Sunteți pe pagina 1din 7

Seminar nr 9

Următorul punct la referat va fi efectuarea Analizei SWOT pentru zona


aleasă.
Pentru a putea realiza obiectivul aveți două modele de lucru.

Analiza Swot

Analiza Swot este o metodă care se utilizează la scară largă în studierea


fezabilității diferitelor sisteme și permite realizarea de planuri de dezvoltare
rezultate prin punerea în balanță a tuturor alternativelor posibile. Pentru realizarea
unei examinări rapide asupra potențialului de dezvoltare a unui teritoriu, utilizarea
analizei Swot este cea mai potrivită, deoarece determină adoptarea deciziilor
corecte și planificarea eficientă.
Denumirea SWOT provine de la inițialele următoarelor cuvinte englezești:
Strengths – reprezintă resursele și avantajele de care dispune o zonă
indiferent unde este localizată, elemente care pot duce la reușita desfășurării
activității de agroturism (PUNCTE TARI);
Weaknesses – sunt elementele care pot împiedica buna desfășurare a
activității de agroturism în zonă (PUNCTE SLABE);
Opportunities – reprezintă oportunitățile care pot determina dezvoltarea
agroturismului (OPORTUNITĂȚI);
Threats – se referă la aspectele negative care amenință desfășurarea
activităților agroturistice sau care pot apărea în urma unui management ineficient al
resurselor din zonă (AMENINȚĂRI);
În funcție de preponderența acestora, se poate identifica starea sistemului
analizat precum și capacitatea sa de dezvoltare ulterioară, mai ales în vederea
atingerii unui anumit obiectiv.
Exemplu de lucru 1

Analiza SWOT cu privire la dezvoltarea agroturismului în comuna


Tătăruși din zona Pașcani –
Analiza SWOT a comunei Tătăruși urmărește stabilirea aspectelor care
influențează desfășurarea agroturismului în zonă.

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE


-climă temperat continentală favorabilă -absența structurilor de cazare a
practicării agroturismului pe tot turiștilor;
parcursul anului; -numărul redus de gospodării rurale
-poziție geografică avantajoasă, în zona dotate corespunzător, care să
municipiului Pașcani, care este un permită desfășurarea activităților de
important nod feroviar și rutier; agroturism;
-existența resurselor naturale: păduri, -sisteme de informare și semnalizare
rezervația forestieră ”Pădurea turistică inexistente sau insuficient
Tătăruși”, parcul amenajat în centrul dezvoltate;
comunei; -lipsa unor centre locale de
-peisaje deosebite; informare turistică;
-zone de recreere;
-câștiguri nemotivante pentru
-existența resurselor turistice antropice atragerea și reținerea populației în
(cele 5 biserici din comună și a zonele rurale;
Muzeului Etnografic); -lipsa cunoștințelor minime de
-tradițiile și obiceiurile din zonă, care management turistic și agroturistic;
sunt bine conservate; -infrastructură de agrement slab
-bucătărie tradițională și specialități dezvoltată;
regionale;
-lipsa personalului specializat la
-ospitalitatea specifică moldovenilor;
nivelul structurilor de primire
-existența mijloacelor de transport ce turistice;
ușurează accesul către comuna Tătăruși
(microbuze directe din Pașcani, Iași);
-existența unor activități și manifestări
culturale ce atrag turiștii în zonă;
-creșterea interesului turiștilor pentru
activitatea de agroturism;
-starea bună a drumurilor;
-interesul Administrației Locale față de
dezvoltarea agroturistică a localității
(participarea reprezentanților localității
la Târgurile de Turism de la București);
-poluare redusă;
OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI
-valorificarea resurselor antropice prin -pierderea tradițiilor;
semnalizare corespunzătoare și -instabilitate legislativă;
promovare;
-acordarea de facilități pentru -orientarea fluxului de turiști către
amenajarea pensiunilor și fermelor centre turistice din apropiere (Iași,
agroturistice; programe de dezvoltare Botoșani, Neamț);
rurală; -nerespectarea principiilor
-înființarea în zonă a unor centre de dezvoltării durabile în amenajarea
informare turistică; agroturistică a teritoriului;
-introducerea în circuitele turistice a -lipsa susținerii tehnice și financiare
rezervațiilor naturale din zonă; din partea statului pentru
-înființarea de structuri de primire a dezvoltarea agroturistică a comunei;
turiștilor conform standardelor -lipsa experienței în domeniul
europene; agroturismului;
-realizarea de proiecte de dezvoltare -apariția și manifestarea unor
zonală în vederea atragerii de fonduri dezastre naturale: secete, inundații,
europene; alunecări de teren;
-promovarea turistică și agroturistică a -depopularea localităților și a
comunei Tătăruși la nivel județean, comunităților rurale (emigrarea
regional și național; localnicilor);
-dezvoltarea și promovarea de programe -infrastructura de utilități (apă,
turistice în domeniul turismului rural: canalizare,
bucătăria tradițională cu produse
alimentare ecologice, asistarea la management al deșeurilor) slab
obiceiuri și tradiții, practicarea vechilor dezvoltată;
meșteșuguri; -nivel redus de conștientizare – la
-introducerea de cursuri cu profil turistic nivelul populației locale, a
și agroturistic în școli; efectuarea unor oportunității pe care o reprezintă
cursuri de formare în domeniul turismul rural și agroturismul.
managementului turistic și agroturistic;
-includerea zonei în ofertele unei agenții
de turism;
-creșterea numărului de turiști care
preferă agroturismul;
-producția și valorificarea produselor
naturale ecologice obținute în zonă;
În urma studiului monografic și a analizei SWOT se poate concluziona faptul
că localitatea Tătăruși este o zonă favorabilă dezvoltării activităților agroturistice.
Cadrul natural în care este amplasată comuna, manifestările culturale și
tradițiile locului recomandă localitatea proiectelor de dezvoltare turistică.
Comuna este înconjurată din toate părțile de pădure, iar în partea de sud se
găsește Rezervația forestieră Tătăruși, care reprezintă locul perfect de relaxare și
încărcare cu energie.
Festivalurile organizate anual oferă turiștilor ocazia de a cunoaște cultura
locală, iar implementarea formelor de turism rural și agroturism în această zonă va
permite observarea îndeaproape al modului de viață al sătenilor și chiar participarea
la activitățile gospodărești.
Pentru desfășurarea corespunzătoare a activităților de agroturism, sunt
necesare luarea unor măsuri de îmbunătățire a infrastructurii turistice, precum:
amenajarea unui centru de informare turistică, formarea în domeniu a localnicilor
dispuși să participe la formarea produsului agroturistic, amenajarea agroturistică
eficientă a zonei.

Exemplul 2
Dezvoltarea agroturismului în zona Valea Trotușului
– Analiza SWOT

Analiza SWOT stabilește incidența factorilor ce caracterizează Valea


Trotușului și are un rol hotărâtor în devoltarea activă a zonei. Astfel, dacă se face
referire, atât la punctele forte, cât și la minusurile existente, avem următoarea
caracterizare a zonei.

4
Analiza SWOT a zonei Valea Trotușului

Puncte tari Puncte slabe


- Poziţia geografică; - Inexistenţa unei strategii de atragere
- Fondul forestier şi cinegetic a investiţiilor şi a potenţialilor
remarcabil al zonei; investitori;
- Ritm accelerat de scădere a
- Calitatea deosebită a solului, populaţiei active;
majoritatea suprafeţelor fiind curate,
cu nivele scăzute de toxicitate; - Pregătirea insuficientă a resurselor
- Potenţialul turistic al zonei (prezenţa umane în servicii (ex. Turism);
celor mai vechi izvoare atestate - Productivitatea scăzută a domeniilor
documentar, facilităţi balneo- hoteluri - restaurante, tranzacţii
climaterice, turism de sănătate); imobiliare/servicii pentru
- Potenţial foarte atractiv al cadrului întreprinderi şi industrie extractivă,
natural; pe plan regional şi national şi un
ritm de creştere a productivităţii
- Obiectivele culturale deosebite; muncii mai lent decât cel regional şi
- Zonă cultural – religioasă; naţional;
- Starea precară a infrastructurii de
- Posibilitatea atragerii transport în
turiştilor în toate

anotimpurile, datorită avantajelor general (locul 4 în regiune ca


climatice. densitate a drumurilor şi locul 3 ca
pondere a drumurilor modernizate în
total) şi a căilor de acces către
Transilvania;
- Starea utilităţilor publice în zonele
de interes turistic;
- Prezența restrânsă a activităţilor
economice în
spaţiul rural.
Oportunităţi Ameninţări
- Valorificarea poziţiei geografice, a - Accentuarea crizei economice, ce ar
extinderii şi stării relativ bune a putea continua contracţia sectoarelor
infrastructurii de transport; construcţii, comerţ şi servicii
- Dezvoltarea produselor ecologice şi - Scăderea fondului forestier şi
tradiţionale, a unor branduri cinegetic şi declinul industriei
alimentare locale (Brânză în coajă de lemnului ca o consecinţă a
brad, Dulceaţă de Asău), şi defrişărilor masive realizate ilegal;
sprijinirea marketingului acestor - Concurența turistică a judeţelor
5
produse; vecine, Neamţ, Iaşi şi Suceava, ce ar
- Dezvoltarea industriei alimentare/de putea diminua atractivitatea judeţului
procesare a cărnii şi produselor de Bacău;
pasăre, caprine şi porc; - Imaginea nefavorabilă a României în
- Stimularea industriei de procesare a străinătate, prejudecăţile care încă
fructelor şi legumelor; persistă;
- Stimularea turismului ecologic şi a - Utilizarea ineficientă a unor fonduri
agroturismului; destinate dezvoltării turismului local;
- Dezvoltarea turismului prin - Exodul forţei de muncă şi fluctuaţia
modernizarea infrastructurii de personalului din sectorul turistic;
transport şi integrarea zonei într-un - Starea precară a drumurilor din
circuit turistic; zonă;
- Modernizarea infrastructurii de - Costul ridicat al investiţiilor pentru o
agrement, crearea unei noi oferte de infrastructură turistică de calitate;
agrement şi implicit creşterea
sezonalităţii turistice prin realizarea - Exploatarea în prea mică măsură a
investiţiei; potenţialului turistic, implicarea
- Promovarea zonelor turistice redusă a agenţiilor de turism în
existente şi crearea de noi zone de promovarea potenţialului turistic.
interes turistic;
- Promovarea festivalurilor şi a
activitatiilor culturale din zonă;
- Valorificarea superioară a
potenţialului turistic împreună cu
salba de lacuri, amenajarea unor zone
de agrement, înfrumuseţarea
imaginii
- zonei etc.

(http://www.gal-valea-trotusului.ro/fisiere/pagini_fisiere/PDL_INITIAL.pdf)

În urma studiului monografic și a analizei SWOT se poate concluziona faptul


că zona Valea Trotușului este o zonă prielnică dezvoltării activităților de agroturism.
Din punctul de vedere al potențialului turistic natural, zona Văii Trotușului
dispune de un patrimoniu natural de o deosebită însemnătate, având zone întinse
împădurite, cât și un capital natural din punct de vedere al genofondului, peisajului,
biodiversității, resurselor de apă, surselor de energie alternativă, al solurilor de
calitate, etc.
6
Poziționarea geografică strategică pe artere rutiere importante, și în apropierea
unor orașe bine dezvoltate are un impact favorabil asupra dezvoltării turismului și a
ramurilor industriei. Totodată tendința populației din orașe de a se întoarce în zonele
rurale de proveniență, precum și tendința celor plecați la muncă în străinătate de a se
întoarce pentru a-și crea un viitor în localitatea de origine, utilizând capitalul
financiar și experiența dobândită în afara țării, duce la îmbunătăţirea cunoştinţelor și
competenţelor necesare pentru diversificarea și dezvoltarea economiei rurale,
îmbunătățirea serviciilor și ridicarea calităţii vieţii.
Pentru a duce la scăderea acestor factori, ar trebui să existe preocupari la nivel
național pentru stimularea turismului în zona Văii Trotușului, mai ales a turismului
rural și ecoturismului, precum și existența programelor și posibilităților de finanțare
pentru construirea/dezvoltarea și modernizarea infrastructurii turistice, dar și pentru
promovarea zonelor în scop turistic, precum și să se acorde un interesul crescut
pentru turismul cultural religios, care este bine reprezentat în zonă prin existența a
numeroase lăcașe de cult.

S-ar putea să vă placă și