Sunteți pe pagina 1din 7

Autonomii locale şi instituţii centrale în spaţiul românesc (secolele IX-XVIII)

I.Alegeţi răspunsul corect prin marcarea literei corespunzătoare:

1.În 1693 s-a constituit în Transilvania:

a) Guberniul ;
b) Principatul;
c) Cancelaria Aulică;
d) Unio Trium Naţionum.

2. Structuri politice româneşti sau ,,state incipiente” localizate la Câmpulung şi Vrancea, numite de
tradiţia istorică:

a) ocoale
b) cobâle
c) câmpuri
d) codri

3. Inscripţia de la Basarabi-Murflatar atestă formaţiunea politică condusă de:

a) jupan Dimitrie
b) Balica
c) Dobrotici
d )jupan Gheorghe
4. Un izvor epigrafic slav din prima jumătate a secolului al X-lea menţionează pe:

a) jupan Gheorghe
b) jupan Dimitrie
c) jupan Voilă
d)jupanVataul
5. Ana Comnena în Alexiada menţionează:

a) aşezarea ungurilor în Panonnia;


b) pe Tatos, Seslav,Satza;
c) jupanatele lui Dimitrie şi Gheorghe;
d) elemental romanic la nord de Dunăre.

6. În anul 1370 s-a înfiinţat Mitropolia Ortodoxă de la:

a) Suceava
b) Severin
c) Argeş
d) Siret

7. Domnul Ţării Româneşti şi al Moldovei îşi justifica puterea prin:

a) calitatea de voievod
b) mila lui Dumnezeu
c) calitatea de domn
d) calitatea de domn autocrat

8. Mitropolia Ortodoxă a Moldovei s-a constituit în timpul lui:

a) Laţcu
b) Petru I Muşat
c) Roman I
d) Ştefan I
9. În timpul domniei lui Alexandru cel Bun, Mitropolia Ortodoxă a Moldova se afla sub autoritatea:

a) Romei
b) Haliciului
c) Kievului
d) Constantinopolului

10. Ţara Ulaki ili (,,Ţara vlahilor”) este menţionată în:

a) Cronica lui Nestor


b) Cronica lui Simon de Keza
c) Cronica lui Anonymus
d)Cronica turcă Ogüzname

11. Conducator al voievodatului din dreapta Oltului, mentionat in Diploma cavalerilor ioaniti :
a. Gheorghe
b. Dobrotici
c. Farcas
d. Litovoi

12. Structuri politice traditionale în Evul Mediu românesc, existente la sud şi est de Carpati :
a. cobâle
b. ducate
c. ţări
d. comitate

13. Vladislav Vlaicu a întemeiat cea de a doua mitropolie a Ţării Româneşti, cu sediul la :
a. Târgovişte
b. Severin
c. Buzău
d. Roman

14. În anul 1541, Transilvania a devenit principat autonom sub suzeranitate :


a. otomană
b. maghiară
c. habsburgică
d. poloneză

15. Unitate administrativ teritorială organizată în interiorul arcului carpatic de către maghiari în secolele
XII-XIII:
a. scaun
b. ţinut
c. ducat
d. comitat

16. Voievodul Glad este menţionat în :


a. Legenda Sfantului Gerard
b. Alexiada
c. Diploma cavalerilor ioaniţi
d. Cronica lui Anonnymus

17. Episcop catolic al Transilvaniei atestat în anul 1111 :


a. Nestor
b. Teotim
c. Simion
d. Ioan

18. Mitropolia Ortodoxă a Moldovei a fost înfiinţată în timpul domniei lui :


a. Laţcu
b. Alexandru cel Bun
c. Petru I Muşat
d. Ştefan cel Mare

19. Primul comitat este atestat în Transilvania în anul :


a. 1075
b. 1111
c. 1122
d. 1224

20. Izvorul care relatează lupta de la Posada :


a. Cronica lui Ioan de Târnave
b. Cronica lui Anonymus
c. Cronica Pictată de la Viena
d. Cronica lui Nestor

21. Inscripţia de la Mircea Vodă menţionează :


a. formaţiunea condusă de jupan Dimitrie
b. ………condusă de jupan Gheorghe
c. formaţiunea lui Satza
d. ţara lui Litovoi

22. Conducător al unei formaţiuni politice de la sf. secolului XI, situată între Dunăre şi Marea Neagră :
a. Gelu
b. Tatos
c. Seneslau
d. Ioan

23. Dobrogea a fost întemeiată ca stat în secolul :


a. XI
b. XII
c. XIII
d. XIV

24. Domn al Moldovei căruia papalitatea i-a recunoscut titlul de duce al Moldovei :
a. Laţcu
b. Roman I
c. Alexandru cel Bun
d. Petru I

25. Rege maghiar care i-a instalat în Ţara Bârsei pe cavalerii teutoni :
a. Bela al IIII-lea
b. Andrei al II-lea
c. Ludovic I de Anjou
d. Andrei al IIII-lea

26. Prima cetate de scaun a Ţării Româneşti a fost aşezată de către Basarab I în oraşul :
a. Curtea de Argeş
b. Câmpulung
c. Bucureşti
d. Târgovişte

27. Cauza neînţelegerilor dintre Basarab I şi maghiari a fost reprezentată de :


a. Banatul de Severin
b. răspândirea catolicismului la sud de Carpati
c. ţinutul de la gurile Dunării
d. descălecatul lui Negru Vodă

28. Spre sfârşitul domniei Basarab I l-a asociat la domnie pe fiul său :
a. Vladislav Vlaicu
b. Nicolae Alexandru
c. Negru voda
d. Radu I

29. Descălecatul lui Dragoş a avut loc la iniţiativa regelui Ungariei :


a. Andrei III
b. Carol Robert de Anjou
c. Ludovic de Anjou
d. Bela III

30. A doua Mitropolie Ortodoxă a Ţării Româneşti a fost întemeiată în anul :


a. 1359
b. 1387
c. 1370
d. 1401

II. Alegeţi varianta care desemnează ordinea cronologică a celor patru aspecte din fiecare
grupaj de mai jos:

31.A. Este localizată la est de Carpaţi Ţara Sipeniţului


B. Este menţionată Ţara Cărvunei
C. A avut loc Descălecatul lui Dragoş
D. Ungurii încep să-şi manifeste interesul faţă de Transilvania
a) DABC b) BACD c) CBAD d) ACBD

32. A. Domnia lui Vlaicu I


B. Domnia lui Nicolae Alexandru
C. Domnia lui Basarab I
D. Domnia lui Petru I Muşat
a) CBAD b) ACBD c) CABD d) BACD

33. A. Este menţionată Ţara Severinului


B. S-a stins dinastia arpadiană
C. Începutul domniei lui Vlaicu I
D. Scrierea cronicarului Anonymus al regelui Bela al III-lea
a) DABC b) BDAC c) CBAD d) ACBD

34. A. Începutul expansiunii maghiare în spaţiul dintre Tisa, Crişuri şi Someş


B. Întemeierea primului comitat
C. Încheierea cuceririi Transilvaniei de către maghiari
D. Scrierea Cronicii lui Nestor
a) DABC b) BACD c) CDBA d) ADCB

35. A. Atestarea voievodului Leustachius


B. Instalarea teutonilor în Ţara Bârsei
C. Bula papală ce menţionează existenţa unor elemente de ierarhie bisericească ortodoxă
D. Marea invazie tătară
a) ABCD b) BACD c) CBAD d) ACBD

36. A. Întemeierea Mitropoliei Ortodoxe la Argeş


B. Întemeierea Mitropoliei Ortodoxe la Vicina
C. Întemeierea Mitropoliei Ortodoxe la Suceava
D. Dobrogea intră sub stăpânire otomană
a) ABCD b) BACD c) CBAD d) BDCA

37. A. A avut loc Descălecatul lui Negru Vodă


B. Domnia lui Basarab I
C. Marea invazie tătaro-mongolă
D. Petru I Muşat depune jurământ de vasalitate regelui Poloniei, Vladislav Jagello
a) ACBD b) BCAD c) CABD d) ACBD
38. A. Diploma Cavalerilor Ioaniţi
B. Cronica lui Ioan de Târnave
C. Cronica pictată de la Viena
D. Nicolae Alexandru îşi ia titlul de autocrat
a) BACD b) CBDA c) ABCD d) ACBD

39. A. Este atestat Dobrotici


B. Este atestat Ivanco
C. Este atestat Balica
D. Este atestat conducator Mircea cel Bătrân
a) BCAD b) CABD c) ABCD d) BACD

40. A. Crearea mărcii de apărare în nordul Moldovei


B. Un document al cancelariei papale amintea de puternicii acelor locuri
C. Teritoriul Moldovei se află sub stăpânirea tătarilor
D. Suzeranitatea maghiară este îndepărtată în Moldova
a) ABCD b) CABD c) CBAD d) BACD

41. A. Domn din munte până la mare


B. Samordâjeţ
C. Terra Transalpina
D. Ordinul ioaniţilor
a) ABCD b) CABD c) DCBA d) DCAB

42. A. Ordinul teutonilor


B. Dezastrul de la Mohacs
C. Prăbușirea regatului ungar
D. Apare guberniul , condus de un guvernator militar
a) ACBD b) ABDC c) ABCD d) ADBC

43. A. Domnitorul începea să fie numit de turci


B. Dispare domnia pământeană
C. Domnia lui Ioan Tzimiskes
D. Domnia lui Vasile al II-lea
a) ABCD b) BACD c) CDAB d) CDBA

44. A. Codrii Cosminului (apariţia)


B. Ţara Cavarnei
C. Voievodatul lui Gelu
D. Voievodatul lui Glad
a) CABD b) CADB c) CDAB d) CBDA

45. A. Creştinarea ungurilor


B. Instalarea teutonilor în Ţara Bârsei
C. Bărbat se ridică împotriva suzeranităţii maghiare
D. Anihilarea autonomiei Făgăraşului
a) BCAD b) CDAB c) ABCD d) ACBD

46. A. Înfiinţarea Mitropoliei Ortodoxe de la Suceava


B. Nicolae Alexandru îşi ia titlul de domn autocrat
C. excluderea românilor transilvăneni din viaţa religioasă a voievodatului
D. Domnia lui Roman I Muşat
a) ABCD b) ACBD c) BCAD d) CABD

47. A. Cronica lui Nestor


B. Lupta de la Posada
C. Descălecatul lui Negru Voda din Făgăraş
D. Menţionarea Ţării Cavarnei
a) BADC b) ACBD c) ADCB d) CADB

48. A. Nicolae Alexandru întemeiează mitropolia de la Argeş


B. Constituirea comitatului Bihor
C. Recunoaşterea de către Bizanţ a Mitropoliei ortodoxe a lui Petru Muşat
D. Românii sunt excluşi din rândul naţiunilor privilegiate
a) ABCD b) BACD c) ADCB d) DACB

49. A. Regele Ludovic I condiţionează calitatea de nobil de apartenenţa la catolicism


B. Descălecatul lui Bogdan
C. Întemeierea Mitropoliei de la Severin
D. Leustachius Voievod
a) CABD b) DABC c) ADCB d) DACB

50. A. Înfrângerea armatei maghiare la Posada


B. Are loc primul descălecat în Moldova
C. Transilvania devine principat tributar otomanilor
D. Domni fanarioţi în Ţările Române
a) BACD b) CBAD c) ABCD d) CABD

51. A Descălecatul lui Bogdan


B. Anihilarea autonomiei Făgăraşului de către Andei al III-lea
C. Petru I Muşat depune omagiu de vasalitate lui Vladislav Jagello
D. Vladislav Vlaicu întemeiează mitropolia de la Severin
a) CABD b) BADC c) BACD d) CBDA

52. A. Atestarea documentară a principelui Mercurius


B. Instalarea ungurilor în Panonia
C. Unio Trium Nationum
D. Transilvania devine principat autonom sub suzeranitate otomană
a) ACBD b) BACD c) BCAD d) CABD

53.A Colonizarea saşilor şi secuilor în Transilvania


B. Atestarea formaţiunii condusă de jupan Gheorghe
C. Atestarea lui Tatos, Seslav şi Satza
D. Marea invazie tătară

BCAD CBAD
ABCD ACBD

54. A. Domnia lui Nicolae Alexandru


B. Domnia lui Roman I Muşat
C. Domnia lui Ladislau Kan
D. Domnia lui Vladislav Vlaicu

BACD CABD BCAD ABCD

55. A. Voievodul Litovoi opune rezistenţă regalităţii maghiare


B. Descălecatul lui Negru Vodă
C. Marea invazie tătaro-mongolă în Europa
D. Domnia lui Basarab I

CBAD BACD ACBD CABD