Sunteți pe pagina 1din 10

1.

Care din urmatoarele activitati nu reprezinta activitati ale mediului:


a) organizatiile și instituțiile sociale în scopul protectiei și ameliorării mediului;
b) managementul administratiei publice; CORECT (B)
c) promovarea cooperări internationale în domeniul mediului;
d) protectie, conservare și ameliorare;

2. Care din urm situatii nu reprezintă caractere ale raporturilor juridice de dreptul
mediului?
a) caracterul social;
b) poziția de subordonare a părților;
c) poziția de egalitate a părților CORECT(C)

3. Ce caracterizează normele de dr mediului?


a) faptul că în majoritatea lor covârșitoare sunt mijloace sancționatorii; *științifice
b) în majoritatea lor covârșitoare sunt norme tehnice; sancțiuni, pe cale juridică stabilind
termene și modalități.... prescriind conduite bune .... conduite a naturii; CORECT (B) *tehnice
c) în maj lor covârșitoare sunt norme imperative sancționate pe cale juridică, stabilind
modalități stricte, prescriind conduite și atitudini bine conturate; *stricte

4. Normele cu caracter tehnic X* e gresita – face referire la grila 3


a).
b) CORECT(B)

5. Ce reprezintă în abstract dreptul internațional al mediului:


a) relații sociale, raporturi juridice privind protectia și ameliorarea mediului;
b) condițiile vieții omului;
c) ansamblul instituțiilor în scopul protecției și ameliorării mediului în dezvoltarea
durabilăCORECT (C)

6. Ce reprezintă dezvoltarea durabilă


a) dezvoltarea ce corespunde necesității prezentului, fara a compromite posibilitatea
generațiilor viitoare de a-si satisface propriile necesitați; corect (A)
b) ansamblul relațiilor reciproce;
c) utilizarea prin prevenirea.... ocupînd un prim loc ...

7. Ce este poluarea?
a) Reprezintă introducerea în mod direct sau indirect in mediu a unui poluant ce poate
genera prejudicii calitații mediului și sanatații umane, ce poate dauna bunurilor materiale sau cauza
deteriorării sau împiedicării utilizării mediului în scopuri legitime, inclusiv recreativ; CORECT (A)
b) orice substanță sau preparat în formă solidă, lichida sau gazoasă, de vapori sau
energie,radiație electromagnetica,ionizantă,termica, fonică sau de vibrații care o dată introdus în
mediu modifica echilibrul conținutului mediului și organismelor vii ori aduce daune bunurilor
materiale ;
c) presupune realizarea unor activități de producere a efectelor disctructive sau nocive
pentru factorii de mediu;

8. Principiul poluatorul plătește


a) reprezintă numai o obligație a autorităților publice;
b) reprezintă o modalitate de finanțare a politicilor de mediu ;
c) determină poluatorul să plătească măsurile legale existente dar și toate efectele
cauzateCORECT
9. Deșeuri este:
a) acea substanță care poate constitui materie primă într-un proces de producție inițial
b) incadrat generic privind.. în acele tipuri sau categorii de deseuri care au cel putin o
proprietate ca aceestea să fie periculoase;
c) orice substanță, preparat sau obiect din legislația specifică, pe care deținătorul are
obligația să îl arunce sau să îl păstreze Corect (c)

10. Răspunderea contravențională:


a) reprezintă acea formă a raspunderii juridice ce constă în sancționarea persoanelor
vinovate de încălcarea adusă ordinii legale care prevăd și sancționarea contravențiilor- CORECT
b) oblig celui care a săvârșit o infracțiune, de a răspunde pt ea;
c) aplicarea unor sancțiuni civile de încălcare a unor dispoziții legale care prevăd și
sancționează astfel de....

11. Următoarele principii călăuzesc dr mediului pe plan intern:


a) principiul poluatorul plătește;
b) principiul precauției în luarea deciziilor;
c) utilizarea durabilă a resurselor naturale
TOATE RASPUNSURILE SUNT CORECTE

12. Ce presupune principiul prevenirii?


a) atât acțiuni asupra cauzelor care produc poluarea sau degradarea cat si activitatăți de
limitare a factorilor nocivi de mediu; CORECT
b) presupune actiuni asupra cauzelor care produc poluarea sau degradarea;
c) actiuni de limitare a activităților distructive;

13. Ce presupune aplicarea principiul precauției


a) Presupune fie să nu se acționeze (obligația de abținere), fie sa se acționeze pentru
eliminarea efectelor împotriva...;
b) presupune renunțarea la o acțiune care nu este cunoscută, pt a limita viitoarele efecte
negative asupra mediului;
c) presupune fie să nu se acționeze, fie să se ia măsuri juridice si de altă natura pt a limita
viitoarele efecte negative asupra sănătății și asupra mediului; CORECT

14. Ce vizează principiul poluatorul plătește


a) urmărește imputarea poluatorului cu costul social al poluării pe care o provoacă; CORECT
b) exonerarea poluatorului pentru poluare;
c) urmărește imputarea poluatorului, a costului degradării mediului;

15. De ce se va ține seama în aplicarea reglementărilor internaționale din domeniul


mediului:
a) De existenta unui drept fundamental la un mediu sanatos; CORECT
b) De un drept special pentru mediu;
c) De existenta unui drept fundamental la viata;

16. Principiul actiunii preventive implică atât acțiuni asupra cauzelor cât și activități de
limitare a acțiunilor distructive asupra mediului
a) adevarat CORECT
b) fals

17. Elementele strategice de la baza unei dezvoltări durabile


a) utilizarea durabilă a resurselor, informarea și pariciparea publicului la luarea deciziilor,
accesul la justiție și dezvoltarea colaborării internaționale : CORECT
b) Dezvoltarea colaborării internaționale pentru protecția mediului;
c) Accesul la justiție

18. Sunt categorii de raporturi de dreptul mediului:


a) Rap de conservare și prevenire;
b) Rap juridic de sanționare:
c) Rap pt îmbunătățirea condițiilor de mediu;
d) Rap de drept inernațional al mediului
TOATE VARIANTELE SUNT CORECTE

19. Politica europeană de mediu se bazează pe principiile:


a) Principiul precauției
b) Principiul prevenirii;
c) Principiul corectării poluării la sursă;
d) Poluatorul plătește;
TOATE VARIANTELE SUNT CORECTE

20. Politica de mediu:


a) Reprezintă totalitatea obiectivelor și priorităților de mediu; CORECT
b) Rep totalitatea metodelor de reglementare, instrumentelor de implementare pt
asigurarea dezvoltării durabile; CORECT
c) Niciuna din variante

21. Programele multianule pentru mediu:


a) Stabilesc cadru pentru viitoarele actiuni in toate domeniile politicii de mediu ;
b) sunt integrate in strategiile orizontale;
c) sunt luate in considerare in cadrul negocierilor internationale in materie de mediu;
TOATE VARIANTELE SUNT CORECTE

22. Ce obligații revin persoanelor juridice conform principiului poluatorul plateste :


a) de a acoperii costul masurilor necesare pentru prevenirea si/sau reducerea efectelor
adverse ale activităților; CORECT
b) De a limita costul măsurilor necesare și/sau reducerea consecințelor efectelor adverse ale
activităților;
c) de a creste costul masurilor necesare pentru prevenirea consecințelor efectelor adverse;

23. În ce condiții apare răspunderea civilă în dreptul mediului:


a) ca un mijloc la care se recurge în mod excepțional, prioritate având celelalte tehnici cu
precădere cele de natură economică;
b) ca un mijloc de ultimă instanță, prioritatea fiind acordată instrumentelor economico-
fiscale; corect
c) ca un mijloc de constrangere prioritate având celelalte tehnici de natură economico-
fiscală;

24. Protectia mediului a intrat pe agenda de lucru a comunităților europene:


a) 1971; CORECT
b) 2019;
c) 1990.

25. Comisia internationala pentru protectia Rinului cerceteaza verificarea poluarii


a) adevarat CORECT
b) fals

26. Fondul pentru mediul mondial:


a) Este o instituie creata special pt a finanta proiectele ce sprijina... ; CORECT
b) este un mecanism financiar permanent; CORECT
c) finanteaza proiectele pt care nu a fost ...

27. Sunt organizații internaționale neguvernamentale cu atribuții în domeniul mediului:


a) Uniunea Internațională pt conservarea naturii, green peace; CORECT
b) Consiliul Internațional al Uniunilor Științifice, fundația pentru conservarea mediului.. ;
CORECT
c) Clubul Sierra, federația franceză a naturii, programul națiunilor unite pt mediu, ...

28. Problema răspunderii internaționale în domeniul mediului este dominată de:


a) principiul soluționării pașnice a conflictelor ecologice; CORECT
b) principiul egalității suverane a statelor;
c) principiul respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului;

29. Pentru a fi angajată răspunderea internațională pentru atingerile aduse mediului este
necesară indeplinirea anumitor cerințe:
a) stabilirea unei legaturi de cauzalitate intre faptul incriminat si pagubă, evaluarea acesteia,
identificarea fundamentului juridic al răspunerii, implicatiile unor aspecte precum protectia
diplomatică; CORECT
b) implicațiile unor aspecte precum protectia diplomatică;
c) identificarea fundamentului juridic al răspunderii.

30. Normele dreptului internațional al mediului protejează următoarele categorii:


a) sănătatea și viața umană;
b) bunăstarea socială a omului, viața animală;
c) protejarea altor fenomene naturale, în afara oamenilor și animalelor în care includem
peisajul, operele artificiale ale omului, printre care mostenirea culturală, condițiile socio-economice
ale omului, gestiunea rațională a resurselor naturale;
TOATE VARIANTELE SUNT CORECTE

31. Protecția mediului se numără printre problemele tratate de Convenția Europeană a


Drepturilor Omului și Libertăților Fundamentale care reprezintă instrumentul de referiță a dr
omului în spațiul european:
a) adevarat
b) fals CORECT

32. Principiul responsabilității se aplică daunelor de mediu și amenințărilor iminente ale


acestora atunci când ele rezultă din activități profesionale, din moment ce este posibil să se
stabilească un raport de cauzalitate între paguba si activitatea în cauza:
a) adevărat CORECT
b) fals

33. Funcțiile organismelor internaționale:


a)Cercetare, schimb de informații, reglementare, control, respectiv gestiunea resurselor
naturale; VARIANTA CORECTĂ= ADEVĂRAT
b) dezvoltarea economica
c)cercetarea și schimbul de informații

34. După aria de acțiune organizațiile guvernamentale de mediu pot fi:


a) globale, regionale, naționale sau locale; CORECT
b) bilaterale și cu caracter universal;
c) cu caracter de prevenire și combatere a poluării mediului.

35. Încălcarea unei obligații cu caracter internațional privind protecția mediului de origine
cutumiară sau convențională sau a unui principiu general de drept al mediului va determina in
anumite conditii, răspunderea internationala a statelor.
ADEVĂRAT

36. Convenția privind Dreptul Mării de la Montego Bay din 1982 prevede că statele sunt
responsabile de pierderile ori daunele care le sunt imputabile in urma măsurilor luate in aplicarea
secțiunii, atunci când aceste măsuri sunt licite ori merg dincolo de cele care sunt necesare in mod
rezonabil in raport cu cunoștințele disponibile.
ADEVĂRAT

37. Ce elemente nu fac parte din resursele naturale ale mediului


a) resursele neregenerabile, regenerabile...
b) resursele umane; CORECT
c) totalitatea elementelor naturale ce pot fi folosite de om

38. Care din reguli nu reprezintă principii ale dreptului mediului în plan național?
a) principiul egalitații în fata legii, precautiei in luarea deciziilor, ..
b) ...
c) principiul nevinovăției CORECT

39. Care din reguli nu fac parte din principiile dr mediului in domeniul internațional?
a) cooperării internaționale;
b) principiul dr la apărare; CORECT
c) principiul poluatorul plătește;

40. Principiul precauției în luarea deciziilor:


a) ...
b) presupune manifestarea unei diligențe maxime în...;CORECT
c) presupune neaplicarea regulilor internaționale;

41. Principiul acțiunii preventive implică:


a) costuri mai mari în repararea pagubelor;
b) ....
c) promovarea unei acțiuni care să conducă la reducerea riscurilor pagubelor;CORECT

42. Principiul conservării biodiversității:


a) ...
b) menținerea nivelurilor cantitative și calitative; CORECT
c) ...

43. Principiul poluatorul plătește


a) are in vedere suportarea ,de catre poluator, a cheltuielilor legate de măsurile de
combatere a poluarii stabilite de autoritațile publice; CORECT
B)se bazeaza pe regula generala ca ”e mai bine sa previi decar sa combați”
c)este în stransa legatura cu principiul acțiunii preventive

44. Principiul dezvoltării colaborării internaționale pt protecția mediului


a) nu respectă principiul suveranității statelor:
b) nu urmărește...
c) este un principiu fundamental al dr internațional; CORECT

45. Principiul informării și participării publicului la luarea deciziilor:


a) participarea la acțiuni ecologice;
b) ...
c) presupune obligația statelor de a asigura cetățenilor accesul și informarea publicului;
CORECT

46. Prevenirea și controlul integrat presupune:


a) aplicarea tehnicilor disponibile de valoare si eficiență medie
b) folosirea celor mai eficiente... CORECT
c) utilizarea unor tehnici inaccesibile;

47. Care din organizații nu sunt autorități in domeniul protecției mediului?


a) Organizația Mondială a Sănătății;
b) ...
c) Organizația Mondială a Comerțului; CORECT

48. Care din acțiuni nu fac parte din conceptul de poluare:


a)...
b) să nu aibă acțiune nocivă asupra mediului CORECT
c)....

49. Menținerea și ameliorarea calității mediului presupune:


a) stabilirea unor norme de calitate a mediului;
b) asigurarea unui...;
c) promovarea cooperării internaționale: CORECT

50. Ce lege fundamentală din românia ...


a) OU 12
b) Constituția României; CORECT
c) Legea...

51. Cine este titularul dreptului la mediu ?


a) ființa umană indiferent de apartenența sa la un stat, popoare, colectivității; CORECT
b) ființa umană...
c) ființa umană...

52. Cum se poate exercita dr la mediu


a) individual sau colectiv CORECT
b) im mod individual
c) poatea avea loc în mod colectiv
53. Ce se recunoaște organizațiilor neguvernamentale care promovează protectia
mediului?
a) dreptul la acțiuni în justiție și calitatea procesuală activă;CORECT
b) calitate procesuală activă în litigii pt protectia mediului;
c) dreptul la acțiune în justiție.

54. Ce drept a constatat legea noastră fundamentală?


a) ...
b)...
c) mediu înconjurător sănătos și echilibrat ecologic CORECT

55. Principalul organism al ONU creat în vederea protecției mediului este:


a) Programul Națiunilor Unite pentru mediu; CORECT
b)Comisia Națiunilor Unite pentru Mediu
c) Comisia de Dezvoltare Durabilă.

56. Programele unep (pnum) acoperă următoarele domenii:


a) evaluarea stării mediului, Conservarea și protecția biodiversității, Protecția zonelor de
coasta , solurilor , stratului de ozon, energia durabilă, poluarea urbană , consumul durabil; CORECT
-evaluarea stării mediului și protecția stării mediului;
-consumul durabil;

57. Programul Națiunilor unite pt mediu coordonează implementarea anumitor domenii


cele mai importante fiind:
a) conv cadru; CORECT
b) conv de la basell privind controlul tr pr deserturi și eliminare;
c) convenția de la montego bay-1982;

58. Progr. Națiunilor unite pt dezvoltare este o rețea de dezvoltare globală a ONU care
pledează pt dezvoltare și conectează statele privind accesul la cunoștiințe , experiențe menite sa
ofere oamenilor o viața mai buna
a) adevărat CORECT
b) fals

59. Direcția generală a ONU


a) .. CORECT
b)..
c)..

60. Consiliul de mediu al UE este compus din -


a) miniștrii mediului din toate statele membre ue care se reunesc de 4 ori / an.CORECT
b) miniștrii de externe
c) miniștrii afacerilor interne

61. Sursa majora pt informare deținute de agenția de mediu:


a) rețeaua de instituții de mediu naționale; CORECT
b) Programul Națiunilor unite pt mediu;
c) Comisia europeană;

62. Prin ce se exprima solidaritatea:


a) prin interdependență dintre indivizii din același specie și natura înconjurătoare
b) prin ...
c) prin interesul comun al umanității de a asigura un mediu ecologic, și exprima
interdependență din aceeași specie. CORECT

63. Normele de dr mediu: au un caracter tehnic și pot fi:


De calitate
De emisie
De procedeu
De produs.

64. In ce consta prejudiciul cauzat mediului:


a) vătămări aduse unei specii, plantelor și animalelor
b) vătămări aduse naturii, biodiversității sau peisajului cum ar fi dispariția speciei
c) vătămări aduse naturii , biodiversității sau peisajului cum ar fi dispariția unei specii de
plante sau animal. CORECT

65. Convenita de la Aarhus privind accesul publicului garantează 3 drepturi;


a) Dr cetățenilor de a participa la luarea deciziilor de mediu ; dreptul ...; dr de acces la justiție
in cazul încălcării celorlalte 2 drepturi ADEVĂRAT

! 66.Primul Program de Acțiune pentru Mediu (PAM 1) ce reflectă o abordare sectorială a


combaterii poluarii si promovează nevoia de protectie a apei si a aerului prin introducerea unor
standarde minime de poluare s-a aplicat in perioada:
a)1973-1977 CORECT
b)1978-1982
c)1983-1990

Probă_________________________________________________________

1.Obiectivele care stau la baza politicii de mediu a UE sunt clar stipulate in ART 174 al
Tratatului CE si sunt reprezentate de :
a) conservarea, protectia, imbunatatirea calitatii mediului
b)protectia sanatatii umane, utilizarea prudentă și rațională a resurselor naturale
c)protectia drepturilor omului.

2. Organizațiile neguvernamentale care promoveaza protectia mediului au drept la actiune


in justitie in probleme de mediu, avand calitate procesuala activa in litigiile care au ca obiect
protectia mediului:
-Adevarat
-Fals

3.Protectia mediului constituie obligația și responsabilitatea autoritatilor administratiei


publice centrale și locale, precum si a tuturor persoanelor fizice si juridice:
-Adevarat
-Fals

4.Autorizația de mediu reprezintă:


a) actul administrativ emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului prin care
sunt stabilite condițiile și/sau parametrii de funcționare ai unei activitați existente sau ai unei
activitati noi cu posibil impact semnificativ asupra mediului, obligatoriu la punerea in funcțiune. –
corect
b) actul administrativ emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului prin care
sunt stabilite condițiile și/sau parametrii de funcționare ai unei activitați existente sau ai unei
activitati noi cu posibil impact semnificativ asupra mediului
c) act tehnico-juridic emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului prin care
sunt stabilite condițiile și/sau parametrii de funcționare ai unei activitați existente sau ai unei
activitati noi cu posibil impact semnificativ asupra mediului, necesar pentru punerea acesteia în
funcțiune.

5.Analizând beneficiile potențiale și riscurile implicate in proiectul de exploatare miniera


de la Roșia Montană rezultă că:
a) beneficiile de interes privat nu justifică riscurile și duc la concluzia că inițiativa trebuie
abandonată inainte de a produce consecințe dezastruoase iremediabile.? corect
b)in foma actuală proiectul nu poate fi catalogat drept lucrare de ”interes public în beneficiul
economic al tarii” ?corect
c)acesta respecta cerințele in domeniul protectiei mediului

6.Exploatarea gazelor de șist prin metoda fracturarii hidraulice de mare volum este
asociata tot mai des cu mari probleme de poluare a mediului printre care:
a)poluarea apelor cu metan și cu substante provenite din fluidele de fracturare- corect
b)poluarea aerului
c)poluarea solului cu metale grele și substante chimice.- corect

7.In ce situatie se revizuiesc avizul de mediu, acordul de mediu si autorizația de mediu:


a) daca apar elemente noi cu impact asupra mediului, necunoscute la data emiterii lor.-
corect
b)daca nu apar elemente noi cu impact asupra mediului, necunoscute la data emiterii lor.
c) daca apar elemente noi fara impact asupra mediului, necunoscute la data emiterii lor.

8.Ce calitate au organizațiile neguvernamentale care promovează protectia mediului:


a) au calitate procesuala activa in litigiile care au ca obiect protectia mediului- corect
b) au calitate procesuala pasiva in litigiile care au ca obiect protecția mediului
c) nu au calitate procesuala în litigiile care au ca obiect protecția mediului.

9.Ce autorități sunt competente în emiterea, revizuirea și actualizarea actelor de


reglementare ?
a)Ministerul Mediului, Agențiile județene pentru mediu, Administrația Rezervației Biosferei
Deltei Dunarii
b)Ministerul Mediului , Garda de Mediu, Agențiile județene pentru protecția mediului- in
lege se menționeaza ”cu excepția Garzii de Mediu”.
c)Ministerul Mediului ,Agenția Naționala pentru arii protejate. – corect

10.Implementarea de către Ucraina a proiectului ”Bâstroe” incalcă atat prevederile a


numeroase convenții internaționale din domeniul protecției mediului,cât și ale unor acorduri
bilaterale printre care:
a)Convenției de la Berna privind conservarea vieții salbatice si a habitatelor naturale din
Europa din 1979. - corect
b)Convenției de la Ramsar asupra zonelor umede,de importanță internaționala, în special ca
habitat al pasarilor acvatice din 1971.-corect
c)Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontier
(Convenția Espoo) 1991.-corect
d)Convenției de la Paris privind protecția naturii salbatice.

11.Dezvoltarea durabilă-reprezintă:
a) dezvoltarea ce corespunde necesității prezentului, fara a compromite posibilitatea
generațiilor viitoare de a-si satisface propriile necesitați. - corect
b)alterarea caracteristicilor fizico-chimice și structurale ale componentelor naturale și
antropice ale mediului.
c)ansamblul starilor și interrelațiilor dintre elementele componente ale unui sistem
ecologic,care asigura menținerea structurii, funcționarea și dinamica ideala a acestuia.

12.Avizul de mediu pentru planuri si programe:


a) are aceeasi perioada de valabilitate ca si planul sau programul pentru care a fost emis, cu
excepția cazului in care intervin modificari ale acestora. – corect
b)are doua luni perioada de valabilitate
c)are un an perioada de valabilitate.

13.Controlul respectarii masurilor pentru protecția mediului se realizeaza de:


a) comisari și persoane imputernicite din cadrul Garzii Naționale de Mediu,Administrației
Rezervației Biosferei Deltei Dunarii ,autoritațile administrației publice locale,prin personalul
împuternicit , Comisia Naționala pentru Controlul Activitaților Nucleare, Ministerul Apararii Naționale
și Ministerul Asministrației și Internelor,prin personalul împuternicit, in domeniile lor de activitate ,
conform atribuțiilor stabilite prin lege. – corect
b)comisari si persoane imputernicite din cadrul Garzii Naționale de Mediu.
c)autoritățile administrației publice locale, prin personalul imputernicit.