Sunteți pe pagina 1din 14

tcs 25.160.

40

SR EN ISO 9018

Standard Român Septembrie 2004

T
o
N
Titlu lncercäri distructive ale sudurilor din materiale
(tt
metalice
É,
Încercarea la tracliune a îmbinãrilor în cruce çi
U, prin suprapunere
fz
Destructive fesfs on welds in metallic materials
Tensile fesf on cruciform and lapped joints
o
=
É,
o Essars desfrucfifs des soudures sur matériaux métalliques
Ð Essai de traction des assemô/ages en croix et à recouvrement
at,

f
(E

t!
E
o
É,
tr
E
E
G
.N
!t
Aprobare Aprobat de Directorul General aIASRO la 29 septembrie 2004
G
tt Standardul european EN ISO 9018:2003 are statutul unui standard
Ê,

român
Ø
Ito
.g
(!
(.t
o Data pubf icärii versiunii române: 31 iulie 2012
to

Goresponden!ä Acest standard este identic cu standardul european


EN ISO 9018:2003

ASOC|ATIA DE STANDARDTZARE DrN ROMÂN|A


8 Str. Mendeleev nr. 21-25, cod 010362, Bucureçti , E www.asro.ro
@ ASRO Reproducerea sau utilizarea integralã sau pa(ialã a prezentului standard în orice
publicalii gi prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocop¡ere, m¡crofilmare etc.) este
intezisä dacã nu existã acordul scris prealabil al ASRO

Ref.: SR EN ISO 9018:2004 Edilia I


SR EN ISO 9018:2004

Preambul nafional
Acest standard reprezintä versiunea românå a textului standardului european EN ISO 9018:2003.
Standardul a fost tradus de ASRO, are acelagi statut ca gi versiunile oficiale gi a fost publicat cu
permisiunea CEN.

Acest standard reprezintä versiunea românä a textului în limba englezä a standardului european
EN ISO 9018:2003.

Standardul european EN ISO 9018:2003 a fost adoptat ca standard român la data de 29.09.2004 prin
publicarea unei file de confirmare.

Prezentul standard inträ în patrimoniul comitetului tehnic ASRO/CT 39, Sudare çi procedee conexe.

t Corespondenla dintre standardul european la care se face referire gi standardul român este
o
ôt urmätoarea.


EN ISO 6892-1:2009 IDT SR EN ISO 6892-1:2010
Materiale metalice. lncercare la tracliune. Partea l: Metodå
4
(r,
de încercare la temperatura ambiantå
g
z Pentru aplicarea acestui standard se utilizeazã standardul european la care se face referire (respectiv
standardul român identic cu acesta).
o
=
É,
o
f
Simbolul gradului de echivalen!ã (lDT - identic), conform SR 10000-8.
(t,
Cuvintele ,,standard european" respectiv ,,standard internafional" din acest standard trebuie citite
Ð
t- ,,standard român".

'E
G
E
o
É,
c
Ìt
g
G
.N
!t
G
!t
c(ú
Ø
Îto
.g
.g
o
0
tt
SR EN ISO 9018:2004

STANDARD EUROPEAN EN tSO 9018


EUROPEAN STANDARD f8fl8
NORME EUROPÉENNE -it1'

EUROPÄISCHE NORM Decembrie 2003

rcs 25.160.40

Versiunea românä
t
o
ñt Încercäri distructive ale suduritor din mater¡ale metal¡ce. încercarea la tractiune
ot a îmbinãrilor în cruce gi prin suprapunere (lSO 9018:2003)

É, Destructive tests on welds in Essais destructifs des soudures sur Zerstörende Prüfung von
at,
g metallic materials - Tensile test on matériaux métalliques -
Essai de Schweißverbindungen an
z cruciform and lapped joints traction des assemblages en cro¡x metallischen Werkstoffen
(lSO 9018:2003) et à recouvrement (lSO 9018:2003) Zugversuch am Doppel-T-Stoß
=
o und Überlappstoß
É, (lSO 9018:2003)
o
Ð
(t,

Ð Acest standard european a fost adoptat de CEN la 10 noiembrie 2003.


G
'E Membrii CEN au obliga[ia sä respecte Regulamentul lntern CEN/CENELEC care stipuleazä condiliile

E În care acestui standard european i se atribuie statutul de standard nafional, färä nici o modificare.
o Listele actualizate gi referinlele bibliografice referitoare la aceste standarde nalionale pot fi oblinute pe
É,
.E bazä de cerere de la SecretariatulCentralsau orice membru CEN.
!t
C)
(û Acest standard european existä în trei versiuni oficiale (englezä, francezå, germanå). O versiunea în
.N
!t oricare altã limbä, realizatå prin traducerea sub responsabilitatea unui membru CEN, în limba sa
G
tt nalionalä gi notificatä la Secretariatul Central, are acelagi statut ca gi versiunile oficiale.
L

1r, Membrii CEN sunt organismele nationale de standardizare din Austria, Belgia, Danemarca, Elvelia,
o
tt Finlanda, Franla, Germania, Grecia, lrlanda, lslanda, ltalia, Luxemburg, Malta, Marea Britanie,

Norvegia, Olanda, Portugalia, Republica Cehä, Slovacia, Spania, Suedia gi Ungaria.

o
o
ar,

CEN
COMITETUL EUROPEAN DE STANDARDIZARE
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation
Europäisches Komitee für Normung

Centrul de Management: rue de Stassart 36, B - 1050 Bruxelles

@ 2003 CEN Toate drepturile de exploatare sub olice formã çi în orice Ref. EN ISO 9018:2003 RO
mod sunt rezervate membrilor CEN.
SR EN ISO 9018:2004

Cuprins
Pagina
Preambul ......... 3
1 Domeniu de aplicare.. 5
2 Referinle normative ......... 5
3 Simboluri gi abrevieri ....... ..5

T 4 Principiu ..o
o
ôt 5 Probe giepruvete ..o

ot 6 Metoda de încercare ..9


7 Raport de încercare....... ..9
4
tt, I Evaluarea rezultatelor.. 10
sz Anexa A (informativä) Exemplu de raport de încercare 11

o
=
É,
o
Ð
.n
f
.d
tr
t!
E
o
É,
c
ît
o
G
.N
E
G
It
(E
(t,
!to

.E
o
o
o

2
SR EN ISO 9018:2004

coREcrAT 2004-03-03

Preambul
Acest document (EN ISO 9018:2003) a fost elaborat de comitetul tehnic ISO/TC 44 ,,Sudare çi
procedee conexe" în colaborare cu comitetul tehnic CEN/TC 121 ,,Sudare", al cãrui secretariat este
delinut de DS.

Acest standard european trebuie sä primeascä statutul de standard nalional, fie prin publicarea
textului identic, fie prin ratificare, cel tâziu pânä în iunie 2004, iar toate standardele na{ionale
contradictoriitrebuie anulate celtâziu pânä în iunie 2004.
lf în conformitate cu Regulamentul lntern CEN/CENELEC, organismele nalionale de standardizare din
o
ñt urmätoarele !äri sunt obligate sä aplice acest standard european: Austria, Belgia, Danemarca, Elvelia,
Finlanda, Franla, Germania, Grecia, lrlanda, lslanda, ltalia, Luxemburg, Malta, Marea Britanie,
o) Norvegia, Olanda, Portugalia, Republica Cehä, Slovacia, Spania, Suedia gi Ungaria.

4
at, Declarafie de ratificare
g
z Textul ISO 9018:2003 a fost aprobat de CEN ca EN ISO 9018:2003 fårä nicio modificare
o
=
É,
o
3
Ø
f

.E
G
E
o
É,
c

o
G
.N
It
(E
!t
c
(E
(t,
(¡)
It
G
.g
(,
o
att

3
SR EN ISO 9018:2004

lntroducere
Cererile de interpretare oficialå a oricärui aspect al acestui standard ar trebui adresate secretariatului
ISO/TC 44lSC 5, prin organismul nalional de standardizare al utilizatorului, o listå completå a acestora
putând fi oblinutä la adresa www.iso.org.

!f
o
N

dt

4
(t,
fz
o
=
É,
cl
Ð
at,

f
(!

t!
E
o
É,
c
!t
o

.N
tt
(!
t
tr
(!
(t,
Ito
.g
.E
(,
o
at

4
SR EN ISO 9018:2004

1 Domeniu de aplicare
Acest standard internalional specificä dimensiunile probelor çi epruvetelor gi procedura de încercare la
tracliune pentru a determina rezistenla la rupere la tracliune gi amplasarea rupturiiîn cazulîmbinärilor
sudate cu suduri în col! solicitate transversal.

Acest standard internalional se aplicä îmbinärilor sudate în cruce gi prin suprapunere din tablel) din
materiale metalice.

În acest standard nu sunt incluse informatii referitoare la evaluarea rezultatelor încercärii.

$
2 Referinle normat¡ve
o
ôt Urmätoarele documente de referinfã sunt indispensabile pentru aplicarea acestui standard european.
Pentru referinlele datate se aplicä numai edifiile citate. Pentru referin(ele nedatate se aplicä ultima
ot
edilie a documentului (inclusiv amendamentele).

É,
rn
ISO 6892, Metallic materials - Tensile testing at ambient temperature
sz
o
=
3 Simboluri gi abrevieri
É,
o
f
Simbolurile utilizate pentru încercärile la tracliune sunt specifìcate în tabelul 1 gi figurile I pânã la 5.
at,
Tabelul I Simboluri gi abrevieri
f
t- -
(E
'E Simbol Denumire Unitate de
G
E måsurå
o
É. a, 41, 42, 43, a4 Grosimea sudurii în col! mm
E At Aria suprafefei de rupere (w1 x b) mm2

G
.N b Lãlimea epruvetei egalä cu lungimea suprafe{ei de mm
!t rupere

E
c.Ú Lungimea liberå între po(iunea supusä încercårii çi
c mm
.n fälcile dispozitivului de încercare
o
E d Lungimea tablelor de încercat utilizate mm
(!
.g
(,
f Distan[a între table pentru epruvete prin suprapunere mm
o Sarcina maximä suportatä de epruvetä în timpul
ao
Fm N
încercàrii
Lt Lungimea totalå a epruvetei mm

Rm Rezistenla la rupere la tracfiune (FnlAò MPa


Grosimea materialelor utilizate pentru pregãtirea
I't, tz, ts mm
probelor çi epruvetelor

wf Lälimea suprafelei de ruperea mm

a A se vedea figura 1

1) Termenul "tablä", singur sau în combinalie, este utilizat pentru a desemna table groase, table sub{iri, bare
extrudate çi alte profìluri pline.
5
SR EN ISO 9018:2004

Figura I Definilia lälimiisuprafefei de rupere


T
4 Principiu
-
o
N
Se aplicä în mod continuu o sarcinä de tracliune crescãtoare unei epruvete prelevate dintr-o îmbinare
C,
sudatã, pânå la producerea ruperii.
oC.
4
(t,
Dacã nu se specificã altfel, încercarea trebuie efectuatä la 23 + 5
fz Dacä nu se indicå altfel, se aplicä principiile generale ale ISO 6892.

o
=
É,
o
f
5 Probe çi epruvete
U,

Ð 5.1 Probe
(!
'Ë Probele trebuie pregätite gi sudate în conformitate cu standardul de aplicalie relevant çi figurile 2 ç4.
G
E Alinierea gregitä 9i nealinierea unghiularä ale probelor se recomandä sä fie påstrate la minimum çi sã
o fie înregistrate în raportul de încercare.
É,
tr
!t 5.2 Epruvete
o
G
.N
!t
(U
5.2.1 Dimensiuni
Itc
(! Dimensiunile epruvetelor trebuie sã fie conform figurilor 3 çi 5. Axa sudurii trebuie sä rämânä
aD perpendicularã pe direclia longitudinalä a epruvetei.
Îto
.E 5.2.2 Marcare
.g
o
o Fiecare epruvetä trebuie marcatä pentru a i se identifica pozilia exactå în probä. Dacå se cere prin
att

standardul de aplicalie relevant, trebuie marcatã direclia de prelucrare (de exemplu laminare sau
extrudare).

5.3 Tratament termic çi/sau îmbätrânire

Niciun tratament termic nu trebuie aplicat îmbinärii sudate sau epruvetei, în afara cazului în care este
specificat sau permis de standardul de aplicalie relevant, referitor la îmbinarea sudatä care trebuie
supusä încercärii. Detaliile referitoare la orice tratament termic trebuie înregistrate în raportul de
încercare; a se vedea anexa A pentru un exemplu de raport de încercare. Dacä are loc o îmbätrânire
naturalä a aliajelor de aluminiu, durata de timp dintre sudare gi încercare trebuie înregistratä.

5.4 Pregãtirea epruvetelor

5.4.1 Generalitåti

Procedeele mecanice sau termice utilizate pentru prelevarea epruvetei nu trebuie în niciun caz sä
modifi ce proprietälile acesteia.

6
SR EN ISO 9018:2004
å$ß0
5.4.2 Olel
Trebuie utilizatä täierea cu ferästräul sau frezarea.

Dacä pentru decuparea epruvetei din probä sunt utilizate tãierea termicä sau alte metode de tãiere
care ar putea influenfa suprafafa täieturii, täieturile trebuie sä se situeze la cel pulin I mm de muchia
epruvetei.

5.4.3 Pregätireasuprafefei

Etapele finale ale pregãtirii trebuie realizate prin açchiere sau polizare, luându-se precaufii adecvate
pentru a se evita ecruisarea superficialä sau supraîncälzi¡ea materialului. Suprafelele trebuie sã fie
lipsite de zgârieturi sau crestäturi transversale fa!å de axa epruvetei, situate pe lungimea liberä care
se supune încercãrii, cu exceplia crestäturilor care nu pot fi eliminate, dacä nu se cere aceasta prin
!t standardul de aplicalie relevant.
o
N
Dimensiuni în milimetri
o)

4
(t,
sz

o
=
É.
o
f
aD

f
.d
Ê
(!
E
o 25à 25e
É,
c
ît :350
6'
G
.N Legendä
o " Extremitålile epruvetelortrebuie eliminate

!tc
G
(t, Figura 2-Pozilia epruvetelor prelevate dintr-o îmbinare în cruce
Ito
G
.g
o
o
ao

7
SR EN ISO 9018:2004

Dimensiuni 1n milimetri

Dimensiuni
I pentru încercarea în produqie: grosimea
produsului

I pentru verificarea procedurii


t1 = t2- tg

f1 d> 150

ê7
30<ö<50;3r<á<50
Itìlì11It1r

c>2b
7 t¡¡ilil¡J¡,l
tl å3 à¡ t
o ,,d" pentru verificarea procedurii:
ôt conform cerintelor standardului de aplicalie sau,
dacã nu este datå nicio valoare:
o)
\ ax0,5xt1,
a1 x a2È a3* a4
4
al,
,,a" pentru încercarea în produclie:
valoarea de receplie
z=
b
=
o h=2x d + t2
É,
o
f
Figura 3 Epruvetä în cruce
at,

f
-
Dimensiuni în milimetri
'-.tr

E
o
É.
.E
!,
o
o
.N
It
ttotr

at,

Ito
.g
.g
(,
o
at,

?5à ?5e

:350

Legendä
" Extremitä{ileepruvetelortrebuieeliminate

Figura 4 Pozifia epruvetelor prelevate dintr-o îmbinare pr¡n suprapunere


-

8
SR EN ISO 9018:2004

Dimensiuni în milimetri

pentru încercarea în productie: grosimea


produsului

iJ
I pentru verificarea procedurii:
t'l = t2

d> 150

30<ó<50;3/<å<50
.B
f1
c>2b
ã1
,,a" pentru verificarea procedurii:
t conform cerinlelor standardului de aplicatie sau,
o N ì' -+ dacä nu este datã nicio valoare:
ñt È ax0,5xt1i
a1 x a2x a3È a4
o)
à1
,,a" pentru Încercarea În produc[ie:
4
(r,
valoarea de recep{ie

sz l3
L1=)x/+f
o
=
É,
o
f
(r,
h b
f
('ú
'Ë Figura 5 Epruvetä prin suprapunere
G -
E
o
É,
.s
!t
6 Metoda de încercare
o,
t! Înainte de încercare, dimensiunile epruveteitrebuie mäsurate çiînregistrate.
.N

(Ú Epruveta trebuie supusä unei sarcini crescàtoare çi continue, perpendicular pe axa sudurii, pânà la
!ttr producerea ruperi¡. Viteza de solicitare trebuie sä fie cât mai un¡formä posibil; aplicarea sarc¡niitrebuie

(t, sä fie progresivä çifärä varialii bruçte (a se vedea ISO 6892).
Ito
at Dupã încercare trebuie mäsurate urmãtoarele çi/sau rezultatele/informaliile trebuie înregistrate (a se
.g vedea articolul 7):
o
o
o
temperatura de încercare, 7;

suprafelele de rupere trebuie examinate gi trebuie înregistratä existenla oricärei imperfecliuni,


inclusiv tipul, dimensiunea çi cantitatea. Dacä sunt prezenli ochi de peçte, trebuie înregistratã
pozi{ia lor. Numai partea centralà a ochilor de peçte trebuie consideratå ca imperfecfiune.

lälimea medie a suprafelei de rupere, w1(a se vedea figura 1), trebuie determinatä prin màsurare
în mai multe puncte ale suprafelei de rupere, distanlate la aproximativ 3 x a gi prin împä(irea
sumei acestora la numärul total de mäsuråri;

rezistenfa la rupere la tracliune, Rr, calculatä ca raport între sarcina maximä, F'r, suportatä de
epruvetã în timpul încercårii çi aria suprafelei de rupere lf, exprimat în MPa.

NOTÄ - Dacå tabla se exfoliazä, se recomandä ca încercarea sä nu fie luatã în considerare

7 Raport de încercare
Raportul de încercare trebuie sã cuprindä urmätoarele informafii:
9
SR EN ISO 9018:2004

a) referirea la acest standard internalional, adicä ISO 9018;

b) data încercårii;

c) detalii referitoare la examinator sau organismul de încercare;

d) dimensiunile epruvetelor înainte de rupere (at az, as, a4,t1, t2, b);

e) valoarea alinierii gregite gi a nealinierii unghiulare;

0 pozilia rupturii;

g) pozilia, tipul, dimensiunea gi numårul oricäror imperfec[iuni (a se vedea articolul6 referitor la ochii
de pegte);
t
c,
N h) lãlimea medie a suprafeleide rupere, w1

o) i¡ rezistenla la rupere la tracliune, R'


4 j) sarcina pe unitatea de lungime f'rlá;
at,
g
z k) temperatura de încercare, dacã este în afara intervalului 23 'C f 5 'C;

o
=
É,
l) detalii referitoare la orice tratament termic în conformitate cu standardul de aplicalie relevant (a se
o vedea 9i 5.3).
Ð
(r,
Un exemplu de raport de încercare tip este dat în anexa A.
l
(!
.E
G
E
I Evaluarea rezultatelor
o
É, Rezultatele încercärilor trebuie evaluate în conformitate cu standardul de aplicalie relevant.
c
îl
o
o
.N
E
G
Itc
(!
(t,
Ito
.E
.g
o
0
tt,

10
SR EN ISO 9018:2004

Anexa A
(informativä)

Exemplu de raport de încercare

Nr
Data:
În conformitate cu WPS
În conformitate cu rezultatulîncercãrii ,,încercare la tracfiune"
Rezultatul încercãrii,j'
Producätor:
ï
o
N
Scopul încercãrii
d)

Tabla:
É.
an
fz Material debazá:

o
=
É.
ô
Ð
Metalde adaos:
U'
f
Procedeu de sudare:
.E
.E
a!
E
o TabelulA.l la tractiune conform ISO 9Ol8
É, -Încercarea
.E
!t Dimensiune Läfimea Aria Fm Rm Pozifia Observafii
l) suprafefei suprafefei rupturii
a!
.N Epruveta de rupere de rupere
a nr mm'
(E
It mm mm N MPa

a1 a2 a3 a4 b c d t1 tt tz wt A¡
(t,
!to
.E

.g
(,
o
an

Examinator sau organism de încercare

Nume Data Semnãtura

11
¡
4

!l
Standardele constituie rezultatul crealiei Este important ca utilizatorii standardelor
o intelectuale gi sunt protejate prin drepturi de romåne så se asigure cå sunt în posesia ultimei
N autor. În calitate de organism nalional de edilii gi a tuturor modificärilor în vigoare.
(t) standardizare, ASRO este titularul drepturilor
de autor asupra standardelor române gi Utilizatorii standardelor sunt räspunzätori pentru
urmäregte respectarea drepturilor de autor interpretarea çi aplicarea corectå a prevederilor
4
(t,
asupra standardelor europene çi internationale standardelor române.
în România.
fz Utilizarea standardelor române nu înlåturä
. Fárä acordul prealabil expres al ASRO, obligatia respectärii prevederilor legale în
o
É,
standardele nu pot fi reproduse în alte vigoare.
o documente sau multiplicate. Standardele sau
Ð pärfi din acestea nu pot fi traduse pentru a fi lnformaliile referitoare la standardele române
tt,
comunicate public sau pentru a reprezenta sunt publicate lunar în ,,Buletinul standardizãrii".
f opere derivate, cum ar fi cursuri de formare

'=
profesionalã, baze de date, publicalii çi Lista gi datele bibliografice complete ale tuturor
o documentalii de specialitate. standardelor nafionale, europene çi
E
o internationale adoptate în Romånia, în vigoare
É,
E
Respectarea drepturilor de autor asupra gi anulate, se regäsesc în aplicatia electronicå
tt standardelor nu afecteazä libera lor utilizare gi lnfostandard, care se achizitioneazå de la
o aplicare. ASRO.
o
.N
It
t!
E
tr

(t,
tto

.g
t)
o
tt

ASOCTATTA DE STANDARDTZARE DtN ROMÂN|A


www.standardizarea.ro http//magazin.asro.ro http://standardizare.wordpress.com/
Director General: Tel.: +40 21 316 32 96, Fax: +40 21 316 08 70
Standardizare:Tel.+4021 3'10 17 29,+4021 310 1644,+4021 3124744, Fax:+4021 310 1729
Vânzãri/Abonamente: Tel. +4021 3'1677 25,Fax+4021 317 25'14,+4O21 31294 88; vanzari@asro.ro
Redaclie - Marketing, Drepturi de Autor: Tel. : +40 21 316.99.74: marketing@asro.ro
14 pagini