Sunteți pe pagina 1din 4

Sinonimele şi antonimele - plan de lecţie

Data:
Clasa: a VI- a
Disciplina: Limba şi literatura română
Subiectul: Sinonimele şi antonimele
Tipul lecţiei: de predare-învăţare
Competenţe generale:
1.Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare;
2.Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de
comunicare dialogată şi monologată.
Competenţe specifice:         
1.2 Sesizarea sensului unităţilor lexicale noi în funcţie de context;
2.2 Utilizarea relaţiilor de sinonimie, de antonimie în organizarea mesajului oral;
3.2 Sesizarea valorii expresive a unităţilor lexicale în textele citite.      
Obiective cognitive:
La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili să:
-să definească sinonimele şi antonimele;
-să clasifice sinonimele şi antonimele;
-să găsească sinonime şi/sau antonime pentru cuvinte şi unităţi frazeologice;
-să alcătuiască seria sinonimică a unui cuvânt;
-să recunoască  sinonimele neologice pentru o unitate lexicală;
-să folosească sinonimele şi antonimele  în contexte adecvate;
Obiective afective:
-să conştientizeze rolul sinonimelor şi antonimelor în exprimarea scrisă şi orală;
-să valorifice noile achiziţii în vocabularul propriu.
Obiective psihomotorii:
-să  automatizeze cuvintele/expresiile învăţate;
-să utilizeze conştient cuvintele noi;
Strategii didactice:
Metode şi procedee: conversaţia euristică, problematizarea, exerciţiul, analiza gramaticală.
Materiale şi mijloace: manual clasa a VI-a,fişe de muncă independentă
Forme de organizare: activitate frontală  şi individuală.
Resurse: - colectivul eterogen de elevi;
                -timp: 45 de minute
Forme de evaluare: evaluare formativă, evaluare sumativă;
Metode de evaluare: aprecieri verbale, fişă de lucru, observaţia curentă.
Material bibliografic:
Limba română , manual pentru clasa    a VI- a,  Bucureşti, Editura All
Hoaghea, Cristian, Fonetică. Vocabular. Comunicare, Editura Juventus Press, Piteşti,          2010
Pamfil, A., Didactica limbii şi literaturii române – gimnaziu, Cluj-Napoca, Editura Dacia,2000

Desfăşurarea lecţiei

Etapele lecţiei Activitatea profesorului Activitatea elevilor

1.Moment -Salutul; -se pregătesc pentru desfăşurarea


organizatoric -Notarea absenţelor; orei;
-Asigurarea condiţiilor necesare desfăşurării
activităţii;
2. Verificarea     Se verifică noţiunile însuşite anterior despre
temei şi a vocabular :     Elevii răspund la întrebări.
cunoştinţelor         Ce este vocabularul ?
predate         Ce cuprinde vocabularul ?
anterior         Care sunt mijloacele de îmbogăţire a
vocabularului ?
        Ce este derivarea ?
        Ce este compunerea ?
        Ce este o familie lexicală ?     Elevii verifică rezolvarea temei,
        Ce este conversiunea ? citesc enunţurile din caiete.
    Se verifică efectuarea temei scrise calitativ şi    Elevii lucrează în caiete şi la tablă.
cantitativ.     Elevii subliniază sufixele şi
prefixele folosind culori diferite.
    Se cere elevilor să alcătuiască familia
lexicală a cuvântului ,,piatră’’.
    Se cere identificarea sufixelor, a prefixelor şi
a radicalului.
3. Captarea Se realizează printr-o introducere în Elevii sunt atenţi.                 
atenţiei semantică :
       Semantica se ocupă cu studiul sensurilor
cuvintelor dintr-o limbă. Aşa cum se ştie,
sensul se referă la înţelesul pe care vorbitorii
îl atribuie unui cuvânt.
       Între cuvinte pot exista diverse relaţii
semantice :
- relaţia de sinonimie;
- relaţia de antonimie;
- relaţia de omonimie;
- relaţia de paronimie.

4. Anunţarea     Se anunţă elevii că astăzi  vor învăţa despre Elevii sunt atenţi şi notează titlul în
subiectului şi a sinonime şi antonime (definiţie, clasificare ) caiete.
obiectivelor     Scrie pe tablă : Sinonime şi antonime
5. Predarea  Se compară enunţurile scrise la tablă : Elevii observă că aceste cuvinte:
noilor a)Amicul lui are o casă spaţioasă.         au înţeles asemănător;
cunoştinţe şi b)Prietenul său deţine o locuinţă mare.          fiecărui cuvânt din primul enunţ îi
dirijarea corespunde un cuvânt cu sens
învăţării asemănător din al doilea enunţ
        prietenul-amicul;
        are-deţine;
         lui-său;
        casă-locuinţă;
         mare-spaţioasă;

    Elevii notează definiţia în caiete.


    Pornind de la perechile de sinonime găsite în
text, se concluzionează că : Acele cuvinte
care au sens asemănător sau identic, dar
forme diferite se numesc sinonime.
    Se prezintă Dicţionarul de sinonime.
    Distribuie elevilor fişe de lucru. (anexa 1) Elevii primesc fişe de lucru.
    Se cere elevilor să sesizeze că se poate Elevii vor completa cu părţile de
stabili o relaţie de sinonimie între părţi de vorbire corespunzătoare.
vorbire de acelaşi fel.(ex. 1)
    Clasificarea sinonimelor (ex. 2)     Elevii dau exemple pentru fiecare
Sinonimia se poate stabili : clasificare şi completează fişele.
-între două cuvinte (sinonimie lexicală) ;
-între un cuvânt şi o expresie (sinonimie
lexico-frazeologică) ;
-între două expresii (sinonimie frazeologică).
Se cere elevilor să dea exemple şi să     Elevii scriu în caiete şi dau şi ei alte
completeze fişele. exemple.
    Profesorul precizează că prin împrumuturi
din alte limbi au intrat în limba română
sinonime neologice pentru cuvintele din
fondul principal:
a muri- a deceda
amănunţit-detaliat
a cere- a solicita etc
De asemenea, se poate stabili sinonimie între
un cuvânt din limba literară şi un arhaism sau
regionalism:
vers-stih
cartof-barabulă
Toate sinonimele unui cuvânt alcătuiesc
o serie sinonimică.(ex. 3) Elevii rezolvă exerciţiul 3.
 Rolul sinonimelor:
-ajută la explicarea cuvintelor,
-nuanţarea exprimării,
-evitarea repetiţiilor supărătoare (în vorbire
şi în compuneri).
Obs. Există şi repetiţii expresive (repetiţia ca
procedeu artistic)
„...şi eu fuga şi ea fuga, şi eu fuga, şi ea
fuga...” (Ion Creangă)
„...care vine ,vine, vine calcă totul în
picioare” (Mihai Eminescu)

    Se cere elevilor să găseasca sensul opus al


cuvintelor: mare şi prieten. mare-mic
    Se concluzionează: Cuvintele care au forme prieten- duşman
diferite şi sensuri opuse se numesc antonime.
    Se prezintă Dicţionarul de antonime.
    Se cere elevilor să găsească antonime pentru
cuvintele de la exerciţiul 4 şi să precizeze
prin ce părţi de vorbire se exprimă. Elevii răspund oral, apoi
    Se realizează clasificarea antonimelor : completează fişele.
-între două cuvinte (antonime lexicale) ;
-între un cuvânt şi o expresie (antonimie
lexico-frazeologică) ; Elevii lucrează fişa.
-între două expresii (antonimie frazeologică).
Se cere elevilor să dea exemple şi să
completeze fişele.(ex 5)

Se cere elevilor să dea exemple de antonime


formate cu ajutorul prefixelor.(ex 6)
6. Asigurarea Se realizează pe tot parcursul activităţii, Elevii rezolvă ex 7.
feed-back-ului frontal şi independent. 
Se cere identificarea  a trei cuvinte cărora le
pot indica câte un sinonim şi trei cuvinte
cărora le pot indica câte un antonim.(ex 7).
7. Evaluarea Evaluarea se realizează permanent pe tot
parcursul lecţiei prin aprecieri verbale. Vor fi
notaţi elevii care s-au remarcat prin
răspunsurile date şi prin participarea activă la
lecţie.
8. Asigurarea     Ex. 1 şi 2  pag. 134 manual Elevii notează tema.
retenţiei şi a     Se fac aprecieri asupra activităţii desfăşurate.
transferului

Anexa 1
Fişă de lucru
Sinonimele şi antonimele

1.      Completaţi spaţiile punctate cu numele părţii de vorbire corespunzătoare:


succes- reuşită (.............................)
cinstit- onest (.............................)
a fugi- a alerga (.............................)
el- dânsul (.............................)
mereu- întotdeauna (.............................)
dar- însă (.............................)
peste- deasupra (.............................)
2.      Clasificarea sinonimelor:
-sinonimie lexicală:................................................................................
-sinonimie lexico-frazeologică:..............................................................
-sinonimie frazeologică:.........................................................................
3.      Subliniaţi cuvintele care fac parte din aceeaşi serie de sinonime:
„Timpul zilei s-a sfârşit
E amurg. S-a asfinţit
Soarele şi-a stins dogoarea
Se coboară înserarea”
(A.   Chiriacescu)
4.       Daţi antonimele următoarelor cuvinte şi precizaţi ce sunt ca părţi de vorbire:
lumină-............................... (.......................................)
frumos-............................... (.......................................)
a vinde-............................... (.......................................)
acolo-............................... (.......................................)
pe-............................... (.......................................)
şi-............................... (.......................................)
         5.    Identifică în textul următor trei cuvinte cărora le poţi indica câte un sinonim şi trei   cuvinte cărora le poţi
indica câte un antonim.
Aş vrea să-mi sparg vitrina cu minciuni
Şi-nchis apoi în rafturile goale,
Solemn ca-ntr-un ospiciu de nebuni
Să-mi fac bilanţul boalei ancestrale. (I. Minulescu)