Sunteți pe pagina 1din 21

GRILE REZOLVATE-STATISTICA

1.Sporul mediu absolut arata:


-> modificarea medie absoluta, pe unitatea de timp, inregistrata de un fenomen, intr-o anumita perioada de timp.

2. La aruncarea unui zar, probabilitatea de aparitie a unei fete cu numar mai mare decat patru este:
-> 0.66

3.Probabilitatea este o valoare:


-> pozitiva;
-> mai mica sau cel mult egala cu unu.

4.Eroarea maxim admisibilia arata:


-> eroarea cu care estimam un parametru pentru o probabilitate fixata.

5.Aplicand metoda ANOVA s-au obtinut urmatoarele rezultate:

Sursa variatiei Suma patratelor Grade de libertate Estimatori ai variantei


Explicata(intergrupe) 200 2 100
Reziduala(intragrupe) 120 16 7.5
Variabila numerica este “Venitul”, iar variabila (factorul) de grupare este “Regiunea”. In aceasta situatie se
poate:

-> volumul esantionului este 19;

-> se garanteaza cu o probabilitate de 0,95 ca exista diferente semnificative intre veniturile populatiilor;

-> valoarea teoretica a statisticii F, considerand un risc de 0,05 este 3,634.

6.Un politician la inceputul mandatului afirma in mass –media ca va creste salariul mediu net pe economie la
300 Euro. La sfarsitul mandatului se face un sondaj pe n=900 de respondenti prin care se urmareste
estimarea salariului mediu net pe economie (X). Se cunosc urmatoarele rezultate: x́=294 EUR si σ=90.
Selectati care din afirmatiile de mai jos sunt valide:
-> putem afirma pentru un prag de semnificatie de 5% ca politicianul nu s-a tinut de cuvant.

8.Intr-un sondaj aleator simplu de 400 angajati, pentru variabila venitul lunar s-au obtinut rezultatele de mai
jos:

Venitul lunar
MEAN 1020
STANDARD DEVIATION 158.11
Pentru o probabilitate de 0.95 intervalul de incredere pentru parametrul media este:

-> volumul esantionului este 19

-> se garanteaza cu o probabilita

te de 0,95 ca exista diferente semnificative intre veniturile medii pe regiuni

-> valoarea teoretica a statisticii F, considerand un risc de 0,05, este 3,634

-> [1004,51; 1035,49].

10.Volumul esantionului poate fi estimat daca se cunoaste:

11.Functia de repartitie se defineste astfel:


-> F(x)=P(X<x)

12.In legatura cu eroarea de testare de tip II, sunt adevarate afirmatiile:


-> probabilitatea de producere a erorii de tip 2 se noteaza cu β;
-> eroarea de testare de tip 2 reprezinta eroarea dde a accepta ipoteza nula H0 atunci cand….

13.Nivelul cifrei de afaceri (mld lei) a unei firme pe trimeste a inregistrat in perioada 2014-2015:

2014 2015
Trim. I 6 10
Trim. II 2 5
Trim. III 5 4
Trim. IV 3 2
Stiind ca í=0.85 sunt corecte informatiile:

-> cifra de afaceri medie a firmei a fost de 4,625 mld. lei pe trimestru.

14.Aplicand metoda ANOVA s-au obtinut urmatoarele rezultate:

Suma variatiei Suma patratelor Grade de libertate


variatiei
Explicata(intergrupe) 1100 7
Reziduala(intragrupe) 2700 34
Sunt corecte afirmatiile:
->numarul de grupare ale factorul de grupare este 8;

-> numarul gradelor de libertate este 41

15.Pentru aplicarea metodei ANOVA trebuie indeplinite urmatoarele conditii:


-> conditia de independenta

16.Distributia mediei de selectie se caracterizeaza prin:


-> µ ̴ N(µ, σ 2 ¿

17.Pentru o variabila X N(20,16), P(18<X<22) este:


-> 0,383

18.Se verifica daca exista diferente semnificative intre castigul mediu salarial (sute lei) din regiunea de Nord-
Est a Romaniei si castigul mediu salarial la nivel national, de 14 sute lei. In urma prelucrarii datelor, s-au
obtinut urmatoarele rezultate:

Column 1

MEAN 9.918
STANDARD ERROR 0.376
MEDIAN 9.000
MODE 9.000
STANDARD DEVIATION 2.629
SAMPLE VARIANCE 6.910
KURTOSIS 1.217
SKEWNESS 1.161
RANGE 11.000
MINIMUM 7.000
MAXIMUM 18.000
SUM 486.000
COUNT 49.000
CONFIDENCE LEVEL 0.755
(95%)
Pentru α =0.05 sunt adevarate afirmatiile:

-> exista diferente semnificative intre castigul mediu salarial din regiunea de Nird-Est a Romaniei si
castigul mediu salarial la nivel national, in conditiile riscului asumat de 5%;

->valoarea calculata a statisticii test este t= - 10,86.

19.Precizia estimarii creste atunci cand:


-> varianta esantionului este mica;
-> volumul esantionului creste.
20.Pentru testarea semnificatiei mediei unei populatii se foloseste:
-> testul F.

21.In urma observarii si prelucrarii datelor la nivelul unui esantion extras aleator simplu repetat de volum
n=100 s-au obtinut urmatoarele valori: x́=40 mii lei , s ' 2=25
Considerand un risc de 0.05, limitele intervalului de incredere pentru media populatiei din care a fost extras
esantionul sunt:
-> [39,02 mii lei; 40,98 mii lei].

22.Considerand v numarul gradelor de libertate intr-un test statistic bilateral, ipoteza nula se respinge daca:
-> |tcalculat|> t α ,v
2

23.Atunci cand se cunoaste dispersia σ 2 testarea ipotezelor asupra mediei unei populatii se face cu:
-> statistica Z.

24.Ipoteza statistica reprezinta:


-> o presupunere cu privire la un parametru;
-> o presupunere cu privire la legea de distributie a unei populatii;

25.a estima punctual inseamna:


-> a calcula o valoare posibila a estimatorului pe baza datelor inregistrate la nivelul esantionului observat;

26.Potrivit datelor Eurostat, in Romania exporturile de bunuri si servicii (exprimate in euro/locuitor) in


perioada2000-2010 s-au inregistrat urmatoarele valori : 600, 700, 800, 800, 100,1200, 1500, 1700, 2000, 1700,
2100. Sunt corecte urmatoarele afirmatii:
-> volumul exporturilor Romaniei a crescut in anul 2010 comparativ cu anul 2000 de 3,5 ori;
-> volumul mediu annual al exporturilor Romaniei, in perioada 2000-2010. a fost 1281, 81 euro/loc.

27.Sporul absolut cu baza fixa exprima:


-> cu cat s a modificat in marime absoluta nivelul unei variabile corespunzator momentului curent t,
comparativ cu nivelul aceleiasi variabile corespunzator momentului de referinta;

28.In legatura cu eroarea de testare de tip I sunt adevarate afirmatiile:


-> eroarea de testare de tip 1 reprezinta eroarea de a respinge ipoteza nula H0, atunci cand in realitate aceasta
este adevarata;
-> probabilitatea asociata erorii de testrae de tip 1 este numita prag de semnificatie si se noteaza cu α.

29.Intr-o ancheta prin sondaj asupra unui esantion de angajati s-a observat cuantumul bonurilor oferite cu
ocazia Sarbatorilor de Paste, rezultatele fiind prezentate mai jos:
Column 1

MEAN 173
STANDARD ERROR 11.25956384
MEDIAN 180
MODE 180
STANDARD DEVIATION 35.60586718
SAMPLE VARIANCE 1267.777778
KURTOSIS 1.175597901
SKEWNESS -0.584473684
RANGE 130
MINIMUM 100
MAXIMUM 230
SUM 1730
COUNT 10
CONFIDENCE LEVEL 28.9799368
(99%)
Sunt corecte afirmatiile:

-> volumul esantionului este 10

-> eroarea maxima admisibila este 28,97

30.Rata (ritmul) sporului cu baza in lant exprima:


-> cu cat s-a modificat in marime relativa nivelul unei variabile corespunzator momentului curent, aceleiasi
variabile corespunzator anului anterior t-1.
31.Esantionul reprezinta o subpopulatie sau un subansamblu extras din populatia de referinta care:
-> din motive de cost are un volum mai mic decat volumul populatiei
->poate fi extras aleator, cu revenire sau fara revenire

32. Eficienta estimatorului vizeaza:


-> abaterea standard a estimatorului este minima

33.La alegerile municipale s-a dorit identificarea alegatorilor care nu pot fi trecuti pe lista electorala. Din lista
electorala s-a extras aleatoriu un esantion de 317 nume si s- a determinat ca 38 de nume nu indeplinesc
conditiile de alegator. Municipalitatea doreste sa estimeze intervalul pentru proportia alegatorilor exclusi de
pe lista electorala pentru o probabilitate de 99%. Rezultatele corecte sunt:
-> intervalul de incredere este [ 0,073; 0,167]
34. In legatura cu testele parametrice sunt adevarate afirmatiile:
35.La un examen punctajele obtinute de studenti sunt distribuite normal cu media 600 si abaterea standard
100. Un student a obtinut punctajul X=800. Ce procent din studenti au obtinut un punctaj mai mare decat el?
-> 97,7%
36.Estimatia este:
-> o valoare a estimatorului calculata la nivelul esantionului observat;
-> o valoare calculata pe baza datelor de sondaj;

38.Din doua populatii cu variantele σ 21=σ 22 se extrag esantioanele de volum n1 =10 si n2=15. In vederea
testarii ipotezei de egalitate a mediilor celor doua populatii , valoarea teoretica a statisticii test pentru un
prag de semnificatie α =0.05 :
-> v= 23 grade de libertate

39.Intr-un test statistic bilateral in care se foloseste statistica t, considerand v numarul gradelor de libertate,
ipoteza nula nu se va respinge daca:
-> |tcalculat| < t α ,v
2

40.In urma prelucrarii datelor privind venitul lunar (sute euro) realizat pentru un esantion de persoane s-au
obtinut urmatoarele rezultate:

Column 1

MEAN 10
STANDARD ERROR 0.730297
MEDIAN 9
MODE 9
STANDARD DEVIATION 2.309401
SAMPLE VARIANCE 5.333333
KURTOSIS 1.36942
SKEWNESS 1.082532
RANGE 8
MINIMUM 7
MAXIMUM 15
SUM 100
COUNT 10
CONFIDENCE LEVEL 1.652046
(95%)
Pentru un risc de 0.05 sunt corecte afirmatiile:
-> intervalul de incredere pentru venitul mediu al populatiei este (8,35; 11,65);
-> exista diferente semnificative intre venitul mediu al populatiei si venitul mediu al tarilor din UE, de 15 sute
euro;
-> eroarea maxima admisibila este de 1,652;
-> se rspinge ipoteza H 0 :µ=15.
41.Se testeaza diferentele dintre veniturile medii din 2 regiuni, A si B, si se obtin urmatoarele rezultate :
t calc=8.23 ,numarul gradelor de libertate=25. Pentru un risc de 5% sunt adevarate afirmatiile:
-> exista diferente semnificative intre veniturile medii din cele 2 regiuni
42.Un estimator este nedeplasat daca:
-> are dispersia egala cu zero;
-> M(θ)=θ

43.Aplicand metoda ANOVA s-au obtinut urmatoarele rezultate:

Sursa variatiei Suma patratelor Grade de libertate


variatiei
Explicata(intergrupe) 300 4
Reziduala(intragrupe) 25
Totala 450 32
Variabila numerica este “Salariul”, iar variabila (factorul) de grupare este “Regiunea”. In aceasta situatie, se
poate afirma ca:

->pentru un risc asumat de 5% salariile difera semnificativ pe regiuni.

-> se garanteaza cu o probabilitate de 0,95 ca factorul de grupare are o influenta semnificativa asupra
variatiei salariului.

44.Dintr-o populatie de 10 studenti se pot extrage aleator:


-> 100/1000 esantioane de studenti, dupa schema de revenire;

45.Sporul absolut cu baza in lant se calculeaza ca:


-> diferentele intre 2 niveluri ale aceleasi variabile corespunzatoare a doua momente de timp consecutive.

46.Intr-un sondaj aleator de 400 de studenti pentru variabila nota la test s-a obtinut o medie de 8 si o abatere
standard modificata de 2, IC pentru parametrul medie , cu o probabilitate de 0.95 este:
-> [7,804;8,196]
47.Un producator de cereale realizeaza o ancheta privind comportamentul de consum al adultilor din SUA. S-
a extras aleator un esantion de 900 de persoane si s-a identificat ca 25% dintre persoane sunt preocupate de
consumul de alimente sanatoase. Pentru 90% incredere s-a estimat intervalul pentru proportia adultilor din
SUA care acorda atentie alimentatiei sanatoase. Care afirmatii sunt adevarate?
-> [intervalul de incredere este [0,22263; 0,2737]
-> valoarea teoretica utilizata este de 1,645
48.La un examen profesorul a stabilit ca elevii care vor obtine un punctaj cuprins intre 80 si 90 vor primi
calificativul B. Pentru anul curent , distributia punctajelor este normala X-N (83,25). Care este procentul
elevilor care primesc calificativul B?
-> 64,5%
49.Parametrul reprezinta:
-> o valoare fixa si necunoscuta la nivelul unei populatii.

50.Dintr-o ancheta de opinie asupra unui esantion de 900 persoane, a rezultat ca in medie, la 100 de
persoane, 85 voteaza favorabil pentru un candidat la functia de primar. Intervalul de incredere al procentului
de voturi a candidatului la nivelul intregii populatii, considerand o incredere de 95% este:

51.Media calculata la nivelul unui esantion reprezinta:


-> un parametru;

52.Pentru o variabila X-N(10,4), P(X>11) este:


-> 0,3085
53.La acelasi nivel de incredere si aceeasi varianta pentru a mari precizia rezultatelor este necesar:
-> sa reducem eroarea de reprezentativitate;
-> sa marim volumul esantionului

54.Pentru testarea diferentei dintre doua medii ale unor populatii se foloseste :
-> statistica t, cand nu se cunoaste varianta populatiei;
-> statistica Z, atunci cand se cunoaste varianta populatiei.
55.Pentru o variabila X-N(0,1), P(X≥-1,22) este:
->0,889

56.In urma prelucrarii datelor privind veniturile familiilor inregistrate la nivelul unui esantion de volum
n=625 s-au obtinut urmatoarele rezultate: x́=12 mii lei , s' =2 miilei . Sa se testeze daca exista diferente
semnificative intre veniturile medii ale familiilor la nivelul populatiei din care a fost extras esantionul si
venitul mediu pe tara, μ0=13 mii lei , considerand un risc de 5%. Pentru exemplul dat sunt corecte
afirmatiile:
-> exista diferente semnificative intre cele 2 medii;
->se respinge ipoteza H 0 .

57.In vederea testarii ipotezei de egalitate a salariului mediu cu o valoare fixa μ0=46 s-a inregistrat un
esantion de volum n=10 persoane. In acest caz se pot formula urmatoarele ipoteze statistice:
-> H 0 :µ=46 ; H 1 :µ ≠ 46

58.Se studiaza daca exista diferente semnificative intre speranta medie de viata a femeilor din Europa de Est,
egala cu 68 ani si speranta medie de viata a femeilor la nivel mondial egala cu 70 ani. Se cunosc urmatoarele
date: n=16, s’=1.75. Sunt adevarate afirmatiile:
-> exista diferente semnificative intre speranta medie de viata a femeilor din Europa de Est si media la nivel
mondial, in conditiile riscului asumat de 5%;
-> cu o probabilitate de 95%, nivelul mediu al sperantei medii de viata a femeilor din Europa de Est este
acoperit de intervalul de incredere (67,068; 68,932).

59.Pentru testarea diferentei dintre trei si mai multe medii ale unor populatii se foloseste:
-> statistica Fisher;
-> metoda ANOVA.
60.In metoda ANOVA variatia explicata (VE) masoara:
-> variatia sub influenta factorilor esentiali(de grupare)

61.Pentru o variabila X-N(10,4), P(9<X<11) este:


-> 0,383

62.Pentru o variabila X −N ¿ ) se cere sa se calculeze probabilitatea P ( μ−2∗σ < X < μ+ 2∗σ ) . Aceasta
probabilitate este:
-> 0,954 sau 95,4%

63.Dintr-o populatie de 5 firme se pot extrage aleator:


-> 25 esantioane grupate cate 2 firme, dupa schema de revenire.

64.La un examen profesorul a stabilit ca elevii care vor obtine un punctaj cuprins intre 60 si 80 puncte vor
primi calificativul C. Pentru anul curent , distributia punctajelor este normala X-N (75,25). Procentul elevilor
care primesc calificativul C este de:
->84%.

65.Intr-un sondaj simplu de 400 produse, 250 au fost gasite expirate. Intervalul de incredere pentru
proportia produselor expirate cu o probabilitate de 0.90 este:
-> [0,58; 0,66]
66.Intr-un sondaj de opinie, σ 2=0.18 volumul esantionului care estimeaza parametrul proportie cu o eroare
maxim admisibila de ± 3 % si o probabilitate de 0.95 este:
-> 768 persoane
67.La aruncarea unui zar, probabilitatea de aparitie a unei fete cu numar mai mic decat patru este:
-> 0,5
68.Aplicand metoda ANOVA s-au obtinut urmatoarele rezultate:

Sursa variatiei Suma patratelor Grade de libertate


variatiei
Explicata(intergrupe) 2
Reziduala(intragrupe) 320
Totala 440 202
Variabila numerica este “Salariul”, iar variabila (factorul) de grupare este “Regiunea”. In aceasta
situatie, considerand un risc de 0.05 se poate afirma ca:

-> se garanteaza cu o probabilitate fr 0,95 ca factorul de grupare are o influenta semnificativa asupra
salariului.

-> se respinge ipoteza H 0 ;

-> ipoteza H 0 este µ1 =µ2 =µ3 .

69.Aplicand metoda ANOVA s-au obtinut urmatoarele rezultate:

Sursa variatiei Suma patratelor Grade de libertate


variatiei
Explicata(intergrupe) 350
Reziduala(intragrupe) 21
Totala 500 24
Variabila numerica este “Salariul”, iar variabila (factorul) de grupare este “Regiunea”. In aceasta situatie se
poate afirma ca:

-> ipoteza H 0 este µ1 =µ2 =µ3 =µ 4;

70.Intr-un sondaj de opinie, σ 2=0.15 volumul esantionului care estimeaza parametrul proportie cu o eroare
maxim admisibila de ± 3 % si o probabilitate de 0.95 este:
-> 640

71.Distributia de selectie (distributia unui estimator) admite:


-> o medie
-> lege de repartitie
-> set de valori posibile
72.In vederea testarii diferentei dintre o medie μ si o valoare fixa μ0 pentru un esantion de volum n=50 se
obtine o valoare calculata statisticii z=1.52. In cazul unui test bilateral, daca valoarea teoretica este z=1.645,
riscul asumat de a respinge pe nedrept ipoteza H 0 este:
-> α=0,10

73.Variatia explicata masoara:


-> variatia sub influenta factorilor esentiali ( de grupare).

74.Nivelul vanzarilor unei firme (mld. Lei) a inregistrat, in perioada 2007-2011, urmatoarea evolutie:

Anul Vanzari
2007 2
2008 3
2009 5
2010 4
2011 7
Care dintre urmatoarele afirmatii sunt adevarate?

-> valoarea vanzarilor firmei in anul 2011 fata de anul 2008 a crescut cu 4 mld;

-> cresterea medie anuala a vanzarilor in perioada 2011-2007 este de 1,25 mld. lei

-> media vanzarilor este de 4,2 mld. lei

75.Pentru a verifica daca femeile sunt supuse riscului de cancer mamar doctorii au dezvoltat o metoda noua
de detectare a cancerului. Pentru a proba aceasta metoda au alcatuit un esantion de 140 de femei cu cancer
mamar si au observat ca, in urma aplicarii noii metode, pentru 12 femei nu s-a reusit detectarea cancerului .
Stiind ca metoda veche are o rata de esec de 20%, pentru un risc asumat de 5% care sunt afirmatiile
adevarate?
-> rata de esec a noii metode difera semnificativ de rata de esec a vechii metode

76.La nivelul unui esantion de 306 persoane, 5% dintre acestea nu folosesc niciodata mijloace de transport in
comun. Stiind ca anul trecut ponderea era de 8% ,care dintre urmatoarele afirmatii sunt adevarate?
-> pentru un risc asumat de 5% se respinge ipoteza de egalitate a proportiilor

77.Intr-un sondaj aleator simplu de 400 de studenti, privind opinia cu privire la decizia de a schimba sistemul
de evaluare. 250 au fost de acord cu aceasta optiune.intervalul de incredere pentru parametrul proportie , cu
o probabilitate de 0.90 este:
-> [0,5851;0,6649]

78.intr-un sondaj de opinie, σ 2=0.15 volumul esantionului care estimeaza parametrul proportie cu o eroare
maxim admisibila de ± 3,5 % si o probabilitate de 0.95 este:
-> 472

79.pentru a analiza profitabilitatea firmelor dintr-un judet, s-a extras un esantion de judete si s-a inregistrat
cifra acestora (mld. Lei) . Rezultatele obtinute in urma prelucrarii datelor de la nivelul esantionului sunt
prezentate mai jos:

C.A.

MEAN 42
STANDARD ERROR 0.793
MEDIAN 40
MODE 40
STANDARD DEVIATION 7
SAMPLE VARIANCE 49
KURTOSIS 2.233
SKEWNESS 1.114
RANGE 50
MINIMUM 10
MAXIMUM 60
SUM 3507
COUNT 78
CONFIDENCE LEVEL 1.553
(95%)
Care afirmatii sunt adevarate?

-> media esantionului este de 42 mld. lei

-> intervalul de incredere este [40,447;43,553]

81.Pentru o variabila X −N ¿ ) se cere sa se calculeze probabilitatea P ( μ−σ < X < μ+σ ) . Aceasta probabilitate
este:
-> 68,2%

82.Dintr-o populatie s-a extras un esantion de volum n=900 persoane. Pentru o variabila X-consumul
saptamanal de paine (kg), s-au obtinut rezultatele: x́=3 kg , s' =1 kg . Considerand un risc de 5% se poate
considera ca nivelul consumului mediu saptamanal de paine:
-> difera semnificativ de µ0=3,5 kg

83.Intr-un sondaj aleator simplu de 400 angajati, pentru variabila venitul lunar s-au obtinut rezultatele de mai
jos:

Venitul lunar
MEAN 1200
STANDARD DEVIATION 165
Pentru o probabilitate de 0.95 intervalul de incredere pentru parametrul media este:

-> [1183,83; 1216,17]

85.Nivelul cifrei de afaceri (mld lei) a unei firme pe trimestre a inregistrat in perioada 2010-2011:

2010 2011
Trim. I 3 4
Trim. II 4 5
Trim. III 3 4
Trim. IV 7 11
Stiind ca í=1.20 sunt corecte afirmatiile:
 cifra de afaceri medie a firmei a fost de 5,125 mld. lei pe trimestru;
 cifra de afaceri medie a firmei a crescut in medie cu 20% pe trimestru.

86.Din doua populatii cu variantele σ 21=σ 22 se extrag esantioanele de volum n1 =15 si n2=17 . In vederea
testarii ipotezei de egalitate a mediilor celor doua populatii , valoarea teoretica a statisticii test pentru un
prag de semnificatie α =0.05:
-> v=30 grade de libertate

87.Estimatorul este convergent daca pentru un esantion suficient de mare:


-> media sa tinde catre parametru.
88.Intr-un sondaj aleator simplu de 900 de studenti prin variabila nota la un test, s-a obtinut o valoare medie
standard de8.5 . Cunoscand ca abaterea standard la nivelul populatiei totale are valoarea egala cu 2.
Intervalul de incredere pentru parametrul medie, cu o probabilitate medie de 0.97 este:
->[8,356;8,644]

89.Nivelul vanzarilor unei firme (mld. Lei) a inregistrat, in perioada 2010-2013, urmatoarea evolutie:

ANII 2010 2011 2012 2013


VOLUMUL 2 8 10 12
VANZARILOR
(MLD.LEI)
Sunt corecte afirmatiile:

-> vanzarile firmei au crescut in 2013 fata de 2011 cu 50%;

-> vanzarile firmei au crescut in 2012 fata de 2011 de 1,25 ori;

-> vanzarile firmei au crescut in medie cu 3,33 mld. lei pe an.

90.Stiind ca o variabila X −N ¿), sa se afle P ( μ−2 σ < X < μ+2 σ ):


->0,9544

91.In vederea studierii optiunii studentilor din anul I de la FEAA privind specializarea pe care o vor urma se
extrage simplu un esantion format din 25 de studenti si se observa proportia celor care prefera specializarea
Alpha este de 15%. Stiind ca proportia inregistrata in anul universitar precedent este de π=20 %, iar pentru
un risc de 0.05 se poate afirma ca:
->nu exista diferente semnificative intre populatia studentilor care prefera specializarea Alpha in anul curent
si proportia inregistrata in anul universitar precedent, in conditiile riscului asumat de 5%.
92.A estima inseamna:
-> a calcula o valoare posibila a estimatorului pe baza datelor inregistrate la nivelul esantionului observat;

93.La un examen sustinut in anul universitar curent, un student (Mihai) a obtinut un punctaj de 700 puncte.
La acest examen, punctajul mediu a fost de 550 de puncte iar abaterea standard de 100 de puncte. In anul
universitar precedent , un alt student, George, a obtinut 40 de puncte. Pentru acel an punctajul mediu a fost
de 34 puncte si abaterea standard de 5 puncte. Care dintre cei doi studenti a ocupat un loc mai bun in
clasament?
- mihai

95.se verifica daca exista diferente semnificative intre productivitatea medie a muncii (lei/ora) din regiunea
Romaniei si productivitatea medie a muncii la nivel national, de 45 lei ora. In urma prelucrarii datelor s-au
obtinut:

Column

MEAN 39.918
STANDARD ERROR 0.2629
MEDIAN 39.000
MODE 33.000
STANDARD DEVIATION 2.629
SAMPLE VARIANCE 6.910
KURTOSIS 1.217
SKEWNESS 1.161
RANGE 19.000
MINIMUM 29.000
MAXIMUM 48.000
SUM 3991.8
COUNT 100.000
CONFIDENCE LEVEL 0.515
(95%)
Pentru α =0.05 sunt adevarate afirmatiile:
-> exista diferente semnificative intre productivitatea medie din regiunea de nord-est a Romaniei la
nivel national in conditiile riscului asumat de 5%;
-> valoarea calculata a statisticii test este t= - 19.33;

-> productivitatea medie din regiunea de nord-est este acoperita de intervalul [39.403; 40.433] cu o
probabilitate de 95%.

96.La aruncarea unui zar, probabilitatea de aparitie a unei fete cu numar par este:
->0,66
97.La un examen punctajele obtinute de studenti sunt distribuite normal cu media 500 si abaterea standard
100. Un student a obtinut punctajul X= 650. Ce procent din studenti au obtinut un punctaj mai mare decat el?
-> 1.5%
98.Pentru o variabila X N(12,4), P(10<X<13) este:
-> 0,532

99.Dintr-o ancheta de opinie asupra unui esantion de 500 persoane, extras aleator separate, a rezultat ca in
medie, la 100 de persoane, 85 voteaza favorabil pentru un candidat la functia de primar. Intervalul de
incredere al procentului de voturi a candidatului la nivelul intregii populatii, este de 95%:
->?

100.La un examen profesorul a stabilit ca elevii care vor obtine un punctaj cuprins intre 80 si 85 puncte vor
primi calificativul C. Pentru anul curent , distributia punctajelor este normala X-N (75,25). Procentul elevilor
care primesc calificativul C este de:
-> 13,59%

101.Aplicand metoda ANOVA s-au obtinut urmatoarele rezultate:

Sursa variatiei Suma patratelor Grade de libertate Estimatori ai variantei


variatiei
Explicata(intergrupe) 81 3 27
Reziduala(intragrupe) 250 21 11.9
Variabila numerica este “Venitul”, iar variabila (factorul) de grupare este “Regiunea”. In aceasta situatie
se poate afirma ca:

->valoarea teoretica a statisticii F, considerand un risc de 0,05 este 3,073.

102.Aplicand metoda ANOVA s-au obtinut urmatoarele rezultate:

Sursa variatiei Suma patratelor Grade de libertate Estimatori ai variantei


variatiei
Explicata(intergrupe) 220 2 100
Reziduala(intragrupe) 120 16 7.5
Variabila numerica este “Venitul”, iar variabila (factorul) de grupare este “Regiunea”. In aceasta situatie se
poate afirma ca:

-> se garanteaza cu o probabilitate de 0,95 ca exista diferente semnificative intre veniturile medii pe
regiune la nivelul populatiei;

-> valoarea teoretica a statisticii F, considerand un risc de 0,05 este de 3.634;

-> volumul esantionului este 19.


103.Intr-un sondaj ales aleator simplu de 625 studenti privind opinia cu privire la decizia de a schimba
sistemul de evaluare, 400 au fost de acord cu aceasta optiune. Intervalul de incredere pentru parametrul
proportiei, cu o probabilitate de 0.90 este:
-> [0,588;0,691]

105.Aplicand metoda ANOVA s-au obtinut urmatoarele rezultate:

Sursa variatiei Suma patratelor Grade de libertate


variatiei
Explicata(intergrupe) 120 2
Reziduala(intragrupe) 320 200
Totala 440 202
Variabila numerica este “Salariul”, iar variabila (factorul) de grupare este “Regiunea”. In aceasta situatie,
considerand un risc de 0.05 se poate afirma ca:

-> volumul esantionului este 203;

-> ipoteza H 0 este µ1 =µ2 =µ3 ;

->se respinge H 0 ;

-> se garanteaza cu o probaboilitate de 0,95 ca factorul de grupare are o influenta semnificativa asupra
salariului.

106.Pentru un esantion de judete s-a analizat variatia venitului pe regiuni ale Romaniei. S-a aplicat metoda
ANOVA si s-a obtinut:

Sursa variatiei Suma patratelor Grade de libertate Estimatori ai variantei


variatiei
Explicata(intergrupe) 360 6 60
Reziduala(intragrupe) 368 23 16
Sunt adevarate afirmatiile:
-> volumul esantionului este 30;
-> valoarea teoretica a lui F este 2,528;
-> exista diferente semnificative intre venituri.
107.Pentru o variabila X-N(10,4), P(9<X<12) este:
-> 0,5328
108.Pentru a analiza profitabilitatea firmelor dintr-un judet, s-a extras un esantion de judete si s-a
inregistrat profitul acestora (mld. Lei) . Rezultatele obtinute in urma prelucrarii datelor de la nivelul
esantionului sunt prezentate mai jos:
Profit
MEAN 21
STANDARD ERROR 0.793
MEDIAN 20
MODE 20
STANDARD DEVIATION 7
SAMPLE VARIANCE 49
KURTOSIS 2.233
SKEWNESS 1.114
RANGE 30
MINIMUM 10
MAXIMUM 40
SUM 1507
COUNT 78
CONFIDENCE LEVEL 1.553
(95%)
Care afirmatii sunt adevarate?
media esantionului este de 42 mld. lei;
intervalul de incredere este [40,447; 43,553].

109.Nivelul cifrei de afaceri (mld lei) a unei firme pe trimestre a inregistrat in perioada 2010-2011:

2010 2011
Trim. I 1 2
Trim. II 5 4
Trim. III 2 5
Trim. IV 4 8
Stiind ca í=1.34 sunt corecte afirmatiile:

-> cifra de afaceri medie a firmei a fost in medie de 3,875 mld. lei pe trimestru;

-> cifra de afaceri medie a firmei a crescut in medie cu 34% pe trimestru.

111.Pentru o variabila X −N ¿ ) se cere sa se calculeze probabilitatea P ( μ−2∗σ < X < μ+ 2∗σ ) . Aceasta
probabilitate este:
-> 95,4 %

112.Se verifica daca proportia π a clientilor care prefer produsul A, in anul current, difera in mod semnificativ
de proportia π a clientilor din anul precedent . in acest caz ipotezele statistice sunt:
-> H 0 :π =π 0
H1: π ≠ π 0
113.Se studiaza daca exista diferente semnificative intre nivelul mediu al PIB-ului/locuitor al tarilor din OECD
sic el al tarilor din Europa de Est, in conditiile unui risc de 5%. Se stie ca variantele celor doua populatii sunt
egale si se cunosc urmatoarele rezultate:
t calculat =¿0.732
numarul gradelor de libertate este 25

Sunt adevarate afirmatiile:

114.In vederea testarii diferentei dintre o medie μ si o valoare fixa μ0 pentru un esantion de volum n=50 se
obtine o valoare calculata statisticii z=1.45. in cazul unui test bilateral, daca valoarea teoretica este z=1.96,
riscul asumat de a respinge pe nedrept ipoteza H 0 este:
-> α=0,05
115.O banca doreste sa verifice corectitudinea informatiilor asupra clientilor sai. S-a extras un esantion
aleator de 200 de dosare si s-au identificat 18 dosare cu informatii gresite. Proportia dosarelor cu greseli ale
bancii pentru o incredere de 95% este acoperita de intervalul:
-> [0,051;0,129]

116. Estimatorul reprezinta:


->-> o variabila aleatoare;

117.Un producator de cereale realizeaza o ancheta privind comportamentul de consum al adultilor din SUA.
S-a extras aleator un esantion de 1250 de persoane si s-au identificat 250 de persoane preocupate de
consumul de alimente sanatoase. Sa se estimeze prin interval de incredere 95% proportia adultilor din SUA
care acorda atentie alimentatiei sanatoase:
->[0,1778;0,2221]

118.Estimatorul nedeplasat:
-> are dispersia egala cu zero;

119.Intr-un sondaj aleator simplu de 900 de studenti prin variabila nota la un test, s-a obtinut o valoare
medie standard de7.5 si o abatere standard de esantion modificata (corectata) egala cu 1.6. intervalul de
incredere pentru parametrul medie 0.95 este:
-> [7,3955; 7,6045]

120.In vederea testarii semnificatiei diferentei dintre o medie μ si o valoare fixa μ0 pentru un esantion X se
obtine o valoare calculata statisticii z=1.52. in cazul unui test bilateral, daca valoarea teoretica este z=1.645
riscul asumat de a respinge pe nedrept ipoteza H 0 este:
-> α=0,10
120.b..In vederea testarii semnificatiei diferentei dintre o medie μ si o valoare fixa μ0 pentru un esantion de
volum n=50 se obtine o valoare calculata statisticii z=1.45. in cazul unui test bilateral, daca valoarea teoretica
este z=1.96 riscul asumat de a respinge pe nedrept ipoteza H 0 este:
-> α= 0,05

121.Se verifica daca media unei populatii, μ difera in mod semnificativ de o valoare fixa μ0. In acest caz
ipotezele statistice sunt:
-> H 0 :µ=µ1
H 1 : µ ≠ µ1

122.Demersul testarii cuprinde:


->formularea ipotezelor statistice;
-> regula de decizie
gresit: alegerea valorii calculate a statisticii test

123.Intr-un sondaj aleator de 400 de studenti pentru variabila nota la test s-a obtinut o medie de 8.25 si o
abatere standard modificata de 1.8, IC pentru parametrul medie , cu o probabilitate de 0.95 este:
-> [8,0736; 8,4264]
124. Potrivit datelor Eurostat, in Romania in 2009, PIB/locuitor a fost de 5500 euro, fata de 6000 euro in
2008. Astfel in anul 2009, s-a inregistrat o scadere a pib ului pe locuitor cu 1000 euro sau cu 15,38% fata de
2008. In afirmatiile de mai sus, s-au folosit urmatorii indicatori ai seriilor de timp:
-> rata(ritmul) sporului.
125.

MEAN 173
STANDARD ERROR 11.25956384
MEDIAN 180
MODE 180
STANDARD DEVIATION 35.50586718
SAMPLE VARIANCE 1267.777776
KURTOSIS 1.17559..
SKEWNESS -0.5844…
RANGE 130
MINIMUM 100
MAXIMUM 230
SUM 1730
COUNT 10
CONFIDENCE 28.9799368
LEVEL(99.0%)
Sunt corecte afirmatiile:

->volumul esntionului este 10;

->riscul asumat in estimarea prin interval de incredere a mediei este de 1%

-> intervalul de incredere care acopera valoarea mediei a bonusurilor la nivelul tuturor angajatilor firmei,
pentru o incredere de 99% este [144.021; 201.979].

126. Un producator de cereale realizeaza o ancheta privind comportamentul de consum al adultilor din SUA.
S-a extras aleator un esantion de 1225 de persoane si s-au identificat 28% dintre persoane preocupate de
consumul de alimente sanatoase. Sa se estimeze prin interval de incredere 99% proportia adultilor din SUA
care acorda atentie alimentatiei sanatoase:

-> intervalul de incredere este [0,247;0,313]

->valoarea teoretica utilizata este 2,576

127. Varianta explicata masoara:

-> variatia sub influenta factorilor esentiali (de grupare) acel ESS.

S-ar putea să vă placă și