Sunteți pe pagina 1din 7

25 decembrie 1

Catavasii la Na şterea Domnului, glas 1 T


QV s
prelucrate de Ştefanache Popescu după Anton Pann
1.
H 0V
ris e
tos !O'
Se naş !
te !
slă0'
vi !i !K vV Hris
ţi-L !r@\10[
tos din ce e !
ruri1
în

0' _
tâ âm pi O@k
na ţi-LvV 11'
Hris to >!
os !
pe !
pă ! A .>4V
mânt î 1năl 1@1am<
ţa ţi vă C

!1P'
cân taţi Dom !
nu!
lui!
tot1P0am<
pă mân tul C 0'
şi !
cu!1P0am<
ve se li e C1

11'
u da ! ! !no1'
a ţi-L roa !
de !
că !
S-a2
prea'!a!
slă!S}ă; O
vi S@
it. kvV

3.
F 2
i u'V!lu
!ui`1'
Ce e!lui!năs
! cut
1a vV 00111'
fă ră stri că ciu u!!
ne

1
din P
Ta 0a
tăl m<C mai
!11'na i !
in ! ! veci
te de ! 0111' !!
iar mai pe ur mă din1
Fe

P0a
cioa ră m<C #12
în tru pat 'fă
!!!O@a
ră să mân ţă vV 011'
lui Hris to ! !0
os Dum ne

P0@1a
zeu să-I stri găm: vV e
Cel z!!111os '! !teaQ
ce ai î năl ţa at frun noa_2
as tră sfânt'
T T
! Doa
eşti ! !Sam
}; 0k
ne. vV Sau cu sfârşit: sfânt
2eşti '! Q!s
Doa a am 0a
g ne Co
e {g!e.KvvV s
4.
T 0V e
o iag din!111'
ră dă ci i !na!lui!I! 110P'
e sei şi floa re!
din!

0
trâ os '! Hris
ân sul ! 0' toa !
a !A
sevV 0
din 1O'
Fe cioa !
ră _111
ă ai o drăs lit @
Cel

11q ! 1'
lă u dat din mun !
te!A
le1cel ' cu+um
!!! braO@a
dea să vV 1x
ve 1
ni 00
t-ai în

!1'
tru !!
pân du te11'
din cea !
ne!
is 00'
pi ti 6/!
tă!
de11a
băr bat VvV rk
Cel z!
fă!
ră1'
trup !
şi

! 11a
Dum ne zeu m<C 1'
sla !
a!vă!2
pu te '!
rii!
Ta!
le O
Doam@k
ne. vV

www.stavropoleos.ro
2
5.
D 0V
um 1
ne 1'
ze ! _c
e eu fi 3}
ind U
pă @a
cii vvV 3@111
Ta tăl în du ră

@1a
ri lor m<C 0x
pe 0
în a0
ge 0P'
rul sfa !
tu!
lui!
ce1P
lui ma 0a
re m<C !1
dă ru

1'
i !!!1{a
in du ne pa !
ce1' !!O@a
L-ai tri mis no uă.vV Deci
e@111@1a
po vă ţu iţi fi indm<C

$
la c0
lu 3V
mi 0
na 0!
cu noş1'
ti !
in !^
ţei/ ! ! 11V
de Dum ne zeu f vV
k 05' -!mâ
de noap te !!ne

1' ! !Te1O'
câ ând mă rim !
iu_2
u bi to '!
ru!!O@k
le de oa meni.vV
6.
D 0V 4'te!ce! !
in pân pe !
I !o 10
na l-a 1
le 1
pă q z_
da at fia 1P
ra mă

0 !q
rii pre cum z!
l-a!
lu!K
atvV 00!3'
şi în Fe cioa !!0111'
a ră să lăş lu in !!1
du Se Cu

P'
vân !
tu_111am<
ul şi trup lu ând C !11
a ie şit @1'
pă zi !!10'
in du o ne _
e stri

O@a
ca tă vV 1q!q z! !
că Cel ce n-a cu nos!ccu3 }! !O@
ut stri că ciu ne Vv
a V 0x
pe e
ce !
ea1'
ce

!e L-a
! 1q!0!2
năs cut o a pă zit '!
ne!
vă!O@k
tă ma tă. vV Sau cu sfârşit: q!S
ma a a
T T
g0
tă aCo
ă {g!
ă.KvvV s

T
7.
2
i 'V!
ne!1q z! !
rii în bu na cre!
dic3
in }!
ţă!1
fi ind @1a
cres cuţi Vv V ! 11
ne bu

1'
nea !
as !
ca 1P
po run 0a
că !
neH1
bă q!0!0'
gân du o în sea !a!K
măvV 01
de 3
groa `a

0a
za O
fo '!
cu !
lui1' ! spăi
nu s-au !! mân1M
tat 0
ci j1
în 11'
mij lo ! !!pV
o cul vă pă _
ă ii

w zau
stând ! cân
! !AvV 001o1!11'
tat: Dum ne ze e e ul pă ri !
in!!P
ţi lor noş 0a
tri

q@2 '! !
bi ne e eşti cu !\0!K
vân ta at.vV

www.stavropoleos.ro
3
8.

S T
d !ă c 0001
lă u dăm bi V0
ne 0000k
să cu vân tăm vV
T
s0
şi

00111a
să ne în chi năm 1
Dom 'nu
! lui
!! cânO
tân 0a
du-I m<C 00! !q
şi prea î năl z!
ţân du-L

1 '! toţi
în tru ! O@k
ve cii. vV

C 0V
up 3
to z0
rul 1
cel '!
ră!q
co rit z!_111a
a a în chi pu it m<C 0`
chi i

0
pul !
mi 1'
nu ! !A 00
u nii !!
mai pre sus de O@a
fi re vV 03' ! !1
că n-a+ars pe ti '!
ne !
rii

11
pe ca '! !!
re i-a pri1kvV
mit 0pre 11O' !!
cum nici fo cul 11q!S
dum ne ze i i i0
rii am<C

q
pân z!
te!
ce!
le1P
Fe cioa 0!
rei în2
ca ' !
re !
a!in !KvV 0003`0
trat. Pen tru a cea as ta

0O' M! !i \0!:
cân tând stri gă ăm:m<C 1V
să 1
la '!u !
de1
toa ' !
tă !
făp1
tu '!
u!ra1P
pe Dom
T
0a
nul m<C #011P0
şi să-L prea î nal ţe !în0!
tru toţi2
ve ' !e !e=e g!ciA )i

!ci oi {a!
ii.K vvV Sau fără sfârşit: 2
ve ' !e !e !S
e}; 0
cii. kvV

www.stavropoleos.ro
4

M 0V30q!0!p!O0am<!C 0!1O
ă reş te su fle te al meu pe Dom nul şi s-a bu cu rat

0@1000p ! 0!
Du hul meu de Dum ne zeu Mân tu i 2
to ' !o !
ru !S
ul}; 0
meu. kvV Sau astfel:

M T
d 0V
ă 0reş 0000000000
te su fle te al meu pe Dom nul şi

T
0000a
s-a bu cu rat 30!
s hul meu!de11q
Du ! 0!
Dum ne zeu Mân tu i 0' ! !KvV
to rul meu.

C 3V000! 1q!0'!!10`0am<C@s
e ea ce eşti mai cins ti tă de cât He ru vi i mii şi

11q
mai slă vi !
tă2
fă ' !
ră !
de0!
a se 11
mă na ' !a !
reA !
de1
cât 0'
Se _
e ra O
fi

@avV
mii r!p!111
ca re fă ră stri că ciu ' !!0!
u ne pe Dum11
ne zeu ' !
Cu !
vâ _1
ân tul ai

11a
năs cut m<C 0x
pe q
M ti ne
!1os ' !!!!1a
cea a cu !v1
a de vă rat Năs că 1
toa ' !!0!
a re de Dum

1q
ne zeu !
z te !\0!A
mă ri im.vV
Că a căutat spre smerenia roabei Sale, că iată de acum mă vor ferici toate
neamurile.
Că mi-a făcut mie mărire Cel puternic şi sfânt numele Lui şi mila Lui în
neam şi în neam spre cei ce se tem de El.
Făcut-a tărie cu braţul Său Domnul, risipit-a pe cei mândri în cugetul ini-
mii lor.
Pogorât-a pe cei puternici de pe scaune şi a înălţat pe cei smeriţi, pe cei flă-
mânzi i-a umplut de bunătăţi, iar pe cei bogaţi i-a scos afară deşerţi.
Luat-a pe Israil, robul Său, ca să pomenească mila, precum a grăit către pă-
rinţii noştri, lui Avraam şi seminţiei lui până în veac.

www.stavropoleos.ro
5

P 0V
rea 3
sfân 0
tă 00q z!de
Năs că toa re !Dum
! 1O'
ne zeu !
mi!0'
lu ieş !
te!K
ne.vV

M 0V
ă 3reş 0
te q ! 0!
su fle q!S
te al me e eu1
pe 1
Cel @
din 1
Fe P
cioa

0am<
ră C 011
şi în peş ' !!_\10[ !1
te ră ă năs cu ut Hris tos 0' _
Î îm pă O@a
ra tul vV

9.
T 2 'V !nă
a ai !stră
!3 '!văd
i nă ! 011P0a
şi prea slă vi tă m<C !os
ce er @
fi

1 ' !!!A
ind peş te ravV 1o1!
sca a a un$C
de 1
He V1
ru OS
vi !
imi!w#a
Fe cioa ravV 2ie '

!
es !/
lea!
să!11V
lăş lu i oi s@
re v
a V 003z
în tru ca 1a s}@
a os
a 0
re a<0
S-a !
cul

1o10'
ca a at Cel M!
ne ! !put
în că ! Hris
!q _
to os zV Dum11k
ne zeu m<C 0q!0
pe Ca re lă
T
!u q ! 0!
dân du-L Îl mă g1
ri a)i !ci oi {a!
im.K vvV Sau fără sfârşit:

!u 1' ! !Îl !
dân du-L măOS
ri @
im. kvV

www.stavropoleos.ro
1

Glas 1
vV

C 0V
u 3vi 000!
ne se cu a !de11am<
vă rat C !!111'
să te fe ri ci !
im

! !1os
Năs că toa a '!
re!
de0'
Dum!
ne!KvV 03`0!101'
zeu cea pu u ru rea fe ri ci !i !

!1'
şi prea !
ne!1P001'
vi no va tă şi Mai ! ! !1os
ca Dum ne ze e '!u!0'
lui no !
os!AvV
tru.

C 3V
e 0ea 00!
ce eşti mai1q!
cin sti tă0' !!
de cât He1P
ru vi 0@
mii şi

11q
mai slă vi !
tă 2
fă ' !
ră !
de0!
a se 11
mă na ' !a !
reA !
de1
cât 0'
Se _
e ra O
fi

@avV
mii r!p!111
ca re fă ră stri că ciu ' !!0!
u ne pe Dum11
ne zeu ' !Q_1
Cu vâ ân tul ai

11km<
năs cut C 0M
pe q
ti !1os
ne cea a ' !!!!1a !v1
cu a de vă rat Năs că 1
toa ' !!0!
a re de Dum

1q
ne zeu !
z te !\0!K
mă ri im.vV Sau cu sfârşit:

T
1q
ne zeu !
z te !
mă g 1a
ri a)i !ci oi {a!
im.K vvV

www.stavropoleos.ro