Sunteți pe pagina 1din 14

Marea Unire de la 1918

27.03.1918 28.11.1918 01.12.1918 1920


Basarabie se Bucovina se Transilvania,Maramureș Marile Puteri
unește cu unește cu Crișana ,Banat se la conferința de pace de la
România România unește cu România. Paris recunoaște Marea Unire

Premise –După Rșzboiul I Mondial ,dispar de pe harta politică a lumii trei Mari
Imperii,Rus,Otoman,Austro-Ungar.
Românii din provinciile romăne din afara Vechiului Regat primesc dreptul la
autodeterminare.
Consecințe-Teritoriul Romăniei crește de la 137000cm la 295000cm.Populația de la7ml la 14 mil.
Personalități-Ion Inculeț,om politic ,președintele Sfatului Țării ministrul în guvernul României
Mari.Matimatician.
N Titulescu-om politic ,președintele Ligii Națiunii,,ministrul tansporturilor,de două ori ministru de
externe al României.Diplomat ,participă la conferința de pace de la Paris,contribue la reorganizarea
Micii Înțelegeri la 1933,și la înțelegerea Balacanică 1934.Smnează cu M Litvinov la Montreux 1936
acordul dintre URSS și România.
Constantin Stere –jurist ,profesor,om politic,al doilea președinte al Sfatului Țării.Fondează la Iași
revista Țara Românească,votează actul unirii cu Basarabia.
A Mateevici-scriitor.(1888-1917).Publică lucrările sale în ziarul Basarabia.Autorul versurilor Limba
Noastră.

Noțiuni- Integritate teritorială -principiu de bază al dreptului internațional potrivit căruia fiecare stat are
dreptul să-și exercite deplin și nestingherit suveranitatea asupra teritoriului său.
Indivizibil -cel care nu poatefi divizat,împărțit.
Inalienabil.-cel care nu poate fi înstrăinat.
Suveranitate-atribut inerent, inalienabil și indivizibil al statului, care constă în supremația puterii de stat
în interiorul hotarelor sale și în independența ei în relațiile cu alte state . 
Harta-Titlu-Marea Unire .Eveniment 1918 se unesc trei provincii.Consecință-Creăte populația.Dela
7ml la 14ml,oameni.

Sistemul partidelor politice din România 1918-1940


1918 1920 1922 1926 1930 1931 1933 1938-1940
__________________________________________________________

Blocul Partidul PNL PNȚ PND PNȚ PNL Dictatura lui


Politic Poporului Carol II

Blocul politic ,înfăptuește reforma electorala,1918,toți bărbații ce împlinec 21 ani ,primesc dreptul la
vot.
Partidul poporului, prim ministru ,Alexandru Averescu ,înfăptuește reforma agrară,la 1921,din fondul
de stat (6 mil hectare ,din ele 2,7 mil izlazuri și păduri) ,sunt împroprietîriți cu pământ (până la 5
hectare ),1,4 mil,familii.
Partidul național liberal,este format la 1875,având ca lideri clanul Brăteanu și în componența sa
oameni de afaceri,industriali,bancheri,cu o doctrină prin noi înșine, se află la guvernare în perioada
1922-1926,primesc un șir de legi și reforme ,reforma teritorial administrativă,învățământului,legea
minelor,Constituția de la 1923,conform căria România devine o monarhie constituțională.
Personalități.Ion și Vintilă Brăteanu,G Duca,G. Tătărescu.
Partidul național țărănesc .este format ,în urma fuziunii la 1926 a partidului țărănesc format de
Ion Mihalache la București 1918 și partidul național român din Transilvania în frunte cu Iuliu
Maniu.Acest partid avea doctrina porților deschise ,mizind pentru un stat țărănesc,aflîndu-se la
guvernare în anii crizei economice s-a ciocnit cu mai multe dificiltăți social-economic,avind mai puține
realizări.
Partidul național democrat ,a fost condus de N .Iorga ,S-a aflat puțin timp la guvernare neavând
mari succese.
Garda de fer -este înființată la 1923 de către Horia Sima,sub denumirea de Legiunea Arhanghelui
Mihail, care apoi a luat denumirea Totul pentru țară și Garda de Fer .Căpitanul legiunii este Zelea
Codreanu asasinat la comanda lui Carol II în 1938. Acest partid punea accentul pe naționalizm și
antisimetizm,la alegerile de la 1937 a luat cele mai multe voturi -16%,la 1940 primește
propunerea lui I. Antonescu,formând guvernu,România devenind un stat legionar.
Partidul Comunist interzis în România din 1924.
1938-1940-este instaurată dictatura lui Carol II.Este primită o nouă constituție,cu largi
împuterniciri pentru rege,este interzisă activitatea tuturor partidelor politice cu excepția
Frontului Renașterii Naționale.Sunt deschise școli patriotice,după rapturile teritoriale di 1940
Carol II abdică.
Noțiuni Antisemitism-stare ostilă față de evrei.
Naționalism -idiologie care crează și susține o națiune,ca un concept de identificare
comună pentru un grup de oameni.
Abdicare- renunțare la funcție.
Partid politic -reprezintă o grupare de oameni constituită pe baza liberului
consimțemând,acționînd pentru a servi intereselor unor gupuri sociale,comunități umane.

Formarea Republicii Autonome Sovetice Socialiste


Moldovenești(RASSM)
1924 1928 1930 1937
1940
Formarea Începe procesul Îcepe procesul Au loc represii staliniste
Desființa-
RASSM de colectivizare de industrializare rea
RASSM
Însoțit de golodomor

Premise-Tendințele expansioniste a URSS,prin formarea ei se urmărea anexarea la această republică


autonomă a Basarabiei,eveniment ce urmă să fie drept exemplu pentru Belorusia de Vest și Polonia,Filanda și
Carelia.
Consecințe-La 1940 este anexată la URSS ,Basarabia ,la care se face fuziune cinci raioane din stânga Nistrului,
(RASSM) și este format la 02.08.1940 RSSM.
Personalități-Iosif Stalin-om poltic ,coducătorul URSS 1924-1953.Reformator ,aplică în anii 30 procesul de
industrializare și colectivizare.Strateg ,este coducătorul suprem al armatei în timpul celui de al doilea Război
Mondial,primește titlu de generalisiumum ,este decorat cu ordinal Pobeda.Fondatorul GUL-agului și autorul
propriilor represii.
13 Noțiuni-Republică autonomă –regiune populată de o minoritate națională,care dispune de dreptul de a se
administra singură în cadru unui stat condus de o putere centrală.
Plan cincinal- program de dezvoltare economic exprimat în termen de obiective și volum al producției.
Industrializare-Proces de transformare a unei țări agrare într-o țară industrială dezvoltată prin crearea marii
industrii mecanizate.
Colectivizare- Trecere a mijloacelor de producție individuale în proprietate colectivă, prin naționalizare,
expropriere .
Indigenizare-politica promovată de conducerea URSS,în mediul popoarelor neruse,orientată spre sporirea cotei
populației autohtone în structurile administrative,în perspective antrenării acestora în educația socializmului.
Harta Titlu –RASSM.Eveniment -1924 formarea RASSM.Consecințe-are loc instaurare regimului totalitar
Sovietic.

Formarea RSSM
Se formează la 02.08.1940 ,în urma fuziunii ,Basarabiei(orașul Chșinău cu 6 județe-Bălți
,Bender,Chșinău,Orhei,CahulSoroca) , recent anexată, cu cinci raioane din stânga Nistrului,cu orașul
Tiraspol(raioanele-Grigoriopol,Dubăsari,Camenca,Râbhița ,Slobodzia și Tiraspol)

13 ,06.1941 1946 1946-1947 1949 1950


1951

Sunt deportate Au loc alegeri Foametea Sunt deportate în Sunt întroduse Sunt de-
în GUL-ag 26000 în sovietul su- organizată Siberia peste planurile cinci- portați
basarabeni prem a RSSM victime200000 11000 familii nale Martorii
Începe colectivizarea lui Iehova

Premise-politica expansionistă a URSS.Pactul Molotov –Ribbentrop.


Consecințe-instaurarea regimului totalitar comunist,foametea organizată,deportările ,colectivizarea.
Noțiuni-GUL-ag-(glavnoe upravlenie lagherei),lagărele staliniste.
Naționalizare-trcerea în proprietatea statului a unor întreprinderi ,zăcăminte.
Plan cincinal-instrumentul principal de realizare a conducerii planificate.
Personalitate--Iosif Stalin-om poltic ,coducătorul URSS 1924-1953.Reformator ,aplică în anii 30 procesul de
industrializare și colectivizare.Strateg ,este coducătorul supreme al armatei în timpul celui de al doilea Război
Mondial,primește titlu de generalisiumum ,este decorat cu ordinal Pobeda.Fondatorul GUL-agului și autorul
propriilor represii.
Harta-Titlu-Republica Sovietică Socialistă Moldovenească(RSSM).Eveniment 1949 sunt deportate în Siberia
110000 familii.Consecință- are loc intensificarea procesului colectivizării.

14
Mișcarea anticomunistă în RSSM

1946 1953

Își desfățoară activitatea:


(1950-1953)Partidul Democrat -Agrar,activâvnd în localitățile din raionul Rezina și Orhei.Din grup făceau
parteS.Zlatan,V.Odobescu,E.Boțolin,Laur Mare,I.Țurcanu.
(1946-1950)Armata neagra, activază în satele din județul Bălți,Condrătești,Curtoaia,Flămânzeni,avându-i lideri pe
F.Bodiu,I Coșcodan.
(1948) În cadrul școlii pedagogice din Bălți studenții P.Lungu și I Moraru au format organizația Sabia
dreptății.Aria de activitate cuprindea satele Șuri,Salina ,Chetrosu.
(1946-1947) la Soroca apare organizația Arcașii lui Ștefan,formată din tineri pedagogi și studenți.
Premise-Bsarabenii nu dorea să între ăn colhozuri.Mulți din ei au fost nevoiți să pună mâna pe arme și să plece
în codrii deoarece se regăseau pe listele celor ce urmau să fie deportați.
Consecințe-aceste organizații împedicau organizare manifestașiilor de 1mai,organizarea colhozurilor în
localitîți,se răfuiau cu activiștii de partid.
Republica Moldova
1988 1989 1990 1991 1992 1994
_____________________________________________________________________________________

La Chișinău S-a creat (23.06)Parlamentul 27.08.1991 Republica Mol- Este


s-a format Frontul a adoptat declarația Parlamentul adop- dova e primită adop-
grupul de Popular cu privire la suvera- tă Declarația de in- în ONU(02.03) tată
Mișcării (20.05) nitatea RSSM dependență a RM Începe Rîzboiul Consti-
Democratice La (31.08) (03.09) Sovietul Suprem de la Nistru. tuția
Limba noas- institue funcția de pre- RM
Tră devine limbă ședinte a RSSM,i
De stat (03.11)-Stema Rep.
(27.04)-Triculorul.

Premise-În urma putcului de la 19.08.1991 de la Moscova ,popoarele din componența fostei URSS primesc
dreptul la autodeterminare.Mare Adunare Națională cere de urgență parlamentului să adopte Declarația de
Independență.
Personalitî -Mircea Snegur- om politic,membru al Biroului CC.al PCM ,secretar al PCM în probleme de
agricultură(1985-1989)primul președinte a RM(1990-1996),din 1995 președintele partidului Renașterii și
Concilierii din Republica Moldova.
Grigorie Vieru- om politic ,om de arte ,scriitor ,la sfârșitul anilor '80, Grigore Vieru se găsește în prima linie
a Mișcării de Eliberare Națională din Basarabia, textele sale (inclusiv cântecele pe versurile sale) având un mare
rol în deșteptarea conștiinței naționale a românilor din Basarabia. Vieru este unul dintre fondatorii Frontului
Popular din Moldova și se află printre organizatorii și conducătorii Marii Adunări Naționale din 27 august 1989.
Participă activ la dezbaterile sesiunii a XIII-a a Sovietului Suprem din RSSM în care se votează limba română ca
limbă oficială și trecerea la grafia latină.
Noțiuni –Renastere națională -mișcare național politică și cultural,caracterizătă prin dobândirea drepturilor
politice,revigorarea istoriei și culturii naționale.
Independență –situația unui stat sau a unui popor care se bucură de suveranitate națională.
Harta Titlu-Republica Moldova.Eveniment –la 27.08.1991 Parlamentul primește Declarația de
Independență a RM.Consecință- RM devine un stat suveran.

Regimurule totalitare în peioada interbelică


Regimul totalitar communist din Rusia
1917 1922 1924 1930 1937 1953 1964 1991

Lovitura de Înființarea Întroducerea Începe pro- Au loc repre- Deced. N .Hrușcev Des-
Stat,de la 17.11 URSS NEP-ului, cesul siile staliniste. I. Stalin este în- tra-
V.Lenin instaur. I.Stalin prea colectivizarii Înființarea laturat de mar-
dictatura prole- puterea de și industria- GUL-agului. L. Brejnev rea
tariatului . stat. lizării. URSS

Premise -urmările războiului I Mondial,lipsa reformelor,starea precară a maselor.


Consecințe-instaurarea dictaturii,războiul civil,colectivizarea ,însoțitî de golodomor,industrializarea ,formarea
GUL-agurilor,represiile staliniste,războiul rece.

Regimul totalitar fascist din Italia

1922 1924 1926 1928 1934 1935 1944

Instaura- Alegerile Sun dizolvate Este primită legea Prin lege Invazia italiană Căderea
rea regi- parlamen- uniunile conform cărea au fost decretate în Etiopia regimului
mului fas- tare. Profesionale alegerile pot 22 de corporații
cist în G. Mateoti avea loc pe o ce cuprindeau
Italia este omorît singură listă a sectoarele indus-
prtidului fascist triei.

Premise-starea precară a maselor,refuzul Marilor Puteri de a restitui 20% din suma reparaîiilor,fixate la
conferența de la Spa.
Consecințe-militarizarea și politica expansionistă.Dictatura fascistă,cultul personalității ducelui.
Personalități-Benito Amilcare Andrea Mussolini (1883-1945) a fost conducătorul fascist al Italiei între
anii 1922 și 1943. Un socialist Italian celebru,  membru marcant al Partidului Socialist Italian ,  a creat un
stat fascist utilizând propaganda și teroarea de stat. Folosindu-și carisma, controlul total al mediei și intimidarea
rivalilor politici, a ruinat sistemul democratic de guvernare existent. Intrarea sa în cel de-al Doilea Război Mondial
alături de Germania lui Adolf Hitler a făcut din Italia o țintă pentru atacurile Aliaților, ceea ce a dus în final la
căderea dictaturii fasciste mussoliniene și moartea
Regimul nazist din Germania
1933 1934 1935 1938 1939 1945

Instaurarea Hitler prea ambele Este întrodusă legea Conferința de Cotropirea Sfăr-
Regimului nazist funcții de cancelar serviciului militar la Miunhen, este Cehoslovaciei șitul
În frunte cu și prețedinte,devineobligatoriu. anexată regiunea declanșarea regi-
Adolf Hitler „fiuhurer” Sudetă,are loc Războiului II mului
“anșliuz-ul” Mondial nazist
Premise -condițiile umilitoare de la Wersailles,Marea depresiune.
Consecințe-declanșarea Războiului II Mondial.

Marea Depresiune 1929-1933


Premise-Supra producerea legată de lipsa unui control din parte statului.
Consecințe-Devalorizarea valuitei,scăderea nivelului de viață,crește rata șomajului,Liga Națiunii nu își
îndeplinește obligațiunilor ,nazizmul vine la guvernare în Gemania,mai târziu ar loc declanșarea Războiului II
Mondial
Personalități -Franclin Roosevelet ,om poltic ,președinte American,1932-1945,reformator setul de reforme
pentru a depăși Marea depresiune introduce Noul Curs,(prima etapă 1932-1935,cînd sunt închise băncile
,lăsând să activeze circa 2000 ,care primesc subsidii de la stat,crearea agențiilor de stat în agricultură și în
industrie,are loc devalorizarea dolarului,crearea taberelor de muncă pentru șomeri, a doua perioadă 1935-1939
sunt implimentate reforme).Diplomat ,participă la cele două conferințe,Teheran,Ialta .Strateg,este comandatul
supreme al armatei SUA ,în Războiul II Mondial.
Noțiuni Criză economică- este o perioadă de declin economic,din cauza supraproducerii în lumea capitalistă și
în țările socialiste din cauza polarizării unui grup restrîns a celor care posedă bani,restul populației aflîndu-se în
sărăcie.

Planul Marșchall
Premise-este conceput de SUA și destinat țărilor europene afectate de Războiul II Mondial,și stăvilirii extinderii
comunismului.
Este propus de secretarul de stat american G. Marchall la 05.06.1947 și implimentat la 1948.Au beneficiat 16
europene state care au primit în total 17 mird dolari dintre care 60 %au fost folosiți de RFG,Franța,Marea Britanie
și Italia.Creditele acordate de americani erau investite în agricultură,industrie și în alte domenii.
Consecințe –a fost redresată economia ,crește nivelul de viață ,este stăvilit comunismul în statele europene.
Harta-Titlu –Statele europene care au beneficit de Planul Marchall.Eveniment-1948 –implimentarea planului
Marșal.Consecință- 16 state europene pimesc ajutor în total 13 milrd dolari.

Miracolul economic

Miracolul German .
Premise –Implimentarea planului Marchall, SUA i-a acordat ajutor RFG 3,6 milrd dolari,cheltuelele minime
pentru apărare,concentrarea capitalului,forța de muncă calificată.Impunerea,planuluilui L.Erhard economiei
sociale de piață.
Consecințe-În 1951 volumul producției industriale ,față de anul 1936 crescuse cu 1/3 ori iar în 1956 s-a dublat
,în 1970 crescuse de 4,5 ori.S-au dezvoltat rapid ramurile tradiționale,metalurgia ,mineritul,industria ușoară ,au
apărut subramurile-industria electronică,chimia petrolieră,constructoare de automobile.
Miracolul nipon
Premise –Ajutorul acordat de SUA,în 1969 el constituia din investițiile strine 65%.,cheltuele minime pentru
apărare ,studierea pieței internaționale,tineretul pleaca să studieze după hotare.
Consecințe –apar ramuri noi,prelucrarea petrolului,radioelectronica,,construcția de automobile.Crește volumul
producției între anii 1951-1973 cu a peste 9% pe an.

Noțiuni- Miracol economic -ridicare rapidă a economiei unor state afectate de Războiul II Mondial.

Pactul Molotov –Ribbentrop


Este încheat la Moscova între URSS și Germania ,este un pact de neagresiunie încheat între cele doua
state.Concomitent sa încheat și un protocol adențial secret ce cuprindea patru puncte:1-prevedea ca în cazul
când Polonia va fi împarțită ,frontiera dintre state va servi linia râurilor Narev-Vistula –San.2-În cazul când URSS
va manifesta interes fața de statele baltice,Germania nu va manifesta nici un interes.Frontiera dintre state va servi
frontiera de nord a Lituaniei,3-În cazul cînd URSS va manifesta interes în zona Europei de Sud-Est,Germania va
manifesta total dezinteres.4- Informația urma să fie păstrată în taină.
Premise –Germania preconiza să cotropească Europa și nu dorea să lupte pe două fronturi (și cu URSS)
URSS încheind pactul miza să câștige timp pentru a se pregăti pentru un război împotriva Germaniei.
Consecințe-Au loc rapturile teritoriale ale României din vara anului 1940.Are loc declanșarea Războiului II
Mondial.
Personalitate Adolf Hitler-om politic ,președintele PSMG,conducătorul partidului nazist și coducătorul
Germaniei 1933-1945,strateg ,participă la elaborarea mai multor planuri strategice-Leul de
mare,Planul galben,planul Barbarossa.Este unul din inițiatorii Războiului II mondial și a exterminării în
masa a evreilor (Holocaust),a scis lucrarea Lupta mea.
Iosif Stalin-om poltic ,coducătorul URSS 1924-1953.Reformator ,introduce în anii 30 procesul de
industrializare și colectivizare.Strateg .este coducătorul supreme al armatei ăn timpul celui de al doilea
Război Mondial,primește titlu de generalisium ,este decorat cu ordinal Pobeda.Fondatorul GUL-agului
și autorul propriilor represii.
Noțiuni -Protocol-act,document diplomatic,în care sunt consemnate hotărârile unei adunări ,conferințe
internaționale.
Harta Titlu -Rapturile teritoriale ale Românie din 1940.Eveniment 1939-semnarea pactului Moltov-
Ribbentrop.Consecință-România perde Bucovina de Nord ,ținutul Herța,Basarabia ,Cadrilaterul,Nordul
Transilvaniei.
17

Războuil II Mondial
1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945
___________________________________________________________________________________
Germania Germania Germania atacă Germania Gemania Are loc 09.05 ca-
Atacă Polon- ocupaFranța URSSin trei di- perde lupta perde lupta de eliberarea pitulează
Ia Iugoslavia recții,se împot- de la Stalingrad la Kursc URSS Germania
Norvegia lește sub și EL-Alamen Aliați des- 02.09-
Grecia Moscova chid frontal II Japonia.

Premise-Condițiile umilitoare pentru Germania de la Wersailles.Liga Națiunii nu și-a îndeplinit atribuțiile.


Polonia refuză să negocieze cu Germania.Pactul Molotov –Ribbentrop.
Consecințe-victime -50mil.Divizarea Germaniei.
Personalități- Adolf Hitler-om politic ,președintele PSMG,conducătorul partidului nazist și coducătorul Germaniei
1933-1945,strateg ,participă la elaborarea mai multor planuri strategice-Leul de mare,Planul galben,planul
Barbarossa.Este unul din inițiatorii Războiului II mondial și a exterminării în masa a evreilor (Holocaust),a scis
lucrarea Lupta mea.
Iosif Stalin-om poltic ,coducătorul URSS 1924-1953.Reformator ,aplică în anii 30 procesul de industrializare și
colectivizare.Strateg .este coducătorul supreme al armatei ăn timpul celui de al doilea Război Mondial,primește
titlu de generalisiumu ,este decorat cu ordinal Pobeda.Fondatorul GUL-agului și autorul propriilor represii.
Noțiuni –Liuftwaffe-denumirea forțelor aeriene a Germaniei.
Wehrmacht-denumira forțelor armate a Germaniei.
Blitzkrieg-război fulger.
Capitulare necondiționată-acțiune prin care o armată se recunoaște învinsă ăi se predâ inamicului.
Harta- Titlu -Războiul II mondial.Evenimen 1939-Pactul Molotov-Ribbentrop .Consecință-are loc declanșarea
Rșzboiului II Mondial.

“Războiul rece”

1946 1949 1950-1953 1955 1962 1961-1975


1991

Discursul Formarea Războiul din Formarea blocu Criza Războiul din


Destră-
lui W. blocului Coreia lui Rachetelor Vietnam
marea
Churchelli NATO Tratatul de la
URSS
la Fulton (la început 12,total29 state) Varșovia(8 state)
(SUA,Canada.Marea Britanie, Albania,Bulgaria,Cehoslovacia,
Franata ,Luixemburgul, RDG,Polonia,Romania,Ungaria
Belagia Danemarca -1949. URSS.
Grecia, Turcia-1952.
RDG-1955.

Premise-discursul rostit de către U.Churchelli în orașul american ,Fulton la 1946,prin care i-a criticat
dur pe sovietici.
Consecințe-Goana înarmărilor,formarea blocurilor militare,NATO și Tratatul de la Varșovia.Conflicte
locale.
Noțiuni-„Războiul rece” a fost o perioadă de tensiuni 1947-1991,în care s-au confruntat două grupuri
de state ,două idiologii,care s-au manifestat prin răcirea relațiilor diplomatice internaționale,goana
înarmărilor,conflicte locale
.Personalitate- Winston Leonard Spencer Churchill ( 1874-  1965) a fost un om politic britanic, prim-
ministru al Regatului Unitîn Al Doilea Război Mondial. Deseori apreciat ca fiind unul din cei mai mari
lideri de război ai secolului, a servit ca prim-ministru în două mandate (1940-1945) și (1951-1955). A
fost ofițer în Armata Britanică, istoric, scriitor și artist. Este singurul prim-ministru britanic laureat
al Premiului Nobel pentru Literatură (în 1953) și a fost prima persoană care a primit titlul onorific
de Cetățean de Onoare al Statelor Unite.
Harta –Titlu -Statele lumii în perioada Războilui Rece.Eveniment -1946,discursul lui W.Churchelli din
orașul American Fulton.Consecință-Cortina de fer separă lumea capitalistă de cea socialistă.

Relatiile internationale(1970-2005)
1966 1970 1971 1972 1973 1975
_____________________________________________________________________________________________________
____
Declaratia de Cancelarul,RDG Este semnat acordul Presedintele,SUA, Liderul sovietic La Helsinchi are loc
La Bucuresti W. Brandt a sem- cvadripartit (URSS, R Nixon,aflindu-se L.Brejnev vizi- Conferinta pentru
Se-
Miscarea de nealiniere nat la Moscova SUA,Marea Britanie, In vizita in URSS, teaza SUA,sem- curitate si
cooperare
propune o intilnire pentru un tratat prin care Franta ),cu privire semneaza un sir neza “Tratatul de In
Europa(C.S.C.E.)
colaboraredintre Canada, se recunostea re- la Berlinul de vest. De documente im- preintimpinarea a Conducatorii a
treizeci
si statele membre a OTV latiile postbelice si portante:”Bazele re- unui razboi nu- de state semneaza
au
cu privire la securitate si se respingea revizi- latiilor dintre URSS clear”,”Principiile semnat Actul final
a
colaborare. unea hotarelor. si SUA,cu privire la generale ale tra- al CSCE,in care
au
limitarea sistemelor tatativilor cu pri- fost fixate
principiile
de aparare antira- vire la limitarea ce vor sta la
baza re
cheta.Si (LAS-1). armelor strategice. latiilor reciproce.

1979 1983 1985 1987 1988 1990

In cepe razboiul R Reigan pr. SUA, Dupa plenara din Iideri URSS si SUA Intra in vigoare La Paris
Din Afganistan expune programul aprilie 1985, URSS au semnat la Wasington Tratatul (LAS-2) a fost semnat
si procesul de “Initiativa de aparare si-a schimbat con- Tratatul sovieto –american in urmatorii trei ani tratatul cu
drstindere a fost strategica”.(I.A.S) ceptiile in relatiile in- cu privire la lichidarea ra- aceste rachete au privire la
redu-
frinat.URSS in numit razboiul ste- ternationale.Se pun chetelor cu raza mica si fost distruse. cerea
substan-
mare taina in- lelor,cu elimente bazele fundamentale medie de actiune. tiala a arma-
cepe sa inlocu- bazate in cosmos. a noii mentalitati pro- mentului
clasic.
iasca in zona eu- Relatiile dintre URSS movate de M,Gorbacev.
ropeana a URSS, si SUA devin si mai La Geneva M. Gorbacev
rachetele cu raza dure dupa doborirea R. Reigan,au tras con-
medie de actiune , de catre URSS,a cluzia ,ca intr-un razboi
SS-4,SS-5 au fost a avionului sud-core- nuclear nu pot fi invinga-
Inlocuite cu SS-20. an.SUA declara Ori- tori si deacea el nu trebue
entul apropiat zona dezlantuit.
a intereselor amer.
Dup ce URSS am-
plaseaza SS-20 in
RDG,NATO ampla
seaza rachete su
plimentare in Eu-
ropa de est.

Personalități-Margaret Thatcher-om politic ,prim ministrul Marii Britanii (1979-1991).Reformator,a efectuat


reforma fiscală.Diplomat,contribute la formarea statului independent Zimbave la 1980,se implică In confictul armat
pentru insulele Malvine cu Argentina la 1982.Se aleniază cu SUA în razboiul din Golf la 1990.
M Gorbacev-om politic.Prim -secretar al URSS (1985-1990).Președinnte al URSSS (1990-1991).Reformele sale
restructurarea a dus la lichidarea războiului rece,la încetarea monopolului politic PCUS și la Prăbușirea URSS.A
primit premiul nobil pentru pace la 1990.
Gharle de Gaulle-general,conducătorul mișcării de rezistențe franceze în timpul războiului II Mondial.Prim ministru
din 1940,președintele Franției din 1958.Contribue la eșirea Franției din blocul NATO la 1966,propune extinderea
CEE,și contribute la admiterea Angliei,Norvegiei,Irlanndiei și Danimarcii în CEE.
W Churchelli -,om politic ,prim ministru britanic,din 1940,mobilizează Marele Imperiu Britanic în lupta contra
fascizmului..Diplomat ,semnează la Moscova 1941 acordul sovietic Britanic,participă la Conferința de la Teheran
1943,Ialta 1945,Podtsdam 1945.La 1951 devine pentru a doua oară prim- ministru.Scrie istoria Angliei în zece
volume.
Grigorie Vieru(1935-2009) –scriitor ,om politic,unionist.La 1989 este ales deputat al poporului,1990 membru de onoare a
academiei Române,1991 devine membru comisiei de stat pentru Problemele Lumii,1996 este decorat cu ordinul Republicii.

România în perioada postbeliul

1944 1945 1946 1947 1949 1955 1965


1989
regele Mi- Partidul Blocul parti- Criza regală Formarea România N. Ceau-
Re-
hai aplică comunist delor democra- abdicarea CAER-ului devine mem- șescu prea
voluția
lovitura prea viața tice invinge regelui, Romțnia de- bru a blocu- conducerea
din
de polit. La alegerile Partidul co- vine membru. lui OTV statului
de-
stat în frunte cu parlamentale munist începe
cembrie
G.Gheorghiu guvernarea
Dej

Personalitate-Gheorghe Gheorghiu Dej,om politic,ministru,secretar general a PCR(1945-1954),prim


ministru a României (19952-1955),președintele consiliului de stat(1961-1965).A instaurat cu spiginul
sovietic regimul comunist în România,obține în 1958 retragerea trupelor sovietice din România,asigură
o nouă orientare în politica externă prin Declarația din aprilie 1964.
Necolae Ceaușescu -om politic ,prim secretar a PCR,secretar general al PCR(1965-1989),președinte
al consiliului de stat(1967-1974),președintele României (1974-1989).
Noțiuni-Cultul personalității-propagandă,urmărind să creeze o atitudine de admirație de dragoste de
venerație față de un lider politic.
Destindere-atenuare,înlăturarea unei stări de încordare psihică ,s-au de tensiune socială și politică.
24.Activitatea partidelor politice în Romînia 1918-1938.

România după ce este primită Constituţia dela 1923 devine o monarhie constituţională.la 1920-1921 şi 1926-1927 guverneză Partidul
Poporului.La 1921 este efectuată reforma agrară ,monetară.este înfiinţat Ministerul Muncii şi ocrotirii sociale.PNL se află la guvernare la
1922-1926 şi 1934-1937.Afost elaborată o nouă lege electorală,este primită Constituţia,au fost primite legi economice şi administrative.Are
loc o mdernizare economică şi socială.PNŢ se afla la guvernare la 1926-1929.Promoveză o politică a uşilor deschise ,acorda o atenţie mare
agriculturii,a avut ghinionul să guverneze in timpul Marii Depresiuni.Printre mişcările de dreapta care erau alimentate de antisimitism,au
fost Liga Apărării Naţional Creştine,Partidul Naţional Creştin şi Legiunea Aehanghelui Mihail,care s-a marcat printr-o serie de asasinări,I
Duca ,Călinescu,N Iorga.La alegirile alegerile de la 1937 nici un partid nu a obţinut majoritatea voturilor.Creşte autoritatea regelui care
merge la o lovitură de stat la 1938 instauturînd propria dictatură.

26.Evoluţia regimurilor totalitareîn perioada interbelică

În perioada interbelică problemele social economice ,naţionalismul,sistemul de tratate de la Versailles au provocat sentimente revanşarde
şi au condus la instaurarea regimurilor fascist în Italia şi nazist în Germania,a celui comunist în URSS.Totalitarismul noţiune întrodusă de H
Arendt defeneşte regimurile antidemocratice ,caracterizate prin lipsa libertăţilor,prin controlul statului asupra societăţii şi a
individului.,dictatura unui singur partid,lider carismatic,metode de presiune.Fascismul este o ideologie politică radicală ,naţională şi
autoritară apărută în Italia care s-a răspîndit în Italia ,Germania,Spania,Ungaria.Comunismul presupune făurirea une isocietăţi
uniformizate,cu membrii egali după avuţie,fără bani realizată prin lupta de clasă,s-a manifestat în URSS.Regimurile totalitare au cauzat
numeroase victime,au promovat o atmosferă de frică, au distrs personalitatea în individ.

27.Basarabia în perioada interbelică.

După Marea Unire au loc procese de integrare a Basarabiei care au durat pînă la 1923,cînd este primită Constituţia.Consolidarea României
întregite s-a caracterizat prin participarea partidelor politice şi a parlamentarilor basarabeni la viaţa politică a ţării.Ion Inculeţ devine
ministrul Basarabiei.Poulaţia rurală în Basarabia constituia 87 la sută.Economia avea un caracter agrar.Pentru realizarea reformei agrare
este înfiinţată Casa Noastră.Ea afost aplicată la 1920 ,ţăranii primesc 6.-8 hectare de pămînt.Mişcarea cooperatistă deasemenea a
contribuit la dezvoltarea agriculturii. Industria nu acunoscut o creştere substanţială şi a fost orientată spre prelucrarea producţiei
agricole.S-a dezvoltat industria morăritului,a zahărului,uleiului vegetal,a postavului,pelii şi uneltelor agricole.Reţeaua de căi ferate şi
drumuri nu corespondeau necesităţile comerţului.Au fost mărite numărul şcolilor primare.Sînt deshise Facultăţile de Teologie şi Agricolă la
Chişinău.

28.Politica expansionistă promovată de URSS şi semnarea Pactului Molotov –Ribbentrop.

În politica externă Stalin s-a deplasat treptat de la ideea revoluţiei mondiale la ideea construirii socialismului într-o singură ţară şi
construirea unei zone de influenţă sovietică-brîu de securitate,în regiunile apropiate frontierilor URSS.După venirea lui Hitler la putere ,el
apărea în optica Moscovei ca un descizător de drum spre revoluşia mondială.La 23.08.1939 la Moscova ,Molotov şi Ribbentrop semneză
pactul de neagresiune,totodată este semnat şi protocolul adenţial secret care viza tendiţiile expansioniste a URSS în ce priveşte
Polonia,Statele Baltice ,Basarabia care au fost anexate în varavanului 1940.România devine jertva rapturilor teritoriale. URSS anexînd
Bucovina de nord,ţinutul Herţa,Basrabia.

29.Sistemul Versallies-Waşington,factor detaerminant în declanşarea celui de+al doilea Război Mondial.l

Primul Razboi Mondial i-a sfîrşit cu înfrîngerea statelor Triplei Alianţe.Ca urmare dispare de pe harta politică Imperiile Rus,Otoman şi
Austro-Ungar.Pe teritoriul lor îşi fac apariţia noi state,au fost adaptate constituţii şi reforme democratice.La Conferinţa de Pace de la Paris
1919-1990,prin Tratatul de la Versallies Germania ,principala responsabilă de declanşarea războiului perde a şaptea parte din teritoriu,a
zecea aparte din populaţie.Cedează Lorena şi Alsacia Franţei,teritorii minore în favoarea Belgiei şi a Danimărcii,Coridorul Danzig cedează
Poloniei,perde toate coloniile.Bazinul Saar şi Danzingul era pus sub administratrea Societăţii Naţiunilor.Germania urma să fie lipsită de flotă
şi armament greu şi să dizolve armata.Urma de asemenea să achite o sumă colosală pentru reparaţii fixată la Conferinţa dela Londra la
1921.Aceste condiţii umilitoare au dus la faptul că Germania a rămas în căutarea unei măni de fier pecare a şi găsit-o pe parcurs în
persoana lui Hitler,care după Marea depresiune vine la condcere militaritezează Germania fapt care duce la declanşarea Războiului II
Mondial.Llga Naţiunii formată la 1920 la propunerea lui W Vilison nu face faţă prerogativelor sale.

30.Mişcarea de eliberare naţională din a doua jumătate a anilor 80şi proclarmarea independenţei Republicii Moldova

Politica reformatoare alui Gorbacev ,perestroica a provocat mişcări naţionale în toate republicile naţionale,inclusiv şi în URSS.La 03.06.1988
la Chişinău este creat cenacul Alexei Mateevici,care a înaintat cererea de a proclama limba maternă limbă de stat,La 20.05.1989 a fost
creat Frontul Popular.La 27.08.1989 are loc la Chişinău Marea Adunare Naţională.Sovietul Suprem a RSSM adoptă legea cu privire la
instituirea limbei romăne limbă de stat.La 27.04.1990Parlamentul RM primeşte legea privind drapelul de stat- tricolrul.La 26-28 iunie 1991
Conferinţa internaţională la Chişinău condamnă injustiţiile comise de pactul Molotov-Ribbentrop.La 27.08.1991 Parlamentul RM aprimit
Declaraţia de Independeţă a RM.Primul preşedinte este ales M Snegur.
31.Integrarea europeană,realizări probleme, perspective.

Bazele creării UE au fost puse de către Franţa ,Italia ,RFG,Belgiei,Luxemburgul,Olanda,prin constituirea CECO la 1951.Părinţii fondatori a UE
–J Monnet şi Robert Schuman.La 1957 este semnat tratatul cu privire la formarea UE.În perioada 1950-1970 s-a constituit CECO,CEE şi
CEEA ,formarea Uniunii Vamale,Formarea peţii agrare unice,aderarea la CCE a Marii Britanii ,Danemărcii şi Irlanda.A doua etapă 1970-
1990 , se adoptă programul de colaborare valutară,criza cunoscută sub denumirea de scleroză europeană s-a caracterizat printr-un nivel
diferenţiat de dezvoltare a statelor CCE şi a statelor care au aderat recent la această organizaţie,Grecia în 1981,Spania şi Portugalia în
1986.A fost adoptat actul unic European.A treia etapă1992-2004 are loc constituirea şi evoluţia UE.A fost semnat Tratatul UE,s-a
constituit Uniunea Economică Monetară,s-a stabilit valuta unică Euro din 2002s-a elaborat o politică de securitate comună.Apatra etapă
2004-2013 ese semnată Constituţia UE care numără 28 de state membre.Pentru RM integrarea europeană este un obiectiv strategic
prioritar.A semnat acordul cu UE ăn 1994,Acordul de Parteneriat şi Cooperare a întrat în vigoare la 1998. La 1913 RM parafează Tratatul de
Asociere la UE.