Sunteți pe pagina 1din 2

Tema 1.1 Realizați o analiză Swot a organizării și desfășurării inpecțiilor școlare online.

Activitatea de inspecţie şcolară în calitate de metodist ISJ, a constituit o activitate de identificare a nevoilor de formare ale profesorilor
pentru învăţământ preuniversitar, monitorizare, îndrumare şi control, consiliere, evaluare, în cadrul unităţilor şcolare.
În urma activităţii mele de metodist ISJ Mehedinti in anul şcolar 2020-2021, am întocmit următoarea analiză SWOT:

ANALIZA DE TIP SWOT


PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
- Elaborarea documentelor de proiectare au fost in concordanta - Portofolii incomplete ale cadrelor didactice;
cu reglementarile legislative in vigoare in format online; - Utilizarea strategiilor didactice preponderent traditionale chiar si in
- Strategiile didactice au fost alese în funcţie de specificul context online;
lecţiilor, de mijloacele didactice existente, de particularităţile - Dozare necorespunzatoare a timpului in activitatile desfasurate;
claselor de elevi, adaptate unor programe de predare online; - Nu se realizeaza predarea diferentiata prin sarcini de lucru diferite in
- Creşterea preocupării pentru trecerea de la strategii didactice online;
tradiţionale, la metode şi procedeele didactice moderne care - Sunt cadre didactice care nu mai au interes pentru formarea continua;
antrenează copiii într-o învăţare activă, eficientă; - Lipsa dotarilor la copii si la cadre didactice. Lipsa aparaturii
- Creşterea preocupării pentru promovarea învăţării pe bază de moderne (calculator, imprimanta, etc).
tehnici ludice şi jocuri didactice;

OPORTUNITATI AMENINTARI
- Cresterea calitatii actului didactic prin preocuparea - Scăderea efectivelor de elevi, prognozate la nivel judeţean;
personalului didactic pentru formarea continuă; - Migrarea copiilor împreună cu familiile spre statele din Uniunea
- Implementarea strategiilor privind asigurarea calitatii Europeană;
procesului instructiv-educativ; - Colaborare insuficientă între Centrul Judeţean de Resurse şi
- Dotarea gradinitelor cu mobilier adecvat si material didactic Asistenţă Educaţională şi profesori;
suficient si de actualitate (modern); - Scăderea numărului de absolvenţi de studii superioare bine pregătiţi,
- Atragerea de noi finanţări pentru continuarea lucrărilor de care să fie interesaţi să predea în învăţământ;
modernizare a bazei materiale; - Schimbările frecvente în legislaţia din domeniul educaţional, care
- Organizarea în şcoală a unor cursuri de formare pentru cadrele afectează continuitatea procesului didactic.
didactice;
Analizând punctele tari, punctele slabe, oportunitățile si amenințările am constatat că, pentru învăţământul preuniversitar, principalele
direcții de acțiune vor fi:
- Creativitate în proiectarea didactică a lecţiilor/activităţilor, corelarea dintre componentele actului didactic, strategii didactice şi evaluare;
- Comportamentul adecvat al cadrelor didactice, integrarea continuturilor cu strategiile didactice şi a mijloacelor de învăţământ,
creativitate în conducerea lecţiilor şi orientarea acţiunilor şi gândirii elevilor, gestionarea timpului didactic, atingerea performanţei;
- Metode şi tehnici de evaluare a rezultatelor învăţării din perspectiva obiectivelor stabilite;
- Competenţe psihorelaţionale (în raporturile cu copiii, cu părinţii, cu cadrele didactice şi cu comunitatea locală);
- Capacitatea de a raporta propriul comportament didactic la exigenţele unui stil didactic elevat;
- Activitatea de perfecţionare - metodică şi ştiinţifică/formarea continua a cadrelor didactice.

Prof. HUSARCIUC JULIETA