Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

DATA: 28.03.2017
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Școala Gimnazială Măgurele ,Prahova
CLASA: a IV–a A
PROPUNĂTOR: Prof. înv.primar Vădan Elena Mirela
ARIA CURRICULARĂ: Om și societate
DISCIPLINA: Educație civică
UNITATEA TEMATICĂ: ,, Jocul de-a primăvara”
FORMA DE REALIZARE: activitate integrată
ACTIVITĂŢI INTEGRATE:Limba și literatura română
SUBIECTUL LECȚIEI: Raporturile noastre cu ceilalti oameni-Valorile și normele morale în care cred
TIPUL LECȚIEI:sistematizare și consolidarea cunoștințelor
SCOPUL LECȚIEI:
Îmbogăţirea vocabularului prin cunoaşterea şi utilizarea limbajului din sfera valorilor civice ;
Dezvoltarea gândirii logice, a atenţiei, a spiritului de observaţie

COMPETENŢE SPECIFICE:
Educaţie civică
1.3. Explorarea unor norme morale care reglementează relațiile cu ceilalți oameni;
2.1. Explorarea unor valori morale care stau la baza relațiilor cu ceilalți oameni;
2.2. Recunoașterea unor comportamente moral-civice din viața cotidiană;

Limba și literatura română


3.1. Extragerea unor informatii de detaliu din texte informative sau literare
3.3. Extragerea dintr-un text a unor elemente semnificative pentru a susține o opinie referitoare la mesajul citit
3.5. Sesizarea unor regularitati ale limbii pe baza textului citit
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1-să identifice norme și valori morale,având la dispoziție comportamente ale unor personaje din povesti;

O2-să identifice cazuri de respectare/încalcare a unor norme morale,pornind de la acțiunile unor personaje din povesti;

STRATEGII DIDACTICE:
METODE SI PROCEDEE: observaţia, conversaţia, exerciţiul, explicaţia, demonstraţia, problematizarea, jocul
MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: video-proiector , laptop, prezentare video, fise de lucru diverse
FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual, pe grupe.
RESURSE TEMPORALE: 45 min
FORME SI TEHNICI DE EVALUARE: observarea sistematică a comportamentului elevilor, aprecieri verbale.
BIBLIOGRAFIE:
 Curs formare: “Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competentelor cheie la scolarii din clasele I-IV”
program de formare continuă de tip “blended learning” pentru cadrele didactice din învătământul primar;
 MECTS -„Programa pentru disciplinele:Educație civică,Limba și literatura română , aprobată prin ordin al ministrului Nr. 5003/02.12.2014”, Bucuresti,
2014.
DESFĂŞURAREA LECŢIEI
N Strategii
r Conţinut – activităţi de învăţare Moduri
. Etapele O Mijloace de
c Metode şi de Evaluare
lecţiei b. Activitatea procedee învăţă-
r Activitatea învăţătorului organiz
elevilor mânt
t. are
Se asigură condiţiile optime pentru începerea Ocupă Conversatia Frontal
orei. locurile pe
Moment
1 scăunele în
organizatoric
linişte.

Se prezintă siluetele a două personaje din Ascultă cu Convesația Siluete Fontal Observarea
O1 poveștile cunoscute de ei.Se adresează atenţie . jocul personaje sistematică
2 Captarea O2 elevilor întrebări pentru a recunoaște
atentiei
personajele.

Se prezintă subiectul lecției si se enunță Sunt atenţi la Conversația Caiete Frontal Observarea
Anunţarea obiectivele pe înțelesul copiilor. ceea ce se sistematică
temei noi şi a comunică.
3
obiectivelor Se scrie titul lecției la tablă.(„Norme și Copiii scriu
valori morale”) în caiete.

Se vor reactualiza cunostintele referitoare la Răspund la Conversația Fișă copacul Frontal Observarea
valorile și normele morale învățate:bine/rău ; întrebări. valorilor sistematică
4 Reactualiza Explicația
altruism/egoism;cinste/necinste;
rea
cunoştinţelor respect/lipsă de respect
;responsabilitate/lipsă de responsabilitate
;solidaritate/lipsă de solidaritate (Anexa 1)

Se prezintă cu ajutorul videoproiectorului Citesc textul Conversația videoproiector frontal Observarea


povestea „Fata babei și fata moșneagului” de sistematică
Ion Creangă”. Explicația

Se discută despre comportamentele Răspund la Expunerea


Dirijarea
5 O3 personajelor,despre valorile și normele întrebări.
învăţării Problemati
morale ce reies din comportamentul fiecărui
personaj. zarea

Se completează fișa.(Anexa 2) Povestirea

Se distribuie fișele de lucu copiii având ca Completează Conversația Fișe de lucru Frontal Observarea
sarcină de lucru caracterizarea personajelor fișa sistematică
Explicația Creioane
Anexa 3
Anexa 4

S-ar putea să vă placă și