Sunteți pe pagina 1din 4

P RE $ ED INTE LE PARTAME NTULUI RE PUB tIC I I MO TDOVA

Chigindu, t aprilie 2027

Excelen[i,
permiteli-mi s[ prezint salutul meu Ei, folosind acest prilej, s[ vl
v[
mullumesc din numele Parlamentului pentru angajamentul necondilionat al
instituliei pe care o reprezentali in suslinerea eforturilor Republicii Moldova
privind consolidarea statului de drept.
in aceast[ ordine de idei, V[ aduc la cunoEtinf[,
pe 29 martie 2o2L PreEedintele Republicii Moldova a sesizat Curtea
Constitulional[ pentru constatarea circumstanlelor constitulionale de dizolvare
a Parlamentului.

Drept pretext pentru inaintarea sesizlrii indicate supra a fost neinvestirea


de c[tre parlamentul Republicii Moldova a unui Guvern plenipotenliar timp de 3
luni.
Legislativul apreciaz[ faptul cd a priori nu sunt intrunite condiliile
prevflzute de Constitu[ie pentru dizolvarea Parlamentului, or, despre existenla
unei voinfe politice suficiente pentru investirea unui Guvern, Preqedintele
Republicii Moldova a fost informat in mod constant, fiindu-i solicitat[ in repetate
rAnduri desemnarea candidaturii majoritllii parlamentare pentru functia de
Prim-ministru.
Constatdm c[ in acliunile Preqedintelui Republicii Moldova se atestd o
tentativ[ de violare a obliga]iilor sale constitulionale ca putere neutr[, fiind create
blocaje institulionale cu consecinle imprevizibile pentru democratie Ei statul de
drept.

Consider[m acliunile PreEedintelui Republicii Moldova ca fiind contrare


Avizelor Comisiei Europene pentru Democralie prin Drept (delaVenelia) nr. 886
din 19 iunie 2or7,precum Ei nr.954 dinz4iunie 2or9.
Consider[m absolut iresponsabild tentativa Pregedintelui Republicii
Moldova de a dizolva Parlamentul in condiliile crizei pandemice fHrd precedent,
dar qi in condiliile existenlei voin[ei politice pentru investirea unui Guvern.

in consecin![,
Invit[m respectuos s[ intervenili in medierea conflictului
institu[ional dintre PreEedintele Republicii Moldova qi Parlament in vederea
restabilirii ordinii de drept gi revenirii PreEedintelui [[rii in cAmpul
constitutional.

V[ rog sd agreati, stimat[ doamnd Secretar General, expresia inaltei mele


consideratii.

Anexd:
Expunerea detaliatd a circumstanfelor cauzei.

M"
Zinaida cRECEANII,
Preqedintele Parlamentului Republicii Moldova

E.S. Doamna Mar[ia Pejiinovid BURIC


Secretar General al Consiliului Europei
ChiSindu, t quril2021

Excellence,

Permettez-moi de vous pr6senter mes salutations et, i cette occasion, de vous remercier
au nom du Parlement pour I'engagement inconditionnel de I'institution que vous
repr6sentez d soutenir les efforts de la R6publique de Moldova pour renforcer l'6tat de
droit.
A cet 6gard, je tiens A vous informer sur les d6veloppements suivants.
Le 29 mars 2c.21, la Pr6sidente de la R6publique de Moldova a saisi la Cour
constitutionnelle au sujet du constat des circonstances constitutionnelles de la dissolution
du Parlement.
Le pr6texte pour soumettre la saisine indiqu6e ci-dessus 6tait le refus du Parlement de la
R6publique de Moldova d'investir un gouvernement pl6nipotentiaire pendant 3 mois.
Le l6gislatif considdre d. priori que les conditions pr6vues par la Constitution pour la
dissolution du Parlement ne sont pas remplies. Or, de I'existence d'une volont6 politiqne
suffisante pour investir un gouvernement, la Pr6sidente de la R6publique de Moldova a
6t6 constamment inform6e, 6tant A plusieurs reprises demand6e d d6signer le candidat de
la majorit6 parlementaire pour le poste de Premier ministre.

Nous constatons que, dans les actions de la Pr6sidente de la R6publique de Moldova, il y


a une tentative de violer ses obligations constitutionnelles en tant que puissance neutre,
cr6ant des blocages institutionnels avec des consr6quences impr6visibles pour la
d6mocratie et l'6tat de droit.

Nous consid6rons les actions de la Pr6sidente de la R6publique de Moldova comme


contraires aux Avis de la Commission europ6enne pour la d6mocratie par le droit (de
Venise) no. 886 du 19 juin zorT et no. 9S4 du z4 juin 2org.

Nous jugeons absolument irresponsable la tentative de la Pr6sidente de la R6publique de


Moldova de dissoudre le Parlement dans les conditions d'une crise pand6mique sans
pr6c6dent et aussi dans les conditions de I'existence de la volont6 politique d'investir un
gouvernement.
Par cons6quent,

Nous vous invitons respectueusement i intervenir dans la m6diation du


conflit institutionnel entre la Pr6sidente de la R6publique de Moldova et le Parlement
dans la we de la restauration de I'ordre de droit et du retour de la Pr6sidente du pays
dans le domaine constitutionnel.

Veuillez agr6er, Madame la Secr6taire G6n6rale, I'assurance de ma trds haute


consid6ration.

Ci-j oint I' exp o s,6 detuill| de s cir const qnces.

ZinaidaGRECEANII,
Pr6sidente du Parlement de la R6publique de Moldova

S.E. Mme Marija Pejiinovi6 BURIC


Secr6taire G6n6rale du Conseil de I'Europe

S-ar putea să vă placă și