Sunteți pe pagina 1din 5

REGULAMENT

PROIECT EDUCAȚIONAL JUDEȚEAN


“DACĂ NOI AM FI PLANETA ALBASTRĂ”
EDIȚIA a VI-a – 2020– 2021

INFORMAŢII DESPRE PROIECT


Titlul proiectului:,,DACĂ NOI AM FI PLANETA ALBASTRĂ”
Concursul are două secțiuni cu tema : " Putem salva Planeta Albastră!"
Secțiunea A – «Referate» - participare indirectă (cadre didactice)-online
Sectiunea B –«Creaţie literară»-compuneri, poezii- participare indirectă (elevi)-online
Loc de desfășurare: Liceul Tehnologic Anghel Saligny, Fetești
Număr participanţi la proiect: toate școlile din județ /țară
REZUMATUL PROIECTULUI
Beneficiarii direcţi şi indirecţi: părinți, elevi si cadre didactice din județ și din județele partenere.
Activităţi propuse, în ordinea în care se vor desfăşura;
I Etapa de proiectare și popularizare: proiectarea acordului de parteneriat educaţional, încheierea
acordurilor de parteneriat, popularizarea acestuia: octombrie 2020 - Ianuarie 2021
II- Etapa de desfăşurare: derularea activităţilor: 01 Februarie 2021 –31 Martie 2021
III- Etapa de selecție şi jurizare :01 Aprilie – 15 Aprilie 2021
IV-Etapa de acordare si trimitere a diplomelor și adeverințelor: 16 Aprilie – 15 Mai 2021
A. Secţiunea Referate - maxim o lucrare, cu temă ecologică.
REDACTAREA LUCRĂRILOR – secţiunea cadre didactice
 se va face pe format A4, la un rând cu margini egale de 20 mm (text aliniat ,,justified”),
Times New Roman 12 Bold, conţinând semnele diacritice;
 titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman 14 Bold), centrat;
 la două rânduri de titlu se va scrie autorul şi instituţia ( școala, localitatea, județul) ( Times
New Roman 12);
 la două rânduri de numele autorului se începe scrierea textului (Times New Roman 12 );
 bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării, în ordinea următoare: nume şi prenume autor,
titlul lucrării, editura, oraşul, anul, pagina;
 lucrarea va avea maxim 3 pagini ;
Lucrările vor fi trimise DOAR pe e-mail : planeta_albastra2017@yahoo.com
B. Secţiunea «Creaţie literară»:
a. poezie (un text/elev ; TREI LUCRĂRI PE CLASĂ);
b. compuneri (un text de o (1) pagină pe teme ecologice/ elev; DOUĂ LUCRĂRI PE CLASĂ).
 aceasta secțiune se adresează elevilor din ciclul: primar, gimnazial, liceal;
 se va face pe format A4, pe o singură parte, la un rând cu margini egale de 20 mm (text
aliniat ,,justified”), Times New Roman 12 Bold, conţinând semnele diacritice;
 titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman 14 Bold), centrat;
La două rânduri de titlu se va scrie numele elevului, clasa şi instituţia din care provine,
numele cadrului didactic coordonator,localitatea și județul; La acaeastă secțiune pot participa
maxim trei elevi pe clasă.
Lucrările vor fi trimise DOAR pe e-mail : planeta_albastra2017@yahoo.com
Important !!! La secțiunea B – COMPUNERI- nu pot participa copii de la grădiniță sau
clasa pregătitoare ! Se vor acorda premii după cum urmează : Premii I, II, III, MENȚIUNI
și diplome de participare.Toate diplomele și adeverințele de coordonator vor fi trimise pe
mail-ul dvs, scanate.
Vor fi descalificate lucrările fără etichetă!
IMPORTANT!!!
Acordul de parteneriat, ștampilat și înregistrat, împreună cu fișa de înscriere pentru
oricare dintre secțiuni, vor fi trimise în dublu exemplar într-un plic autoadresat și timbrat pe
adresa liceului.
Liceul Tehnologic „ Anghel Saligny” ,
Str. Călăraşi, Nr. 526, cod poştal 925150
Loc. Feteşti, Jud. Ialomiţa
Pe plic se va menționa:
PENTRU CONCURS :,,DACĂ NOI AM FI PLANETA ALBASTRĂ”

Diplomele vor fi scanate și trimise electronic.


Lucrările nu se returnează! Completarea fişei de înscriere din anexă este obligatorie pentru
fiecare coordonator! Fiecare participant trebuie sa completeze fișa de înscriere pentru secțiunea la care
participă!Acordurile de parteneriat trebuie întocmite în două exemplare semnate și ștampilate!
Cadrele didactice care nu trimit plicul autoadresat și ștampilat nu vor putea intra în posesia
documentelor.
La acest proiect au dreptul să se înscrie cadre didactice şi elevi din învaţământul preşcolar, primar,
gimnazial si liceal, urmând ca jurizarea să se realizeze pe categorii de vârstă/ciclu de învățământ.
Beneficiarii direcți și indirecți;
-Cadre didactice implicate;
-Părinți ;
-Elevi din învățământul preșcolar, primar, gimnazial și liceal;
-Instituții/parteneri implicați;
Durata proiectului: octombrie 2020 –Mai 2021
Modalităţi de monitorizare şi de evaluare ale proiectului–
-Expoziții,afișe,panouri cu îndemnuri ecologice,fotografii,CD-uri;
-album în format electronic cu activitățile desfășurate, diplome pentru școlari și pentru cadrele
didactice îndrumătoare;
- publicarea celor mai reușite creații/lucrări ( cele premiate cu locul I)/referatele cadrelor didactice care
au trimis lucrări la proiect, în revista școlii ,,Mugurașii” cu ISSN.
Coordonatori:
Prof. înv. primar-Fulger Manuela Ofelia- tel. 0768414068
Prof. înv. primar- Jurubiță Daniela - tel.0761133917
Prof. Sârbu Mihaela – Director adjunct
Prof . Craiu Claudiu - Director
Liceul Tehnologic “Anghel Saligny” …………..................................
Feteşti, Ialomiţa …………..…….........................
Str. Călărași, nr. 526 ………..………………………..
NR............./....................................... NR.........../................................

ACORD DE PARTENERIAT
“DACĂ NOI AM FI PLANETA ALBASTRĂ”

Încheiat azi......................................... între:

Liceul Tehnologic “Anghel Saligny” , str. Călărasi, nr 526, oraș Fetești, jud. Ialomița,
reprezentat de director, prof. Craiu Claudiu, prof. Fulger Manuela, prof. Sârbu Mihaela și prof.
Jurubița Daniela, în calitate de coordonatori ai proiectului și
Școala.............................................................................., nr..........., localitatea..........................,
jud......................................., reprezentată de director, profesor....................................................
și profesor/prof.înv.prim./ învățător/institutor..........................................................., în calitate de
coordonatori.

Obiectul contractului:
Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener în
vederea organizării şi desfăşurării proiectului educațional ”Dacă noi am fi planeta albastră”.

Liceul Tehnologic “Anghel Saligny”în calitate de aplicant se obligă:


- întocmește documentaţia, coordonează şi monitorizează proiectul la nivel naţional;
- distribuie regulamentul concursului, asigură colectarea lucrărilor, realizarea expoziției,
evaluarea de către comisia de jurizare și expedierea diplomelor;
- mediatizează activităţile desfăşurate în cadrul proiectului și rezultatele acestuia prin:
reviste, activităţi metodice;
Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii:
- să mediatizeze concursul în şcoală;
- să pregătească elevii pentru activitate;
- să selecteze lucrările elevilor participanţi la concurs;
- să respecte regulamentul de desfăşurare a concursului;
- să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea concursului.
Clauze finale ale acordului:
Concursul județean face parte din categoria activităţilor extraşcolare şi urmăreşte stabilirea de
relaţii de colaborare între instituţiile de învăţământ din ţară .

Liceul Tehnologic “Anghel Saligny” ................………………………


Feteşti, Ialomiţa ....................................................
DIRECTOR, DIRECTOR,
PROF. CRAIU CLAUDIU PROF.
FIŞǍ DE ÎNSCRIERE PROIECT

SIMPOZION “DACĂ NOI AM FI PLANETA ALBASTRĂ”

EDIȚIA a VI-a, 2020 - 2021

Sectiunea A – « Referate »

NUME REFERAT:

COORDONATOR:

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT:

TELEFON:

ADRESA PERSONALĂ DE E-MAIL:

ADRESA ȘCOLII:
FIŞǍ DE ÎNSCRIERE PROIECT

CONCURS “DACĂ NOI AM FI PLANETA ALBASTRĂ”

EDIȚIA a VI-a – 2020 - 2021

Sectiunea B – « Creaţie literară »

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT/localitate/județ:

NUMELE ȘI PRENUMELE COORDONATOR:

TELEFON:

ADRESA PERSONALĂ DE E-MAIL:

ADRESA ȘCOLII:

TABEL NOMINAL CU ELEVII PARTICIPANȚI LA CONCURS

Numele şi prenumele Titlul lucrării Clasa

elevului

S-ar putea să vă placă și