Sunteți pe pagina 1din 7

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE

AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ
VETERINARĂ DIN BUCUREŞTI
Facultatea de Management şi Dezvoltare Rurală

Specializarea: Inginerie Economică în Agricultură

PROIECT LA DISCIPLINA
MANAGEMENTUL PRODUCȚIEI

Coordonator Științific:
Prof. univ. dr. Valentina TUDOR
Asist. drd. ing. Ionuț Daniel PETRE

Student/Grupa:
Maereanu Alexandra
Grupa 1
CĂLĂRAȘI
2021

CUPRINS

Introducere

Capitolul 1. Date privind exploatația agricolă


1.1. Date generale despre zonă
1.2. Principalele culturi înființate în regiune (enumerare, producții medii kg/ha in ultimii 5 ani)
1.3. Statut juridic / Denumire exploatație
1.4. Suprafața exploatației distribuită pe categorii de folosință
1.5. Baza tehnico-economică a societății
1.6. Culturile exploatației

Capitolul 2. Fișele tehnologice cadru ale culturilor din cadrul exploatației


2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
Introducere: Necesitatea cunoașterii și însușirii noțiunilor de managementul producției
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Capitolul 1. Date privind exploatația agricola
1.1. Date generale despre zona
Județ / Localitate / Comuna Călărași, Călărașii Vechi
Temperatura medie anuală (0C) 12,7 0C
Precipitațiile medii anuale (mm) 500 mm
Tipuri de sol predominante in zona cernoziomuri

1.2. Principalele culturi agricole din zona

Tabelul 1.1. Producții medii obținute la principalele culturi în zona (kg/ha)


Cultura / An 2015 2017 2018 2019 2020
Rapiță 2500 2000 1700 1900 1000
Grâu 5500 6500 7000 5200 1000
Orz 4000 3200 3500 3200 1000
Porumb 8500 9200 7800 2500 9800
Floarea Soarelui 1700 1900 2500 2200 2000

1.3. Statut juridic/ Denumire exploatație S.C. DAG S.A.

1.4. Suprafața exploatației distribuită pe categorii de folosință 200 ha

Tabel 1.2. Suprafețe pe categorii de folosință


Nr Crt. Categoria Ha %
1 Total teren 200 100
2 AGRICOL, din care: 200 100
2.1. arabil 200 100
2.2. vii și pepiniere viticole
2.3. pomi și pepiniere pomicole
2.4. pășuni și fânețe
3 NEAGRICOL, din care:
3.1. Construcții și curți
3.3. Ape și bălți
3.4. Râpe și ravene
1.5. Baza tehnico-economică a societății

Tabel 1.4. Dotarea exploatației agricole


Nr.     Starea
crt. Specificare nr de funcționare
Tractoare:
1 U650 (65cp) 2     Acceptabilă
 2 Challenger (100cp)  1    Acceptabilă
3 New Holland (100cp) 1 Acceptabilă
4 Valtra (250cp) 1 Foarte bună
 5  Combina New Holland 1    Bună 
 
  Utilaje agricole
 1  Plug 3 trupite 3    Bună 
 2  Disc 5m 1    Bună 
3 Combinator 5m 1 Bună
4 Met 18m 1 Bună
5 Meau 18m 1 Bună
6

 
  Mașini autopropulsate
         
         
         
1.6. Culturile exploatației

Asolament: 200ha
Grau – 50ha
Rapita – 50ha
Porumb – 50ha
Floarea Soarelui – 50ha

Tabel 1.4. Culturile ce vor fi cultivate in anul de plan


Nr. crt. Cultura An precedent An plan An următor
(2020/2021) (2021/2022) (2022/2023)
0 - ha % ha % ha %
1 Rapița 50 25 50 25 50 25
2 Grâu 50 25 50 25 50 25
3 Porumb 50 25 50 25 50 25
4 Floarea Soarelui 50 25 50 25 50 25
5
TOTAL
Figura 1.1. Amplasarea culturilor

Anul precedent 2020 / 2021

Anul de plan 2021 / 2022

Anul următor 2022 / 2023

S-ar putea să vă placă și