Sunteți pe pagina 1din 70

Ministerul Educației Republicii Moldova

Universitatea de Stat din Moldova

Facultatea Științe Economice

Teza de licență

Chișinău,2021

CUPRINS
Introducere

Capitolul I. Bazele teoretice privind operațiunile băncilor comerciale

1.1. Operațiunile băncilor comerciale: actualitate și perspectivă

1.2. Esența și clasificarea operațiunilor băncilor comerciale

1.3. Rolul băncilor comerciale în economie

Capitolul II. Analiza tehnico-economică a activității B.C. Moldova-Agroindbank S.A.


2.2. Caracteristica operațiunilor efectuate de către B.C. Molodva Agroindbank S.A.

2.2.1. Resurse atrase: depozite, tipurile și condițiile

2.2.2. Tipuri de conturi care pot fi deschise pentru clienți și modalitatea deschiderii
2.2.3.Tipuri de credite acordate

2.2.4. Operațiuni de decontări, tipuri și modalitatea de desfășurare

2.2.5. Operațiuni de casă: organizarea serviciilor de casă și modul derulării operațiunilor de încasare și
de eliberare a numerarului
2.3. Analiza poziției financiare și a performanțelor B.C. Moldova Agroindbank S.A.

Capitolul III. Proiectul de măsuri pentru perfecționarea operațiunilor bancare la B.C.


Moldova Agroindbank S.A.

3.1. Factorii de influență asupra operațiunilor din cadrul unei bănci comerciale

3.2. Modalități de creștere a resurselor bancare și gestionarea operațiunilor băncilor comerciale

Încheiere
Bibliografia
Anexe

Capitolul II. Analiza tehnico-economică a activității B.C. Moldova-Agroindbank S.A.

2.1. Caracteristica generală a B.C. Moldova Agroindbank S.A.

BC„Moldova Agroindbank” SA este o bancă sistemică universală, orientată spre


prestarea serviciilor financiare, inovative şi înalt tehnologizate tuturor segmentelor de
clienţi, persoane fizice şi juridice. Banca poartă denumirea “Banca comercială
“MOLDOVA AGROINDBANK” S.A.” (denumirea prescurtată – BC “MOLDOVA-
AGROINDBANK” S.A.) şi este indicată ca atare în bilanţ, pe ştampila oficială, blanchete,
anteturi, pe marcă etc. Sediul Băncii: strada Constantin Tănase, 9/1, 2005, mun. Chişinău,
Republica Moldova, numărul de telefon: (+373 22) 85 65 65, fax: (+373 22) 22 80 58, web
site: www.maib.md, e-mail: aib@maib.md. Adresa juridică a filialei unde s-a desfășurat
stagiul de practică este Filiala «Cocieri» MD-4571, r. Dubăsari, s. Cocieri, str. Renașterii
70, numărul de telefon-(248)-5-20-52; fax- (248)-5-21-86.
2
Statutul Băncii comerciale “MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. a fost supus
următoarelor procedee tehnice: aprobat prin hotărârea Adunării generale ordinare anuale a
acţionarilor BC " MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A. din 25.04.2019, procesulverbal nr.
60.

Banca este organizată şi activează ca societate pe acţiuni, este proprietar de bunuri


materiale şi nemateriale, separate de patrimoniul acţionarilor şi poate în numele său să
dobîndească şi să exercite drepturi patrimoniale şi/sau nepatrimoniale personale, să aibă
obligaţii, să fie reclamant şi pîrît în instanţa judecătorească.

În continuare vor fi prezentate dispozițiile generale ale băncii Moldova-Agroindbank și


activitățile premise acesteia, preluate din statutul băncii comerciale, înregistrat la I. P.
«Agenția Servicii Publice», Departamentul înregistrare și licențierea unităților de drept de
la 04.12.2019, numărul de identificare de stat-codul fiscal 1002600003778.

1. Banca îşi deschide conturi în Banca Naţională a Moldovei precum şi la alte bănci din

Republica Moldova şi peste hotarele ei.

2. Banca este o persoană juridică a cărei activitate constă în atragerea de depozite sau de alte

fonduri rambursabile de la public şi în acordarea de credite în cont propriu.

3. Banca poate avea întreprinderi în posesiune majoritară (dependente), precum şi constitui şi


deveni membră a unor uniuni, asociaţii şi/sau societăţi în vederea coordonării activităţii şi
definirii intereselor sale, în conformitate cu legislaţia în vigoare, atÂt în Republica
Moldova, cît şi în străinătate.
4. Banca este independentă juridic, operaţional, financiar şi administrativ faţă de orice
persoană, inclusiv faţă de Banca Naţională a Moldovei, de Guvern, de alte autorităţi ale
administraţiei publice, dacă legislaţia nu prevede altfel. Nici o persoană nu poate îngrădi
independenţa Băncii, nu poate influenţa organele de conducere în exercitarea funcţiilor, nu
poate interveni în activitatea Băncii, cu excepţia executării unor obligaţii sau împuterniciri
specifice prevăzute de legislaţie.
5. Banca adoptă şi aprobă decizii de orice natură ce ţin de activitatea pe care o desfăşoară în
interesul acţionarilor şi deponenţilor în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii
Moldova.
6. Banca îşi desfăşoară activitatea în baza autogestiunii şi autofinanţării integrale, este
proprietar al propriului patrimoniu.

3
7. Banca poartă răspundere pentru îndeplinirea obligaţiilor sale, inclusiv pentru depozitele

persoanelor fizice şi juridice, cu întreg patrimoniul de care dispune.

8. Acţionarii Băncii nu poartă răspundere pentru obligaţiile Băncii şi suportă riscul pierderilor

în limitele valorii acţiunilor ce le aparţin.

9. Mijloacele băneşti, alt patrimoniu al persoanelor fizice şi juridice, aflate la Bancă, inclusiv

depozitele persoanelor fizice şi juridice, pot fi sechestrate şi supuse urmăririi numai în baza

şi în ordinea prevăzută de legislaţia în vigoare.

10. Banca activează pe o durată nedeterminată şi dispune de licenţă (Hotărârea BNM cu privire
la modificarea unor acte normative nr. 145 din 31.07.2008, Monitorul
Oficial nr.174/502 din 16.09.2008) Băncii Naţionale a Moldovei pentru efectuarea tuturor
tipurilor de operaţiuni în valută naţională şi străina pe tot teritoriul Republicii Moldova şi
pe pieţele internaţionale. Licența menționată anterior este prezentată în anexa 1 a raportului
dat. [4]
Filiala băncii poate desfășura toate sau unele activități prevăzute de licența eliberată băncii

și acționează în limitele împuternicirilor acordate de bancă prin regulamentul filialei.

4
Schema 2.1. Genuri de activitate prestate de B.C. Moldova-Agroindbank S.A.
Sursă: elaborat de autor în baza informației de pe site-ul https://www.maib.md/

5
2.2. Caracteristica operațiunilor efectuate de către B.C. Molodva Agroindbank S.A.

2.2.1. Resurse atrase: depozite, tipurile și condițiile


Banca activează în baza legii ce permite atragerea mijloacelor băneşti, temporar
disponibile din economia naţională şi investirea resurselor în ramurile prioritare ale
economiei. Societăţile bancare trebuie să deţină un înalt grad de lichiditate, să dispună şi de
capital proprii suficient pentru cazuri excepţionale.
Reieşind din funcţia de intermediere financiară băncile comerciale nu pot să-şi desfăşoare
activitatea de creditare fără a atrage resurse financiare de la populaţie şi agenţi economici
(firme, alte bănci comerciale, banca centrală).
Resursele atrase reprezintă totalitatea mijloacelor băneşti care sunt utilizate de către bancă
în procesul desfăşurării activităţii, dar care nu-i aparţin cu drept de proprietate şi care
necesită rambursare. Clasificarea resurselor atrase.
I. După sursa de provenienţă:
1. Resurse depozitare - acumulate din depozitele persoanelor fizice şi juridice;
2. Resurse nedepozitare - împrumuturi, credite preluate de bancă de la Banca
Centrală, alte bănci, organizaţii financiare internaţionale, precum şi mijloace băneşti
colectate prin emisiunea certificatelor de depozit şi a obligaţiunilor.
II. După termen:
1. La termen - sunt resursele pentru care e cunoscută data rambursării;
2. La vedere - nu este cunoscută data rambursării.
III. După cost:
1. Resurse plătibile - resurse bonificate cu dobândă (pentru conturi de depozit);
2. Resurse neplătibile - resurse pentru care banca nu achită dobânda (pentru contul
Termenul depozitului
1. Termenul depozitului la vedere nu este stabilit.
2. Termenul standard al depozitului la termen va fi stabilit în zile.
3. La expirarea termnenului depozitului, banca transferă la Contul curent/Contul de card al
deponentului suma depozitului și dobânda calculate pentru ultima lună, dacă Contractul de
depozit bancar nu prevede prelungirea automată a termenului depozitului. În cazul în care
termenul de scadență a depozitului este o zi de odihnă/sărbătoare în conformitate cu
legislația în vigoare, depozitul se transferă la Contul curent/Contul de card în prima zi
lucrătoare ce urmează după ziua/zilele de odihnă/sărbătoare.
Suma depozitului
6
1. Depozitul se constituie în orice sumă, nu mai mica decât suma minima de depunere, în
dependență de tipul depozitului.
2. Suma depozitului paote fi suplimentă și/sau retrasă partial în/din contul de deposit în orice
sumă numai în cazul în care Condițiile de primire, perfectare și restituire a depozitului
prevăd în mod expres efectuarea acestor operațiuni.
Valuta depozitului poate fi leul moldovenesc și valuta străină convertibilă: dolar SUA,
euro.
Rata dobânzii
1. Rata dobânzii este fixă sau flotantă, conform condițiilor depozitului.
2. Banca poate revizui rata flotantă a dobânzii pe parcursul termenului depozitului, în mod
unilateral, în funcție de situația pe piața financiară, anunțând deponentul despre
modificarea ratei dobânzii în termenele și modul stabilit în contract, dar nu mai puțin de 15
zile calendaristice înainte de modificare.
Plata dobânzii
1. Dobânda se plătește deponentului, în dependență de tipul depozitului:
a. Lunar, la finele lunii calendaristice;
b. Lunra, începând cu data de 4 a fiecărei luni;
c. Lunar, în dependență de data deschiderii depozitului;
d. Annual, la finele anului calendaristic.
2. Dobânda se plătește în valuta depozitului.
3. Dobânda se calculează zilnic, începând cu ziua următoare zilei depunerii mijloacelor
bănești în contul de depozit, până în ziua precedent zilei restituirii sumei depuse. Pentru
ziua restituirii depozitului dobânda nu se calculează.
4. La determinarea dobânziise ia în calcul soldul zilnic efectiv la începutul zilei operaționale,
aplicând următoarea formula:
P∗i
S=
100∗K
, unde:
S-suma dobânzilor calculate;
P-soldul efectiv la începutul zilei operaționale;
i-rata dobânzii actuală;
K-numărul de zile calendaristice în anul gestionar (pentru depozitele în monedă națională
și valută străină se ia ca bază anul de 365 zile).
În cazul deponenților-persoane nerezidente, la plata dobânzilor, se efectuează
reținerea impozitului pe venit conform Codului Fiscal al Republicii Moldova. [1]

Tabelul 2.1. Coşul de produse «Depozite bancare destinate persoanelor fizice»


7
COŞUL DE PRODUSE „DEPOZITE BANCARE DESTINATE PERSOANELOR FIZICE” (în vigoare din
12.10.2020)
Rata dobânzii Retrag
Soldul
Mărimea % eri din
minim Depuneri Prelungir
cont
MDL/ supliment ea
Termen MDL/
Denumirea Plata USD, are automată
ul, Tip USD,
depozitului dobânz EUR
zile ul EUR
ii
M E U
DL U S
R D
1 2 4 5 6 7 8 10 11 12 13
A. DEPOZITE LA VEDERE

Anual,
Flota 0, 0,0 cu Se
Cont curent - 0,00 - Se admit -
ntă 00 0 capitaliz admit
are
Lunar,
Flota 0, 0,0 cu Se
Cont de card - 0,00 - Se admit -
ntă 00 0 capitaliz admit
are
0.0 Lunar,
Card de pensie Flota 01 cu Se
- - - - Se admit -
pentru militari ntă 1.5 capitaliz admit
02 are
1. Dobânda pentru soldul zilnic de până la 1 000 lei.
2. Dobânda pentru soldul zilnic mai mare de 1 000 lei.
Card de pensie, 0.0
card pentru 03 Lunar,
indemnizaţii Flota cu Se
- - - - Se admit -
pentru copii şi/sau ntă 1.0 capitaliz admit
alte prestaţii 04 are
sociale
3.Dobânda pentru soldul zilnic de până la 250 lei
4.Dobânda pentru soldul zilnic m ai mare de 250 lei
B. DEPOZITE LA TERMEN
„CLASIC” Flota 0, 0,1 Lunar 1000/100 Nu se Nu se Nu se
30 0,00
ntă 75 5 admit admit efectueaz
1, 0,2 ă
60 0,00
00 5
1, 0,3
90 0,00
75 0
3, 0,7
180 0,20
00 5
4, 1,0
365 0,50
00 0
4, 1,2
540 0,85
75 5
5, 1,5
740 1,00
00 0
1095 5, 1,50 2,0
8
25 0
2,
180 - - Nu se
„CLASIC” cu rata 75 Nu se Nu se
fixă Lunar 5000 efectueaz
fixă 3, admit admit
365 - - ă
75
6
„SENIOR Nu se
Flota 5, 1,7 Nu se Nu se
CLASIC” 740 1,0 Lunar 1000/100 efectueaz
ntă 00 5 admit admit5
(pentru ă
pensionari)
5.În caz de restituire a depozitului, indifirent de motiv, înainte de expirarea termenului depozitului, dar după 365 zile de la
data constiturii depozitului, dobânda se recalculează la rata dobânzii pentru depozitul „Clasic” pe termen de 365 zile, la
data restituirii depozitului, şi se achită pentru termenul efectiv de păstrare a mijloacelor băneşti în contul de
depozit. Totodată, dobânda deja plătită se restituie prin reţinerea sumei respective de către bancă din suma
depozitului.
6. În caz de stabilire a gradului I de invaliditate a deponentului sau de deces al deponentului, la restituirea
depozitului, înainte de expirarea termenului depozitului, dobânda se calculează şi se achită pentru termenul
efectiv de păstrare a mijloacelor băneşti în contul de depozit.
C. DEPOZITE DE ECONOMII ON-LINE

2, 0,10 0,2 1000/100


Se
Flota 75 0 Se
„Multiopţional” 1095 Lunar Se admit efectuea
ntă 3, 0,25 0,3 25000/ admit

00 0 1000
Depozit de Se
economii - pentru admit Se
Flota 0,7
lucrătorii migranţi 365 - 0,40 Lunar 500 8 Se admit7 după efectuea
ntă 5
180 ză
zile
"Multiopțional 3, 0,15 0,4 1000/100
Se
Mobile" - Flota 25 5 Se
1095 Lunar Se admit efectuea
disponibil doar ntă 3, 0,30 0,5 25000/10 admit
ză⁹
prin MAIBank 50 5 00
7. Depunerile suplimentare sunt admise prin virament, prin efectuarea transferurilor de peste hotare prin SWIFT,
direct în contul de depozit.
8. Depunerea iniţială de la 5 USD/EUR.
9.Rezolvirea contractului de depozit inainte de termen se va efectua la sucursalele băncii
D. PLANURI DE ECONOMISIRE

740 4, 0,80 1,0 Lunar,


75 0 fără
1095 5, 1,25 1,2 capitaliz
Nu se Nu se
“CAPITAL Flota 00 5 are
1000/100 Se admit admit¹ efectueaz
+” 740 ntă 4, 0,75 1,0 Lunar,
⁰ ă
50 0 cu
1095 4, 1,00 1,0 capitaliz
75 0 are
10. În caz de restituire a depozitului, indiferent de motiv, înainte de expirarea termenului depozitului, dar după
365 zile de la data constituirii depozitului, dobânda se recalculează şi se achită în mărime de 50% din suma
dobânzii calculate. Totodată, dobânda deja plătită se restituie prin reţinerea sumei respective de către bancă din
suma depozitului.

9
11 Nu se
„PROFITABIL 365 efectueaz
Flota 4, Nu se
SENIOR” - - Lunar 100 Se admit ă
ntă 25 admit
(pentru
pensionari)
11. Depozitul se oferă pensionarilor, deţinători ai CARDULUI DE PENSIE, emis de Moldova Agroindbank.
740 4,5 0,80 1,2
5
“JuniorInve 1095 4, 1,00 1,3 Lunar,
Nu se Nu se
st” Flota 75 0 cu
100/50 Se admit admit1 efectueaz
(până la vârsta de 1460 ntă 5, 1,10 1,5 capitaliz 2
ă
18 ani) 00 0 are
>1825 5,2 1,20 1,6
5 0

Sursa: elaborat de autor în baza informației de pe site-ul https://www.maib.md/

2.2.2. Tipuri de conturi care pot fi deschise pentru clienți și modalitatea deschiderii
BC „Moldova Agroindbank” SA oferă persoanelor juridice şi fizice servicii de deschidere

şi deservire a conturilor curente, atât în monedă naţională cât şi străină.

Serviciile de decontare se efectuează în toate sucursalele băncii. Operaţiile se efectuează


în limita sumei disponibile din cont, fără oricare restricţii, cu excepţia cazurilor prevăzute
de lege, în cadrul orarului de lucru al sucursalelor cu clienţii.
Pentru comoditate, Moldova Agroindbank oferă clienţilor săi posibilitatea de efectuare a
operaţiilor la distanţă, prin sistemul de servicii “Internet Banking”, ceea ce permite
clienţilor efectuarea operaţiilor fără a veni la bancă.

Contul curent este destinat pentru evidenţa mişcării mijloacelor băneşti depuse fără
dobândă de către persoanele fizice. În acest cont se înregistrează operaţiunile curente cu

10
numerar şi prin virament, care pot fi efectuate de către titularul contului sau persoana
autorizată. Contul curent este un cont bancar operaţional, iar tranzacţiile de
depunere/încasare a mijloacelor băneşti reprezintă iniţierea utilizării acestora de către
Client şi, în anumite cazuri, necesită prezentarea unor acte suplimentare la solicitarea
Băncii.

Prin contul curent se pot efectua următoarele operaţiuni:

 transferuri (nationale şi internaţionale);

 schimb valutar prin virament (cu utilizarea contului curent în valutele


operațiunii);
 alimentarea conturilor de economii;

 încasarea banilor (salariul, alte venituri, transferuri, etc.);

 depunerea numerarului în cont;


 retragerea numerarului din cont;

 achitarea comisioanelor aferente serviciilor conecte şi a operaţiunilor


efectuate în cont;

 activarea unui ordin de plată programată;

 ataşarea cardului;
 contractarea Serviciului de Deservire Bancară la Distanţă;
 contractarea unui credit sau overdraft.

Documentele necesare pentru deschiderea/modificare/închiderea contului curent sunt


prezentate în tabelul 2. 2.

Tabelul 2.2. Documentele necesare pentru deschiderea contului curent


1. Persoana juridică rezidentă
a) cererea de deschidere a contului;
b) fişa cu specimene de semnături şi amprenta
ştampilei 2 exemplare.
c) copia actului de înregistrare;
care deţine actul d) copia extrasului din Registrul de stat/ I.P.
1.1.
care confirmă “Agenţia Servicii Publice”, eliberat de către
înregistrarea de entitatea abilitată cu dreptul de înregistrare de
stat şi luarea la evidenţă stat.
fiscală e) copia actului de identitate al persoanei care
prezintă documentele pentru deschiderea
11
contului
f) *
a) cererea de deschidere a contului;
b) fişa cu specimene de semnături şi amprenta
ştampilei-2 exemplare;
c) copia extrasului din Registrul de stat privind
înregistrarea provizorie, eliberat ÎS „Camera
nu deţine certificat care
Înregistrării de Stat”/ I.P. „ Agenţia Servicii
1.2. de atribuire a codului
fiscal Publice”
d) copia actului de identitate al persoanei care
prezintă documentele pentru deschiderea
contului;
e) copia documentelor de constituire (regulament,
statutul etc.)
a) cererea de deschidere a contului; fişa cu
specimene de semnături şi amprenta ştampilei 2
exemplare.
Continuare tabelul 2.2.
b) copia documentului ce confirmă înregistrarea de
stat (pentru persoanele cărora potrivit legislaţiei
li se eliberează acest document) sau copia
actului
normativ prin care se aprobă regulamentul sau
statutul persoanei juridice;
Persoane juridice, alte c) copia documentelor de constituire (regulament,
decât cele menţionate la statut, etc.);
1.3.
p. 1.1. şi d) copia certificatului de atribuie a codului fiscal
1.2. (pentru persoanele cărora conform legislaţiei li
se eliberează acest document);
e) copia extrasului din Registrul de stat/
I.P.“Agenţia Servicii Publice”, eliberat de către
entitatea abilitată cu dreptul de înregistrare de
stat;
f) copia actului de identitate al persoanei care
prezintă documentele pentru deschiderea
contului.
g) *
2. Persoana juridică nerezidentă

2.1. Persoana juridică a) cererea de deschidere a contului;


nerezidentă, care are b) fişa cu specimene de semnături şi amprenta
obiecte impozabile pe ştampilei – 2 exemplare
teritoriul c) copia documentului care confirmă înregistrarea
Republicii Moldova şi de stat a persoanei juridice nerezidente în ţara de
reprezentanţele provenienţă conform legislaţiei în vigoare a ţării
12
de reşedinţă;
d) copia certificatului de atribuire a codului fiscal
persoanelor juridice
sau copia actului de înregistrare;
nerezidente înregistrate
e) copia documentelor de constituire (act
conform
constitutiv, statut, regulament etc.);
legislaţiei Republicii
f) copia actului de identitate al persoanei care
Moldova
prezintă documentele pentru deschiderea
contului.
a) cererea de deschidere a contului;
b) fişa cu specimene de semnături şi amprenta
ştampilei – 2 exemplare;
c) copia documentului care confirmă
înregistrarea de stat a persoanei juridice
Persoana juridică
nerezidente în ţara de provenienţă conform
nerezidentă, care NU are
legislaţiei în vigoare a ţării de reşedinţă;
obligaţii fiscale şi/sau
2.2. d) copia documentelor de constituire (act
obiecte impozabile pe
constitutiv, statut, regulament etc.);
teritoriul
e) copia actului de identitate al persoanei care
Republicii Moldova
prezintă documentele pentru deschiderea
contului;
f) declaraţia despre lipsa obligaţiilor fiscale
şi/sau a obiectului impozabil pe teritoriul
Republicii Moldova
a) cererea de deschidere a contului;
b) fişa cu specimene de semnături şi amprenta
ştampilei fără legalizare notarială, al cărui model
Misiunile diplomatice, poate fi determinat de către părţi de sine stătător
oficiile consulare şi (cu respectarea prevederilor Regulamentului BNM
reprezentanţele privind deschiderea, modificarea şi închiderea
organizaţiilor conturilor la băncile licenţiate);
internaţionale, care sunt c) confirmarea Ministerului Afacerilor Externe
2.3. acreditate de către şi
Ministerul Integrării Europene al Republicii Moldova despre
Afacerilor Externe şi activitatea lor pe teritoriul Republicii Moldova;
Integrării d) copia legitimaţiei de acreditare, în care este
Europene al Republicii semnătura titularului, eliberată de către Ministerul
Moldova, Afacerilor Externe şi Integrării Europene al
Republicii Moldova membrului misiunii, oficiului
consular sau reprezentanţei organizaţiei
internaţionale.
Întreprinzători individuali şi persoane fizice, care practică alt tip de
3.
activitate
Întreprinzători a) cererea de deschidere a contului;
3.1. individuali,

13
care se înregistrează la ÎSb) fişa cu specimene de semnături şi amprenta
„Camera ştampilei-2
Înregistrării de Stat” exemplare;
c) copia certificatului de atribuire a codului
fiscal sau copia documentului recunoscut ca atare;
d) copia extrasului din Registrul de stat al
întreprinzătorilor individuali, eliberat de ÎS
„Camera Înregistrării de Stat”/ I.P.“Agenţia
Servicii Publice”.
e) copia actului de identitate al persoanei care
prezintă documentele pentru deschiderea contului.
f) *
a) cererea de deschidere a contului;
b) fişa cu specimene de semnături şi amprenta
ştampilei – 2 exemplare. În cazul lipsei ştampilei,
fişa va conţine specimenele de semnături;
c) copia certificatului de atribuire a codului
fiscal sau copia documentului recunoscut ca atare
Întreprinzători (pentru persoanele cărora potrivit legislaţiei li se
individuali, care se eliberează acest document);
3.2.
înregistrează la alte organe d) copia documentului ce confirmă înregistrarea
de stat, conform legislaţiei de stat sau copia documentului care permite
în vigoare practicarea activităţii;
e) copia documentelor de constituire, pentru
persoanele care deţin aceste documente;
f) copia actului de identitate al persoanei care
prezintă documentele pentru deschiderea contului.
g) *
* Banca este în drept să solicite documente suplimentare celor prevăzute în listă, în

conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

Sursa: elaborat de autor în baza informației de pe site-ul www.maib.md

14
2.2.3.Tipuri de credite acordate
Credite acordate persoanelor fizice
Credit Espresso

Uneori, în cel mai neaşteptat moment, suntem puși în situaţia de a găsi soluţii urgente. La
Moldova Agroindbank obțineți finanţarea potrivită, care poate ajuta la rezolvarea a oricărui
probleme financiare rapid, simplu şi accesibil. Moldova-Agroindbank sprijină clienții şi
atunci când acești au nevoie urgentă de bani. RAPID - cât ai savura o cafea!
• de la 2 000 de lei până la 100 000 de lei;
• pe un termen de până la 60 de luni.
• Rata anuală 7% (flotantă)
• cu aprobarea de la 30 minute SIMPLU - doar cu buletinul!
• fără gaj şi fără justificarea utilizării sumei împrumutate.
• primirea imediată a cardului cu suma creditului; *Banca oferă cardul Instant VISA
Classic - gratuit.
ACCESIBIL - restitui cât o cafea pe zi
Dobânda anuală efectivă (DAE) sau costul total al creditului variază în dependenţă de
suma şi perioada de rambursare a creditului. Pentru un credit de 30 000 lei, pe un termen
de 60 luni, va fi necesar de restituit circa 28 lei pe zi - cât o cafea bună!
Clientul poate solicita creditul dacă are:

15
• vârsta cuprinsă între 20 şi 70 de ani;
• loc de muncă stabil sau pensie;
• vechime în muncă de minim 3 luni la serviciul actual; • salariul lunar net/
pensia/venitul net - minim 2 400 de lei.
Banca îşi rezervă dreptul să solicite documente justificative privind veniturile, pentru
îndeplinirea cerinţelor de prudenţă specifice activităţii bancare.

Credit Cappuccino

Fie că există nevoie de electrocasnice, de reparaţie în locuinţă, Moldova Agroindbank


acordă finanţarea potrivită pentru toate proiectele de viitor. PLĂCUT – precum ai savura
un cappuccino
• de la 2 000 până la 200 000 de lei;
• primirea imediată a cardului cu suma creditului;
• pe un termen de până la 60 de luni.
SIMPLU
• cu buletinul de identitate;
• fără gaj şi fără justificarea utilizării sumei împrumutate.
ACCESIBIL – alege suma şi perioada!
Dobânda anuală efectivă (DAE) sau costul total al creditului variază în funcţie de suma şi
perioada de rambursare a creditului.

Credit Frappe
S-a stricat frigiderul, maşina necesită reparaţie şi cauciucuri noi, au mai apărut şi alte
cheltuieli neprevăzute? Moldova Agroindbank acordă finanţarea potrivită pentru toate
proiectele clientului. ATRACTIV – precum ai prepara un frappe
• de la 2 000 până la 200 000 de lei;

16
• primirea imediată a cardului cu suma creditului;
• pe un termen de până la 60 de luni. ACCESIBIL – cu minim de acte
• cu buletinul de identitate;
• fără gaj şi fără să justifici utilizarea sumei împrumutate.
AVANTAJOS – cea mai mică DAE!
Dobânda anuală efectivă (DAE) sau costul total al creditului variază în funcţie de suma şi
perioada de rambursare a creditului.
Clientul poate solicita creditul dacă are:
• vârsta cuprinsă între 20 şi 70 de ani;
• loc de muncă stabil sau pensie;
• vechime în muncă de minim 3 luni la serviciul actual;
• salariul lunar net/pensia/venitul net - minim 2 400 de lei (pot fi luate în calcul
veniturile membrilor familiei);
• doi fidejusori – persoană fizică;
• un imobil în proprietate.
Credit Refinance
Desigur că clientul a avut un motiv argumentat, pentru care a ales să se crediteze cu o
dobândă mare. Fie că banii erau oferite în 6 minute, fie că au luat în calcul salariu neoficial
sau transferurile băneşti de peste hotare. În final, a luat o decizie, a semnat actele şi deja a
cheltuit şi banii. Moldova Agroindbank vine cu o propunere pentru cei care vor să îşi
refinanţeze creditele luate în grabă. Acordarea cu minim de acte:
• ultimele 4 chitanţe ca demonstrare că a achitat la timp ratele
• buletinul de identitate
Banca îşi rezervă dreptul să solicite documente justificative privind veniturile, pentru
îndeplinirea cerinţelor de prudenţă specifice activităţii bancare.
Condiţii de creditare:
• fără gaj;
• de la 2 000 până la 200 000 MDL;
• pentru o perioadă de credit de până la 5 ani;
• se acordă direct la contul instituţiei de finanţare unde aţi primit creditul propus spre
refinanţare.
Dacă suma refinanţării depăşeşte 100 000 MDL va fi necesar ca clientul să aibă un imobil
în proprietate şi un fidejusor. Dobânda anuală efectivă (DAE) sau costul total al creditului

17
variază în dependenţă de suma şi perioada de rambursare a creditului. De exemplu: Pentru
un credit de 70 000 de lei, pe un termen de 60 de luni, va restitui circa 1980 de lei pe lună!

Carduri de credit
Cardul de credit cu perioada de graţie - un respiro de la Moldova Agroindbank!
Moldova Agroindbank oferă o soluţie avantajoasă, simplă şi rapidă pentru consolidarea
situaţiei financiare a familiei clientului!
Soluţia propusă:
• Pentru suplinirea bugetului personal – clientul poate să beneficieze un card de credit cu
perioadă de graţie.
Suma creditului:
Card de credit Basic - de la 5 000 lei, până la 100 000 lei Card de credit Basic Plus:
a. Suma minimală: 100,001 lei
b. Suma maximală: 300,000 lei
500,000 lei – credit acordat la Cardul American Express Gold
Termenul creditului:
• Termenul creditului – 3 ani cu posibilitatea de reînnoire automatizată a limitei de
credit
Comisioane ZERO pentru:
• Emiterea cardului de credit
• Achitarea cumpărăturilor la comercianţi
• Rambursarea anticipată a sumelor de credit Rata dobânzii:
• 18% anual (rata flotantă)- pentru clienţii care nu sunt încadraţi în proiecte salariale în
cadrul băncii
• 14% anual (rata flotantă)- pentru clienţii care sunt încadraţi în proiecte salariale în
cadrul băncii Beneficiari:
• Beneficiar al cardului de credit poate fi orice persoană fizică, să dispună de experienţă
minimă de muncă, cel puţin 6 luni la locul actual de muncă (pentru salariaţi) sau în
afacerile proprii (pentru întreprinzători), dacă nu este pensionar pe limită de vîrstă.
• Salariul brut / venit net trebuie să constituie cel puţin 1900 lei lunar.
Facilităţi:

Poate fi folosit oriunde, în ţară sau peste hotare;

18
• Achitarea în magazine, retragerea de numerar din bancomate în orice moment - 24 din
24 de ore;
• Achitarea dobânzii doar pentru suma real folosită şi doar pentru perioada în care a fost
utilizat creditul
• Posibilitatea de restituire oricând, parţial sau în totalitate suma creditului utilizat, şi
mai mult, poate fi reutilizat atunci cândclientul va avea nevoie de bani.

Overdraft
Pentru a rezolva rapid şi uşor dificultăţile financiare provizorii, Moldova Agroindbank
pune la dispoziţie creditul Overdraft la cont de card salarial. Este o soluţie eficientă şi una
din cele mai accesibile, avînd rate şi condiţii avantajoase şi fiind disponibilă pentru orice
persoană fizică - deţinătoare de card salarial MAIB.
Clientul poate folosi atâta timp cît are nevoie!
Cu Overdraft, Moldova Agroindbank asigură clientu cu suma de bani de care are nevoie
pentru efectuarea achiziţiei necesare, pentru acoperirea cheltuielilor curente planificate sau
neprevăzute.
Operativ şi eficient clientul obține banii în volumul dorit şi pe măsura aşteptărilor.
Valuta creditului: Lei moldoveneşti
Suma creditului (Limita datoriei): Pînă la 6 intrări medii salariale pe contul de card.
-Minimum 1 000 lei
-Maximum 60 000 lei
-Termenul Overdraftului: pînă la 36 luni, cu posibilitatea de prelungire.
Rambursarea? Simplu şi uşor. Rambursarea datoriei la Overdraft se efectuează în mod
automat pe măsura suplimentării contului de card. Orice intrare în cont va micşora suma
Overdraftului. Iar limita aprobată a datoriei la overdraft se micşorează în părţi egale pe
parcursul ultimelor 2 - 12 luni.
Important: lunar, în mod obligatoriu, se rambursează minimum 5% din soldul datoriei
efective înregistrate la ultima zi lucrătoare a lunii precedente cu dreptul de reînnoire a
sumei rambursate în mărimea limitei aprobate a datoriei la overdraft.
Dobînda la Overdraft
Rata dobînzii atractivă, competitivă pe piaţa de creditare din Moldova, este un argument în
plus în favoarea Overdraftului de la Moldova Agroindbank. Rata dobînzii: Flotantă - 14%
anual

19
Avantaje: Banca nu percepe taxe sau comisioane pentru:
• neutilizarea limitei la Overdraft
• retragerea banilor în numerar din bancomatele/în diviziunile Moldova Agroindbank,
• Dobînda se aplică numai pentru sumele utilizate,
• Are la îndemînă o sumă de bani în plus faţă de salariu,
• Poate fi prelungit termenul la Overdtaft pe noi perioade.
Tarife şi comisioane
Taxa administrativă – 25/50 lei, pentru limita mai mare de 3000 lei;
Comisionul unic – 2%, pentru limita mai mare de 3000 lei.
Credit imobiliar
Creditul Imobiliar de la Moldova Agroindbank se acordă pentru:
• cumpărarea unei noi locuinţe cu stadiul de construcţie finisat sau nefinisat,
• modernizarea locuinţei existente (reparaţie capitală, finisare, extindere),
• construcţia unei case,
• procurarea unui teren pentru casă,
• refinanţarea creditelor/împrumuturilor imobiliare cu destinaţie locativă.
La Moldova Agroindbank creditul imobiliar se acordă pe o perioadă de până la 20 de ani.
Pentru a beneficia de acest credit, clientul trebuie să dispună de un salariu/venit confirmat,
iar rata lunară de plată nu trebuie să depăşească 70% din venitul lunar net. Creditul
imobiliar se acordă în condiţiile în care solicitantul participă cu mijloace proprii, în mărime
de cel puţin 30%, sau, în cazul procurarii locuintei şi dispunerii de asigurarea suficientă
conform cerinţelor.
Exemplu de calcul DAE:
Pentru un credit de 800 mii lei, cu gaj, pe termen de până la 20 ani DAE - 8,91%*
*Calculele sunt aproximative şi pot varia nesemnicativ în dependenţă de data acordării
creditului şi plăţii pentru credit Asigurarea creditului:
• ipoteca asupra bunului imobil procurat sau alt bun imobil
• gajul mijloacelor băneşti din contul de depozit

Imobiliar Avanti
Creditul Imobiliar AVANTI este acordat în scopul procurării, construcţiei, extinderii
locuinţei, sau refinanţării creditului imobiliar, acordat de altă instituţie bancară sau
financiară nebancară. Creditul AVANTI se acordă persoanelor cu vârsta cuprinsă între 21

20
şi 35 de ani, indiferent de faptul dacă acestea activează pe teritoriul Republicii Moldova
sau peste hotare, precum şi beneficiarilor de remitenţe.
Creditele Imobiliare AVANTI se acordă pe un termen de până la 30 de ani.
Pentru a beneficia de acest credit, clientul trebuie să dispună de un salariu/venit minim
confirmat obţinut pe teritoriul ţării şi/sau venit din remitenţe, iar rata lunară de plată nu
trebuie să depăşească 70% din venitul lunar net. Creditul imobiliar se acordă în condiţiile
în care solicitantul participă cu mijloace proprii, în mărime de cel puţin 30%, sau, în cazul
procurarii locuintei şi dispunerii de asigurarea suficientă conform cerinţelor băncii.
Exemplu de calcul DAE:
Pentru un credit de 800 mii lei, cu gaj, pe termen de până la 20 ani DAE - 8,91%*
*Calculele sunt aproximative şi pot varia nesemnicativ în dependenţă de data acordării
creditului şi plăţii pentru credit Asigurarea creditului:
• ipoteca asupra bunului imobil procurat sau alt bun imobil
• gajul mijloacelor băneşti din contul de depozit

Credit imobiliar Prima Casă

Avantajele creditului Prima Casa de la MAIB


• costuri avantajoase;
• asigurare oferită de Guvernul RM;
• termenul creditului - până la 7 ani;
• valoarea locuinţei procurate - până la 1 milion de lei;
• creditul se acordă pentru locuinţe pe întreg teritoriul ţării.
• reduceri în mărime de 25% la prima de asigurare.
Toate costurile pentru credit sunt menţionate:
• rata dobânzii flotantă: 6% anual*;
• comision unic pentru acordarea creditului – 1%;
• comision de garantare pentru ODIMM – 0,25% anual din soldul creditului;
• Achitarea anticipată – gratis.

21
Cine poate beneficia de creditul Prima Casă:
• persoanele fizice care nu au un imobil în proprietate sau persoanele fizice care deţin
bun imobil în proprietate suprafaţa cărui nu depăşeşte suprafaţa imobilului procurat în
cadrul Programului;
• vârsta solicitantului: de la 18 până la 50 ani;
• angajat în câmpul muncii, cu experienţă la locul actual de muncă de cel puţin 4 luni;
• salariul net mediu lunar – 1900 lei. Se acceptă veniturile membrilor familiei;
• participaţia proprie iniţială a solicitantului - minim 5% din costul locuinţei.
Cerinţe minime pentru imobilul procurat în credit:
• imobilul va fi finisat, dat în exploatare şi înregistrat la Agenţia Serviciilor Publice;
• nu are defecte, vicii materiale sau juridice ascunse;
• imobilul nu este grevat cu ipotecă sau alte drepturi ale terţilor.
Asigurarea creditului:
• ipotecarea imobilului procurat la nivelul asigurării de minim 70% din suma creditului;
• garanţia Guvernului RM în mărime de 50% din soldul creditului.

Credite acordate persoanelor juridice

Credite pentru agricultură


Creditul Multiopţional - Agro
Beneficiarii potenţiali: întreprinderi individuale, gospodării tărăneşti, precum şi persoane
fizice care îşi desfăşoară activitatea în agricultură, în mod individual şi dispun de o
experienţă în domeniu de minim 12 luni.
Scopul: Finanţarea pe termen scurt a achiziţiei de materii prime/materiale necesare
înfiinţării/întretinerii de culturi agricole, recoltare,etc., precum şi în scopuri de consum.
Suma: 5.000 - 150.000 lei. (pentru clienţii fără istorie creditară până la 100.000 lei).
Termenul: se stabileşte în conformitate cu termenele de producţie şi comercializare a
producţiei agrigole, dar nu poate depăşi mai mult de 36 luni pentru creditele acordate
pentru completarea capitalului circulant şi 60 luni pentru creditele acordate pentru scopuri
investiţionale şi finanţarea cheltuielilor de consum.
Moneda: lei moldoveneşti.
Avantaje:

resursele din contul creditului pot fi utilizate atât pentru crearea şi dezvoltarea
afacerii, cât şi pentru cheltuielile curente ale gospodăriilor agricole deja create;

creditul se acordă fără gaj şi fără garanţii reale.


22
Costuri: rata dobânzii variază de la 11,0% până la 11,75% în dependenţă de termenul
creditului, iar taxele şi comisioanele aferente creditului se încasează în conformitate cu
tarifele şi comisioanele în vigoare, aplicate de către bancă.

Creditul Universal - Agro Plus


Beneficiarii potenţiali: Societăţi Comerciale, Cooperative Agricole de Producţie,
Întreprinderi Individuale, Gospodarii Ţărăneşti, precum şi persoanelor fizice care îşi
desfăşoară activitatea în agricultură în mod individual, care dispun de o experienţă în
domeniu de minim 12 luni.
Scopuri:
• Formarea şi finanţarea capitalului circulant, inclusiv: pregătirea solului, seminţelor,
furajului, întreţinerea roadei, creşterea şi îngrăşarea animalelor, păsărilor, recoltarea roadei,
primirea şi prelucrarea producţiei, efectuarea marketingului, etc.;
• Investiţii în procurarea mecanismelor, mijloacelor de transport, echipamentelor şi altor
active legate de afacere, construcţia, procurarea sau reparaţia spaţiilor aferente afacerii.
Suma: variază de la 10 mii lei pina la 1 000 mii lei.
Termenul de rambursare: diferenţiat în funcţie de scopul creditului; acesta poate ajunge
până la 60 luni (în cazul creditelor acordate pentru scopuri investiţionale) şi 36 luni pentru
creditele acordate pentru finanţarea capital circulant şi/sau a cheltuielilor de consum.
Moneda: lei moldoveneşti, USD, EUR
Garanţii: mix de garanţii: bunuri imobiliare şi/sau mobiliare.
Avantaje: Resursele Creditului Universal Agro Plus pot fi folosite atât pentru întreţinerea,
pregătirea şi prelucrarea solului, pentru recoltarea roadei, pentru procurarea echipamentelor
şi utilajelor agricole, pentru achiziţia mijloacelor de transport, cât şi pentru construcţia,
procurarea sau reparaţia spaţiilor aferente şi pentru finanţarea cheltuielilor de consum ale
afacerii.

Creditul Invest - Agro


Beneficiarii potenţiali: Societăţi Comerciale, Societăţi pe acţiuni, Cooperative Agricole
de Producţie, Cooperative de Întreprinzător, Întreprinderi Individuale, Gospodarii
Ţărăneşti, precum şi persoanelor fizice care îşi desfăşoară activitatea în agricultură în mod
individual, care dispun de o experienţă în domeniu de minim 12 luni.
Scopuri: investiţii în procurarea mecanismelor, mijloacelor de transport, tehnicii agricole,
echipamentelor şi altor active legate de afacere, construcţia, procurarea sau reparaţia
23
spaţiilor aferente afacerii, reutilarea tehnica şi implementarea tehnologiilor noi în
agricultură (sistemelor de irigare prin capilare, etc.), finanţarea cheltuielilor capitale de
formare a cirezii de baza, familiilor de albine, piscicultura (procurarea / construcţia
bazinelor acvatice), plantarea plantaţiilor multianuale (viilor, livezilor, altele), tehnologii
moderne şi inovative de producere, post-recoltare, procesare şi comercializare (standarde
de producere privind regulamentul UE privind securitatea alimentară, seminţe de calitate
înaltă, echipament şi utilaj inovativ, tehnologii moderne, producerea produselor organice ),
contribuirea la dezvoltarea lanţului valoric (legături între producători, procesatori,
exportatori), procurarea terenurilor agricole arabile, pentru plantarea plantaţiilor
multianuale şi/sau deja plantate şi finanţarea cheltuielilor pentru consolidarea terenurilor
agricole prin comasare care aparţin cu drept de proprietate solicitantului de credit.
Suma: se determină, individual, de regulă, în proporţie nu mai mare de 80% din valoarea
proiectului investiţional, restul se finanţează din mijloacele proprii ale debitorului. În
unele cazuri, în corespundere cu investiţia preconizată şi termenele de recuperare a
investiţiei, suma creditului poate constitui 100% din valoarea proiectului investiţional.
Totodata, la determinarea sumei creditului se limitează la existenta obligatorie a
profiturilor suficiente pentru acoperirea plăţilor la creditele investiţionale (inclusiv
existente).
Termenul creditelor investiţionale se stabileşte reieşind din calculul recuperării
proiectului investiţional şi scopul acestora, dar nu poate depăşi 60 luni în cazurile generale
şi 84 luni la creditele acordate pentru reînnoirea şi plantarea plantaţiilor multianuale.
Moneda: lei moldoveneşti, USD, EUR
Garanţii: mix de garanţii: bunuri imobiliare şi/sau mobiliare.
Avantaje: Creditele pot fi acordate atît din contul resurselor băncii, cît şi din contul
resurselor organizaţiilor financiare internaţionale.

Credite Restart

În scopul susţinerii clienţilor IMM Moldova-Agroindbank oferă credite pentru

24
completarea stocurilor de marfă, materie prima, combustibili şi alte cheltuieli curente etc.
Scopul: finanţarea capitalului circulant;
Suma: până la 5 mln MDL;
Termen: până la 36 luni;
Perioada 6 luni pentru suma creditului;
de graţie:
8 luni în cazul producătorilor
agricoli;
Garanţii: până la 1 mln. MDL – fără gaj
material;
Avantaje: dobânda poate fi subvenţionată;
pachet simplificat de
documente; aprobare rapidă;
fără comisioane de examinare
dosar.

Credite pentru achitarea salariilor

Oamenii sunt cea mai importantă resursă, iar personalul ajunge în timp ca o a doua familie.
Dacă pe perioada crizei cauzate de noul virus Covid-19 a fosti întreruptă activitatea pentru
câteva luni şi este nevoie de mijloace baneşti pentru a achita salariile angajaţilor, Moldova-
Agroindbank soluţia pentru a păstra echipa.

Scopul: achitarea salariilor angajaţilor;


Suma: suma fondului salarial brut (salariu cu
impozitele şi taxele obligatorii), calculată pe
o perioadă de până la 3 luni (inclusiv). Suma
minimă - 10 mii MDL; Suma maximă - 1 mln
MDL.
Termen: până la 31.12.2020;
Perioad 2 luni pentru suma creditului;
a de
graţie:
Garanţii creditul se acordă fără gaj material;

25
:
Avantaj • ofertă unica de creditare pe piaţa
e: bancară;
• se acordă simplu şi rapid;
• mijloacele creditare vor fi transferate
la conturile de card salarialale ale
angajaţilor companiei;

• dobânda poate fi subvenţionată;

• fără comisioane de examinare dosar,


de angajament, de administrare a
creditului.

Credite pentru femei de afaceri


Susţinem cu încredere afacerile la feminine

Beneficiari: Întreprinderile micro şi mici, inclusiv nou-create deţinute de femei, care au cel
puţin o femeie ca fondator/asociat (50%) sau administrate de femei.
Suma: 90% din valoarea proiectului investiţional
Termen: Până la 84 de luni
Valuta: MDL, USD, EUR
Modalităţi de asigurare:

• Asigurarea creditului cu garanţia ODIMM în mărime de 70% din suma creditului;


• Asigurarea creditului cu bunurile procurate din contul acestuia (mijloace fixe, inclusiv
imobil);

• Asigurarea creditului cu bunurile care vă aparţin cu drept de proprietate, ş.a. Avantaje:

• Valoarea gajului redusă;


26
• Doar 10% resurse proprii;

• Se oferă cardul de afaceri cu facilitate de overdraft cu limita de 10 mii MDL.

Factoring
Moldova-Agroindbank prestează servicii de:
• factoring domestic destinat clienţilor ce au încheiate contracte comerciale pe teritoriul
Republicii Moldova;
• factoring de export destinat clienţilor ce sunt parte într-o tranzacţie de comerţ
internaţional în calitate de exportatori.
Prin operaţiunile de factoring MAIB:
• finanţează până la 90% din valoarea facturilor cesionate,
• pe o perioadă de până la 180 zile,
• la preţuri avantajoase.
Avantaje:
• prin utilizarea serviciilor de factoring, banca oferă servicii de administrare, încasare,
finanţare, dar şi acoperire a riscului de neplată al Debitorilor;
• obţinerea finanţării rapide fără a pune în gaj careva bunuri materiale;
• impulsionarea cash flow - ului companiei;
• acces la finanţare într-un termen rapid şi în condiţii flexibile;

• acordă posibilitatea extinderii relaţiilor de afaceri pe pieţe externe noi;

• acordă siguranţă aferentă solvabilităţii Debitorului.

Cum funcţionează factoring – ul?

27
În cazul factoring-ul de export, MAIB (Factor de export) va finanţa facturile cesionate,
prin intermediului companiilor străine (Factori de import) membre a Factors Chain
International (FCI), care vor asigura riscul de neplată al Importatorilor.

Credite pentru tehnică în cadrul parteneriatelor

Beneficiari: întreprinderile micro, mici şi mijlocii;


Scopul: • procurarea tehnicii agricole,
• implementarea soluţiilor
inteligente de automatizare a
28
lucrărilor agricole
• achiziţia utilajelor şi
echipamentelor specializate de
calitate înaltă.
Suma: până la 80% din valoarea proiectului
Termenul: până la 60 luni
Rambursar grafic flexibil de achitare
e:
Perioadă de pînă la 8 luni
graţie:
Asigurare: tehnica procurată din contul
creditului

Livada Moldovei
Investiţii în sectorul horticol şi sectoarele
conexe.
MAIB este partener financiar al proiectului
Livada
Moldovei - linie de creditare oferită de către
Banca
Europeană de Investiţii (BEI) Guvernului R.
Moldova Proiectul Livada Moldovei este destinat investiţiilor în restructurarea şi
modernizarea întregului lanţ valoric al ramurii horticole din Republica Moldova:
pomicultură, viticultură, legumicultură, oenologie, floricultură, arboricultură, arhitectură
peisagistică, agroturism, apicultură.

Creditele din proiectul „Livada Moldovei” pot fi deja contractate la Moldova Agroindbank
conform condiţiilor:
BENEFICIARI: agenţii economici sau persoanele fizice care practică activitatea de
întreprinzător şi doresc să implementeze un proiect în sectorul horticol sau activităţi
conexe;
SCOP:
• Revitalizarea/replanificarea plantaţiilor neproductive,
29
• Plantarea noilor suprafeţe (plantaţii perene fructifere, nucifere, pomuşoare, plante
decorative şi arbuşti, ierburi aromatice şi plante etero-oleaginoase, floricultură (plante
medicinale şi decorative), legume, condimente, fâşii forestiere),
• Amenajarea spaţiilor verzi (arhitectura peisagistică),
• Construcţia/renovarea frigiderelor, depozitelor, hale pentru tehnică/utilaje agricole şi hale
de producere,
• Procurarea echipamentelor pentru procesarea fructelor şi legumelor (depozite frigorifice,
uscătorii, producerea sucurilor, gemurilor, pastei de fructe, producerea vinurilor, distilarea,
fabricarea produselor alimentare care conţin fructe şi legume),
• Înfiinţarea pepinierelor, serelor (fără încălzire, cu sisteme de încălzire bazate pe surse de
energie regenerabilă),
• Panouri fotovoltaice pentru activităţi horticole,
• Instalarea sistemelor de irigare prin picurare, sisteme anti-îngheţ, antigrindină, antiploaie
• Camioane frigorifice pentru transportul fructelor şi legumelor în stare proaspătă,
• Procurarea utilajelor şi mecanizarea procesului de îngrijire/recoltare,
• Procurarea de maşini şi echipamente pentru prestarea serviciilor de amenajare a
teritoriului, echipamente pentru industrii conexe, tipografii, producători de ambalaje etc.
• Echipamente pentru întreprinderi vinicole şi de vinificaţie,
• Dezvoltarea agroturismului şi turismului vitivinicol;
SUMA: până la 5 000 000 EUR – pentru investiţii; până la 600 000 EUR – pentru capital
circulant;
TERMEN: credite investiţionale – până la 10 ani; capital circulant – până la 5 ani;
PERIOADA DE GRAŢIE: credite investiţionale – până la 4 ani; capital circulant – până
la 2 ani;
VALUTA: MDL, USD, EUR;
AVANTAJE:
• Facilităţi Fiscale: aplicarea cotei 0 la TVA şi accize, scutirea de taxe vamale şi scutirea de
plată pentru efectuarea procedurilor vamale;
• Poate fi combinat cu alte finanţări sau granturi (AIPA - granturi pentru tineret şi femei,
MAC-P - granturi pentru grupurile de producători agricoli, APM/USAID - granturi pentru
investiţii ce cresc valoarea adăugată a pomuşoarelor, struguri de masă şi a legumelor);
• Posibilitatea de procure a utilajelor şi tehnicii la mâna a doua;
• Acoperire naţională, inclusiv municipiile Bălţi şi Chişinău;
30
Exemplu de cerere de credit oferit de banca comercială Moldova-Agroimdbank este atașat
la anexa 3.

2.2.4. Operațiuni de decontări, tipuri și modalitatea de desfășurare

Operaţiunile de casă şi de decontare cuprind un complex de servicii, precum:

• Primirea, renumărarea şi înregistrarea numerarului în lei sau valută străină în contul


persoanei fizice;
• Eliberarea numerarului în lei sau valută străină din contul persoanei fizice;
• Virarea mijloacelor băneşti din contul clientului la cererea lui în conturi din banca
beneficiarilor;
• Înregistrarea mijloacelor băneşti în contul clientului;
• Eliberarea extraselor din cont clientului sau persoanei autorizate să-l reprezinte;
• Încasarea mijloacelor băneşti în numerar;

31
• Arendarea casetelor de valori;
• Prestarea serviciilor de consulting în probleme ce ţin de efectuarea operaţiunilor de
decontare.

Precum şi servicii adiacente:

• Perfectarea dispoziţiilor de plată în MDL;


• Eliberarea duplicatelor documentelor;
• Eliberarera certificatelor;
• Prezentarea “istoriei” contului pentru anumite perioade.

2.2.5. Operațiuni de casă: organizarea serviciilor de casă și modul derulării


operațiunilor de încasare și de eliberare a numerarului
Fiecare bancă este obligată să aibă amenajat un compartiment de casierie prin
intermediul căreia va acorda clienților săi servicii de depunere și de extragere de numerar,
servicii de convertire a unei valute în alta, verificarea și numărarea numerarului.

Activitatea de casierie bancară este o formă a circuitului numerarului prin care acesta trece
de la un client la altul prin intermediul casieriei bancare. Totodată, în bancă, numerarul se
depozitează, se elimină bancnotele și monedele uzate și se înlocuiesc cu altele noi, se
verifică autenticitatea acestora și se repun în circulație, populația și agenții economici
având mai multă încredere întrucât provin de la bancă. Activitatea de casierie este cea mai
veche activitate bancară și este prezentă aproape în toate băncile comerciale, ceea ce a
32
format imaginea ca banca înseamnă în primul rând casierie. Astfel, noțiunea operațiunilor
de casă este prezentată în continuare în schema nr. 2.2.:

Servesc drept bază pentru gestionarea


Operațiuni de intermediere ale băncii fluxurilor monetare ale băncii «primite» de
pentru clienții săi bancă și fluxuile monetare «eliberate» din
bancă

Schema 2.2. Definirea noțiunii operațiuni de casă


Sursa: elaborat de autor

În funcţie de spectrul serviciilor prestate, Banca este în drept să efectueze încasări şi


eliberări de numerar.
Încasările de numerar includ:
a) depuneri în conturile titularilor, deschise la Bancă;
b) încasări în numerar generate de activitatea Băncii;
c) retrageri de numerar de la filialele aceleiaşi Bănci sau de la oricare altă Bancă sau filialele
acesteia;
d) retrageri de numerar de la BNM.
Eliberările de numerar includ:
a) retrageri de numerar de către clienţii Băncii;
b) plăţi generate de activitatea Băncii;
c) eliberări de numerar între casieriile filialelor aceleiaşi Bănci sau către orice altă Bancă sau
filialele acesteia;
d) depuneri de numerar la BNM.
Pentru efectuarea operaţiunilor cu numerar, Banca, utilizează după caz, următoarele
documente:
- ordin de încasare a numerarului;
33
- ordin de eliberare a numerarului;
- cec de numerar.
Ordin de încasare a numerarului (Anexa nr. 4) este un document de casă care se
utilizează la orice tip de încasare a numerarului de către Bancă.
Ordin de eliberare a numerarului (Anexa nr. 5) este un document de casă care se
utilizează la eliberarea numerarului de către Bancă.
Retragerea numerarului de către entităţi, cu excepţia cazurilor în care sînt utilizate cardurile
de afaceri, se efectuează în baza unei delegaţii, forma şi procedurile de utilizare a căreia se
elaborează de sine stătător de către bancă şi va conţine în mod obligatoriu, dar nu se va
limita la următoarele elemente:
- denumirea Băncii;
- codul Băncii;
- codul fiscal al Băncii;
- denumirea entităţii;
- codul fiscal al entităţii;
- numărul contului entităţii;
- data retragerii numerarului;
- numele persoanei responsabile de retragere a numerarului;
- suma în cifre şi suma în litere;
- semnăturile persoanelor responsabile pentru emiterea delegaţiei;
- ştampila entităţii;
- numărul, data, luna şi anul emiterii documentului.
Documentele utilizate pentru reflectarea operaţiunilor cu numerar se întocmesc de către
funcţionarul responsabil al Băncii şi se execută în ziua operaţională în care au fost emise.
Documentele trebuie să fie întocmite în limba de stat. Parametrii formularelor
documentelor utilizate la operaţiunile cu numerar, în funcţie de volumul de date incluse, se
stabilesc de Bancă de sine stătător. Banca poate completa conţinutul documentelor utilizate
la operaţiunile cu numerar cu rubricile necesare, conform procedurilor interne ale Băncii.
Formularele documentelor utilizate pentru operaţiunile cu numerar se întocmesc pe suport
hîrtie sau în formă electronică, care ulterior se imprimă pe suport hîrtie la imprimantă.
Numărul de exemplare se stabileşte de Bancă de sine stătător, în conformitate cu
procedurile interne ale Băncii.În formularele documentelor aferente operaţiunilor cu
numerar nu se admit corectări sau ştersături. Pe documentele utilizate la operaţiunile cu
numerar se aplică amprenta ştampilei şi semnăturile persoanelor împuternicite ale
Băncii.Evidenţa
34
operaţiunilor cu numerar se ţine în registre, forma şi conţinutul cărora se elaborează de sine
stătător de către Bancă.

2.3. Analiza poziției financiare și a performanțelor B.C. Moldova Agroindbank S.A.

Informația privind capitalul băncii comerciale «Moldova-Agroindbank» S.A. este preluată


din statutul băncii pentru anul 2019.
CAPITALUL BĂNCII

Capitalul social al Băncii determină valoarea minimă a activelor nete ale Băncii, care

asigură interesele patrimoniale ale creditorilor şi acţionarilor.

Capitalul social se constituie din valoarea aporturilor primite în contul achitării acţiunilor şi
este egal cu suma valorii nominale a acţiunilor plasate. Aporturile la capitalul social se
stabilesc prin hotărîrea privind emiterea suplimentară de acţiuni în conformitate cu
legislaţia în vigoare. Capitalul social al Băncii constituie 207,526,800 (două sute şapte

35
milioane cinci sute douăzeci şi şase mii opt sute) lei moldoveneşti. Capitalul social al
Băncii este divizat în 1,037,634 (un milion treizeci şi şapte mii şase sute treizeci şi patru)
acţiuni ordinare nominative de clasa I-a cu valoarea nominală 200 (două sute) lei
moldoveneşti fiecare.

Capitalul de rezervă al Băncii se formează din defalcări anuale din profitul net, în
cuantumul stabilit de Adunarea generală a acţionarilor, pînă la atingerea de către el a
mărimii de 50% din capitalul social al Băncii.
Capitalul de rezervă poate fi utilizat numai pentru acoperirea pierderilor Băncii şi/sau la
majorarea capitalului ei social.

În anexa 6 este prezentată nformaţia privind activitatea economico-financiară a BC

"Moldova Agroindbank" S.A. inclusiv și structura capitalului pentru anii 2018-2019.

Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a stabilit ratele pentru aplicarea
noilor instrumente macroprudențiale, adoptate de BNM în temeiul Legii nr.202 din
06.10.2017 privind activitatea băncilor și al Regulamentului cu privire la amortizoarele de
capital ale băncilor, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr.110 din
24.05.2018.
Astfel, suplimentar la cerința de fonduri proprii minime de 10%, băncile sunt obligate să
mențină fonduri proprii de nivel 1 de bază necesare pentru a îndeplini cerințele privind
amortizorul de conservare a capitalului, amortizorul anticiclic de capital, amortizorul de
risc sistemic și, după caz, amortizorul aferent societății de importanță sistemică
(amortizorul O-SII) conform ratelor amortizoarelor, aprobate prin Hotărârile Comitetului
executiv al BNM nr.110 din 24.05.2018 și nr.193 din 31.07.2018:
1. rata amortizorului de conservare a capitalului este egală cu 2,5% din cuantumul total al

expunerii la risc a băncilor;

2. rata amortizorului anticiclic pentru expunerile din credite situate în Republica

Moldova este egală cu 0% din cuantumul expunerii la risc a băncilor.

În același timp, băncile trebuie să asigure evidența adecvată a ratelor amortizorului

anticiclic aplicabile pentru statele în care ar putea avea expuneri din credite;

3.1. rata amortizorului de risc sistemic pentru expunerile situate în Republica Moldova este

egală cu 1% din cuantumul expunerii la risc a băncilor.

36
3.2. rata amortizorului de risc sistemic pentru expunerile situate în Republica Moldova se
majorează cu 2 puncte procentuale în cazul băncilor al căror capital este deținut, direct
și/sau indirect, în proporție de peste 50% cumulativ, de către persoane care întrunesc
oricare din următoarele criterii:

a) nu sunt entități din sectorul financiar;

b) sunt rezidente ale statelor/au sediul în statele în care nu se aplică cerințe de supraveghere și
reglementare prudențială cel puțin echivalente cu cele aplicate în Republica Moldova,
determinate prin actele normative ale Băncii Naționale a Moldovei;

c) nu sunt supuse supravegherii de către autorități de supraveghere a sectorului bancar sau a

pieței de capital din țările respective.

Pentru deținerile directe și/sau indirecte în capitalul băncilor deținute de către băncile de
dezvoltare multilaterală, determinate prin actele normative ale Băncii Naționale a
Moldovei, criteriile enumerate la pct.3.2. nu se vor aplica.
4. rata amortizorului aferent societății de importanță sistemică (amortizorul O-SII), pentru

bănci identificate ca societăți de tip O-SII din Republica Moldova, este egală cu: a)

0,75% pentru BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A.,

b) 0,50% pentru B.C. „VICTORIABANK” S.A. și BC „Moldindconbank” S.A.,

c) 0,25% pentru BC „MOBIASBANCĂ - Groupe Societe Generale” S.A.


Prin urmare, cerința de capital pentru băncile din Republica Moldova va varia între 13,5%
și 16,25%, în funcție de structura acționariatului și de importanța sistemică a băncii.
Anterior se aplica cerința de capital de 16% pentru toate băncile. [2]

Dinamica depozitelor atrase

Portofoliul de depozite gestionat de Diviziunea Activitate Retail/ IMM a constituit 18


382,7 milioane MDL, înregistrând o creștere a soldului cu 9,8%, în special din contul
creșterii pe segmentul de persoane fizice cu 10,4 %. În rezultat, cota de piaţă a băncii la
soldul depozitelor persoane fizice a atins nivelul de 32,4%, fiind în creștere cu 0,3 p.p.
comparativ cu anul 2018 (schema 2.3.).

37
Schema 2.3. Soldul depozitelor persoanelor fizice și cota maib în sistem

Dinamica creditelor acordate

Portofoliul de credite Retail/IMM (schema 2.4.) a avut o evoluție ascendentă în anul de


raportare, înregistrând o creștere a soldului cu 21,3% (+1 166 milioane MDL), atingând
valoarea de 6 641 milioane MDL, din contul creșterii semnificative a creditelor persoane
fizice (+30%).
Portofoliul de credite persoane fizice a constituit 4,611 milioane MDL, fiind în creștere
faţă de finele anului precedent cu 1,064 milioane MDL, inclusiv:
 credite imobiliare, în creștere cu 610 milioane MDL;
 credite de consum, în creștere cu 454 milioane MDL.
La finele anului 2019, MAIB deținea o cotă de piață pe sistem la soldul creditelor
persoanelor fizice de 32,9%.
Portofoliul de credite persoane juridice a constituit 2 030 milioane MDL, în creștere cu
102,1 milioane MDL, inclusiv pe segmente de clienți:
 businessul mijlociu, în creștere cu 5,8 milioane MDL;
 businessul mic, în creștere cu 39,9 milioane MDL;
 businessul micro, în creștere cu 56,4 milioane MDL.
MAIB acordă o atenție sporită relațiilor de parteneriat cu întreprinderile mici și micro din
sectorul agroindustrial în scopul susținerii și dezvoltării acestui segment de clienți. Pe
38
parcursul anului au fost lansate campanii promoționale, în cadrul cărora acest segment de
clienți a beneficiat de credite în condiții avantajoase, au fost elaborate produse noi precum
Credite pentru femei „Afaceri la feminin“, AgroCredo pentru producători agricoli, au fost
organizate prezentări de produse în toate raioanele țării cu participarea clienților și
prospecților.

Schema 2.4. Dinamica portofoliului de credite retail (milioane lei)


Sursa: elaborat de autor în baza informației de pe site-ul www.maib.md

Cota portofoliului de credite Retail/IMM în total portofoliul de credite al băncii a atins


nivelul de 46,6%, fiind în creștere cu 2,5 p.p. faţă de anul 2018. Analiza veniturilor,
cheltuielilor, şi profitului băncii, determinarea marjei procentuale
Analiza financiară presupune analiza profitului bancar, deoarece profitul este sursa creşterii
capitalului propriu.
Pf net = Venit – Cheltuieli – Impozit pe venit

Sub incidenţa gestiunii bancare se află veniturile şi cheltuielile. Banca poate să-şi majoreze

profitul prin majorarea veniturilor şi diminuarea cheltuielilor.

Veniturile (anexa 7) sunt împărţite după mai multe criterii:

după sursa de apariţie:

- venituri provenite din dobânzi;


- venituri non-dobândă.

după provenienţa din posturile de bilanţ:

- venituri provenite din portofoliul de credite;

- venituri provenite din portofoliul investiţional;

39
- venituri provenite din taxe şi comisioane;

- alte venituri provenite din activitatea bancară (diferenţele pozitive de curs valutar).

după caracterul veniturilor:


- venituri cu caracter permanent – aduse de portofoliu de credite, investiţional şi comisioane;

- venituri cu caracter aliatorii – venituri din vânzarea gajului, diferenţe de curs valutar.

Analiza veniturilor bancare se face după următorii criterii:

1. după volum – este benefic creşterea volumului de venituri în dinamică indiferent de


structura lui;

2. după structură – se analizează structura veniturilor în volum total determinându-se tipurile

de active cele mai rentabile pentru bancă;

3. în dinamică – evoluţia activelor atât în volum cât şi în structură;

4. analiza factorială – factorii care au dus la creşterea sau diminuarea veniturilor.

Factorii de influenţă asupra mărimii veniturilor:


• endogeni
• exogeni (situaţia economică în ţară, politică, macroeconomică), nu se află sub
influenţa gestiunii bancar, de aceea în cadrul analizei posibilităţilor de creştere a veniturilor
se modelează 2 factori cu caracter intern:

- posibilitatea creşterii volumului activelor profitabile;

- posibilitatea creşterii ratei dobânzii la activele existente.

40
VENITURILE BC MOLDOVA AGROINDBANK SA
1.6E+09

1.4E+09

1.2E+09

1E+09

800000000

600000000

400000000

200000000

0
2018 2019

Venituri din dividende Venituri din dobânzi Venituri din onorarii și comisioane
Alte venituri din exploatare Venituri totale

Diagrama 2.1. Evoluția veniturilor ale băncii comerciale Moldova-Agroindbank


pentru anii 2018-2019
Sursa: elaborat de autor în baza informației de pe site-ul www.maib.md

În urma analizării datelor din raportul prezentat la anexa 7 putem observa dinamica

majorării veniturilor încasate de banca comercială, în special a anumitor segmente de

venituri.

Astfel, veniturile din dividend s-au majorat cu 43,75 p.p. în anul 2019 comparativ cu anul
2018; veniturile din dobânzi-cu 93,59 p.p.; veniturile din onorarii și comisioane cu 84,29
p.p.; alte venituri din exploatare cu 100,71 p.p.; iar veniturile totale cu 91,99 p.p. Reeșind
din cele prezentate anterior, putem constata că anul 2019 este mai eficient în comparație cu
anul 2018
Cheltuielile bancare (anexa 7) influenţează invers proporţional profitul bancar, de aceea
analizei lor li se va acorda o atenţie sporită pentru a găsi posibilităţi de micşorare a
volumului lor.

Cheltuielile bancare se grupează după mai multe criterii:

1. după sursa de provenienţă:

• cheltuieli cu dobândă (dobânda este considerabilă în total cheltuieli bancare);

41
• cheltuieli non-dobândă;

2. după structura bilanţului:

• cheltuieli operaţionale privind atragerea resurselor şi gestiunea lor;

• cheltuieli privind gestiunea portofoliului hârtiilor de valoare;

• cheltuieli necesare pentru asigurarea funcţionării băncii:


o cheltuieli cu salarile;

o cheltuieli de amortizare a mijloacelor fixe;

o alte cheltuieli de gospodărire;

o alte cheltuieli bancare:

o penalităţile achitate de bancă;

o diferenţele negative de curs valutar;

o plăţile pentru reţelele de transmitere a informaţiei.

Cheltuielile se analizează după structură, pondere prin analiza statică şi dinamică; precum

şi factorială.

După structură cheltuielile se analizează pe grupuri în dinamică; tendinţa pozitivă este


micşorarea volumului de cheltuieli.
Analiza factorială a cheltuielilor presupune găsirea posibilităţilor de micșorare a
cheltuielilor cu dobânzile şi determinarea factorilor care influenţează asupra volumului
cheltuielilor cu dobânda.

Se presupune că asupra cheltuielilor cu dobânda influenţează doi factori:

1. volumul resurselor bonificate cu dobândă;

2. rata dobânzii plătită la aceste resurse.

42
Cheltuielile BC Moldova - Agroindbank SA
400000000

350000000

300000000

250000000

200000000

150000000

100000000

50000000

0
2018 2019

Cheltuilei cu dobânzile Cheltuieli cu onorarii și comisioane Alte cheltuieli de exploatare

Diagrama 2.2. Evoluția cheltuielilor ale băncii comerciale Moldova-Agroindbank


pentru anii 2018-2019
Sursa: elaborat de autor în baza informației de pe site-ul www.maib.md

În urma analizării datelor din raportul prezentat la anexa 7 putem observa dinamica
majorării cheltuielilor suportate de banca comercială, în special a anumitor segmente de
cheltuieli. Astfel, cheltuielile cu dobânzi s-au majorat cu 99,90 p.p. în anul 2019
comparativ cu anul 2018; cheltuielile cu onorarii și comisioane-cu 77,58 p.p., iar alte
cheltuieli de exploatare cu 68,80 p.p.

Reeșind din cele prezentate anterior, putem constata că în anul 2018 pentru diferite

categorii de cheltuieli a fost alocată o sumă mai mică decât în anul 2019.

Analiza indicatorilor de rentabilitate (ROA, ROE)

Rata rentabilității economice (ROA – Return on Total Assets), care reprezintă raportul
dintre profitul net și activele totale ale băncii și exprimă rentabilitatea utilizării activelor,
adică profitul net obținut de o unitate monetară de active.
Rata rentabilității financiare (ROE – Return on Equity), care se determină ca raportul
dintre profitul net și capitalul propriu și oferă informații cu privire la profitul înregistrat pe
unitate de valoare contabilă a investiției acționarilor în bancă.

43
Rata rentabilității financiare (ROE)
Rata rentabilității economice (ROA)
2018

2019

0 5 10 15 20 25

Diagrama 2.3. Dinamica indicatorilor de rentabilitate pentru perioada anilor 2018-


2019
Sursa: elaborat de autor în baza informației de pe site-ul www.maib.md
Analiza indicatorilor de rentabilitate (anexa 8) pentru banca comercială
MolodvaAgroindbank SA, pentru perioada 2018-2019, a relevat că rata rentabilității
economice (ROA), numită și profitul la active sau rentabilitatea activelor, măsoară efectul
capacității manageriale de a utiliza resursele financiare și reale ale societății bancare pentru
a genera profit. Deci, în perioada analizată, activitatea bancară scoate în evidență o rată în
creștere, iar datele pot fi urmărite în diagram 2.3.
Analiza ratei rentabilității financiare (ROE) pe baza factorilor determinanți, relevă o ușoară
creștere a remunerării capitalului bancar, ca rezultat al creșterii capacității activelor de a
genera profit: de la 2,20%, în anul 2018, la 3,42% în anul 2019, în condițiile în care
creșterea efectului de pârghie a compensat doar parțial creșterea consemnată la nivelul ratei
rentabilității economice (ROA).

Analiza indicatorilor de lichiditate


În scopul monitorizării și diminuării riscului de lichiditate, conform informației BNM
emitentul are următorii indicatori de lichiditate, a căror limite sunt încadrate în prevederile
stabilite de Banca Națională a Moldovei:

44
a) lichiditatea pe termen lung (Principiul I) – prevede ca suma activelor Băncii cu

termenul de rambursare mai mult de 2 ani să nu depășească suma resurselor ei financiare,

adică raportul respectiv nu trebuie să fie mai mare decât 1;

b) lichiditatea curentă (Principiul II) – prevede ca lichiditatea curentă a Băncii, exprimată


ca raport al activelor lichide la activele totale ale Băncii, nu trebuie să fie mai mică decât
30% (cerința Băncii Naţionale a Moldovei >20%).

Diagrama 2.4. Evoluția indicatorilor de lichiditate pentru anii 2018-2019 Sursa:


elaborat de autor în baza informației de pe site-ul www.maib.md

45
III. Proiectul de măsuri pentru perfecționarea operațiunilor bancare la B.C. Moldova
Agroindbank S.A.

3.1. Factorii de influență asupra operațiunilor din cadrul unei bănci comerciale
Procesul de dezvoltare a sistemului bancar și rolul acestuia în dezvoltarea socio-economică
a țării este influențat de o combinație de factori, atât externi, cât și interni.
Factorii externi includ macrofactori sau factori de mediu. Acesta este un set probabilistic
de factori interdependenți care, cu un anumit grad de convenție, pot fi împărțiți în cinci
grupe principale: economice, politice, juridice, socio-psihologice și forță majoră.
I. Totalitatea factorilor economici reflectă starea economiei, exprimată în intensitatea și
metodele de stabilire a relațiilor economice cu participarea băncilor.
Acestea includ principiile execuției bugetului, natura politicii monetare în curs de
implementare, sistemul de impozitare existent, rezultatele reformelor economice care
formează condițiile generale pentru funcționarea sistemului bancar. Deci, odată cu
creșterea economică, de regulă, crește numărul entităților de afaceri și legăturilor
economice, ceea ce implică o creștere corespunzătoare a cererii de servicii bancare, atât de
la întreprinderi și organizații, cât și de la populație. În cazul dezvoltării unei crize, se
observă procese opuse, care în cele din urmă opresc sistemul bancar, formând dificultăți în
activitățile băncilor, în asigurarea fiabilității și lichidității acestora. Dezvoltarea sistemului
bancar poate fi restrânsă sub influența unor factori precum presiunea fiscală excesivă
asupra profiturilor bicicletei, lipsa resurselor suficiente pentru a efectua operațiuni bancare,
pierderea unui număr semnificativ de întreprinderi mari și mijlocii și o scăderea generală a
nivelului de venit al populației.
II. Factorii politici includ acele decizii ale autorităților și ale administrației la nivel națioanl,
care afectează natura deciziilor luate de subiecții sistemului bancar: banca centrală, bănci
comerciale, instituții de credit, asociații bancare.
În practica mondială, țările sunt clasificate în funcție de criteriul riscului politic. Cu cât
acest indicator este mai ridicat, cu atât situația socio-economică din țară este mai puțin
stabilă. Țările cu un rating de risc politic ridicat beneficiază de un sprijin de credit redus
sau reziliat complet de la instituțiile bancare internaționale, precum și de la țările
individuale care au fonduri gratuite.
Formele și metodele de reglementare legală a activității economice au un impact
semnificativ asupra funcționării sistemului bancar. Stabilitatea legislației și relativul său
conservatorism creează premisele unei soluții juridice la problemele emergente. În același
timp, legislația afectează dezvoltarea sistemului bancar prin reguli speciale pentru
reglementarea anumitor operațiuni sau tranzacții bancare, permițându-le sau interzicându-
46
le. De exemplu, în unele țări, băncilor le este interzis să efectueze anumite operațiuni cu
valori mobiliare, investindu-și fondurile în capitalul altor întreprinderi. În mai multe țări,
băncile nu au voie să se angajeze în activități de asigurare și intermediere comercială. În
unele țări, băncile centrale pot fi implicate în deservirea economiei, în altele acestea trebuie
să fie limitate la o funcție de emitere.
III. Factorii economici, legali și politici determină în mare măsură complexul factorilor socio-
psihologici. Acestea includ încrederea în corectitudinea reformelor economice în curs, în
stabilitatea legislației fiscale, vamale, valutare, în bune perspective pentru economia în
ansamblu, industriile sale individuale și majoritatea populației.
Toate acestea formează împreună nivelul de încredere în sistemul bancar, disponibilitatea
de a efectua operațiuni bancare și de a utiliza serviciile bancare. În acest caz, încrederea în
sistemul bancar determină, de asemenea, îndeplinirea mai eficientă a funcțiilor de asigurare
a finanțării nevoilor de dezvoltare economică prin atragerea resurselor financiare ale
populației și ale investitorilor străini.
IV. Circumstanțele de forță majoră rezultate din calamități naturale și evenimente
imprevizibile care duc la eșecuri în sistemele de plăți pot fi împărțite după cum urmează:
- naturale (inundații, cutremure, uragane), care împiedică tehnic funcționarea sistemului
bancar: decontări și plăți, servicii pentru clienți;
- politice (închiderea frontierelor, introducerea interdicțiilor internaționale asupra relațiilor
economice cu alte state, conflicte militare), care duc la necesitatea unei revizuiri
semnificative a condițiilor de interacțiune dintre bănci și clienții acestora;
- economice (refuzul statului de a-și îndeplini obligațiile financiare, modificarea regulilor
de decontare, schimbarea sistemului de impozitare, introducerea restricțiilor privind
activitățile de export-import, crize pe piețele financiare), care duc la dificultăți pentru bănci
și clienți cauzate de incertitudinea generală a activității economice. În același timp,
indiferent cât durează pregătirea reformelor (impozite, buget, decontări etc.), natura de
forță majoră a impactului acestora asupra sistemului bancar nu se modifică, deoarece nu
este posibil să se prevadă sau să se reglementeze toate nuanțele relațiilor economice.
Factorii interni care afectează rezultatele funcționării sistemului bancar în ansamblu ar
trebui înțelese ca un set de factori care sunt formați de subiecții sistemului bancar: banca
centrală, băncile comerciale, asociațiile bancare. Acești factori pot fi influențați de subiecții
sistemului bancar înșiși. Factorii interni sunt determinați de următoarele puncte principale:
• rolul și autoritatea băncii centrale în sistemul bancar;
• competența managerilor băncii și calificările angajaților băncii;
• nivelul concurenței interbancare și natura acesteia.
47
3.2. Modalități de creștere a resurselor bancare și gestionarea operațiunilor băncilor
comerciale
În ultimii ani, problemele legate de optimizarea capitalului propriu al băncii au atras o
atenție deosebită a comunității mondiale și a științei. Acest lucru se datorează faptului că
rezultatele financiare ale activităților instituției de credit, precum și posibilitatea creșterii
investițiilor în economia țării și extinderea gamei de servicii oferite clienților băncii,
depind în mare măsură de mărimea capitalului propriu al băncii. , structura sa.
Scopul principal al procesului de gestionare a capitalului bancar este de a atrage și menține
suficient capital pentru a extinde activitățile și a crea protecție împotriva riscurilor.
Capitalul propriu al băncii, fiind o anumită resursă și sursă de finanțare pentru activitățile
bancare, determină imaginea băncii, capacitatea acesteia de a desfășura activități
antreprenoriale.
Presiunea crescută asupra băncilor, amenințarea cu pierderea unei licențe pentru
nerespectarea standardelor determină necesitatea planificării pe termen lung a volumelor și
a surselor de creștere a capitalului. O importanță deosebită sunt doi indicatori precum
„raportul de adecvare a capitalului” și „raportul lichidității instantanee”. Valoarea primului
indicator arată cât de mult utilizează banca capitalul propriu în operațiuni. Un indicator
ridicat indică faptul că banca riscă mai mult cu banii proprii decât cu banii deponenților [8,
p. 79].
Printre sursele de creștere a capitalului propriu se disting în mod tradițional extern
(emisiune de acțiuni, obligațiuni) și intern (profit, reevaluare a fondurilor). Relația dintre ei
este determinată de mărimea și strategia băncii. Astfel, băncile mari care au acces la piețele
financiare naționale și internaționale au dreptul de a emite acțiuni ordinare, preferențiale
sau obligațiuni pentru a menține creșterea continuă a activităților lor. Pe de altă parte,
băncile mai mici au oportunități limitate, deoarece nu pot atrage investitori din cauza lipsei
unei reputații adecvate și a unui nivel mai scăzut de solvabilitate. Să luăm în considerare
mai detaliat sursele de capital de mai sus, avantajele și dezavantajele acestora.
Strângerea de capital din surse externe este posibilă în mai multe moduri: emiterea de
acțiuni, emiterea de obligații de creanță de capital, vânzarea de active și închirierea de
bunuri imobiliare.
Emiterea și vânzarea acțiunilor preferențiale sunt metode costisitoare datorită costurilor
ridicate de oferire a acțiunilor. Emiterea suplimentară de acțiuni, de regulă, duce la o
creștere a mai multor elemente ale capitalului de capital simultan: capital autorizat, prima
de acțiune, capital de rezervă.

48
Instituțiile de credit recurg la surse externe cel mai adesea atunci când este necesar să se
asigure fluxul rapid de sume mari de fonduri. O astfel de situație se poate dezvolta în
condiții de hiperinflație, când capitalul băncilor se depreciază rapid și profiturile nu sunt
suficiente nici măcar pentru a acoperi pierderile. Dacă autoritățile de supraveghere bancară
prevăd norme de adecvare a capitalului, atunci băncile se confruntă cu sarcina de a crește
rapid și semnificativ capitalul, ceea ce este posibil doar prin surse externe.
Conform celei de-a doua metode, principala sursă de majorare a capitalului este câștigurile
reportate ale băncii. Aceasta este una dintre cele mai ușoare și relativ ieftine metode de
creștere a capitalului pentru o bancă care dorește să își extindă operațiunile. Această
abordare a creșterii capitalului nu prezintă amenințarea de a pierde controlul asupra băncii
și de a reduce randamentul acțiunilor din cauza creșterii numărului acestora în circulație.
Modificările condițiilor economice, ratele de schimb, ratele dobânzii, cu alte cuvinte,
modificările pe care banca nu le poate influența direct, au un impact semnificativ asupra
profitului.
Profitul net rămas la dispoziția băncii după impozite nu are o importanță mică pentru
gestionarea capitalului băncii. Nivelurile scăzute de profit duc la o creștere lentă a surselor
interne de capital, ceea ce indică un risc crescut de faliment, limitând creșterea activelor și
a veniturilor. O proporție mare de profituri alocate câștigurilor de capital are ca rezultat
dividende mai mici plătite acționarilor.
Dezavantajele acestei metode de reaprovizionare a capitalului sunt: profiturile direcționate
către câștigurile de capital sunt pe deplin supuse impozitelor; creșterea lentă a capitalului;
dependență de factori din afara sferei de influență directă a băncii.
Capitalul propriu al băncii este o sursă importantă de resurse financiare și stă la baza
activităților băncii. Este conceput pentru a menține încrederea clienților în bancă și a
convinge creditorii de soliditatea sa financiară. Astfel, resursele proprii ale băncii trebuie
să fie suficient de mari pentru a asigura încrederea debitorilor în capacitatea băncii de a-și
satisface nevoile de împrumuturi chiar și în condiții nefavorabile de dezvoltare economică
a economiei naționale.

49
Încheiere

Rezumând cele de mai sus, putem concluziona cu siguranță că băncile comerciale de astăzi
sunt componenta principală a sistemului financiar și de credit al oricărei țări. Sistemele de
credit ale țărilor dezvoltate au o structură diferită, dar este caracteristic faptul că există
trăsături comune: în toate țările dezvoltate există sisteme bancare în două etape - băncile
centrale și comerciale. În ceea ce privește băncile comerciale, acestea ocupă o poziție
dominantă pe piața de capital a împrumuturilor. Scara activităților lor în economia unei țări
dezvoltate este cu adevărat enormă. O idee în acest sens este oferită de statisticile fluxurilor
de numerar care trec prin băncile comerciale.

Astăzi, o bancă comercială este în măsură să ofere clienților săi până la 300 de tipuri de
diverse produse și servicii bancare. Trebuie avut în vedere faptul că nu toate operațiunile
bancare sunt prezente zilnic și utilizate în practica unei anumite instituții bancare (de
exemplu, decontări internaționale). Dar există un anumit set de bază, fără de care banca nu
poate exista și nu funcționează normal (acceptarea depozitelor, efectuarea plăților și
decontărilor, emiterea de împrumuturi).

Operațiunile pasive permit băncilor să atragă fonduri care sunt deja în circulație. Noi
resurse sunt create de sistemul bancar ca urmare a operațiunilor de creditare active.

Operațiunile active vizează plasarea resurselor atrase pentru a obține profit. Operațiunile
pasive ale băncilor comerciale sunt denumite operațiuni de acumulare a propriilor resurse,
care sunt necesare pentru a efectua operațiuni active (inclusiv credit). Operațiunile active
ale oricărei bănci comerciale sunt împărțite în patru forme majore:

1. operațiuni de credit (împrumut). Operațiunile de credit stau la baza activităților unei


bănci comerciale în plasarea fondurilor sale;

2. operațiuni de investiții - un tip de astfel de operațiuni active ale băncilor, în procesul


cărora băncile acționează ca investitor, investind în valori mobiliare. Valorile mobiliare
sunt obligații de stat, acțiuni preferențiale, bilete la ordin, obligațiuni. Investind în valori
mobiliare, băncile comerciale urmăresc scopul de a genera venituri și de a asigura
lichiditatea activelor lor. Principalul venit al băncilor comerciale este profitul primit ca
urmare a diferenței dintre dobânzile la împrumuturile emise și dobânzile plătite pentru
depozitele atrase din populație. Capitalul propriu al băncii este foarte important pentru
activitățile sale. Este agregatul veniturilor reportate și al fondurilor bancare. Când se
creează o bancă, se formează capitalul autorizat, iar în procesul activității sale - alte
fonduri. Capitalul propriu al băncii îndeplinește trei funcții principale: de protecție, de
50
reglementare și operațional. Principala parte a operațiunilor pasive sunt resursele
împrumutate: împrumuturi de la alte bănci, depozite, fonduri primite din tranzacții repo și
fonduri primite din vânzarea titlurilor de creanță. Astăzi, ritmul dezvoltării rețelelor
băncilor comerciale este în creștere, în timp ce problemele construirii unor rețele bancare
eficiente sunt slab acoperite în literatura economică, iar mecanismul de luare a deciziilor
privind dezvoltarea unei rețele, de regulă, se bazează pe propria experiență a băncilor
comerciale și un cadru de reglementare intern dezvoltat independent..

51
Bibliografia

Manuale, cărți, monografii

1. Căpraru Bogdan, Activitatea bancară. Ed. 2-a. Editura C.H.Beck Bucureşti. 2014. 289 p.
2. Cociug Victoria, Larisa Mistrean, Operațiuni bancare, Editura ASEM, Chișinău 2006,
270 p.
3. Dedu, Vasile; Enciu, Adrian: Contabilitate bancară, Editura Economică, Bucureşti, 2001,
304 p.
4. Grigoriţă Cornelia. Activitate bancară. Ediţia a III-a. Chişinău: Cartier, 2005.
5. Savu Lucian-Dorel, Produse și servicii bancare, Târgu-Mureș
6. Владимирова М.П., А.И. Козлов. Деньги, кредит, банки: учебное пособие - 2-е изд.,
стер, — М.: КНОРУС, 2006.

7. Власкин В. Роль банков в экономике Беларуси. // Банковский вестник. -2001. -№34.


8. Жукова Е. Н., Видеркер Н. В. Признаки возможного отзыва лицензии банка //
Экономика и управление: проблемы, решения. 2015. N° 3.
9. Каджаева М.Р., С.В. Дубровская, Банковские операции, 4-е изд., стер. — М.:
Издательский центр «Академия», 2008, 400 p.
10. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк. -М.: Вазар-Ферро, 1994

Acte legislative și normative

1. Legea Republicii Moldova cu privire la activitatea băncilor nr. 202 din


06.10.2017// Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 434-439
2. Regulamentul cu privire la licențierea băncilor Nr.23/09-01 din 15.08.96
(Monitorul Oficial al R.Moldova nr.59-60/74 din 12.09.1996).

3. Regulamentul cu privire la deschiderea filialelor de către bănci Nr.37/09-01 din 15.11.96


(Monitorul Oficial al R.Moldova nr.75-76/91 din 21.11.1996)

4. Regulamentul cu privire la licențierea băncilor Nr.23/09-01 din 15.08.96 (Monitorul


Oficial al R.Moldova nr.59-60/74 din 12.09.1996).

5. Regulament cu privire la activitatea de creditare a băncilor comerciale din Republica


Moldova, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 8, art.24
6. Regulament cu privire la creditele "mari" Nr.3/09 din 01.12.95 (Monitorul Oficial al
R.Moldova nr.70/31 din 14.12.1995)

7. Regulamentul cu privire la activitatea de creditare a băncilor care operează în Republica


Moldova Nr.153 din 25.12.97 Monitorul Oficial al R.Moldova nr.8/24 din 30.01.1998

52
Rapoarte statistice şi informaţii de pe internet
1. Ghidul produsului depozite destinate presoanelor fizice. Capitolul III, SECȚIUNEA 2.
2. https://www.bnm.md/
3. https://www.maib.md/
4. Statutul băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK”S.A.

53
Anexe
Anexa 1

54
Anexa 2

CERERE DE DESCHIDERE A CONTULUI DE DEPOZIT


I. Informația despre client/deponent:
Datele
Clientului/Deponentului
Numele IDNP Domiciliu/reședință
Prenumel
e

Telefon Telefon Telefon Email


fix mobil serviciu

Alte date
relevante
II. Informația despre reprezentantul clientului/deponentului:
Datele Reprezentantului
clientului/deponentului
Numele IDNP Domiciliu/reședință
Prenumel
e

Telefon Telefon mobil Telefon Email


fix serviciu

Documentul in baza căruia este delegate (numărul, data eliberării)

Alte date
relevante
Eu, subsemnatul, datele căruia sunt indicate mai sus, în compartimentul “Informația
despre client/deponent”, împuternicesc B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A. să deschidă
pe numele meu contul de depozit cu următoarele condiții:
III. Condițiile depozitului:
Numărul contractului
Denumirea depozitului
Valuta depozitului
Suma inițiala a depozitului
Termenul depozitului
Data începerii depozitului

55
Data expirării depozitului
Rata dobânzii la data deschiderii depozitului
Modalitatea de achitare a dobânzii
(card/capitalizare)
Tipul ratei dobânzii(flotanta/fixa)
Condițiile de retragere parțiala
Condițiile alimentarii depozitului
Suma minima de alimentare a contului

IV. Prin prezenta cerere:


1. Sunt de acord că primirea spre examinare a prezentei Cereri nu duce la apariția
obligației
Băncii de a deschide contul de depozit și Banca își rezervă dreptul de a refuza
deschiderea contului fără a fi obligația să-mi explice cauza refuzului.
2. Îmi dau acordul expres și necondiționat privind prelucrarea datelor cu caracter
personal, puse la dispoziția Băncii în momentul deschiderii contului de depozit, în
conformitate cu prevederile Legii privind protecția datelor cu caracter personal nr.133
din 08.07.2011;
3. Pe întreaga perioada de valabilitate a contractului-cadru, în scopul exactității și
actualizării informației, care se conține în documentele prezentate, Banca este în drept
să solicite de la Agenția Servicii Publice sau oricărui alt sistem informațional,
informația cu privire la Client/Deponent, inclusiv și la datele cu caracter personal.
4. Confirm, că mi-au fost puse la dispoziție pe suport durabil cu suficient timp înainte de
a deschide contul de depozit, următoarele informații: «Regulile de depunere a
mijloacelor bănești de către persoane fizice în B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A.», în
continuare Regulile de depunere; «Condițiile depozitului», în continuare Condițiile;
«Tarifele și comisioane aplicate în B.C. „Molodva-Agroindbank” S.A., în continuare
Tarifele Băncii.
5. Prin semnarea prezentei Cereri, confirm că am luat cunoștință, înțeleg și sânt
totalmente de acord cu Regulile de depunere, Condițiile și Tarifele Băncii, îndrumările
informativconsultative corespunzătoare ale Băncii, și mă oblig să le respect.
6. La data scadenței, depozitul se prolongheaza la condițiile existente pentru tipul
respectiv de depozit la ziua prolongație (art.1746 alin.(3) pct.3 al Codului Civil al
RM). Pentru depozitele care nu mai sunt în grila de depozite ale Băncii, ele se vor
prelungi automat la un alt tip de depozit la condiții asemănătoare.

56
Anexa 3

57
Anexa 4
ORDIN DE ÎNCASARE A NUMERARULUI

Elementele Ordinului de încasare a numerarului se completează după cum urmează


I. Elemente obligatorii:

1. în rubrica „nr.” – se înscrie numărul ordinului de încasare a numerarului;

2. în rubrica „data”, „luna”, „anul” – se înscrie data emiterii ordinului de


încasare a numerarului: data şi anul se indică cu cifre, iar luna cu litere;
3. în rubrica „Beneficiar” – se înscrie denumirea/numele, prenumele
titularului de cont (persoană juridică sau fizică);
4. în rubrica „Încasaţi de la” – se înscrie denumirea titularului plăţii în
folosul beneficiarului, în situaţia în care titularul plăţii este altul decît
beneficiarul;
5. în rubrica „Prin” – se înscrie numele, prenumele persoanei împuternicite
de către titularul contului pentru depunerea numerarului;
6. în rubrica „Banca beneficiară” – se înscrie denumirea băncii
beneficiare;
7. în rubrica „Conţinutul operaţiunii” – se descrie conţinutul operaţiunii şi
se face referinţă la documentele relevante în baza cărora se efectuează
depunerea numerarului;

58
8. în rubrica „Document confirmativ” – se înscrie actul de identitate
(seria, numărul), după caz, a titularului de cont sau persoanei împuternicite de
depunerea numerarului de către titularul contului

9. în rubrica „tip. doc.” – se înscrie numărul tipului documentului pentru


reflectarea operaţiunilor interne ale băncii, stabilit de bancă conform
Nomenclatorului tipurilor de documente intern al băncii;

10. în rubrica „Cod fiscal” – se înscrie numărul codului fiscal atribuit


beneficiarului;
11. în rubrica „Cont benef.” – se înscrie numărul contului bancar al
beneficiarului deschis la banca beneficiarului;

12. în rubrica „Cont trezor.” – se înscrie numărul contului trezorerial al


beneficiarului, în cazul în care acesta este o instituţie publică care se deserveşte
la unitatea Trezoreriei de stat;
13. în rubrica „Cod fiscal” – se înscrie numărul codului fiscal atribuit
persoanei împuternicite de depunerea numerarului;

14. în rubrica „Cod ţării” – se înscrie codul ţării, în conformitate cu

actele normative în vigoare privind raportarea informaţiei aferentă balanţei de

plăţi, în funcţie de conţinutul operaţiunii;

15. în rubrica „Cod operaţ.” – se înscrie numărul codului operaţiunii, în

conformitate cu actele normative în vigoare privind raportarea informaţiei

aferentă balanţei de plăţi, în funcţie de conţinutul operaţiunii;

16. în rubrica „Cod. băncii beneficiare” – se înscrie numărul codului


băncii beneficiare;

17. în rubrica „Simb. operaţ” – se înscrie numărul simbolului


operaţiunii, în conformitate cu actele normative în vigoare privind raportarea
statistică asupra volumului operaţiunilor de casă la instituţiile financiare din
Republica Moldova, în funcţie de conţinutul operaţiunii;
18. în rubrica „Curs oficial” – se înscrie cursul oficial al leului
moldovenesc stabilit de Banca Naţională faţă de valuta străină, în funcţie de
conţinutul operaţiunii;
19. în rubrica „Curs tranzac.” – se înscrie cursul de tranzacţie al leului
moldovenesc faţă de valuta străină, stabilit de banca licenţiată, în funcţie de

conţinutul operaţiunii;

59
20. în rubrica „Codul valutei” – se înscrie numărul codului valutei, contului
înscris după caz, în rubrica „Debit” sau „Credit”, în funcţie de
conţinutul operaţiunii; 21. în rubrica „Debit” – se înscrie numărul contului
analitic utilizat la operaţiunea dată (se indică pentru fiecare înregistrare
contabilă);

22. în rubrica „Credit” – se înscrie numărul contului analitic utilizat la


operaţiunea dată (se indică pentru fiecare înregistrare contabilă);
23. în rubrica „SUMA în cifre” – se înscrie suma în cifre divizată în

valută şi lei, în funcţie de conţinutul operaţiunii;

24. în rubrica „Suma în litere” – se înscrie suma în litere, aliniată la

stânga, începută cu majusculă;

25. în rubrica „Semnături”

a) „Depunător” – se aplică semnătura depunătorului, drept confirmare a


depunerii numerarului;
b) „Executor” – se aplică semnătura executorului, drept confirmare a
înregistrării operaţiunii;
c) „Controlor” – se aplică semnătura controlorului, drept confirmare a verificării
corectitudinii perfectării ordinului de încasare a numerarului;
d) „Casier” – se aplică semnătura casierului, drept confirmare a încasării
numerarului;
26. „L.Ş.” – locul unde se aplică ştampila casierului, drept confirmare a încasării
numerarului.
II. Elemente opţionale:

1. în rubrica „În baza” – se înscrie documentul justificativ care consemnează natura


sumei ce urmează a fi încasată sau numărul procedurii executorii indicat de către
executorul judecătoresc.

60
Anexa 5

ORDIN DE ELIBERARE A NUMERARULUI

Elementele obligatorii ale Ordinului de eliberare a numerarului se completează după cum

urmează:

1. în rubrica „nr.” – se înscrie numărul ordinului de eliberare a


numerarului;

2. în rubrica „data”, „luna”, „anul” – se înscrie data emiterii ordinului de


eliberare a numerarului: data şi anul se indică cu cifre, iar luna cu litere;
3. în rubrica „Eliberaţi” – se înscrie denumirea băncii care efectuează

operaţiunea de eliberare a numerarului;

4. în rubrica „Pentru” – se înscrie denumirea/numele, prenumele titularului de


cont (persoană juridică sau fizică);
5. în rubrica „Prin” – se înscrie numele, prenumele persoanei
împuternicite de către titularul de cont de a retrage numerarul de la bancă;
6. în rubrica „În baza” – se înscrie documentul justificativ care consemnează

natura sumei ce urmează a fi eliberată;


61
7. în rubrica „Conţinutul operaţiunii” – se descrie conţinutul operaţiunii şi
se face referinţă la documentele relevante în baza cărora se efectuează
eliberarea numerarului;
8. în rubrica „Document confirmativ” – se înscrie actul de identitate (seria,
numărul) a titularului de cont sau a persoanei împuternicite de ridicarea
numerarului de la bancă;

9. 9. în rubrica „tip. doc.” – se înscrie numărul tipului documentului pentru


reflectarea operaţiunilor interne ale băncii, stabilit de bancă, conform
Nomenclatorului tipurilor de documente interne ale băncii;
10. în rubrica „Cod fiscal” – se înscrie numărul codului fiscal atribuit băncii
plătitoare;

11. în rubrica „Cod. ţării” – se înscrie codul ţării, în conformitate cu actele


normative în vigoare privind raportarea informaţiei aferente balanţei de
plăţi, în funcţie de conţinutul operaţiunii;

12. în rubrica „Cod fiscal” se înscrie codul fiscal atribuit titularului de cont,

pentru care se eliberează numerarul;

12. în rubrica „Cod. operaţ.” – se înscrie numărul codului operaţiunii,


în conformitate cu actele normative în vigoare privind raportarea
informaţiei aferente balanţei de plăţi, în funcţie de conţinutul
operaţiunii;

13. în rubrica „Cod. băncii” – se înscrie numărul codului băncii;

14. în rubrica „Simb. operaţ” – se înscrie numărulsimbolului


operaţiunii, în conformitate cu actele normative în vigoare privind
raportarea statistică asupra volumului operaţiunilor de casă la
instituţiile financiare din Republica Moldova, în funcţie de conţinutul
operaţiunii;

15. în rubrica „Curs oficial”–se înscrie cursul oficial al leului


moldovenesc stabilit de Banca Naţională faţă de valuta străină, în
funcţie de conţinutul operaţiunii;
16. în rubrica „Curs tranzac.” – se înscrie cursul leului moldovenesc faţă
de valuta străină stabilit de banca licenţiată, în funcţie de conţinutul
operaţiunii;
17. în rubrica „Codul valutei”– se înscrie numărul codului valutei,
contului înscris, după caz, în rubrica „Debit” sau „Credit”, în funcţie
de conţinutul operaţiunii;

62
18. în rubrica „Debit” – se înscrie numărul contului analitic utilizat la
operaţiunea dată (se indică pentru fiecare înregistrare contabilă);
19. în rubrica „Credit” – se înscrie numărul contului analitic utilizat la
operaţiunea dată (se indică pentru fiecare înregistrare contabilă);
20. în rubrica „SUMA în cifre” – se înscrie suma în cifre divizată în

valută şi lei, în funcţie de conţinutul operaţiunii;

21. în rubrica „Suma în litere” – se înscrie suma în litere, aliniată la

stânga, începută cu majusculă;

22. în rubrica „Semnături”

a) „Suma a primit” – se aplică semnătura persoanei, împuternicite de ridicarea


numerarul de la bancă, drept confirmare a primirii numerarului;

b)„Executor” – se aplică semnătura executorului, drept confirmare a înregistrării


operaţiunii;

c) „Controlor” – se aplică semnătura controlorului, drept confirmare a verificării


corectitudinii perfectării ordinului de eliberare a numerarului;

d) „Casier” – se aplică semnătura casierului, drept confirmare a eliberării numerarului;

23. „L.Ş.” – locul unde se aplică ştampila casierului, drept confirmare a


eliberării numerarului.

63
Anexa 6

Informaţie privind activitatea economico-financiară a BC"Moldova Agroindbank"SA


la situatia 31 octombrie a.2019
De facto
Unitate Normati
Nr.c v luna
Denumirea indicatorilor a de anul
rt luna precedentă
măsură precedent celui
gestionară celei
gestionar
gestionare
31.10.2019 30.09.2019 31.12.2018Ajust
at
CAPITAL
1.1 Instrumente de capital platite mil.lei ≥100 207.53 207.53 207.53
1.2 Fonduri proprii de nivel 1 mil.lei ≥200 2,905.39 2,922.22 3,082.18
1.3 Fondurile proprii mil.lei 2,905.39 2,922.22 3,082.18

1.4 Cuantmul Total al Expunerii la Risc mil.lei 15,690.17 15,314.21 13,851.10

1.5 Rata fondurilor proprii totale % ≥17.00 18.52 19.08 22.25


%
1.6 Rata fondurilor proprii de nivel 1 % 18.52 19.08 22.25

1.7 Fonduri proprii/Total active % 11.41 11.66 13.04

1.8 Ajustări ale fondurilor proprii de mil.lei 427.47 409.22 259.40


nivel
1 datorate filtrelor prudenţiale
1.9 Nivelul de afectare fondurilor % 4.66 6.65 4.19
proprii
1.10 Total datorii/Total capital 4.88 4.89 5.08

1.11 Cota investiţiilor străine în capitalul %


42.16 42.16 42.15
social al băncii
ACTIVE
2.1 Mijloace băneşti datorate de bănci, mil.lei 2,257.78 2,512.37 1,719.20
cu excepţia Băncii Naționale a
Moldovei (suma de bază)
2.2 Mijloace băneşti datorate de băncile mil.lei 2,257.78 2,512.37 1,719.15
străine (suma de bază)
2.3 Mijloace băneşti datorate de bănci, 0.78 0.86 0.56
cu excepţia Băncii Naționale a
Moldovei (suma de bază)/Fondurile
proprii
64
2.4 Mijloace băneşti datorate de 0.78 0.86 0.56
băncile străine (suma de
bază)/Fondurile proprii
2.5 Soldul datoriei la credite (suma de mil.lei 14,348.51 13,865.24 12,429.02
bază)

65
Anexa 7
Credite acordate clienților
31.12.2019 31.12.2018
MDL’000 MDL’000

Clienți corporativi 7,662,918 6,946,737


Clienți retail persoane juridice 1,974,100 1,919,016
Persoane fizice 4,589,528 3,538,413

Total credite, brut 14,226,546 12,404,166

Minus: reduceri pentru pierderi la credite total,


inclusiv: (838,239) (841,078)
- Reduceri la credite –portofoliu corporativ (666,552) (697,810)
- Reduceri la credite –portofoliu retail persoane
juridice (61,000) (60,745)
- Reduceri la credite –portofoliu retail persoane
fizice (110,687) (82,523)

Total credite, net 13,388,307 11,563,088

Anexa 8

Contul de profit sau pierdere

Unitatea de masura LEI

Valoarea
Cod pozitie Denumirea indicatorului
contabila
A B 010
Raportul de profit sau pierdere

010 Venituri din dobanzi 1,374,281,825


020 Active financiare detinute in vederea tranzactionarii 0
025 Active financiare nedestinate tranzactionarii, evaluate 0
obligatoriu la valoarea justa prin profit sau pierdere
030 Active financiare desemnate la valoarea justa prin profit 0
sau pierdere
041 Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte 78,743,102
elemente ale rezultatului global
051 Active financiare la costul amortizat 1,295,538,723
070 Instrumente derivate - Contabilitatea de acoperire impotriva x
riscurilor, riscul de rata a dobanzii

66
080 Alte active 0
085 Venituri din dobanzi aferente datoriilor 0

090 (Cheltuieli cu dobanzile) 371,841,986


100 (Datorii financiare detinute in vederea tranzactionarii) 0
110 (Datorii financiare desemnate la valoarea justa prin profit
sau pierdere) 0
120 (Datorii financiare evaluate la costul amortizat) 371,841,986
130 (Instrumente derivate - Contabilitatea de acoperire impotriva x
riscurilor, riscul de rata a dobanzii)
140 (Alte datorii) 0
145 (Cheltuieli cu dobanzile aferente activelor) 0
150 (Cheltuieli cu capitalul social rambursabil la cerere) x
160 Venituri din dividende 713,772
170 Active financiare detinute in vederea tranzactionarii 0
175 Active financiare nedestinate tranzactionarii, evaluate 0
obligatoriu la valoarea justa prin profit sau pierdere
191 Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte 713,772
elemente ale rezultatului global
192 Investitii in filiale, asocieri in participatie si entitati asociate, 0
contabilizate prin metode diferite de metoda punerii in
echivalenta
200 Venituri din onorarii si comisioane 496,972,223
210 (Cheltuieli cu onorarii si comisioane) 204,951,236
220 Castiguri sau (–) pierderi din derecunoasterea activelor 76,490
si datoriilor financiare care nu sunt evaluate la valoarea
justa prin profit sau pierdere – net
231 Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte 76,490
elemente ale rezultatului global
241 Active financiare la costul amortizat 0
260 Datorii financiare evaluate la costul amortizat 0
270 Altele 0
280 Castiguri sau (–) pierderi aferente activelor si datoriilor 0
financiare detinute in vederea tranzactionarii – net
287 Castiguri sau pierderi aferente activelor financiare 0
nedestinate tranzactionarii, evaluate obligatoriu la
valoarea justa prin profit sau pierdere – net
290 Castiguri sau (–) pierderi aferente activelor si datoriilor 0
financiare desemnate la valoarea justa prin profit sau
pierdere – net
300 Castiguri sau (-) pierderi din contabilitatea de acoperire x
impotriva riscurilor – net
67
310 Diferente de curs de schimb [castig sau (–) pierdere] – 272,406,790
net
330 Castiguri sau (–) pierderi din derecunoasterea activelor 494,068
nefinanciare – net
340 Alte venituri din exploatare 19,715,420
350 (Alte cheltuieli de exploatare) 109,992,645
355 VENITURI TOTALE DIN EXPLOATARE – NET 1,477,874,721

68
Anexa 9

69
70