Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DE LECŢIE

DISCIPLINA: Limba română


CLASA : a VI-a
DATA :
ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Vocabularul
CONŢINUTUL: Sinonimele şi antonimele; paronimele şi omonimele
TIPUL LECŢIEI: recapitulare şi sistematizare

Obiectiv cadru: Dezvoltarea capacităţii de utilizare corectă şi eficientă a limbii române în diferite situaţii de comunicare

Obiective operaţionale:
La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:
O1- să definească în mod corect termenii de: sinonime, antonime, omonime şi paronime;
O2- să alcătuiască enunţuri cu sinonimele, respectiv antonimele anumitor cuvinte;
O3- să prezinte sensul corect al fiecărui termen al perechilor de paronime, respectiv omonime.

1
STRATEGIA DIDACTICĂ:

a) Metode şi procedee: algoritmizarea, exerciţiul de expresivitate, explicaţia, problematizarea, lucrul cu manualul.


b) Resurse :manualul, capacităţile receptive ale elevilor, DOOM, DEX
- timp – 45 de minute.
c) Forme de organizare: - activitate frontală;
- activitate pe grupe
- activitate individuală.
d) Mijloace de învăţare: Limba română, manual pentru clasa a IX-a,Ed. Didactică şi Pedagogică, 2007, tabla., fişe de lucru,
DOOM, DEX

e) BIBLIOGRAFIE :
 Psihopedagogică şi metodologică:
 Marinescu, Valeriu, Metodica predării limbii şi literaturii române, Editura Fundaţiei România de Mâine, 2004
 Parfene, C., Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală, ed. Polirom, 1999
 De specialitate:
 Theodor Hristea, Sinteze de limba română, Bucureşti, 1984
 MioaraAvram, Gramatica pentru toţi, Bucureşti, 1986
 Gramatica Academiei, 2005

SCENARIU DIDACTIC

2
Momentele Activitatea de Ob. Activitatea elevilor Strategii Evaluare
lecţiei învăţare didactice
1.Organizarea Profesorul face - se liniştesc
clasei prezenţa,asigură un - se pregătesc
2 min climat favorabil - se autocontrolează
desfăşurării lecţiei
2.Captarea Profesorul enunţă
atenţiei obiectivele generale şi
obiectivele Elevii deschid caietele şi privesc cu atenţie Conversaţia
3 min operaţionale urmărite. O1 schema de recapitulare pe care o au deja în
Profesorul face schema caiete.
de recapitulare pe
tablă.

3. Recapitularea Profesorul cere


şi sistematizarea elevilor să definească
cunoştinţelor principalele categorii Elevii dau definiţiile fiecărei categorii
Conversaţia Observaţie
semantice: semantice: curentă
15 min Sinonimia Sinonimele - sunt cuvinte cu forme diferite şi Explicaţia
Antonimia cu acelaşi sens sau cu înţelesuri apropiate.
Paronimia Antonimele-sunt cuvintele opuse ca sens.
Omonimia Paronimele sunt cuvintele asemănătoare ca
formă, diferite doar printr-un sunet sau un
grup de sunete şi prin sensuri.
Omonimele sunt cuvintele cu aceeaşi formă şi
cu sens total diferit.

Profesorul cere elevilor

3
să clasifice aceste Sinonimele sunt clasificate după: Evaluare
categorii semantice şi -gradul de echivalenţă semantică(totale, frontală
Exemplifica
să exemplifice. parţiale,aproximative) re
-elementele de componenţă semantică
( lexicale, lexico-frazeologice şi
frazeologice). Brainstorming-ul
Antonimele pot fi:
-cu radical diferit ( substantive, articole,
adjective,pronume,numerale,verbe,adverbe,
conjuncţie,prepoziţie,interjecţie) Conversaţia
-cu acelaşi radical şi cu afixe diferite(sufixe
şi prefixe).
Omonimele pot fi:
-lexicale(au aceeaşi valoare morfologică)
-lexico-gramaticale(valori morfologice şi
sensuri diferite)
-gramaticale(aceeaşi valoare morfologică,
Profesorul cere elevilor acelaşi sens, dar forme flexionare diferite)
să definească
omografele şi Elevii răspund:
omofonele şi să dea Omografele sunt cuvinte care se scriu la fel,
exemple de astfel de dar se accentuează diferit şi au înţeles diferit.
cuvinte. Omofonele sunt cuvintele care se pronunţă la
fel, dar se scriu diferit şi au înţeles diferit.

4.Obţinerea Profesorul împarte


performanţei elevilor fişe, pe grupe

4
de lucru, lasă elevii să O2 Brainstorming-ul
25min lucreze în bănci câteva
minute, după care va
cere ca un reprezentant
al fiecărei grupe să iasă Conversaţia
la tablă şi să scrie
rezolvarea fiecărui
exerciţiu de pe fişă. Elevii primesc fişele şi scriu rezolvarea pe Observaţia
curenta
Profesorul va acea fişă, participând intens la rezolvarea
Activitate frontală
supraveghea modul de cerinţelor ei.
rezolvare , urmărind
activitatea din bancă a
fiecărui elev, corectând Câte un elev din fiecare grupă va ieşi la tablă
eventualele greşeli. şi va scrie pe tablă rezolvarea fiecărei cerinţe. Evaluare
formativă
Problematizare
Fiecare grupă va avea
de rezolvat exerciţii
specifice unei singure Activitate frontală
categorii semantice. O3 Elevii scriu pe caiete.
(Anexa 1)
Observaţia
curentă
Se antrenează elevii în
discutarea problemelor
ce apar pe parcursul
rezolvării exerciţiilor.

5
5.Evaluarea Profesorul va aprecia şi
activităţii va nota răspunsurile Evaluare
3 min elevilor. sumativă

6.Asigurarea Temă pentru acasă.- Elevii îşi notează tema.


retenţiei şi a exercitul 1, 2, 3/ pag
transferului 186
2 min

6
Anexa 1

FIŞĂ DE LUCRU

GRUPA 1
1. Indicaţi seria sinonimică a cuvântului ciudat.
2. Indicaţi sinonimele cuvintelor: cameră, colb, a drege, a asuda, zvon.
3. Indicaţi sinonimele lexico-frazeologice ale cuvintelor: clar, niciodată.

GRUPA 2

1. Indicaţi antonimele următoarelor cuvinte: a termina, a înrăutăţi, a permite, a dezgropa, a recunoaşte.


2. Indicaţi antonimele următoarelor cuvinte formate cu ajutorul prefixelor: a lega, a cinsti, moral, decent, organic, normal, prudent,
continuu, înfrunzit.
3. Alcătuiţi enunţuri cu antonimele cuvintelor: iubire, obraznic, aici, devreme, de-a lungul.

7
GRUPA 3
1. Alegeţi forma corectă a cuvintelor :

Cetăţenii români provin / previn gripa aviară .


Starea sa a evoluat / evaluat spre bine.
A fost investit / învestit în noua sa funcţie.
A încercat să facă aluzie / iluzie la mine.
Stomacul meu nu mai poate să degere / digere nimic.
Basmul popular a fost transmis pe cale orară / orală.
Trebuie să fim solidari / solitari în faţa necazurilor.
Stofa aceasta este de caritate / calitate superioară.

2. Alegeţi forma corectă din fiecare pereche de cuvinte:

Întreprindere – intreprindere
Preşedenţie – preşedinţie
Conjunctură – conjuctură
Complet – complect

GRUPA 4
1.Indicaţi sensurile omonimelor lexico-gramaticale şi precizaţi valoarea lor morfologică:
care, poartă, şiret, vie, fin.
2. Explicaţi sensurile omonimelor lexicale următoare: bob, rom, râs, roabă.

8
9