + 10 minute activități recreative;
 Bibliografice:
1 .Programa școlară pentru disciplina Matematică și explorarea mediului(clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a), aprobată prin ordinul
ministrului Nr. 3418/19.03.2013;
2. Matematica si explorarea mediului – manual pentru clasa 1, Ed. Aramis
3. Roşu, Mihail- Metodica predării matematicii, Editura Credis, Bucureşti, 2004.

EVALUARE:

 Strategii, metode și instrumente de evaluare:observarea sistematică a activității și a comportamentului elevilor, aprecieri verbale,
autoevaluare.

DESCRIEREA DIDACTICĂ A SCENARIULUI ACTIVITĂŢII INTEGRATE:

 Descrierea modelului curriculumului integrat:


Modelul de integrare curriculară valorificat este cel al curriculumului conectat, model care valorifică legăturile între discipline, în contextul
temei integratoare Prieteni fără grai.Se urmăresc abilități valorificabile în viața de zi cu zi, prin generare de experiențe diverse de învățare și de
consolidare a achizițiilor, în contexte concrete și variate.

APTITUDINI ŞI CAPACITĂŢI IMPLICATE:

 Aptitudine numerică, capacitatea de operare cu terminologia specifică matematicii, capacitatea de receptare a mesajului oral și
scris,aptitudini de relaționare interpersonală, dexteritate manuală, capacitatea de ordonare și clasificare după anumite criterii.

MODALITĂŢI DE VALORIFICARE A ACHIZIŢIILOR DOBÂNDITE:

5
 Reflecții individuale și colective, realizarea de activități și jocuri interactive, acțiuni intelectuale și practice

ELEMENTE DE STRATEGIE DIDACTICĂ


NR. SECVENŢELE CONŢINUTUL INFORMAŢIONAL ŞI
RESURSE RESURSE FORME DE
CRT. INSTRUIRII DEMERSUL DIDACTIC EVALUARE
PROCEDURALE MATERIALE ORGANIZARE

1. Moment Se creează condiţiile necesare pentru buna Instructajul Materiale Frontal Observarea
desfăşurare a activităţii. verbal necesare comportamentului
organizatori
activităţii elevilor
c
Verificarea
2. temei Se verifică cantitativ și calitativ tema pentru Observația Tabla Individual Analiza temei
acasă Caiete de tema
pentru
acasă
Copiii, împreună cu cei sapte pitici, ne vom

3. Captarea continua aventura in descoperirea retetei Conversaţia Planșa-suport Frontal Observarea


magice care il va face bucuros pe Morocanosul. explicatia Alba ca sistematică
atenţiei
Aceasta se afla in cutia de lemn din padurea Zapada
celor 1000 de Stejari, al cărei capac se Harta cu traseu
deschide doar dacă elevii rezolva cele 5 sarcini Cutia de lemn
aduse de Alba ca Zapada pe harta castigata la
activitatea anterioara.
Anunţarea Se anunță elevii că pe parcursul orei de Conversatia Observarea

4. temei matematică vor rezolva adunări și scăderi cu Explicația Frontal sistematică

6
numerele de la 0 la 100 formate doar din zeci
Pasul 1 Joc-exercițiu: Șotronul - Copiii

5. Dirijarea aruncă pietricica într-o casetă numerotată.


Fiecărui număr îi corespund sarcini diferite,pe
învăţării
care copiii trebuie să le rezolve pentru a putea
sări șotronul:
Numără crescător, din 10 în 10, pana la
100. Jocul didactic Joc Șotronul Frontal Aprecieri verbale
Numără descrescător de la 98 la 88. Exercițiul Pietricică
Sari doar în casetele cu numere pare! Sari Conversația Capacitatea de a
în casetele cu numere impare! euristică utiliza un limbaj
Care este rasturnatul numărului 45? matematic adecvat
Dar vecinii numarului 67? (termen, sumă,
Care este numărul impar cuprins între 18 descăzut, scăzător,
şi 20? rest/diferență)
Câte zeci și câte unități au numerele: 18,
72?
Indică cifra unităților/zecilor numărului din Problematizarea
caseta în care ai sărit! Exercițiul

Pasul 2 Fisa de lucru

7
Piticul Doc- Inteleptul a gasit o fisa de lucru
care ii da batai de cap. El ne propune sa il Conversatia, Fise cu Individual Aprecieri verbale
ajutam sa rezolve exerciții și probleme de explicatia exercitii Verificarea
adunare și scădere cu numerele de la 0-100. raspunsurilor
Dupa ce fisa am rezolvat,
Mai departe am plecat!

Pasul 3 Joc-exercițiu: Floarea prieteniei Capacitatea de a


Se prezintă doua flori care sunt triste fiindcă rezolva corect
au rămas fără petale. Piticul Hapciu a stranutat Conversatia, Floare tristă adunări și scăderi
puternic si petalele au picat. Haideti sa il problematizarea Frontal cu numerele de la
ajutam pe sarmanul Hapciu sa inveseleasca Explicația Petale cu Individual 0 la 100
floricelele. Jocul didactic operatii
Pentru a înveseli cele doua flori ,elevii vor Caiete
rezolva la tablă și în caiete exerciții , vor alege
petale pe care este trecuta operatia și o vor Verificarea
așeza la locul ei, în jurul florii răspunsurilor

Obţinerea Observarea
Pasul 4 Test Surpriza Exercițiul Fișă de lucru individual sistematică
6. performanţ
Elevii vor primi un test surpriza de 5 minute pe Aprecierea prin
ei şi
care il vor rezolva individual calificative
asigurarea
8
feed-back-
ului
Joc-exercițiu: La cumpărături

Activitate Se reamintesc regulile ce trebuie respectate


într-un magazin: Jocul de rol Bancnote de Pe perechi Observarea
7. recreativă
- salutăm și la intrarea și la ieșirea din 10 lei, 50 lei și sistematică
Desfășurarea
magazin; 100 leu Aprecieri verbale
jocului
- așteptăm la rând, cuviincios; Etichete de
propriu-zis
- ne adresăm politicos când cerem produsele; prețuri
- mulțumim. Jucării
8.
 Se notează tema pentru acasă. Conversația Culegere Frontal Aprecieri verbale
Încheierea
 Se vor face aprecieri generale si Individual
și evaluarea
individuale privind participarea şi
activităţii comportamentului elevilor pe parcursul orei.