Sunteți pe pagina 1din 1

P RE $ E D INTE LE PARTA-IvIE NTULUI RE PUB tIC I MO LDOVA

Chisindu, t aprilie zozt

Excelenfi,
Permiteli-mi sI prezint salutul meu qi, folosind acest prilej, s[ vl
v[
mullumesc din numele Parlamentului pentru angajamentul necondilionat al
instituliei pe care o reprezentali in suslinerea eforturilor Republicii Moldova
privind consolidarea statului de drept.
in aceasth ordine de idei, V[ aduc la cunoqtinf[,
Pe zg martie 2021 PreSedintele Republicii Moldova a sesizat Curtea
Constitu[ionald pentru constatarea circumstan[elor constitufionale de dizolvare
a Parlamentului.

Drept pretext pentru inaintarea sesiz[rii indicate supra a fost neinvestirea


de cltre Parlamentul Republicii Moldova a unui Guvern plenipotenliar timp de 3
luni.
Legislativul apreciazl faptul cd a priori nu sunt intrunite condiliile
prevdzute de Constitu[ie pentru dizolvarea Parlamentului, or, despre existen[a
unei voin[e politice suficiente pentru investirea unui Guvern, Preqedintele
Republicii Moldova a fost informat in mod constant, fiindu-i solicitat[ in repetate
rAnduri desemnarea candidaturii majoritefli parlamentare pentru func1ia de
Prim-ministru.
constat[m c[ in acliunile Preqedintelui Republicii Moldova se atest[ o
tentativd de violare a obligaliilor sale constitufionale ca putere neutrd, fiind create
blocaje institulionale cu consecinle imprevizibile pentru democratie gi statul de
drept.
consider5m acliunile Preqedintelui Republicii Moldova ca fiind contrare
Avizelor Comisiei Europene pentru Democralie prin D rcpt (de la Venefia) nt. 886
din r9 iunie 2012, precum gi nr.954 din z4 iunie zor9.