Sunteți pe pagina 1din 4

CURTEA CHISINAU

DE APEL CHI$INAU COURT OF APPEAL


2043, mun.Chiqiniu, str.Teilor 4 4 Teilor str., Chiqinlu 2043
www.instante justice.md; e-mail: www.instante justice.md; e-mail :
cac@justice.md cac@justice.md
Tel. (022\ 409-209;Fax: (022) 635-355 Tel. (022) 409-209;Fax: (022) 635-355
La JVg din

DISPOZITIE
Nr. 14

02 aprilie 2021 mun. Chigindu

privind organizarea activitl{ii Cur{ii de Apel


ChiginEu in legiturl cu declararea stlrii de urgen{I

in scopul asigurdrii activit[fii Cu(ii


de Apel Chiqindu in perioada stdrii de
urgen!6, declarati prin Hotdrirea Parlamentului Republicii Moldova nr.49 din 3 1 martie
2021, in legdturi cu starea pandemicd gravd, in conformitate cu prevederile Legii nr.
212-XY din 24 iulie 2004 privind regimul stdrii de urgenf[, de asediu qi de rdzboi,
conform Dispoziliei nr. I din 01 aprilie 2027 a Comisiei pentru Situalii Exceplionale a
Republicii Moldova, intru respectarea restricfiilor ce se impun, in temeiul art.161
alin.(1) din Legea nr.5 14-XIII din 06.07 .1995 privind organizarea judecdtoreascS, -

DISPUN:
I. in perioada stdrii de urgenti, 02 aprilie 2021 - 30 mai 2021, Curtea de Apel
Chiqindu va activa in regim special de muncd.

il. Se atrag la serviciu cu prezen[dfrzicdpentru activitate de birou un numdr de


pin[ la 30Yo dinpersonalul Curlii de Apel Chiqindu, dupd cum urmeaz6:
- judecdtorii Curlii de Apel Chigin6u vor activa cu prezenld fizicd, in zilele de
qedin!6 determinateinbazaDispoziliilor PreEedintelui/VicepreEedinfilor Curlii de Apel
Chigin6u Ei/sau incheierilor de modificare a completurilor, la discrefie in timpul necesar
pregitirii pentru examinarea dosarelor;
- grefierii Ei asistenlii judiciari vor activa cu prezen\afizicdobligatorie in zilele de
Eedinfd ale judecdtorilor din echipa ciruia fac parte, inclusiv la solicitarea acestora qi in
alte ziLe, pentru asigurarea suportului necesar administrlrii dosarelor.

IIII. in afarazilelor
de gedin!6, programul de activitate al judec6torilor se dispune
de la distanf6. Programul de activitate al grefierilor Ei asistenfilor judiciari din echipa
judecdtorului, se va diviza, prin rotafie pe zile, astfel in cit, un membru al echipei
(grefier/asistent) va activa cu prezen[d frzicd la birou, asigurind activitatea de birou,
inclusiv comunicarea cu justifiabilii, celilalt la distan!6.

IV.
Personalul Direcfiei eviden!6 qi documentare procesuald, Direcliei
generalizarc, sistematizare qi monitorizare a practicii judiciare qi relafii publice,
Direcfiei administrative, vor activa, prin rota]ie pe zile, divizali in grupe, o parte cu
prezen!6 frzicd, cealaltd parte de la distan!6.

V. Responsabil de impdrfirea in grupe a personalului, controlul Ei asigurarea


activitalii acestora se pune in sarcina gefilor de direcfielseclielserviciu.

VI. Angajatii, care vor exercita munca de la distant[, vor prezenta conducdtorului
nemijlocit, in cazul grefierilor qi asistenfilor judiciari, inclusiv judecdtorului, darea de
seami despre lucrul efectuat Ia distanfi. Conducdtorul nemijlocit, inclusiv judecdtorul,
vor fi in drept sd verifice activitateafiecdrui angajat din subordine, care activeazddela
distan!6, iar angajalii vor fi obligali sd indeplineasc6 in volum deplin atribuliile funcfiei
pe care o defin, utilizdnd in acest scop mijloacele de comunicare electronici.

VII. in perioada stdrii de urgenfd, in materie civild (drept comun, contencios


administrativ, insolvabilitate) vor fi examinate cavzele la acliunile impotriva activitilii
administrative realizati de cdtre Comisia pentru Situalii Excepfionale, cauzele ce
vizeazd eliberarea ordonantelor de proteclie, cauzele la acliunile privind confiscarea
averii nejustificate, incuviinlarea spitalizSrii forfate gi tratamentului forlat, ce vizeazd
luarea in custodie public[ a str6inilor qi de prelungire a duratei acesteia, cauzele carc
potrivit legii se judecd prioritar Ei de urgenld (art. I 92 Cod de procedurd civild) , cavzele,
care, potrivit legii, se examineazdin procedurd scrisS, inclusiv care se examineazdin
lipsa p64i1or, recursurile, cererile de revizuire, cavzele cu valoare redus6, conflictele de
competen!6, cererile de str6mutare a cauzelor la o altd instanf5, cererile de validare a
creanfelor, recuzdrile/abfinerile, cauzele aflate la etapa pronunfdrii a fazei dezbaterilor
judiciare, cauzele accelerate in condiliile legii, adopfiile, cererile privind inapoierea
copilului in statul reqedinlei sale obiEnuite qi cele privind exercitarea dreptului de
vizitare a copilului, cauzele in care existd pericolul incdlcdrii termenului rezonabil de
judecare, alte cauze care reprezintd prioritate. Determinarea cauzelor in care existd
pericolul incdlcirii termenului rezonabil, inclusiv cauzele care reprezintdprioritate, se
va decide particular de Completul de judecatd in a c6rui procedurd se afld dosarul.

V[I. in materie penalS Ei contravenlionald vor fi examinate cauzele in care


urgenla se justifici prin scopul instituirii stirii de urgenfd la nivel nafional qi care
vizeazd, incdlcarea Dispoziliilor Comisiei pentru Situafii Excepfionale a Republicii
Moldova. Prevederile art. 60-65 din Legea nr. 21212004 privind regimul stdrii de
urgen!6, de asediu qi de rSzboi, inclusiv prevederile Dispoziliei nr. I din 0l aprilie202l
a Comisiei pentru Situalii Exceplionale a Republicii Moldova, se aplicd in mod
corespunzdtor.
Concomitent, in perioada stdrii de urgen!5 in materia penald Ei contravenlionald se
vor examina cauzele privind mandatele de arest, m[surile de investiga]ii speciale,
misurile asiguratorii, cauzele care se examineaz6 in lipsa p6rtilor, in procedurd scrisd
cu aplicarea prevederilor C64ii a II-a, Capitolul VIVI din Codul contravenfional,
recuzirile/ablinerile, conflictele de competenli pozitive Ei negative, strdmutdrile,
conexirile, cauzele aflate infaza avansatl de examinare (pledoarii plus ultimul cuv6nt),
cauzele penale in ordine de apel Ei recurs in cadrul cdrora sunt persoane definute
(arestate), catzele in care persistd riscul prescrierii fapteilatragerii la rdspundere pena16,
cauzele in cadrul cdrora a fost admis6 cererea privind accelerarea procedurii de
examinare , cauzele privind aplicarea prevederilor articolelor 3 I 3, 469, 4731 , 4732, 4733
din Codul de procedur[ penald al Republicii Moldova, in situafia in care, la judecarea
lor participd persoane in detenlie, cauzele in care existd pericolul incdlcdrii termenului
rezonabil de judecare, alte ca:uze care reprezintd prioritate. Determinarea cavzelor in
care exist6 pericolul incllclrii termenului rezonabil, inclusiv cauzele care reprezintd
prioritate, se va decide particular de Completul de judecatd in a c6rui procedurd se afld
dosarul.

IX. Alte cavze civile, de contencios administrativ, de insolvabilitate, penale,


contravenlionale, se suspendd de drept. Reluarea examin5rii lor, se varealizadin oficiu
dupi incetarea situaliei excepfionale qi/sau in situafia in care Comisia pentru Situalii
Exceplionale a Republicii Moldova nu va dispune altfel.

X. $edinlele judiciare care impun desfEqurarea ei cu prezenld frzicd, se vor


organiza cu limitarea numdrului de participanfi reieqind din normativul 4 m2 per
persoand din suprafafa utili a inclperii Ei vor dura nu mai mult de 60 minute. in acest
context, Completurile vor stabili termenele de judecatd pentru atitea eavze, incit sd
asigure respectarea acestor normative. Controlul respectdrii acestor m6suri se pune in
sarcina Completului respectiv.

XI. in condiliile legii, inclusiv dacd parametrii tehnici ai instanfei Ei ale


participanfilor la proces permit, organizarea qedinfei pentru dosarele ce se vor examina
cu precidere conform prezentei Dispozilii, se va realiza gi prin videoconferinfd.

XII. Accesul persoanelor strdine in incinta instanlei este strict interzis, iar cele
oare au calitatea de participant pe cauzele (penale, contravenlionale, civile, de
contencios administrativ) aflate pe rolul Curfii de Apel Chiqin6u pot depune cereri,
demersuri etc., inclusiv qi cererile de solicitare a informaliilor aferente cauzelor
pendinte, doar prin poqta electronici, poqta terestrd, fax gi telefon (detalii despre datele
de contact pot fi gSsite pe pagina oficial6 a curlii de Apel chiqindu).
In cazuri exceplionale, actele de procedurS, cererile qi demersurile pot fi depuse
in biroul 5 (Secfia relafii publice), doar cu permisiunea prealabild a persoanei
responsabile de primirea 1or, cdt qi cu respectarea condifiilor de prevenire a rdsp6ndirii
infecliei COVID-19.
Cererile privind luarea de cunoqtinf6 cu materialele dosarelor, pot fi depuse doar
in cazuri excepfionale, atunci cind vizeazd un dosar din categoria celor ce se
examineazd' cu precidere, sau in cazurile in care existd riscul incSlcdrii unor termeni de
procedurS. Oricare din aceste temeiuri urmeazd a fi indicate obligatoriu qi expres in
oererea formulatd in acest sens.

XIII. Va fi permis accesul in sdlile de judecatd doar participanfilor la proces pe


catzele enumerate la punctele VII Ei VIII din prezenta Dispozilie. Persoanele respective
urmeazd, sI respecte strict distanla social6, sd dezinfecteze mdniile la intrare in clddirea
instanfei, sd poarte mdqti de protecfie, iar, la necesitate, sE poarte gi mdnuqi de proteclie
impotriva rdspdndirii infecliei covlD-19. La fel se recomandd
justiliabililorlvizitatorilor sI stalioneze in incinta instituliei doar pentru timpul strict
necesar pentru indeplinirea formalitdlilor, indatoririlor judiciare ;i/sau profesionale.

XIV. Silile de judecat6 vor fi aerisite cel pufin 15 min. odatd la th 30 min., cu
igienizarea lor de c5tre personalul tehnic. Similar spaliile publice ale Cu4ii de Apel
Chiqin[u vor fi igienizate cel pulin 3 ori pe zi.
XV. Prezenta dispozilie se aduce la cunoqtinla tuturor angaja[ilor Curlii de Apel
Chigindu, se publici pe pagina web a instanfei qi se plase azd pe panourile informative
ale Curlii de Apel ChiEindu.

Pregedintele
Curfii de Apel Chiginiu Vladislav Clima