Sunteți pe pagina 1din 19

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE


DEPARTAMENTUL ECONOMIE MARKETING ȘI TURISM

Lucru Individual
la Sociologie
Tema : Învățământul la distanță

Autori:
Coordonator științific:
dr., conf.univ.

Chișinău 2020
CUPRINS

Introducere………………………………………………………………………………3
1. Definiție și tipuri de învățare…………………………………………………...3
2. Experiențe naționale și internaționale…………………………………………3
3. Aspecte legale……………………………………………………………………4
4. Scop și obiective…………………………………………………………………5

Metodologia cercetării sociologice……………………………………………………..5

Participanți……………………………………………………………………………...5

Recrutarea participanților……………………………………………………………..7

Instrumente de cercetare……………………………………………………………….8

Rezultatele cercetării……………………………………………………………………9

Concluzii și recomandări………………………………………………………………18

Bibliografie……………………………………………………………………………...19

Introducere

1. Definiție și tipuri de învățare


2
Învățământul la distanță presupune activitatea alternativă de instruire și educare, îndrumat de
profesori și alte cadre didactice, cu scopul de a preda temele elevilor/studenților, în vederea
însușirii depline a materialului predat. Există și o altfel de abordare a acestei definiții, și anume :
Studenții/elevii învață de sine-stătător temele, după care își dau întâlnire on-line, unde au loc
discuții pe temele propuse. Acest tip de învățământ se petrece la distanță, folosind internetul și
platformele on-line, tocmai de aceea acest mediu este unul nou pentru Republica Moldova, care
abia urmează să fie implimentat la justa lui valoare. Noile medii de învățare diferă foarte mult de
cele tradiționale, fapt ce impun profesorii să însușească cum lucrează această nouă metodă de
predare.
Tipurile pe care le-am identificat : învățământ la distanță sincron și asincron și mixt, diferă
unul de altul, dar toate au același principiu, de învățare on-line.
Învățământ la distanță sincron presupune petrecerea lecțiilor atunci când profesorul și
studenții/elevii interacționează în locuri diferite, dar în același timp. Fiecare dintre ei se înscriu la
cursurile necesare, iar la ora stabilită, toți să acceseze platformele pe care obișnuiesc să lucreze.
Acest învățământ include component multimedia, cum ar fi : chat-uri, conferințe video, apeluri
telefonice, seminarii web și altele. Acest tip este perfect pentru cei care au cursuri la ore bine
stabilite și respect cu regularitate lecțiile.
Învățământ la distanță asincron are loc atunci când profesorul și studenții/elevii
interacționează în locuri și momente diferite. Adică, sarcinile sunt trimise pe mail, mesaje
directe, forumuri on-line, dar fără ca membrii cursului să interacționeze între ei direct. Acest tip
este bine-venit pentru cei care iubesc să învețe singuri, să se auto-motiveze, să finalizeze
sarcinile fără îndrumare direct.
Cel mixt imbină în sine atît tipul sincron cît și asincron.
În Republica Moldova se folosesc ambele tipuri menționate mai sus, iar platformele cele mai
des întrebuințate sunt : www.zoom.com , www.googleclassroom.com , www.moodleusm.md ,
www.discord.com , dar și chat-urile formate pe Facebook în care sunt prezenți toți membrii
grupe/clasei și profesorul.

2. Experiențe naționale și internaționale

Conform Ordinului nr.351 din 19.03.2020, suspendarea învățământului clasic, tradițional,


trece în învîțământul la distanță, ca urmare a răspândirii COVID-19. În urma emiterii acestui
Ordin, toate instituțiile de învățământ începând de la cel secundar, finalizând cu cel superior, au
fost obligate să-și desfășoare activitatea în mediul on-line.
Astfel, deja de aproape de 2 luni, cadrele didactice și studenții/elevii continuă instruirea de la
”școala de acasă”.
Avem o experiență destul de amplă și, pot spune că învățământul on-line în Republica
Moldova are success, asta pentru că, cadrele didactice au stabilit la propria decizie ce căi de
comunicare să folosească : Viber, Messenger, E-mail, Google Classroom, Zoom, Facebook și
altele.
Manualele elevilor au fost trecute în varianta electronica PDF, care pot fi utilizate în format
digital. Ghidurile pentru studenți, materialele informaționale : video-uri, poze, documente, toate
au devenit publice și există o mare posibilitate de a accesa biblioteci on-line.

3
Se respectă Curriculum-ul și Regulamentul privind evaluarea și notarea rezultatelor școlare.
Cadrele didactice sunt foarte responsabile, predând și explicând temele, însă mai sunt șu inele
lacune. Așa cum nu există posibilitatea de a vorbi ”față în față”, unele subiecte nu sunt întratât de
bine însușite.

Ce ține de experiența de învățare la distanță peste hotarele țării, tot există diferite platforme de
instruire, unde au loc orele on-line, împreună cu profesorii și studenții/elevii.
Pe lângă forma obișnuită pe care o avem și noi la capitolul învățare on-line, Uniunea
Europeană a finanțat o mulțime de proiecte destinate învățării în perioada de carantină.
Unele dintre ele sunt :
 EduHack – program de consolidare a capacităților destinat cadrelor univesitare care
doresc să învețe cum să producă experiențe de învățare digitalizată, abordând instrumente
inovatoare.
 Penji protejează Planeta – program de îndrumare a învățământului secundar și primar, cu
scopul de a elucida importanța protejării Planetei.
 Sundial – lecții on-line de astronomie pentru învățământul primar, în engleză și olandeză.
 Code n Social - platformă interactivă de învățare care oferă acces la metode de calitate
de învățare în domeniul TIC (programare, competențe de bază etc.) pentru persoanele
expuse riscului de sărăcie sau de excluziune socială.
 European Association of Distance Teaching Universities (EADTU) – asociația europeană
a universităților care oferă predare la distanță, joacă un rol central în cadrul programului
de modernizare a universităților europene.
Acum, în perioada de pandemie, fiecare țară a trecut la învățâmântul on-line, fapt care denotă
și inforațiile prezentate mai sus.

3. Aspecte legale

În Republica Moldova, începând cu 19.03.2020, a intrat în vigoare Ordinul 351, cu privire la


continuarea la distanță a procesului educational. În temeiul prevederilor Codului Educației nr.1
din 18.03.2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale și ale oridinului 292/2020 în scopul
asigurării continuității procesului educational în instituțiile de învățământ primar, gimnaial, liceal
și superior. Astfel, conform legii, din 19.03.2020, desfășurarea învățământului are loc la distanță,
de acasă.
Cu siguranță, învățământul on-line presupune și un mare risc, deoarece copiii treptelor
secundare sau gimnaziale nu se pot folosi sigur și corect de toată informația prezentă pe internet.
Copiii se află direct în mediul cel mai nesigur și pot fi expuși conținutului illegal sau dăunător,
pot fi amenințați sau hărțuiți prin intermediul rețelelor de socializare, li se pot fura datele cu
caracter personal, sunt supuși trimiterii sau primirii de secvențe video, poze, texte cu caracter
sexual. Învățarea on-line are 2 aspecte, pozitiv pentru că se continua desfășurarea anului de studii
și negativ, pentru că atâta timp cât copiii nu sunt verificați de către mature, aceștia pot nimeri în
situații destul de penabile, care au fost meționate mai sus.
Din acest motiv, au fost create unele site-uri, servicii specializate care ar putea oferi sfaturi
atât copiilor, cât și maturilor( părinților, profesorilor, tutelei) despre cum să acționezi eficient și
sigur în on-line. Pentru a evita posibilile pericole, au fost create tehnici sigure pe care le putem
găsi pe:
- www.siguronline.md
- www.telefonulcopilului.md
- www.onlinesafety.info
4
- www.mecc.gov.md/ro/content/siguranta-copiilor-internet
- www.contentfiltering.info
- www.safeinternet.org
- www.itu.int/en/cop

4. Scop și obiective

Studiul de față își propune să analizeze, din punct de vedere calitativ, fenomenul instruirii la
dinstanță în Republica Moldova pentru a cunoaște, a înțelege mai bine natura și evoluția
fenomenului pentru a putea identifica gradul de importanță și necesarea desfășurării pe plan
fundamental a învățământului la distanță.
Totodată, studiul de față are drept obiectiv să realizeze o cercetare calitativă în vederea
obținerii unei concluzii optime din perspectiva individual a fiecăruia.

Metodologia cercetarii sociologice

Studiul dat a fost realizat și bazat pe colectarea informației referitoare la studiile la distanță.
Pentru elaborarea următoarelor puncte au fost luate în vedere necesitățile, obiectivele și
obligațiile tuturor membrilor ce participă sau contribuie la studiile online.
O mulțime de puncte au fost elaborate de mine, prin metoda deducției, reieșind din propria
experiență a studiilor la distanță timp de două luni.

Participantii- Profesioniștii, Elevii și Familia

Ministerul Educației-

- Informează comunitataea educațională despre formarea cadrelor didactice privind organizarea


procesului de învățămînt la distanță.
-Stabilește formatul și perioadele de organizare a învățămîntului.
-Monitorizează contiunuitatea procesului educational în baza rapoartelor effectuate de instituțiile
de învățămînt.

Organele locale de specialitate în domeniul învățămîntului- OLSDÎ –

- Evaluează starea reală a capacităților, formelor, nivelului de dotare cu tehnologii


informaționale de cominicare în vederea educației online.
-Monitorizează organizarea regulamentară a învățămîntului prin colectare de date și rapoarte.
-Identifică soluții pentru rezolvarea dificultăților în organizarea procesului.
-Raportează Ministerului Educației despre organizarea procesului.
-Solicită feedbackul elevilor referitor la accesul și calitatea procesului educational.

5
Profesorii-

Au un rol foarte important și probabil decisiv în acest proces, deoarece de la profesionizm,


metode de predare și cunoștințe minime în domeniul tehnologiilor informaționale de comunicare
depinde eficiența orelor online. Aceștia au multe obiective de urmat-

-Să informeze despre modalitățile de organizare a procesului de învățămînt, oferind acces pe


diverse platforme, aplicații, modalități de învățămînt și orarul nou.
-Precizarea disponibilității accesului elevilor la platform și calculator sau a altor mijloace.
-Să menție comunicarea cu elevii
-Să folosească e-mailul şi grupurile de discuţii on-line pe Internet pentru a comunica în privinţa
conţinutului materialelor, diverselor sarcini şi pentru informare.
-Să folosească e-mailul şi grupurile de discuţii on-line pe Internet pentru a iniţia discuţii pe
anumite subiecte, pentru a clarifica cea ce este de neînțeles şi pentru a îndeplini sarcini prin
cooperare.
-Să noeze, testeze și evaluieze elevii prin intermediul platformelor și programelor special
destinate.
-

Elevi-

Elevii și studenții la fel trebuie să respecte unele reguli și să îndeplinească diverse sarcini
oferite de profesori, deoarece procesul de învățămînt online se face anume pentru ei.

-De a frecventa toate cursurile, de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu, de a dobândi


competențele și de a-și însuși cunoștințele prevăzute de programe.
-De a respecta regulamentele și deciziile luate de cadrele didactice de învățământ.
-De a avea un comportament civilizat și de a se prezenta la toate lecțiile online (într-o ținută
vestimentară decentă la lecții cu video)
-De a respecta drepturile de autor și de a recunoaște apartenența informațiilor prezentate în
lucrările elaborate.
-De a elabora lucrări, lucruri individuale, itemi și susține teste sau evaluări originale;
-De a accesa și a nu ignora materialele puse la dispoziția lor de către instituțiile de învățământ.
-De a nu ignora cerințele profesorilor și a fi receptivi, deschiși și implicate în toate activitățile
desfășurate.

Învățământul la distanță se organizează și pentru elevi cu dezabilități-

Sunt considerați eligibili pentru școlarizare prin învățământ la distanță copiii cu dizabilități
severe de văz, auz, fizice, intelectuale, multiple, care afectează sub-stanțial capacitatea de
participare efectivă la procesul educațional și care nu permit școlarizarea copiilor în condiții
generale de învățare.

-Copiii cu dizabilități, școlarizați prin învățământ la distanță, au dreptul să beneficieze de


adaptarea curriculumului la una, la mai multe sau la toate disciplinele.
-Aalocarea unei durate mai mari de timp pentru realizarea sarcinilor de învățare.
-Ajustarea conținutului și a modului de rezolvare a sarcinilor de învățare, modificarea
tehnologiilor de evaluare a performanțelor școlare, oferirea de note explicative scrise, interpreți
de comunicare, dispo- zitive de transcriere, de ascultare sau oricare alte dispozitive care
facilitează obținerea rezultatelor academic și adaptarea, după caz.
6
-Tehnologiile educaționale aplicate în învățământul la distanță se împart în sincrone și asincrone,
primul dintre tipuri fiind dependent de locul de realizare. Tehnologiile educaționale sincrone
presupun participarea concomitentă a elevului și a cadrului didactic în desfășurarea procesului
educațional la distanță.
-Planul de învățământ la distanță constituie bază pentru elaborarea planului educațional
individualizat și, în funcţie de obiectivele planului și de capacitatea de participare a copiilor cu
dizabilități la procesul educațional, pot fi operate modificări (excluderea, integrarea
disciplinelor).

Familia și reprezentanții legali ai elevului-


Calitatea studierii la distanță este determinată de dezvoltarea și menținerea unui parteneriat și
a relației bazate pe respect reciproc între membri.

-Oferirea facilităților necesare pentru studii la distanță (calculator, interne, telefon sau altele).
- Crearea atmosferei armonioase și decente ce permite studii în casă.
-Supravegherea și susținerea morală chiar și motivarea.
-Ghidarea, oferirea ajutorului dacă este necesar.

Recrutarea participanților

Interviurile desfășurate în cadrul acestui studiu au avut o procedură similară pentru toate
grupurile-țintă, ce a inclus patru etape, după cum urmează: prezentarea cercetării, solicitarea
acordului de participare, desfășurarea propriu-zisă a interviului și etapa de încheiere. Toate
interviurile au fost înregistrate și transcrise.

 Interviurile cu studentii

În cazul interviurilor cu studentii, prezentarea cercetării a inclus menționarea scopului, a


principalelor teme abordate în cadrul interviului și aspecte etice. Interviurile s-au desfășurat, în
general, conform structurii stabilite în ghidul de interviu. Având în vedere natura flexibilă a
interviului semistructurat, acest lucru a permis urmărirea ideilor principale și acumularea de
informații extrem de valoroase despre probleme intalnite in invatamantul la distanta . Etapa de
încheiere a inclus atât întrebări cu privire la modul în care participanții au perceput interviul.
Majoritatea interviurilor au fost percepute ca fiind „destul de ușor”, „foarte interesant .
Interviurile cu studentii s-au desfășurat online. Interviurile au durat între 15 minute și 25 de
minute.

 Interviurile cu elevii

În cazul elevilor a fost necesar uneori să se explice mai detaliat ce anume înseamnă o
cercetare și ce presupune termenul „confidențial”.Majoritatea elevilor au avut nevoie de
explicatii,in ceea ce tine de necestitatea acestui interviu. Dupa percepearea acestui interviu ca

7
unul important,fiecare elev a raspuns in detalii la fiecare intrebare acordata. Interviurile au fost
desfasurate online cu ajutor retelelor de socializare.

 Interviurile cu parinții

În cazul părinților, procedura de intervievare a inclus cele patru etape menționate mai sus.
Inițial, aceste interviuri erau prevăzute să se desfășoare online. Deoarece nu toti parinții au avut
posibilitatea sa raspunda online,unii au fost intervievati prin intermediul unui sunet. Prezentarea
cercetătorului, a scopului cercetării, obținerea consimțământului privind participarea, dar și
desfășurarea interviurilor au avut loc in majoritatea cazurilor prin telefon, aceasta a fost varianta
preferată de persoanele intervievate. In medie fiecare interviu a durat intre 10 si 20 de minute.

 Interviurile cu profesorii

Interviurile desfășurate cu profesorii au fost cele mai reusite, s-au desfășurat, în general,
conform structurii stabilite în ghidul de interviu. Toti profesorii au raspuns online, deja cunoscuti
cu tema abordata in interviu, profesorii au raspuns cel mai detaliat la intrebarile primate. In mare
parte, invatamantul la distanta fiind coordonat de ei, au avut cele mai utile informatii pentru
interviu, au descris in detalii taoate problemele si obstacolele intalnite in aceasta perioada.
Interviurile au durat intre 20 si 40 de minute, toti profesorii au apreciat interviul ca unul
interesant, util si actual

 Procedura etică.

În cadrul acestui studiu, procedura etică a inclus trei etape principale, și anume: (1)
prezentarea cercetării, (2) asigurarea anonimatului și menționarea situației de încălcare a regulii
de confidențialitate.

Instrumente de cercetare

Ghid de interviu semistructurat

Invațămîntul la distanță

 General
1. Ce parere aveți despre studiile la distanță?
2. De cât timp sunteți implicat în invațământul la distanță?
8
3. Care este cauza începerii studiilor la distanță?

 Avantaje si dezavantaje
1. Care sunt principalele probleme întâlnite în timpul învățământului la distanță?
2. Care sunt avantajele învățamântului la distanță?

 Propria experiență
1. Cât timp oferiți zilnic pentru studiile la domiciliu?
2. Ce abilitați noi ați căpătat în timpul învățământului online?
3. Ce platforme utilizați pentru studiile online?
4. Ce experiență ați acumulat în această perioadă ?

 Sfaturi și propuneri
1. Ce modificări doriți să aduceți pentru imbunătățirea studiilor la distanță?

Rezultatele cercetării

Respondent 1: Student/Cursul 1
• General
1. Ce parere aveți despre studiile la distanță?
" Rea. Puțini profesori iau învățământul de la distanță în serios iar temele pe acasă sunt foarte
multe. Majoritatea avem familiile acasă și e gălăgie. E greu de făcut temele fără ajutorul altor
colegi. Pe internet e mai greu de comunicat eficient."
2. De cît timp sunteți implicat in invațămîntul la distanță?
"De când carantina s-a început."
3. Care este cauza inceperii a studiilor la distanță?
"Carantina."

• Avantaje si dezavanataje
1. Care sunt principalele probleme intîlnite in timpul invățămîntului la distanță?
"Neimplicarea profesorilor. Gălăgia acasă. Studiatul acasă în condiții de cămin (în aceeași
cameră și mă odihnesc, și dorm, și lucrez, și învăț, și mă antrenez, și mănânc etc.), e greu de
concentrat. Lipsa colegilor."
2. Care sunt avantajele invațamantului la distantă?
"Prezentarile powerpoint sunt mai clare deoarece profesorii pot desena pe ecran în orice moment
si deasemena lecțiile se pot înregistra."

• Propria experiență
1. Cît timp oferiți zilnic pentru studiile la domiciliu?
"2-4 ore."
2. Ce abilitați noi ați căpătat in timpul invațămîntului online?
"Niciuna."
3. Ce platforme utilizați pentru studiile online?

9
"Microsoft Teams."
4. Ce experiență ați acumulat in aceasta perioadă ?
"Niciuna."

• Sfaturi si propuneri
1. Ce modificări doriți să aduceți pentru inbunătățirea studiilor la distanță?
"Studiile la distanță sunt eficiente în foarte puține cazuri, iar lipsa unui anturaj fizic cu profesori
și colegi e indispensabil învățăturii."

Comentariu:
Studentul respectiv nu reacționeaza pozitiv și nu este mulțumit cu învățământul la distanță.
Acesta nu a căpătat noi experiențe în urma lecțiilor online și nu are interes pentru acestea.

Respondent 2: Elev clasa 10


 General
1. Ce parere aveți despre studiile la distanță?
"Sunt de părere că studiile la distanță nu sunt așa de eficiente și nu e posibil de
relatat toată informația timp de 40-45Minute."
2. De cît timp sunteți implicat in invațămîntul la distanță?
"După 1 saptămână de la începutul carantinei."
3. Care este cauza inceperii a studiilor la distanță?
"Decizia ministerului de învățământ și cunoașterea unor teme noi."
 Avantaje si dezavanataje
1. Care sunt principalele probleme intîlnite in timpul invățămîntului la distanță?
"Probleme cu internetul.Predarea temelor pe acasă de 2 ori mai mult."
2. Care sunt avantajele invațamantului la distantă?
"Nu sunt."
 Propria experiență
1. Cît timp oferiți zilnic pentru studiile la domiciliu?
"De la 9:00 până la 15:00 (6 ore)"
2. Ce abilitați noi ați căpătat in timpul invațămîntului online?
"Să ascult mai bine."
3. Ce platforme utilizați pentru studiile online?
"Zoom și Discord."
4. Ce experiență ați acumulat in aceasta perioadă ?
"Studierea de sine-statator a materialului nou propus de către profesor."
 Sfaturi si propuneri
1. Ce modificări doriți să aduceți pentru inbunătățirea studiilor la distanță?
"Dezvoltarea platformei care ofera UTM, de stiudiu liber și la alegere."

Comentariu:
Elevul este de părere că studiul la distanță nu este suficient pentru a asimila toate cunoștințele
propuse de Ministerul Educației în curiculă. Totușă elevul a căpătat abilități noi și probabil în
urma învățământului online, el a devenit mai independent în domeniul educațional.

10
Respondent 3: Elev clasa 2
 General
1. Ce parere aveți despre studiile la distanță?
"Parere buna."
2. De cît timp sunteți implicat in invațămîntul la distanță?
"2 luni."
3. Care este cauza inceperii a studiilor la distanță?
"Carantina."
 Avantaje si dezavanataje
1. Care sunt principalele probleme intîlnite in timpul invățămîntului la distanță?
"Conectare proasta."
2. Care sunt avantajele invațamantului la distantă?
"Invat, am mai mult timp liber, nu cheltui bani si timp pentru transport."
 Propria experiență
1. Cît timp oferiți zilnic pentru studiile la domiciliu?
"45min-2h."
2. Ce abilitați noi ați căpătat in timpul invațămîntului online?
"Am invatat sa ma folosesc mai bine de calculator."
3. Ce platforme utilizați pentru studiile online?
"Zoom, Viber."
4. Ce experiență ați acumulat in aceasta perioadă ?
"Sunt mai responsabil, cunosc mai multe."
 Sfaturi si propuneri
1. Ce modificări doriți să aduceți pentru inbunătățirea studiilor la distanță?
"Orele sa se petreaca prin intermediul platformelor in care toti pot aprinde
camerele."

Comentariu:
Copilul nu este foarte agitat în urma situației referitor carantinei, consideră că studiile la distanță
sunt efective, însă această metoda de educare are unele anumite lacune pe care le menționează.
Lectiile online îl învață să fie mai responsabil și acest lucru este cel mai important.

Respondent 4: Eleva clasa 10


 General
4. Ce parere aveți despre studiile la distanță?
"Parere buna."
5. De cît timp sunteți implicat in invațămîntul la distanță?
"De la inceputul carantinei."
6. Care este cauza inceperii a studiilor la distanță?
"Epidemia COVID-19."
 Avantaje si dezavanataje
3. Care sunt principalele probleme intîlnite in timpul invățămîntului la distanță?
"Iresponsabilitatea elevilor."
4. Care sunt avantajele invațamantului la distantă?
"Posibilitatea alegerii orelor comode de invatat."
 Propria experiență
11
5. Cît timp oferiți zilnic pentru studiile la domiciliu?
"4-5h."
6. Ce abilitați noi ați căpătat in timpul invațămîntului online?
"Responsabilitate, organizare."
7. Ce platforme utilizați pentru studiile online?
"Messenger, Zoom."
8. Ce experiență ați acumulat in aceasta perioadă ?
"Comunicare mai deschisa cu profesorii."
 Sfaturi si propuneri
2. Ce modificări doriți să aduceți pentru inbunătățirea studiilor la distanță?
"Multumita de ceea ce este, nu as schimba nimic."

Comentariu:
Eleva este multumiță de predarea online însă înțelege că nu pentru toți elevii această metodă este
aplicabilă, menționează că problema iresponsabilității elevilor este una dintre cele mai
principale. Școlara este de opinia că elevii ar trebui să se supună sistemului și nu vice-versa.

Respondent5: Student/Cursul 2
 General
1. Ce parere aveți despre studiile la distanță?
"In opinia mea e cam slabut."
2. De cît timp sunteți implicat in invațămîntul la distanță?
"2 luni"
3. Care este cauza inceperii a studiilor la distanță?
"pandemia COVID-19, care face imposibila prezenta fizica la ore"

 Avantaje si dezavanataje
1. Care sunt principalele probleme intîlnite in timpul invățămîntului la distanță?
"legatura cu unii profesori care nu stiu sa se foloseasca de tehnologiile moderne"
2. Care sunt avantajele invațamantului la distantă?
"ca stai acasa, nu la camin"

 Propria experiență
1. Cît timp oferiți zilnic pentru studiile la domiciliu?
"2-3h"
2. Ce abilitați noi ați căpătat in timpul invațămîntului online?
"time management"
3. Ce platforme utilizați pentru studiile online?
"ZOOM, Skype, Facebook, WhatApp, Messenger"
4. Ce experiență ați acumulat in aceasta perioadă ?
"In aceasta perioada am acumulat o experienta noua - de a invata la distanta"

 Sfaturi si propuneri

12
1. Ce modificări doriți să aduceți pentru inbunătățirea studiilor la distanță?
”instruirea profesorilor, care nu stiu sa se foloseasca de tehnologiile moderne
pentru a putea face lectii online.”

Comentariu:
Respondentul nu are nici o opinie negativă, cât și pozitivă asupra problemei învățământului la
distanță. El consideră că statul nostru nu este încă pregătit pentru așa o situație spontană
(COVID-19). Cadrele didactice sunt în urma tehnologiilor și progresului.

Respondent 6: Eleva clasa 11


 General
1. Ce parere aveți despre studiile la distanță?
"Metodă eficientă de a recupera temele."
2. De cît timp sunteți implicat in invațămîntul la distanță?
"Aproximativ 2 luni."
3. Care este cauza inceperii a studiilor la distanță?
"Anunțarea stării de carantină."

 Avantaje si dezavanataje
1. Care sunt principalele probleme intîlnite in timpul invățămîntului la distanță?
"Conexiunea slabă la internet, dificultăți la asimilarea temelor din cauza
contactului limitat cu profesorul."
2. Care sunt avantajele invațamantului la distantă?
"Învățarea într-un anturaj mai confortabil."

 Propria experiență
1. Cît timp oferiți zilnic pentru studiile la domiciliu?
"Aproape toată ziua."
2. Ce abilitați noi ați căpătat in timpul invațămîntului online?
"Adaptarea mai rapidă la diferite platforme si la noi metode de predare a temei."
3. Ce platforme utilizați pentru studiile online?
"Zoom, Viber, Messenger, Classroom, Discord"
4. Ce experiență ați acumulat in aceasta perioadă ?
"Responsabilizare în ceea ce ține de predarea temelor la timp și studiu individual
mai aprofundat."

 Sfaturi si propuneri
1. Ce modificări doriți să aduceți pentru imbunătățirea studiilor la distanță?
"Îmbunătățirea conexiunii la internet, reducerea volumului de lucru la temele
pentru acasă."
Comentariu:
13
Eleva este de opinia că învățământul la distanță, cu toate lacunele pe care le are, este o metodă
eficientă. Totuși aceasta consideră contactul limitat cu profesorul o problemă majoră.

Respondent 7: Elev clasa 12


 General
1. Ce parere aveți despre studiile la distanță?
2. De cît timp sunteți implicat in invațămîntul la distanță?
3. Care este cauza inceperii a studiilor la distanță?

 Avantaje si dezavanataje
1. Care sunt principalele probleme intîlnite in timpul invățămîntului la distanță?
2. Care sunt avantajele invațamantului la distantă?

 Propria experiență
1. Cît timp oferiți zilnic pentru studiile la domiciliu?
2. Ce abilitați noi ați căpătat in timpul invațămîntului online?
3. Ce platforme utilizați pentru studiile online?
4. Ce experiență ați acumulat in aceasta perioadă ?

 Sfaturi si propuneri
1. Ce modificări doriți să aduceți pentru inbunătățirea studiilor la distanță?

RASPUNSURI

a. " Nu am mai intalnit o metoda de invatamant mai nereusita ca aceasta."


b. "Cateva luni deja."
c. "Din cauza pandemiei, logic."
a. "Predarea temelor ineficient si indiferenata tuturor, cat si a elevilor atat si a
profesorilor."
b. "Pentru mine nu este nici un avantaj, doar nu cheltui timpul si banii pentru a
ajunge la institutia de invatamant."
c. "Cate 4-8 ore"
d. "Sa asculti profesorul in timp ce te ocupi cu altceva."
e. "Zoom, webex meet, classroom, edpuzzel, Word."
f. "Sa dorm toata ziua."
4.1"Sa fie inteles elevul, mai putine teme pentru acasa."

Comentariu:
Respondentul reacționează negativ, dar totodată și indiferent asupra problemei învățământului la
distanță. Acesta menționează că lecțiile online sunt cele mai nereușite metode de predare. În
opinia lui, consideră că toți sunt indiferenți, atât elevii cât și profesorii, însă această viziune nu se
răsfrânge asupra realității. Să fi fost toți indiferenți, nu aveau loc lecțiile online.

Respondent 8: Eleva clasa 12


14
 General
1. Ce parere aveți despre studiile la distanță?
"Am o părere neutră, cred că pentru Republica Moldova decurge destul de bine și
organizat."
2. De cît timp sunteți implicat in invațămîntul la distanță?
"De cand a inceput carantina."
3. Care este cauza inceperii a studiilor la distanță?
"Inchiderea scolilor din cauza virusului."

 Avantaje si dezavanataje
1. Care sunt principalele probleme intîlnite in timpul invățămîntului la distanță?
"Deseori sau profesorii sau elevii nu au toate resursele pentru a participa."
2. Care sunt avantajele invațamantului la distantă?
"Profesorii invață metode noi de predare pe care le vor putea pune in aplicare chiar si
dupa ce se termina invatamantul la distanta."

 Propria experiență
1. Cît timp oferiți zilnic pentru studiile la domiciliu?
"Aproximativ 6 ore."
2. Ce abilitați noi ați căpătat in timpul invațămîntului online?
"Am capatat abilitatea de a lucra singura fara ghidare la multe din lectii."
3. Ce platforme utilizați pentru studiile online?
"Zoom, Messenger, Viber si Discord."
4. Ce experiență ați acumulat in aceasta perioadă ?
"Sincera sa fiu, am acumulat mai putina experienta decat acumulez in mod normal la
scoala."

 Sfaturi si propuneri
1. Ce modificări doriți să aduceți pentru inbunătățirea studiilor la distanță?
"Cred ca profesorii in loc sa predea orele doar dau foarte mult de lucru elevilor pana
le intra in cap, ar fi bine daca s-ar schimba acest lucru, si pentru ca acum avem acces
nelimitat la internet am putea invata mai interactiv si cu mai multe exemple."

Comentariu:
Eleva consideră învățământul la distanță o metodă aplicabilă pentru țara noastră, însă vede niște
bariere pe care sistemul nostru educațional degradat (comparativ cu alte țări) nu le poate trece.
Respectiv este de opinia că persoanele care nu doresc să învețe vor găsi mereu probleme, cât de
nesemnificative nu ar fi.

Respondent 9: Eleva clasa 11


 General
1. Ce parere aveți despre studiile la distanță?
"După părerea mea învățământul la distanță nu este atât de convenabil, deoarece sunt multe
obiecte școlare care sunt greu de asimilat prin ecranul calculatorului, nu este mereu comod să
stai ore în șir în fața lui și cantitatea temelor pentru acasă s-a mărit considerabil."
15
2. De cît timp sunteți implicat in invațămîntul la distanță?
"Sunt implicată în învățământul la distanță de la începutul organizării acestuia în școala mea."
3. Care este cauza inceperii a studiilor la distanță?
"Epidemia din cauza COVID-19 și frica de infectare posibilă cu acest virus în școală."

 Avantaje si dezavanataje
1. Care sunt principalele probleme intîlnite in timpul invățămîntului la distanță?
"1.Nu mereu se primește să fii la timp pentru lecție, deoarece fiind acasă pot apărea unele
necesități casnice. 2. Uneori sunt probleme cu internetul, conexiunea, rețeaua, de toate se
întâmplă. 3. Este greu de însușit materia, la școală era greu, dar acum uneori e chiar imposibil. 4.
Cantitatea temelor pentru acasă s-a mărit considerabil și timpul cheltuit pentru îndeplinirea
tuturor a ajuns la o zi întreagă."
2. Care sunt avantajele invațamantului la distantă?
"Personal am început să lucrez și să însușesc așa programe ca Word, PowerPoint."
 Propria experiență
1. Cît timp oferiți zilnic pentru studiile la domiciliu?
"Toată ziua"
2. Ce abilitați noi ați căpătat in timpul invațămîntului online?
"Lucrul cu programe noi de învățământ"
3. Ce platforme utilizați pentru studiile online?
"Classroom, Zoom, Discord (mai înainte, după am trecut total la Zoom)"
4. Ce experiență ați acumulat in aceasta perioadă ?
"Lucrul mai intens cu calculatorul și programele de studiu online, însușirea noilor platforme de
lucru online"

 Sfaturi si propuneri
1. Ce modificări doriți să aduceți pentru îmbunătățirea studiilor la distanță?
"Posibil o platformă mai puternică care ar putea rezista lucrului constant online. Ar trebui
pentru fiecare clasă fie mai multe ore online pe un site, pentru unele teme care se însușesc
mai greu sau nu din prima (matematica (trigonometrie, logaritmi), chimia, fizica, limba
română, limbile străine(engleza, spaniola, germana, franceza)"

Comentariu:
Respondentul consideră că elevii depun efort maxim în timp ce profesorii depun efort minim,
propun tone de teme pentru acasă și predau superficial. Totuși lecțiile online au o influență
pozitivă asupra acestei eleve, deoarece a început să utilizeze programele Microsoft și platformele
pentru studiere la distanță.

Respondent 10: Profesor liceu


 General
1. Ce parere aveți despre studiile la distanță?
"Sunt de parerea ca studiile la distanta reprezinta o metoda rezonabila pentru
situatia in care suntem acum."
2. De cît timp sunteți implicat in invațămîntul la distanță?
"Aproximativ 2 luni."

16
3. Care este cauza inceperii a studiilor la distanță?
"Situatia cu privire la COVID-19."
 Avantaje si dezavanataje
1. Care sunt principalele probleme intîlnite in timpul invățămîntului la distanță?
"Lucrul triplat la acelasi salariu, iresponsabilitatea elevilor, spectrul ingust de
programe si platforme de studiu acceptate de institutia noastra si multe altele."
2. Care sunt avantajele invațamantului la distantă?
"Practic nu sunt."
 Propria experiență
1. Cît timp oferiți zilnic pentru studiile la domiciliu?
"24/7."
2. Ce abilitați noi ați căpătat in timpul invațămîntului online?
"Am invatat sa ma folosesc mai bine de calculator."
3. Ce platforme utilizați pentru studiile online?
"Zoom, Viber, Messenger, WhatsApp, Google Classroom"
4. Ce experiență ați acumulat in aceasta perioadă ?
"Experienta in domeniul tehnologiilor informationale si multe altele."
 Sfaturi si propuneri
1. Ce modificări doriți să aduceți pentru inbunătățirea studiilor la distanță?
" Modificari in organizarea administrativa a institutiilor de invatamant, modificari
in metodele de predare, marirea salariilor (pentru efortul depus, acestea sunt
mizere) si multe alte modificari.

Comentariu :
Profesorul este de părere că studierea la distanță nu reprezinta ceva supranatural și
imposibil, ba chiar este cea mai rezonabilă metodă de predare în situația de carantină.
Sigur că sunt și multe puncte discutabile ce priveste realizarea acestei inițiative.

Concluzii și recomandări
17
În perioada de transformări pe care o trăim este dificil să se asigure o direcție clară privind
utilizarea tehnologiilor în educație și, în special, în implementarea învățământului la distanță. Se
depun eforturi comune în vederea consolidării poziției și rolului acestui tip de învățământ prin
implementarea proiectelor cu parteneri europeni, prin acordarea sprijinului și implicarea activă a
colegilor din Republica Moldova. Este construită baza, dar pentru a înregistra succese trebuie
continuată dezvoltarea atât a infrastructurii necesare, cât și a personalului calificat, competitiv
care să poată demonstra performanțe atât la nivel național, cât și internațional.
Ce ține de realizarea în practică a tuturor metodelor și soluțiilor propuse de organele
educaționale, nemulțumiți sunt mult mai mulți decât cei care s-au adaptat la condițiile respective,
ca dovadă sunt interviurile anonime prezentate anterior.

Ce ține de recomandări, putem propune :

1. Crearea unei rețele digitale inter-universitare în Moldova;


2. Modernizarea învățământului superior în R. Moldova prin actualizarea metodelor de predare
folosind învățământul la distanță.
3. Familiarizarea profesorilor și studenților din țara noastră cu metode de învățare electronică.
4. Crearea structurilor funcționale specializate.
5. Pregătirea profesorilor din R. Moldova împreună cu Grupul de lucru comun RM-UE pentru
elaborarea cursurilor online. Aceștia vor identifica și dezvolta lecții de bază online și de
specialitate în domenii specifice. Ei vor elabora noi materiale colective de învățare.
6. Elaborarea unui rezumat și verificarea utilizării adecvate a metodelor în legătură cu cerințele
de formare pentru studenții care lucrează. Estimarea costului funcționării platformei pe termen
lung.

18
Bibliografie

1. STUDII LA DISTANŢĂ – O NOUĂ PERSPECTIVĂ A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ÎN


REPUBLICA MOLDOVA https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Studii%20la
%20distanta_o%20noua%20perspectiva%20a%20invatamintului%20in%20RM.pdf
2. https://tribunainvatamantului.ro/2020/04/13/invatare-online-sau-invatare-la-distanta/
3. https://www.greelane.com/ro/resurse/pentru-elevii-%C8%99i-p%C4%83rin
%C8%9Bii/synchronous-distance-learning-asynchronous-distance-learning-1097959/
4. https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordin_mecc_metodologia_invatamant_distanta.pdf?
fbclid=IwAR34rYKyQLpQrKbgKvdLXBbMzhzxNexex26ixYelUtD5Nu-8WaHNZkRS04M
5. Site-ul official Ministerul Educație, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova
www.mecc.gov.md
6. https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/coronavirus-online-learning-resources/eu-
funded-projects_ro

19