Sunteți pe pagina 1din 16

PENITENCIARUL TULCEA

COMISIA DE CONCURS
Nr. IPTTL

BAREM DE EVALUARE SI NOTARE


Proba scrisă de examinare a cunoștințelor specifice postului
Concurs pentru ocuparea din sursă externă a 25 posturi vacante de agenți în cadrul
sectorului operativ (bărbați) la Penitenciarul Tulcea (15 posturi la Penitenciarul Tulcea
— centrul unității și 10 posturi la Penitenciarul Tulcea — secția exterioară_Gbilia-
Veche)

VARIANTA 2
TIMP ALOCAT: 2 ORE
1 Conform Legii nr. 254/2013 folosirea mijloacelor de imobilizare se face gradual,
fără a depăși nevoile reale de imobilizare a deținuților, și încetează:

a) pentru a elimina eventuale obstacole În comunicarea cu deținutul


b) pentru a permite intrarea în refuz de hrană a deținutului
c) de îndată ce scopul intervenției a fost realizat
d) după termenul de 24 de ore de la înregistrarea raportului de aplicare a
mijloacelor de imobilizare
2. Conform ART. 19 alin.(4) din Legea nr. 254/2013 desfășurarea percheziției
corporale amănunțite se realizează cu respectarea dreptului persoanei
percheziționate Ia:
a) Cumpărături
b) Viața intimă
c) Vot
d) Corespondență
3. Conform ART.25 din Legea nr. 254/2013 directorul penitenciarului poate

1
dispune preventiv, din motive de siguranță, cazarea deținutului cercetat pentru
comiterea unei abateri disciplinare, Într-un alt spațiu de deținere:
a) La solicitarea deținutului
b) La solicitarea unei rude de gradul I a deținutului
c) Pe durata cercetării disciplinare
d) Pe durata de 24 de ore de Ia săvârșirea abaterii diciplinare
4. Conform Legii nr. 254/2013 regimul de maximă siguranță nu se aplică
următoarelor persoane condamnate:
a) Care au împlinit vârsta de 65 de ani
b) Care au defciciențe de comunicare
c) Care au împlinit vârsta de 55 de ani
d) Care au afecțiuni psihice

5. Conform Legii nr. 254/2013 încetarea refuzului de hrană a persoanei condamnate


are loc în următoarea situație:
a) La împlinirea unui termen de 5 zile de la intrarea în refuz de hrană, pentru
protejarea sănătății deținutului
b) La solicitarea unei rude de gradul I în situația în care dëțțqytul are
afecțiunipsihice
c) La soliciatarea instanței de judecată
d) La constatarea faptului că s-a alimentat, în mod direct ori pe baza
investigațiilor sau determinărilor clinice de specialitate

6. Conform Hotărârii de Guvern nr. 157/2016, reprezintă criterii privind


vulnerabilitatea deținuților:
a) Profesia sau funcția deținută anterior arestării
b) Sexul
c) Vârsta
d) Modul de săvârșire a infracțiunii
7. Conform Hotărârii de Guvern nr. 157/2016, nu reprezintă un drept al deținuților:
a) Dreptul la permisiunea de ieșire din penitenciar
b) Dreptul la corespondență
c) Dreptul la vizită
d) Dreptul la plimbare zilnică

2
8. Conform Hotărârii de Guvern nr. 157/2016, permisiunea de ieșire din
penitenciar nu se acordă când deținuții se află în următoarea situație
a) Sunt stăruitori În muncă
b) Au o conduiă constant pozitivă
c) Sunt clasificați În categoria celor care prezintă risc pentru siguranța
penitenciarului
d) Sunt condamnați pentru o pedeapsă mai mare de 13 ani
9. Conform Hotărârii de Guvern nr. 157/2016, pentru comiterea unei abateri
disciplinare ușoare se poate aplica următoarea sancțiune:
a) Suspendarea dreptului de a primi vizite pe o perioadă de cel mult 3 luni;
b) Izolarea pentru maximum 10 zile
c) Avertismentul
d) Suspendarea dreptului la plimbare zilnică pentru 5 zile
10. Conform Hotărârii de Guvern nr. 157/2016 pe timpul executării sancțiunii
disciplinare cu izolarea, deținuților le este suspendat dreptul la:
a) Petiționare
b) Corespondență
c) Plimbare zilnică
d) Convorbiri telefonice
1 1. Potrivit OMJ Nr. 4800/C/2018, șeful postului de control de la intrarea în locul de
deținere este dotat, după caz, cu armament și muniție și este obligat:
a) să tină închisă și asigurată poarta de intrare în locul de deținere și să o
deschidă numai după ce a identificat persoana și, după caz, mijlocul de
transport care solicită să intre sau să iasă prin acest Ioc
b) să nu permită in nici o situatie accesul in unitate a personalului locului de
deținere aflat În concediu de odihnă ori concediu medical, Învoire sau În
timpul liber
c) să verifice documentele de identitate sau de legitimare ale persoanelor
din afara locului de deținere cărora Ii s-a permis accesul, doar Ia intrare,
conform prevederilor legale
d) să permită accesul și staționarea persoanelor în zona postului de control,
fără aprobarea șefilor ierarhici
12. Potrivit OMJ Nr. 4800/C/2018 supraveghetorii de la sectorul de acordare a

3
vizitelor, pachetelor, cumpărăturilor, comunicărilor on-line, audierii prin
videoconferință se subordonează nemijlocit:
a) ofițerului care coordonează activitatea sectorului sau ofițerului desemnat
de directorul locului de deținere;
b) șefului de schimb
c) șefului de tură
d) directorului adjunct pentru siguranța deținerii și regim penitenciar
13.Potrivit OMJ Nr. 4800/C/2018, cel puțin o dată pe lună se efectuează apelul
nominal al persoanelor •
a) persoanelor condamnate din regimul deschis
b) persoanelor condamnate din regimul semideschis
c) arestate preventiv, al persoanelor cărora nu li s-a stabilit regimul de
executare, persoanelor condamnate din regimul închis și maximă
siguranță
d) persoanelor condamnate din regimul semideschis și deschis
14.Potrivit OMJ Nr. 4800/C/2018 escorta este formată, de regulă, din următoarele
elemente de serviciu:
a) șef de schimb
b) ajutor șef de escortă, când escorta depășește 8 agenți sau când
escortarea se face cu două sau mai multe mijloace de transport
c) șef post control, la instanțele de judecată
d) un agent la 10-12 persoane private de libertate escortate, dar nu mai
puțin de doi agenți într-o escortă

15. Potrivit OMJ Nr. 4800/C/2018, pe timpul executării serviciului personalului din
compunerea escortei îi este interzis
a) Să părăsească postul încredințat fără aprobare
b) Să supravegheze cu atenție deținuții
c) Să comunice prin mijloacele tehnice din dotare
d) Să poarte discuții care au legătură cu serviciul cu șeful de escortă
16. Potrivit OMJ Nr. 4800/C/2018 Persoana care efectuează percheziția corporală
amănunțită desfășoară următoarele activități:
a) dispune persoanei private de libertate să se dezechipeze total, să se
întoarcă cu spatele, să depărteze picioarele și să ridice mâinile paralel cu
solul

4
b) supraveghează în permanență bagajul persoanei private de libertate în
cauză
c) efectuează controlul succesiv, începând cu părul persoanei private de
libertate, urechi, gât, sub brațe, între degetele mâinii, unghii, eventuale
cute ale pielii
d) dacă există indicii că sunt ascunse obiecte interzise în cavitățile corporale,
plăgile pansate, protezele și atelele gipsate efectuează controlul fără
solicitarea prezenței personalului medical
17. Potrivit OMJ Nr. 4800/C/2018 incidente critice sunt
a) Incendiul, luarea de ostatici
b) revolta, incendiul
c) revolta, luarea de ostatici, atacul armat
d) revolta, luarea de ostatici , atacul armat, urgența medicală

18. Potrivit OMJ Nr. 4800/C/2018 personalul din compunerea patrulelor poate fi
dotat cu armament, muniție letală sau neletală, mijloace de legătură și
imobilizare și este obligat:
a) să interzică încercările de escaladare a gardurilor împrejmuitoare de către
persoanele private de libertate sau alte persoane

b) să permită apropierea și staționarea persoanelor la o distanță mai


mică față de obiectiv decât cea stabilită prin îndatoririle specifice ale
postului
c) să își aleagă itinerariul de deplasare
d) nu are obligații executând serviciul după cum crede de cuviință
19. Potrivit OMJ Nr. 4800/C/2018 sunt atribuții ale agentului desemnat să
supravegheze persoana cazată în camera de protecție
a) să verifice, înainte și după cazarea unei persoane, starea de curățenie,
precum și starea tehnică a aparaturii audio, video, a instalației de
climatizare, a sistemului de alarmare și a instalațiilor sanitare, aducând la
cunoștința șefului de secție sau șefului de tură deficiențele constatate
b) să asigure servirea mesei În camera de protectie, În prezența unui număr
suficient de personal
c) să permită persoanei cazate să aibă alte obiecte asupra sa în afara celor
distribuite de locul de deținere

5
d) să desfășoare și alte activități care nu au legătură cu supravegherea
persoanei cazate în camera de protecție
20. Potrivit OMJ Nr. 4800/C/2018 percheziția corporală amănunțită se execută,
obligatoriu, în următoarele situații:
a) la întoarcerea de la punctele de lucru exterioare a persoanelor private de
libertate clasificate în regimul închis, când deplasarea s-a efectuat fără a fi
Însoțite de personal al locului de deținere
b) Înainte și după ce persoanele private de libertate au beneficiat de vizită cu
dispozitive de separare
c) la întoarcerea de la punctele de lucru exterioare a persoanelor private de
libertate clasificate în regimul deschis, când deplasarea s-a efectuat fără a
fi însoțite de personal al locului de deținere
d) la mutarea deținuților din regim deschis în cadrul aceleiași secții

6
21. Conform

ORDIN Nr. 2794/C din 8 octombrie 2004 pentru aprobarea Codului


deontologic al personalului din sistemul administrației penitenciare, unul dintre
Principiile care guvernează conduita profesională a funcționarilor publici din
sistemul administrației penitenciare este:
a) supunerea parțială față de lege
b) respectarea drepturilor persoanelor private de libertate, în condițiile
prevăzute de lege
c) egalitatea persoanelor angajate
d) eficacitate în serviciul intereselor personale
22. Conform ORDIN Nr. 2794/C din 8 octombrie 2004 pentru aprobarea Codului
deontologic al personalului din sistemul administrației penitenciare, în relațiile
cu persoanele private de libertate, funcționarii publici din sis mul
administrațieipenitenciare au una dintre următoarele obligații:
a) să acționeze pentru influențarea pozitivă a comportamentului persoanelor
private de libertate, atât prin exemplul personal, cât și prin încurajarea
acestora de a-și asuma răspunderea pentru faptele comise și de a
participa la activități specifice astfel încât, la punerea În libertate, să se
poată reintegra în societate
b) să efectueze acțiuni de discriminare în rândul persoanelor private de
libertate
c) să sprijine persoanele private de libertate în scopuri personale
d) să manifeste înțelegere față de comportamentul agresiv al deținuților
23. Conform Manualului pentru utilizarea mijloacelor și tehnicilor de imobilizare,
vol. l, siguranță personală, una dintre caracteristicile agresorului organizat este:
a) poate fi manipulat și influențat de vorbele celorlalți
b) lipsit de scrupule și manipulator, îi vede pe ceilalți oameni ca pe simple
obiecte și desconsideră dorințele, drepturile sau sentimentele altora
c) este foarte iritabil, cu un potențial agresiv crescut și cu capacitate redusă
de autocontrol
d) trece repede de la o stare la alta
24. Conform Manualului pentru utilizarea mijloacelor și tehnicilor de imobilizare,
vol l, siguranță personală, principiul proporționalității folosirii forței presupune.
a) recurgerea Ia forța fizică și utilizarea mijloacelor din dotare numai dacă
acțiunile nelegitime ale persoanei private de libertate nu au putut fi
înlăturate prin celelalte mijloace nonviolente

7
3

29. Conform
b) folosirea forței în orice situație
c) folosirea forței ca prim resort de soluționare a unui incident
d) utilizarea mjloacelor de imobilizare fără atenționarea prealabilă
Manualului pentru utilizarea mijloacelor și tehnicilor de imobilizare,
vol l, siguranță personală, care dintre următoarele zone prezintă amenințare
extremă pentru siguranța personală:
a) zona intimă
b) zona publică
c) zona socială
d) zona înconjurătoare
26. Conform Manualului pentru utilizarea mijloacelor și tehnicilor de imobilizare,
vol l, siguranță persoanlă, care dintre următoarele reprezintă unul dintre
principiile utilizării mijloacelor de imobilizare:
a) principiul ilegalității
b) principiul nonsurprinderii
c) principiul folosirii forței majore
d) principiul protejării bunurilor

27. Conform Legii Nr. 145/2019 din 22 iulie 2019 privind statutul polițiștilor de
penitenciare, raportul de serviciu al polițistului de penitenciare încetează în
următoarele cazuri:
a) ca urmare a interzicerii exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică
sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârșit
fapta, ca pedepse complementare, sau ca urmare a interzicerii ocupării
unei funcții sau a exercitării unei profesii, ca măsură de siguranță, de la
data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești prin care s-a dispus
interdicția
b) revocarea din funcția de conducere
c) concediu fără plată
d) în cazul începerii concediului medical
28. Conform Legii Nr. 145/2019 din 22 iulie 2019 privind statutul polițiștilor de
penitenciare, reprezintă abateri disciplinare una dintre următoarele fapte:
a) Întârzierea o singură dată la ora începerii serviciului
8
3

29. Conform
b) neglijență și superficialitate manifestate în îndeplinirea atribuțiilor de
serviciu, a dispozițiilor legale sau a celor primite de la șefii ierarhici ori de
la autoritățile anume abilitate de lege
c) neefectuarea salutului față de personalul cu funcții de conducere
d) solicitarea de transfer către altă unitate
Manualului pentru utilizarea mijloacelor și tehnicilor de imobilizare,
vol l, siguranță persoanlă, principiul nonsurprinderii presupune
a) atenționarea și somarea prealabilă privind iminența folosirii forței și a
mijloacelor din dotare, asigurarea timpului necesar pentru încetarea
acțiunilor nelegitime
b) utilizarea mijloacelor de imobilizare după comunicarea cu deținutul
c) folosirea mijloacelor de imobilizare în mod gradual
d) legalitatea oricărei acțiuni care presupune folosirea forței

30. Conform Manualului pentru utilizarea mijloacelor și tehnicilor de imobilizare,


vol l, siguranța personală, scopul comunicării este următorul:

a) acela de a stabili punti de legătură cu persoana prțvetă de libertate


implicată în producerea incidentului
b) de a aplica o sancțiune
c) de a aplica legal mijloacele de imobilizare
d) de constrângere a persoanei private de libertate În a respecta prevederile
legale

31. Care din următoarele afirmații sunt corecte, conform Legii nr. 254/2013:
a) Femeile condamnate execută pedeapsa separat de bărbații condamnați
b) Tinerii condamnați execută pedeapsa separat de condamnații cu vârsta
mai mare de 21 de ani sau în locuri de deținere speciale
c) Persoanele condamnate se pot deplasa neînsoțite în interiorul
penitenciarului indiferent de regimul de executare a pedepsei privative
de libertate
d) Dreptul persoanelor condamnate de a avea acces la informațiile de
interes public nu poate fi îngrădit

32. Conform ART.77 din Legea nr. 254/2013, referitor la dreptul la odihnă și
repausul săptămânal se stipulează:

9
3

29. Conform
a) Persoanele condamnate Ii se asigură minimum 7 ore de somn pe zi
b)Persoanale condamnate au dreptul la minimum 8 ore de somn pe zi
c)Persoanele condamnate care muncesc au dreptul la repaus săptămânal,
potrivit legislației muncii
d)Persoanele condamnate care muncesc au dreptul Ia minimum 8 ore de somn
pe zi

10
3

33. Conform Hotărârii de Guvern nr. 157/2016 apelul deținuților:


a) Se efectuează la predarea serviciului de către personalul de supraveghere de
pe secțiile de deținere
b) Se efectuează din dispoziția șefului serviciului siguranța deținerii
c) Se efectuează și la începerea și terminarea activităților desfășurate în afara
camerelor de deținere sau ori de câte ori este necesar
d) Se efectuează obligatoriu în prezența medicului unității
34. Potrivit OMJ Nr. 4800/C/2018, pentru menținerea siguranței locurilor de
deținere, Întregul personal este obligat:
a) să respecte întocmai îndatoririle generale și sarcinile specifice, conform
fișei postului, carnetului postului și/sau prevederile planului de
prevenire și reacție la situații de urgență
b) să respecte programul de lucru al locului de deținere și să participe la
alarme, conform Planului de alarmare a locului de deținere, la percheziții
și Ia alte activități dispuse de către directorul locului de deținere
c) să informeze imediat șeful nemijlocit cu privire la modificarea stării de
sănătate și a capacității de muncă
d) să informeze de îndată conducerea locului de deținere despre
modalitatea prin care poate fi contactat în afara orelor de program,
precum și despre schimbarea domiciliului/reședinței și a numărului de
telefon la care poate fi contactat
35. Potrivit OMJ Nr. 4800/C/2018, bastonul sau tonfa de cauciuc - se folosesc .
a) împotriva persoanelor private de libertate care devin agresive și violente
fizic, care atacă sau încearcă să imobilizeze personalul, pun în pericol viața
sau integritatea corporală a acestuia sau a altor persoane, precum și
împotriva persoanelor private de libertate care prin comportamentul lor
zădărnicesc îndeplinirea atribuțiilor de serviciu
b) ca măsură sancționatorie
c) atunci când tehnicile de comunicare au dat rezultate
d) numai până când persoana privată de libertate și împotriva căreia a fost
întrebuințat a fost imobilizată, evitându-se lovirea părților sau organelor
vitale ale corpului
36. Potrivit OMJ Nr. 4800/C/2018 dispozitivul de pază și apărare trebuie să
împiedice:
a) sustragerea de la executarea pedepsei inchisorii, a măsurii arestării
preventive ori a unei măsuri educative privative de libertate
b) luarea de legături legale cu alte persoane
11
3

c) prevenirea introducerii de obiecte/substanțe interzise


d) pătrunderea autorizată în interiorul locului de deținere

37. Potrivit OMJ Nr. 4800/C/2018, in timpul executării serviciului, personalul poartă
armamentul din dotare, astfel:
a) pistolul În toc, permanent asupra sa
b) pistolul mitralieră, în poziția la umăr
c) pistolul mitralieră, în poziție verticală, între genunchi, cu țeava îndreptată
spre înainte la 45 de grade, atunci când stă pe scaun
d) pistolul mitralieră, în poziție orizontala, pe genunchi, cu țeava îndreptată
in lateral la 45 de grade, atunci când stă pe scaun

38. Conform Manualului pentru utilizarea mijloacelor și tehnicilor de imobilizare,


vol I, siguranța personală, care dintre următoarele afirmații referitoate la zona
personală este adevarată:
a) pătrunderea în zona personală este percepută ca amenințare și implică o
creștere a vigilenței personalului
b) pătrunderea în zona personală este percepută ca amenințare extremă atât
față de personal cât și față de deținut și crește vulnerabilitatea afectând în
mod grav siguranța personală
c) corespunde distanței normale la care doi oameni conversează, aceștia
putându-se atinge, doar dacă întind amândoi brațele
d) elementul de intimitate apare la această distanță

39. Conform Legii Nr. 145/2019 din 22 iulie 2019 privind statutul polițiștilor de
penitenciare, care dintre următoarele afirmații este adevarată:
a) polițistul de penitenciare are dreptul la decontarea cheltuielilor de
transport, în cazul deplasării în interes de serviciu, în cazul mutării în alte
localități, în cazul deplasării de la domiciliu la locul de muncă, când
domiciliază în altă localitate decât cea în care își desfășoară activitatea, în
limita a 70 km dus și 70 km întors, și, o dată pe an, pentru efectuarea
concediului de odihnă, precum și În alte situații, în condițiile stabilite prin
hotărâre a Guvernului
b) polițistul de penitenciare are dreptul la portul permanent al armamentului
din dotare sau achiziționat personal, În condițiile legii
c) polițistul de penitenciare nu are dreptul la locuințe de serviciu și de
intervenție
d) Polițistul de penitenciare beneficiază de decontarea cheltuielilor de
12
3

transport în cazul deplasării de la domiciliu la locul de muncă, când


domiciliază în altă localitate decât cea în care își desfășoară activitatea,
dacă acesta, soțul/sotia acestuia sau copiii aflați în întreținere au înstrăinat
o locuință proprietate personală, În localitatea În care Își desfășoară
activitatea, după data încadrării în sistemul administrației penitenciare

40. Conform Manualului pentru utilizarea mijloacelor și tehnicilor de imobilizare,


vol l, siguranța personală, care sunt situațiile când nu se efectuează
atenționarea și somația:
a) în cazul în care împotriva personalului sau altor persoane se exercită
violențe ori există un pericol iminent și imediat pentru viața, integritatea
corporală sau sănătatea acestora;
b) În cazul În care nu este posibilă realizarea acestora din cauza zgomotului;
c) în cazul în care persoana privată de libertate produce o pagubă
administrației penitenciarului;
d) în cazul intervenției între grupuri mari de persoane private de libertate.

41. Agentul de poliție penitenciară B.V., desemnat supraveghetor pe secția de


maximă siguranță, trebuie să mute deținutul M.M. pe secția de regim închis ca
urmare a schimbării regimului de executare a pedepsei . Agentul B.V. scoate
deținutul din cameră și se deplasează spre zona de predare, zonă În care se
intersectează cu colegul din cadrul sectorului vizită care însoțea un alt deținut
către secție care a efectuat cumpărături. Deținutul M.M. scoate din buzunar un
obiect ascuțit cu care îl rânește pe deținutul venit de la cumpărături. Conform
prevederilor legale stabiliți care din următoarele variante de răspuns sunt
corecte:
a) Agentul B.V. nu a solicitat aprobarea directorului
b) Agentul B.V. nu a efectuat perchezția corporală amănunțită a detinutului
M.M. c) Agentul B.V. este obligat să întocmească un raport de incident
deținutului M.M.
d) Agentul B.V. și-a executat cu superficialitate atribuțiile de serviciu

42. Cu ocazia controlului efectuat în cadrul postului de control nr. 1, asupra unei
persoane civile, agentul șef post control C.C. descoperă În buzunarul acesteia o
cartelă SIM. Cum credeți că trebuie să procedeze șeful postului de control În
13
3

această situatie?

a) Reține cartela și permite accesul în penitenciar a persoanei civile

b) Nu permite persoanei civile accesul în unitate


c) Anunță de îndată superiorul ierarhic în legătură cu incidentul și urmează
dispozițiile primite
d) Îi atrage atenția persoanei civile și îi înmânează o cheie pentru depozitarea
cartelei în spațiul special amenajat, ulterior permițând accesul acesteia

43.Agentul G.D. este planificat în serviciu de pază pe perimetrul locului de


deținere. După circa 4 ore de executare a serviciului, se prezintă la postul
acestuia, agentul B.B., neînsoțit, desemnat schimbător pe perimetrul locului de
deținere, pentru a își înlocui colegul. Agentul G.D. predă mijloacele tehnice din
dotare deplasânduse în interiorul clădirii postului control nr. 1, având asupra sa
armamentul din dotare, pentru a da un telefon urgent. Conform prevederilor
legale stabiliți care din următoarele variante de răspuns sunt corecte:
a) Agenții nu au respectat obligația de a efectua predarea/primirea postului
în prezența șefului de schimb
b) Agenții au procedat corect având în vedere urgența agentului G.D.
c) Agentul G.D. a încălcat interdicția de a intra cu armamentul încărcat în
încăperi
d) Șeful de schimb a încălcat obligația de a verifica modul în care
subordonații își Îndeplinesc atribuțiile
44. Agentul N.l., agent șef punct de lucru, s-a deplasat la punctul de lucru SC ABC
SRL, cu un număr de 5 deținuți clasificați În regim deschis, urmând a desfășura
lucrări de întreținere spații verzi, conform contractului încheiat cu beneficiarul.
Pe parcursul programului de lucru, Ia solicitarea beneficiarului șeful punctului
de lucru dispune celor 5 deținuți să procedeze la tăierea unui cablu elecțrȚę
care împiedica toaletarea gardului viu. Urmare a acestei activități un deținut s-a
accidentat: Conform prevederilor legale stabiliți care din următoarele variante
de răspuns sunt corecte:
a) Agentul N.I. nu a asigurat întocmai respectarea de către persoanele private
de libertate a normelor de securitate și sănătate în muncă
b) Șeful puncului de lucru a procedat corespunzător pentru menținerea

14
3

relației cu beneficiarul
c) Agentul N.l. a încălcat interdicția de a permite efectuarea altor lucrări sau
activități, față de cele stabilite
d) Agentul N.I. a favorizat persoanele private de libertate În repartizarea
lucrărilor de executat.
45.AgentuI de poliție penitenciară B.V., desemnat supraveghetor pe secția de
maximă siguranță, a mutat deținutul M.M. în camera destinată refuzului de
hrană la solicitarea deținutului. Pe parcursul programului, cu ocazia efectuării
unei verificări la camera de refuz de hrană, agentul B.V. constată că deținutul
M.M. fumează în camera de deținere. Conform prevederilor legale stabiliți care
din următoarele variante de răspuns sunt corecte:
a) Agentul B.V. nu a efectuat percheziția corporală amănunțită la
introducerea deținutului în camera de refuz de hrană
b) Agentul B.V. este obligat să întocmească un raport de incident deținutului
M.M.
c) Agentul B.V. și-a executat cu superficialitate atribuțiile de serviciu
d) Deținutul M.M. își pierde dreptul la plimbare în urma cazării în camera de
refuz de hrană

NOTĂ:
1. Se acordă 1 punct din oficiu;
2. În situația întrebărilor de la nr.31 la nr.45 ( cu variante de răspuns multiplu) în cazul
bifării ca și corectă a unei variante de răspuns greșite se acordă 0 puncte pentru
întrebarea respectivă; în cazul bifării a cel puțin un răspuns corect, se acordă
punctajul conform baremului stabilit;
3. În cazul justificărilor pentru întrebările de la nr. 41 la nr. 45 punctajul se acordă
conform baremului
4. Prezentul barem de corectare poate fi contestat în termen
de cel mult data și ora afișării.
COMISIA DE CONCURS
PRESEDINTE:
Comisar de politie penitenciară Mitică ANDREI
MEMBRI:
Comisar șef de poliție penitenciară Ciprian Irinel CĂTĂNOIU

15
3

Subcomisar de poliție penitenciară Gabriel BOICU


Subcomisar de poliție penitenciară Alexandru Georgian GHEORGHE

16

S-ar putea să vă placă și