Sunteți pe pagina 1din 13

Universitatea “DANUBIUS” Galaţi

Facultatea de Ştiinţe Economice


Master Management Financiar Public şi Privat

PROIECT AUDIT FINANCIAR


AUDITUL CONTURILOR DE IMOBILIZĂRI CORPORALE

0
CUPRINS

Capitolul 1. Conceptul de audit financiar


1. Introducere ................................................................................................................................. 2
2. Obiectivele vizate de auditor in cazul auditarii conturilor de imobilizari corporale.................. 3
3. Sistemul de documente primare verificate în cadrul misiunii de control al conturilor de
imobilizari corporale şi circuitul lor informaţional .........................................................................4

Captitolul 2. Studiu de caz privind controlul imobilizărilor corporale la S.C. Rom First
S.R.L

1. Prezentarea entității auditate și a obiectivelor privind controlul imobilizărilor corporale la


S.C. Rom First S.R.L.......................................................................................................................5
2. Politici contabile utilizate de S.C. Rom First S.R.L ...................................................................6
3. Monografie contabilă privind imobilizările corporale supusă auditării ......................................7
4 .Controlul realizat de catre auditor S.C. Rom First S.R.L ..........................................................8
5. Prezentarea probelor de audit financiar contabil .......................................................................9

Capitolul 3. Concluzie ...............................................................................................................11

Bibliografie ..................................................................................................................................12

1
Capitolul 1. Conceptul de audit financiar
1. Introducere
Auditul financiar joacă un rol crucial în mediul de afaceri, deoarece economiile
industriale moderne sunt bazate pe capitalism, un sistem economic proiectat pentru a aloca
resurse utilizând mecanisme de piaţă. Pentru a asigura o alocare eficientă a resurselor intr-o
economie capitalistă, in vederea luării deciziilor trebuie puse la dispoziţie informaţii credibile cu
privire la operaţiunile companiilor.
2. Notiuni generale privind audiul financiar al imobilizarilor corporale si cadrul
legislativ al acestuia
Imobilizările corporale reprezintă active care sunt deţinute de o entitate pentru a fi
utilizate în producerea sau furnizarea de bunuri ori servicii, pentru a fi închiriate terţilor sau
pentru a fi folosite în diferite scopuri administrative şi cu durata de viata mai mare de un an.
Potrivit reglementărilor contabile, în cadrul activelor imobilizate cuprinse în bilanțul întocmit de
entitățile mijlocii și mari, precum și de către entitățile de interes public, la categoria
imobilizărilor corporale este necesară prezentarea distinctă a următoarelor categorii: terenuri și
construcții, instalații tehnice și mașini, alte instalații, utilaje și mobilier, investiții imobiliare,
active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale, active biologice productive,
avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție. Reglementarile legale privind imobilizarile
corporale din tara nostra sunt urmatoarele:
- Imobilizări corporale cuprinse in IAS 16
- Ordinul Ministeruui Finantelor Publice nr. 1752/2005 - Reglementări contabile in conformitate
cu directivele europene
- Codul Fiscal actualizat si Normele de aplicare a Codului Fiscal
- Normele contabile din România au la baza Legea contabilitatii Nr.82/1991 republicată cu
modificarile si completarile ulterioare şi OMFP 1802/2014 privind reglementările contabile
conforme cu directivele europene.
- Ordinul nr.3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele
europene, privind recunoasterea si evaluarea activelor imobilizate
- Hotararea Nr.2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale
de functionare a mijloacelor fixe, privind duratele de viata a imobilizarilor corporale
- Ordinul Nr. 2861/2009pentru aprobarea Normelor privind organizarea úi efectuarea
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor úi capitalurilor proprii.
2. Obiectivele vizate de auditor in cazul auditarii conturilor de imobilizari corporale
2
Obiectivele specifice misiunii de audit al imobilizarilor corporale, ca si in cazul misiunii
generale de audit, presupun verificarea informatiilor ce se regasesc în situațiile financiare ale
entitații auditate, precum si opiniile emise de catre management avand in vedere mai multe
criterii de apreciere conform carora informatiile sunt reale, corecte, complexe. In cazul auditarii
imobilizarilor corporale, principalale obiectivele vizate de auditor sunt:
- exhaustivitatea - auditorul verifica daca toate mijloacele fixe sunt înregistrate si toate
activele sunt capitalizate ( conform IAS nr. 23, "Costurile îndatorarii") au fost corect evidentiate.
- exactitatea se verifica daca soldurile conturilor de imobilizari corporale au fost
identificate, grupate si înregistrate corect la valoarea contabila conform documentelor de
provenienta.
- existenta se verifica daca mijloacele fixe corporale exista în realitate la data
bilantului, iar documentele verificate cuprind: registrul de inregistrare a mijloacelor fixe,
rapoarte de evaluare, facturi provenite de la furnizori si alti colaboratori, contractele de
concesionare a mijloacelor fixe, facturile fiscale de achizitie si extrasele de cont, procesele
verbale de punere în functiune a mijloacelor fixe, modul de calcul al amortizarii pentru fiecare
mijloc fix, fisa mijlocului fix, modul de constituire si evaluare a provizioanelor curente si
necurente.
- perioada corecta se verifica de catre auditor daca toate intrarile si iesirile de active
imobilizate au fost înregistrate în perioada corecta.
- evaluarea in aceasta etapa auditorul verifica daca valoarea activelor reevaluate este
corect calculata, potrivit normelor legale (in conformitate cu OG 403/07.06.2000 si IAS nr. 29)
si daca modalitatea de diminuarea a valorii mijloacelor fixe ca urmare a reevaluarii a fost corect
reflectata în contabilitate.
- prezentarea si evidentiere corecta a mijloacelor fixe - auditorul verifica daca toate
soldurile mijloacelor fixe au fost evidentiate corect, informatiile cuprinse in bilant si notele de
bilant cuprind informatii complete cu privire la existenta si modalitatea de evaluarea a lor.
Conform Cadrului general de prezentare a bilanturilor financiare, informatiile cu privire la
imobilizari cuprind: valoarea contabila bruta la începutul anului, cresteri si/sau diminuari în
cursul anului, soldul final la 31.12.N evaluat la costul istoric (valoarea bruta la
intrare/reevaluata), amortizarea calculata la 01.01. N, amortizarile din cursul exercitiului
financiar, soldul final al amortismentelor la 31.12. N. provizioanele pentru deprecierea
imobilizarilor vor contine aceleasi informatii ca si amortizarile. Se verifica daca in bilant,
valoarea mijloacelor fixe este egala cu valoarea contabila diminuata la amortizari corect calculate
si evidentiate în cursul exercitiului si cu suma provizioanelor.

3
Pentru verificarea corectitudinii inregistarii mijloacelor fixe si a evidentierii acestora in
bilantul contabil, auditorul utilizeaza urmatoarele documente justificative:
- registrul mijloacelor fixe detinut de unitatea auditata;
- modalitatea de calcul a amortizarilor;
- evaluarea mjloacelor fixe regasite in rapoartele comisiei de inventar, etc.
- facturile emise de furnizorii de imobilizari;
- titluri de proprietate si contractele de vanzare-cumparare;
- procese-verbale ale Adunarii Gnenerale ale Asociatilor,procesele verbale ale
Consiliului de Administratie;
- procese-verbale de punere în functiune a mijloacelor fixe sau, dupa caz, de scoatere
din functiune sau casare a mijloacelor fixe ce nu mai sunt functionale;
- extrasele de cont de la banci si din trezorerie.
Aceste obiective ale auditorului sunt cuprinse în situatia activelor imobilizate astfel
incat toate aceste informatii vor fi prezentate în dosarul exercitiului pe posturi bilantiere: active
imobilizate, active circulante, active de regularizare.
3. Sistemul de documente primare verificate în cadrul misiunii de control al
conturilor de imobilizari corporale şi circuitul lor informaţional
Documentele primare verificate in cadrul misiunii de control financiar al imobilizarilor
corporale sunt urmatoarele:
- Facturile Fiscale de Vânzare precum si Jurnalul de Vânzări;
- Facturile Fiscale de Cumpărare precum si Jurnalul de Cumpărare;
- NIR - Notă de Intrare şi Recepţie ;
- Avizele de expediţie al mijloacelor fixe;
- Procesele verbale de punere în funcţiune al mijloacelor fixe;
- Fişa mijlocului fix, registrul numerelor de inventar;
- Procesul verbal de scoatere din functiune a mijloacelor fixe de/de declasare a unor bunuri
materiale, procesul verbal de receptie, procesul verbal de receptie provizorie, procesul verbal de
punere in functiune, procesul verbal de receptie finala;
- Formularul – Foia de calcul a amortizarii imobilizarilor corporale detinute de entitate;
- Procesele verbale de casare a mijloacelor fixe;
- Balanţele de verificare lunare si anuale;
- Bilanţ contabil.

4
Capitolul 2. Studiu de caz privind controlul imobilizărilor corporale la
S.C. Rom First S.R.L

1. Prezentarea entității auditate și a obiectivelor privind auditul imobilizărilor


corporale
Entitatea auditată este S.C. Rom First S.R.L., cu sediul în Piatra Neamț, str. Ozana, nr.11,
înființată în 17februarie 1997, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J27/62/1997, CUI
9167852, tel./fax: 0233/234320. Capitalul social subscris si integral varsat al societăţii este de
30.000 lei, împărţit în 1000 parti sociale, fiecare cu o valoare de 30 lei. Durata de viata a
societăţii este nelimitată cu începere de la data înregistrării în Registrul Comerţului.
În conformitate cu actul constitutiv, activitatea principala conform codificarii (Ordin
337/2007) Rev.Caen (2): 6110 – Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu. Societatea SC
Rom First S.R.L. a inregistrat in exercitiul financiar 2018 profit in suma de 9.374 lei. Acest
profit va acoperi partial pierderea inregistrata in 2017, in valoare de 58.622 lei.
INDICATORUL EXERCITIUL EXERCITIUL CURENT
PRECEDENT
1. Cifra de afaceri neta 1092096 1258421
2.Costul bunurilor vandute si al 1027398 1172421
serviciilor prestate
3. Cheltuielile activitatii de baza 997071 949471
4. Cheltuielile activitatii auxiliare 0 0
5. Cheltuielile indirecte de productie 230327 122950
6. Rezultatul brut aferent cifrei de 6147 113588
afaceri
7. Cheltuieli de desfacere 0 0
8. Cheltuieli generale de administratie 170878 0
9. Alte venituri din exploatare 10000 1931
10. Rezultatul din exploatare -58622 9374

Analiza principalilor indicatori economico-financiari:


Nr Indicatori Formula de calcul Raport Valori
crt
I. INDICATORI DE LICHIDITATE

1 Lichiditate curenta Active circulante 510701


Datorii curente 72094 7,08
2 Lichiditate imediata Active circulante-stocuri 445049
Datorii curente 72094 6,17
3 Rata solvabilitatii generale Active total 526145
Datorii curente 72094 7,30
II. INDICATORI DE RISC
1 Gradul de indatorare Capital imprumutat 0

5
Capital angajat 15000 0

2 Acoperirea dobanzilor Profit inaintea platii dob si imp profit 117049 0


Cheltuieli cu dobanda 0
III. INDICATORI DE GESTIUNE
1 Viteza de rotatie a Costul vanzarilor x 365 1072421 24,31
stocurilor Stoc mediu 56459
2 Viteza de rotatie a debitelor Stoc mediu clienti x 365 311226 24,73
clienti Cifra de afaceri 1258421
3 Viteza de rotatie a activelor Cifra de afaceri 1258421 81,48
imobilizate Active imobilizate 15444
4 Viteza de rotatie a activelor Cifra de afaceri 1258421 2,39
totale Total active 526145

Situatia creantelor

CREANTE SOLD TERMEN DE LICHIDITATE


31.12.2018
Sub 1 an Peste 1 an

Total, din care 102864 102864


Comerciale(411) 61272 61272

2. Politici contabile utilizate de S.C. Rom First S.R.L


Situațiile financiare sunt întocmite în conformitate cu Legea Contabilității nr.82/1991
modificată și completată și a reglementărilor emise de Ministerul Finanțelor din România,
Ordinului 3055/2009. Situațiile financiare sunt întocmite pe baza principiului continuității
activității. Prin politicile contabile conducerea entității trebuie să stabilească condiţiile specifice
pentru recunoaşterea imobilizărilor corporale. Pentru realizarea sarcinilor prevăzute în legea
contabilității se precizează urmatoarele:
- evidenta contabilă este condusa corect și la zi;
- toate operatiunile economico-financiare privind activitatea anului 2018 au fost
consemnate în documentele legal întocmite și contabilizate corect;
- s-au respectat regulile de întocmire a bilanțului contabil : bilantul s-a întocmit pe baza
balantei de verificare a conturilor sintetice, respectand normele cu privire la intocmirea acesteia
si a anexelor sale ;
- obligatiile si creantele sunt stabilite corect;
- obligatiile fata de bugetul de stat si bugetele locale, fata de fondurile speciale au fost
corect stabilite si varsate;
- sunt respectate în mod fidel în contul de profit și pierdere veniturile, cheltuielile si
rezultatele financiare ale perioadei raportate.

6
Situațiile financiare sunt întocmite în lei romanești (RON). Inventarierea patrimoniului
societatii a fost efectuata la data de 31.12.2018. Nu s-au constatat diferente fata de soldurile
existente in balanta de verificare. In anul 2018 nu s-au acordat avansuri si credite directorilor si
administratorului.
3. Monografie contabilă privind imobilizările corporale supusă auditării

a) Societatea achiziţionează conform facturii fiscale un teren ce are valoarea de 4000 lei si TVA=19%.
% = 401 ( Furnizori ) 4800
(Terenuri) 2111 4000
(Taxa pe valoarea adăugată deductibilă) 4426 800

b) Administratorul societatii hotareste sa aducă aport o piesă de mobilier (dulap birou) evaluată la 5000 lei.
(Decontari cu actionarii/asociaţii
(Mobilier) 205 = 456 5000
privind capitalul)

c) Societatea realizează in regim propriu amenajarea unui teren in suma de 400 lei.
211 (Venituri din productia de
(Amenajari de teren) = 722 400
2 imobilizari corporale)

d) In urma inventarierii realizate la sfarsitul anului se constată un plus la contul de instalatii de


lucru in suma totala de 1800 lei.
(Plusuri de inventar de natura
(Echipamente tehnologice) 2131 = 134 1800
imobilizarilor )

e) Se realizeaza scoaterea din evidenta contabila a unui utilaj ce a fost complet amortizat cu o
valoare de 2500lei.
(Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de
2813 = 2131 (Echipamente tehnologice) 2500
transport, animalelor şi plantatiilor)

f) Se realizeaza scoarerea din funcţiune a amenăjărilor de teren în valoare de 60000


lei cu 3 luni înainte de termen.
% = 2112 (Furnizori de imobilizări) 60000
(Terenuri) 2812 57000
(Cheltuieli înregistrate în avans) 471 3000

g) Societatea a vandut un teren achizitionat cu suma de 3000 lei şi amortizare calculata pana in
momentul vanzarii in suma de 1200 lei, cu preţul de 2000 lei si TVA=20%.
(Debitori diversi) 461 = % 3600
(Venituri din vanzarea activelor şi alte
7583 3000
operatii de capital)
4427 (Taxa pe valoare colectata) 600
h) Administratorul retrage din societate echipamentele de lucru ce au fost aduse ca aport de catre
acesta în valoare de 2700 lei.
(Capital subscris varsat) 1012 = 456 (Decontari cu actionarii/asociatii 2700

7
privind capitalul)
i) La inventar se constată lipsa unei instalaţii de lucru cu valoarea de intrare1900 lei şi
amortizarea calculată pana in momentul constatarii de 1000 lei, se va imputa gestionarului la
valoarea de 1200 lei.
% = 2131 (Echipamente tehnologice) 1900
(Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de
transport, animalelor şi plantatiilor) 2813 1000
(Alte cheltuieli de exploatare) 6588 900

(Alte creante în legatura cu personalul) 4282 = % 1440


7588 (Alte venituri din exploatare) 1200
4427 (Taxa pe valoarea adaugată colectata) 240

j) Societatea primeste donaţie o piesa de mobilier în valoare de 23000 lei şi amortizarea


calculată in suma de 14000 lei.
% = 214 (Mobilier) 23000
(Donatii şi subventii acordate) 6582 9000
(Amortizarea altor imobilizari
2814 14000
corporale)

4. Controlul realizat de catre auditorla societatea S.C. Rom First S.R.L

a. Controlul documentelor contabile (controlul documentar-contabil):


- controlul cronologic in acesta faza se verifica facturile de vanzare si facturile de cumparare,
extrasele de cont bancar din perioada 01.01.2018 – 31.12.2018 în ordine cronologică.
- controlul invers cronologic se refera la faptul ca sunt verifică facturile de achizitie, facturile de
vanzare, extrasele de cont bancar şi registrele de casă din perioada 01.01.2018 – 31.12.2018 în
ordine invers cronologică.
- controlul reciproc - se verifică datele preluate din jurnalul de cumparare cu extrasele de cont şi
jurnalul de vânzare si extrasele de cont bancar.
- controlul sistematic face referire la verificarea corespondentei imobilizărilor corporale din
balanta de verificare cu suma înregistrată în Registru jurnal.
- controlul încrucişat: confruntarea valorilor din facturile de vanzare emise de entitate cu valorile
facturilor clientilor.
-analiza contabila presupune verificarea folosirii conturilor corespunzatoare pentru inregistrarea
facturilor privind achiziţiile, vânzările sau obţinerea cu forţe proprii a mijloacelor fixe.
- formula de calcul matematic: Valoare imputată*20%=TVA colectată aferentă imputării.
b. Controlul total şi controlul prin sondaj:
- controlul total presupune verificarea tuturor registrelor de casă în perioada 01.01.2018-
31.12.2018.
- controlul prin sondaj: verificarea registrelor de casă.
8
* Determinarea populaţiei statistice
∑factură vânzări=220
* Ordonarea registrelor de casă în mod descrescător: după dată.
* Determinarea eşantionului statistic: 220*40%=88 facturi.
* Determinarea topului eşantionului statistic: 88*80%=71 facturi.
* Determinarea segmentului aleator aferent populaţiei 88-71=17 facturi.
* Se vor selecta facturi fiscale din cele 220-71=149 facturi rămase.
c. Controlul faptic
* Inventarierea: verificarea situaţiei scriptice cu cea faptică;
* Observarea directă: verificarea la faţa locului a imobilizărilor corporale;
* Analiză de laborator
d.Confirmarea externă
In acesta faza se realizeaza verificarea valorii totale încasate, asa cum reese din extrasele
de cont din banci cu valorile totale din extrasele de cont ale clienţilor.
Soldul clienti =120000 lei.
Soldul furnizori = 600000 lei
5. Prezentarea probelor de audit financiar contabil
Proba nr.1
Obiectivul urmarit in aceasta faza este înregistrarea corecta a datelor şi exhaustive în
contabilitatea societatii verificate.
Metoda utilizata: Verificarea documentelor legate de furnizorul de imobilizări corporale. La
înregistrarea nr.1 a fost folosit un alt cont pentru inregistrarea furnizorului, atunci cand se
achiziţionează un teren, se utilizeaza contul 404 (Furnizori de imobilizari)
Concluzia:
Se propune următoarea înregistrare contabila:

% = 404 (Furnizori de imobilizari) 4800


(Terenuri) 2111 4000
(Taxa pe valoarea adăugată
4426 800
deductibilă)

Proba nr. 2
Obiectiv: înregistrarea corecta în momentul scoaterii din functiune a imobilizărilor corporale
înainte de termen.
La NC nr.6 s-a constatat ca lipseste inregistrarea cheltuielii inregistrate în avans la
cheltuieli curente in suma de 3000 lei.
Concluzia:
Se propune urmatoarea inregistrare contabila aferenta operatiunii mentionate mai sus:

9
(Cheltuieli inregistrate în
(Cheltuieli de exploatare) 6811 = 471 3000
avans)

Proba nr.3
Obiectiv: Se verifica înregistrarea in mod corect a imobilizărilor corporale primite prin donaţie.
In urma verificarilor, s-a constatat că la inregistrarea nr. 10 nu s-a inregistrat TVA-ul
la mobilierul acordat prin donaţie.
Concluzia:
Se propune următoarea înregistrare:
(Cheltuieli cu alte impozite, (Taxa pe valoare
635 = 4427 1800
taxe şi varsaminte asimilate) colectata)

Proba nr.4
Obiectiv: Se verifica modalitatea de scoatere din gestiune a unui utilaj gasit în minus la
inventariere.
La înregistrarea nr.9 se constată folosirea corectă a mecanismului de scoatere din
gestiune a imobilizărilor constatate lipsa.

Proba nr.5
Obiectiv: Verificarea înregistrarii corecte în cazul retragerii aportului acţionarului.
La înregistrarea nr. 8 se constată o greşeală de înregistrare şi anume nerestituirea
aportului adus de către acţionar 2700 lei.
Concluzia:
Se propune inregistrarea:
(Decontări cu
(Echipamente
acţionarii/asociaţii privind 456 = 2131 2700
tehnologice)
capitalul)

Proba nr.6
Obiectivul urmarit este verificarea înregistrării corecte aportului adus de către administrator.
La înregistrarea 2 s-a constatat folosirea in mod eronat a conturilor de imobilizări pentru aportul
adus de acţionar cu suma de 5000 lei.
Concluzie:
Se propune înregistrarea urmatoare:

(Decontari cu
(Mobilier) 214 = 456 acţionarii/asociatii privind 5000
capitalul)
Proba nr. 7
Obiectivul urmarit : Se verifica mecanismul de înregistare unui plus de inventar.
La înregistrarea 4 se constată folosirea corectă a mecanismului de înregistrare.

Proba nr. 8
Obiectivul urmarit: Verificarea unei vânzări de imobilizare.
- În urma verificării înregistrării 7 se constată înregistrarea greşită a vânzării de imobilizare
deoarece nu s-a înregistrat la preţul de vânzare de 2000 lei, ci la costul de achiziţie.

Proba nr. 9
Obiectiv: Se urmareste verificarea plăţii facturilor la termen aferentă imobilizărilor achiziţionate.

10
În urma verificărilor efectuate asupra facturilor, s-a constatat efectuarea plăţilor acestora la
termenul stabilit.

Proba nr.10
Obiectivul urmarit: Exhaustivitatea in contabilitate a informaţiei privind conturile de
imobilizările corporale. Sunt verificate documentele privind mijloacele fixe: Facturile fiscale,
fişele mijloacelor fixe, registrul cu numerele de inventar, nota de intrare - recepţie şi constatare de
diferenţe, procesele verbale de recepţie
Concluzia : informaţiile legate de imobilizări sunt corecte.

Concluzie
Scopul activităţii de audit este acela de a restabili o încredere rezonabilă între
producători şi utilizatori ai informaţiei contabile. Standardul Internaţional de Contabilitate nr. 1
arată că „informaţia financiară are ca obiectiv furnizarea unei informaţii utile în luarea deciziilor
economice şi financiare“. Obiectivul misiunii de audit al situaţiilor financiare este de a da
posibilitatea auditorului să isi exprime o opinie cu privire la situaţiile financiare ale unei entitati,
dacă acestea sunt întocmite, în conformitate cu un cadru aplicabil de raportare financiară. În
vederea atingerii obiectivelor urmarite, auditorii financiari trebuie să respecte un număr de
principii fundamentale: integritatea, obiectivitatea,competenţa profesională, confidenţialitatea,
conduita profesională şi standardele tehnice. Din cele prezenate mai sus putem spune că în urma
aplicării procedurilor de audit am obtinut o asigurare rezonabilă că:
- imobilizarile corporale sunt corect inregistrate in conturi în conformitate cu legislaţia in
vigoare şi cu standardele contabile aplicabile
- imobilizările corporale înregistrate în conturi exista in realitate
- pentru toate activele imobilizate înregistrate în conturi există un drept de proprietate
- controlul imobilizarilor corporale a societatăţii auditate este in conformitate cu politicile
contabile şi că aceste politici sunt aplicate consecvent
- intrările de imobilizări corporale sunt corect evidentiate şi cedările şi dezafectările au fost
corect efectuate;
- a fost constituită o ajustare de valoare adecvată pentru activele imobilizate depreciate
- imobilizarile corporale al caror drept de proprietate este modificat (in sensul ca sunt
ipotecate, gajate) au fost corect identificate, iar informatiile cu privire la acestea au fost cuprinse
in notele explicative la situaţiile financiare.

11
BIBLIOGRAFIE

1. AUDIT FINANCIAR-CONTABIL Ediția a II-a, revizuită și adăugită Galați - Carmen


Gabriela Sîrbu, Aurelian Constantin. - Galaţi : Zigotto, 2018
2. Norme minimale de audit, Editura Economică, Bucureşti
3. Manualul "Codul Etic al Profesioniștilor Contabili”
4. ISA 250 - Rolul legislaţiei şi reglementărilor în vigoare în auditarea situaţiilor financiare

12