Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DE LECŢIE

Propunător:
Data:
Unitatea de învăţământ:
Clasa : a V-a
Disciplina: Religie ortodoxă
Unitatea de învățare : Viața omului cu Dumnezeu
Subiectul lecţiei: Lecție de recapitulare, consolidare, evaluare – Viața omului cu Dumnezeu
Tipul lecţiei: recapitulare, consolidare, evaluare
Durata: 50 minute
Competențe generale :
1. Utilizarea conceptelor specifice religiei proprii, în conexiune cu diferite manifestă ri ale credinței
2. Manifestarea unui comportament moral, în viața personală şi în societate, în acord cu valorile religioase
3. Raportarea experiențelor din viața de zi cu zi la principiile religioase, cu respectarea identită ții şi diversită ții religioase
Competențe specifice
La sfâ rșitul lecției, elevii vor fi capabili să  :
C1 : enunțe rolului personalită ților din Vechiul Testament în devenirea umanită ții/istoria mâ ntuirii
C2 : identifice unele reguli de comportament moral-religios din diferite contexte de viață , din perspectiva unor criterii date (Decalog)
C3 : evidențieze câ teva elemente definitorii ale propriei identită ți religioase
Strategia didactică:
1. Metode şi procedee: evaluarea orală , jocul didactic, explicația, conversația;
2. Mijloace de învăţământ: laptop, videoproiector ;
3. Forme de organizare a activităţii elevilor: frontal, pe grupe ;
Bibliografie: 1. Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura IBMBOR, Bucureşti, 1982.
2. Pr. Prof. Sebastian Şebu (coord.), Metodica predării religiei, Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2000.
3. https://www.flippity.net/qs.php?k=1SzNcuwnWRAppjnA4tVLo6kPoQKf3g6-Zge9D7bwneJ8
4. https://learningapps.org/view14282464

1
Nr. ETAPELE C. METODE MIJLOACE FORME DE EVALUARE
crt. LECȚIEI D. ORGANI-
ACTIVITATEA DIDACTICĂ ZARE

1. Moment 2’ Salutul de început, verific dacă toți elevii au intrat pe link-ul Frontal
organizatoric pentru lecție. Invit un elev să rostească rugăciunea.

2. Captarea 10’ Prezint un material Power Point care cuprinde o trecere în revistă a
atenției conținuturilor din unitatea de învă țare “Viața omului cu Dumnezeu”.

Prezentarea Anunț elevii de faptul că vor participa la o lecție de


și explicarea recapitulare/sistematizare/evaluare interactivă , bazată în mod
2. cerințelor 2 evaluarea orală , cu privire la conținuturile cuprinse în unitate de Explicația Frontal
învă țare.
Accesez link-ul cu jocul didactic propus și prezint elevilor regulile
acestuia, iar apoi îi împart în echipele de lucru.
3. Rezolvarea C1, Elevii grupați în echipe, ră spund cerințelor. Punctajul se acordă în mod Evaluarea Laptop, Pe grupe Observare
pe grupe C2, automat. Echipa cu cele mai bune ră spunsuri câ știgă concursul. Se orală video- sistematică
C3 30’ accentuează ideea că acest joc nu este o competiție, ci un mod proiector
interactiv de recapitulare a cunoștințelor. Dacă timpul o va permite,
vom efectua și alte exerciții.

5. Concluzii. 4 Ofer elevilor aprecieri verbale, precum și sugestii remediale pentru Conversația Frontal Aprecieri
Recomandă ri performanțe crescute pe viitor. verbale

6. Încheierea 2 Rugă ciunea de final. Îndemnuri pentru participarea la Canonul cel Mare Frontal
activită ții al Sfâ ntului Andrei Criteanul din această să ptă mâ nă , post, Spovedanie
și primirea Sfintelor Taine.

2
3
C.1

C.3

C.3

C.1

C.1 C.3

C. 2

C.1

Exemple de
C. 2 Jocul didactic online afișat
competențe
elevilor
de atins
C.3

4
Regulament
• Fiecare elev primește un numă r corespunză tor echipei în care va fi repartizat.
• Se formează echipele în ordine alfabetică a numelor.
• Jocul începe. Echipele au la dispoziție 15 secunde să se sfă tuiască, să citească întrebarea și să ofere ră spunsul.
• Nu au dreptul să ră spundă elevi din altă grupă , decâ t atunci câ nd le vine râ ndul.
• Întrebă rile de 100 de puncte sunt cele mai ușoare, iar cele de 500 de puncte sunt cele mai dificile.
• NU EXISTĂ CÂ Ș TIGĂ TORI SAU PIERZĂ TORI, CI DOAR PARTICIPANȚ I!

S-ar putea să vă placă și