Sunteți pe pagina 1din 27

Aviz,

Inspector școlar general

Nr. înregistrare......... data..................... Nr. înregistrare ARACIP…………data

FIȘA – TIP

PENTRU UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT CARE FUNCȚIONEAZĂ


ÎN VEDEREA
*AUTORIZĂRII UNUI NOU NIVEL/ UNEI NOI SPECIALIZĂRI/ CALIFICĂRI
PROFESIONALE/ UNEI NOI LIMBI DE PREDARE/ UNEI NOI FORME DE ÎNVĂȚĂMÂNT,
**ACREDITĂRII UNUI NIVEL/ UNEI SPECIALIZĂRI/ UNEI CALIFICĂRI PROFESIONALE,
***EVALUĂRII PERIODICE A UNUI NIVEL DE ÎNVĂȚĂMÂNT/ UNEI SPECIALIZĂRI/
UNEI CALIFICĂRI PROFESIONALE
(STAT ȘI PRIVAT)
I DATE DE IDENTIFICARE De la pag.
II NIVELURI DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI CURRICULUM
III RESURSE UMANE
IV PLANUL DE ȘCOLARIZARE, PROGRAMUL DE LUCRU ȘI NUMĂRUL DE
SCHIMBURI ÎN CARE FUNCȚIONEAZĂ UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT
V SPAȚII
VI DOTAREA CU MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI AUXILIARE
CURRICULARE, ECHIPAMENTE ȘI AUXILIARE DIGITALE
VII CAPACITATEA MAXIMĂ DE ȘCOLARIZARE A UNITĂȚII DE
ÎNVĂȚĂMÂNT
VIII ASIGURAREA SERVICIILOR DE ASISTENȚĂ PSIHOPEDAGOGICĂ,
ORIENTARE ȘI CONSILIERE ȘCOLARĂ
IX EXISTENȚA SISTEMULUI DE ÎNREGISTRARE, GESTIONARE,
ARHIVARE ȘI ACTUALIZARE A DATELOR
X COLECTAREA SISTEMATICĂ, DE LA NIVELUL COMUNITĂȚII ȘI AL
ȘCOLII, A DATELOR NECESARE PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA
PARTICIPĂRII ȘCOLARE ȘI PENTRU ELIMINAREA VIOLENȚEI ȘI
HĂRȚUIRII/ BULLYING ȘI SEGREGĂRII ȘCOLARE
XI COMPLETAREA CORECTĂ, CONFORM PREVEDERILOR LEGALE, A
CATALOAGELOR, REGISTRELOR MATRICOLE ȘI, DUPĂ CAZ, A
CELORLALTE DOCUMENTE DE EVIDENȚĂ A PARTICIPĂRII
ȘCOLARE ȘI A REZULTATELOR ÎNVĂȚĂRII
XII RESPECTAREA PREVEDERILOR LEGALE PRIVIND PROTECȚIA
DATELOR CU CARACTER PERSONAL
XIII RESPECTAREA PREVEDERILOR LEGALE PRIVIND SIGURANȚA PE
INTERNET
XIV CONSTITUIREA STRUCTURILOR DE CONDUCERE, CONSULTATIVE
ȘI FUNCȚIONALE
XV BUGETUL
XVI ÎNREGISTRAREA ȘI REZOLVAREA ÎN TERMEN LEGAL A
PLÂNGERILOR ȘI RECLAMAȚIILOR
XVII INDICATORI SNIE
1

F.2.1_0 Formular valabil începând cu 01.02.2021


I. DATE DE IDENTIFICARE

I.1. Unitatea de învățământ:


Denumirea:
Adresă poștală:
Cod poștal: Cod SIRUES Cod SIIIR
Telefon: Fax (incluzând prefixul de zonă)
Email:
Formă de proprietate: □ De stat □ Particulară
Reprezentant legal:
CIF:
CIS1:
Website:
Persoana de contact2:
Funcție/Calitate (în cadrul unității de învățământ):
Date de contact: Telefon: Fax: (incluzând prefixul de zonă)
Email:
Email:
Data înființării unității de învățământ:

Actul de înființare al unității de învățământ:

Structuri arondate (pentru fiecare: denumire, adresă poștală, număr de telefon și fax, adresă de
email, după caz):

Autorizație sanitară (număr, dată, spațiile pentru care este emisă, capacitate maximă elevi /copii):

Documente privind securitatea la incendiu (număr, dată):

Autorizație de funcționare din punctul de vedere al securității și sănătății în muncă (număr, dată):

Alte avize relevante (dacă este cazul):

Niveluri de învățământ/ specializări/ calificări profesionale autorizate să funcționeze provizoriu


în unitatea de învățământ:
(se vor preciza:
 baza legală de funcționare pentru fiecare nivel de învățământ/ specializare/ calificare
profesională autorizată);
 structura / structurile în care funcționează)
Niveluri de învățământ/ specializări/ calificări profesionale acreditate în cadrul unității de
învățământ:
(se vor preciza:
 baza legală de funcționare pentru fiecare nivel de învățământ/ specializare/ calificare

1
Pentru unitățile școlare cu profil sportiv și cele cu program sportiv integrat
2
Dacă este alta decât reprezentantul legal
2

F.2.1_0 Formular valabil începând cu 01.02.2021


profesională acreditată);
 structura / structurile în care funcționează)

I.2. Persoana juridică privată inițiatoare:

Denumire:
Reprezentant legal:

Adresă poștală (sediul social):


Cod poștal:
Telefon: Fax (incluzând prefixul de zonă)
Email:
Persoana de contact3:
Funcție/Calitate (în cadrul unității de învățământ):
Date de contact: Telefon: Fax: (incluzând prefixul de zonă)
Email:
CIF/ CUI:

II. NIVELURI DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI CURRICULUM

II.1. Fișa tip a fost întocmită în vederea (selectați o singură variantă):


 Autorizării de funcționare provizorie
 Acreditării
 Evaluării externe periodice

Pentru (precizați, după caz, nivelurile, filierele, profilurile/ domeniile, specializările/ calificările
profesionale, limbile de predare, formele de învățământ și tipurile de program pentru care se solicită
autorizarea / acreditarea / evaluarea periodică):
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

II.2. Informații privind curriculumul:

a. Certificăm prin prezenta faptul că, pentru toate nivelurile, filierele, profilurile/ domeniile,
specializările/ calificările profesionale, limbile de predare, formele de învățământ și
tipurile de program existente în unitate, se dezvoltă activități educaționale în baza
curriculum-ului în vigoare la momentul depunerii cererii:4
□ Da □ Nu
b. Certificăm prin prezenta faptul că, pentru toate disciplinele care fac parte din CDȘ (dacă
este cazul), curriculum-ul a fost întocmit și aprobat conform prevederilor legale:
□ Da □ Nu □ Nu este cazul

3
Dacă este alta decât reprezentantul legal
4
Inclusiv CDL/curriculum de specialitate
3

F.2.1_0 Formular valabil începând cu 01.02.2021


c. Curriculumul utilizat pentru nivelurile, filierele, profilurile/ domeniile, specializările/
calificările profesionale5, limba de predare, forma/ formele de învățământ și tipul de
program solicitate pentru autorizare / acreditare6 este următorul:

Nivel Filieră Domeniul/ Calificare Ordin de ministru


Profilul profesională/ (nr./ data)
Specializare

III. RESURSE UMANE

III.1. Personalul didactic de conducere:


Director
Numele și prenumele:
Calificarea:
Gradul didactic:
Vechime la catedră:
Documentul de numire în funcție:
Modalitatea numirii pe funcție:
Unitatea de învățământ la care are norma
de bază:
Unitatea de învățământ la care este titular
(dacă e cazul):
Apartenența la Corpul Național al Județul:.................,
Experților în Management Educațional: Poziția în RNEME:................,
OM numire:…......
Observații:
(prin raportare la avizele prevăzute de
legislația în vigoare pentru unitatea de
învățământ, dacă este cazul – număr și
dată aviz)
Director adjunct7
Numele și prenumele:
Calificarea:
Gradul didactic:
Vechime la catedră:
Unitatea de învățământ la care are norma
de bază:
Unitatea de învățământ la care este titular
(dacă e cazul):
Apartenența la Corpul Național al Județul:.................,
Experților în Management Educațional: Poziția în RNEME:................,
OM numire:.….....
5
Inclusiv CDL/curriculum de specialitate
6
Se completează numai pentru cererile de autorizare sau acreditare
7
Dacă în unitatea de învățământ funcționează mai mulți directori adjuncți, datele se completează pentru fiecare
4

F.2.1_0 Formular valabil începând cu 01.02.2021


Observații:
(prin raportare la avizele prevăzute de
legislația în vigoare pentru unitatea de
învățământ, dacă este cazul – număr și
dată aviz)

III.2. Personalul didactic de execuție:


Număr total de cadre didactice, în anul Total:
școlar curent: Din care în structurile arondate:
Număr total de cadre didactice pentru Total:
nivelurile / specializările / calificările Din care în structurile arondate:
profesionale ce constituie obiectul
autorizării / acreditării / evaluării
periodice:
Număr total de norme întregi/ posturi: Total:
Din care în structurile arondate:
Număr de norme întregi/ posturi pentru Total:
nivelurile / specializările / calificările Din care în structurile arondate:
profesionale ce constituie obiectul
autorizării / acreditării / evaluării
periodice:
Număr de cadre didactice cu norma de Total:
bază în unitatea de învățământ: Din care în structurile arondate:
Procentul cadrelor didactice cu norma Total:
de bază în unitatea școlară din total Din care în structurile arondate:
cadre didactice:
Număr de cadre didactice cu norma de Total:
bază în unitatea de învățământ pentru Din care în structurile arondate:
nivelurile / specializările / calificările
profesionale ce constituie obiectul
autorizării / acreditării / evaluării
periodice:
Numărul de titulari ai unității școlare: Total:
Din care în structurile arondate:
Procentul titularilor, din număr de Total:
norme întregi/ posturi: Din care în structurile arondate:
Număr de titulari pentru nivelurile / Total:
specializările / calificările profesionale Din care în structurile arondate:
ce constituie obiectul autorizării /
acreditării / evaluării periodice:
Număr de cadre calificate (conform Total:
LEN și legislației subsecvente) procent Din care în structurile arondate:
din numărul de cadre didactice:
Procentul cadrelor didactice calificate Total:
din numărul total de cadre didactice: Din care în structurile arondate:
Număr cadrelor didactice calificate Total:
(conform LEN și legislației Din care în structurile arondate:
subsecvente) pentru nivelurile /
5

F.2.1_0 Formular valabil începând cu 01.02.2021


specializările / calificările profesionale
ce constituie obiectul autorizării /
acreditării / evaluării periodice:
Modalitatea angajării pe post pentru Cadre didactice angajate prin concurs: %
cadrele didactice din unitate (numeric și Din care în structurile arondate: %
procentual):
Cadre didactice angajate prin transfer: %
Din care în structurile arondate: %

Cadre didactice detașate în unitate: %


Din care în structurile arondate: %

Cadre didactice suplinitoare: %


Din care în structurile arondate: %

Cadre didactice angajate la plata cu ora (doar numeric):


Din care în structurile arondate:
Modalitatea angajării pe post pentru Cadre didactice angajate prin concurs: %
cadrele didactice care vor preda / predau Din care în structurile arondate: %
la nivelurile / specializările / calificările
profesionale ce constituie obiectul Cadre didactice angajate prin transfer: %
autorizării / acreditării / evaluării Din care în structurile arondate: %
periodice (numeric și procentual):
Cadre didactice detașate în unitate: %
Din care în structurile arondate: %

Cadre didactice suplinitoare: %


Din care în structurile arondate: %

Cadre didactice angajate la plata cu ora (doar numeric):


Din care în structurile arondate: %
Observații:
(prin raportare la avizele prevăzute de
legislația în vigoare pe care trebuie să le
dețină cadrele didactice, dacă este cazul)

III.3. Personalul didactic auxiliar:


Categorie de Număr de Din care pentru: Numărul de personal este:
personal persoane sub la nivelul peste
încadrate normativel normativelo normativele
e privind r privind privind
încadrarea încadrarea încadrarea
categoriei categoriei categoriei
respective respective de respective de
de personal personal personal
..... Unitatea
coordonatoare:
Structuri
arondate:
6

F.2.1_0 Formular valabil începând cu 01.02.2021


...... Unitatea
coordonatoare:
Structuri
arondate:
Nota: se va introduce câte o linie distinctă pentru fiecare categorie de personal didactic auxiliar

III.4. Personalul nedidactic:


Categorie de Număr de Din care pentru: Numărul de personal este:
personal persoane sub la nivelul peste
încadrate normativel normativelo normativele
e privind r privind privind
încadrarea încadrarea încadrarea
categoriei categoriei categoriei
respective respective de respective de
de personal personal personal
..... Unitatea
coordonatoare:
Structuri
arondate:
..... Unitatea
coordonatoare:
Structuri
arondate:
Nota: se va introduce câte o linie distinctă pentru fiecare categorie de personal nedidactic

III.5 Programe de dezvoltare managerială și profesională (în anul școlar precedent):


Tipul de program Număr de participanți
pentru pentru pentru pentru
personalul de personalul personalul personalul
conducere didactic didactic nedidactic
auxiliar
Masterat, doctorat, cursuri
postuniversitare sau de
reconversie profesională
Programe oferite de furnizori
acreditați și / sau autorizați
Alte programe

F.2.1_0 Formular valabil începând cu 01.02.2021


IV. PLANUL DE ȘCOLARIZARE, PROGRAMUL DE LUCRU ȘI NUMĂRUL DE
SCHIMBURI ÎN CARE FUNCȚIONEAZĂ UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT

IV.1. Grupe/ clase și efective de copii/ elevi pe niveluri de învățământ, la începutul anului școlar
curent (în situația neșcolarizării unor niveluri, liniile corespunzătoare acestora se exclud din
situația centralizatoare):

Nivel de Număr de Număr de Forma Limba de Schimbul


învățământ clase/ grupe elevi / copii de predare
învățământ
Preșcolar, Total: Total: Forme de Limbi de În unitatea
Din care în Din care în învățământ: predare: coordonatoare
învățământ de
structurile structurile ............... ............... :
masă
arondate: arondate: Din care în Din care în □ S1 □ S2
structurile structurile În structurile
arondate: arondate: arondate:
............... ............... □ S1 □ S2
Preșcolar, Total: Total: Forme de Limbi de În unitatea
Din care în Din care în învățământ: predare: coordonatoare
învățământ special
structurile structurile ............... ............... :
arondate: arondate: Din care în Din care în □ S1 □ S2
structurile structurile În structurile
arondate: arondate: arondate:
............... ............... □ S1 □ S2
Primar, Total: Total: Forme de Limbi de În unitatea
Din care în Din care în învățământ: predare: coordonatoare
învățământ de
structurile structurile ............... ............... :
masă
arondate: arondate: Din care în Din care în □ S1 □ S2
structurile structurile În structurile
arondate: arondate: arondate:
............... ............... □ S1 □ S2
Primar, Total: Total: Forme de Limbi de În unitatea
Din care în Din care în învățământ: predare: coordonatoare
învățământ
structurile structurile ............... ............... :
special
arondate: arondate: Din care în Din care în □ S1 □ S2
structurile structurile În structurile
arondate: arondate: arondate:
............... ............... □ S1 □ S2
Gimnazial, Total: Total: Forme de Limbi de În unitatea
Din care în Din care în învățământ: predare: coordonatoare
învățământ de
structurile structurile ............... ............... :
masă
arondate: arondate: Din care în Din care în □ S1 □ S2
structurile structurile În structurile
arondate: arondate: arondate:
............... ............... □ S1 □ S2

F.2.1_0 Formular valabil începând cu 01.02.2021


Gimnazial, Total: Total: Forme de Limbi de În unitatea
Din care în Din care în învățământ: predare: coordonatoare
învățământ special
structurile structurile ............... ............... :
arondate: arondate: Din care în Din care în □ S1 □ S2
structurile structurile În structurile
arondate: arondate: arondate:
............... ............... □ S1 □ S2
Profesional, Total: Total: Forme de Limbi de În unitatea
Din care în Din care în învățământ: predare: coordonatoare
învățământ de
structurile structurile ............... ............... :
masă
arondate: arondate: Din care în Din care în □ S1 □ S2
structurile structurile În structurile
arondate: arondate: arondate:
............... ............... □ S1 □ S2
Profesional, Total: Total: Forme de Limbi de În unitatea
Din care în Din care în învățământ: predare: coordonatoare
învățământ special
structurile structurile ............... ............... :
arondate: arondate: Din care în Din care în □ S1 □ S2
structurile structurile În structurile
arondate: arondate: arondate:
............... ............... □ S1 □ S2
Liceal, Total: Total: Forme de Limbi de În unitatea
Din care în Din care în învățământ: predare: coordonatoare
învățământ de
structurile structurile ............... ............... :
masă
arondate: arondate: Din care în Din care în □ S1 □ S2
(ciclul inferior) structurile structurile În structurile
arondate: arondate: arondate:
............... ............... □ S1 □ S2
Liceal, Total: Total: Forme de Limbi de În unitatea
Din care în Din care în învățământ: predare: coordonatoare
învățământ special
structurile structurile ............... ............... :
(ciclul inferior) arondate: arondate: Din care în Din care în □ S1 □ S2
structurile structurile În structurile
arondate: arondate: arondate:
............... ............... □ S1 □ S2
Liceal, Total: Total: Forme de Limbi de În unitatea
Din care în Din care în învățământ: predare: coordonatoare
învățământ de
structurile structurile ............... ............... :
masă
arondate: arondate: Din care în Din care în □ S1 □ S2
(ciclul superior) structurile structurile În structurile
arondate: arondate: arondate:
............... ............... □ S1 □ S2
Liceal, Total: Total: Forme de Limbi de În unitatea
Din care în Din care în învățământ: predare: coordonatoare
învățământ special
structurile structurile ............... ............... :
(ciclul superior) arondate: arondate: Din care în Din care în □ S1 □ S2
structurile structurile În structurile
arondate: arondate: arondate:
............... ............... □ S1 □ S2

F.2.1_0 Formular valabil începând cu 01.02.2021


Postliceal, Total: Total: Forme de Limbi de În unitatea
Din care în Din care în învățământ: predare: coordonatoare
structurile structurile ............... ............... :
arondate: arondate: Din care în Din care în □ S1 □ S2
structurile structurile În structurile
arondate: arondate: arondate:
............... ............... □ S1 □ S2

Nota 1: pentru nivelurile preșcolar, primar și gimnazial, se vor specifica distinct numărul de colective și numărul de elevi școlarizați
în alternativele educaționale recunoscute ce funcționează independent, sau în cadrul unor unități școlare;
Nota 2: pentru nivelurile primar și / sau gimnazial și/ sau liceal se vor specifica distinct numărul de colective și numărul de elevi
școlarizați în filierele teoretică, vocațională și tehnologică;
Nota 3: pentru liceele cu program sportiv și unitățile școlare cu program sportiv integrat se vor completa și informațiile secțiunilor
IV.1.1. și IV.1.2. din anexa la fișa-tip
Nota 4:pentru palatele și cluburile copiilor se vor completa doar informațiile secțiunii IV.1 din anexa la fișa-tip

IV.2. Planului de școlarizare al unității, pentru anul școlar în curs, a fost validat în SIIIR la data
de ........

IV.3. Pentru anul școlar 2021 - 2022 ne propunem inițierea, prin autorizarea de funcționare
provizorie, a următorului/ următoarelor:

Pentru: Număr de grupe/ Din care în Număr de Din care în


clase structurile copii/ elevi structurile
arondate arondate

Notă: se va completa câte un rând, după caz, pentru fiecare nou nivel / filieră, profil / domeniu / specializare / calificare
profesională / limbă de predare / formă de învățământ / tip de program pentru care se solicită autorizarea

IV.4. Programul de funcționare al unității:

Pentru schimbul 1, activitatea unității începe la ora:..................și se încheie la ora.......................


Pentru schimbul 2, activitatea unității începe la ora:..................și se încheie la ora.......................

IV.5. Schema orară:

Nivel de învățământ Durata orei de curs (minute) Durata pauzei (minute)


Preșcolar Unitatea coordonatoare: Unitatea coordonatoare:
Structuri arondate: Structuri arondate:
Primar Unitatea coordonatoare: Unitatea coordonatoare:
Structuri arondate: Structuri arondate:
Gimnazial Unitatea coordonatoare: Unitatea coordonatoare:
Structuri arondate: Structuri arondate:
Profesional Unitatea coordonatoare: Unitatea coordonatoare:
Structuri arondate: Structuri arondate:
Liceal (ciclul inferior), Unitatea coordonatoare: Unitatea coordonatoare:
Structuri arondate: Structuri arondate:
Liceal (ciclul superior), Unitatea coordonatoare: Unitatea coordonatoare:
Structuri arondate: Structuri arondate:
10

F.2.1_0 Formular valabil începând cu 01.02.2021


Maiștri Unitatea coordonatoare: Unitatea coordonatoare:
Structuri arondate: Structuri arondate:
Postliceal Unitatea coordonatoare: Unitatea coordonatoare:
Structuri arondate: Structuri arondate:
Nota: în situația neșcolarizării unor niveluri, liniile corespunzătoare acestora se exclud din situația centralizatoare

V. SPAȚII

V. 1. Spațiile deținute
 au avut
 nu au avut
din construcție, destinație educațională - unitate de învățământ (se realizează selecția uneia dintre
variantele menționate).
În situația, în care spațiile deținute nu au avut din construcție destinație educațională, se va
preciza anul și modul în care s-a realizat schimbarea de destinație.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Notă: Informația se va structura distinct, atât pentru unitatea de învățământ cu personalitate juridică cât și, după caz, pentru
structurile arondate

V.2. Informații privind spațiile școlare


Nr. Tipul de spațiu Număr de Dotate conform
crt. spații normativelor de dotare
minimală
Da/ Nu
1. Sală de clasă/ grupă Unitatea coordonatoare: Unitatea coordonatoare:
Structuri arondate: Structuri arondate:
2. Cabinet (pe discipline de Unitatea coordonatoare: Unitatea coordonatoare:
studiu) Structuri arondate: Structuri arondate:
3. Cabinetul școlar de Unitatea coordonatoare: Unitatea coordonatoare:
asistență psihopedagogică Structuri arondate: Structuri arondate:
4. Laborator Unitatea coordonatoare: Unitatea coordonatoare:
Structuri arondate: Structuri arondate:
5. Atelier Unitatea coordonatoare: Unitatea coordonatoare:
Structuri arondate: Structuri arondate:
6. Sală de educație fizică și Unitatea coordonatoare: Unitatea coordonatoare:
sport Structuri arondate: Structuri arondate:
7. Teren de educație fizică și Unitatea coordonatoare: Unitatea coordonatoare:
sport Structuri arondate: Structuri arondate:
8. Spațiu de joacă Unitatea coordonatoare: Unitatea coordonatoare:
Structuri arondate: Structuri arondate:
9. Altele, anume......... Unitatea coordonatoare: Unitatea coordonatoare:
................................ Structuri arondate: Structuri arondate:
Nota: se va introduce câte o linie distinctă pentru fiecare categorie de spațiu școlar, alta decât cele enumerate

V.3. Informații privind spațiile auxiliare


Nr. Tipul de spațiu Număr de Dotate conform
11

F.2.1_0 Formular valabil începând cu 01.02.2021


crt. spații normativelor de dotare
minimală
Da/ Nu
1. Bibliotecă școlară/ centru Unitatea coordonatoare: Unitatea coordonatoare:
de informare și Structuri arondate: Structuri arondate:
documentare
2. Sală pentru servit masa Unitatea coordonatoare: Unitatea coordonatoare:
Structuri arondate: Structuri arondate:
3. Dormitor Unitatea coordonatoare: Unitatea coordonatoare:
Structuri arondate: Structuri arondate:
4. Bucătărie Unitatea coordonatoare: Unitatea coordonatoare:
Structuri arondate: Structuri arondate:
5. Spălătorie Unitatea coordonatoare: Unitatea coordonatoare:
Structuri arondate: Structuri arondate:
6. Spațiu de depozitare Unitatea coordonatoare: Unitatea coordonatoare:
materiale didactice Structuri arondate: Structuri arondate:
7. Grupuri sanitare Unitatea coordonatoare: Unitatea coordonatoare:
Structuri arondate: Structuri arondate:
8. Cabinet medical Unitatea coordonatoare: Unitatea coordonatoare:
Structuri arondate: Structuri arondate:
9. Izolator Unitatea coordonatoare: Unitatea coordonatoare:
Structuri arondate: Structuri arondate:
10. Altele, anume......... Unitatea coordonatoare: Unitatea coordonatoare:
................................ Structuri arondate: Structuri arondate:
Nota: se va introduce câte o linie distinctă pentru fiecare categorie de spațiu auxiliar, alta decât cele enumerate

V.4. Informații privind spațiile administrative


Nr. Tipul de spațiu Număr de Dotate conform
crt. spații normativelor de dotare
minimală
Da/ Nu
1. Secretariat Unitatea coordonatoare: Unitatea coordonatoare:
Structuri arondate: Structuri arondate:
2. Cabinet director Unitatea coordonatoare: Unitatea coordonatoare:
Structuri arondate: Structuri arondate:
3. Cancelarie Unitatea coordonatoare: Unitatea coordonatoare:
Structuri arondate: Structuri arondate:
4. Arhivă Unitatea coordonatoare: Unitatea coordonatoare:
Structuri arondate: Structuri arondate:
5. Altele, anume......... Unitatea coordonatoare: Unitatea coordonatoare:
................................ Structuri arondate: Structuri arondate:
Nota: se va introduce câte o linie distinctă pentru fiecare categorie de spațiu administrativ, alta decât cele enumerate

VI. DOTAREA CU MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI AUXILIARE CURRICULARE,


ECHIPAMENTE ȘI AUXILIARE DIGITALE
12

F.2.1_0 Formular valabil începând cu 01.02.2021


VI.1 Dotarea spațiilor școlare cu mijloace de învățământ și auxiliare curriculare (bifați o singură
dată, în fiecare căsuță din tabel):
Nivel de
Unitatea coordonatoare Structuri arondate
învățământ
Preșcolar  Dotare peste normativ  Dotare peste normativ
 Dotare suficientă, la nivel de  Dotare suficientă, la nivel de
normative normative
 Dotare insuficientă  Dotare insuficientă
Primar  Dotare peste normativ  Dotare peste normativ
 Dotare suficientă, la nivel de  Dotare suficientă, la nivel de
normative normative
 Dotare insuficientă  Dotare insuficientă
Gimnazial  Dotare peste normativ  Dotare peste normativ
 Dotare suficientă, la nivel de  Dotare suficientă, la nivel de
normative normative
 Dotare insuficientă  Dotare insuficientă
Profesional  Dotare peste normativ  Dotare peste normativ
 Dotare suficientă, la nivel de  Dotare suficientă, la nivel de
normative normative
 Dotare insuficientă  Dotare insuficientă
Liceal (ciclul  Dotare peste normativ  Dotare peste normativ
inferior),  Dotare suficientă, la nivel de  Dotare suficientă, la nivel de
normative normative
 Dotare insuficientă  Dotare insuficientă
Liceal (ciclul  Dotare peste normativ  Dotare peste normativ
superior),  Dotare suficientă, la nivel de  Dotare suficientă, la nivel de
normative normative
 Dotare insuficientă  Dotare insuficientă
Postliceal  Dotare peste normativ  Dotare peste normativ
 Dotare suficientă, la nivel de  Dotare suficientă, la nivel de
normative normative
 Dotare insuficientă  Dotare insuficientă
Nota: în situația neșcolarizării unor niveluri, liniile corespunzătoare acestora se exclud din situația centralizatoare

VI.2. Dotarea cu echipamente și auxiliare digitale/ nivel școlarizat

Număr de
terminale
Accesul
(desktop, Existența
Existența copiilor /
laptop, tabletă) licențelor și
Nivel de învățământ conexiunii la elevilor la o
la care au acces programelor
Internet platformă de
elevi în necesare
învățare
activitățile de
învățare
Preșcolar Unitatea Unitatea Unitatea Unitatea
coordonatoare: coordonatoare: coordonatoare: coordonatoare:
Structuri □ Da □ NU □ Da □ NU □ Da □ NU
13

F.2.1_0 Formular valabil începând cu 01.02.2021


arondate: Structuri Structuri Structuri
arondate: arondate: arondate:
□ Da □ NU □ Da □ NU □ Da □ NU
Primar Unitatea Unitatea Unitatea Unitatea
coordonatoare: coordonatoare: coordonatoare: coordonatoare:
Structuri □ Da □ NU □ Da □ NU □ Da □ NU
arondate: Structuri Structuri Structuri
arondate: arondate: arondate:
□ Da □ NU □ Da □ NU □ Da □ NU
Gimnazial Unitatea Unitatea Unitatea Unitatea
coordonatoare: coordonatoare: coordonatoare: coordonatoare:
Structuri □ Da □ NU □ Da □ NU □ Da □ NU
arondate: Structuri Structuri Structuri
arondate: arondate: arondate:
□ Da □ NU □ Da □ NU □ Da □ NU
Profesional Unitatea Unitatea Unitatea Unitatea
coordonatoare: coordonatoare: coordonatoare: coordonatoare:
Structuri □ Da □ NU □ Da □ NU □ Da □ NU
arondate: Structuri Structuri Structuri
arondate: arondate: arondate:
□ Da □ NU □ Da □ NU □ Da □ NU
Liceal (ciclul Unitatea Unitatea Unitatea Unitatea
inferior), coordonatoare: coordonatoare: coordonatoare: coordonatoare:
Structuri □ Da □ NU □ Da □ NU □ Da □ NU
arondate: Structuri Structuri Structuri
arondate: arondate: arondate:
□ Da □ NU □ Da □ NU □ Da □ NU
Liceal (ciclul Unitatea Unitatea Unitatea Unitatea
superior), coordonatoare: coordonatoare: coordonatoare: coordonatoare:
Structuri □ Da □ NU □ Da □ NU □ Da □ NU
arondate: Structuri Structuri Structuri
arondate: arondate: arondate:
□ Da □ NU □ Da □ NU □ Da □ NU
Postliceal Unitatea Unitatea Unitatea Unitatea
coordonatoare: coordonatoare: coordonatoare: coordonatoare:
Structuri □ Da □ NU □ Da □ NU □ Da □ NU
arondate: Structuri Structuri Structuri
arondate: arondate: arondate:
□ Da □ NU □ Da □ NU □ Da □ NU
Nota: în situația neșcolarizării unor niveluri, liniile corespunzătoare acestora se exclud din situația centralizatoare

VI.3. Dotarea cu auxiliare curriculare pentru nivelurile/ specializările/ calificările profesionale


pentru care se solicită autorizarea de funcționare provizorie/ acreditare/ evaluare periodică
14

F.2.1_0 Formular valabil începând cu 01.02.2021


Nivelurile, filierele, profilurile/ Dotare Format
domeniile, specializările/
calificările profesionale, limbile de
predare, formele de învățământ și
tipurile de program
 Dotare peste normativ  Clasic
 Dotare suficientă, la nivel de normative  Digital)
 Dotare insuficientă
 Dotare peste normativ  Clasic
 Dotare suficientă, la nivel de normative  Digital)
 Dotare insuficientă
...... ............. ..................
Notă: se va completa, câte o linie, pentru fiecare dintre nivelurile, filierele, profilurile/ domeniile, specializările/ calificările profesionale,
limbile de predare, formele de învățământ și tipurile de program pentru care se solicită autorizarea / acreditarea / evaluarea periodică

VI.4 Dotarea cu alte tipuri de echipamente:


Existența conexiunii la Existența licențelor și
Echipamente (numeric)
Internet programelor necesare
Terminale (desktop, laptop, Unitatea coordonatoare: Unitatea coordonatoare:
tabletă) folosite în activitatea □ Da □ NU □ Da □ NU
managerială și Structuri arondate: Structuri arondate:
administrativă □ Da □ NU □ Da □ NU
Unitatea coordonatoare:
Structuri arondate:
Copiatoare: - -
Unitatea coordonatoare:
Structuri arondate:
Imprimante: - -
Unitatea coordonatoare:
Structuri arondate:
Videoproiectoare: - -
Unitatea coordonatoare:
Structuri arondate:
Table inteligente: Unitatea coordonatoare: Unitatea coordonatoare:
Unitatea coordonatoare: □ Da □ NU □ Da □ NU
Structuri arondate: Structuri arondate: Structuri arondate:
□ Da □ NU □ Da □ NU
Altele, și anume......
Nota: se va introduce câte o linie distinctă pentru fiecare categorie de echipamente, alta decât cele enumerate

VI.5 Fondul de carte/ de documentare


Nr. Număr de Domeniul de referință Format La dispoziția copiilor /
crt. volume elevilor din
15

F.2.1_0 Formular valabil începând cu 01.02.2021


1. ....... Discipline cultură de □ Clasic Unitatea coordonatoare:
specialitate din □ Digital □ Da □ Nu
domeniile / filierele / Structuri arondate
specializările / □ Da □ Nu
calificările existente
2. ...... Din care, pentru □ Clasic Unitatea coordonatoare:
specializările / □ Digital □ Da □ Nu
calificările supuse Structuri arondate
autorizării / acreditării / □ Da □ Nu
evaluării periodice
3. ........ Discipline cultură □ Clasic Unitatea coordonatoare:
generală □ Digital □ Da □ Nu
Structuri arondate
□ Da □ Nu
4. ....... Beletristică, științe, □ Clasic Unitatea coordonatoare:
tehnică, artă etc. □ Digital □ Da □ Nu
Structuri arondate
□ Da □ Nu

VII. CAPACITATEA MAXIMĂ DE ȘCOLARIZARE A UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT


(numărul maxim de formațiuni de studiu care pot fi școlarizate în 1/ 2 schimburi în săli de clasă
și cabinete, excluzând laboratoarele și atelierele)
.................... formațiuni de studiu, în ............. schimburi
(Numărul de săli de grupă sau clasă/ pe nivel) x (numărul de schimburi) = numărul maxim de
formațiuni de studiu

VIII. ASIGURAREA SERVICIILOR DE ASISTENȚĂ PSIHOPEDAGOGICĂ, ORIENTARE


ȘI CONSILIERE ȘCOLARĂ
Profesor în centre și cabinete de asistență psihopedagogică/ Profesor psihopedagog
Numele și prenumele:
Calificarea:
Gradul didactic:
Vechime în specialitate:
Documentul de numire pe post:
Contract individual de muncă:
Unitatea de învățământ la care este
titular (dacă e cazul):
Nr. de ore de consiliere
psihopedagogică / terapii specifice și
de compensare, în unitatea de
învățământ evaluată, conform deciziei
de numire pe post și contractului
individual de muncă
Observații:

16

F.2.1_0 Formular valabil începând cu 01.02.2021


IX. EXISTENȚA SISTEMULUI DE ÎNREGISTRARE, GESTIONARE, ARHIVARE ȘI
ACTUALIZARE A DATELOR - inclusiv accesarea platformelor și completarea bazelor
electronice de date, cu asigurarea securității datelor personale, conform legislației în vigoare

Nr. Existența sistemului de înregistrare, Da Nu


crt. gestionare, arhivare și actualizare a datelor
1. Accesarea și completarea SIIIR
2. Accesarea și completarea REVISAL
3. Accesarea și completarea EDUSAL*
4. Existența bazei de date, registrelor
matricole, dosarelor elevilor și personalului
* Numai pentru unitățile de învățământ de stat

X. COLECTAREA SISTEMATICĂ, DE LA NIVELUL COMUNITĂȚII ȘI AL ȘCOLII, A


DATELOR NECESARE PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA PARTICIPĂRII ȘCOLARE ȘI
PENTRU ELIMINAREA VIOLENȚEI ȘI HĂRȚUIRII/ BULLYING ȘI SEGREGĂRII
ȘCOLARE (pentru ultimii 3 ani școlari încheiați):
An Număr de Număr de Număr de Activități desfășurate pe tematica
școlar cazuri de cazuri de elevi elevi consiliați precizată (prevenirea
violență și aflați în absenteismului/ hărțuirii/
hărțuire/ situația de risc bullyingului și segregării școlare)
bullying și de abandon individuale pe grup
segregare școlar
școlară
2017- Total.........., Total........, Total........, În unitatea În unitatea
2018 din care: din care: din care: coordonatoare: coordonatoare:
În unitatea În unitatea În unitatea
coordonatoare: coordonatoare: coordonatoare: În structurile În structurile
În structurile În structurile În structurile arondate: arondate:
arondate: arondate: arondate:
2018- Total .........., Total........, Total........, În unitatea În unitatea
2019 din care: din care: din care: coordonatoare: coordonatoare:
În unitatea În unitatea În unitatea
coordonatoare: coordonatoare: coordonatoare: În structurile În structurile
În structurile În structurile În structurile arondate: arondate:
arondate: arondate: arondate:
2019- Total .........., Total........, din Total........, În unitatea În unitatea
2020 din care: care: din care: coordonatoare: coordonatoare:
În unitatea În unitatea În unitatea
coordonatoare: coordonatoare: coordonatoare: În structurile În structurile
În structurile În structurile În structurile arondate: arondate:
arondate: arondate: arondate:

XI. COMPLETAREA CORECTĂ, CONFORM PREVEDERILOR LEGALE, A


CATALOAGELOR, REGISTRELOR MATRICOLE ȘI, DUPĂ CAZ, A CELORLALTE
DOCUMENTE DE EVIDENȚĂ A PARTICIPĂRII ȘCOLARE ȘI A REZULTATELOR
ÎNVĂȚĂRII

17

F.2.1_0 Formular valabil începând cu 01.02.2021


Certificăm prin prezenta faptul că toate cataloagele, registrele matricole și, după caz, celelalte
documente de evidență a participării școlare și a rezultatelor învățării au fost completate
conform prevederilor legale:
□ Da □ Nu

XII. RESPECTAREA PREVEDERILOR LEGALE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU


CARACTER PERSONAL
Certificăm prin prezenta faptul că toate activitățile școlare și extrașcolare realizate de unitatea
noastră s-au desfășurat cu respectarea prevederilor legale privind protecția datelor cu caracter
personal (inclusiv a imaginii copiilor):
□ Da □ Nu

XIII. RESPECTAREA PREVEDERILOR LEGALE PRIVIND SIGURANȚA PE INTERNET


Certificăm prin prezenta faptul că toate activitățile școlare și extrașcolare realizate, online, de
unitatea noastră s-au desfășurat cu respectarea protocoalelor privind siguranța pe Internet:

18

F.2.1_0 Formular valabil începând cu 01.02.2021


□ Da □ Nu

XIV. CONSTITUIREA STRUCTURILOR DE CONDUCERE, CONSULTATIVE ȘI


FUNCȚIONALE, inclusiv a consiliului elevilor și a consiliului consultativ/ asociației părinților,
după caz

Organisme de conducere, consultative și funcționale Constituit prin (documentul)


Consiliul de Administrație decizia nr. …….. / …..….
CEAC decizia nr. ......../….....
Consiliul elevilor procesul-verbal nr. …….. / …….
Consiliului consultativ/ Asociația părinților procesul-verbal nr. …….. / …….

XV. BUGETUL

XV.1. Bugetul prognozat (al anului financiar în curs) pentru dezvoltarea activităților
educaționale este în cuantum de ........................ RON și este constituit din următoarele surse de
proveniență (inclusiv veniturile din proiecte cu finanțare externă, după caz):
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

XV.2. Execuția bugetară (venituri și cheltuieli) pentru ultimii 3 ani calendaristici, pe tipuri de
cheltuieli (personal, materiale, investiții, bunuri și servicii etc.)
.....................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

XV.3. În execuția bugetară a ultimilor 3 ani calendaristici au fost incluse și proiecte cu finanțare
externă:
□ Da □ Nu

Nr. proiect, conform Denumire proiect Calitate Grupuri țintă


contractului de (aplicant/ partener)
finanțare

XVI. ÎNREGISTRAREA ȘI REZOLVAREA ÎN TERMEN LEGAL A PLÂNGERILOR ȘI


RECLAMAȚIILOR beneficiarilor, personalului unității de învățământ și terților, referitoare la
activitatea unității de învățământ (pentru ultimul an școlar încheiat)

Număr de plângeri și reclamații înregistrate Număr de plângeri și reclamații


rezolvate în termen legal
În unitatea coordonatoare: În unitatea coordonatoare:
În structurile arondate: În structurile arondate:

19

F.2.1_0 Formular valabil începând cu 01.02.2021


XVII. INDICATORI SNIE

XVII.1. Absenteismul, pe niveluri de învățământ, în ultimii 3 ani școlari încheiați (în situația
neșcolarizării unor niveluri, liniile corespunzătoare acestora se exclud din situația centralizatoare):

Absenteism, Absenteism, Absenteism,


Nivel de învățământ
an școlar 2017-2018 an școlar 2018-2019 an școlar 2019-2020
Preșcolar Total absențe:.......din Total:.......din care, Total:.......din care,
care, Unitatea Unitatea coordonatoare:
Unitatea coordonatoare: Structuri arondate:
coordonatoare: Structuri arondate:
Structuri arondate:
Primar Total absențe:.......din Total absențe:.......din Total absențe:.......din
care, care, care,
Unitatea Unitatea Unitatea coordonatoare:
coordonatoare: coordonatoare: Structuri arondate:
Structuri arondate: Structuri arondate:
Gimnazial Total absențe:.......din Total absențe:.......din Total absențe:.......din
care, care, care,
Unitatea Unitatea Unitatea coordonatoare:
coordonatoare: coordonatoare: Structuri arondate:
Structuri arondate: Structuri arondate:
Profesional Total absențe:.......din Total absențe:.......din Total absențe:.......din
care, care, care,
Unitatea Unitatea Unitatea coordonatoare:
coordonatoare: coordonatoare: Structuri arondate:
Structuri arondate: Structuri arondate:
Liceal Total absențe:.......din Total absențe:.......din Total absențe:.......din
care, care, care,
(ciclul inferior)
Unitatea Unitatea Unitatea coordonatoare:
coordonatoare: coordonatoare: Structuri arondate:
Structuri arondate: Structuri arondate:
Liceal Total absențe:.......din Total absențe:.......din Total absențe:.......din
care, care, care,
(ciclul superior)
Unitatea Unitatea Unitatea coordonatoare:
coordonatoare: coordonatoare: Structuri arondate:
Structuri arondate: Structuri arondate:
Postliceal Total absențe:.......din Total absențe:.......din Total absențe:.......din
care, care, care,
Unitatea Unitatea Unitatea coordonatoare:
coordonatoare: coordonatoare: Structuri arondate:
Structuri arondate: Structuri arondate:
Notă: în situația acreditării unei specializări/ calificări profesionale, se va introduce o linie distinctă pentru evidențierea ratei de
absenteism la nivelul acesteia

XVII.2. Situația școlară, în ultimii 3 ani școlari încheiați (în situația neșcolarizării unor niveluri,
liniile corespunzătoare acestora se exclud din situația centralizatoare):
20

F.2.1_0 Formular valabil începând cu 01.02.2021


Rata de abandon, Rata de abandon, Rata de abandon,
Nivel de învățământ
an școlar 2017-2018 an școlar 2018-2019 an școlar 2019-2020
Preșcolar Total:.......din care, Total:.......din care, Total:.......din care,
(grupa mare) Unitatea Unitatea Unitatea coordonatoare:
coordonatoare: coordonatoare: Structuri arondate:
Structuri arondate: Structuri arondate:
Primar Total:.......din care, Total:.......din care, Total:.......din care,
Unitatea Unitatea Unitatea coordonatoare:
coordonatoare: coordonatoare: Structuri arondate:
Structuri arondate: Structuri arondate:
Gimnazial Total:.......din care, Total:.......din care, Total:.......din care,
Unitatea Unitatea Unitatea coordonatoare:
coordonatoare: coordonatoare: Structuri arondate:
Structuri arondate: Structuri arondate:
Profesional Total:.......din care, Total:.......din care, Total:.......din care,
Unitatea Unitatea Unitatea coordonatoare:
coordonatoare: coordonatoare: Structuri arondate:
Structuri arondate: Structuri arondate:
Liceal Total:.......din care, Total:.......din care, Total:.......din care,
Unitatea Unitatea Unitatea coordonatoare:
(ciclul inferior)
coordonatoare: coordonatoare: Structuri arondate:
Structuri arondate: Structuri arondate:
Nota 1: în situația acreditării unei specializări/ calificări profesionale, se va introduce o linie distinctă pentru evidențierea ratei de
abandon la nivelul acesteia
Notă 2: în situația liceelor cu program sportiv și a unităților școlare cu program sportiv integrat se vor completa și informațiile
secțiunilor XVII.2.1. din anexa la fișa-tip

An școlar 2017-2018 An școlar 2018-2019 An școlar 2019-2020


Nivel de Rata de Rata de Rata de
învățământ Rata de Rata de Rata de
exmatricula exmatricula exmatricul
retragere retragere retragere
re re are
Liceal Total:.......d Total:.......di Total:....... Total:.......di Total:.......d Total:.......di
in care, n care, din care, n care, in care, n care,
(ciclul
Unitatea Unitatea Unitatea Unitatea Unitatea Unitatea
superior)
coordonato coordonatoa coordonat coordonatoa coordonato coordonatoa
are: re: oare: re: are: re:
Structuri Structuri Structuri Structuri Structuri Structuri
arondate: arondate: arondate: arondate: arondate: arondate:
Postliceal Total:.......d Total:....... Total:.......d
in care, din care, in care,
Total:.......di Total:.......di Total:.......di
Unitatea Unitatea Unitatea
n care, n care, n care,
coordonato coordonat coordonato
Unitatea Unitatea Unitatea
are: oare: are:
coordonatoa coordonatoa coordonatoa
Structuri Structuri Structuri
re: re: re:
21

F.2.1_0 Formular valabil începând cu 01.02.2021


arondate: Structuri arondate: Structuri arondate: Structuri
arondate: arondate: arondate:
Notă: în situația acreditării unei specializări/ calificări profesionale, se va introduce o linie distinctă pentru evidențierea ratei de
abandon la nivelul acesteia

XVII.3. Eficiența externă în ultimii 3 ani școlari încheiați (în situația neșcolarizării unor niveluri,
liniile corespunzătoare acestora se exclud din situația centralizatoare):

An școlar 2017-2018 An școlar 2018-2019 An școlar 2019-2020


Nr. elevi înscriși: Nr. elevi înscriși: Nr. elevi înscriși:
Evaluarea Nr. elevi prezenți: Nr. elevi prezenți: Nr. elevi prezenți:
Națională VIII Nr. elevi cu media peste 5 Nr. elevi cu media peste 5 Nr. elevi cu media peste
la toate probele: la toate probele: 5 la toate probele:
Nr. elevi înscriși: Nr. elevi înscriși: Nr. elevi înscriși:
Bacalaureat Nr. elevi prezenți: Nr. elevi prezenți: Nr. elevi prezenți:
Nr. elevi promovați: Nr. elevi promovați: Nr. elevi promovați:
Examene de
Nr. elevi înscriși: Nr. elevi înscriși: Nr. elevi înscriși:
certificare -
Nr. elevi prezenți: Nr. elevi prezenți: Nr. elevi prezenți:
învățământ
Nr. elevi promovați: Nr. elevi promovați: Nr. elevi promovați:
profesional
Examene de
certificare Nr. elevi înscriși: Nr. elevi înscriși: Nr. elevi înscriși:
-învățământ Nr. elevi prezenți: Nr. elevi prezenți: Nr. elevi prezenți:
liceal, filiera Nr. elevi promovați: Nr. elevi promovați: Nr. elevi promovați:
vocațională
Examene de
certificare Nr. elevi înscriși: Nr. elevi înscriși: Nr. elevi înscriși:
-învățământ Nr. elevi prezenți: Nr. elevi prezenți: Nr. elevi prezenți:
liceal, filiera Nr. elevi promovați: Nr. elevi promovați: Nr. elevi promovați:
tehnologică
Examene de
Nr. elevi înscriși: Nr. elevi înscriși: Nr. elevi înscriși:
certificare -
Nr. elevi prezenți: Nr. elevi prezenți: Nr. elevi prezenți:
învățământ
Nr. elevi promovați: Nr. elevi promovați: Nr. elevi promovați:
postliceal
Nota 1: în situația acreditării unei specializări/ calificări profesionale, se va introduce o linie distinctă pentru evidențierea rezultatelor
la nivelul acesteia
Notă 2: pentru liceele cu program sportiv și unitățile școlare cu program sportiv integrat se vor completa și informațiile secțiunilor
XVII.3.1. din anexa la fișa-tip

XVII.4. Tranziția în ciclul următor de educație, sau pe piața muncii (după caz) în ultimii 3 ani
școlari încheiați (în situația neșcolarizării unor niveluri, liniile corespunzătoare acestora se exclud
din situația centralizatoare):

An școlar 2017- An școlar 2018- An școlar 2019-


2018 2019 2020
Nivelul preșcolar
Numărul de absolvenți ai Unitatea Unitatea Unitatea
nivelului preșcolar care s-au coordonatoare: coordonatoare: coordonatoare:
22

F.2.1_0 Formular valabil începând cu 01.02.2021


înscris în învățământul primar la Structuri arondate: Structuri arondate: Structuri arondate:
aceeași unitate de învățământ
Numărul de absolvenți ai Unitatea Unitatea Unitatea
nivelului preșcolar care s-au coordonatoare: coordonatoare: coordonatoare:
înscris în învățământul primar la Structuri arondate: Structuri arondate: Structuri arondate:
o altă unitate de învățământ
Numărul de absolvenți ai Unitatea Unitatea Unitatea
nivelului preșcolar care au plecat coordonatoare: coordonatoare: coordonatoare:
din țară Structuri arondate: Structuri arondate: Structuri arondate:
Număr absolvenți ai nivelului Unitatea Unitatea Unitatea
preșcolar pentru care nu există coordonatoare: coordonatoare: coordonatoare:
date Structuri arondate: Structuri arondate: Structuri arondate:
TOTAL Unitatea Unitatea Unitatea
coordonatoare: coordonatoare: coordonatoare:
Structuri arondate: Structuri arondate: Structuri arondate:
Nivelul primar
Numărul de absolvenți ai Unitatea Unitatea Unitatea
nivelului primar care s-au înscris coordonatoare: coordonatoare: coordonatoare:
în învățământul gimnazial la Structuri arondate: Structuri arondate: Structuri arondate:
aceeași unitate de învățământ
Numărul de absolvenți ai Unitatea Unitatea Unitatea
nivelului primar care s-au înscris coordonatoare: coordonatoare: coordonatoare:
în învățământul gimnazial la o Structuri arondate: Structuri arondate: Structuri arondate:
altă unitate de învățământ
Numărul de absolvenți ai Unitatea Unitatea Unitatea
nivelului primar care au plecat coordonatoare: coordonatoare: coordonatoare:
din țară Structuri arondate: Structuri arondate: Structuri arondate:
Număr absolvenți ai nivelului Unitatea Unitatea Unitatea
primar pentru care nu există date coordonatoare: coordonatoare: coordonatoare:
Structuri arondate: Structuri arondate: Structuri arondate:
TOTAL Unitatea Unitatea Unitatea
coordonatoare: coordonatoare: coordonatoare:
Structuri arondate: Structuri arondate: Structuri arondate:
Nivelul gimnazial
Numărul de absolvenți ai Unitatea Unitatea Unitatea
nivelului gimnazial care s-au coordonatoare: coordonatoare: coordonatoare:
înscris în învățământul liceal sau Structuri arondate: Structuri arondate: Structuri arondate:
profesional la aceeași unitate de
învățământ
Numărul de absolvenți ai Unitatea Unitatea Unitatea
nivelului gimnazial care s-au coordonatoare: coordonatoare: coordonatoare:
înscris în învățământul liceal sau Structuri arondate: Structuri arondate: Structuri arondate:
profesional la o altă unitate de
învățământ
Numărul de absolvenți ai Unitatea Unitatea Unitatea
nivelului gimnazial care au coordonatoare: coordonatoare: coordonatoare:
plecat din țară Structuri arondate: Structuri arondate: Structuri arondate:
Număr absolvenți ai nivelului Unitatea Unitatea Unitatea
gimnazial pentru care nu există coordonatoare: coordonatoare: coordonatoare:
23

F.2.1_0 Formular valabil începând cu 01.02.2021


date Structuri arondate: Structuri arondate: Structuri arondate:
TOTAL Unitatea Unitatea Unitatea
coordonatoare: coordonatoare: coordonatoare:
Structuri arondate: Structuri arondate: Structuri arondate:
Nivelul profesional
Numărul de absolvenți ai Unitatea Unitatea Unitatea
nivelului profesional (calificarea coordonatoare: coordonatoare: coordonatoare:
profesională/ calificările Structuri arondate: Structuri arondate: Structuri arondate:
profesionale supuse evaluării)
care s-au înscris în învățământul
liceal la aceeași unitate de
învățământ
Numărul de absolvenți ai Unitatea Unitatea Unitatea
nivelului profesional (calificarea coordonatoare: coordonatoare: coordonatoare:
profesională/ calificările Structuri arondate: Structuri arondate: Structuri arondate:
profesionale supuse evaluării)
care s-au înscris în învățământul
liceal la o altă unitate de
învățământ
Numărul de absolvenți ai Unitatea Unitatea Unitatea
nivelului profesional (calificarea coordonatoare: coordonatoare: coordonatoare:
profesională/ calificările Structuri arondate: Structuri arondate: Structuri arondate:
profesionale supuse evaluării)
care s-au angajat
Numărul de absolvenți ai Unitatea Unitatea Unitatea
nivelului profesional (calificarea coordonatoare: coordonatoare: coordonatoare:
profesională/ calificările Structuri arondate: Structuri arondate: Structuri arondate:
profesionale supuse evaluării)
care s-au angajat și s-au înscris și
în învățământul liceal
Numărul de absolvenți ai Unitatea Unitatea Unitatea
nivelului profesional (calificarea coordonatoare: coordonatoare: coordonatoare:
profesională/ calificările Structuri arondate: Structuri arondate: Structuri arondate:
profesionale supuse evaluării)
care sunt șomeri
Numărul de absolvenți ai Unitatea Unitatea Unitatea
nivelului profesional (calificarea coordonatoare: coordonatoare: coordonatoare:
profesională/ calificările Structuri arondate: Structuri arondate: Structuri arondate:
profesionale supuse evaluării)
care au plecat din țară
Numărul de absolvenți ai Unitatea Unitatea Unitatea
nivelului profesional (calificarea coordonatoare: coordonatoare: coordonatoare:
profesională/ calificările Structuri arondate: Structuri arondate: Structuri arondate:
profesionale supuse evaluării)
pentru care nu există date
TOTAL Unitatea Unitatea Unitatea
coordonatoare: coordonatoare: coordonatoare:
Structuri arondate: Structuri arondate: Structuri arondate:
Nivelul liceal
24

F.2.1_0 Formular valabil începând cu 01.02.2021


Numărul de absolvenți ai Unitatea Unitatea Unitatea
nivelului liceal – (calificarea coordonatoare: coordonatoare: coordonatoare:
profesională/ calificările Structuri arondate: Structuri arondate: Structuri arondate:
profesionale/ specializarea/
specializările supuse evaluării)
care și-au continuat studiile în
învățământul postliceal
Numărul de absolvenți ai Unitatea Unitatea Unitatea
nivelului liceal – (calificarea coordonatoare: coordonatoare: coordonatoare:
profesională/ calificările Structuri arondate: Structuri arondate: Structuri arondate:
profesionale/ specializarea/
specializările supuse evaluării)
care și-au continuat studiile în
învățământul superior
Numărul de absolvenți ai Unitatea Unitatea Unitatea
nivelului liceal – (calificarea coordonatoare: coordonatoare: coordonatoare:
profesională/ calificările Structuri arondate: Structuri arondate: Structuri arondate:
profesionale/ specializarea/
specializările supuse evaluării)
care s-au angajat
Numărul de absolvenți ai Unitatea Unitatea Unitatea
nivelului liceal – (calificarea coordonatoare: coordonatoare: coordonatoare:
profesională/ calificările Structuri arondate: Structuri arondate: Structuri arondate:
profesionale/ specializarea/
specializările supuse evaluării)
care s-au angajat și si-au
continuat studiile
Numărul de absolvenți ai Unitatea Unitatea Unitatea
nivelului liceal – (calificarea coordonatoare: coordonatoare: coordonatoare:
profesională/ calificările Structuri arondate: Structuri arondate: Structuri arondate:
profesionale/ specializarea/
specializările supuse evaluării)
care sunt șomeri
Numărul de absolvenți ai Unitatea Unitatea Unitatea
nivelului liceal – (calificarea coordonatoare: coordonatoare: coordonatoare:
profesională/ calificările Structuri arondate: Structuri arondate: Structuri arondate:
profesionale/ specializarea/
specializările supuse evaluării)
care au plecat din țară
Numărul de absolvenți ai Unitatea Unitatea Unitatea
nivelului liceal – (calificarea coordonatoare: coordonatoare: coordonatoare:
profesională/ calificările Structuri arondate: Structuri arondate: Structuri arondate:
profesionale/ specializarea/
specializările supuse evaluării)
pentru care nu există date
TOTAL Unitatea Unitatea Unitatea
coordonatoare: coordonatoare: coordonatoare:
Structuri arondate: Structuri arondate: Structuri arondate:
Nivelul postliceal
Numărul de absolvenți ai Unitatea Unitatea Unitatea
25

F.2.1_0 Formular valabil începând cu 01.02.2021


nivelului postliceal (calificarea coordonatoare: coordonatoare: coordonatoare:
profesională/ calificările Structuri arondate: Structuri arondate: Structuri arondate:
profesionale supuse evaluării)
care și-au continuat studiile în
învățământul superior
Numărul de absolvenți ai Unitatea Unitatea Unitatea
nivelului postliceal (calificarea coordonatoare: coordonatoare: coordonatoare:
profesională/ calificările Structuri arondate: Structuri arondate: Structuri arondate:
profesionale supuse evaluării)
care s-au angajat
Numărul de absolvenți ai Unitatea Unitatea Unitatea
nivelului postliceal (calificarea coordonatoare: coordonatoare: coordonatoare:
profesională/ calificările Structuri arondate: Structuri arondate: Structuri arondate:
profesionale supuse evaluării)
care s-au angajat și și-au
continuat studiile în
învățământul superior
Numărul de absolvenți ai Unitatea Unitatea Unitatea
nivelului postliceal (calificarea coordonatoare: coordonatoare: coordonatoare:
profesională/ calificările Structuri arondate: Structuri arondate: Structuri arondate:
profesionale supuse evaluării)
care au plecat din țară
Numărul de absolvenți ai Unitatea Unitatea Unitatea
nivelului postliceal (calificarea coordonatoare: coordonatoare: coordonatoare:
profesională/ calificările Structuri arondate: Structuri arondate: Structuri arondate:
profesionale supuse evaluării)
pentru care nu există date
TOTAL Unitatea Unitatea Unitatea
coordonatoare: coordonatoare: coordonatoare:
Structuri arondate: Structuri arondate: Structuri arondate:

XVIII. PE PLATFORMA https://calitate.aracip.eu SE REGĂSESC ȘI POT FI CONSULTATE


URMĂTOARELE:

Nr. Document DA NU
crt.
1. Program de dezvoltare managerială pentru personalul de conducere
fundamentat pe strategiile sectoriale/ programele de reformă
existente și pe nevoile identificate
2. Program de dezvoltare profesională pentru personalul didactic, didactic
auxiliar și nedidactic fundamentat pe strategiile sectoriale/ programele
de reformă existente și pe nevoile identificate
3. Acte privind asigurarea securității și sănătății elevilor și personalului
în incinta școlii și în vecinătatea acesteia (protocoale și contracte
privind asistența medicală, pază etc.)
4. Planificarea activităților curriculare
5. Planificarea activităților extracurriculare
6. Extras din SIIIR/ REVISAL/ EDUSAL
7. Proiecte educaționale pentru îmbunătățirea participării școlare și
26

F.2.1_0 Formular valabil începând cu 01.02.2021


pentru eliminarea violenței și hărțuirii/ bullyingului și segregării
școlare
8. Procese-verbale ale inspecțiilor/ controalelor inspectoratelor școlare
județene/ Inspectoratului Școlar al Municipiului București, având ca
tematică documentele școlare și actele de studii
9. Decizii/ procese-verbale privind constituirea structurilor de conducere,
consultative și funcționale, inclusiv a consiliului elevilor și a consiliului
consultativ/ asociației părinților, după caz
10. Oferta curriculară (curriculumul diferențiat/ curriculumul la decizia
școlii/ curriculumul în dezvoltare locală pentru nivelul de învățământ/
specializarea/ calificarea profesională, după caz)
11. Statistici privind consemnarea și evaluarea sistematică a participării
școlare - prezența la școală și participarea la ore și la activitățile
școlare - inclusiv extracurriculare, precum și a rezultatelor învățării,
pentru fiecare antepreșcolar/ preșcolar/ elev și la nivelul fiecărei
activități de învățare

Cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, declar pe propria
răspundere că toate datele și informațiile din prezentul document sunt reale și conforme cu realitatea.

Data …………………………………..

Nume și prenume.............................................
Semnătura........................................................
Funcție………….…………………………….

27

F.2.1_0 Formular valabil începând cu 01.02.2021