Sunteți pe pagina 1din 4
CONSILIUL MUNICIPAL CHISINAU DECIZIE ne din Cu privire la aplicarea Regulamentului privind intretinerea animalelor de compenie cu si fir stipan in municipiul Chisinau Avand in vedere multiplele petifii parvenite in adresa fractiunii Platforma DA despre numarul extrem de mare al cdinilor fra stpn aflafi pe teritoriul municipiului Chisinau, situatia alarmanti scdpati de sub control, in conformitate cu prevederile Deciziei Consiliului Municipal Chisinau nr. 4/4 din 17.09.2019, art. 423!° din Codul contraventional al Republicii Moldova, in temeiul art. 6 din Legea nr. 136/2016 ,Privind statutul municipiului Chisinau”, art. 14 din Legea nr. 436/2006 ,,Privind administrafia public& local”, Consiliul Municipal Chisinau DECIDE: 1. Se pune in sarcina Primarului General al municipiului Chisinau desemnarea in calitate de agenfi constatatori angaja{ii Sectiei control si protectie a animalelor din cadrul Directiei generale locativ-comunale si amenajare, pentru stabilirea contraventiilor care cad sub incidenfa art, 157 al Codului contraventional al Republicii Moldova. 2. Directia generala finanfe, la rectificarea bugetului pentru anul 2021, va asigura alocarea surselor financiare pentru infiintarea Registrului de evidenta a animalelor cu gi fara stapan, 3. Se obliga dl Ion Burdiumov, sef al Directiei generale locativ-comunale si amenajare, si asigure: 3.1. Inspectarea si verificarea tuturor pare&rilor auto, a santierelor de constructii, a pietelor de comercializare a animalelor de companie, a azilurilor pentru maidanezi si a agentilor economici din municipiul Chiginiu, in vederea respectirii Regulamentului privind intrejinerea animalelor de companie cu si fara st&p&n, in baza unui grafic elaborat si coordonat cu comisia de specialitate a Consiliului Municipal Chisinau, 3.2 Includerea informatie’ obfinule in urina inspectirii tn Registrul de eviden(a animalelor cu si fara st€pan, 3.3 Aplicarea sanctiunilor conform Codului contraventional, in cazul in care vor fi depistate incalcari. 4, Directia general locativ-comunala va raporta-trimestrial comisiei de specialitate a Consiliului Municipal Chisinau despre activitatea Sectiei control si prolectie a animalelor. 5. Controlul indeplinirii prezentei decizii se pune in sarcina viceprimarului de ramura, dl Ilie Ceban. PRESEDINTE DE SEDINTA SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI Adrian TALMACI CONSILIUL MUNICIPAL CHISINAU Nota informativa La proiectul de decizie ,,Cu privire la aplicarea Regulamentului privind intrefinerea animalelor de companie cu i fara st4pan in municipiul Chisinau” ‘Avand in vedere faptul c& problema cAinilor faré stapdn a scapat de sub control din cauza nerespectirii de catre factorii implicati a Regulamentului cu privire la intretinerea animalelor de companie cu si férd stipan in municipiul Chisinau, c& numarul cdinilor fara st&pan aflati pe teritoriul municipiului Chisingu creste, iar capturarea gi sterilizarea acestora mu se face conform Regulamentului respectiv si sa ajuns chiar la cazuri cand maidanezii atac’ oamenii. Avand in vedere, totodata, c& se intensific& cazurile de abandon si aplicare a cruzimii fata de animale, care de cele mai multe ori nu este sanctionatd, acest fapt incurajand comportamentul agresiv fat de animalele fara stipan, considerim oportuna crearea Registrului de evidenti a animalelor cu si fara stapan din municipiul Chisinau, pentru care se vor aloca resurse suficiente la rectificarea bugetului pentru anul 2021 suma resurselor financiare alocate pentru intretinerea si stoparea imult jlor fri stApan aflati pe strazile municipiului Chisinau, creste considerabil, doar pentru anul 2021, la acest capitol au fost alocati 6 189 000 lei, dar problema in condifiile actuale nu este solufionata, ba mai mult, a degenerat substantial. in scopul accelerarii punerii in aplicare a Regulamentului privind intrejinerea animalelor de companie cu si fara stapan in municipiul Chisinau, pentru atingerea obiectivelor puse Sectiei control si protectie a animalelor din cadrul Directiei generale locativ-comunale si amenajare si obfinerii rezultatului scontat, rog sustinerea proiectului de decizie. AUTOR: CONSILIER CMC, FRACTIUNEA PLATFORMA DA KS COAUTOR: CONSILIER CMC, ed a G lurie TESA FRACTIUNEA PLATFORMA DA. Sergiu ROTARI CONSILIUL MUNICIPAL CHISINAU Comisia pentru gospodirie locativ-comunali, energetici, servicii Lehnice, transport, comunicatii si ecologie AVIZ din_ 72:03+ 2O2/ la proiectul de decizie al Consiliului municipal Chisindu Cu privire la aplicarea Regulamentului privind intreinerea animalelor de companie cu si fara stipén in municipiul Chisindu” Comisia a examinat proiectul de decizie nominalizat i a DECIS: Se aproba giz poxiliv proiectul de decizie ,,Cu privire la aplicarea Regulamentului privind intretinerea animalelor de companie cu si fara stipan in municipiul Chisinau” si se propune Consiliului municipal spre examinare si aprobare. S-a votat: pro - 5 , impotriva - 0 , abtinut -O Arrerckauuat: De counp tat ex pau. Moutata parorritor informative Lo Wirdule ia parcnr, scram, pe ae qialh Spabie pubQice olin mun Chegiméu couferun Fuexed urd a predates oleae. Presedinte ‘Tesa lurie eae) ee x Secretar ( A? Ivanov Dumitru z w Bs A ATE Ke Excrementele de caini contin bacterii si paraziti Fii responsabil! NU UITA SA STRANGI DUPA CAINELE TAU! AMENDA - 1200-1500 lei Tel: 022 99 77 77