Sunteți pe pagina 1din 15

rl

PRE$EDINTELE REPUBLICII MOLDOVA

DECRET
privind aprobarea Regulamentului Consiliului Suprem de Securitate

in temeiul art. 94 alin. (1) din Constitulia Republicii Moldova qi al art. 12


din Legea securitilii statului,

Pregedintele Republicii Moldova d e c r e t e a zd,:

Art.l. - Se aprobd Regulamentul Consiliului Suprem de Securitate, conlornr


anexel.

Art.2. - Se abrogd Regulamentul Consiliului Suprem de Securitate, aprobat


prin Decretul Pregedintelui Republicii Moldova nr.33 l-II din 8 octombrie 1997.

Art.3. - Prezentul decret intrd in vigoare la data publicdrii.

PRE$EDINTE II MOLDOVA

Chigin6u, 29 martie 2021.


Nr.5S-IX.
EPU B t
sgflYA
<J 9 a, c
+ Anexd
ruf,E S edi nte lui Re pub I ic i i Moldova
-lX din 29 martie 202l
oo
o
o .{
a \t I\

REGULA TUL
CONSILIULUI SUPREM DE SECUzuTATE

Capitolul I

DISPOZITII GENERALE

Art.l . - Consiliul Suprem de Securitate este un organ consultativ care


analizeazd activitatea ministerelor qi a altor autoritdti administrative centrale
in domeniul asiguririi securitSlii qi ap6rdrii naiionale gi prezintd Preqedintelui
Republicii Moldova recomand6ri in probleme de politicd internd qi extemd
a statului.

Art.2. - Consiliul Suprem de Securitate igi desfEgoari activitatea in temeiul


Constituliei Republicii Moldova, Legii securitdtii statului, altor acte legislative
gi al prezentului regulament.

Art.3. - (l) Consiliul Suprem de Securitate examineazd problemele privind


securitatea nafionali, linAnd cont de abordarea multilateralS a acesteia,
determinatd atdt de starea de lucruri din domeniile politic, militar, de drept,
al ordinii publice din {ar6, cat $i de situalia economico-financiare, sociald,
informalionald, educalionald, ecologicd, administrativd, energeticd g.a.
(2) In activitatea sa, Consiliul acordd prioritate examindrii pericolelor
deosebite pentru securitatea nalionald, determinate de coruplie qi criminalitatea
organizat6.

Capitolulll

ATRIBUTIILE CONSILIULUI SUPREM DE SECURITATE

Art.4. - Consiliul Suprem de Securitate are urmdtoarele atribulii:


a) acordd asistent6 Preqedintelui Republicii Moldova exercirarea in
atribuliilor sale constitulionale, in vederea apdr6rii suveranitdlii, independenlei
gi integriteili teritoriale a Republicii Moldova;
b) consultd Preqedintele Republicii Moldova in probleme de politicd internd
gi extemd a statului ce vizeazd securitatea qi apdrarea naJionalS;
c) coordoneazd qi monitorizeazd documente de politici dorneniul in
asigurdrii securitSlii qi apiririi nationale;
d) analizeazd, ameninl6rile gi riscurile la adresa securitelii qi apdrdrii
nalionale qi elaboreazi propuneri pentru prevenirea Ei combaterea acestora;
2

e) formuleazi propuneri pentru Pre$edintele Republicii Moldova, in vederea


optimizdrii sistemului de asigurare a securit6lii Ei aplrdrii na{ionale;
f) prezintd autoritetilor publice propuneri Ei recomanddri in problemele
ce vizeazd securitatea gi apdrarea naJionald;
g) dezvoltd un sistem eficient de analizd, expertiz6 gi planificare strategicd,
in vederea asiguririi securitilii qi apdrdrii na[ionale, inclusiv in situalii de crizd.

Art.5. - (1) Pentru realizarea atribuliilor sale, Consiliul Suprem de Securitate:


l) elaboreazd Si aprobd:
a) decizli in problemele de politic6 intemd gi extemd a statului in domeniul
asiguririi securitdlii gi apiririi nalionale;
b) decizii pentru prevenirea gi contracararea unor situalii exceplionale,
cu grave consecin[e social-politice, economice, militare, sanitare, ecologice etc.
c) recomanddri Pregedintelui Republicii Moldova in probleme de securirate
gi apdrare nalionale, in vederea realizdrii atribuliilor sale constitulionale
referitoare la:
- exercitarea conducerii generale a activitelii de asigurare a securitdlii
qi apiririi nationale;
- luarea mdsurilor necesare privind asigurarea securitalii qi apirarii
na!ionale;
- asigurarea conlucririi autoritdtilor publice in domeniul securitalii
qi apdrErii nafionale;
- emiterea de decrete privind problemele asigurdrii securit5lii gi apararii
statului;
- purtarea tratativelor qi incheierea de tratate internalionale, in numele
Republicii Moldova, legate de asigurarea securitdlii gi apdrdrii nalionale.
2) examineazd:
a) documente de politici in domeniul securitelii qi apdr6rii nafionale;
b) planuri de interactiune intre Ministerul Apirdrii, Ministerul Afacerilor
Inteme, Ministerul Justifiei, Serviciul de Informalii gi Securitate al Republicii
Moldova, Serviciul de Protecfie qi PazE de Stat $i alte autoritEli privind asigurarea
securitSlii gi ap6r6rii narionale;
c) proiecte de tratate intemalionale in domeniul securitdlii gi apararii
na{ionale;
d) proiecte de acte normative ce vizeazd principalele probleme privind
securitatea qi aplrarea nalional6;
e) rapoarte qi informaJii prezentate de autorite(ile publice ce vizeazd
securitatea qi apirarea nationalS;
f) planuri privind dotarea organelor afacerilor inteme gi ale securitdtii
statului cu armament, munilii, tehnicd special6;
g) planuri de participare a Republicii Moldova la misiuni qi operalii
internalionale;
h) regulamente militare gi regulamentul Statului Major General al Fo4elor
Armate;
i) planuri de mobilizare a economiei na[ionale;
3

j)planuri strategice privind mobilizarea, intrebuinJarea, construclla,


dezvoltarea, instruirea, dotarea qi finan[area For(elor Armate;
k) propuneri de acordare a gradelor militare supreme;
l) structura generali qi efectivul For[elor Armate;

3) analizeazd:
a) problemele ce (in de politica inteme gi extemd a statului in domeniul
asigurSrii securitdlii qi apdrdrii naJionale;
b) activitatea autoritelilor publice qi instituliilor statului responsabile
de prevenirea $i contracararea ameninldrilor la adresa securitAlii ii apdrdrii
nalionale, inclusiv a cazurilor de corupfie care submineaz5 securitatea nalionald;
c) gradul de pregitire de luptd gi de mobilizare a forfelor sistemului nalional
de apdrare;
d) situaliile care necesitd declararea stdrii de urgent6, de asediu qi de rizboi;
e) problemele ce [in de crearea, controlul qi men{inerea in stare func}ionala
a forJelor qi mijloacelor de asigurare a securitdlii Ei apdririi nationale;
4) monitorizeazd:
a) implementarea Strategiei securit6lii nalionale a Republicii Moldova;
b) punerea in practic6 a concepliilor, doctrinelor gi strategiilor sectoriale
ce jin de securitatea gi apirarea nationald;
c) executarea deciziilor adoptate de Consiliul Suprem de Securitate
gi a decretelor Preqedintelui Republicii Moldova ce vizeazd domeniul securitalii
gi ap6rdrii najionale.
(2) Indeplineqte Ei alte atribulii prevdzute de legislafie.

Capitolul III

ORGANIZAREA $I FLINCTIONAREA
CONSILIULUI SUPREM DE SECURITATE

Art.6. - (l) Consiliul Suprem de Securitate este constituit din preqedinte,


secretar gi membrii acestuia.
(2) Preqedinte al Consiliului Suprem de Securitate este Pregedintele
Republicii Moldova.
(3) Secretar al Consiliului Suprem de Securitate este consilierul
Preqedintelui Republicii Moldova in domeniul securitdlii qi apirdrii nationale.
(a) Din componenta Consiliului Suprem de Securitate fac parte, din oflciu,
Pregedintele Parlamentului, Prim-ministrul, preqedintele Comisiei securitate
nafionald, ap6rare gi ordine publicd a Parlamentului, ministrul apirdrii, ministrul
afacerilor interne, directorul Serviciului de Informalii gi Securitate al Republicii
Moldova, Procurorul General gi Guvematorul Bdncii Nalionale a Moldovei.
(5) Pregedintele Republicii Moldova poate numi gi alte persoane in calitate
de membri ai Consiliului Suprem de Securitate.
(6) in condiliile Legii cu privire la secretul de stat, persoanelor
men{ionate la alin. (5) li se perfecteazd dreptul de acces la secretul de stat.
4

(7) Componenfa numericd gi nominali a Consiliului Suprem de Securitare


se aprobS prin decret al Pregedintelui Republicii Moldova.

Art.7. - (l) $edinlele Consiliului Suprem de Securitate se convoaci de cdtre


preqedintele Consiliului gi se desftqoard, de regulS, trimestrial. in caz de necesitate,
se convoacd Eedinle extraordinare.
(2) $edintele Consiliului Suprem de Securitate se desfeqoarA in confomitare
cu planul anual de activitate, elaborat in baza propunerilor inaintate de citre
membrii Consiliului gi instituliile statului, fiind aprobat la prima qedinld anualS
a Consiliului.
(3) $edinlele Consiliului Suprem de Securitate sunt deliberative, dacd la ele
sunt prezenli majoritatea membrilor acestuia.
(4)La qedinlele Consiliului Suprem de Securitate pot fi invitali,
cu aprobarea Pregedintelui Republicii Moldova, reprezentanli ai Parlamentului,
ai administraliei publice centrale gi locale, ai altor autoriteti qi institulii publice
cu atribu[ii in domeniul securitSlii qi apirdrii nalionale, precum gi ai societalii
civile, in cazul in care se consideri ce prezenta lor este necesard in raport
cu problemele aflate pe agenda de lucru.
(5) Proiectul ordinii de zi a gedinlei se aprobe de preEedintele Consiliului
Ei se aduce la cunoqtin[a membrilor Consiliului inainte de convocarea Eedinlei.
(6) Inainte de desflgurarea qedin(ei, autoritdtile gi instituliile vizate
de problematica examinate vor prezenta Serviciului Consiliului Suprem
de Securitate rapoarte la subiect. Acestea vor fi intocmite intr-o formi cdt mai
concisd gi cu referire la subiectul exact, iar detaliile vor fi prezentate in anexe.
(7) Autoritetile publice centrale, precum gi cele subordonate Guvernului
gi structurile organizationale din sfera lor de competenjd, impreund cu cele in care
autoritatea administrativd centrale are calitatea de fondator (intreprinderi, institulii
gi organiza(ii, indiferent de tipul de proprietate), dar 9i persoanele juridice publice
autonome sunt obligate sd fumizeze, la solicitarea Consiliului sau din oficiu, orice
date 9i informalii, inclusiv cele care constituie secret de stat, bancar sau comercial,
care vizeazd securitatea na{ionald, apdrarea gi ordinea public6, in vederea utilizdrii
lor pentru elaborarea deciziilor Consiliului.
(8) Refuzul autorite$lor mentionate de a furniza datele solicitate de cdtre
Consiliul Suprem de Securitate atrage forma de rdspundere prevdzutS de lege. Prin
derogare de la prevederile primei propozilii, Banca Nalionald a Moldovei
fumizeazd, informatii gi date in condiliile unui acord incheiat cu Consiliul Suprem
de Securitate, iar, in anumite cazuri, cu acordul te(elor autoriteli competente,
dacd acestea provin din alt stat.

Art.S. - (l) in activitatea sa, Consiliul Suprem de Securitate adoptd decizii.


(2) Deciziile Consiliului Suprem de Securitate se aprobd cu o majoritate
simpli de voturi ale membrilor Consiliului prezenli la Eedin1d.
(3) Deciziile Consiliului Ei procesul-verbal al gedinfei sunt semnate
de pregedinte qi contrasemnate de secretar.
5

(4) Deciziile Consiliului se comunicd membrilor acestuia, precum


qi autoritSlilor publice centrale 9i instituliilor statului la care se referd, integral sau
in extras, cu exceptia celor pentru care se hotrrdgte altfel. Deciziile care au caracter
de secret de stat se comunicd cu respectarea legislaliei referitoare la pistrarea
secretului de stat.

Art.9. - Deciziile Consiliului Suprem de Securitate pot servi drept temei


pentru emiterea de c6tre Pregedintele Republicii Moldova a decretelor qi luarea
altor decizii in probleme de securitate qi ap6rare na{ionald, in limitele atribuliilor
sale constitufionale.

Art.l0. - ( 1) In vederea realizdrii deciziilor Consiliului Suprem


de Securitate, membrii acestuia emit dispozilii care nu dep6gesc limitele
competentelor constitufionale gi legale conferite de func1ia pe care o de{in.
(2) Prin derogare de la prevederile alin. (l), Banca NaJionald a Moldovei
aplicd deciziile Consiliului Suprem de Securitate in mdsura in care acestea nu aduc
atingere statutului qi autonomiei ei stabilite prin lege.

Art.l L - ( I ) in activitatea sa, membrii Consiliului Suprem de Securitate


au obligatia de a lua toate misurile necesare pentru a evita situaliile de naturA
sd determine aparilia unui conflict de interese.
(2) Conflictul de interese reprezintd orice situalie in care membrii
Consiliului au, in mod direct sau indirect, un interes financiar, economic
sau orice alt interes personal, a$a cum acesta este definit de legislalie, care ar putea
fi perceput drept element ce compromite impa4ialitatea gi independenJa lor.
(3) In situa{ia apariliei unui conflict de interese, membrul vizat al Consiliului
nu este invitat la qedinla unde se examineaze subiectul care genereazd conflictul
de interese.
(4) in situalia apariliei unui conflict de interese in timpul unei qedinle
a Consiliului, membrul vizat al Consiliului nu poate participa la examinarea
subiectului care genereazd conflictul de interese.

Capitolul IV

SERVICIUL CONSILIULUI SUPREM DE SECURITATE

Art.12. - (l) Serviciul Consiliului Suprem de Securitate este o structurA


specializatd in cadrul Aparatului Pregedintelui Republicii Moldova, care asigurd
or ganizare a activi teli i C onsi I i ului Suprem de S ecuritate.
(2) $eful Serviciului Consiliului Suprem de Securitate este numit in funclie
gi eliberat din functie prin decret al Pregedintelui Republicii Moldova.
(3) Personalul Serviciului Consiliului Suprem de Securitate se nume$te
in func(ie gi se elibereazd din funcJie prin ordin al secretarului general
al Aparatului Preqedintelui Republicii Moldova, cu acordul Preqedintelui
Republicii Moldova.
6

Art.l3. - (1) Serviciul Consiliului Suprem de Securitate activeazd in baza


propriului regulament, aprobat prin ordinul secretarului general al Aparatului
PreEedintelui Republicii Moldova, coordonat cu Pregedintele Republicii Moldova.
(2) Atribuliile Serviciului Consiliului Suprem de Securitate 1in de:
a) analiza informaliei gi a materialelor privind problemele de securitate
qi aplrare na{ionald parvenite de la institutiile statului, cu prezentarea sintezelor
gi propunerilor cdtre pregedintele Consiliului, pentru a fi examinate in cadrul
gedinlelor Consiliului;
b) pregitirea materialelor pentru gedin{ele Consiliului, asigurarea lucririlor
de secretariat aferente activitel i Consiliului ;
c) elaborarea deciziilor qi intocmirea proceselor-verbale ale gedinlelor
Consiliului.

Capitolul V

SECRETARUL CONSILIULUI SUPREM DE SECURITATE

Art.14. - (l) Secretarul Consiliului Suprem de Securitate este numir


in func[ie gi eliberat din func1ie de citre Pregedintele Republicii Moldova
gi se subordoneazd acestuia.

(2) In calitate de secretar al Consiliului Suprem de Securitate poate fi


desemnat un cetetean al Republicii Moldova cu studii superioare, fIrd antecedente
penale, cu o reputa(ie ireprogabild gi care nu este membru de partid.

(3) Secretarul Consiliului Suprem de Securitate are urmdtoarele atribulii:


a) coordoneazi activitatea Serviciului Consiliului Suprem de Securitate;
b) este responsabil de organizarea activitetii Consiliului Suprem
de Securitate gi de monitorizarea executirii deciziilor acestuia;
c) prezinti Consiliului Suprem de Securitate rapoarte privind situalia
executSrii deciziilor acestuia;
d) prezint6 Pregedintelui Republicii Moldova propuneri privind solulionarea
problemelor ce tin de securitatea gi apirarea nafionalS.

(4) in scopul exercitdrii atribuliilor Consiliului Suprem de Securitate,


secretarul Consiliului Suprem de Securitate are dreptul de a solicita
de la autoritdfile prevdzute la art.7 alin. (7) informalii, inclusiv cele care
constituie secret de stat, bancar sau comercial , care vizeazd, securitatea nalionalS,
apirarea gi ordinea public6.
flepesoa

ITPE3T4AEHT pEcrryBJrptKvt MOJTAOBA

YKA3
o6 yreepxgenun flo,roxeauq o BsrcrlleNr cogere 6esonacHocru

Ha ocnogaHr,ri qacru ( I ) cmrrra 94 Koucrr,rryuuu Pecuy6luxn MorAoea


r{ crarbr,r l2 3axona o rocyAapcrBeHHofi 6esonacHoc.ru

Ilpesu4eur Pecrry6.nurr.r MorAosa tr o c r a H o B lr .s e r:

Cr. I . - Yrnepgr,rru floloxesue o BbrcureM cosere 6egonacHocrll


corJracHo flpr,rJroxeHr4lo.

Cr.2. - llprsuarr
yrparuBrxr.rM culy floloxeuae o BucueM coBere
6egonacHocra, yrBepxAeHHoe yKa3oM llpeeu4enra Pecny6luru Moaaosa
J\s 33 1-II or 8 oxrx6pa 1997 roru.

Cr.3. - Hacroxurufi CTBCHny co AH, ony6luxonauur.


t Etlv
P I
6 r7
9 o

IIPE3 E
, 3 MOnAOBA
o

o {.i !, o

Kr.rruuusy, 29 v,apra202l r.
Ne 58-IX.
R E v B
P U
cn 6q
ga c
t Ifputoaceuue
"t sudeuma Pecny1tuKu Moldora
om 29 2021 zoda
o ^4apma
e .{ o
o u
\t I'

IIOJIO)KEHHE
o BbrcureM coBere 6e3onacHocru

faaea I
OEIIII{E IrOnOXEHI4rr
Cr.1. - Bsrcruufi coBer 6egonacnocrrz uBrsercs, KoHcyJrETarxBHr,rM
opraHoM, aHaJrH3r.rpyotulrM AeqTeIbHocTb MriHr.rcTepcTB H Apyrr4x ueHTpaJrbHbrx
aAMHHHc'rparr4BHbIx oprauoB e o6racru o6ecne.{eHr4q nauqoHalruofi
6eaonacuocrr.r l.r npeAcraBJrrer peKoMeuAaqau flpesugenry Pecny6,rurcu MoaAosa
IIo BolpocaM BHeruHefi H BHyTpeHHefi [OJrr{Tr.rKr{ rocyAapcTBa.

- Brrcruufi coBer 6e3onacHocrr.r ocyqecrBnrer cBoro AerrerbHocrb


C"t.Z.
B coorBercrBr.rur c Koncruryuueft Pecny6nuxu Molgona, 3axonou
o rocyAapcTBeHHofi 6elonacnocra, [HErMI,r 3aKoHoAaTeJrbHErMH aKTaMr.t
I{ HaCTOSUIHM nOJIOXeHI,IeM.

Cr.3. - (1) Bucurufi coBer 6egonacuocru paccMarprlBaer Bonpocbr


Harlr{oHaJrbHofi 6esonacHoc'ur Ha ocHoBe MHorocropoHHero noaxo.qa,
o6yclosaeuuoro KaK nonoxeHrreM AeJr B uoJrr,rruvecrofi, soeuxofi, npaaorol
o6racrrx H o6nacrr.r o6uecreeHHoro [opflAKa crpaHEr, rax u SuuaHcoBo-
or<oHorr.ruvecxoi, couua.nruofi, nnQoprraaquonuofi, o6paaoaare,rsnoft,
gKoJrorHqecKofi , aartluuucrpa'runnofi , gHeprerr.rqecK oitt u r.L.
(2) B ceoei .ueqrerbHocru Brrcruufi coser 6eeonacHocrr4 npuopurerHoe
BHIIMaHI{e yAeJrrer paccMorpeHxro oco6brx y!po3 Harl}roHalr,sofi 6eaonacHocru,
cBq3aHHbrx c roppynquefi B Kpy[Hbrx pa3Mepax u
opraHr.r3osauHoii
npecTynHocrEro.

fraea II
oyHKtn4uI Bbrcr r rFf o coBETA BE3otrACHocTr4

Cr.4. - Brrcrurlfi coser 6eaonacnocrn ocyruecrBJrrer cJreAyloque QyHxqrara:


a) oxasunaer noMotqb llpe:ugenry Pecny6,rnru Moraoea
B ocyulecTBJreHuu ero KoHcTr.rryUuoHsux nolnolaoqufi B rlerqx 3aulr4Tr,r
cyBepeHrrrera, He3aBuclrMocrr.r r,r reppuropnalruoi rleJrocrHocru Pecny6nr.rxrz
Mol4oaa;
z

b) xoncynrrr.rpyer flpesu.qenra Pecrry6nurr.r Mo,qAosa no BonpocaM


nuyrpeuuefi u sHeuHefi noJruruKn orHocr4TeJrLHo HaIIHoHzLrrbHofi 6eaonacsocru
u o6opoxu;
c) xoop4rlurlpyer r.r MoHr.rropr,r3upyer nor[Tr4qecKue .(oKyMeHTbr s o6,'lacru
o6ecne.{eHuq HaqrroHrurbHofi 6esonacHocru n o6opoHrr;
d) auarnsupyer yrpo3br r.r pncKu Ar.s HarluoH€urruo 6e:onacHocrr4
u o6opoHbr LI pa3pa6arblBaer npeAnoxeHr.rq ro ux flpeayflpex.{eHrlrc r.r 6opu6e
c HuMl{;
c) pa:pa6arunaer npeAJroxeHrl, flpeaugenry Pecny6nuxu Mo,nAosa
B rlenrx onTI,tMI{3aIIrIu cr.rcreMbr o6ecne.reHr.rs HauHoHaJrbHofi 6esonacxocrr4
u o6oponu;
f) npeAcraslrer opraHaM uy6nrvuofi BJracrr.r npeAroxeHuq
r{ peKoMeHAarruu no BonpocaM HarluoHaJrEHoft 6e3o[acHocru u o6opourr;
g) paapa6arunaer s$Qexuauyro cr{creMy a*a.n:a3a, 3Kcneprrl3br
r,r crpareruqecKoro nJraHupoBaHrrfl. rtrs, o6ecne.reHus nauuonarr,sofi
6eeonacsocru H o6opoHbr, B ToM qucJre B Kpr,r3r,rcHbrx c:aryalquflx.

Cr. 5. - (1) B uerrrx peaJrrr3arluu cBor.rx Qynxqufi Bucruufi coBer


6egonacsocru:
l) pazpa6amorcaem u ymeepcrcdaem:
a) perueuur no BonpocaM nnyrpeuuefi u sHeurHefi rroJrr,rruKu n o6lacru
o6ecneqexus Haur,roHaJrlHoft 6esouacHocru u o6oponrr;
b)perueurar no npeAynpex.qeHr{ro rr nporr.iBoAeicrsurc upeuuuafiHsrrnr
cI,ITyaql{rM c cepbe3HbIMII coq[aJILHo-[oJII,ITLIqeCKIIMIt, 9KOHOMI4qeCKI4MI,I,
BOeHHbIMI,I, CaHI,ITapH6IMI,I, SKOnOruqecKrrMH r.r ApyrrrMr,r IIOCJreACTBr4rMr.r;
c) pexortrenAarluu llpesuAenry Pecny6anrrl MorAoaa no
BonpocaM
HalruoHaJlbHofi 6eeonacHocrll B flpeAenax ero KoHcrlrlryuuoHHbrx noruouovnfi,
OTHOCHTEJII,HO:
- ocyuecrBnenug o6uero pyKoBoAcrBa AeqrerEHocrbo no o6ecneqeHr.to
HarruoHrrJrbHofi 6esonacHocru u o6opoxrr;
- trpuHrru, neo6xo.qulmtx Mep tro
o6ecneqeslto saulroua,rsuofi
6egonacuocrlr u o6opouu;
- o6ecne.reHr.rg corpyAHr.rqecrBa opraHoB rry6nuunofi BJ'racrr4 e o6racrr
o6ecne,{eHr.rg HarruoHrrJrbHoi 6esonacHocru u o6opousr;
- v34a:u:afl. yKa3oB no BonpocaM o6ecneqeH s HauLIoHrInbHoi 6eronacnocru
u o6oponu;
- BeAeHr,re fleperoBopoB r.r 3aKjrroqeHlre MexAyHapoAHLlx AoroBopoB
or I.IMeHLI Pecny6rnru Morgona, cBq3aHHbIx c o6ecueqenuelr nauuogaaruoE
6esonacHocrtr l.r o6opoxu.
2) paccuampueaem:
a) nonutuuecrlle AoKyMeHrH s o6racrl,I HarluoHirnurofi 6esonacHocru
u o6opousr;
b)nrauu raanuo4eftcraur Muuucrepcrna o6opourr, Muuucrepcrna
BHyrpeHHHx Aer, Muuttc, epcrna locrr.ruu[, Cnyx6u un$opvarlr.la
H 6esonacHoctu Pecuy6nur[ MorAosa, Clyx6u rocyAapcrBeHnofi oxpausr
H Apyrr4Mr.r opraHaMn rro o6ecne.{eHuro HarruoHtrJrbHofi 6esonacuocru
u o6oponu;
c) npoexrsr MexryxapoAHbrx AoroBopoB s o6racru nauuosalssoft
6esonacHocru u o6oponu;
d) npoerrrr HopMaruBHErx aKToB no ocHoBHErM Bo[pocaM nauuosalr,sofi
6esonacHocru r4 o6opoHLr;
e) orueru LI AaHHLre, rpe.[craBneHHEre opraHaMr.r uy6nlrvuofi BJracrH
B orHouleHulr HarlfioH€urrnofi 6esonacHocru u o6opoxu;
f) n;ranu rro ocuauleHr.rrc opyxlreM, 6oenpunacauu, c[equaJrbHofi rexuuxofi
opfaHoB BHyTpeHHr.rx Aen r.r rocyAapcTBeHHofi 6e:ouacuocrr.r;
g) [naHbr rto ytracrr.uo Pecny6nuxu Mo,'rAosa B MexAyHapoAHBlx Mrzccaflx
r4 onepaquqx;
h) nouucrue ycraBbr r,r noJroxeHue o feuepalrnoM rura6e BoopyNeuusrx
c14n;
i) naanu no Nro6uausaqr.ru HarluoHaJrbHoi sroHorr,rnxu;
j) crpareruvecKlae rrJraHbr Mo6r.uH3arrr414, r4cnoJrb3oBaHrzr, crpoHTeJrbcrBa,
pa3Br.rrur, o6yqeHur, ocHarrleHr.r, u Sunaucupoeanua BoopyxeHHblx can;
k) upegaoxexr{, o npeAocraBJreHur{ Bbrcur[x BorrHcKrrx zr;auuiz;
l) o6uryrc crpyKTypy u nuquufi cocraB BoopyxeHHbrx cr,rrr;
3) auatusupyem:
a) npo6aerrarr, cBr3aHHEre c auyrpeuuefi u guerusef nonr.ITr4Kofi B o6nacru
o6ecneqeHr.r, Haur.roH,IJr6Hofi 6esonacHocrr.r rr o6opoHbr;
b) Aertenrnocrr opraHoB ny6rr.rqHofi BJracrrr rr
rocyAapcrBeHH[,rx
yqpexAeHlrfi, orBercrBeuHrrx 3a npeAynpexAenr,re u nporr.rno4eficrBr4e yrpo3aM
B a.[pec 6esonacHocru, B roM qr4cne cnyqaeB KoppyflquI,t, floApbrBa]oufix
HarrlroHrrJrEHyro 6e3ortacHocrb;
c) cre[eHb 6oesofi noAroroBKrl rr Mo6unu3arlr4r{ cr.rJr Haur,ronaJrr,Ho cr.rcreMl,r
o6oponrr;
d) curyaquu, r:pe6yrourue o6rssreHar vpesarrvafiuoro, ocaaHoro
I4 BOCHHOTO NOJIO)I(EHI,I';
e) upo6nerrarr, cBr3aHHbre c
co3aaHr.reM, xoHTpoJreM r4 [oAAepxaHueM
B nocrorHHofi rorosHoc'ru cr,rJrbr H cpeAcrBa o6ecne.{eHl.Ig Hau}roHaJrbHof
6egonacsocru lr o6opourr.
4) uouumoptauyem:
a)BHeApeHue Cr"parerur.r HarllroHaJrbHofi 6eronacnocru Pecny6luru
MorAoea;
b) nnegpenr.re orpacJreBbrx rosuenqufi, AoKTpHH u crpareruft, Kacaloulaxct
Haur.roHturbHofi 6esonacHocrr.r o6opoHbr;
Bucurero coBera 6egonacnocrn H yKa3oB
c) ucnonHeHr.re peureuufi
flpe:u.qexra Pecny6luxrl Mo.[Aosa B o6nacrr.r Harlr4oHaJrbHoft 6e:onacuocru
u o6opoHbr.
(2) Ocyrqecrantrer n Apyrr4e $yuruul.r, rpeAycMorpeHHbre 3aKoHoM.
4

Irasa III

oPf AHr43AI_U4.rr pr @yHKII4OHUI POBAHT4E


BbICIT rFrO COBETA EE3OIIACHOCTI,I

Cr.6.- ( 1) Brrcrur.rft coger 6esonacHocrr,r cocroar u3 [peAceAareJrr,


ceKperap, Ir qJreHoB coBeTa.
(2) llpeace1arelel.r Brrcruero coBera 6egonacsoc'ru ,BJrrerc, llpesu,qeur
Pecny6nr.rru Morgoaa.
(3) Cexperaperrt Bucurero coBera 6esonacHocru flBlrfl.ercl coBerHr4K
flpear.r4enra Pecny6nurlr Mon4oea e o6ractr o6opoHLr u uaqnouzurruoi
6esouacHocrz.
(4) B cocma Bucruero cosera 6esonacHocrr{ Bxo.qfiT B crrJry norHorrao.rr4fi
llpeAcegarenr flaplalreura, Ilpenmep-uunucrp, [peAceAareJrb Kouuccr.ru
flaprarraeu, a rro Harlr4oHaJurofi 6esouacHocrr,r, o6opoHe u o6ulecrneuuouy
noprAKy, MI,IHr.rcrp o6oponsr, Mr,rHr4crp BHyrpeHHr.rx AeJr, .q[peKrop ClyN6rr
lruSoprraaqrau u 6egonaorocru Pecny6nuKu MorAoBa, feuepa.nruuft npoKypop
u rrpe3HAeHT Haquouaaruoro 6aura MorAosn.
(5) flpesu.qeH, Pecny6nuxr.r Mo,rAoga Moxer Ha3Haqarr s BHcrur4i coser
6eaonacnoctll Lr Apyn{x qJIeHoB.
(6) B coorBercrBr.rr4 c 3aKoHoM o rocyAapcrgeHuofi raitHe ruqaM,
yKa3aHHbrM qacrr{
B (5)
Moxer 6urr
npeAocraBJreHo npaBo AonycKa
K rocyAapcrBeHHoft TafiHe.
(7) 9r.rcneunrrfi u nepconalrHrrft cocrae Brrcurero Conera 6e:onacsocru
yrBepxAaerc, yKa3oM llpeaugenra Pecny6.rrnrrl MorAoea.

Cr.7. - (1) 3acegaHras Bucruero cosera 6egonacHocrrz co3LrBarorc,


[peAceAareneM coBera r,r [poBoA{Tc.s, KaK rrpaBuJro, exexBapr€urbHo. llplr
neo6xo4uuocrr.r co3lrBalorc, BHeoqepeAHrre 3aceAaxrrr.
(2) 3acegaaut Bucuero cogera 6esonacHocrrr [poBoArrc, B coorBercrBr.rr4
c roAoBErM nJraHoM AerreJrLHocrI,I, pa:pa6orauHr,rM Ha ocHoBe BbrABLIHyrbrx
qJreHaMr{ coBera I{ rocyAapcrBeHHLIMH yqpex4eHnrMu npegloNeuuii
r4 yTBepxIeHHLrM Ha IIepBOM TOAOBOM 3aCSAA}JLTI,I COBeTa.
(3) 3ace4auur Brrcurero corera 6e:onacHocrrr [paBoMoqHbr rtpr4 Hatuqvll
6onuuuucrsa ero qJleHoB.
(4) Ha 3ace,qaHr,r, coBera c corrac[s flpesr4eura Pecny6nur<u Mo,rAoea
laoryr 6urr flpuurarrreHEr npeAcraBr.rreJru llaplauenra, opraHoB ueHTpirnbHoro
r4 MecrHoro rry6rr.r.{Horo ynpaBJreHrzr, Apyrrzx opraHoB ny6,ruuuofi Bracru
H rocyAapcrBeHHbrx yqpexAeHui s o6racru HarlrloHarbHofi 6egonacHocrlr
lt o6opoNrr, a raKxe rpaxAaHcKoro o6uecrsa B cJryqae neo6xoAurraocru
r.rx npHcyTcTBI,L B cBr3lt c paccMaTpr4BaeMblMrz BonpocaMlr noBecTr(I,r AHr.
(5) Ilpoexr [oBecrK]r g'r.fl yrBepxAaerc, [peAceAareJreM coBera
ero qJreHoB .qo co3ErBa 3aceAaHuq.
r4 AOBOAT.TTC' .qO CBeAeHr,rrr
(6) Ao rpoBeAeHr,rfl 3aceAaHr,rf, opraHrr u yqpexAeHr.u, uMerorlue
orHorxeHr,re K paccMarpr4 BaeMErM TeMaM AoJrxnbr flpeAcraBr.rrr Cnyx6e Bucuero
5

coBeTa 6e3onacHocTu oTr{eTEr no paccMaTpnBaeMBrM Ha 3ace]gia]l:^:,1.Lt BonpocaM.


Onu cocrasrxrorc, B cxaroi Qoprr.re u npeAcraBnsrorc, B npuJroxeHl.rrx
c uo.qpo6uuuh Ae'ran MLt tro KoHKperHoMy Boflpocy.
(7) I{euparuHbre opraHbr ny6nravnofi BJracrH, a raKxe rro,uqr.{HeHHble
flpanure.nrcrny opraHbr rz BxoArrqlre a cQepy Hx KoMrrereHqr.ru opraHr.r3auuoHHbre
crpyKTypbr, BKJrroqa, Te, B Koropbrx rleHTpaJrbHbrfi agnauuuc'rparurnufi opraH
,BJlrercr yqpe.ur.rreneM (npeAnpuxrr.rr, yqpexaeHr4, r{ opraHr.r3aur4u He3aBucr.rMo
or rr.rna co6crBeHHocru), a panno caMocrorreJrrnue uy6luvnbre lopu.qHqecKlre
rurra o6ssaHrl no 3anpocy HJrrl rro co6crBeHHofi HHr.rqlrarr,rBe npeaocraBJrrrr,
nlo6ble .uaHHbIe Ir cBeAeHr.rr, B ToM r{I,IcJre cocraBJrrronrae rocyAapcrBeHHyro,
6auxoecxyro unr,I KoMMeprrecKyro rafiny, roropble Kacarorcq saquoua,rruofi
6egonacsocru, o6opoHbl u o6urecrBeHHoro [oprAKa, B ueJ'rqx ee HcrroJrb3oBaHr4fl
An, noAroroBxu perueuufi Bucruero cosera 6esonacHocrl,t.
(8) Orxa: yKa3axHbrx B qacrr.r (7) opranon B npeAocraBneHuu cseAeHHi,
3anpauruBaeMux Bltcuturr,r coBeroM 6eaonacnocru, BJreqer [peAycMorpeHHyro
3AKOHOM OTBETCTBEHHOCTb.
(9) B
orcrynrreHr.re or rrorroxeHrrit \acru (7) Hauraoua,rrurrft 6aur
MorAoeH npeAocraBJrrer AaHHBre LI cBeAeHr.r, B coorBercrBr,rn c 3aKJrloqeHHbrM
c Bucurulr coBeroM 6esonacHoc'ru co rarxeur.reM, a B HeKoropLrx cnyqaqx -
c corJlacl,Ir TpeTbl,rx KoMneTeHTHbrx opraHoB, ecJrrr TaKoBbre nocTynarcT
r.r3 Apyroro focyAapcTBa.

Cr.8. - (1) Ha ocHoeaHur.r cnoefi ,4errerusocru Bucruufi coaer 6esonacuocrrl


npHHrrMaeT perrreHr.rr.
(2)Peurenr.ra Brrcruero coeera 6eeouacuocrr4 npr4Hr.rMarorc, npocrbrM
6orrullHcrsoM roJrocoB qJreHoB coBera, flpucyrcrByrotqtrx Ha 3ac e AaHlaLl.
(3) Peruenur coBera r.r nporoKoJr 3aceAaHr,r, floArrr{cbrBarorcq npeAceaareneM
r.r KoH'rpaccr4rHyrcTc, ceKpeTapeM.
(4) PeureHua coBera AoBoarrcr Ao cBeAeHr4, ero qJreHoB, a raKxe
ueHTpaJrbHbrx aAMr{Hr,rcTparuBHbrx opraHoB r.r rocyAapcrBeHHbtx yvpexaeHuft,
K KOTOpbIM OHH OTHOCTTCq, nOIHOCTbTO r.tJlr{ qaCTI,I.IHO, 3a UCKJrrOqeHr.teM TeX,
B orHorrreH[r, r(oropblx npr.rHrro r.rHoe peureHr,re. A perueuur, co.[epxau]re
cBeAeHr{, o rocyAapcrBeHHofi rafine, cooouarorc, B coorBercrBHH
c 3aKoHoAareJIbcrBoM o rocyAapcrBeunofi rafise.

Cr.9.- Peruexus Brtcruero coBera 6egonacuocru MoryT cJryxltrb


ocHoBaHr.reM AIts flpeau.4eurou Pecny6nuxr.r MoaAoea yKa3oB
la34aH:ae.
h pur.srLtfl Apyrr4x peuenufi tro BorrpocaM Harl]roH€rJrEHofi 6esonacuocr]r
u o6opourt B [peAeJrax cBor4x KoHcruTyrltroHHbrx nolnoruoqufi.

Cr.10. - (1) B qe,'rgx peurJrr,r3aqr{Lt peurenufi Brrcuero cosera 6eaonacHocrl.r


ero qJreHbr r,r3AaroT pac[oprxeHr,r_s, He BbrxoAqrq]re 3a npeAeJrbr KoHcTr4Tyur.loHHbrx
LI 3aKoHHbrx noruonaouufi , o6yclonaenxux 3aHr,rMaeMoi auu .qolxHocrbro.
6

(2) BorcrynJreHr.re or noloxenufi vacra ( 1) Hauuona,rruu 6anr


Mouoarl npuMeHrer peIueHI,L Brtcruero cogera 6e:onacHocrt4 B Lracrll, s rcarcofi
oHI,I He 3aTparI,IBalOT ero CTaTyC I{ aBTOHOMI,IIO, yCTaHOBJIeHHLIe 3aKOHOM.

Cr.l1.-(1) B cnoeft pa6ore .ureHH Brrcuero coBera 6e:onacuocrn


o6.gsaHrr npllHl.rMarb Bce xeo6xoguurre Mepbr Bo u:6exauue curyagui,t,
cBr3aHHbrx c Bo3HriKHoBeuueu xou$lut<Ta HHTepecoB.
(2) KouQlurr r.rHrepecoB npeAcraBrqer co6ofi nro6yro cuTyaI1urc, Kor.qa
q.,'reHLI coBera flprMo HJILT KocBeHHo lrMeror
$r.rnauconufi, 3KoHoMr.rqecKuit unu
nro6ofi apyrofi llrquufi r4HTepec, onpe.{eneHHErfi :axoso.qareJrbcrBoM, roropsrft
Moxer 6urs Boc[puHrr KaK gJreMeHT, crassrur4fi nor yrpo3y ux
6ecnpucrpacrHocrl u He3aBucraMocrb.
(3) B cJryqae Bo3Hr.rKHoBeHr4r rouQnuxra rlHTepecoB qJreH coBera,
saxoArulr.ricr e AaHHofi cvrya\uu, He npuuratuaerc, Ha 3ace.qaHr4e, Ha KoropoM
paccMarpr.rBaercfl Bonpoc, nopoxAaroulrrfi ron(fnuxr r4HTepecoB.
(a) npu Bo3Hr.rKHoBeHr.ru xonQlurra r.rHTepecoB Bo BpeMr 3aceAaHrl, qJreH
coBera, uaxoAxrquficg s AaHHofi cvrya\uu, He Moxer yqacrBoBarb
B paccMorpeHr.ru Bonpoca, nopoxAarouero rou$nraxr r,rHTepecoB.

fnasa IV

CJIYXEA BbICT T TFf O COBETA BE3OIIACHOCTT{

Cr.l2. - (1) Cnyx6a Brrcurero coBera 6egonacsocru ,Brqerc,


cnequarrr.r3r.rpoBaHHofi crpyrrypofi n Annapare llpesu4enra
Pecny6lnrcr.t
Mo.ngoaa, o6ecnequsaloqefi opraunsaqulo AesrenEHocrn Brrcrueno coge.ra
6eronacHocrn.
(2) Hava:rrHur Cnyx6sr Bucurero coBera 6e3onacHocrtr Ha3Haqaerc,
Ha AoJrxHocrb rz ocso6oxAaerc, or.qoJrxHocrn yKa3oM flpe:ugeura Pecny6lurn
MorAosa.
(3) CorpyaHuxa Cayx6u Bucruero coBera 6e3onacHocrtr Ha3Haqarorc,
Ha aonxHocrr u ocgo6oxAarorcq or AoJlxHocrr.r npr,IKa3oM reHepanbHoro
ceKperap, Annapara flpe:ugenm Pecny6nraxu Mol4oaa c corracu.s flpe:u.qeura
Pecrry6nuxn MorAosa.

Cr.l3. - (1) Cryx6a Brrcruero coBera 6egouacnoc.ru ocyrlecrBnrer cBoro


B
AerTeIbHocTL COOTBeTCTBT,III CO CBOr.rM peruraMeHToM, yTBepxAeHHErM npr4Ka3OM
reHepaJrbHoro cerperap, 14 couracoBaHHoro c flpe:lr.qenrotr pecny6luxrz
Moraosa.
(2) K rorunerenqurz C.nyx6u Brrcruero coBera 6egonacsocru orHocr,rrcr:
a) auaru: cne4euui u MarepHaJIoB no BoIIpocaM uauaosalrnofi
6e:onacuocru u o6opoue, rrocryfluBrrrux or rocy.qapcrBeHHbrx yvpeN4eHrzi,
c npeAcraBJreHr.reM [peAceAareJrro coBera BbrBoiqoB u npe4loNeHui r.tr
paccMoTpeHuq Ha 3aceAaHurx coBeTa;
7

b) nogroroara Marepu€rJroB K 3aceAaHrlrM coBera r o6ecne.{euue Bcex


pa6or, crrcaHHbrx c AerreJrlHocrrlo coBera;
c) nogrororxa peureuufi H nporoKonoB coBera.

fnaea V

CEKPETAPb BbICIXE| O COBETA EE3O|IACHOCTI4

Cr.14. - (l) Cerperapr Bncruero coBera 6egonacsocru Ha3Har{aerc,


Ha AonxHocrr u ocso6oxAaerc, or AoJrxHocrr,r llpesugeurou Pecny6.nr.rxn
Mor.uosa u noAquHrercq eMy.
lroxer 6urr HrBHar.reH
(2) Cerperaper'l Brrcuero cosera 6eeonacHocrH
rpaxAaHHH Pecrry6ar.rxu Moraosa, utreroulnfi Brtc[ree o6pa3oBaHr.re,
ue ltueorqufi cyAuMocrr4, nolrryrcrqufica 6e:ynpeuuofi penyrauuefi u ue
qsrqloulrrficq qJIeHoM xaxofi-ltz6o naprur{.
(3) Cerpempr Bucruero cosera 6egonacHocru ocyurecrBJrrer cne.qyrcrrlue
$yxxquu:
a) xoopAr.urupyer pa6ory Cnyx6u Bucurero conera 6egonacHocrr4;
b) orne.raet 3a opraHu3auurc pa6oru Brrcruero cosera 6egonacHocrn
u o6ecne.reHr.re KoHTpoJrs 3a ucnoJIHeHLrelr ero perueuui;
c) npegcran.nrer orr{erbr Bsrcrueuy coBery 6egonacnocru o cral,vLl
rrc[oJrHeHri, ero peruexufi ;
d)npeAcraalrer flperu.qeHry Pecny6nuxn Moa.[osa npeAroxeHu,
no perxeHr.rrc BolpocoB s o6racta Haur,roHaJrbHoft 6esonacHocrn u o6opoHsr.
(4) B rlerrx ocyulecrBJreHr,r, noJrHoMoqufi Bsrcruero cosera 6eronacHocrrl
ero cerperapb BnpaBe 3alparrruBarb y opraHoB, npeAycMorpeHnux uacrrro (7)
crarsu 7, cBeAeHI,Ir, B ToM r{LIcJIe cocraBJrr}oluux rocy/IapcrBeHHyto, 6anxoncxyro
r.rnu KoMMepqecryrc tafiny, Kacalouyrcc, HarllroHaJrbHoft 6e:onacuocru, o6opoHu
x o6ulecrBeHHoro nopqAKa.