Sunteți pe pagina 1din 109

7/24/2019 Tara Lee Rasturnare de Situatie

http://slidepdf.com/reader/full/tara-lee-rasturnare-de-situatie 1/109
7/24/2019 Tara Lee Rasturnare de Situatie

http://slidepdf.com/reader/full/tara-lee-rasturnare-de-situatie 2/109
7/24/2019 Tara Lee Rasturnare de Situatie

Tara Lee-Rasturnare
de situatie
ALCRIS
Capitolul 1
Dragoste secret`
Ultima oar` când o v`zuse se afla \n ra!ele fratelui
lui" De fiecare dat` când o vedea al`turi de #ic$e%&
sim!ea cum ceva \n sufletul s`u se ru'e& 'rovocându-i
dureri c(inuitoare"
)ns` acum era aici& cu el" Doamne& cât \i dusese
dorul* + strângea dr`g`stos \n ra!e& nevrând 'arc`
s`-i mai dea drumul niciodat`"
 , Te rog& ill& l`s`-m`" .u cred c` e corect& s'use
Laura \ncercând s` se eliereze"
/i ea tân0ea du'` el& du'` atingerea lui" Dar treuia
s` lu'te cu ea \ns`1i" 2ra con1tient` c`& \n via!`& nu 'o!i
face tot ce !i-ai dori" )n 'rimul rând treuie s` faci ceea
ce crezi c` este corect 'entru toat` lumea"
 , /tiu c` nu e corect& r`s'unse ill" .u e corect s`
neg`m ceea ce sim!im 1i ceea ce suntem unul 'entru
3
cel`lalt" .u e normal s` ne min!im 1i s` 'retindem c`
nimic nu se \ntâm'l` \ntre noi 1i c` suntem& 'ur 1i
sim'lu& cumna!i"
 , Dar nu avem ce face& 1tii foarte ine" 2u sunt
c`s`torit` cu fratele t`u"Iar acum nu mai avem cum
s` sc(im`m aceast` situa!ie& indiferent cât de mult
ne-am dori"2 'rea târziu" /i& din '`cate& nu 'utem da
tim'ul \na'oi*
ill oft` trist& dar nu se l`s` \nvins" Lu'ta 'entru o
cauz` care& du'` '`rerea lui& nu era \nc` 'ierdut`"

http://slidepdf.com/reader/full/tara-lee-rasturnare-de-situatie 3/109
7/24/2019 Tara Lee Rasturnare de Situatie

 , Uite ce e& Laura" Tu e1ti medic 'si(iatru& iar din


\ntreaga ta carier`& cred c` ai \nv`!at c` o c`snicie nu
 'oate fi fericit` decât atunci când amii 'arteneri sunt
ferici!i" )n caz contrar& via!a este un c(in 'entru
amândoi& o minciun` ce nu aduce decât necazuri 1i
nefericire ve1nic`*
4`cu o 'auz`& c`utându-1i cuvintele 'otrivite& a'oi
continu`5
 , .oi doi ne-am iuit cu mult \nainte s` a'ar`
#ic$e%" )ntre noi a fost ceva cu totul s'ecial& nu 'o!i
nega asta"
 , /tiu& ill& dar acum treuie s` 'rivim lucrurile cu
oiectivitate" Din '`cate& situa!ia este cu totul alta*
6`rea \ncordat`& iar vocea \i tremura" /i-ar fi dorit
s-o strâng` din nou \n ra!e& dar nu mai \ndr`znea"
Laura lu` de 'e iroul ei o fotografie \nr`mat`& \n
care ea& #ic$e% 1i #ic(ael '`reau o familie atât de
fericit`"
7
 , /tii la ce m` gândesc de fiecare dat` când 'rivesc
fotografia asta8
ill scutur` din ca' a nega!ie"
 , #` gândesc& s'use ea \ncet& c` tu ar fi treuit s`
fii aici& nu #ic$e%" 6entru c` tu e1ti tat`l lui #ic(ael&
de1i #ic$e% nu treuie s` afle asta niciodat`" Cred c`
ar fi distrus"
6`rea nefericit`& confuz` 1i s'eriat`"
ill 1tia c` Laura !inea foarte mult la so!ul ei& de1i
nu-l iuise niciodat` cu adev`rat" Se refugiase \n
 ra!ele lui atunci când iuitul ei& ill& cu care urma de
altfel s` se c`s`toreasc`& \nce'use s-o negli0eze din
cauza 'rolemelor 'e care le avea" Iar acum& amândoi
sufereau 'entru c` nu 'uteau da tim'ul \na'oi"
 , Lini1te1te-te& Laura9 Te iuesc 'rea mult 1i nu 'ot s`
su'ort s` te v`d su'`rat`" Toate se vor rezolva& ai s` vezi*
+ lu` \n ra!e 1i sim!i cum ea se rela:eaz` \ncet&
\ncet& la 'ie'tul lui" Acolo se sim!ea cel mai ine& acolo
\1i g`sea lini1tea de care avea atâta nevoie"
 , +f& nu mai su'ort atâta tensiune" #ic$e% este 1i
el atât de nervos 1i de stresat""" Lucreaz` 'rea mult la

http://slidepdf.com/reader/full/tara-lee-rasturnare-de-situatie 4/109
7/24/2019 Tara Lee Rasturnare de Situatie

noul s`u caz 1i este foarte oosit" .u cred c` ar 'utea


face fa!` unui divor!"
 , )!i faci 'rea multe gri0i 'entru el" Cum r`mâne cu
noi8 .u a0unge cât ne sacrific`m 'entru al!ii& zi 1i
noa'te& aici& la s'ital8 +are noi nu avem dre'tul la
fericire& la satisfac!ii \n via!a 'ersonal`& a1a cum au to!i
ceilal!i8
;
 , .u avem ce face& ill" Atunci când am ales medicina
am renun!at& \ntr-un fel sau altul& la via!a 'ersonal`"
 , Dar nu eu am ales medicina& ea m-a ales 'e mine"
Treuia s` calc 'e urmele tat`lui meu" 2ra un lucru de
la sine \n!eles*
 , /tiu& \ns` nu regre!i nimic& nu-i a1a8
Laura avea dre'tate" .u regretase niciodat` c`
devenise medic" )1i iuea foarte mult meseria 1i avea o
carier` str`lucit`" Iar dac` n-ar fi urmat medicina&
 'roail c` n-ar fi cunoscut-o niciodat` 'e ea& marea
dragoste a vie!ii lui"
Se cunoscuser` \n internatul facult`!ii" 6e atunci&
frumuse!ea Laurei era ascuns` \n s'atele unor oc(elari
mari 1i a unor (aine l`lâi" `ra!ii nu-i d`deau 'rea
mare aten!ie" )ns` el reu1ise s` vad` dincolo de acel
e:terior& deloc ademenitor"
6e vremea aceea nu izutise s` \n!eleag` de ce se
sim!ea atât de atras de ea& dar acum \n!elegea 'rea
 ine" Laura era o femeie deoseit`& cu foarte multe
calit`!i& al`turi de care te sim!eai minunat"
 , Ai 1i 1terg`toare la oc(elarii `1tia8 o \ntrease el
\ntr-o zi& \ntâlnind-o la ilioteca din incinta facult`!ii"
Laura ridicase oc(ii din cartea 'e care o studia 1i
\ntrease inocent5
 , Ce s'uneai8
 , +c(elarii t`i* /tii& sunt la fel de mari ca un
 'arriz de <ol$s=agen" #` \ntream dac` au 1i
1terg`toare*
Râseser` \m'reun` 1i a'oi ie1iser` la o cafea"
>
Lui ill \i fusese destul de greu s-o conving`& mai
târziu& s` mearg` la un film& la un concert& sau s` ia

http://slidepdf.com/reader/full/tara-lee-rasturnare-de-situatie 5/109
7/24/2019 Tara Lee Rasturnare de Situatie

cina \m'reun`" Laura era foarte serioas` 1i


con1tiincioas` 1i \1i dorea foarte mult s` termine
medicina& de1i 1tia c` erau 'u!ine femei care reu1eau"
 .imeni n-o credea \n stare s` devin` medic& \n afar` de
ill" Doar el 1tia c`& \ntr-o un` zi& Laura avea s` fie un
 un 'si(iatru& un medic renumit 1i c`utat"
Se dovedise c` nu se \n1elase asolut deloc" Laura
era acum unul dintre cei mai cunoscu!i 'si(iatri din
stat 1i avea o mul!ime de 'acien!i 1i un mare num`r de
cazuri rezolvate" )ns`& 'entru a a0unge aici& muncise
foarte mult" )nv`!ase zi 1i noa'te& f`cuse zeci 1i sute de
studii de s'ecialitate"
ill \1i aminti no'!ile 'e care le 'etrecuser`
\m'reun` \n camera ei din internatul facult`!ii" De1i
trecuser` mul!i ani de atunci& nu uitase nici m`car un
singur am`nunt" Asta 'entru c` fiecare noa'te
 'etrecut` al`turi de Laura fusese cu totul 1i cu totul
s'ecial`" Se iueau cu 'asiune& voreau vrute 1i
nevrute 1i râdeau \m'reun` ore \ntregi" A'oi& Laura se
a1eza la masa de studiu& de unde nu se mai ridica
decât a doua zi diminea!`"
Cu toate c` dormea foarte 'u!in& ill n-o auzise
niciodat` v`itându-se c` este oosit`" De multe ori nici
nu \n!elegea cum 'utea s` ai` atâta voin!`& atâta 'utere
de munc` 1i& \n acela1i tim'& atâta 'oft` de via!`"
Laura fusese un model 'entru el" Atunci când se
sim!ea descura0at& oosit sau s'eriat& era suficient s`
?
se gândeasc` la ea& sau s` stea de vor` cu ea" @`sea
\n atitudinea 1i \n vorele ei cura0ul 1i ami!ia de a merge
mai de'arte& de a de'`1i starea de criz` \n care se afla"
De-a lungul anilor& ill se gândise de multe ori 1i
admisese \n sinea lui c`& f`r` Laura& 'oate nici n-ar fi
terminat facultatea sau 'oate n-ar fi avut atâta res'ect
fa!` de meseria de medic"
)n ziua când 'rimiser` di'lomele& amândoi
fuseser` foarte ferici!i" S`r`toriser` evenimentul
 'etrecând o noa'te de 'omin`& iuindu-se cu
frenezie& de data aceasta mult mai rela:a!i 1i mai
lini1ti!i" Laura nu se mai a1ezase la masa de lucru& ci

http://slidepdf.com/reader/full/tara-lee-rasturnare-de-situatie 6/109
7/24/2019 Tara Lee Rasturnare de Situatie

st`tuse lâng` el& \n 'at& 'ân` \n zorii zilei urm`toare"


A'oi adormiser` e'uiza!i& unul \n ra!ele celuilalt"
Au tr`it atât de multe cli'e frumoase atunci* Iar 
acum& ill \1i dorea s` tr`iasc` o via!` \ntrag` al`turi de
ea" .u se mai mul!umea cu momentele scurte 'e care
le 'uteau 'etrece \m'reun`& momente furate \ntre
orele lungi 'e care le acordau 'acien!ilor lor" <roia ca
noa'tea s` se afle lâng` el& nu lâng` un alt `rat"
<roia s-o !in` \n ra!e 1i s` fac` dragoste cu ea" S-o
 'riveasc` dormind" S-o trezeasc` 1i s-o iueasc` din
nou 1i din nou"
Avea atât de mult` nevoie de ea* Dar treuia s` se
 'oarte cu gri0` ca s` nu distrug` totul& a1a cum f`cuse
cu mult tim' \n urm`" )1i 'romisese sie1i c` n-o va mai
face niciodat` s` sufere" 4emeia aceasta nu merita
decât dragoste& fericire 1i ucurii"
B
/tia c` erau f`cu!i unul 'entru altul 1i treuia s-o
fac` 1i 'e ea s` recunoasc`& f`r` team`& c` nu 'uteau
tr`i a1a la nesfâr1it" <ie!ile lor treuia s` se uneasc`&
c(iar dac` asta ar fi \nsemnat un mare 1oc 'entru
#ic$e%"
ill \i 'rinse fa!a \n mâini 1i-o 'rivi \n oc(i"
 , Laura& te iuesc nes'us de mult" Am im'resia c`
te a1te't de o ve1nicie" Dar \!i 'romit c`& mai devreme
sau mai târziu& vom fi din nou \m'reun`"
Se s`rutar` cu 'asiune" Se iueau 1i aveau nevoie
unul de altul" )n rest& nimic nu mai conta"
Telefonul de 'e irou !ârâi& f`cându-i s` tresar`" Se
auzi a'oi vocea secretarei5
 , Doamn` doctor orton& a sosit so!ul
dumneavoastr`"
Laura se \ndre't` s're u1`& f`cându-i semn lui ill
s`-1i 1tearg` re'ede urmele de ru0"
 , #ic$e%& ce sur'riz`9 s'use ea& mimând ucuria"
 , Am ve1ti foarte une& zise #ic$e% \n tim' ce
\nc(idea u1a"
)1i lu` so!ia \n ra!e 1i se \nvârti cu ea& neun de
fericire" Aia du'` câteva cli'e \l v`zu 1i 'e fratele s`u&
stând \ntr-un col! 1i 'rivindu-i"

http://slidepdf.com/reader/full/tara-lee-rasturnare-de-situatie 7/109
7/24/2019 Tara Lee Rasturnare de Situatie

 , un`& ill" .u te-am v`zut"


 , .u-i nimic& veni r`s'unsul sec"
 , 2i& care-i vestea cea un`8 interveni re'ede Laura"
 , .ici n-o s`-!i vin` s` crezi" Am g`sit un martor 
ocular la crima 'e care o anc(et`m" 2l a v`zut

adev`ratul criminal" Asta \nseamn` c`& \n curând&
clientul meu va fi scos de su acuza!ii" Aia a1te't s`
v`d mutra 'rocurorului când va afla*
ill 'rivea \ndurerat cum Laura se afla acum din
nou \n ra!ele fratelui lui" Singura femeie 'e care o
iuise vreodat` cu adev`rat a'ar!inea 'ro'riului s`u
frate" Lui nu-i r`mânea decât s` s'ere c`& \ntr-o un`
zi& lucrurile aveau s` se aran0eze& \ntr-un fel sau altul&
iar el avea s` fie din nou \m'reun` cu femeia vie!ii lui"
 , Ce veste grozav`9 s'use re'ede Laura"
Se 'reg`tea s` fac` 1i alte comentarii& astfel \ncât
#ic$e% s` nu oserve cum \i 'rivea ill" Dar era de0a
 'rea târziu" Acesta se \ntorsese de0a s're fratele lui"
 , 2i& ce s'ui de c(estia asta8*
 , 6oftim8 A& \mi 'are r`u" Sunt 'reocu'at de un caz
al meu" Dar m` ucur 'entru tine"
#ic$e% se sim!i 'rost 1i \1i lu` a'`rarea"
 , Uite ce e& 1tiu c` munca mea de avocat nu se
com'ar` cu cea de c(irurg" Dar cred c`& \ntr-un fel& 1i
eu salvez vie!i"
 , ine\n!eles& dragul meu& interveni Laura
v`zându-i dezam`girea" S` 1tii c`& dac` nu \!i
\m'`rt`1im a1a cum ar treui ucuria este numai din
cauza gri0ilor 'e care ni le facem 'entru un 'acient"
 , Serios8 /i des're ce 'acient e vora8
 , 6u1toaica Alertson& s'use Laura"
 , Doamna 6eterson& r`s'unse ill \n acela1i tim'"
Se 'rivir` \ncurca!i"

 , De fa't& discutam des're asem`n`rile dintre
cele dou` cazuri"""
Dar #ic$e% nu era 'rost" Ce asem`n`ri 'uteau
e:ista \ntre 'u1toaica aceea c`reia i se am'utase un
 'icior 1i o femeie care \ncercase de curând s` se

http://slidepdf.com/reader/full/tara-lee-rasturnare-de-situatie 8/109
7/24/2019 Tara Lee Rasturnare de Situatie

sinucid`8 .u 'rea era el 'rice'ut \n ale medicinei& \ns`


1tia sigur c` acesta era un nonsens"
Dar acum era 'rea fericit ca s` analizeze mai
 'rofund situa!ia"
 , Ce zice!i8 S`r`torim victoria mea8 aide!i s`
servim \m'reun` 'rânzul"
Urm` un moment de t`cere"
 , +& #ic$e%& eu nu 'ot& se scuz` Laura" Am un
 'acient care treuie s` soseasc`"
 , ill8
 , )mi 'are r`u& nici eu nu 'ot& r`s'unse el 1i ie1i
din cainet"
 .u mai su'orta s`-i vad` \m'reun`" )i venea s` urle
de durere" I se '`rea o 'rea mare nedre'tate" Sim!ea
nevoia s` fug` 1i s` se ascund` undeva& \ntr-o '`dure&
 'e un vârf 'ustiu de munte& de unde s` nu se mai
\ntoarc` decât atunci când avea s` afle c` Laura 'utea
fi din nou a lui" .umai atunci via!a lui 'utea intra din
nou \n normal"
Laura se des'rinse din ra!ele so!ului s`u 1i se
a1ez` la irou"
 , Acum& scuz`-m`& #ic$e%& dar treuie s`-mi arunc
o 'rivire asu'ra fi1ei urm`torului 'acient"""
E
)nc` o minciun`" .u era necesar s` citeasc` fi1a lui
Susan #artin& 'entru c` 1tia totul des're cazul ei"
4usese doar o scuz` ca s` sca'e cât mai re'ede de
 'rezen!a lui #ic$e%" Se sim!ea oarecum vinovat` fa!`
de el& dar \n acela1i tim' furioas` 'e \ntreaga situa!ie"
FFF
Doug se \ntorsese acas` de la serviciu" 2ra cam târziu&
dar cluul 'e care-l desc(isese de curând \l solicita
mai mult de dou`s'rezece ore 'e zi" Ca orice \nce'ut&
se dovedea a fi mai greu decât se a1te'tase& dar nutrea
s'eran!a c`& \ntr-o un` zi& localul avea s` devin`
foarte cunoscut 1i a'reciat 1i& im'licit& foarte rentail"
Tot la \nce'ut se afla 1i c`snicia lui cu frumoasa Addie"
)ns` aici lucrurile '`reau s` mearg` mult mai u1or"
So!ia lui era o femeie cu totul 1i cu totul s'ecial`"
2a era cea care-l \nv`!ase s` iueasc`& s` doreasc` 1i s`

http://slidepdf.com/reader/full/tara-lee-rasturnare-de-situatie 9/109
7/24/2019 Tara Lee Rasturnare de Situatie

res'ecte \n acela1i tim'" Al`turi de ea& aflase ce era cu


adev`rat fericirea"
La \nce'ut& când o cunoscuse& nu fusese foarte
atras de ea" )ns` nu trecuse mult tim' 1i sim!ise \n
adâncul sufletului c` ar vrea s`-1i 'etreac` via!a al`turi
de o asemenea femeie"
6e vremea aceea& el avea o aventur` cu Gulie& fiica
lui Addie" A1a a0unsese s-o cunoasc` 'e viitoarea lui
so!ie" .u-i 'l`cuse situa!ia \n care se aflase& aceea de a
alege \ntre mam` 1i fiic`" .-ar fi vrut s` r`neasc` 'e
H
3
nimeni& dar era im'osiil" A1adar& Gulie fusese e:clus`
din via!a lui" /tia c` aceasta suferise enorm 1i era
convins c` \nc` \l mai iuea" De altfel& dac` ar fi avut
suficient cura0& ar fi recunoscut c` 1i el mai !inea \nc`
la ea" )ns` nu reu1ise niciodat` s` \ntrevad` un viitor 
al`turi de ea" 2ra convins c` femeia cu care vroia s`-1i
\m'art` via!a era Addie"
 , Ce-i cu tine& iuitule& ai c`zut 'e gânduri8
Addie st`tea \n u1a uc`t`riei 1i \1i 'rivea
\ngri0orat` so!ul"
 , S-a \ntâm'lat ceva8 De ce e1ti atât de a`tut8
Draga de Addie* @ri0ulie 1i iuitoare cum numai
ea 1tia s` fie& se gândi Doug"
 , .u& iuito& nu s-a \ntâm'lat nimic" Sunt doar 
 'u!in oosit& atâta tot& r`s'unse el lând& \ncercând s-o
lini1teasc`"
 , Atunci& vino s` m`nânci 'u!in 1i a'oi te 'o!i odi(ni"
Cina era gata& ca de oicei" Addie era o gos'odin`
des`vâr1it`"
Servir` \m'reun` masa& 'ovestindu-1i unul altuia
cum \1i 'etrecuser` ziua"
 , Cum merge treaa la clu& dragul meu8
 , Am senza!ia c` \nce'e s` mearg` din ce \n ce mai
 ine" Am anga0at un nou uc`tar care a cucerit to!i
clien!ii cu meniurile sale"
 , Dar os'`tarii& cum se descurc`8
 , ine" Au \n!eles& \n sfâr1it& c` din arul meu nu
treuie s` 'lece nici un client nemul!umit" Altminteri&

http://slidepdf.com/reader/full/tara-lee-rasturnare-de-situatie 10/109
7/24/2019 Tara Lee Rasturnare de Situatie

risc` s` fie concedia!i"


 , Goci cam dur& nu crezi8
 , S-ar 'utea& dar am mari ami!ii \n ceea ce
 'rive1te cluul acesta"
Se retr`seser` a'oi \n intimitatea 'rimitoare a 'atului
lor& \n care 'etrecuser` atâtea momente de 'l`cere"
Savurau ferici!i fiecare cli'` 'etrecut` \m'reun`& fie
 '`l`vr`gind vrute 1i nevrute& fie f`când dragoste& sau
stând 'ur 1i sim'lu \mr`!i1a!i& ca acum"
FFF
Du'` 'lecarea so!ului ei& Laura se cufund` \n
munc`" )n felul acesta& nu mai avea tim' s` se
gândeasc` la com'licata via!` 'ersonal`"
#ai târziu& ie1i s` se 'lime 'e (olurile s'italului"
Asta o rela:a foarte mult" Se sim!ea aici ca acas`&
 'entru c` aici \1i 'etrecea cea mai mare 'arte a
tim'ului" S'italul era a doua ei cas`" Adora mirosul
s'ecific& iuea agita!ia de 'e culoare atunci când sosea
o urgen!`& \1i res'ecta colegii& de care se sim!ea foarte
ata1at`" 4ormau \m'reun` o mare 1i inimoas` familie&
ce avea un singur sco' , inele oamenilor"
Trecu 'e lâng` sala de o'era!ii 1i se \ntâlni cu ill"
âmetul lui \i \nc`lzi 'e loc sufletul 1i-i alung`
 'roasta dis'ozi!ie"
 , Ce-i cu tine 'e-aici8
 , Sim!eam nevoia s` fac o 'limare& r`s'unse
Laura& gânditoare"
7
 , Te sim!i vinovat` c` ne s`rutam când a venit
#ic$e%& nu-i a1a8
Dragul de ill* /tia \ntotdeauna ce era \n sufletul ei"
 , Cam a1a ceva*
 , Te \n!eleg& dar s` 1tii c` nu cred c` am s` 'ot sta
de'arte de tine""" /i cred c` nici tu nu vrei asta& nu-i
a1a8
 , Da*& adic` nu" .u 1tiu*
 , Uite ce e& treuie s` st`m de vor`" Termin
imediat aici 1i ie1im la o cafea& ine8
ill \ntinse mâna s-o mângâie \m'`ciuitor 'e oraz"
Dar se o'ri rusc"

http://slidepdf.com/reader/full/tara-lee-rasturnare-de-situatie 11/109
7/24/2019 Tara Lee Rasturnare de Situatie

 , Ce caut` tata 1i #ic$e% aici8


Amândoi se uitar` \n direc!ia din care veneau cei
doi `ra!i& având 'entru un moment im'resia c`
vedeau dou` fantome"
 , ei& nu mai face mutra asta vinovat`& 1o'ti ill"
St`team de vor`& nu ne s`rutam"""
)ns` #ic$e% oservase de0a c` ceva nu era \n regul`"
/tia c` Laura 1i ill se iuiser` demult& \n tinere!e"
4useser` c(iar 1i logodi!i& \nainte ca el s-o cunoasc` 'e
viitoarea lui so!ie" +are mai erau \nc` \ndr`gosti!i8 Sau
 'oate aveau o aventur`8"""
;
Capitolul 2
Sus'iciune 1i tr`dare
#ic$e% se afla \n sala de 0udecat`" Avea s` câ1tige
 'rocesul& era sigur de asta"
 , A1 dori s-o c(em \n fa!a cur!ii 'e Sara ro=n& \i
s'use el 0udec`torului"
6e fa!a 'rocurorului se citir` mai \ntâi confuzia&
a'oi furia"
 , +iectez& onorat` instan!`" A'`rarea a ascuns
acest martor"
 , Dim'otriv`& onorat` instan!`& s'use #ic$e%& sigur 
 'e el" Acuzarea 1tia de acest martor& la fel cum 1tia c`
era singurul martor care 'utea demonstra nevinov`!ia
clientei mele& #ar%et( .ader"
)n sal` se auzir` strig`te de uimire" Gudec`torul
restaili imediat ordinea"
 , S` auzim ce ave!i de s'us& domnule orton& 1i
a'oi am s` decid dac` martorul va fi audiat sau nu"
>
Acum era unul dintre acele momente când avoca!ii
 'ar a fi mai degra` actori ai unei drame de televiziune"
#ic$e% \1i \nv`!ase foarte ine rolul 1i era sigur de
reu1ita sa" 4`cu o 'auz` \nainte de a \nce'e& l`sând
tensiunea s` creasc` 'ân` la un anumit nivel" A'oi
scoase din ma'a lui o foaie de (ârtie 1i s'use calm5
 , Am aici o de'ozi!ie semnat` de martor \n care
sus!ine c` a fost cu Goe .ader \n noa'tea crimei" Declar`&
de asemenea& c` uciga1ul n-a fost #ar%et( .ader"

http://slidepdf.com/reader/full/tara-lee-rasturnare-de-situatie 12/109
7/24/2019 Tara Lee Rasturnare de Situatie

Lumea din sal` amu!ise" Re'orterii de televiziune


ie1iser` 1i se n`'ustiser` asu'ra telefoanelor de 'e
(olul triunalului 'entru a transmite vestea
redactorilor"
De'ozi!ia martorei \i ca'tiv` 'e to!i 're! de
a'roa'e o or`" Im'actul asu'ra 0uriului fusese cel
scontat de #ic$e%"
Sara ro=n 'ovesti cum ea 1i cea mai un`
 'rieten` a ei luaser` \m'reun` 'rânzul \n acea zi& la un
restaurant din centrul ora1ului& cu doar câteva ore
\nainte de uciderea lui Goe"
 , Dar de ce continuai s` te mai vezi cu #ar%et(&
din moment ce ea era so!ia celui cu care aveai o
aventur`8 \ntre` #ic$e%" .u-!i era ru1ine s-o mai
 'rive1ti \n oc(i8
Sara avea lacrimi \n oc(i"
 , .-am vrut s-o r`nesc& o iueam ca 'e o sor`" Am
\ncercat s` m` des'art de Goe& dar n-am avut suficient
cura0" 6ur 1i sim'lu nu \n!eleg ce se 'etrecea cu mine"
)1i scoase o atist` din geant`& a'oi continu`5
?
 , Uneori* uneori te \ndr`goste1ti e:act de
 'ersoana care nu treuie 1i nu 'o!i face nimic ca s`
\m'iedici asta& oricât de mult ai \ncerca& oricât de mult
!i-ai dori"
Cu aceast` afirma!ie& #ic$e% 1tia c` Sara câ1tigase
sim'atia femeilor din 0uriu" /i& 'ân` la urm`& c(iar 
avea dre'tate" 6roail c` fiecare fusese la rândul lui
\ndr`gostit de o 'ersoan` ne'otrivit`*
Ce ironie9 se gândi #ic$e%" Clienta lui fusese
\n1elat` de so! 1i de cea mai un` 'rieten`" La fel cum
el era \n1elat de 'ro'riul lui frate 1i de 'ro'ria sa
so!ie"
<`zu cu coada oc(iului cum cineva se a1ezase 'e
locul din s'atele lui" 6roail c` era Laura" <enea
\ntotdeauna \n sala de 0udecat` 'entru a-l \ncura0a \n
cli'ele grele" 6entru o cli'`& \i '`ru r`u c` gândise atât
de urât des're so!ia sa" Doamne& cât \1i dorea s` se fi
\n1elat \n 'rivin!a ei"
Se \ntoarse \ncet& f`r` s` fie oservat" Dar& din

http://slidepdf.com/reader/full/tara-lee-rasturnare-de-situatie 13/109
7/24/2019 Tara Lee Rasturnare de Situatie

 '`cate& nu era Laura" 2ra Linda 6atterson& secretara lui


devotat`" )l 'rivea \ncura0ator 1i admirativ \n acela1i
tim'"
 , <` rug`m s` ne 'ovesti!i ce s-a \ntâm'lat \n
noa'tea crimei& se adres` el martorei"
Sara ro=n 'ovesti 0uriului 1i auditorului c` \n
noa'tea aceea ea 1i iuitul ei luaser` cina acas` la ea 1i
f`cuser` dragoste" A'oi ie1iser` la 'limare& \n
a'ro'iere" )ns`& dintr-o dat`& a'`ruse o ma1in` care
B
venise cu vitez` s're ei 1i-l lovise \n 'lin 'e Goe" Acesta
murise la câteva minute du'` accident& \n ra!ele ei"
Sara era 'e 'unctul de a claca& \ns` #ic$e% n-o l`s`"
 , Ar fi 'utut fi #ar%et( .ader cea care l-a ucis 'e
Goe8
 , #ar%et( nu 'utea omor\ nici o musc`& cu atât
mai 'u!in un om" /i voresc foarte serios când s'un
asta"
 , Atunci& cine 'utea fi8
 , .u 1tiu"
 , <` rog s` ne descrie!i 'ersoana"
 , 2ra un `rat*
 , Un `rat8
 , Da& sunt sigur` de asta" De aceea n-am venit de la
\nce'ut& mi-era team` c` m` va omor\ 1i 'e mine" A'oi
mi-am dat seama c`& indiferent ce urmeaz` s` mi se
\ntâm'le& n-o 'ot l`sa 'e #ar%et( s` intre la
\nc(isoare" 6ur 1i sim'lu nu 'ot" I-am creat 1i a1a
destule ne'l`ceri*
#ic$e% se a'ro'ie de ea"
 , )!i mul!umim& Sara" /tim cât de greu a fost 'entru
tine s` de'ui aceast` m`rturie"
Urm` o mic` 'auz`" La \ntoarcerea \n sala de
 0udecat`& 0uriul anun!` c` acuza!iile \m'otriva lui
#ar%et( .ader fuseser` retrase"
 , Sunt lier`& 1o'ti ucuroas` #ar%et(" Sunt
lier`9

#ic$e% d`du din ca' 1i o 'rivi cum se \nde'`rta
\m'reun` cu familia ei" 2ra lier`& \ntr-adev`r& \ns` nu

http://slidepdf.com/reader/full/tara-lee-rasturnare-de-situatie 14/109
7/24/2019 Tara Lee Rasturnare de Situatie

va uita 'rea curând c` fusese \n1elat` de so!ul ei 1i de


cea mai un` 'rieten`" <a mai 'utea vreodat` s`-1i
reca'ete \ncrederea \n oameni8
4ericirea lui #ic$e% se transform` \n am`r`ciune
atunci când 'rocurorul veni la masa lui 1i s'use acru5
 , Cred c` \n!eleg de ce !i-a devenit #ar%et( atât
de sim'atic`* 6entru c` 1i tu e1ti \n aceea1i situa!ie
ca ea"
 , Ce vrei s` s'ui8
Tocmai se 'reg`tea s`-l ia furios de guler& când
oserv` c` lâng` el a'`ruse Linda 6atterson"
 , #ic$e%& doar n-ai de gând s` te umile1ti \n (alul
`sta" ai s` 'lec`m de-aici"
6`r`sir` \m'reun` cl`direa triunalului"
 , Des're ce era vora8 \ntre` ea& studiindu-i
tr`s`turile \n lumina soarelui"
 , A& nimic""" Dar ce-i cu tine la triunal8
 , Am venit s` te v`d" Ai fost asolut minunat&
#ic$e%"
2ra mândr` de el& se vedea asta 'e fa!a ei"
 , ai s` s`r`torim marea victorie9 4ac eu cinste&
se oferi Linda"
Aten!ia 'e care i-o acorda era ca un alsam 'entru
sufletul lui& 'entru orgoliul s`u distrus"
 , ine& acce't` #ic$e%& dar mai \ntâi treuie s` dau
un telefon"

 , Te a1te't aici& r`s'unse ea a1ezându-se 'e o
 anc`"
#ic$e% sun` la s'ital 1i ceru cu Laura"
 , )mi 'are r`u& domnule& dar are o urgen!`& \l
inform` o'eratoarea"
+ urgen!`8 Ce fel de urgen!` 'utea avea un
 'si(iatru8
Ceru a'oi cu doctorul ill orton" Dar du'` un
tim'& o'eratoarea \l anun!` c` nici el nu era de g`sit"
Imagina!ia lui o lu` razna" )i vedea 'e cei doi , 
so!ia 1i fratele s`u , f`când dragoste neune1te 'e
cana'eaua din iroul ei" +are 'utea fi adev`rat8
Se \ndre't` s're Linda 1i \1i aduse aminte c` 'e

http://slidepdf.com/reader/full/tara-lee-rasturnare-de-situatie 15/109
7/24/2019 Tara Lee Rasturnare de Situatie

aceea1i anc` st`tuse cu Laura& cu mult tim' \n


urm` 1i \ncercase s-o consoleze du'` des'`r!irea
de ill"
 , Laura& nu-mi 'lace s` te v`d atât de nefericit`& \i
s'usese el" ai s` ie1im \m'reun` disear`" .umai
 'entru cin`"
)n cele din urm`& o convinsese s` ias` cu el& \n seara
aceea 1i \n multe alte seri" )ns` acum \1i d`dea seama
c` n-ar fi treuit s` se amestece" 2a fusese \ntotdeauna
iuita fratelui s`u* S'erase \ns` c`-l va uita" Dar se
\n1elase" Inima Laurei a'ar!inuse 1i avea s` a'ar!in`
 'entru totdeauna lui ill" /tia asta instinctiv"
 , <e1ti 'roaste8
<ocea Lindei \l readuse rusc la realitate" A'roa'e
c` uitase de ea& atât era de cufundat \n gânduri"
E
 , .u& s'use \ncet& oservând cum ea \l 'rivea
dr`g`stos"
De ce oare nu oservase 'ân` acum cât de mult \l
 'l`cea8
 , S'uneai ceva de o s`r`torire a victoriei8
 , 4ii sigur de asta"
Intrar` \ntr-un ar din imediata a'ro'iere& se
a1ezar` la o mas` 1i `ur` câteva 'a(are" Linda
toast`"
 , 6entru cel mai un avocat din statul nostru9
 , #ul!umesc& m` simt tare ine acum"
 , /i eu m` simt ine \n com'ania ta& dar mi se cam
face foame" Jie nu8
 , a da& dar m` gândesc cu groaz` s` m` duc acas`
1i s`-mi 'reg`tesc singur cina*
 , Dar Laura nu te a1tea't`8
 , .u-i acas`" Are o urgen!` la s'ital" /i c(iar dac`
era acas`& nu m` a1te'ta cu cina* Doctorii nu g`tesc&
nu 1tiai8
 , /i cine v` face mâncare8
 , #ena0era" Iar atunci când e lier`& ca ast`zi& eu
m` ocu' de asta" 6roail c` \n seara asta am s`-mi fac
ni1te ou`" Sau 'ur 1i sim'lu eau o can` cu la'te"
 , Dar a1 'utea s`-!i 'reg`tesc eu cina"

http://slidepdf.com/reader/full/tara-lee-rasturnare-de-situatie 16/109
7/24/2019 Tara Lee Rasturnare de Situatie

 , /tii s` g`te1ti8
 , ine\n!eles" C(iar \mi 'lace s` g`tesc"
/i de ce nu8 se gândi #ic$e%" +ricum& n-avea
 'entru ce s` se gr`easc` acas`"
H
3
FFF
Addie conducea ma1ina \ncet& acordându-1i tim' s`
admire str`lucirea ora1ului natal \ntr-o zi su'er` de
var`" Doamne& cât de dragi \i erau aceste locuri& câte
amintiri avea legate de ele* C`l`torise mult la via!a
ei& dar nic`ieri nu se sim!ise atât de ine ca aici"
Se \ntorcea de la cluul lui Doug" 4usese s` vad`
noua firm` luminoas`& de care so!ul ei era atât de
mândru" Acum 1tia c` avea 1i de ce" Scris` cu litere
de-o 1c(ioa'`& \n culori ce se stingeau 1i se a'rindeau
ame!itor& firma te ademenea s` intri 1i s` te la1i cucerit
de serviciile ire'ro1aile& de muzica un` 1i de
delicioasele mânc`ruri servite aici" KDougs 6laceM*
Suna atât de ine*
Trecu 'rin fa!a triunalului" 4usese aici de
nenum`rate ori& 'entru a-1i vedea fratele cum evolua
\n fa!a 0ura!ilor" 2ra atât de mândr` de el*
De fa't& era mândr` de to!i memrii familiei ei"
)1i arunc` 'rivirea s're fa!ada im'un`toare a
cl`dirii& aflat` c(iar \n centrul ora1ului" I se '`ru c`-l
vede 'e #ic$e% 'e una dintre `ncile de 'e trotuar"
)ncetini ma1ina" Da& c(iar el era" .umai c` nu era
singur" + femeie tineric` se afla acolo& cu el" Se
ridicaser` amândoi dintr-o dat` 1i se \ndre'taser`&
!inându-se de mân`& s're arul din a'ro'iere" +are ce
se 'etrecea8 4ratele ei avea o aventur`8 .u& a1a ceva
nu era 'osiil" So!ia lui& Laura& era o femeie deoseit`&
c`reia n-aveai ce s`-i re'ro1ezi" Aveau \m'reun` un fiu&
iar familia lor '`rea cu adev`rat fericit`" .u& 'roail
c` o \n1elase 'rivirea" 6oate c` nici nu fusese #ic$e%&
ci doar i se '`ruse"
FFF
 , Simte-te ca acas`9 \i s'use Linda când a0unser` \n
a'artamentul ei" 2u m` a'uc de trea`" Cina va fi gata

http://slidepdf.com/reader/full/tara-lee-rasturnare-de-situatie 17/109
7/24/2019 Tara Lee Rasturnare de Situatie

imediat" Sunt moart` de foame"


Dis'`ruse \n uc`t`rie& de unde \n curând
\nce'user` s` vin` arome a'etisante"
A'artamentul era micu!& dar modern 1i confortail"
Iar cina""" fusese delicioas` 1i 'reg`tit` \ntr-un tim'
record" 4ri'tur` cu garnitur` de legume& a c(iar 1i
desert"
K6oate c` nu este la fel de de1tea't` ca Laura& sau
la fel de dr`gu!`" Dar 1tie s` fac` un `rat s` se simt`
 ineM& se gândi #ic$e%"
Du'` cin`& se mutar` \n sufragerie s` ea \m'reun`
cafeaua" Linda se sc(imase de (ainele de serviciu"
6urta acum un ca'ot sim'lu& dar era seduc`toare" 2ra
altfel fa!` de cum o cunoscuse el& mult mai feminin` 1i
mai atr`g`toare"
K .u te mai gândi la asta" 21ti un `rat \nsuratM& \1i
s'use singur" Dar a'oi \1i aminti cu triste!e c` Laura
nu '`rea s`-1i fac` gri0i din cauza verig(etei de 'e
deget"
7
 , .u-mi 'lace c` treuie s` 'lec"""
 , Atunci nu 'leca"
A'ro'iindu-se 'rovocator& Linda \i mas` u1or 
mu1c(ii \ncorda!i ai gâtului 1i 1o'ti cu senzualitate5
 , .u 'leca""" Cred c` n-o s`-!i 'ar` r`u"
 .-avea de ce s`-i 'ar` r`u& se gândi #ic$e%" Linda
venea \n \ntâm'inarea dorin!elor sale atât la irou& cât
1i \n uc`t`rie 1i 'oate 1i \n 'at" +are de ce nu
oservase asta 'ân` acum8
@urile lor \nfometate se \ntâlnir`&iar dorin!a 1i
 'asiunea 'user` st`'ânire 'e ei"
#ic$e% desco'eri cu ucurie c` cineva !inea cu
adev`rat la el& \l dorea 1i era gata s`-i satisfac` orice
 'l`cere" Iar dac` Laura \1i f`cea de ca' cu fratele lui& ei
 ine& acum se sim!ea r`zunat"
;
Capitolul 3
Co1marul Laurei
 , )n sfâr1it& am o!inut ceea ce mi-am dorit de la
via!`& s'use Susan #artin \n iroul Laurei" Treuie

http://slidepdf.com/reader/full/tara-lee-rasturnare-de-situatie 18/109
7/24/2019 Tara Lee Rasturnare de Situatie

\ns` s`-!i s'un c` n-a1 fi reu1it f`r` a0utorul t`u"


Laura \i zâmi 'rietene1te& ucuroas` s`-1i revad` o
vec(e 'acient`"
 , .u-i adev`rat& Susan" Singur` ai reu1it& 1i asta
 'entru c` ai vrut cu adev`rat" 2u nu te-a1 fi 'utut a0uta
dac` n-ai fi 'us \n 0oc toat` voin!a 1i ami!ia ta" Tu ai
fost cea care a (ot`rât c` vrei s` de'`1e1ti momentele
de criz` 1i s` continui s` tr`ie1ti ca un om normal"Tu
singur` ai g`sit calea s're lini1te 1i fericire" 2ste
a'roa'e \n totalitate meritul t`u"
 , ine& dar am mai fost 1i la al!i 'si(iatri& iar ei nu
mi-au fost de nici un a0utor"
<`zând c` Laura inten!iona s` 'rotesteze din nou&
sc(im` tactica5
>
 , /i-n 'lus& dac` m-ai \nv`!at s`-i las 1i c(iar s`-i
\ncura0ez 'e cei din 0urul meu s`-mi s'un` adev`rul
des're mine& acum las`-m` 1i tu s`-!i s'un ceea ce
simt"
Laura se strâm`& amuzat`"
 , ei& ce faci acum& \!i 1anta0ezi tera'eutul8
Râzând& Susan atac` din nou5
 , .u e vora de 1anta0& \ns` cred c` nu e1ti dintre
aceia care nu 'un \n 'ractic` ceea ce-i \nva!` 'e al!ii&
nu-i a1a8
K .u& \1i s'use Laura& dar câteodat` mai dau 1i eu
gre1" 6si(iatrii nu sunt sfin!i& din '`cate"M
 , Laura& crede-m`& mi-ai fost de mare a0utor" Când
a murit fiul meu& eram distrus`" #i-am acuzat so!ul&
a'oi l-am ucis" Ce mai& \nneunisem" Dar tu m-ai
a0utat s` trec 'este toate astea& tu 1i ceilal!i memri ai
familiei orton"
Laura \1i aminti cu u1urin!` des're 'erioada aceea"
Susan fusese 'rintre 'rimii ei 'acien!i" Un caz 'e care
n-avea s`-l uite niciodat`"
/i ea trecea atunci 'rin cli'e grele" Se logodise cu
ill& iar a'oi el dis'`ruse" Aflase mai târziu c` era
dis'erat 1i 1ocat" )1i dorise foarte mult s` devin`
c(irurg 1i& când \n sfâr1it reu1ise& constatase c` nu
 'utea o'era& nu 'utea trece 'este 1ocul emo!ional"

http://slidepdf.com/reader/full/tara-lee-rasturnare-de-situatie 19/109
7/24/2019 Tara Lee Rasturnare de Situatie

http://slidepdf.com/reader/full/tara-lee-rasturnare-de-situatie 20/109
7/24/2019 Tara Lee Rasturnare de Situatie

fratele 'e care-l iuea& \n tim' ce ea& Laura& nu era


c`s`torit` cu fratele 'e care-l iuea cu adev`rat" #ai
mult decât atât& se '`rea c` avea s`-1i 'etreac` restul
vie!ii tân0ind du'` el& tr`ind din amintiri"
Susan fusese un caz foarte interesant" De1i '`rea
fragil` 1i vulnerail`& reu1ise s` ias` din im'as mult
mai re'ede decât al!ii" /i asta 'entru c` era o
lu't`toare" Trecuse 'rin multe momente de criz`5
co'ilul ei murise \n tim' ce se afla cu so!ul ei& \ntr-un
 'arc" De su'`rare& ea \1i \m'u1case so!ul" Urmase a'oi
 'rocesul& dar sc`'ase" #ic$e% \i salvase via!a& iar Laura
s`n`tatea mintal`" Acum& \n sfâr1it& e:isten!a sa intra
 'e un f`ga1 normal"
 , Am \nv`!at s` su'ravie!uiesc& indiferent ce mi se
\ntâm'l`& s'use Susan cu mândrie" Asta-i via!a"
 , 2u cred c` cel mai mult te a0ut` fa'tul c` ai
\nv`!at s` nu mai tr`ie1ti \n trecut& s` nu-l la1i s` te
influen!eze 1i s` te limiteze"
 , 2 adev`rat& dar asta tot tu m-ai \nv`!at" )mi
amintesc cum st`team aici& la iroul t`u 1i \mi
 'lângeam de mil`" #i-era team` de trecutul meu" Iar 
E
tu mi-ai s'us5 K ine& dar asta s-a \ntâm'lat ieri" Ce se
va \ntâm'la ast`zi8 Sau mâine8 De ce la1i trecutul s`-!i
distrug` 'rezentul 1i viitorul8 6rive1te \nainte cu cura0
1i 'ân` la urm` totul va fi ine" K
 , Da& 1i nici m`car nu te-ai \nfuriat 'e mine""" #`
ascultai f`r` m`car s` sco!i o vor`"
Laura zâmi& iar Susan continu`5
 , De atunci \nce'ând& de fiecare dat` când m` mustra
con1tiin!a 'entru gre1elile din trecut& \mi aduceam
aminte de cuvintele tale" )mi s'uneam5 Kine& asta a
fost& iar ce va fi de acum \nainte de'inde numai 1i
numai de mine"M Datorit` !ie am \nv`!at s`-mi controlez
via!a& mul!umit` !ie am a0uns aici& \n 'ragul c`s`toriei
cu iuitul meu @reg" 6romi!i c` ai s` vii la nunt`8
 , ine\n!eles" .-a1 li'si 'entru nimic \n lume& o
asigur` Laura zâmind 1i conducând-o la u1`"
+ra lor se terminase"
FFF

http://slidepdf.com/reader/full/tara-lee-rasturnare-de-situatie 21/109
7/24/2019 Tara Lee Rasturnare de Situatie

 , Ce-i cu tine& iuito8 .u 'rea e1ti \n a'ele tale \n


seara aceasta& s'use Doug"
Acum era rândul lui s` fie \ngri0orat" Se \ntorsese
mai devreme de la clu 1i \1i g`sise so!ia cam 'alid` 1i
cam a`tut`" .ici nu 'rea mâncase mare lucru \n
tim'ul cinei"
 , .u 1tiu ce se \ntâm'l`& dar nu m-am sim!it 'rea
 ine azi"
E
 , <rei s` mergem la doctor8
 , Acum8 )n nici un caz" )n 'lus& nici nu m` simt
c(iar a1a de r`u" Doar c` am avut o stare general` mai
 'roast` decât de oicei"
 , ine& dar ar treui s`-!i faci ni1te analize& s` vezi
des're ce e vora"
Addie sc(im` suiectul" )ntotdeauna \i fusese
oarecum team` de medici& de1i tr`ise o via!` \ntreag`
 'rintre ei" Tat`l s`u era medic& fratele s`u& ill& era un
renumit c(irurg& iar cumnata ei era 'si(iatru" )i iuea
foarte mult 'e to!i& dar se temea s` intre \n \m'`r`!ia
lor" .u-i 'l`cuse niciodat` via!a de s'ital" 2:'lica!ia
era sim'l`5 nu-i 'l`cea s` vad` oameni \n suferin!`&
oameni dis'era!i" 2a \ns`1i se temea de oal`" )i
mul!umi \n gând lui Dumnezeu c` o ferise 'ân` acum
de ceea ce se temea mai mult"
 , Iuito& cred c` !i-ar 'rinde ine o 'limare \n aer 
lier& suger` vesel Doug" .-ai vrea s` mergem 'rin
 'arc8 /tiu c` e cam târziu& dar e o noa'te atât de
 'l`cut`*
 , De ce nu8 2 o idee e:celent`"
Se \mr`car` re'ede 1i ie1ir` \n aerul r`coros al
serii" Addie se sim!i imediat mai ine"
Se 'limar` ra! la ra! 'e aleile 'ietruite ale
 'arcului& a1ezându-se din când \n când 'e câte o
 anc` 1i admirând cerul 'lin de stele" 2rau ferici!i" Se
s`rutau ca doi co'ii& se 0ucau 1i se tac(inau"
EE
Se \ntoarser` acas` mult du'` miezul no'!ii" Addie
se sim!ea foarte ine acum& a1a c` nu e:ista nici un
motiv s` nu 'etreac` o noa'te 'lin` de 'asiune& \n

http://slidepdf.com/reader/full/tara-lee-rasturnare-de-situatie 22/109
7/24/2019 Tara Lee Rasturnare de Situatie

 ra!ele iuitului ei so!"


FFF
Laura oservase mai de mult c` secretara so!ului ei
\i cam f`cea oc(i dulci acestuia" Linda '`rea o femeie
 'ericuloas`& genul de femeie care o!ine \ntotdeauna
ceea ce-1i dore1te& indiferent de num`rul 'ersoanelor 
 'e care le-ar 'utea r`ni" 6ân` acum nu avusese sor!i de
izând`& \ns` \n noa'tea aceea Laura sim!i instinctiv c`
reu1ise , 'usese mâna 'e so!ul ei"
A0unsese acas` 'e la ora uns'rezece noa'tea"
Avusese o urgen!`" Se \ntâm'la rar \n 'si(iatrie& dar se
mai \ntâm'la" Unul dintre 'acien!ii s`i luase ostatic` o
asistent` 1i nu-i mai d`dea drumul" Laura treuise s`
stea de vor` cu el 1i s`-l conving` s-o eliereze 'e
colega ei" /i tocmai când crezuse c` totul era \n regul`&
un alt 'acient s`rise la `taie 1i-l r`nise 'e cel`lalt" ill
fusese c(emat s` se ocu'e de el"
2ra e'uizat` atunci când desc(isese u1a a'artamentului"
#ic$e% nu a0unsese \nc`& dar ea nu-1i f`cuse gri0i" Se
gândea c` ie1ise \n ora1 cu colegii lui" Se (ot`râse s`
nu-l a1te'te" Se urcase \n 'at 1i adormise instantaneu"
6e la ora 'atru& se trezise \n 'atul \nc` gol" .u mai
avea nici o \ndoial`" #ic$e% avea o aventur`"
EH
Tratase& de-a lungul carierei ei& foarte multe
femei care desco'eriser` c` so!ii le \n1elau" Dar nu
crezuse niciodat` c` va a0unge s` simt` ceea ce
sim!iser` 1i ele5 durere& vinov`!ie& confuzie 1i& nu \n
ultimul rând& mânie" Cum \ndr`znea el s`-i fac` una
ca asta8 Du'` ce ea \1i negase sentimentele fa!` de
ill 1i refuzase s` ai` o aventur` cu el8 Du'` ce se
str`duise din greu s`-l fac` fericit8 /i ce avea Linda
\n 'lus fa!` de ea8 Ce 1tia s` fac` \n 'lus8 +are era
mai un` \n 'at8
K Termin`M& \1i 'orunci Laura& (ot`rât` s`-1i alunge
din minte aceste gânduri ce o torturau \ngrozitor"
#ic$e% se \ntoarse acas` a doua zi diminea!`"
#ic(ael 'lecase de0a la 1coal`& a1a c` 'uteau discuta \n
lini1te"
 , De ce& #ic$e%8

http://slidepdf.com/reader/full/tara-lee-rasturnare-de-situatie 23/109
7/24/2019 Tara Lee Rasturnare de Situatie

2l nici m`car nu \ntre` ce vroia s` s'un` cu asta"


R`s'unse ironic5
 , Adic` tu ai voie& iar eu nu& nu-i a1a8
 , .u \n!eleg"""
 , 2i& nu \n!elegi""" Tu ai de0a o aventur` cu fratele
meu& aventur` care dureaz` 'oate de ani de zile"""
Dac` ar fi lovit-o& 'oate nu ar fi fost atât de 1ocat`"
 , De unde !i-a venit ideea asta8
 , 2i& (aide& c(iar m` consideri un 'rost8 De câte ori
te caut la s'ital& e1ti cu el" De câte ori vreau s` voresc
cu tine la telefon& amândoi ave!i o urgen!`" /i-n 'lus&
de0a 1tie tot ora1ul"
E3
 , Dar nu-i adev`rat9
 , .u te cred"
Se o'ri& s'eriat`" `ratul ei o acuza 'e nedre't de
infidelitate& iar ea nu 1tia cum se 'utea a'`ra" Din
 '`cate&n-avea cum s`-i demonstreze contrariul"
 , )!i 0ur c` \ntre mine 1i ill n-a fost 1i nu va fi
niciodat` altceva decât o rela!ie de amici!ie 1i de
colegialitate"
 , .u te cred"
 , Dar treuie s` m` crezi"
)ns` indiferent ce-i s'unea Laura& el nu-1i sc(ima
 '`rerea9
 , Consider c` vrei s` crezi c` eu 1i ill avem o
aventur`& concluzion` ea" )n felul acesta ai o scuz`&
nu-i a1a8
)ntrearea ei \l 'rinse ne'reg`tit" Trecu la
amenin!`ri"
 , 2i ine& s` 1tii c` n-am de gând s` renun! la Linda"
Ce vrei s` faci \n cazul `sta8
 , S-ar 'utea s` divor!ez& s'use Laura"
#ic$e% o 'rivi lung& a'oi \1i lu` servieta 1i ie1i din
cas` f`r` a mai s'une un cuvânt"
FFF
)n diminea!a aceea& la s'ital& ill sim!i intuitiv c`
ceva era \n neregul` cu Laura" 2vita s` r`mân` singur`
cu el& evita c(iar s`-l 'riveasc` \n oc(i"
E7

http://slidepdf.com/reader/full/tara-lee-rasturnare-de-situatie 24/109
7/24/2019 Tara Lee Rasturnare de Situatie

 , Ce-i cu tine8
 , .imic" Sunt doar foarte ocu'at`"
R`s'undea evaziv& \ncercând s` evite orice discu!ie
cu el"
 , Cred c` s-a \ntâm'lat ceva"""
 , .u s-a \ntâm'lat nimic"
<`zând c` nu 'utea afla nimic de la ea& ill s` l`s`
 '`gua1"
Du'` câteva zile& trecu 'e la ea" #ic$e% nu era
acas`" +ricum& \n ultimul tim' '`rea s` fie mai mult
 'lecat" Se a1ezar` amândoi 'e cana'ea 1i Laura \i
s'use& \n sfâr1it& ce o nec`0ea" )i 'ovesti des're #ic$e%
1i Linda& des're acuza!iile so!ului ei 1i des're cearta
dintre ei"
4`r` s` vrea& ill se sim!i \ntr-un fel u1urat 1i fericit"
Dar \1i ascunse cu gri0` sentimentele" .u ar fi vrut s-o
su'ere 'e Laura& care '`rea atât de confuz` 1i de
nefericit`"
 , Ai de gând s` divor!ezi8 \ntre` el 'rom't"
 , .u 1tiu ce s` fac"
 , )nc` mai !ii la el& du'` tot ce !i-a f`cut8 .u vezi
c`-1i ate 0oc de tine8 Divor!eaz`& Laura9
 , .u e c(iar atât de sim'lu"""
 , a este" +ricum& c`snicia voastr` a fost o
gre1eal`"
ill o 'rinse \ncet de umeri 1i o for!` s` se uite \n
oc(ii lui"
E;
 , Tu m` iue1ti 'e mine& nu 'e el" Iar noi doi ar 
treui s` fim \m'reun`& Laura"
 , Uite ce este& recunosc c` am f`cut o gre1eal`
c`s`torindu-m` cu el" #i-am dat seama de asta imediat
du'` nunt`" /tiu c` \ntotdeauna te-am iuit numai 'e
tine"
 , Atunci& '`r`se1te-l9
 , .u e c(iar atât de u1or" Treuie s` m` gândesc
 ine \nainte s` iau aceast` (ot`râre" .-a1 vrea s` fac
din nou o gre1eal`" /i-n 'lus& dac` n-am fost ca'ail`
s` fac aceast` rela!ie s` mearg`& de unde s` 1tiu c` voi
 'utea face ca rela!ia noastr` s` fie una 'erfect`8

http://slidepdf.com/reader/full/tara-lee-rasturnare-de-situatie 25/109
7/24/2019 Tara Lee Rasturnare de Situatie

 , Sim'lu" Treuie s` \n!elegi c` rela!iile azate 'e


sentimente adev`rate merg de la sine"
ill sim!i cum \l cu'rinde frustrarea" )1i d`dea
seama c` nu 'rea avea sor!i de izând`" +ft`
ne'utincios 1i \i cu'rinse umerii cu ra!ele lui 'uternice"
 , .oi doi ne iuim" .oi doi ar treui s` fim
\m'reun`*
 , /tiu& ill" Dac` ai 1ti cât de mult m-am str`duit ca
totul s` fie ine" Am \ncercat din r`s'uteri s`-l fac
fericit 1i& al`turi de el& s` fiu 1i eu fericit`" Dar nu s-a
 'utut* Ceea ce sim!eam 'entru el era doar o umr`
din ceea ce sim!eam 'entru tine"
 , Atunci& de ce mai stai 'e gânduri8 6`r`se1te-l9
 , Treuie s` m` gândesc ine \nainte s` iau aceast`
(ot`râre"
ill \ntre`& derutat5
E>
 , #ai e 1i altceva \n afar` de asta8
Laura ezit` la \nce'ut& a'oi s'use5
 , )i sunt datoare& ill" A fost \ntotdeauna lâng`
mine când am avut nevoie" .u-l iuesc& dar !in foarte
mult la el" .-a1 vrea s`-l fac s` sufere"
 , Da& dar nu 'o!i continua o c`snicie doar din
sim!ul datoriei" Ascult`-!i inima& nu ra!iunea" Ai
dre'tul s` fii fericit`" Cred c` #ic$e% nu te va face
niciodat` fericit`" De altfel& cred c` el \1i caut` 'ro'ria
fericire c(iar \n cli'ele acestea*
4`cu o 'auz`& a'oi continu`5
 , 6`r`se1te-l& Laura9 Divor!eaz` de el 1i c`s`tore1te-te
cu mine9
Un zgomot le distrase aten!ia" Se \ntoarser`
amândoi s` vad` des're ce era vora" 4iul lor st`tea \n
dre'tul u1ii& consternat"
 , #ic(ael9
Laura se \ndre't` s're el& dar el se d`dea \na'oi"
 , Las`-m`9 .u te atinge de mine9
 , #ic(ael& tu nu \n!elegi"
 , .u& nu \n!eleg" Tu e1ti mama mea 1i ar treui
s`-l iue1ti 'e tata"
K +& #ic(ael& dac` ai 1ti cine este adev`ratul t`u

http://slidepdf.com/reader/full/tara-lee-rasturnare-de-situatie 26/109
7/24/2019 Tara Lee Rasturnare de Situatie

tat`"""M& se gândi Laura dis'erat`" `ratul 'e care \l


iuea cu adev`rat 1i care era tat`l `iatului ei se afla
c(iar acolo& cu ei"
 , #ic(ael& interveni ill"
 , .u vreau s` stau de vor` cu tine& !i'` `iatul" Tu
nu e1ti tat`l meu" .u vreau s` mai aud nimic"
E?
Ie1i din cas`& \nainte ca cineva s`-l 'oat` o'ri"
4ugea dis'erat 1i a0unsese de0a \n mi0locul str`zii"
Laura v`zu cum o ma1in` se a'ro'ia cu vitez`"
 , #ic(ael& ai gri0`9
Striga 1i alerga& \ncercând s`-1i salveze fiul" Dar era
 'rea târziu" #a1ina \l lovise din 'lin& aruncându-l \n
aer" Tru'ul lui inert z`cea acum 'e trotuar& \ntr-o alt`
de sânge"
 , +& Dumnezeule9
Laura 1i ill se a'ro'iar` de el" /oferul
autoturismului 'lângea 1i se scuza5
 , A fost un accident& \mi 'are r`u" .u l-am v`zut
decât 'rea târziu"
)ns` cei doi nu-i d`dur` aten!ie" C`utau cu
dis'erare 'ulsul `iatului"
 , Am g`sit& strig` ill triumf`tor" Laura& are 'uls" )l
simt"
#ic(ael avea o ran` desc(is` la 'icior 1i 'ierdea
mult sânge" )1i 'ierduse cuno1tin!a 1i '`rea mai mult
mort decât viu"
<ecinii se adunaser` \n 0urul lor"
 , .u v` mai uita!i a1a" C(ema!i o amulan!`&
 'entru Dumnezeu9 strig` Laura \n tim' ce \ncerca s`
o'reasc` sângerarea cu a0utorul unei e1arfe 'e care o
smulsese dis'erat` de la gâtul unei femei"
Unul dintre vecini adusese o '`tur` 1i-l aco'erise
 'e `iat" Ceilal!i 'riveau 1i murmurau rug`ciuni" /i
Laura se ruga la Dumnezeu 'entru fiul ei 1i-i
HB
mul!umea c` o a0utase s` devin` medic" Cel 'u!in 1tia
ce avea de f`cut \n astfel de situa!ii& nu treuia s`
 'riveasc` ne'utincioas` cum fiul ei se z`tea \ntre
via!` 1i moarte"

http://slidepdf.com/reader/full/tara-lee-rasturnare-de-situatie 27/109
7/24/2019 Tara Lee Rasturnare de Situatie

#ic(ael fusese grav r`nit" 6ulsul era foarte sla&


 'u'ilele erau dilatate 1i nu reac!ionau la stimuli&
 'ierduse foarte mult sânge"
Laura \l 'rivi 'e ill" Teama 1i dis'erarea se citeau
\n oc(ii ei"
 , Totul va fi ine& Laura& \i s'use ill \ncura0ator&
 `nuind la ce se gândea ea" )!i 'romit c` va fi ine"
/tia c` ill nu 'utea face astfel de 'romisiuni" Dar 
\1i dorea foarte mult s`-l cread`"
Amulan!a sosi& \n sfâr1it" 6arc` trecuse o ve1nicie"
rancardierii \l 'user` 'e #ic(ael 'e targ`"
 , 2 fiul dumneavoastr`& doctore orton8
Laura d`du afirmativ din ca'" .u 'utea vori" @âtul
i se uscase& iar lacrimile \i curgeau 1iroaie 'e ora0i" I
se '`rea c` tr`ie1te un co1mar"
Se urc` \n amulan!`& al`turi de fiul ei" 6`rea atât
de mic 1i nea0utorat 'e targa aceea* /i era atât de
 'alid*
)i lu` o mân` \ntre ale sale& strângând-o energic&
c`utând s`-i simt` 'ulsul atât de sla"
Amulan!a 'orni s're s'ital" Sirenele r`sunau
\ns'`imânt`tor" Laura 1i ill aveau s` fac` cea mai
lung` 1i cea mai dureroas` c`l`torie a vie!ii lor"
H
Capitolul 4
Dis'erare 1i s'eran!`
 , Laura& aici erai8 Am venit cât de re'ede am 'utut"
Lacrimile 'e care 'ân` atunci Laura 1i le re!inuse
cu greu& \i inundar` acum ora0ii"
Alice orton& mama celor doi `ra!i din via!a ei&
intrase \n sala de a1te'tare a s'italului 1i se a'ro'ia de
ea" + lu` \n ra!e& \ncercând s-o lini1teasc`"
 , +& draga mea& nu-!i mai face atâtea gri0i" Sunt
sigur` c` #ic(ael va fi ine"
 , 2u nu sunt c(iar atât de sigur`& Alice" Am v`zut
cu oc(ii mei accidentul" Lovitura a fost atât de
 'uternic`""" Cred c` i-a fost afectat` c(iar 1i coloana
verteral`" #i-e team` s` m` gândesc la urm`ri" S-ar 
 'utea s` nu mai mearg` niciodat`*
@ândul acesta o f`cu s` se cutremure& \ngrozit`" .u

http://slidepdf.com/reader/full/tara-lee-rasturnare-de-situatie 28/109
7/24/2019 Tara Lee Rasturnare de Situatie

mai 'utea articula nici un cuvânt" 6lângea \n (o(ote&


ascunzându-1i c(i'ul \n 'almele ce-i tremurau mult
 'rea viziil"
H
 , Stai lini1tit`& Laura& fiul t`u e 'e mâini une" Aici
va 'rimi toate \ngri0irile de care are nevoie"
Laura nu s'use nimic" D`du doar a'roator din ca'"
Alice continu` s-o \ncura0eze5
 , Tom s-a dus \n salonul lui #ic(ael" 6roail c` va
veni curând 1i ne va aduce ve1ti des're starea lui"
6oate c(iar se simte de0a 'u!in mai ine"
Dar Laura nu-1i 'utea 'ermite acum s` s'ere \n
miracole" Risca s` fie dezam`git`& iar 1ocul ar fi fost cu
mult mai mare"
 , #ic$e% a a0uns8 \ntre` Alice& ne`nuind \nc`
nimic din ceea ce se 'etrecea \ntre cei doi so!i"
 , .u" S'unea c` are mult de lucru \n seara asta"
K Aceea1i scuz` \nvec(it`& 'e care am auzit-o ani \n
1irM& se gândi Laura cu am`r`ciune" Dar soacra ei nu
treuia s` 1tie \nc` toate astea" Ad`ug` ne'`s`toare5
 , Am sunat la el la irou& dar mi-a r`s'uns rootul"
A'oi \1i 1terse oc(ii 1i se \ndre't` s're u1`"
 , #` duc s`-l caut 'e ill"
 , 6e ill8 2 aici8 \ntre` Alice& mirat`"
 , Da" 2ra cu mine când a avut loc accidentul&
r`s'unse Laura& evitând 'rivirea soacrei ei"
+are Alice se \ntrea acum ce c`uta ill acas` la ea
\n tim' ce #ic$e% era \nc` la irou8 Se '`rea c` nu" 2ra
mult 'rea 'reocu'at` de starea ne'otului ei"
 , #ul!umesc lui Dumnezeu& s'use Alice u1urat`"
Dac` ill e aici& stau lini1tit`" #ic(ael va fi ine& ill va
face tot 'osiilul 'entru asta"
HE
 , A1 vrea s` fiu 1i eu la fel de sigur` ca tine& zise
\ncet Laura"
6lec` s`-l caute 'e ill" Dar nu-l g`si nici la urgen!e&
nici \n sala de o'era!ii& acolo unde asistentele \l
 'reg`teau 'e #ic(ael 'entru interven!ia c(irurgical`"
 , .u l-a!i v`zut 'e doctorul orton8 \ntre` ea o
asistent`"

http://slidepdf.com/reader/full/tara-lee-rasturnare-de-situatie 29/109
7/24/2019 Tara Lee Rasturnare de Situatie

 , a da" Cred c` este la vestiar"


Laura \l g`si \ntr-adev`r acolo" 2ra \nc` \mr`cat \n
(ainele de strad`" St`tea 'e o anc`& !inând \n mân` o
can` de cafea" Lâng` el se afla o sticl` de coniac"
 , ill& ce e cu tine8
 , .u 'ot s` fac asta& Laura" 6ur 1i sim'lu nu 'ot"
 , Ce nu 'o!i s` faci8
 , .u 'ot s`-mi o'erez 'ro'riul fiu"
)nm`rmurit`& Laura se a1ez` lâng` el"
 , .u \n!eleg" 6ân` acum ai f`cut tot ce a treuit
 'entru el"
 , Da& 'entru c` am \ncercat s` nici nu m` gândesc
la ceea ce f`ceam" #i-am ignorat 'ro'riile sentimente"
 , Atunci& asta ar treui s` faci 1i acum"
 , /tiu& dar acum nu mai 'ot" Uit`-te la mâinile
mele& Laura9
#âinile \i tremurau \ngrozitor" 6entru un moment&
Laura intr` \n 'anic`" Treuia \ns` s` r`mân` calm`"
 , Dar este o reac!ie normal`" /i eu mai tremur din
când \n când"
 , Da& dar tu nu treuie s` intri acolo 1i s`-!i o'erezi
 'ro'riul co'il& url` ill"
HH
 , .u& de1i mi-a1 fi dorit s` 'ot face asta" .u-mi
 'lace s` m` simt atât de ne'utincioas`" Dar eu nu sunt
c(irurg"
4`r` s` vrea& ridicase tonul"
 , Tu e1ti c(irurg 1i tu treuie s` faci asta" )ncearc`
s` te aduni"
Dar ill 'rivea 'ierdut s're sticla de coniac"
 , .u 'ot& 'ur 1i sim'lu" S` g`seasc` 'e altcineva"
Laura nu 1tia ce s` fac`" )l \n!elegea 'e ill 1i o
durea sufletul 'entru el" Dar \n acela1i tim' se gândea
la fiul ei& fiul lor" <ia!a lui era acum \n mâinile tat`lui
s`u" Treuia s` fac` re'ede ceva"
 , Tu 1tii cel mai ine c` fiecare minut conteaz`" Ce
se va \ntâm'la cu fiul nostru dac` nu vor g`si la tim'
un alt c(irurg8 C(iar vrei s`-!i vezi 'ro'riul co'il
murind& \n vreme ce tu stai aici 1i te lamentezi8 Sau
 'oate vrei s`-l vezi 'limându-se o via!` \ntreag` \ntr-un

http://slidepdf.com/reader/full/tara-lee-rasturnare-de-situatie 30/109
7/24/2019 Tara Lee Rasturnare de Situatie

scaun cu rotile8
ill tremura 1i \nce'use s` 'lâng`" Laura \i lu`
mâinile \n ale sale"
 , Uit`-te la mâinile astea& \i ordon` ea& f`cându-l s`
le 'riveasc`" /tii ce v`d eu când m` uit la mâinile tale8
2l scutur` nea0utorat din ca'"
 , <`d anii lungi de studiu 1i 'ractic` \n care ai
\nv`!at cum s` le folose1ti 'entru a-i vindeca 'e
oameni" <`d c(inul 'rin care ai trecut atunci când ai
crezut c` nu le vei 'utea folosi niciodat`" <`d zecile&
 'oate sutele de oameni 'e care i-ai a0utat 'ân` acum"
H3
Cred c` Dumnezeu te-a trecut 'rin toate astea tocmai
 'entru ca acum s` fii ca'ail s`-!i salvezi fiul" 2l este
rodul iuirii noastre& tot ce avem noi mai de 're!" Ai
 'utea avea \ncredere \n altcineva c`-l va face ine8
6entru c` eu n-am \ncredere decât \n tine& \n mâinile
tale 1i \n sufletul t`u"
ill o 'rivea fi:& mai con1tient ca niciodat` c` Laura
\l iuea nes'us de mult" K.umai cineva care te iue1te
cu adev`rat 'oate avea atâta \ncredere \n tineM& se
gândi el"
 , Te-am dezam`git& nu-i a1a8 \ntre` trist"
 , .u" Ai s` m` dezam`ge1ti dac` nu \ncerci m`car"
Atunci vei fi c(iar 1i tu dezam`git de tine \nsu!i"
U1a vestiarului se desc(ise" 2ra #ic$e%" <`zându-i
 'e cei doi cum st`teau acolo& !inându-se de mân`&
sim!i cum furia 'une st`'ânire 'e el"
 , <oi doi sta!i aici& \n tim' ce fiul meu"""
 , ill se 'reg`te1te 'entru o'era!ie& \l \ntreru'se Laura"
 , 6oftim8 A!i \nneunit8 Cum crede!i c` voi fi de
acord ca e!ivul `sta s`-mi o'ereze fiul8 C(iar dac` nu
era eat& tot nu l-a1 fi l`sat s`-l o'ereze 'e #ic(ael"
ill se \nfuriase 1i ar fi vrut s` s'un` multe" )ns`
oc(ii rug`tori ai Laurei \l \m'iedicar` s`-i s'un`
fratelui s`u al cui fiu era de fa't #ic(ael"
 , #ic$e%& zise Laura& 1i eu am un cuvânt de s'us" 2
1i fiul meu"""
 , /i tu vrei ca fiul nostru s` fie o'erat de e!ivul
`sta doar 'entru c` este iuitul t`u8

http://slidepdf.com/reader/full/tara-lee-rasturnare-de-situatie 31/109
7/24/2019 Tara Lee Rasturnare de Situatie

H7
 , .u este iuitul meu& 1i nu este un e!iv" Acum
termin` cu gelozia 1i d`-te la o 'arte9
S're sur'rinderea ei& #ic$e% `tu \n retragere& iar 
ill se \ndre't` s're sala de o'era!ii"
+ asistent` \l a0ut` s`-1i 'un` m`nu1ile sterile&
(alatul 1i oneta" Intr` \n sal` 1i se o'ri lâng` masa de
o'era!ii" )1i 'rivi fiul" #asca \i aco'erea mare 'arte din
c(i'" <enele \i erau str`'unse de tuuri 'rin care se
scurgea \ncet sângele venit s` com'enseze 'ierderile
de 'ân` atunci" Radiografii de tot felul erau luminate
 'e su'ortul din a'ro'iere" Instrumentele c(irurgicale
str`luceau \n lumina 'uternic` a l`m'ii de deasu'ra
mesei" 6ersonalul medical st`tea \n a1te'tare"
ill ezit` câteva cli'e" + v`zu 'e Laura cum \l 'rivea
 'rin geamul u1ii" +c(ii ei citiser` \ntotdeauna sufletul
1i mintea oamenilor" Acum \ns`& ei reflectau
sentimentele sale5 durere& team`& groaz`" /i s'eran!`"
Treuia s`-i demonstreze c` nu gre1e1te având
\ncredere \n el& c` nu se \n1elase atunci când se
\ndr`gostise de el" )i 'romisese& când a1te'tau
amulan!a& c` #ic(ael va fi ine" )l rug` 'e Dumnezeu
s`-l a0ute s`-1i res'ecte 'romisiunea" )l im'lor` s`-l
lase 'e #ic(ael \n via!`& s` nu-l condamne la o via!`
 'etrecut` \n scaunul cu rotile"
A'oi lu` isturiul 1i \nce'u o'era!ia"
FFF
H;
Laura \l g`si 'e #ic$e% 'atrulând nervos 'e
(olurile s'italului" Se a'ro'ie de el"
 , Acum vii s` stai cu mine& dac` ill nu e dis'oniil8
 , Cum te-a1 'utea convinge c` \ntre mine 1i ill nu
e nimic8 \ntre` ea& e:as'erat`"
 , )n nici un fel" +rice mi-ai s'une ar fi o minciun`&
1tiu foarte ine asta"
+ asistent` trecu \n gra` 'e lâng` ei& iar Laura
a1te't` ca ea s` 'lece \nainte de a continua discu!ia"
 , #ic$e%& nu mai 'ot s` te \n!eleg" S'une-mi& te
rog& ce vrei de la mine8
 , .imic" Asolut nimic" <reau doar ca fiul meu s`

http://slidepdf.com/reader/full/tara-lee-rasturnare-de-situatie 32/109
7/24/2019 Tara Lee Rasturnare de Situatie

fie ine" /i nu cred c` e!ivul `la \l va a0uta \n vreun fel"


 , .u era eat& #ic$e%& \n!elege9 Crezi c` l-a1 fi l`sat
s` intre \n sala de o'era!ii dac` a1 fi avut cea mai mic`
 `nuial` c` nu e \n stare s`-l a0ute 'e fiul nostru8 Ce
fel de mam` crezi c` sunt8
 , .u 1tiu& dar s'er c` 1tii ce faci" 6entru c`& dac` se
\ntâm'l` ceva r`u fiului nostru& va fi numai vina ta"
S'usese asta cu atâta ur`& \ncât Laura nu 1tia ce s`
mai cread` des're el" .ici des're ea" +are gre1ise
convingându-l 'e ill s` intre \n sala de o'era!ii8
@re1ise crezând c` era singurul care-i 'utea salva fiul8
Categoric& nu" ill era un c(irurg de e:ce'!ie" 2l n-ar 
fi luat isturiul \n mân` dac` n-ar fi fost sigur c` va
reu1i"
Dar c(irurgia era atât de im'reviziil`""" 2:istaser`
de-a lungul tim'ului situa!ii \n care c(irurgi de
H>
renume& cu o vast` e:'erien!`& nu-1i 'utuser` salva
 'acien!ii" 2:istau mult 'rea multe ne'rev`zuturi" Unii
 'acien!i nu rezistau anesteziei& al!ii f`ceau sto' cardiac
 'e masa de o'era!ii& sau sufereau un sto' res'irator"
De asemenea& (emoragiile interne 'uteau a'`rea \n
orice cli'`" Cor'ul omenesc era un sistem cu 'rea
multe variaile& un tot ce '`rea solid& dar \n realitate
era mult 'rea fragil 1i vulnerail"
S-ar fi 'utut ca #ic(ael s` su'ravie!uiasc` interven!iei
c(irurgicale& s` sca'e cu via!`& dar s` r`mân` imoilizat
\ntr-un scaun cu rotile tot restul vie!ii"
@ândul acesta o s'erie 1i o f`cu s` se \nfioare" )l
rug` 'e Dumnezeu s` nu lase s` se \ntâm'le una ca
asta& s` n-o 'ede'seasc` 'entru '`catele ei&
nenorocindu-i fiul 'e via!`" #ic(ael era un `ie!el
cuminte& care nu-i crease niciodat` nici un fel de
 'roleme" .u merita o astfel de soart`" Avea via!a
\nainte 1i treuia s` 1i-o tr`iasc` asemenea oric`rui om
normal"
4`r` s` vrea& \1i aminti noa'tea \n care fusese
conce'ut" 4usese 'rima ei noa'te lini1tit`& 'e care o
 'etrecuse \n \ntregime \n ra!ele lui ill& nemaifiind
nevoit` s` se a1eze la masa de lucru" )n ziua aceea&

http://slidepdf.com/reader/full/tara-lee-rasturnare-de-situatie 33/109
7/24/2019 Tara Lee Rasturnare de Situatie

 'rimiser` amândoi di'lomele de asolvire& semn c`


anii lungi de studiu 1i stres se \nc(eiaser`"
S`r`toriser` evenimentul la un renumit restaurant
din centrul ora1ului& a'oi se retr`seser` \n intimitatea
camerei de la internat" 4`cuser` dragoste \ntreaga
H?
noa'te& cu o 'asiune 'e care n-o mai sim!iser`
niciodat`" ill fusese atât de tandru 1i atât de
iuitor* )1i f`uriser` a'oi \m'reun` 'lanuri de viitor&
 'lanuri care& din '`cate& nu deveniser` realitate"
Un singur vis li se \nde'linise5 aveau un fiu&
dragostea lor d`duse roade" #ic(ael fusese 'l`m`dit \n
cea mai frumoas` noa'te a vie!ii lor" .u treuia s` uite
asta niciodat`& nici ea& nici ill" De dragul lui treuia s`
lu'te cu destinul ce i se '`rea uneori atât de nedre't"
De dragul lui treuia s`-l su'orte 'e #ic$e%& s`-1i
 '`streze s'eran!a c`& \ntr-o un` zi& toate se vor aran0a"
Cufundat` \n gânduri 1i amintiri& Laura nici nu
oservase c` #ic$e% 'lecase& iar acum Alice 1i Addie se
aflau lâng` ea"
 , Aici erai& draga mea8 \ntre` Alice cu lânde!e \n
glas" .e-am f`cut gri0i 'entru tine"
 , Am venit imediat cum am aflat& ad`ug` cumnata ei"
 , +& Alice& Addie& mi-e atât de team`* Cred c` am
s` \nneunesc"
 , 2i& nu se 'oate s` clac(ezi a1a" Tu e1ti o fire mult
 'rea 'uternic`" .oi& femeile& suntem mult mai
cura0oase decât `ra!ii& 1tii asta foarte ine" Se cred ei
mai 'uternici& dar nu sunt deloc a1a"
+ luar` de ra! 1i o conduser` \ncet s're ufetul
din incinta s'italului" Se a1ezar` la o mas`& iar Alice
comand` trei cafele 1i un sandvi1"
 , Treuie s` m`nânci& Laura" Urmeaz` o noa'te
lung` 1i treuie s` te !ii tare"
3B
Alice fusese \ntotdeauna lând` 1i \n!elea't`" +
tratase 'e Laura ca 'e 'ro'ria ei fiic`" .u intervenise
niciodat` \n via!a ei 'ersonal`& nu-i re'ro1ase niciodat`
nimic" )ns` acum c(iar \1i f`cea gri0i 'entru nora ei"
 , Ce-i cu tine& Laura8 6ari mult 'rea trist` 1i de'rimat`"

http://slidepdf.com/reader/full/tara-lee-rasturnare-de-situatie 34/109
7/24/2019 Tara Lee Rasturnare de Situatie

Te-ai certat cu #ic$e%& sau doar mi se 'are mie8


 , .u" De ce& !i-a s'us el ceva8
Alice scutur` din ca'"
 , .u mi-a s'us nimic& dar cred c` ceva nu e \n
regul` \ntre voi doi"
Laura r`sufl` u1urat`" .-ar fi vrut ca soacra ei s` 1tie
tot ce se \ntâm'la"
 , .u& am avut doar ni1te discu!ii& nu 'rea 'l`cute"
/tii cum e""" Sau nu 1tii& 'entru c` tu 1i Tom a!i avut o
c`snicie 'erfect`"
 , 2i& nu e c(iar a1a" Am avut 1i noi 'rolemele
noastre" Dar am 1tiut s` trecem 'este ele& asta este cel
mai im'ortant"
A'oi toate trei r`maser` t`cute un tim'" Addie \1i
aduse aminte de ceea ce v`zuse cu câteva zile \n urm`
\n fa!a triunalului" +are #ic$e% avea \ntr-adev`r o
aventur`8 6oate c` nu& dar atunci de ce se certase cu
Laura8 Ce se \ntâm'la cu ei& cu familia fericit` 'e care
o aveau8
Laura se uit` la ceas"
 , Doamne& ur`sc a1te'tarea 1i incertitudinea"
 , #ic(ael este 'e mâini une& lini1te1te-te& \i s'use
Addie lând"
3
 , /tiu& dar nici c(iar ill nu 'oate face miracole"
 , .u la el m-am referit" 21ti \n domeniul `sta de
mult tim'& 1tii c` atunci când medicina nu mai 'oate
face nimic& Dumnezeu 'oate"
 , Ai dre'tate& Addie" Treuie s` ne '`str`m
s'eran!a 1i \ncrederea"
 , A1a este" Acum& s` mergem s` vedem dac` mai
 'utem afla ceva nout`!i"
Se ridicar` 1i 'lecar` \m'reun` s're sala de
a1te'tare"
FFF
Dumnezeu le ascultase rug`ciunile& iar acum fiul
lor era la tera'ie intensiv`& \n afara oric`rui 'ericol"
+'era!ia fusese o mare reu1it` medical` 1i \ntreaga
familie \i era recunosc`toare lui ill"
 , .ici nu 1tiu cum a1 'utea s`-!i mul!umesc& 1o'ti

http://slidepdf.com/reader/full/tara-lee-rasturnare-de-situatie 35/109
7/24/2019 Tara Lee Rasturnare de Situatie

Laura"
Se aflau \n cainetul ei& singuri& \n sfâr1it"
 , .-ai 'entru ce s`-mi mul!ume1ti& draga mea" 2u
ar treui s`-!i mul!umesc 'entru \ncrederea de'lin`
 'e care ai avut-o \n mine" S` 1tii c` numai vorele tale
m-au a0utat s`-mi g`sesc cura0ul necesar 1i s` duc la
 un sfâr1it com'licata interven!ie c(irurgical`"
Se \mr`!i1ar` ferici!i& destinzându-se du'` orele
lungi de emo!ii 1i incertitudini"
A'oi 'lecar` \m'reun` s`-l viziteze 'e #ic(ael"
3
`iatul dormea lini1tit& conectat \nc` la a'arate"
Lâng` el se afla Alice& care-l mângâia u1or 'e mân`"
#ic$e% 'lecase imediat du'` ce se \nc(eiase
o'era!ia" 6roail c` sim!ea nevoia s` se refac` \n
 ra!ele Lindei" Laura nu comentase& 'entru c` aia
a1te'tase s` r`mân` singur` cu ill& s` nu mai fie
 'rivi!i cu sus'iciune"
Addie 'lecase 1i ea 'entru c` nu se sim!ea 'rea
 ine" Acuza o durere ciudat` de ca'& \nso!it` de
ame!eli 1i gre!uri"
 , #am`& s'use ill& acum te 'o!i duce acas`"
`iatul e \n afara oric`rui 'ericol" )n 'lus& e 'e mâini
 une" 2u sunt de gard` \n noa'tea aceasta& iar Laura
r`mâne cu mine"
Laura \l 'rivi sur'rins`" .u discutaser` nimic
des're acest as'ect& \ns` ill \i d`duse astfel de \n!eles
c` avea nevoie de ea"
Alice se ridic` 1i \1i s`rut` ne'otul& fiul 1i nora"
 , R`mâne!i cu ine& dragii mei" )i mul!umesc lui
Dumnezeu c` ne-a ascultat rug`ciunile" .e vedem mâine"
Se \ntoarse 1i 'lec`& \nainte ca cineva s`-i 'oat` vedea
lacrimile din oc(i" 2rau lacrimi de fericire" .e'otul ei
tr`ia 1i avea s` tr`iasc` normal 1i de acum \nainte"
Laura 1i ill se a1ezar` 'e marginea 'atului& 'rivindu-1i
dr`g`stos fiul"
 , Seam`n` 'erfect cu tine& draga mea& 1o'ti ill"
De altfel& cred c` acesta este 1i motivul 'entru care
nimeni n-a `nuit vreodat` c` #ic$e% n-ar fi adev`ratul
lui tat`"

http://slidepdf.com/reader/full/tara-lee-rasturnare-de-situatie 36/109
7/24/2019 Tara Lee Rasturnare de Situatie

3E
)ntr-adev`r& dac` ar fi sem`nat cu ill& ceilal!i ar fi
 'utut `nui adev`rul" De1i erau fra!i& #ic$e% 1i ill nu
 'rea sem`nau& nici fizic& 1i nici din alte 'uncte de
vedere"
R`maser` t`cu!i 're! de vreo or`& fiecare urm`rind
monitoarele ce afi1au func!iile vitale `iatului 1i
gândindu-se la fericirea 'e care era 'osiil s` n-o
\m'`rt`1easc` niciodat` to!i trei"
A'oi se ridicar` 1i se se \ndre'tar` s're cainetul
lui ill" 6etrecur` acolo \ntreaga noa'te& strâns
\mr`!i1a!i 'e cana'eaua de 'iele" Din când \n când&
se mai duseser` s` vad` ce f`cea #ic(ael" Dormise
lini1tit toat` noa'tea& iar func!iile vitale ale
organismului intraser` \n normal"
S're diminea!` se trezise 1i& de1i era \nc` ame!it 1i
confuz& \1i aducea aminte de tot ce se \ntâm'lase"
 , #am`& unde e tata8
 , S-a dus acas` s` se culce" #âine are o \nf`!i1are la
triunal 1i treuie s` fie odi(nit"
Laurei \i '`rea r`u c` era nevoit` s`-l mint`& dar 
 `iatul aflase 1i a1a 'rea multe& nu mai era cazul s`-i
dea alte motive de \ngri0orare" Treuia s`-l 'rote0eze
m`car 'e 'erioada refacerii sale"
 , Cum te sim!i& dragul meu8 Te doare ceva8
 , .u-mi dau seama \nc`" Cred c` anestezia \nc` \1i
mai face efectul"
#ic(ael \ntoarse ca'ul 1i-l v`zu 'e ill" .u-l
oservase 'ân` atunci"
3H
 , Ce-i cu el aici8 \ntre` `iatul iritat"
 , 4iule& el este unc(iul t`u" #ai mult decât atât& el
este doctorul care te-a salvat de la moarte"
 , .u& mam`& el este cel din cauza c`ruia era s` mor"
Ca s` nu mai s'un c` 1i tu ai o mare vin` \n treaa asta"
 , #ic(ael& ce-ar fi s` uit`m 'entru moment tot ce
s-a \ntâm'lat8 <om vori des're asta când te vei
\ns`n`to1i 1i te vei \ntoarce acas`"
ill nu s'use nimic" Se gândi c` Laura era cea mai
\n m`sur` s` rezolve situa!ia" 6utea \ns` s` s'un` cu

http://slidepdf.com/reader/full/tara-lee-rasturnare-de-situatie 37/109
7/24/2019 Tara Lee Rasturnare de Situatie

siguran!` c` `iatul urma s` ai` resentimente fa!` de


el mult tim' de acum \nainte& 'ân` când lucrurile
aveau s` se lim'ezeasc`"
Ie1i a`tut din salon& \ndre'tându-se s're vestiar"
Soarta \l 'unea din nou la \ncercare" 4iul s`u \l ura
1i-l dis're!uia acum" .u 1tia cum avea s` \ndre'te asta&
dar s'era ca tim'ul s` le rezolve 'e toate 1i s`-i aline
durerea din suflet"
FFF
Addie se \ntorsese de la s'ital fericit` c` ne'otul ei
era acum \n afara oric`rui 'ericol& dar sim!indu-se din
ce \n ce mai r`u" Doug a'`ru 1i el la câteva minute"
+serv` imediat c` ceva nu era \n regul`" So!ia lui era
\mr`cat` de strad`& lucru neoi1nuit 'entru ea la ora
aceasta târzie& 1i era 1i foarte 'alid`"
33
 , Iuito& ce-i cu tine8
 , <in de la s'ital"
 , De la s'ital8 C(iar a1a r`u te-ai sim!it ast`zi8
 , #ic(ael a fost grav accidentat de o ma1in`" ill
l-a o'erat"
 , /i& cum a decurs o'era!ia8
 , Slav` cerului& ine" A fost foarte riscant`& dar ill
s-a descurcat de minune"
ill era fratele ei 'referat" .u \n!elegea de ce& dar 
\ntotdeauna se sim!ise mult mai a'ro'iat` de el decât
de #ic$e%" Asta 'entru c` ill era o fire desc(is`& care
n-avea niciodat` nimic de ascuns" Addie 1tia toate
 'rolemele 'e care le avusese" Se ucurase \m'reun`
cu el atunci când terminase facultatea& suferise al`turi
de el atunci când se temuse c` nu va 'utea 'rofesa
niciodat`& 1tia c` \nc` o iuea 'e Laura& la fel cum 1tia
c` nu va mai iui niciodat` o alt` femeie"
 , Dar Laura& cum a su'ortat 1ocul8
 , 2a este o fire foarte 'uternic` 1i foarte
ec(ilirat`" Dac` n-ar fi a1a& nu i-ar 'utea a0uta 'e
 'acien!ii ei" /i totu1i& la un moment dat ni s-a '`rut c`
va claca" Se temea ca nu cumva fiul ei s` r`mân`
imoilizat toat` via!a \ntr-un scaun cu rotile" Dar tat`l
lui& vreau s` s'un unc(iul lui& i-a salvat atât via!a& cât 1i

http://slidepdf.com/reader/full/tara-lee-rasturnare-de-situatie 38/109
7/24/2019 Tara Lee Rasturnare de Situatie

 'icioarele"
 .u-i 'l`cea s` ai` secrete fa!` de Doug& dar ill o
rugase insistent s` nu s'un` nim`nui c` el era
adev`ratul tat` a lui #ic(ael"
37
3;
 , `iatul cum se simte8 \ntre` Doug \nc` 1ocat de
ceea ce auzise" 2 ine8
 , Da" Dormea \nc` atunci când am 'lecat eu*
Addie se o'ri 1i trase adânc aer \n 'ie't" Se a1ez`
 'e cel mai a'ro'iat scaun" uzele i se aliser` 1i ar`ta
foarte r`u"
 , Iuito& cu ce s` te a0ut8 \ntre` Doug cu
stâng`cie"
)i aduse re'ede un 'a(ar de a'` mineral` 1i o
feliu!` de l`mâie"
Addie \1i mai reveni 'u!in"
 , #âine mergem la s'ital s` vedem ce se \ntâm'l`
cu tine& anun!` so!ul ei"
 , ine& iuitule"
De data aceasta se s'eriase 1i ea" Starea de r`u dura
de câteva zile" Treuia s`-1i fac` ni1te analize& 'oate
era anemic`"
 , Am s` voresc cu ill s` v`d când ne 'oate 'rimi"
Dar acum lini1te1te-te& m` simt mai ine"
FFF
 , .u l`sa u1a desc(is`& mam`9
Laura ezit` o cli'`"
 , aide& mam`& n-am dormit cu u1a desc(is` nici
când eram eelu1& ce naia"""
 , #i-e team` c` nu voi auzi dac`"""
 , .u mi se \ntâm'l` nimic& mam`" #` simt 'erfect"
 , #ic(ael8
 , Da8
Laura a1te't` ca fiul ei s`-1i ridice oc(ii din cartea
 'e care o citea"
 , S` 1tii c` te iuesc foarte mult"
 , Da& 1tiu& olorosi #ic(ael 'lictisit"
Laura \nc(ise u1a 1i r`mase li'it` de ea un moment"
)i mul!umi \n gând lui Dumnezeu c`-i salvase fiul"

http://slidepdf.com/reader/full/tara-lee-rasturnare-de-situatie 39/109
7/24/2019 Tara Lee Rasturnare de Situatie

Se \ndre't` a'oi s're dormitorul ei" 2ra gol"


#ic$e% continua s` li'seasc` no'!ile de acas`& a1a cum
continua de altfel s` cread` c` so!ia lui \l \n1ela" Sau
 'oate nici nu credea asta cu adev`rat& ci era doar un
 'rete:t 'entru a-1i 'utea face de ca' cu Linda"
Doamne& oare când aveau s` ias` din acest im'as8
Adormi \n cli'a \n care se a1ez` 'e 'at" 2ra
e'uizat`"
S're diminea!`& un zgomot o trezi" + u1` se
desc(isese& a'oi se \nc(isese cu zgomot" Se auzeau
 'a1i \n uc`t`rie" )1i 'use re'ede un (alat 1i coor\ \n
fug` sc`rile& crezând c` #ic(ael avea nevoie de ceva"
 , A& tu erai"""
 , Da& eu" A1te'tai 'e altcineva8 \ntre` #ic$e% sarcastic"
 , .u& dar am crezut c` este #ic(ael" Ce cau!i8
 , Caut un 'a(ar& dar se 'are c` nimic nu mai e la
locul lui \n casa asta"
Laura se \ndre't` s're dula'ul de deasu'ra
c(iuvetei 1i scoase un 'a(ar"
 , Am 'rofitat de tim'ul lier 'e care l-am avut
stând acas` cu #ic(ael 1i am rearan0at câteva lucruri
 'e-aici"
3>
 , Ce frumos9 s'use #ic$e% ironic" Te-ai
transformat \ntr-o femeie de cas`"""
 , Uite ce e& 1tiai \nainte s` te c`s`tore1ti cu mine c`
nu sunt o 'rea un` gos'odin`& a1a c` termin` cu
re'ro1urile" Acum ce mai cau!i8
 , Sticla de =(is$%"
Laura o scoase dintr-un alt dula' 1i i-o \nmân`"
 , Ar`!i groaznic& #ic$e%"
 , #ul!umesc"
 , #ic$e%& \mi fac gri0i 'entru tine" S` 1tii c` !in
foarte mult la tine"
2l ridic` din umeri& de 'arc` nu-i '`sa"
 , Ai mâncat8
 , Da" + cin` e:celent`" Am servit c(iar 1i un desert
delicios& r`s'unse el& vrând s-o r`neasc`"
4`cu o 'auz`& a'oi \ntre` sarcastic5
 , 2i& cum te sim!i8 Cred c` la fel cum m-am sim!it

http://slidepdf.com/reader/full/tara-lee-rasturnare-de-situatie 40/109
7/24/2019 Tara Lee Rasturnare de Situatie

1i eu când am aflat des're tine 1i ill"


 , Dar nu era nimic de aflat" +& Doamne& m-am
s`turat de discu!iile astea" .-am 'utea sta de vor` ca
doi adul!i8
 , .oi doi nu avem nimic de discutat& zise #ic$e% 1i
ie1i trântind u1a"
3?
Capitolul 5
Inim` zdroit`
#ic$e% a1te'ta ca doctorul s` citeasc`
electrocardiograma" +servase c` acesta ofta 1i
scutura din ca'" .u era semn un"
+ or` mai târziu& ie1ea uimac din cainet" Inima
lui era sl`it` 1i nu mai func!iona normal" Laura
avusese dre'tate" #uncise 'rea mult 1i nu se mena0ase
deloc"
Se urc` \n ma1in`& dar nu 'orni" )nc` nu-i venea
s` cread`" .u se 'utea s` i se \ntâm'le tocmai lui a1a
ceva" +serv` cu coada oc(iului un `trânel care
traversa strada" De ce via!a asta era atât de nedrea't`8
De ce se \moln`vise el& care era \nc` tân`r 1i \n
 'utere& iar `trânul& care tr`ise de0a atâ!ia ani& era
 'erfect s`n`tos8 K De ce eu 1i nu elM8 se \ntre`
#ic$e% furios"
)1i aduse aminte de vorele doctorului5
7B
 , Ia-o mai \ncet9 Altfel vei avea mari 'roleme"
Trecuse 'rin foarte multe \n ultimul tim'" Avusese
numai cazuri com'licate& constatase c` Laura \l \n1ela
c(iar cu 'ro'riul lui frate& a'oi urmase accidentul lui
#ic(ael" /i mai era 1i Linda"""
Linda& draga de ea""" )n ra!ele ei \1i g`sise refugiul"
)i era destul de greu ca& du'` lungile ore 'etrecute la
 irou& s` fug` la #ic(ael& s` stea 1i cu el 1i a'oi s`
 'etreac` noa'tea cu Linda" Dar merita efortul" 2a era
atât de lând` 1i \n!eleg`toare" )l iuea cu adev`rat 1i
nu-l \n1ela& a1a cum f`cea so!ia lui"
 .u& nu treuia s` lase s` i se \ntâm'le nimic r`u"
Avea un fiu de crescut& o carier` \nfloritoare 1i o
amant` care-l iuea 1i-l \n!elegea" Treuia s` se

http://slidepdf.com/reader/full/tara-lee-rasturnare-de-situatie 41/109
7/24/2019 Tara Lee Rasturnare de Situatie

odi(neasc` 1i s` se 'rote0eze" <ia!a lui va merge


\nainte& indiferent de 'rolemele inimii lui"
)1i aminti din nou de sfaturile doctorului5
 , Scurteaz`-!i orele de 'rogram 1i evit` stresul& \i
s'usese el" Caut` s` nu faci eforturi 'rea mari"
 , Asta \nseamn` c` nu 'ot face nici dragoste8
\ntrease #ic$e% contrariat"
 , 6`i& ce s`-!i s'un& numai dac` !i-e team` ca so!ia
s` nu te `nuiasc` de aventuri e:tracon0ugale&
r`s'unsese doctorul 4aron râzând"
La \nce'ut& #ic$e% `nui c` doctorul 1tia des're
aventura lui cu Linda" Doar era coleg cu Laura 1i nu
era im'osiil ca ea s`-l fi rugat s`-i s'un` asta numai
 'entru a ru'e rela!ia dintre so!ul ei 1i amanta lui"
7
 , So!ia mea v-a rugat s`-mi s'une!i asta8 \ntre`
#ic$e% r`stit"
 , Laura8
Doctorul 4aron '`rea foarte sur'rins"
 , ine\n!eles c` nu" .-am mai vorit cu ea de
câteva s`'t`mâni" Am vrut doar s` fac o glum`& nimic
altceva" .-a!i auzit de doctorul Nat$ins8 A f`cut un
sto' cardiac s`'t`mâna trecut`& e:act când se afla \n
 'at cu o tân`r` amant`" Se 'are c` a fost un cumul de
factori5 stresul de a nu fi 'rins de so!ie& efortul fizic
 'relungit& toate acestea su'ra'use 'este 'rolemele
de s`n`tate ale inimii"
<`zând c` #ic$e% nici m`car nu zâmea& doctorul
sc(im` suiectul& revenind la 'rescri'!iile medicale"
Doamne& cât de com'licat` era via!a& se gândi
#ic$e%& odi(nindu-1i ca'ul 'e volanul ma1inii"
A'oi 'orni ma1ina 1i 'lec` s're irou" Avea de
gând s` urmeze rutina zilnic` 1i s` se com'orte
asolut normal" Doctorii nu aveau \ntotdeauna
dre'tate& el 1tia foarte ine asta"
Dar o durere surd` \n 'ie't \i confirm` c` medicul
cardiolog avusese dre'tate" )n seara aceea se v`zu
nevoit s-o refuze 'e Linda 1i s` g`seasc` scuze 'entru
ne'utin!a lui de a face dragoste cu ea"
 , Am avut o zi lung` 1i grea& iuito"

http://slidepdf.com/reader/full/tara-lee-rasturnare-de-situatie 42/109
7/24/2019 Tara Lee Rasturnare de Situatie

 , .u-i nici o 'rolem`"


/i totu1i& o r`ceal` nea1te'tat` se sim!ise \n
vocea ei"
7
 , De0a 'leci8
2l d`du din ca'"
 , Te duci s` faci dragoste cu ea8
uzele ei alt`dat` atât de senzuale erau osumflate
acum" #ic$e% râse"
 , /tii foarte ine c` nu mai am astfel de rela!ii cu ea"
Linda '`ru mai lini1tit` 1i \1i 'use ra!ele \n 0urul
gâtului lui"
 , .ici nu 1tiu cum se 'oate a!ine s` nu te ating`"
 , Se descurc` ea"
 , Da& 'roail candideaz` 'entru un 'ost de
sfânt`"""
<orea cu du1m`nie 1i invidie"
 , Ce vrei s` s'ui8
 , .u 1tiu& dar e atât de dr`gu!`& de \n!eleg`toare 1i
de iert`toare" Sfânta Laura"""
#ic$e% era 'u!in sur'rins de aceast` remarc`
sarcastic`" Dar Linda \l mai sur'rinsese 1i cu alte
ocazii" 2a nu-i cerea niciodat` cadouri scum'e& dar 
\ntotdeauna 1tia e:act cum s`-l fac` s` i le cum'ere"
De multe ori avusese c(iar im'resia c`-l \n1ela" )ns` nu
d`duse 'rea mare im'ortan!`" +ricum& n-ar mai fi
su'ortat s` fie din nou dezam`git" Se gândise atunci c`
nimeni nu era 'erfect& nici m`car Linda" )ns` metoda
contrace'tiv` 'e care ea o folosea se dovedise de'arte
de a fi 'erfect`"
 , Sunt \ns`rcinat`" <om avea un co'il& \i s'usese ea
\ntr-o sear`" .u te ucuri8
7E
 .u& nu se 'utea ucura 1i se sim!i oarecum 'rost
din cauza aceasta" )n sinea lui& \1i 'ro'usese ca rela!ia
cu Linda s` fie doar o aventur`& nimic de durat`& nimic
serios" )i s'usese c(iar 1i ei c` nu avea de gând s`
divor!eze de Laura& de team` s` nu-1i 'iard` fiul" Du'`
discu!ia aceea& ea o l`sase mai moale cu divor!ul&
 'entru c` 'ân` atunci \ncercase s`-l conving` s` se

http://slidepdf.com/reader/full/tara-lee-rasturnare-de-situatie 43/109
7/24/2019 Tara Lee Rasturnare de Situatie

des'art` de so!ia lui"


Dar acum& co'ilul com'lica 1i mai mult lucrurile"
Dac` ar fi divor!at de Laura 'entru a se c`s`tori cu
Linda& l-ar fi 'ierdut 'e #ic(ael" Sacrifica& \n felul
acesta& un co'il 'entru un altul" .u 1tia ce s` fac`"
Devenise 1i foarte sus'icios \n ultimul tim'" )1i
 'ierduse \ncrederea \n oameni" 4usese dezam`git de
 'ro'riul lui frate 1i de 'ro'ria so!ie" .u mai avea
\ncredere nici \n Linda" .u \n!elegea de ce aceasta nu
1tia nici m`car cu a'ro:ima!ie data când urma s`
nasc`" /i auzise tot felul de lucruri necurate des're ea
de la cuno1tin!ele lor comune"
 , 21ti sigur c` e co'ilul t`u8 \l \ntrease Laura du'`
ce \1i revenise din 1oc"
ine\n!eles c` era sigur" Sau nu era8
FFF
A'oi& \ntr-o noa'te& 1ase luni mai târziu& Linda
n`scu o feti!`" Când o v`zu& #ic$e% sim!i o imens`
 ucurie" 2ra atât de dulce 1i de frumoas`& la fel cum
7H
fusese 1i #ic(ael când se n`scuse" .ici nu-i venea s`
cread` cât de \m'linit se sim!ea" 6ân` la urm`& soarta
nici nu fusese atât de crud` cu el" 6rocrease doi co'ii
reu1i!i& iar asta \nsemna cu adev`rat ceva& se gândi el"
Dar fericirea lui nu dur`"
 , De ce-mi faci asta8 o \ntre` el 'e Laura& care se
\ntorsese cu analizele feti!ei de la laorator" 6ur 1i sim'lu
nu su'or!i s` m` vezi fericit& nu-i a1a8 .u su'or!i ideea
c` 'ot fi fericit 1i al`turi de altcineva& recunoa1te"
Laura \i demonstr` c` nu era co'ilul lui" @ru'a
sanguin` a feti!ei era alta decât a lui sau a Lindei& 'rin
urmare era e:clus ca #elissa s` fie a lui"
4a!` \n fa!` cu analizele& Linda recunoscu c`-l
\n1elase" Avusese o scurt` aventur` cu un alt `rat 1i
r`m`sese \ns`rcinat`"
 , Dar eu te iuesc& s` 1tii" Cu el m-am culcat \nainte
s` m` \ndr`gostesc de tine"
)ns` #ic$e% n-o 'utea crede" De altfel& nu mai avea
\ncredere \n nimeni 1i \n nimic" <ia!a lui era distrus`&
la fel ca 1i inima lui"

http://slidepdf.com/reader/full/tara-lee-rasturnare-de-situatie 44/109
7/24/2019 Tara Lee Rasturnare de Situatie

)ntr-una din seri& se \ntoarse târziu acas`" Laura \l


a1te'ta"
 , Slav` Domnului c` ai venit9 Tocmai inten!ionam
s` te caut acolo unde credeam c` e1ti"
2vita mereu s` rosteasc` numele Lindei"
 , De ce8 Ce s-a \ntâm'lat8 2 vora des're #ic(ael8
 , .u& #ic(ael e ine" 6entru tine \mi f`ceam gri0i"
 , 6entru mine8 2i& nu 'ot s` cred& Laura"""
73
 , A sunat doctorul 4aron" S'unea c` treuie s` te
duci s`-!i iei rezultatul analizelor cardiologice"
Se a'ro'ie de el 1i-l \mr`!i1` instinctiv& ignorând
r`ceala lui"
 , Am fost foarte \ngri0orat` 'entru tine& #ic$e%"
Crede-m`& !in \nc` foarte mult la tine"
+ credea& dar 'entru moment nu dorea s` lase 'e
nimeni s` se mai a'ro'ie de el" )i era team` s` nu fie
din nou r`nit" .-ar mai fi 'utut su'orta" Se smulse
 rutal din \mr`!i1area ei"
 , /tiu& 1tiu"""
@estul 1i vorele lui o dureau" 2a !inea foarte mult
la el& dar el continua s-o r`neasc`& continua s-o acuze
de infidelitate"
 , #ic$e%& treuie s` st`m de vor` des're ceea ce s-a
\ntâm'lat cu Linda" .-a1 vrea ca asta s` se mai re'ete"
 , /i de ce s` nu se re'ete8 Treuie s`-!i s'un c`
de0a se re'et`" Am o alt` amant`& min!i el" + c(eam`
Darlene" 2a m` iue1te& tu nu" 2a m` face fericit& tu
nu" Des're ce altceva mai vrei s` discut`m8
Laura se \ntoarse cu s'atele& 'entru ca el s` nu-i
 'oat` vedea lacrimile" Cuvintele lui \i r`sunau \nc` \n
urec(i" Se sim!ea vinovat` 'entru situa!ia \n care se
afla c`snicia ei" Iar singura ei vin` era c`-l iuea 'e ill"
Dar cel 'u!in nu se culcase cu el& a1a cum f`cuse
#ic$e% cu Linda 1i& mai nou& cu Darlene"
+ricum& \n cli'ele acestea treuia s` fie a'roa'e de
so!ul ei& care trecea 'rintr-o 'erioad` dificil`& atât din
77
 'unct de vedere emo!ional& cât 1i din 'unct de vedere
al s`n`t`!ii" Se sim!ea tr`dat de toat` lumea , de

http://slidepdf.com/reader/full/tara-lee-rasturnare-de-situatie 45/109
7/24/2019 Tara Lee Rasturnare de Situatie

 'ro'ria lui so!ie& a c(iar 1i de amanta 'e care o


crezuse femeia 'erfect`" +are ce s-ar fi \ntâm'lat cu el
dac` ar fi aflat c` #ic(ael nu era co'ilul lui& ci al
fratelui lui8 6roail c` ar fi fost com'let distrus"
Laura se gândi cum l-ar fi 'utut a0uta"
 , ei& de ce e1ti atât de concentrat`8 \ntre`
#ic$e% at0ocoritor" Te gânde1ti cum s` sca'i de mine
ca s` 'oat` veni ill8
Continua s-o r`neasc`"
 , Am s` 'retind c` nici n-am auzit \ntrearea ta"
Cred c` e1ti foarte \ncordat 1i te \n!eleg"
 , I-auzi9 De când ai devenit o nevast` atât de
amail`8 zise el \n `taie de 0oc 1i ie1i trântind u1a"
FFF
Addie 1i Doug 'arcar` ma1ina \n fa!a s'italului 1i se
\ndre'tar` s're lift" ill \i a1te'ta \n cainetul s`u"
 , Cât m` ucur s` te v`d& surioar`9
Se ridic` de la irou 1i \1i \mr`!i1` dr`g`stos sora&
a'oi d`du mâna cu cumnatul lui" Doamne& ce ine
ar`tau \m'reun`9 4ormau o 'erec(e 'erfect`" Se
 ucurase foarte mult 'entru ei când aflase c` se vor 
c`s`tori" /tia c` ne'oata lui& Gulie& suferise cum'lit 1i-l
duruse sufletul 'entru ea& dar \n acela1i tim' fusese
\ncântat c` Addie \1i g`sise& \n sfâr1it& fericirea"
7;
 , Dar ce-i cu voi8 Ce vânt v` aduce 'e aici8
Sora lui nu-i s'usese decât c` vor trece 'e la el \n
cursul zilei& f`r` s`-i men!ioneze de ce"
 , Addie nu s-a sim!it 'rea ine \n ultimul tim'&
s'use re'ede Doug& 'unând un ra! 'rotector 'e
um`rul so!iei sale"
 , Da& interveni ea& am avut ni1te dureri ciudate de
ca'& \nso!ite de ame!eal` 1i de st`ri de grea!`"
ill se a'ro'ie de ea 1i o 'rivi cu un oc(i de
s'ecialist"
 , Cred c` va treui s` facem mai \ntâi ni1te analize
1i aia du'` aceea 'utem sta de vor`"
Telefonul de 'e iroul lui !ârâi strident" Ridic`
re'ederece'torul 1i s'use 'reci'itat5
 , ine& vin imediat"

http://slidepdf.com/reader/full/tara-lee-rasturnare-de-situatie 46/109
7/24/2019 Tara Lee Rasturnare de Situatie

A'oi se adres` celor doi 'acien!i din cainetul s`u5


 , Addie& Doug& v` rog s` m` scuza!i" Avem o
urgen!`" Rug`mintea mea este s` veni!i mâine
diminea!` la 'rima or`& ca s` 'utem recolta sânge"
Addie& nu m`nânci& nu ei nimic" .e vedem aici la ora
1a'te fi:& e-n regul`8
 , ine& ill" Acum du-te"
Cei doi so!i '`r`sir` s'italul ceva mai lini1ti!i" ill
era un doctor mult 'rea 'rice'ut" 2l 1i-ar fi dat seama
dintr-o singur` 'rivire dac` era ceva grav" A1a c`& dac`
nu se manifestase \n nici un fel& \nsemna c` se
alarmaser` degeaa"
FFF
7>
 , Tat`9 Ce-i cu tine a1a devreme acas`8
 , un`& fiule"
#ic$e% intr` 1i \1i \mr`!i1` fiul"
 , ei& ce s-a \ntâm'lat8 \ntre` #ic(ael& '`rând
 'u!in 0enat"
 , De ce& n-am voie s` te \mr`!i1ez8
#ic$e% oservase c` \n ultimul tim' fiul lui
devenise mai rece& mai distant fa!` de el" .ici m`car 
nu-l mai 'rivea \n oc(i"
 , #ic(ael& vino s` stai aici& lâng` mine"
)i f`cu 'rietenos semn s` ia loc 'e cana'ea" )ns`
 `iatul st`tea nemi1cat \n mi0locul camerei"
 , S-a \ntâm'lat ceva& #ic(ael8 Ai ceva s`-mi s'ui8
 , Cred c` da" <reau s`-!i s'un c` m-am \n1elat \n
 'rivin!a ta"
 , Ce vrei s` s'ui cu asta8
 , Am auzit când te certai asear` cu mama" /i sunt
destul de mare ca s` \n!eleg c` ai o aventur` cu
secretara ta" Te credeam un om cu 'rinci'ii morale&
dar nu e1ti"
 , #ic(ael& nu \n!elegi" 2u"""
 , a \n!eleg" Acum \n!eleg de ce vii \ntotdeauna
foarte târziu acas`" 6referi s` stai cu ea& \n loc s` stai cu
noi"
#ic$e% se ridicase de 'e cana'ea 1i \ncerca s`-1i
lini1teasc` fiul& \ns` f`r` succes"

http://slidepdf.com/reader/full/tara-lee-rasturnare-de-situatie 47/109
7/24/2019 Tara Lee Rasturnare de Situatie

 , Te ur`sc9 Te ur`sc9 striga #ic(ael 1i lovea cu


 'umnii \n 'ie'tul tat`lui s`u"
)ns` cuvintele dureau mult mai tare decât
loviturile" A'oi durerea aceea""" I se '`rea c` o mân`
7?
uria1` \ncerca s`-i scoat` inima din 'ie't" 4a!a i se
contorsionase& iar tru'ul lui c`dea \n gol" Se 'rinse cu
amele mâini de fiul s`u& !inându-1i cu greu ec(ilirul&
1i s'unând rug`tor5
 , A0ut`-m`& te rog& #ic(ael"
A'oi c`zu inert 'e 'odeaua camerei"
FFF
Telefonul !ârâi \n iroul Laurei"
 , #` scuza!i& doamn` doctor& s'use secretara" /tiu
c` nu vre!i s` fi!i deran0at`& dar fiul dumneavoastr`
s'une c` e o urgen!`"
#ic(ael n-o mai sunase la irou de când era mic"
6roail c` era \ntr-adev`r o urgen!`" Ridic` re'ede
rece'torul"
 , #am`& cred c` l-am omorât& ziera el" .u 1tiu ce
s` fac" Cred c` l-am omorât 'e tati"
 , Res'ir`8 \ntre` re'ede Laura"
 , Da"
 , ine& uite cum facem" R`mâi la telefon& iar eu
trimit c(iar acum o amulan!`" #` auzi8
 , Da& mam`"
4ugi \n iroul secretarei 1i sun` la serviciul de
amulan!e al s'italului" A'oi se \ntoarse re'ede 1i lu`
rece'torul"
 , #ic(ael& mai e1ti 'e fir8
 , Da& mam`& sunt aici"
Laura \i d`du indica!ii 1i-l !inu de vor` 'ân` când
sosi amulan!a" A'oi \nc(ise 1i-l c`ut` re'ede 'e ill"
;B
)n scurt tim'& salvarea a0unse la s'ital" )1i d`du
seama du'` e:'resia de 'e c(i'ul medicilor c` situa!ia
era grav`" Cât des're #ic(ael& el '`rea r`v`1it 1i foarte
s'eriat" 2ra convins c`-1i omorâse tat`l"
 , +& mam`& eu l-am ucis& s'use el 'rintre lacrimi"
Laura \l lu` \n ra!e" Doamne& cât de mult \l iuea9

http://slidepdf.com/reader/full/tara-lee-rasturnare-de-situatie 48/109
7/24/2019 Tara Lee Rasturnare de Situatie

#ic(ael era sufletul ei 1i n-ar fi vrut ca el s` ai` de


suferit din cauza gre1elilor '`rin!ilor"
 , .u l-ai ucis" + s` se fac` ine& ai s` vezi" /i c(iar 
dac` nu va fi a1a& treuie s` 1tii c` n-ai nici o vin`" Tat`l
t`u avea 'roleme mari cu inima" 6utea suferi un atac
de cord \n orice cli'`& fie c` se certa cu mine sau cu
tine& fie c` râdea de o glum` un`" )n!elegi8
#ic(ael d`du afirmativ din ca'"
 , un" <reau s` nu ui!i asta niciodat`" .ici tat`l t`u
n-ar su'orta s` 1tie c` te auto\nvinov`!e1ti" Acum s`
mergem \n sala de a1te'tare"
ill veni \n \ntâm'inarea lor"
 , Treuie s`-l o'er`m& s'use el \ncet"
 , Ce 1anse sunt8
 , <oi face tot 'osiilul"
Aia du'` ceva tim' Laura \1i d`du seama c` ill
ezitase s` r`s'und` cu e:actitate la \ntrearea ei"
)nsemna c` situa!ia era cu adev`rat grav`"
4`r` s` vrea& \1i aduse aminte de toate cuvintele
urâte 'e care #ic$e% i le s'usese cu o sear` \nainte" +
dureau 1i acum" Dar l-ar fi 'utut ierta" Jinea enorm de
mult la el"
K.u& nu se 'oate sfâr1i a1aM& 1o'ti ea" K6ur 1i sim'lu
nu vreau s` cred c` totul se va termina aici"M
;
Capitolul 6 
Con1tiin!` \nc`rcat`
)1i o'erase de curând fiul& iar acum treuia s`-1i
o'ereze fratele" 2ra o sarcin` al naiii de grea"
 , 2u sunt gata& doctore& anun!` anestezistul \n
tim' ce verifica masca de 'e c(i'ul lui #ic$e%"
2rau \ncon0ura!i de tot felul de a'arate 1i ma1in`rii
care \nregistrau semnele vitale ale olnavului"
ill 'rivi atent monitoarele& urm`rind linia firav` ce
re'rezenta 'ulsul fratelui s`u" .u avea ce face& treuia
s`-l o'ereze" #ic$e% ar fi 'utut muri 'ân` când g`seau
un alt c(irurg s'ecializat \n cardiologie" Dar nu i se
 '`rea cinstit ca el s` 'oarte \ntreaga r`s'undere \n
acest caz" .u avea cum s` 0udece oiectiv& din moment
ce era vora des're fratele lui"

http://slidepdf.com/reader/full/tara-lee-rasturnare-de-situatie 49/109
7/24/2019 Tara Lee Rasturnare de Situatie

 , Doctore8
Anestezistul a1te'ta" ill trase adânc aer \n 'ie't 1i
f`cu 'rima incizie" Sângele !â1ni 1i-i murd`ri m`nu1ile"
Acela1i sânge care curgea 1i 'rin venele lui"
;
Lucr` \n t`cere" Asistenta 1tia e:act de ce
instrumente avea nevoie& iar cel`lalt c(irurg care asista
la o'era!ie \1i vedea de treaa lui"
2lectrocardiograma 1i celelalte teste s'eciale 'e
care i le f`cuser` \i avertizaser` c` era un caz foarte
com'licat" )ns` nu se a1te'taser` la asta"
 , Dumnezeule9 e:clam` arve%& medicul secund"
Crede!i c` se mai 'oate face ceva8
 , <om face un tri'lu %'ass& s'use ill tensionat"
 , Un tri'lu %'ass8 Dar n-ai mai f`cut decât o
singur` dat` a1a ceva"
De ce treuia ca totul s` fie atât de com'licat8 se
\ntrea ill" 6entru c` nimic nu fusese vreodat` sim'lu
\n ceea ce !inea de #ic$e%& \1i r`s'unse tot el" #ic$e%
fusese genul de om care '`rea (ot`rât s` \noate
\m'otriva cursului firesc al a'ei& 'entru a demonstra
cât e el de nemai'omenit" De mic co'il \i f`cuse
concuren!` fratelui s`u 1i \ncercase s` arate c` era mai
grozav decât el" )ntre ei fusese mereu o lu't`" Se
lu'taser` c(iar 1i 'entru Laura" De multe ori& ill se
\ntrea dac` #ic$e% o iuise 'e Laura sau o luase 'ur 
1i sim'lu 'entru a-i demonstra lui cine e mai un"
)1i controla cu greu mâinile 1i \ncerc` din r`s'uteri
s`-1i controleze 1i gândurile" Dar ele refuzau s`-l
asculte 1i-l asaltau continuu"
Indiferent de trecutul lor& #ic$e% era fratele lui 1i
era dator s`-i salveze via!a" Dar oare #ic$e% mai vroia
s` tr`iasc`8 )n ultimul tim' fusese su'`rat 'e toat`
lumea& c(iar 1i 'e Laura" + acuzase& f`r` nici o dovad`&
;E
de infidelitate" .u 1tia \ns` c` ea \i fusese mai mult
decât credincioas`" Laura fusese tot tim'ul o so!ie
devotat` 1i loial`& o femeie care se gândea \n 'rimul
rând la fericirea celor din 0ur 1i a'oi la cea 'ersonal`"
6oate c` fratele lui nici nu merita a1a o femeie& se

http://slidepdf.com/reader/full/tara-lee-rasturnare-de-situatie 50/109
7/24/2019 Tara Lee Rasturnare de Situatie

gândi ill"
+are ce \ntors`tur` ar fi luat vie!ile lor dac` #ic$e%
n-ar mai fi e:istat8 2l 1i Laura s-ar fi 'utut c`s`tori&
du'` un tim'" /i ar fi fost& \n sfâr1it& \m'reun`" Ar fi
 'utut s-o !in` \n ra!e f`r` s` se mai simt` vinovat" Ar 
fi 'utut face dragoste cu ea toat` noa'tea" )m'reun`
cu fiul lor ar fi fost o adev`rat` familie"
Un âzâit amenin!`tor \l trezi la realitate" 6rivi
monitorul& str``tut acum de o linie 'erfect drea't`"
 , Sto' cardiac& strig` ill aruncând instrumentele"
)nce'u s`-i maseze cordul \n tim' ce striga s` i se
 'reg`teasc` defirilatorul 1i medicamentele necesare
\n astfel de situa!ii"
#asa energic 'ie'tul f`r` via!` al fratelui s`u&
s'erând din tot sufletul ca mâinile lui s` ai` o 'utere
su'ranatural` 1i s` \nf`'tuiasc` un miracol" )ns` tot
efortul lui se dovedea a fi zadarnic" Activ` \n re'etate
rânduri defirilatorul& \ns` f`r` nici un rezultat" Linia
su!ire de 'e ecranul monitorului r`mânea \n
continuare 'erfect drea't`"
Lu` seringa 1i in0ect` re'ede o sustan!` care&
s'era el& avea s` 'un` inima din nou \n mi1care" 6rivi
\ncordat ecranul& a1te'tând reac!ia medicamentului"
 .imic"
;H
 , La naia& #ic$e%& n-o s`-mi faci mie una ca asta9
S` nu cumva s` \ndr`zne1ti s` mori& m` auzi8 !i'` ill
dis'erat la fratele lui care z`cea f`r` via!` 'e masa de
o'era!ie"
 , ill& s'use arve% lând" )n tonul vocii lui nu se
mai 'utea sesiza nici o urm` de s'eran!`"
)ns` ill nu-i d`du aten!ie 1i-i a'lic` 'acientului
 'entru a treia oar` 1ocuri electrice" )n sfâr1it& liniu!a
su!ire tres`ri& a`tându-se vag de la drumul ei dre't"
Inima lui \nce'use din nou s` at`& sla& dar regulat"
ill r`sufl` u1urat 1i& du'` câteva momente& se
a'uc` din nou de trea`"
 , <rei s` 'reiau eu 'entru un tim'8 \ntre` arve%"
D`du negativ din ca'" 2l era cel care treuia s`
duc` o'era!ia la un sfâr1it" 2ra treaa lui s` salveze

http://slidepdf.com/reader/full/tara-lee-rasturnare-de-situatie 51/109
7/24/2019 Tara Lee Rasturnare de Situatie

via!a lui #ic$e%" Asta numai dac` Dumnezeu nu


inten!iona s`-l 'ede'seasc` 'entru ceea ce gândise
 'u!in mai devreme"
FFF
Câteva ore mai târziu& \nc(ideau t`ietura de 'e
 'ie'tul 'acientului" +'era!ia reu1ise"
#ic$e% fu dus la tera'ie intensiv`"
 , Ai fost nemai'omenit& ill& zise arve% \n tim'
ce-1i scotea m`nu1ile" 2u n-a1 fi reu1it" 21ti un c(irurg
de e:ce'!ie"
 , /tii& unii cred c` meseria de c(irurg este similar`
cu cea de mecanic"
;3
 , Asta \nseamn` c` nu te-au v`zut 'e tine o'erând"
ei& dar ce-i cu tine8 Te doare ceva8
ill se \ncovoiase tim' de câteva cli'e"
 , .-am nimic" A fost doar un 0ung(i"
 , 6roail c` e o durere 'rin sim'atie cu a fratelui
t`u" La dre't vorind& nici nu 1tiu cum ai 'utut s` ai
atâta t`rie" 2u n-a1 fi 'utut s`-mi o'erez 'ro'riul frate"
Te-ai descurcat minunat" Acum du-te 1i odi(ne1te-te
 'u!in" .e vedem mâine diminea!`"
 , 2-n regul`& r`s'unse ill trecându-1i mâna 'rin
 '`r"
Ie1i din sala de o'era!ii 1i se \ndre't` s're sala de
a1te'tare" )i salvase via!a fratelui s`u" Dar cu via!a lui
ce f`cuse8
Laura se ridic` 1i-i ie1i \n \ntâm'inare" .u 'utu s`
nu oserve c` (alatul verde de c(irurg era ud leoarc`
1i se li'ise de tru'ul 'erfect al lui ill& iar el se mi1ca
\ncet 1i '`rea e:tenuat" +rele de a1te'tare 1i suferin!`
\1i 'useser` am'renta 'e c(i'ul ei 'erfect" 2ra 'alid`
1i riduri fine \i a'`ruser` \n 0urul oc(ilor"
 , Am f`cut tot ce-am 'utut& \i s'use ill e'uizat" S`
s'er`m c` va su'ravie!ui" Tot ce mai 'utem face acum
este s` a1te't`m 1i s` ne rug`m la unul Dumnezeu"
<ia!a lui #ic$e% st` acum \n mâinile lui"
Laura \nc(ise oc(ii" )n s'atele ei se auzeau vocile
fericite ale celorlal!i memri ai familiei"
Sim!i cum ni1te ra!e 'uternice o cu'rinseser` 1i

http://slidepdf.com/reader/full/tara-lee-rasturnare-de-situatie 52/109
7/24/2019 Tara Lee Rasturnare de Situatie

desc(ise oc(ii" Se afla \n ra!ele lui ill"


;7
 , Ce-i cu tine8 Te sim!i ine8 \ntre` el \ngri0orat"
 , Da& acum sunt ine" )!i mul!umesc c` i-ai salvat
via!a& ill"
 , .u treuie s`-mi mul!ume1ti& Laura" #ai ine
s'une-mi ce-i cu #ic(ael"
`iatul st`tea 'e cana'eaua din s'atele lor 1i
 'lângea \ncet& ascunzându-1i c(i'ul \n 'alme"
 , Crede c` #ic$e% a f`cut infarctul din cauza lui&
e:'lic` Laura" .-am reu1it 'ân` acum s`-l conving c`
n-are nici o vin`" )ncearc` 1i tu& 'oate 'e tine te va
crede" 2u una& nu 1tiu ce s`-i mai s'un"
ill se a1ez` 'e cana'ea lâng` fiul s`u" .u su'ortase
niciodat` s`-l vad` 'lângând" )l durea sufletul când 1tia
c` `iatul sufer`& indiferent din ce motive"
 , #ama ta !i-a s'us adev`rul& \nce'u el"
`iatul nu se uit` la el" Continua s` !in` ca'ul
 'lecat& fi:ând cu 'rivirea covorul de su 'icioare"
Lacrimile i se rostogoleau \ncet 'e ora0i"
 , .-a fost vina ta& #ic(ael" #ic$e% avea 'roleme
cu inima" 6utea \n orice cli'` s` sufere un infarct"
 .orocul lui a fost c` s-a \ntâm'lat când era cu tine"
Te-ai com'ortat admirail" .-ai intrat \n 'anic`& ai
sunat la s'ital 1i ai avut gri0` de el 'ân` s` a0ung`
amulan!a" Datorit` !ie tr`ie1te"
#ic(ael ridic` oc(ii din '`mânt"
 , .u m` min!i8
 , .u te-a1 min!i niciodat`& fiule"
Se sc`'ase" 6rivi re'ede \n 0ur" .u-l auzise nimeni& \n afar`
de Laura" Iar ea zâmea& \ncercând s`-1i re!in` lacrimile"
;;
 , Tat`l t`u se va face ine"
 , )mi 'romi!i8
 , )!i 'romit& s'use ill& rugându-l din nou 'e
Dumnezeu s`-l a0ute s`-1i !in` 'romisiunea"
#ic(ael se arunc` \n ra!ele lui& sus'inând \ncet"
ill 1i Laura \1i \mr`!i1ar` fiul& reu1ind s`-l lini1teasc`"
St`tur` mult tim' acolo& \mr`!i1a!i& f`r` s` le 'ese de
cei din 0ur"

http://slidepdf.com/reader/full/tara-lee-rasturnare-de-situatie 53/109
7/24/2019 Tara Lee Rasturnare de Situatie

FFF
Laura '`1i cu team` \n salonul so!ului ei" )ntreaga
 'riveli1te o \ns'`imânta 1i n-ar mai fi 'utut face nici
un 'as dac` ill n-ar fi fost acolo s-o \ncura0eze"
#ic$e% era \ncon0urat de o mul!ime de a'arate&
monitoare& su'orturi de 'erfuzii 1i de transfuzii"
C(i'ul lui era al ca fa!a de 'ern` 'e care se odi(nea"
6`rea mai mult mort decât viu"
 , ill& de ce este atât de 'alid8
 , A trecut 'rin multe& draga mea"
Laura d`du trist din ca'"
 , Crezi c` e o idee un` ca #ic(ael s`-l vad` acum8
\ntre` ill nesigur"
 , Cred c` dac` nu l-ar vedea ar fi mai r`u"
Laura se a'ro'ie de 'at 1i \1i mângâie lând so!ul"
Su'ravie!uise o'era!iei& dar 'ân` când nu-l va vedea
mi1cându-se& n-avea cum s` cread` c` era ine" Acum
 '`rea foarte sl`it 1i nu era convins` c` el va reu1i s`
;>
;?
duc` totul la un sfâr1it" )i \nde'`rt` de 'e frunte
câteva 1uvi!e de '`r& \ncercând s` nu 'riveasc`
 anda0ul imens de 'e 'ie'tul lui"
 , #` duc s`-l aduc 'e #ic(ael& zise ill"
Cei doi ar`tau minunat \m'reun` , tat` 1i fiu& se gândi
Laura& 'rivindu-i cum intrau \n salon" De la un tim' se
\n!elegeau foarte ine" ill r`s'undea \ntotdeauna cu
r`dare la \ntre`rile lui #ic(ael" Ca 1i acum"
 , 2l ne 'oate auzi8 \ntre` `iatul"
Laura 1i ill se 'rivir` \n t`cere 're! de câteva
secunde"
 , .u 1tiu e:act& dar nu este e:clus& r`s'unse ill"
 , Crezi c` a1 'utea s`-i s'un ceva8
 , De ce nu8 interveni Laura"
#ic(ael se a'ro'ie timid de 'at 1i 'use o mân` 'e
mâna tat`lui s`u"
 , Tat`& te rog& iart`-m`" 2u*
 , Dragul meu& s'use Laura lând& sunt sigur` c`
1tie asta"
 , Dar a1 vrea totu1i s`-i s'un câteva cuvinte"

http://slidepdf.com/reader/full/tara-lee-rasturnare-de-situatie 54/109
7/24/2019 Tara Lee Rasturnare de Situatie

ill o lu` u1or de mân` 1i zise5


 , Las`-l" Treuie s`-1i descarce sufletul"
#ic(ael zâmi" 2ra 'rimul zâmet 'e care Laura \l
vedea 'e c(i'ul fiului ei de câteva s`'t`mâni \ncoace"
 , 6rea ine& atunci" 2u 1i mama ta te vom a1te'ta
 'e (ol" Dar s` nu stai mult"
ill '`rea nelini1tit 1i nervos" Când a0unser` 'e
(olul acum 'ustiu& Laura \l \ntre`5
 , S-a \ntâm'lat ceva8
 , .u& nu s-a \ntâm'lat nimic"
 , Ai avut emo!ii8 #ie mi-a fost atât de team` 'entru el"""
 , De ce8 Credeai c` n-am s` fac tot 'osiilul s`-l
salvez8
 , +& Doamne& nu" .ici nu mi-a trecut 'rin ca' a1a
ceva& ill"
 , Laura& dac` ai 1ti la ce m` gândeam \n momentele
când inima lui refuza s` mai at`"""
Treuia s`-i s'un` adev`rul" Treuia s` se
dest`inuie"
 , Cum8 Dar nou` nu ne-a s'us nimeni c` ar fi
a'`rut com'lica!ii"
 , /i de ce v-ar fi s'us8 Ce 'utea!i face voi8
Avea dre'tate& treuia s` recunoasc`" )ns` ideea c`
#ic$e% fusese la un 'as de moarte o f`cu s` se
cutremure"
 , Acum s'une-mi& la ce te gândeai \n acele cli'e8
ill se \ndre't` s're fereastr`" .-ar mai fi 'utut s-o
 'riveasc` 'e Laura \n oc(i"
 , Crezi c` #ic$e% e tele'atic8 Sau doar Dumnezeu
mi-a dat o lec!ie8
 , Ce vrei s` s'ui8 \ntre` Laura confuz`"
 , #` gândeam cum s-ar fi sc(imat vie!ile noastre
dac` #ic$e% ar fi murit 'e masa de o'era!ii*
6oate c` ar fi treuit s` fie \ngrozit` auzind aceste
lucruri" )ns` nu-l 'utea \nvinov`!i 'e ill" 2l se c`ia
 'entru gândurile lui '`c`toase 1i suferea enorm& se
>B
sim!ea asta \n tonul vocii lui" Dar tot el era cel care-i
salvase via!a lui #ic$e%" Iar asta conta cu mult mai mult
decât gândurile 'e care le avusese \n cli'ele acelea"

http://slidepdf.com/reader/full/tara-lee-rasturnare-de-situatie 55/109
7/24/2019 Tara Lee Rasturnare de Situatie

)nainte ca Laura s` 'oat` s'un` ceva& u1a de la


salonul lui #ic$e% se desc(ise 1i #ic(ael veni lâng` ei"
ill se mas` 'e 'ie't" Sim!ea acolo o durere surd`"
/tia c` gemenii sim!eau tele'atic durerile" 2l 1i #ic$e%
nu erau gemeni& dar erau foarte a'ro'ia!i ca vârst`"
Sau 'oate c` durerea a'`ruse din cauz` c` se temea
\nc` 'entru via!a fratelui s`u& 'entru fa'tul c` ar fi
 'utut muri atât de tân`r"
6lecar` \m'reun` s're cas`"
Tot drumul& ill r`mase t`cut" Avea con1tiin!a
\nc`rcat`" Cum 'utuse s` gândeasc` a1a ceva8 2l 1i
#ic$e% !ineau foarte mult unul la cel`lalt& indiferent
de discu!iile 1i certurile 'e care le avuseser` de-a
lungul tim'ului" Dar se '`rea c` dragostea 'entru
Laura era cu 'u!in mai mare decât dragostea 'entru
fratele s`u"
>
Capitolul 7 
Dureri de ca'
Addie 1i Doug st`teau 'e cana'eaua de 'iele din
cainetul lui ill 1i a1te'tau ner`d`tori ve1ti des're
#ic$e%" #ai aveau un motiv \n 'lus 'entru care se
aflau aici5 at`zi urmau s` afle rezultatul analizelor lui
Addie"
ill intr` \n cainet '`rând oosit 1i \m`trânit"
+'era!ia 'rin care \i salvase via!a fratelui s`u \l
e:tenuase"
 , Ia te uit`& doi 'orumei \n cainetul meu9 s'use
el& vrând s` 'ar` vesel 1i s` mai destind` atmosfera atât
de \ncordat`"
Jinea \n mân` un vraf de (ârtii" Se a1ez` la irou 1i
le citi cu aten!ie"
 , ill& ce face #ic$e%8 Cum se simte8
 , Acum e ine" S` s'er`m c` totul va evolua normal
1i de acum \nainte"
>
 .u mai s'use nimic& ci se concentr` asu'ra
analizelor 'e care le avea \n fa!`" 6`rea \ngri0orat&
oservase Addie" +are era grav olnav`8
 , ill& ce se \ntâm'l`8 S'une ceva9

http://slidepdf.com/reader/full/tara-lee-rasturnare-de-situatie 56/109
7/24/2019 Tara Lee Rasturnare de Situatie

4ratele ei tu1i& 'entru a-1i drege vocea 1i a'oi s'use


serios5
 , Draga mea& cred c` ar treui s` te vad` un doctor"
 , De ce8 Ce fel de doctor8
 , Un doctor ginecolog"
Addie 1i Doug \ng(e!aser`"
 , <oresc c(iar acum cu doctorul arlan" S`
s'er`m c` v` 'oate 'rimi"
S'unând acestea& 'use mâna 'e telefon 1i form`
interiorul colegului s`u" 2ra lier tim' de o 0um`tate
de or`& a1a c`-i 'utea 'rimi 'e cei doi"
 , <` a1te't du'` aceea \n cainetul meu& s'use ill
când se des'`r!i de sora 1i cumnatul lui& \n fa!a u1ii 'e
care scria K Doctor arlanM"
Se 'lim` a'oi lini1tit 'e (olurile s'italului"
Doamne& cât de ine se sim!ea aici9 S'italul acesta era
casa lui"
 .u 1tia de ce& dar o un` dis'ozi!ie \l cu'rinse
dintr-o dat`" De fa't& e:ista o e:'lica!ie" `nuia c`
sora lui era \ns`rcinat`" .u s'usese nimic& 'entru c`
vroia mai \ntâi s` afle 1i '`rerea doctorului arlan"
Se \ndre't` s're sec!ia de tera'ie intensiv`& acolo
unde se afla #ic$e%"
>E
FFF
Tim'ul trecea tare greu \n s'ital& iar #ic$e% era
 'lictisit 1i nervos"
)n fiecare diminea!` la ora 1a'te o asistent` \l trezea
ca s`-l 'reg`teasc` 'entru micul de0un& care se servea
aia 'e la ora o't" A'oi urma o diminea!` \ntreag`
 'etrecut` \n fa!a televizorului" 6e la 'rânz mo!`ia& iar 
du'`-amiaza era la fel de 'lictisitoare ca 1i diminea!a"
ilele i se '`reau interminaile 1i din ce \n ce mai greu
de su'ortat"
)n sinea lui 1tia c` ar fi treuit s` fie mul!umit c` era
\nc` \n via!`" /i mai 1tia c` asta se \ntâm'lase gra!ie
fratelui s`u" Toat` lumea \n 0ur vorea numai des're
e:traordinarul c(irurg ill orton& atât de sufletist&
atât de un 1i atât de 'rice'ut"
 , un` diminea!a9 s'use asistenta de serviciu& o

http://slidepdf.com/reader/full/tara-lee-rasturnare-de-situatie 57/109
7/24/2019 Tara Lee Rasturnare de Situatie

femeie lond`& \ntre dou` vârste" A!i 'rimit din nou


flori"
)i \nmân` un uc(et enorm de garoafe ale 1i
galene"
#ic$e% citi cartea de vizit` care \nso!ea uc(etul"
 , Sunt de la un client& e:'lic` el" Un client 'e care
l-am salvat de la scaunul electric" 4usese acuzat de o
crim` 'e care& de fa't& o comisese altcineva& iar eu
le-am demonstrat asta 0ura!ilor"
 , A& ce frumos9 S'use asistenta \n tim' ce aran0a cu
gri0` 'erna de su ca'ul lui" 4ratele dumneavoastr`&
>H
doctorul orton& a sunat de0a de dou` ori s` vad` cum
v` sim!i!i" S'unea c` vine s` v` vad` 'u!in mai târziu"
 , Serios8 Dar ce& \l mustr` con1tiin!a8
 , Ce s'unea!i8
 , A& nu& nimic" <oream de unul singur"
 , Cred c` sunte!i foarte mândru de el" A f`cut o
trea` nemai'omenit`" Toat` lumea vore1te des're
reu1ita lui"
ill& ill& ill9 Toat` lumea vorea numai des're el"
Se s`turase& nu mai su'orta"
Asistenta \i sc(im` anda0ul& \i aran0` 'atul 1i a'oi
 'lec`" #ic$e% se gândi cu ce s`-1i omoare tim'ul" Lu`
o carte de 'e no'tier` 1i \nce'u s` citeasc`" Dar nu era
genul lui& a1a c` se 'lictisi re'ede" Ceea ce ar fi citit cu
cea mai mare 'l`cere era unul dintre dosarele lui" Dar 
i se interzisese de c`tre medici" 2i& 1i ce8
Sim!indu-se ca un (o!& #ic$e% desc(ise unul
dintre sertarele de la no'tier` 1i scoase cu gri0` o
serviet` 'e care reu1ise s` i-o strecoare un curier cu o
zi \nainte"
2ra atât de concentrat asu'ra dosarului 'e care-l
citea& \ncât nici nu auzi când intr` asistenta" Se trezi la
realitate \n cli'a când aceasta \i smulgea su'`rat` foile
din mân`"
 , ei& ce faci8
 , /ti!i regulile& nu8 .u ave!i voie s` munci!i"
Treuie s` v` su'une!i ordinelor date de medic"
Asistenta zâmea victorioas` cu dosarele \n mân`"

http://slidepdf.com/reader/full/tara-lee-rasturnare-de-situatie 58/109
7/24/2019 Tara Lee Rasturnare de Situatie

>3
 , D`-mi-le \na'oi9
 , Am s` vi le dau& dar numai dac` este de acord
doctorul orton" <orim cu el când vine" 6roail c`
treuie s` a'ar`"
4`r` ca #ic$e% s` mai 'oat` s'une ceva& asistenta
lu` servieta 1i ie1i din salon"
 , ei& ia stai a1a9
Dar u1a se \nc(isese de0a cu zgomot \n urma ei"
 , 4emeie afurisit`& 'ufni el 1i \ntinse mâna du'`
telefon s`-l sune 'e ill"
Dar \1i aduse aminte c` telefonul fusese scos de
acolo cu dou` zile \n urm`& când fusese 'rins sunând
la irou"
2i ine& dac` toat` lumea \l trata ca 'e un co'il
oraznic 1i neastâm'`rat& era cazul s` se 1i 'oarte ca
atare" Treuia s` 'un` ceva la cale"
 , un` diminea!a9 r`sun` o voce de `rat" Cum te
sim!i ast`zi& #ic$e%8
2ra doctorul arve% N(ite& unul dintre colegii lui
ill" 2ra \nso!it de un gru' de medici \n (alate ale"
 , Ji-i 'rezint 'e doctor Rudd& doctor roo$s&
doctor 6o=ers 1i doctor Neisenstein" Domnilor&
acesta este fratele lui ill orton"
2ra strig`tor la cer9 2l avea 'ro'ria lui identitate&
era un avocat str`lucit" )ns`& dintr-o dat`& devenise
doar fratele lui ill orton" .imeni nu '`rea s` 1tie
cine era el cu adev`rat"
>7
 , 6acientul a suferit un atac de cord ma0or& \nce'u
doctorul& 1i a fost o'erat de urgen!` de colegul meu&
doctorul ill orton" 6rocedura c(irurgical` a fost
foarte com'licat` deoarece a fost nevoie de un tri'lu
 %'ass"""
#edicul continu` s` e:'un`& minute \n 1ir& \ntr-un
lima0 s'ecific& situa!ia lui #ic$e%" Ceilal!i 'uneau din
când \n când \ntre`ri"
Tim' de zece minute& #ic$e% \i ascult` 'e medici&
referindu-se la el doar su titulatura de K 'acientulM 1i
discutând de 'arc` el nici nu s-ar fi aflat acolo"

http://slidepdf.com/reader/full/tara-lee-rasturnare-de-situatie 59/109
7/24/2019 Tara Lee Rasturnare de Situatie

K @rozav& se gândi" Acum sunt doar o marionet` menit`


s` demonstreze 'rice'erea 1i talentul fratelui meu"""M
#edicii 'lecar` 1i \n camer` se f`cu lini1te" Derul`
\n minte cuvintele doctorului N(ite" Acesta le
e:'licase colegilor lui cum inima K'acientuluiM
\ncetase s` mai at` 'e masa de o'era!ie 1i cât de greu
fusese s`-l readuc` la via!`"
K Am fost la un 'as de moarte& se gândi #ic$e%" )n
ciuda tuturor eforturilor de'use de medici& era cât 'e
ce s` morM"
Ce ironie9 4antasticul doctor ill orton era s`-1i
 'iard` fratele 'e masa de o'era!ie"
Sim!i cum furia \l cu'rinde \ncet& \ncet" La naia9
De ce treuia s` i se \ntâm'le tocmai lui una ca asta8
De ce lui& care avea de crescut un fiu 1i treuia s`-1i
g`seasc` un drum \n via!`8
>;
K Treuie s` m` fac ine9 Treuie s` ies de aiciM& \1i
s'unea el 'oruncitor" Sim!ea cum cuvintele \i
 'ulseaz` \n ca'" Se a'`s` cu degetele 'e tâm'le" )l
durea foarte tare ca'ul" )l ultimul tim' \l duruse
mereu" .u mai su'orta"""
FFF
ill st`tea 'e (ol& \n dre'tul u1ii de la salonul
fratelui s`u" Dar nu era \n stare s` intre"
4`cuse tot 'osiilul 'entru a-l salva 'e #ic$e%" )i
f`cuse o interven!ie c(irurgical` com'licat`& f`r` de
care 'oate ar fi fost mort de mult" 6etrecuse ore \n 1ir 
lâng` 'atul lui 'entru a-l a0uta s`-1i revin`" .u se
a1te'tase la mul!umiri 1i recuno1tin!` ve1nic`" Dar nu
se a1te'tase nici la acuza!iile nerostite 'e care le 'utea
citi \n oc(ii lui reci" )ns` ele erau acolo& le vedea de
câte ori venea s`-l viziteze& ca medic sau ca frate" Iar 
acum se temea s` le vad` din nou"
Se for!` s` zâmeasc` 1i intr` \n salon"
 , un venit& mare c(irurg9 \l \ntâm'in` #ic$e%"
ill oft`& ne'utincios"
 , Cum te sim!i ast`zi& #ic$e%8 21ti cam 'alid" Te
mai doare ca'ul8
 , Uite ce e& mie s`-mi s'ui când 'ot 'leca acas`"

http://slidepdf.com/reader/full/tara-lee-rasturnare-de-situatie 60/109
7/24/2019 Tara Lee Rasturnare de Situatie

 , Deocamdat`& nu"
 , /i ce \nseamn` asta8
>>
 , .u 1tiu e:act& \nc` vreo câteva zile" Treuie s` te
!inem su oserva!ie 'ân` te refaci com'let& r`s'unse
ill calm& \n tim' ce lua tensiunea fratelui s`u"
 , ei& ce faci8 Asistenta mi-a luat 'u!in mai
devreme tensiunea"
 , .u-i nimic& vreau s` verific 1i eu"
)ncerc` s` r`mân` calm& \ns` fratele lui devenise
foarte irasciil 1i nervos"
ill vorise de0a cu Laura des're 'osiilitatea de a
 'reda cazul lui #ic$e% unui alt doctor& acum c` greul
trecuse" .u avea nici un rost s` continue s`-l trateze&
din moment ce #ic$e% era foarte tensionat \n
 'rezen!a lui" )ns` Laura nu fusese de acord" S'unea
c` \n el are cea mai mare \ncredere 1i insista ca el s`
se ocu'e \n continuare de caz" /i 'entru c` ill nu-i
 'utea refuza niciodat` nimic& acum to!i trei se aflau
\ntr-un im'as"
Termin` de luat tensiunea" 2ra 'u!in cam mare" /i&
\n acela1i tim'& durerile de ca' 'ersistau" )ncerc` s`
nu se alarmeze& \ns` intui!ia \i s'unea c` ceva nu era
\n regul`" .u 1tia e:act ce anume& dar& cu siguran!`&
ceva se \ntâm'la"
 , S-a \ntâm'lat ceva8 \ntre` #ic$e% v`zându-l
\ncruntat"
ill ezit` o cli'`"
 , .u& nimic im'ortant" De altfel& cred c` te refaci
foarte re'ede" Am auzit c` asistenta !i-a confiscat o
>?
serviet` 'lin` cu dosare" Cred c` am s` te torturez
ca s`-mi s'ui cum ai reu1it s` le strecori aici"
 , .u e nevoie s` m` torturezi" )nsu1i statul \n s'ital
este o tortur` 'entru mine"
ill \l \n!elegea" Trecuse 'rin multe \ncerc`ri \n
ultimul tim'& iar refacerea lui era destul de
anevoioas`" 2ra \ngri0orat 'entru starea s`n`t`!ii
fratelui lui 1i& ca s` fie sigur c` nu era nimic \n
neregul`& treuia s`-i mai fac` ni1te analize" )ns`

http://slidepdf.com/reader/full/tara-lee-rasturnare-de-situatie 61/109
7/24/2019 Tara Lee Rasturnare de Situatie

#ic$e% 'rotest`5
 , Dar mi-ai f`cut destule analize" .u mai vreau s`
aud de alte investiga!ii"<reau doar s` 'lec de aici"
 , /tiu& #ic$e%& iar eu vreau doar s` te a0ut`m"
 , Da& da& 1tiu eu""" Dac` vrei s` m` a0u!I& las`-m` s`
 'lec" #-am s`turat s` stau aici ca o legum` mutilat`"
ill era 1ocat"
 , Dar eu nu te-am mutilat9 2u te-am salvat"""
 , Serios8 #ai ine m` l`sai s` mor"
Lui ill nu-i venea s` cread` ce auzea"
 , Uite ce e& #ic$e%& 1tiu c` te sim!i 'rost& dar te
asigur c` \n curând vei fi \n stare s`-!i reiei cursul
normal al vie!ii 1i s` te \ntorci la cei care !in la tine"
 , Serios8 Ca de e:em'lu""" Te referi la Laura8 .u fi
i'ocrit"""
Râdea ca un a'ucat"
 , /tii ceva& #ic$e%8 6`rerea mea este c` nu vrei s`
crezi c` cei din 0urul t`u te iuesc& 1i asta 'entru c`
?B
nici tu \nsu!i nu te iue1ti" Dac` !i-ar fi '`sat de tine&
nu te-ai fi 'urtat atât de urât cu femeia asta care este cel
mai un lucru din via!a ta" )mi 'are r`u 'entru tine"
 , S` nu-!i mai 'ar`& r`s'unse fratele lui sarcastic"
 , Uite ce este& vreau s` 1tii c` am f`cut tot ce-am
 'utut 'entru tine" /i& crede-m`& nu mi-a fost deloc
u1or s` o'erez o inim` \m'ietrit` ca a ta"
Se \ntoarse 1i ie1i din salon"
#ic$e% r`mase din nou singur& \n lini1tea
mormântal`& cufundându-se \n gândurile lui" 2ra
foarte greu s` fii singur \n astfel de momente& se gândi
el& 1i nu 1tia de ce& dar gândul lui fugea din ce \n ce
mai des la moarte" 6roail c` la fel se \ntâm'la 1i cu
 'acien!ii din saloanele al`turate 1i de aceea
televizoarele mergeau& \n general& cu volumul dat la
ma:imum"
Se \ntinse du'` telecomand`"
FFF
<ia!a era frumoas`& se gândi Alice" 4rumoas`& dar 
foarte grea câteodat`"
)n ultimul tim'& familia lor avusese mult de suferit

http://slidepdf.com/reader/full/tara-lee-rasturnare-de-situatie 62/109
7/24/2019 Tara Lee Rasturnare de Situatie

din cauza accidentului lui #ic(ael 1i a infarctului lui


#ic$e%" 4useser` momente de cum'`n`& momente \n
care numai credin!a \n Dumnezeu \i a0utase s` fac` fa!`
situa!iei"
?
Suferise enorm al`turi de fiul 1i ne'otul ei& al`turi
de to!i ceilal!i memri ai familiei" Se temuse c`-i va
 'ierde& se temuse 'entru viitorul lor" Dar acum& totul
se aran0ase"
)n 'lus& 'rimise cu câteva zile \n urm` o veste care-i
 ucurase inima" <estea venise ca o alinare 'entru
sufletul ei \m`trânit 1i \ndurerat" 4iica ei& Addie&
a1te'ta un co'il" 2a 1i Doug erau foarte ferici!i"
Acum aveau s` fie cu adev`rat familia 'erfect`& se
gândi Alice" 2i doi se iueau foarte mult& iar dragostea
lor d`duse roade" De1i se '`rea c` Addie nu va mai
 'utea avea niciodat` co'ii& du'` ce o n`scuse foarte
greu 'e Gulie& cu mul!i ani \n urm`& iat` c` Dumnezeu le
demonstra \nc` o dat` c` e:ist` 1i miracole& c` orice este
 'osiil atunci când oamenii se iuesc 1i se \n!eleg ine"
@ândul \i fugi la ne'oata ei& Gulie" Ce mult 1i-ar fi
dorit ca 1i ea s` ai` co'ii" Atunci& ar fi devenit
str`unic`" .umai c` maria0ul ei cu Scott nu '`rea s`
mearg` la fel de ine ca al mamei ei"
Alice se gândi c` erau momente \n care nu reu1ea
s`-1i \n!eleag` ne'oata& oricât de mult s-ar fi str`duit"
6`rea câteodat` atât de nefericit`& f`r` a avea un motiv
anume" Cândva \i s'usese c` nici nu-1i dorea co'ii" .u
dorea s` r`neasc` 'e nimeni a1a cum o r`nise mama ei
 'e ea& s'usese a`tut`"
Alice oft`" 6oate& \ntr-o un` zi& Gulie avea s` se
r`zgândeasc`"
Se \mr`c` 1i 'lec` s're s'ital \m'reun` cu so!ul ei"
?
FFF
 , #ic$e%& dragul meu& ar`!i foarte ine& s'use Alice
a'lecându-se s`-l s`rute 'e oraz"
4iul ei se afla \nc` imoilizat la 'at& dar culoarea \i
revenea \ncet& \ncet \n ora0i"
 , Treuie s`-i fii recunosc`tor lui ill" De altfel&

http://slidepdf.com/reader/full/tara-lee-rasturnare-de-situatie 63/109
7/24/2019 Tara Lee Rasturnare de Situatie

cred c` noi to!i ar treui s`-i fim& nu-i a1a8


K +& nu& nu se 'oateM se gândi #ic$e%" +are du'`-
amiaza avea s` fie la fel ca diminea!a8 Sim!ea cum
ca'ul \i 'lesne1te de durere"
 , To!i \i suntem recunosc`tori lui ill& s'use tat`l
s`u \n tim' ce \1i aran0a un scaun lâng` 'at" Ji-a salvat
via!a& fiule"""
 , 2 o mare diferen!` \ntre a face o o'era!ie 1i a
salva o via!`& interveni #ic$e% nervos" + o'era!ie e
doar o 'rocedur` standard"
6`rin!ii lui \l 'riveau uimi!i& ne\n!elegând ce era cu
el" Tom continu` s` voreasc`& f`r` s` !in` cont de
remarca lui"
 , Doctorul N(ite s'unea c` ill s-a com'ortat
ire'ro1ail" Iar \n momentul \n care inima ta s-a o'rit
 'e masa de o'era!ii& el s-a lu'tat 'entru via!a ta de
 'arc` era a lui"
 , #are 'arte din via!a mea este acum a lui&
 olorosi #ic$e%"
?E
 , Ce s'ui8
 , .imic& nimic""" <oream de unul singur"
Se mas` nervos 'e frunte"
 , .u 1tiu cum se face c` toat` lumea 1tie de
incidentul de 'e masa de o'era!ie& numai eu nu 1tiam"
+are de ce s-or fi ferit de mine8 .u meritam 1i eu s` 1tiu
ce s-a \ntâm'lat cu mine8 Ce era a1a un mare secret8
 , ine& dar \n general& noi nu 'ovestim 'acien!ilor 
des're momentele de criz` din tim'ul unei o'era!ii&
interveni tat`l s`u \m'`ciuitor"
 , 6acien!ilor8 Doamne& m-am s`turat de cuvântul
`sta" +ameni uni& eu sunt un 'acient mai s'ecial& a!i
uitat8 Sunt fiul t`u& tat`& fiul doctorului Tom orton 1i
fratele doctorului ill orton"
 , Dar ce e cu tine azi& fiule8 De ce e1ti atât de
nervos8 \ntre` Alice& \ncercând s`-l lini1teasc`"
)ncearc` s` te calmezi& te rog"
 , #ama ta are dre'tate" Ar treui s` te lini1te1ti 1i
s` nu-!i mai faci atâtea 'roleme" .ici nu 1tiu de ce
e1ti atât de agitat*

http://slidepdf.com/reader/full/tara-lee-rasturnare-de-situatie 64/109
7/24/2019 Tara Lee Rasturnare de Situatie

 , .u 1tii8 Stai c`-!i s'un acum" 6entru c` eu aia azi


am aflat c` o'era!ia mea a fost un e:'eriment" /i m`
deran0eaz` teriil s` fiu tratat ca un coai"
 , Ai \n!eles gre1it& interveni Tom"
 , De ce crezi c` am \n!eles gre1it8 Doctorul N(ite m-a
vizitat diminea!`& \nso!it de un gru' de medici" Le s'unea
c` toat` 'rocedura c(irurgical` a fost e:'erimental`"
Tom oft` trist& dar nu aandon` lu'ta5
?H
 , Las`-m` s`-!i e:'lic des're ce e vora& dar mai
\ntâi vreau s`-mi 'romi!i c` te lini1te1ti 1i c` nu mai
faci oserva!ii ironice"
 , ine& ine& am s` \ncerc* Dar nu 'ot s`-!i
 'romit c` am s` 1i reu1esc"
Tat`l lui fu 1ocat de r`s'unsul ironic 1i s'use5
 , Uite ce este& #ic$e%& 1tiu c` treci 'rintr-o
 'erioad` mai grea 1i \ncerc s` fiu mai mult decât
r`d`tor cu tine" Dar treuie s`-!i s'un c` ai \ntrecut
m`sura" Dac` mai ai de gând s` faci comentarii din
acestea ironice& s` 1tii c` 'lec 1i nici nu mai trec 'e la
tine" Ai \n!eles8
#ic$e% oserv` c` tat`l lui vorea foarte serios 1i
\ncerc` s` calmeze s'iritele5
 , ine& tat`& \mi cer scuze" .-am vrut s` te su'`r"
 , un" Acum& ascult`-m`" Doctorul N(ite a vrut s`
s'un` c` aceast` 'rocedur` nu este 'rea des \ntâlnit`&
dar \n esen!` este asem`n`toare cu un dulu %'ass"
 .orocul nostru a fost c` ill a fost ca'ail nu numai s`
recunoasc` necesitatea efectu`rii unui tri'lu %'ass& ci
s`-l duc` 1i la un sfâr1it"
 , Dar de ce nu m-ai o'erat tu& tat`8
 , 6entru c` e1ti fiul meu 1i n-ar fi fost corect din
 'unct de vedere etic" )n mod normal& nici ill nu ar fi
treuit s` te o'ereze& dar era un caz de urgen!`" .u
 'uteam risca s` a1te't`m 'e altcineva" /i-n 'lus& ill
este cel mai un c(irurg cardiolog din statul `sta"
?3
 , 21ti atât de mândru de el""" .u-!i sim!i amenin!at`
re'uta!ia8
 , .icidecum" Treuie s` 1tii c` 1i de tine sunt

http://slidepdf.com/reader/full/tara-lee-rasturnare-de-situatie 65/109
7/24/2019 Tara Lee Rasturnare de Situatie

mândru& #ic$e%" Te-am v`zut 1i 'e tine Ko'erândM


\n sala de 0udecat` 1i 1tiu c` e1ti un avocat de
e:ce'!ie"
K Da& da& se gândi #ic$e% cu am`r`ciune& 'e cine
\ncerci tu s` '`c`le1ti8 Tu 1i mama l-a!i iuit
\ntotdeauna mai mult 'e ill& 1tiu euM"
Tom se \ntoarse s're Alice"
 , Te las un 'ic cu fiul t`u" Am 'u!in` trea`" #`
\ntorc re'ede"
Alice oft` 1i se adres` fiului ei5
 , #i-a mai s'us o dat` c` se \ntoarce re'ede 1i a
venit du'` o zi 1i 0um`tate""" .ici un caz nu este atât
de sim'lu cum 'are la 'rima vedere" 2u sunt fericit`
c` tu nu e1ti doctor" /tiu cum e s` iue1ti un doctor"
 , Da& 1i eu 1tiu"
Alice râse"
 , Ar treui ca doctorii s` nu ai` voie s` se
c`s`toreasc` decât \ntre ei"
 , Da& 'entru ei nimic nu mai conteaz` \n afar` de
medicin`"""
 , Ce-i cu tine& fiule8 Ai 'roleme cu Laura8
Cât de mult ar fi vrut s`-i s'un`" Dar nu 'utea& de1i
i-ar fi 'l`cut s`-i demonstreze c` ill nu era atât de
 'erfect 'recum '`rea" /i nici Laura" Dar 'roail c` ar 
?7
fi r`nit-o 'rea r`u" #ama lui ar fi suferit& 'oate& mai
mult decât el" .u& nu-i 'utea face una ca asta"
 , .u& mam`& n-am nici o 'rolem`" .umai c`&
stând aici& \n s'ital& mi-am amintit cât de mult 1i-a
dorit tata s` m` fac 1i eu medic& ca 1i el" 6oate atunci
m-ar fi iuit mai mult& 'oate ne-am fi \n!eles mai
 ine"
 , .-ai dre'tate" Te-ar fi iuit la fel de mult&
indiferent de meseria 'e care !i-ai fi ales-o " <oi doi nu
v` \n!elege!i 'rea ine doar 'entru c` amândoi ave!i
 'ersonalit`!i 'uternice 1i& uneori& sunte!i foarte
\nc`'`!âna!i" Dar s` 1tii c` Tom este foarte mândru c`
e1ti avocat& 1i \nc` unul renumit"
 , <rei s` s'ui c` am fost"""
 , +& #ic$e%& 1tiu c` e greu s` stai aici& imoilizat

http://slidepdf.com/reader/full/tara-lee-rasturnare-de-situatie 66/109
7/24/2019 Tara Lee Rasturnare de Situatie

\ntr-un 'at de s'ital" Dar te vei \ntoarce curând \na'oi


la cariera ta"
 , Da& da*Dac` voi mai avea vreun client 'ân`
atunciO ill nu-mi d` voie nici m`car s` citesc ni1te
dosare" A 'us asistentele s` stea cu oc(ii 'e mine& de
 'arc` a1 fi cel mai 'ericulos criminal"
 , Da& 'entru c` nu e1ti \nc` 'erfect ref`cut"
Deocamdat` treuie doar s` te odi(ne1ti& n-ai voie s`
faci nimic altceva"
U1a salonului se desc(ise 1i Laura intr`"
 , Laura& draga mea& m` ucur c` te v`d& o
\ntâm'in` Alice"
?;
?>
Se \mr`!i1ar` 1i se s`rutar`" Jineau foarte mult
una la alta& iar \ntre ele era o rela!ie foarte frumoas`"
 , Alice& m-am \ntâlnit cu Tom" #-a rugat s`-!i
transmit c` te a1tea't` la camera de gard`"
 , 2-n regul`" Atunci& v` las" #ic$e%& odi(ne1te-te 1i
vorim mâine& ine8
#ic$e% d`du din ca' f`r` entuziasm" Durerile de
ca' nu-i d`deau 'ace 1i se sim!ea mizerail"
Laura se a1ez` lâng` so!ul ei" Ar fi vrut s`-l s`rute&
dar risca s` fie res'ins`& a1a c` renun!`"
 , Cum te sim!i& #ic$e%8
 , #inunat" Am avut o zi grozav`" Am câ1tigat
treizeci de mii la 0ocurile televizate& am \nv`!at mai
mult decât s'eram vreodat` des're anore:ie 1i
cultivarea 'lantelor de a'artament 1i am aflat ce scuze
 'ot g`si so!iile care \1i \n1al` so!ii"
Laura s` decise s` nu r`s'und` \n nici un fel la
remarca lui insinuant` 1i \n!e'`toare" Se \ndre't` s're
fereastr` 1i trase dra'eriile"
 , Cred c` te ui!i 'rea mult la televizor"
 , Dar ce-ai vrea s` fac din moment ce sunt !intuit
\n 'atul `sta lestemat8
So!ia lui 'ro'use& zâmitoare5
 , #` gândeam s` comand`m o 'izza 1i s` st`m de
vor`& a1a cum ne 'l`cea cândva" Ce zici8
 , 2i& (aide& Laura& nu te mai 'reface" .u e nimeni

http://slidepdf.com/reader/full/tara-lee-rasturnare-de-situatie 67/109
7/24/2019 Tara Lee Rasturnare de Situatie

 'e-aici care s` te aud`"


 , Dar nu m` 'refac""" Ce-i cu tine8 De ce e1ti a1a de
nervos8 /tiu c` 'erioada 'osto'eratorie 'oate cauza
iritailitate 1i de'resii tem'orare& dar*
 , 2i& te rog s` nu-mi mai vore1ti ca un doctor"
#-am s`turat de atâ!ia doctori \n 0urul meu"
 , Iart`-m`*/i tat`l t`u a trecut 'e la mine 'e la
cainet s`-mi s'un` c` ceva nu e \n regul` cu tine" 2ra
foarte \ngri0orat"
 , ine m`car c` cineva \1i face gri0i 'entru mine"
 , Dar to!i ne facem gri0i 'entru tine& #ic$e%"
Asolut to!i"
#ic$e% se sim!ea mai ine acum c` aflase c` tat`l lui
era \ngri0orat 'entru el" Dar a'oi se gândi c` la el&
 'recum 1i la fratele lui& era o c(estiune de mândrie"
 .u-1i 'uteau 'ermite s`-1i strice imaginea"
 , #ic$e%& vore1te cu mine" S'une-mi ce ai 'e
suflet" Altfel nu te 'ot a0uta& oricât de mult a1 vrea& \l
rug` Laura"
 , ine" Am s`-!i e:'un foarte 'e scurt 'rolemele
mele" Am suferit o interven!ie c(irurgical` com'licat`"
Cariera mea se duce de râ'`" Iar tu& iuita mea so!ie&
m` \n1eli cu fratele meu \n cainetul t`u sau 'rin
vestiare" Sau& 1i mai 'roail& \n 'atul meu de acas`"
/i& culmea ironiei& mai ai 1i tu'eul s` vii aici 1i s` m`
\ntrei ce-i cu mine" 2i ine& via!a mea e un mare
dezastru"
??
Laura nu mai 1tia ce s` zic`" Cuvintele lui o dureau
teriil" Dac` i-ar fi dat o 'alm`& 'roail c` nu s-ar fi
sim!it atât de 'rost"
 , Te \n1eli& 1o'ti ea" .ici nu-!i dai seama cât de r`u
te \n1eli" Ai nevoie de a0utor" 2u nu te mai 'ot a0uta"
Se \ntoarse 1i ie1i din salon" Se sim!ea de 'arc`
greutatea \ntregii lumi era 'e umerii ei" Lacrimi
fierin!i \i curgeau 'e ora0i" Reu1i s` a0ung` \n
cainetul ei \nainte s` se 'r`u1easc`"
#ic$e% se sim!ea mai r`u ca niciodat`" Ca'ul \l
durea \ngrozitor" Auzea zgomote ciudate 1i
deran0ante" Urec(ile \i !iuiau asurzitor& sumra camer`

http://slidepdf.com/reader/full/tara-lee-rasturnare-de-situatie 68/109
7/24/2019 Tara Lee Rasturnare de Situatie

de s'ital se \nvârtea \n 0urul lui"


Se \ntinse s` a'ese 'e soneria de urgen!`" Dar se
dezec(ilir`& 'rins 'arc` \ntr-un vârte0 nemilos& 1i c`zu
din 'at" Tru'ul lui z`cea acum inert 'e 'odea& sufletul
lui trist nu se mai c(inuia a1a cum f`cuse mereu \n
ultimul tim'"
BB
Capitolul 8
Amnezia
Ce frumos era totul \n 0urul lui* + 'a0i1te \ntins`
1i verde& \ncon0urat` de '`duri cu co'aci falnici 1i
 'ârâuri ce susurau melancolic" 6`s`rele vesele se
auzeau necontenit& muzica naturii \l \nv`luia" 6rivea
cerul senin& infinitul alastru 1i etern"
Se sim!ea foarte ine" .imic nu-l mai durea& nici o
gri0` nu-l mai a'`sa& nici un gând nu-l mai nelini1tea"
2ra atât de ine*
6rivi \n zare 1i i se '`ru c` cineva venea alergând
s're el& cu ra!ele \ntinse 'rimitor" Da& \n sfâr1it era
iuit" Se sim!i dintr-o dat` foarte fericit" Dragostea
 'ulsa frenetic \n inima lui r`nit`"
4emeia se a'ro'iase de el 1i-l \mr`!i1a cu 'asiune"
2ra foarte frumoas`& 1tia asta& dar nu-i 'utea distinge
 'rea ine tr`s`turile" C(i'ul ei era \nv`luit \ntr-o cea!`
dens`& ce devenise aurie \n `taia soarelui"
B
Dar nici nu conta cum ar`ta" Im'ortant era c` se
sim!ea iuit& \n!eles 1i 'utea \nce'e& \n sfâr1it& o nou`
via!`" Inima lui tân0ise 'rea mult du'` dragoste& lini1te
1i fericire" Iar acum le avea 'e toate" 6lus toat` aceast`
feerie \n fa!a oc(ilor lui"
FFF
Doug era \n al nou`lea cer" .u-1i aducea aminte
s` mai fi fost vreodat` atât de fericit" <estea c` va
deveni t`tic \l luase 'rin sur'rindere" .u se a1te'tase
la asta 1i& dac` se gândea mai ine& nici nu 'utea
s'une c` 1i-o dorise cu ardoare" /tia c` era 'u!in
 'roail ca Addie s` mai 'oat` avea co'ii 1i se
oi1nuise cu ideea"
)ns` acum realiza c` un co'il era tot ce-1i mai 'utea

http://slidepdf.com/reader/full/tara-lee-rasturnare-de-situatie 69/109
7/24/2019 Tara Lee Rasturnare de Situatie

dori de la via!`" /i& 'ân` la urm`& asta \1i dorise cel mai
mult& dar nu-1i d`duse seama"
Avea o so!ie 'erfect`" 4rumoas`& seduc`toare&
tandr` 1i iuitoare& Addie venea \n \ntâm'inarea
tuturor dorin!elor lui" )m'reun` aveau o cas` su'er`&
aran0at` du'` gustul 1i nevoia lor de confort" Avea o
afacere 'ro'rie& care mergea din ce \n ce mai ine 1i
care \i d`dea mari satisfac!ii" Iar acum* Acum avea 1i
un eelu1 \n 'ântecele iuitei lui so!ii"
Dumnezeu fusese darnic cu el& treuia s`
recunoasc` asta"
B
Intr` fericit \n cluul care \i 'urta numele" Anga0a!ii
lui \l salutar` 'rietenos" Se \n!elegea foarte ine cu
to!i& \ntemeiaser` aici o mic` familie" La \nce'ut fusese
destul de greu& 'ân` \n!eleseser` c` treuie s`-1i fac`
datoria \ntocmai& iar r`s'lata va fi 'e m`sur`" )ns`
acum totul mergea ine"
Se \ndre't` s're iroul lui" #ai avea de 'us la
 'unct câteva am`nunte 'entru 'etrecerea 'e care
urma s-o organizeze \n cinstea so!iei lui" Avea s` fie o
 'etrecere tr`snet& la care va invita toat` familia 1i to!i
 'rietenii" Toat` lumea treuia s` \m'`rt`1easc`
 ucuria lor"
Telefon` la firma care se ocu'a de decorarea
localului"
 , S` nu uita!i9 <reau o mie de aloane ro1ii& 'e care
s` scrie K Addie& Doug 1i eeM" #ai vreau uc(ete
asortate de flori de câm' 'entru fiecare mas` 1i 'entru
 ar" <reau ca totul s` fie 'erfect& la fel ca so!ia mea"
#-a!i \n!eles8 6er-fect9
)nc(ise telefonul 1i verific` lista cu meniuri" if`
re'ede felurile de mâncare 'e care le dorea 'entru
 'etrecere 1i se \ndre't` s're uc`t`rie"
 , Dragul meu& se adres` Doug uc`tarului& acesta
este meniul 'entru marea 'etrecere" Ai gri0`9
Consider` c` dai acum cel mai im'ortant e:amen al
vie!ii tale"
uc`tarul zâmi"
BE

http://slidepdf.com/reader/full/tara-lee-rasturnare-de-situatie 70/109
7/24/2019 Tara Lee Rasturnare de Situatie

 , .!eles& 1efu9
Tot 'ersonalul era fericit 'entru Doug" .ici nu
 'uteau fi altfel& 'entru c` era un om minunat" 2:igent&
dar minunat"
Acum& c` toate erau 'use la 'unct& se 'utea
\ntoarce acas`& la draga lui so!ie" Avea s` revin` la ar&
dar mai târziu" /i 'oate Addie \l va \nso!i atunci" Asta
numai dac` se sim!ea destul de ine" Sarcina \i d`dea
destul` `taie de ca'& din '`cate"
FFF
#ic$e% se trezi 'e 'odeaua rece 1i tare" 6roail c`&
\n c`dere& se lovise la ca'& 'entru c`-l durea
\ngrozitor" <`zu 'atul din a'ro'iere" +are de acolo
c`zuse8 Dar oare unde se afla8 Locul acesta i se '`ru
familiar& dar nu-1i aducea aminte de ce era aici" /tia
doar c` nu-i 'l`cea 1i c` nu mai dorea s` r`mân` nici
m`car un minut"
Se concentr`" +& Doamne& nu numai c` nu-1i
aducea aminte unde era& dar nu 1tia nici cine era"
Auzi ni1te voci" 6rin u1a \ntredesc(is` v`zu dou`
femei \n (alate ale" Deci se afla \ntr-un s'ital" Dar 
oare de ce8
K .u& nu se 'oate s` fiu \ntr-o clinic` 'si(iatric`"
Doamne& te rog& e destul c` nu 1tiu cine sunt" <reau s`
fiu \ntr-un s'ital o1nuitM"
BH
+ durere ascu!it` \i str`'unse 'ie'tul" Se uit` 1i
v`zu un anda0 mare" )l dezli'i la un col!" 2ra o
t`ietur` lung`& cusut` cu multe& multe fire" +are de ce-l
t`iaser` a1a8 Duse instinctiv mâna la ca'& 'i'`indu-se
cu aten!ie" Tot ce 'utea sim!i erau firele de '`r" Deci
nu-l o'eraser` 1i la ca'" ine& dar atunci de ce nu-1i
 'utea aminti cine era sau ce se \ntâm'lase cu el8
<`zu c` 'e 'artea cealalt` a 'atului se afla un
 uton" Se gândi s` se târasc` 'ân` acolo 1i s` a'ese 'e
el& dar ceva \n interiorul lui nu-l l`sa s` fac` asta" Se
s'ri0ini de 'at 1i se ridic` \n 'icioare"
2ra cam ame!it& tremura 1i avea sentimentul c` nu
treuia s` se afle acolo" .u era \n siguran!`" Treuia s`
 'lece cât mai re'ede" Dac` medicii aflau c` \1i

http://slidepdf.com/reader/full/tara-lee-rasturnare-de-situatie 71/109
7/24/2019 Tara Lee Rasturnare de Situatie

 'ierduse memoria& cine 1tie ce aveau de gând s`-i fac`


sau cine 1tie dac` aveau s`-i mai dea vreodat` drumul
din acest s'ital nenorocit" 6oate dac` sc`'a de aici
1i-ar fi amintit cine era 1i ce se \ntâm'lase cu el" 6oate
memoria avea s`-i revin` afar`& la aer curat" Cu cât se
gândea mai mult la 'lecare& cu atât i se '`rea cea mai
 un` alegere"
Dar nu 'utea 'leca \n 'i0ama& ceilal!i l-ar fi
remarcat imediat" C`ut` \n dula' 1i g`si o c`ma1`& o
 'erec(e de 'antaloni 1i una de 'antofi" 4u dezam`git
s` constate c` \n uzunarele 'antalonilor nu se afla
nici un act de identitate& nici m`car un carnet de
conducere 1i nici un an" ainele nu i se '`reau
B3
cunoscute& dar i se 'otriveau 'erfect" Desco'eri
ini!ialele #"" \ncrustate 'e catarama curelei de 'iele"
Se \ntre` de la ce 'roveneau oare" Dar n-avea tim' s`
se gândeasc`"
)ndre'tându-se s're u1`&se v`zu \n oglind`"
R`mase nemi1cat \n fa!a imaginii reflectate de sticla
str`lucitoare" 2ra un ti' de vreo treizeci de ani& destul
de \nalt& cu tr`s`turi normale" .u ar`ta r`u deloc&
numai c` era 'u!in cam 'alid" Se \ntoarse re'ede&
temându-se 'arc` de str`inul din oglind`"
Scoase ca'ul 'e u1` 1i 'rivi de-a lungul
coridoarelor" Asistentele erau destul de de'arte 1i nu
se uitau \n direc!ia lui" A1a c` era tim'ul s` 'lece"
)nainta re'ede 'e coridorul luminat& oservând c`
nu e:istau nici u1i 1i nici grila0e de 'rotec!ie" Deci nu
se afla \ntr-o clinic` de 'si(iatrie& se gândi u1urat"
A0unse \n dre'tul liftului 1i a'`s` 'e uton" A1te't`
\ncordat& rugându-se \n sinea lui ca nimeni s` nu-l
recunoasc`"
Reu1i s` ia liftul 1i a0unse \n curând la 'arterul
s'italului" + mul!ime de oameni treceau 'e lâng` el&
dar nici o figur` nu i se '`rea cunoscut`" +are nimeni
nu-l recuno1tea& nu avea c(iar nici o cuno1tin!` \n
marea asta de oameni8 Se sim!i ca un e:traterestru
sau& mai degra`& se sim!i inviziil" Dar nu mai conta"
2ra& \n sfâr1it& lier"

http://slidepdf.com/reader/full/tara-lee-rasturnare-de-situatie 72/109
7/24/2019 Tara Lee Rasturnare de Situatie

B7
Se \nde'`rt` re'ede de s'ital 1i& la câteva locuri
distan!`& g`si o anc` 1i se a1ez`" 2ra e'uizat 1i nu-1i
 'utea aduce aminte de nimic" Avea oare o familie8 .u
 'urta verig(et`" C`ut` \n memorie& dar nu g`si nimic&
decât un mare gol" Acela1i gol \l reg`si 1i \n sufletul lui"
Se ridic` 1i 'lec` mai de'arte" .u era \n siguran!`&
 'entru c` nu se \nde'`rtase destul de mult de s'ital"
)n 'lus& ar fi trezit mai 'u!ine `nuieli mergând& decât
stând 'e o anc`& ar`tând confuz 1i derutat"
K Treuie s` merg& s` merg continuuM& \1i s'use \n
gând" K Treuie s` m` \nde'`rtez cât mai mult de locul
`sta lestemat"M
Dar cât de de'arte ar fi 'utut a0unge& a1a sl`it cum
era8
6`1ea \ncet 'e trotuar& 'rivind cu aten!ie \n 0urul
s`u& s'erând s` vad` o 'ersoan` sau cel 'u!in un lucru
care s` i se 'ar` cunoscut 1i s`-i readuc` memoria" Dar 
nimic nu i se '`rea familiar" 2ra \ncon0urat de str`ini&
ignorat de o lume \ntreag`"
)1i 'rivi din nou mâinile" .u 1tia de ce& dar era
osedat de fa'tul c` 'e inelarul lui nu se afla nici o
verig(et`& nici un semn c` ar fi a'ar!inut cuiva" Iar 
gândul c` era singur 'e lume \l aducea \ncet& \ncet \n
 'ragul dis'er`rii"
FFF
B;
 , Inelul& v` rog"
Cavalerul de onoare c`ut` \ntr-unul dintre
 uzunare& a'oi \n cel`lalt" S'use dis'erat5
 , .u g`sesc inelul"
A'oi& când toat` lumea \nce'use s` murmure 1i s`
se foiasc`& el scoase inelul din uzunarul de la 'ie't 1i
i-l \nmân` mirelui"
Laura zâmi amuzat` 1i se \ntoarse s` vad`
reac!ia lui ill" 2l nu zâmea" .ici m`car nu 'rivea
la mirii care st`teau \n fa!a altarului" + 'rivea 'e ea"
/i era atâta dragoste \n 'rivirea lui* Se sim!i
minunat& mângâiat` de acea 'rivire dr`g`stoas`"
Dar \1i aduse aminte c` se aflau \n 'ulic 1i s'use

http://slidepdf.com/reader/full/tara-lee-rasturnare-de-situatie 73/109
7/24/2019 Tara Lee Rasturnare de Situatie

oarecum r`stit5
 , ill& \nceteaz`9
 .u era indicat ca cei din 0ur s`-i vad` cu cât`
dragoste se 'riveau"
Laura \1i \ndre't` din nou aten!ia s're ceremonia
religioas`" 2ra momentul \n care Susan 'unea
verig(eta 'e degetul lui @reg" Ce ine ar`tau
\m'reun`9 S'era din tot sufletul ca cei doi s` fie mereu
la fel de ferici!i ca \n aceste cli'e" S'era ca amândoi s`
 'oat` uita noa'tea aceea \n care Susan se refugiase \n
 ra!ele unui str`in& str`in ce se dovedise a fi nimeni
altul decât fratele lui @reg"
4`r` s` vrea& Laura se \ntre` cum ar fi fost dac`
ea 1i ill s-ar fi aflat acum \n fa!a altarului" Cât de
B>
minunat ar fi fost s` \ncea'` o nou` via!` \m'reun`&
 'lin` de iuire 1i 'asiune& se gândi ea vis`toare"
)ntotdeauna crezuse c`-l iuise 'e #ic$e%" Sau
 'oate c` asta dorise ea s` cred`" Dar acum se
convinsese c` sufletul ei \i a'ar!inea \n totalitate lui
ill" .u mai avea cum s` nege aceste sentimente atât
de 'uternice"
Un scâncet o f`cu s` revin` la realitate" 2ra Alice"
)ncerca s`-1i st`'âneasc` lacrimile& dar nu reu1ea"
Laura scoase un 1erve!el din geant` 1i i-l d`du"
 , C`s`toriile m` fac mereu s` 'lâng& 1o'ti Alice"
Uite ce frumo1i sunt amândoi9 4ericirea se cite1te 'e
c(i'urile lor"Ce ine ar fi fost dac` ar fi 'utut veni 1i
#ic$e%" Susan !ine foarte mult la el" Dac` nu era el&
Susan ar fi fost du'` gratii acum"
#ic$e% era \ntr-adev`r un avocat e:ce'!ional& se
gândi Laura cu mândrie" 6artici'ase 1i ea la câteva din
 'rocesele lui 1i v`zuse cât de ine 1tia s` \mine
logica& unul sim!& \ndr`zneala 1i& de ce nu& farmecul
 'ersonal"
Doamne& cât de ine se \n!eleseser` ei doi la
\nce'ut& \1i aminti ea cu triste!e" #ic$e% fusese un
adev`rat 'rieten 'entru ea du'` ce dis'`ruse ill"
6lânsese 'e um`rul lui& iar el o \n!elesese 1i o a0utase
s` de'`1easc` momentul" 4usese ca un alsam 'entru

http://slidepdf.com/reader/full/tara-lee-rasturnare-de-situatie 74/109
7/24/2019 Tara Lee Rasturnare de Situatie

sufletul ei r`nit"
B?
)ncet& \ncet& se \ndr`gostise de el" 2l o curtase
r`d`tor 1i& 'ân` la urm`& o ceruse \n c`s`torie"
Când se \ntorsese ill& era de0a 'rea târziu" Laura se
c`s`torise cu #ic$e%" Acum \i '`rea r`u c` fusese atât
de sla` 1i de 'roast` \ncât s` uite de singura ei
dragoste adev`rat` 1i s` cad` \n ra!ele lui #ic$e%"
#ai târziu& #ic$e% \1i d`duse seama c` maria0ul lor 
fusese o gre1eal` 1i \nce'use s`-l `nuiasc` 'e ill c`
\ncearca s` i-o fure 'e Laura" 2l nu 1tia \ns` c`
dragostea adev`rat` nu 'utea fi furat`"
Cineva a'`ruse lâng` Laura 1i-i \ntreru'se
gândurile"
 , Doamn` orton& sunte!i c(emat` la telefon"
Se ridic` 1i ie1i din ca'el`" .oroc c` locurile lor se
aflau \n 'artea din s'ate a isericii 1i deci nu fusese
nevoit` s` deran0eze 'rea mult` lume 'entru a ie1i"
 , )mi 'are r`u c` a treuit s` v` deran0ez& doamn`
orton" Dar v` caut` cineva de la s'ital& e:'lic` a'rodul
\n tim' ce o conducea 'e Laura s're iroul 'reotului"
+ invit` \n`untru 1i a'oi o l`s` singur`& \ntorcându-se
\n iseric`" Laura ridic` rece'torul& având un
 'resentiment ciudat"
K Ia nu te mai gândi la 'rostii9M& \1i s'use
 'oruncitor" K 6roail c` e secretara" Sun` 'entru o
 'rogramare a'`rut` \n ultimul moment"M
Dar 1tia foarte ine c` cei de la s'ital o c`utau
numai \n caz de urgen!`"
B
 , Aici Laura orton& s'use ea \n rece'tor"
 , )mi 'are r`u c` a treuit s` v` deran0ez& doamn`
doctor& s'use o femeie care se 'rezentase ca fiind
asistenta de serviciu" <roiam doar s` v` \ntre& domnul
orton este cu dumneavoastr` acolo8
 , #ic$e%8 ine\n!eles c` nu e aici" .u era suficient
de ref`cut 'entru a m` 'utea \nso!i" De ce8 <re!i s`
s'une!i c` nu mai e \n s'ital8
Urm` o scurt` 'auz`"
 , .u mai e \n salonul dumnealui"

http://slidepdf.com/reader/full/tara-lee-rasturnare-de-situatie 75/109
7/24/2019 Tara Lee Rasturnare de Situatie

 , A!i verificat& 'oate e la laoratorul de analize*


 , Am c`utat 'este tot& c(iar 1i \n susoluri"
Doamn` doctor& \mi 'are r`u c` treuie s` v` s'un
asta& dar so!ul dumneavoastr` nu e de g`sit"
Laura \1i mas` tâm'lele" Treuia s` fie calm`& s`
 'oat` gândi logic"
 , 6oate a ie1it la 'limare& \n curtea s'italului" Sau
 'oate e la ufet" A!i c`utat 1i acolo8
 , Am c`utat \n tot s'italul" 4acem asta de dou` ore"
 , Dou` ore8 /i de ce nu m-a!i sunat mai devreme8
6anica o cu'rindea \ncet& \ncet& oricât de mult
\ncerca s`-i reziste"
 , .-am vrut s` v` alarm`m degeaa" Am crezut
c`-l vom g`si& dar eforturile noastre au fost zadarnice"
Laura \nc(ise oc(ii"
 , )mi cer scuze& n-am vrut s` v` acuz de nimic" A!i
f`cut tot ce treuia 1i 'entru asta v` mul!umesc" A0ung
la s'ital \n zece minute"

 , ine" /i& doamn` doctor*
 , Da8
 , )ncerca!i s` r`mâne!i calm`" Treuie s`-l g`sim
noi 'ân` la urm`*
Laura \nc(ise telefonul 1i \ncerc` s` se lini1teasc`"
6roail c`& 'ân` va a0unge la s'ital& #ic$e% va fi de0a
\n 'atul lui& uitându-se la televizor" )ns` oricât de mult
\1i re'eta c(estia asta \n minte& nu reu1ea s-o cread` cu
adev`rat"
Se gândi s` 'lece imediat la s'ital" Dar n-ar fi fost
dre't" 4amilia treuia s` 1tie ce se \ntâm'lase"
Intr` \n iseric`" Ceremonia era de0a 'e sfâr1ite"
#irii se \ntorceau de la altar 1i '`1eau acum 'e 'rimul
lor drum \m'reun`& s're viitor" Susan se arunc` de
gâtul Laurei"
 , )!i vine s` crezi8 Am reu1it9 Acum suntem
c`s`tori!i"
Ar`ta 'erfect \n roc(ia de mireas`& iar c(i'ul ei
frumos str`lucea de atâta dragoste 1i fericire" 2ra
foarte entuziasmat`"
 , +& Laura& \!i mul!umesc din suflet c` !i-ai f`cut

http://slidepdf.com/reader/full/tara-lee-rasturnare-de-situatie 76/109
7/24/2019 Tara Lee Rasturnare de Situatie

tim' s` vii s` m` vezi \n aceast` 'ostur`"


 , /i eu m` ucur c` am 'utut veni& draga mea" <`
felicit 'e amândoi 1i s'er ca toat` via!a s` fi!i la fel de
ferici!i ca acum" Dar \n acela1i tim' m` v`d nevoit`
s`-mi cer scuze c` nu 'ot r`mâne la rece'!ie" A
intervenit ceva la s'ital"

E
 , Ce '`cat9 .e 'are r`u& dar ne ucur`m c` ai
reu1it totu1i s` a0ungi la ceremonia religioas`" A
\nsemnat foarte mult 'entru noi"
Laura se des'`r!i de ei 1i 'lec` \n c`utarea lui ill"
)l g`si 'u!in mai \n fa!`"
 , ill& slav` cerului c` te-am g`sit& s'use ea 'e
ner`suflate" Au sunat de la s'ital" #ic$e% a dis'`rut"
 , <rei s` s'ui c` nu e \n salonul lui""" ine& dar sunt
atât de multe alte locuri unde ar 'utea fi"
 , .u" Au s'us c` au r`sturnat s'italul cu susul \n 0os
1i nu l-au g`sit nic`ieri" Le-am s'us c` venim imediat"
ill \1i 'use un ra! 'e umerii ei"
 , Lini1te1te-te" Sunt sigur c` nu s-a \ntâm'lat
nimic" ai s` le s'unem 1i '`rin!ilor mei 1i a'oi
 'lec`m \ntr-acolo"
Laura \l urm` 'rin mul!imea de oameni" )i g`sir` 'e
Tom 1i Alice stând la rând 1i a1te'tând s` felicite mirii"
 , #am`& tat`& au sunat de la s'ital*
 , +& nu& nu se 'oate& s'use Alice '`lind" 4iul meu
a murit*
 , .u& mam`& #ic$e% a dis'`rut" Sau& cel 'u!in& nu
e \n salonul lui" Dar sunt sigur c` nu s-a \ntâm'lat
nimic cu el"
 , ine& dar nu l-au c`utat 1i ei8 interveni Tom"
 , a da& dar nu l-au g`sit" .oi 'lec`m c(iar acum
\ntr-acolo"
 , <enim 1i noi& s'use Tom"
FFF
Camera lui #ic$e% era goal` când a0unser` cu to!ii
la s'ital"
 , Cum se 'oate ca un 'acient s` dis'ar` 'ur 1i
sim'lu& f`r` ca voi s` oserva!i8 o \ntre` Tom 'e

http://slidepdf.com/reader/full/tara-lee-rasturnare-de-situatie 77/109
7/24/2019 Tara Lee Rasturnare de Situatie

asistenta 1ef`"
Laura traversase de0a salonul 1i verifica dula'ul"
 , Sim'lu& s'use ea v`zând interiorul gol al
dula'ului" S-a \mr`cat 1i a ie1it& ca un vizitator 
oarecare"
Dar Tom nu acce't` astfel de scuze"
 , ine& dar cum e 'osiil s` nu oserve nimeni
nimic8 De ce n-a!i fost mai atente8 <` 1tiam mai
res'onsaile*
 , Domnule doctor& crede!i-ne& nici noi nu 1tim
cum s-a 'utut \ntâm'la una ca asta" L-am c`utat 'este
tot& dar nu e de g`sit"
 , Lui #ic$e% nu-i 'l`cea aici& interveni Laura& ura
s'italul" Dar nu m-am gândit nici o cli'` c` 'utea s`
fug`"
A'oi \1i aminti de ultima lor discu!ie"
 , )n ultimul tim'& #ic$e% fusese su'`rat 'e toat`
lumea" S'unea c` nim`nui nu-i '`sa de el" +&
Dumnezeule& dac` din dis'erare a f`cut cine 1tie ce
lucru 'rostesc8"""
H
 , 2i& nu \nce'e s` te gânde1ti la toate 'rostiile&
s'use re'ede ill" Treuie s` ne lini1tim" 6roail c`
e:ist` o e:'lica!ie logic` \n toat` c(estia asta" /i
indiferent cât de su'`rat ar fi fost& #ic$e% nu 1i-ar fi
 'utut face singur nici un r`u"
Aici avea dre'tate" #ic$e% era un om cu 'icioarele
 'e '`mânt" ill continu` s`-1i e:'rime gândurile5
 , 6oate c` a sim!it nevoia s` stea de'arte de noi
 'entru un tim'" 2ra su'`rat 'e noi to!i& dar mai ales
 'e mine 'entru c`-l !ineam !intuit \n 'at"
 .u le s'use \ns` cât de mult \l \ngri0oraser`
durerile acute de ca' 1i tensiunea fluctuant` ale lui
#ic$e%" 6oate avea s`-i s'un` lui Tom mai târziu& dar 
Laura 1i Alice nu treuia s` 1tie" /i-ar fi f`cut 1i mai
multe gri0i"
 , Cred c` ar treui s` anun!`m 'oli!ia& suger`
asistenta 1ef`"
 , Te rog& Doamne& ai gri0` de fiul meu& striga
dis'erat` Alice" .u-l l`sa s` moar`9

http://slidepdf.com/reader/full/tara-lee-rasturnare-de-situatie 78/109
7/24/2019 Tara Lee Rasturnare de Situatie

3
Capitolul 9
Confuzie general`
â0âia \ntr-o ezn` total`" Se sim!ea de 'arc`
mersese ore& zile& luni"
A'oi v`zu dintr-o dat` o lumin`& undeva de'arte"
2ra lumina de la ca'`tul tunelului lung 1i \ntunecat"
)i era foarte sete" Avea gâtul uscat 1i-l ardea" <`zu o
 'iscin` 1i se a'ro'ie de ea" )ngenunc(ie& a'oi se
a'lec` s` ea a'`" Dar& ciudat& nu-1i 'utea vedea
c(i'ul 'e su'rafa!a a'ei" Se trase \na'oi \ns'`imântat&
c(iar \ngrozit"
 , Treze1te-te& domnule& ai avut un co1mar"
Desc(ise oc(ii 1i-l 'rivi s'eriat 'e `ratul care
st`tea al`turi de el \n camion" )1i 1terse trans'ira!ia
rece de 'e frunte"
 , .asol& nu8 /i eu aveam co1maruri& mai ales du'`
r`zoi" #` doare stomacul& cred c` e gol" Al t`u8 Cred
c` 1i !ie !i-e foame& ai dormit câteva ore une"
7
Dac` omul acela ar fi 1tiut c` nu numai stomacul \i
era gol& ci 1i mintea& 1i sufletul& se gândi #ic$e%" .ici
nu 1tia care era mai r`u& co1marul sau realitatea" )nc`
nu-1i amintise nimic& nici m`car numele lui" 2ra \n
continuare un om f`r` identitate" /i cine 1tia cât tim'
avea s` mai r`mân` a1a"
 , 2i& ia zi8
 , Ce s` zic8
 , #ânc`m ceva8 \ntre` 1oferul"
 , .u& mie nu mi-e foame" Cred c` mi-ar 'rinde
 ine dac` a1 mai dormi 'u!in" Am s` coor doar 'ân`
la toalet`& iar a'oi m` \ntorc \n camion 1i m` culc 'ân`
m`nânci tu" .u te su'eri& nu8
 , Cum s` m` su'`r8 6o!i s` r`mâi aici 1i s` dormi
cât vrei" S` 1tii c` nu sunt su'`r`cios din fire"
/oferul 'arc` \n fa!a unui ar& \1i 'ie't`n` cu gri0`
 '`rul de culoarea nisi'ului& \1i vâr\ c`m`1a \n lugi 1i
a'oi coor\"
 , +di(ne1te-te& #art%& strig` el" C(iar 'ari oosit"
/i ai gri0` s` nu visezi urât" Dac` \ntârzii& \nseamn` c`

http://slidepdf.com/reader/full/tara-lee-rasturnare-de-situatie 79/109
7/24/2019 Tara Lee Rasturnare de Situatie

http://slidepdf.com/reader/full/tara-lee-rasturnare-de-situatie 80/109
7/24/2019 Tara Lee Rasturnare de Situatie

\n!ele't" )i 'l`cea com'ania lui" +are sem`nau8 .u&


era im'osiil" #âinile lui 4ran$ erau mult mai muncite
decât ale lui& iar (ainele erau de o calitate mai 'roast`"
 , )!i 'lace stilul `sta de via!`8 \l \ntre` #art%"
Sim!ea nevoia s` voreasc`& s` afle mai multe
des're tovar`1ul s`u de drum"
4ran$ d`du afirmativ din ca'"
 , Deocamdat` \mi convine" )ntotdeauna mi-a
 'l`cut s` lucrez singur& s` fiu 'ro'riul meu st`'ân"
/tii& noi& camionagii& ne asem`n`m oarecum cu
fermierii" .umai c` noi st`'ânim autostr`zile& \n tim'
ce ei st`'ânesc vitele"
)naintau cu vitez` 'e autostrad` 1i treceau din când
\n când 'rin mici ora1e" )n fiecare dintre ele& #art%
c`uta ceva cunoscut& ceva care s` i se 'ar` cât de cât
familiar"
 , 4rumoas` !ar`& nu-i a1a8 zise 4ran$ oservând
interesul tovar`1ului s`u de drum 'entru 'eisa0ul
\ncon0ur`tor"
#art% d`du afirmativ din ca'"
?
 , 21ti urm`rit8 \ntre` 1oferul& `nuitor"
)ntrearea \l luase 'rin sur'rindere" Acum nu mai
admira \m're0urimile& ci se uita mirat la tovar`1ul s`u
de drum"
 , A& nu"
 , #i-am dat seama" Am \nv`!at s` cunosc oamenii
dintr-o 'rivire"
K Dac` a1 fi fost urm`rit& n-a1 fi reu1it s` fug din
s'ital& se gândi #art%" 6roail c` a1 fi fost '`zit de
g`rzi" .u& nu fug de nimeni" 6oate doar de mine
\nsumi""" 6oate c` nici nu vreau s`-mi amintesc cine
sunt cu adev`rat"""M
#art% c`l`tori \m'reun` cu 4ran$ sute 1i sute de
$ilometri" Dar \n tot tim'ul acesta nu reu1i s`-1i
aminteasc` nimic din trecutul lui& nici o figur` uman`
1i nici un loc nu i se '`rur` cunoscute"
Deodat`& 4ran$ se a`tu de la drumul 'rinci'al"
 , <reau s`-!i ar`t ceva& s'use el \n tim' ce f`ceau
cura"

http://slidepdf.com/reader/full/tara-lee-rasturnare-de-situatie 81/109
7/24/2019 Tara Lee Rasturnare de Situatie

Intrar` \ntr-un 'eisa0 de !ar`& verde& frumos 1i


lini1tit" 2ra genul de loc unde !i-ar fi 'l`cut s` r`mâi&
s` te reg`se1ti" #art% era fermecat"
 , 2i& ce zici8
Ce 'utea s` zic`8 .ici nu g`sea cuvintele 'otrivite
 'entru a-1i e:'rima '`rerea des're acest col! de rai" I
se '`rea oarecum cunoscut"
B
6a0i1tea 'e care se aflau acum era \ncon0urat` de
 '`duri din care r`suna ciri'itul vesel al '`s`relelor& de
râule!e ce o r`zdau 1i str`luceau \n `taia soarelui"
Totul i se '`rea familiar" +are mai fusese vreodat`
 'e-aici8
 , 2u am colindat toat` !ara \n lung 1i-n lat& zise
4ran$& dar nic`ieri n-am \ntâlnit un loc ca acesta"
4`cu o 'auz`& a'oi ad`ug`5
 , Am \nce'ut s` strâng ani" #` gândesc s`-mi
cum'`r 1i eu o ucat` de '`mânt 'e-aici& \ntr-o un`
zi" 6oate am s`-mi g`sesc 1i o nevast` 1i ne vom staili
aici" <om cre1te \m'reun` co'iii 1i ne vom ocu'a de
agricultur`"
2ra o idee un`& se gândi #art%" )1i d`du seama c`
1i lui i-ar fi 'l`cut s` tr`iasc` \n aceste locuri" /i lui i-ar 
fi 'l`cut s` ai` o familie& s` simt` c` a'ar!ine cuiva"
Dar oare avusese vreodat` a1a ceva8
 , Te su'eri dac` r`mân aici8 \ntre` el dintr-o dat`"
 , Da ce-!i veni omule8
 , .u 1tiu" 6ur 1i sim'lu locul `sta m` atrage" 6oate
c` ceea ce \nseamn` 'entru tine K\ntr-o un` ziM&
 'entru mine \nseamn` K c(iar acumM"
Sim!ea \n sufletul lui gol c` asta treuia s` fac`& s`
r`mân` \n acel loc minunat" Lini1tea 1i fericirea
 'luteau \n aer& s'eran!a \i ren`scuse"
Dar cum \l 'utea \n!elege 4ran$& când el \nsu1i nu
se 'utea \n!elege8

 , ine& s'use 4ran$" 4aci cum vrei"
Câteva minute mai târziu& #art% urm`rea cum
camionul se \nde'`rta" )ntr-o mân` !inea 0ac(eta 'e
care i-o d`duse 4ran$& s'unând c` era vec(e 1i lui

http://slidepdf.com/reader/full/tara-lee-rasturnare-de-situatie 82/109
7/24/2019 Tara Lee Rasturnare de Situatie

nu-i mai treuia& iar cu cealalt` \i f`cea cu mâna


singurei sale cuno1tin!e& singurului s`u 'rieten" A'oi
camionul se 'ierdu \ntr-un nor de 'raf"
#art% r`mase 'e loc câteva momente& a'oi 'orni
\ncet 'e marginea drumului" .u 1tia unde se afla& nu
1tia \ncotro se \ndre'ta& nu 1tia ce-i va rezerva
viitorul" Tot ce 1tia era c` 'ân` acum se descurcase
destul de ine5 \1i g`sise ad`'ost& (ran` 1i c(iar un
 'rieten"
)i veni \n minte un citat din Aristotel5 K +rice lucru
\nce'ut ine este 'e 0um`tate f`cutM"
Ce ciudat& se gândi el" .u-1i amintea asolut nimic
des're el& des're familia sau 'rietenii lui& dar \1i
amintise cuvintele lui Aristotel" /i totu1i& era un semn
 un" 6roail c` \nce'ea s`-i revin` memoria"
Soarele ardea cu 'utere& iar drumul 'e care mergea
 '`rea f`r` sfâr1it" Trans'ira!ia i se 'relingea \ncet 'e
frunte 1i 'e s'ate" )1i desc(eie c`ma1a& sim!ind 'e
 'ie't adierea u1oar` a vâtului" Scoase din uzunar o
 atist` 1i se 1terse 'e fa!`"
La un moment dat& v`zu \n de'`rtare o ferm`" Se
sim!i u1urat& ca un om care mergea de zile \ntregi 'rin

de1ert 1i desco'erise o oaz`" Se a'ro'ie cu 'a1i re'ezi"
+ femeie st`tea \n genunc(i& \n fa!a casei 1i 'lanta
floricele"
#aggie introduse o 'etunie \n cuiul de '`mânt&
a'oi a'`s` cu mâinile '`mântul moale 1i cald" )i
 'l`cea s` simt` atingerea solului" De când nu mai
avusese tim' s` se ocu'e de asta8 #unca la ferm` nu
se termina niciodat`& c(iar dac` munceai din zori 1i
 'ân` la a'us" Iar seara se ocu'a de acte 1i (ârtii& c(iar 
dac` nu-i 'l`cea s` fac` asta"
Dac` n-ar fi fost atât de 'ierdut` \n gânduri& l-ar fi
oservat 'roail 'e str`inul care st`tea \n fa!a 'or!ii"
Dar câinele ei& Tram'& \l oservase 1i s`rise de0a 'e el&
culcându-l la '`mânt"
 , Tram'& stai9 strig` #aggie"
Animalul se trase \na'oi"
 , )mi cer scuze& domnule" Sunte!i r`nit8

http://slidepdf.com/reader/full/tara-lee-rasturnare-de-situatie 83/109
7/24/2019 Tara Lee Rasturnare de Situatie

 , .umai mândria mea a avut de suferit& olorosi


#art%& ridicându-se cu greu"
Se uita s'eriat la câinele care \nc` mârâia" Se
scutur` de firele de iar` 1i de urmele de 'raf"
 , <roiam s` v` rog s`-mi da!i ceva de `ut& dac` nu
v` e cu su'`rare"
#art% se uit` mai ine la femeia care st`tea \n fa!a
lui 1i-l 'rivea \ngri0orat`" 2ra foarte frumoas`& cu '`rul
de un ro1cat \nc(is" .u-1i aducea aminte s` mai fi
E
v`zut o femeie atât de s'ecial` \n toat` via!a lui"
Uitase c(iar 1i de setea arz`toare care-l c(inuise 'ân`
atunci"
#aggie era con1tient` c` `ratul o studia cu
aten!ie& dar n-avea ce s` fac`" /i-n 'lus& nici nu o
deran0a" S'era doar s` nu ai` 'raf 'e fa!`& cum avea
de oicei când se ocu'a cu gr`din`ritul& iar lugii ei
vec(i s` nu fie ru'!i"
#usafirul ei era genul de `rat la care& dac` ar fi
avut tim' vreodat` \n via!a ei s` viseze& ar fi visat cu
siguran!`" 2ra un `rat ine f`cut& atr`g`tor& cu
tr`s`turi sim'le& dar frumoase"
A'`ruse de nic`ieri& ca s` intre \n ferma 1i \n
via!a ei"
#art% nici nu oservase câr0ele care st`teau \ntinse
 'e iar` \n a'ro'iere" 4emeia se \ntinse du'` ele 1i se
ridic` greu" Tram' veni re'ede lâng` ea& vrând s` se
 0oace& \ns` ea se dezec(ilir` 1i c`zu din nou 'e iar`"
Râdea 1i \m'ingea vesel` animalul care vroia acum s-o
ling` 'e fa!`"
 , A!i '`!it ceva& domni1oar`8 \ntre` #art%
a'ro'iindu-se de ea"
 , .u& nu" Sunt ine"
Avea 'roail \n 0ur de dou`zeci de ani& se gândi
#art%" Tr`s`turile ei erau co'il`re1ti" Tenul \i radia de
s`n`tate 1i vitalitate" 6`rea foarte energic`& \n ciuda
(andica'ului ei"
H
 , Dar de ce-l la1i s` se 0oace a1a cu dumneata8
 , Tram' 1tie c` nu treuie s` m` trateze ca 'e un

http://slidepdf.com/reader/full/tara-lee-rasturnare-de-situatie 84/109
7/24/2019 Tara Lee Rasturnare de Situatie

 ielou de 'or!elan& r`s'unse #aggie cu r`ceal`"


Iar din e:'resia c(i'ului ei& #art% \n!elese c` 1i el
treuia s` fac` la fel" 4emeia asta avea un caracter 
 'uternic 1i era& de asemenea& foarte mândr`"
)n sufletul lui& #art% sim!i deodat` nevoia s-o
cunoasc` mai ine" Se uit` re'ede la mâna ei 1i
desco'eri cu ucurie c` nu 'urta verig(et`"
 , #` \ntream dac` a1 'utea g`si ceva de lucru la
ferma dumitale& s'use el dintr-o dat`"
FFF
Laura se gândea cu dis'erare c` #ic$e% ar fi 'utut
fi de0a mort& lovit de o ma1in` sau ucis de un criminal"
Sau 'oate c` el \nsu1i \1i 'usese ca'`t zilelor"""
@ândurile acestea nu-i d`deau 'ace" Se sim!ea
vinovat` 'entru c` nu-1i d`duse seama la tim' cât de
tulurat era so!ul ei 1i nu insistase s`-l a0ute" Alice 1i
Tom se \nvinov`!eau 1i ei 'entru c` nu f`cuser` mai
mult 'entru co'ilul lor nefericit" ill \1i f`cea 1i el
 'rocese de con1tiin!`& iar #ic(ael credea c` el 'urta
toat` vina celor \ntâm'late"
 , Au trecut de0a dou` luni 1i nimeni n-a aflat nimic
des're el& s'use Alice trist`"
3
6`rea mai \m`trânit` 1i 'arc` nimic \n 0urul ei n-o
mai interesa cu adev`rat" Dis'ari!ia lui #ic$e% o
afectase foarte mult"
 , Cum se 'oate a1a ceva& Laura8
Dar ea nu-i r`s'unse" .ici n-ar fi 1tiut ce s` s'un`"
6rivi \n 0urul ei 1i v`zu c(i'urile am`râte ale celorlal!i
memri ai familiei" 2ra atâta durere"""
Telefonul sun`& f`cându-i 'e to!i s` tresar`"
Laura s`ri s` r`s'und`" To!i oc(ii erau a!inti!i
asu'ra ei& 'lini de s'eran!`"
 , 2 ofi!erul de 'oli!ie& le s'use ea \n 1oa't`&
aco'erind cu c`u1ul 'almei rece'torul"
 , Da8 /i nu era el8
)n cli'a aceea& s'eran!a muri \n oc(ii tuturor"
 , #ul!umim& domnule ofi!er"
6use rece'torul la loc& lu'tându-se cu lacrimile ce
amenin!au s`-i inunde ora0ii 1i temându-se s` le dea

http://slidepdf.com/reader/full/tara-lee-rasturnare-de-situatie 85/109
7/24/2019 Tara Lee Rasturnare de Situatie

celor dragi \nc` o veste trist`"


@`siser` 'e cineva care avea toate semnalmentele
lui #ic$e%& dar se dovedise c` nu era el" Triste!ea \i
cu'rinse din nou& s'eran!a muri"
 , /i dac` a murit8 \ntre` #ic(ael 'lângând \n
(o(ote"
Alice veni lâng` el s`-l lini1teasc`"
 , .u 'lânge& dragul meu"
Dar 1i ea avea lacrimi \n oc(i"
7
 , S` s'er`m c` totul va fi ine& 'ân` la urm`"
A1a s'uneau mereu& dar nimic nu era cu adev`rat
 ine& atâta tim' cât #ic$e% nu era cu ei 1i nici m`car 
nu 1tiau dac` mai era \n via!`"
#ic(ael fusese foarte tensionat \n ultima vreme 1i
asta nu-i f`cea deloc ine& se gândi Alice" Treuia s`-l
scoat` cumva din starea asta"
 , #ic(ael& zise ea& ce-ar fi s` vii s` stai la noi câteva
zile8
 , .u& unico& stau aici" Dac` sun` tata8
 , Sunt sigur` c` mama ta ne va !ine la curent cu tot
ce se \ntâm'l`& nu-i a1a Laura8 interveni Tom"
 , ine\n!eles" Du-te 1i stai cu unicii& #ic(ael"
Le-ar 'rinde ine s` fii lâng` ei 'entru un tim'" 6romit
s` v` sun de \ndat` ce aflu ceva "
 , ine& acce't` `iatul" #` duc s`-mi strâng
lucrurile"
)nainte s` 'lece& Tom \i s'use lui ill5
 , Te rog s` ai gri0` de Laura& fiule" #i se 'are c` nu
se simte 'rea ine"
ine\n!eles c` va avea gri0` de ea& se gândi ill" 2ra
singura femeie 'e care o iuea 1i 'e care o iuise
vreodat` cu adev`rat" /i& 'entru 'rima oar` de la
dis'ari!ia lui #ic$e%& \1i d`du seama c` acum aveau
1anse s` fie \m'reun`& a1a cum \1i doriser`
dintotdeauna" )ns` un sentiment amar de vinov`!ie \i
\ncol!i imediat \n minte" 2l nu vroia ca fratele s`u s`
;
fie mort& nu vroia s-o vad` 'e Laura suferind" /i
totu1i& \1i dorea ca #ic$e% s` nu se mai \ntoarc`"

http://slidepdf.com/reader/full/tara-lee-rasturnare-de-situatie 86/109
7/24/2019 Tara Lee Rasturnare de Situatie

 , #ai vrei ni1te cafea8 \ntre` Laura du'` ce ceilal!i


 'lecaser`"
 , .u& mul!umesc"
 , 2u mai \mi 'un"
ill o 'rivi \n tim' ce-1i turna cafeaua" 6`rea
lini1tit`& st`'ân` 'e situa!ie" Dar el 1tia c` nu era decât
o masc`" Se duse lâng` ea 1i vru s-o \mr`!i1eze" )ns`
Laura se trase re'ede \na'oi"
 , ill& dac` #ic$e% nu e aici cu noi& nu \nseamn` c`
nu mai e:ist`"
6oate c` era mai ine s` voreasc` desc(is cu ea& se
gândi ill" Acum era momentul s`-i s'un` tot ce avea
de s'us"
 , /i dac` \ntr-adev`r nu mai e:ist`8
 , ill9
Laura '`lise"
 , S-ar 'utea s` nu se mai \ntoarc` niciodat`& draga
mea" Treuie s` fim con1tien!i de asta"
+ 'rinse de mâini& nel`sând-o s`-i \ntoarc` s'atele"
 , 2i& (aide& Laura9 .u 'ot s` cred c` nu te-ai gândit
niciodat` la asta 'ân` acum" Tu e1ti o fat` de1tea't`"
/i cura0oas`" 2 tim'ul s` \nfrunt`m adev`rul" S-ar 
 'utea s` nu-l mai vedem niciodat`& c(iar dac` este viu
sau""" mort"
Laura \l 'rivea \nm`rmurit`"
>
 , Ce vrei s` s'ui& ill8
Cumnatul s`u \1i trecu o mân` 'rin '`r 1i o 'rivi \n
oc(i"
 , <reau s` s'un c`& \n decurs de dou` luni& i se
 'utea \ntâm'la orice& c(iar dac` nou` ne este team` s`
recunoa1tem" S-ar 'utea s`-l fi lovit o ma1in`& sau s` fi
suferit un nou atac de cord& 'oate fatal& sau& de ce nu&
s` se fi (ot`rât s` nu ne mai stea \n drum"
 , ill9 strig` Laura& dis'erat`"
 , .u e im'osiil& s` 1tii" Continua s` cread` c` noi
doi avem o aventur`" De fa't& era convins c`& \n tim'
ce el st`tea imoilizat \n 'atul de la s'ital& noi doi ne
f`ceam de ca' \n 'atul lui de acas`"
Se o'ri câteva cli'e& a'oi ad`ug`5

http://slidepdf.com/reader/full/tara-lee-rasturnare-de-situatie 87/109
7/24/2019 Tara Lee Rasturnare de Situatie

 , /i-n 'lus& adu-!i aminte cât de mult ura s'italul"


6entru noi este ca o a doua cas`& dar el \l ura din tot
sufletul"
Laura r`mase t`cut` câteva momente" .ici nu 1tia
ce s` mai cread`"
 , C(iar crezi c` se considera un intrus \ntre noi
doi8 Sau& mai ine s'us& o 'ersoan` res'ins` de
\ntreaga lume8
 , .u 1tiu& Laura" .-am reu1it niciodat` s` \n!eleg
ce era \n ca'ul fratelui meu& de1i mi-a1 fi dorit
foarte mult" /tiu doar c` \n ultimul tim' era foarte
nefericit" /i m` gândesc& s'use ill \ncet& c` 'oate e
mâna destinului aici" Dac` #ic$e% nu ar fi dis'`rut&
?
tu ai fi continuat s` te com'laci \ntr-o c`snicie
nefericit` 1i s` faci tot 'osiilul 'entru a-!i mul!umi so!ul"
Cuvintele lui avur` efectul unei ome asu'ra
Laurei" )l 'rivea \ngrozit`"
 , Iart`-m`& draga mea& zise ill cu lânde!e" .-am
vrut s` te su'`r& dar treuia s`-!i s'un ce gândesc"
 , 2i ine& ai s'us-o " Acum e1ti fericit8
R`mase \nm`rmurit`" .u se a1te'tase ca omul 'e
care ea \l iuea atât de mult s-o r`neasc` atât de r`u"
)ntr-un fel& ceea ce-i s'usese acum era mult mai dureros
decât tot ce-i s'usese #ic$e% vreodat`" /i asta 'entru c`
 'e ill \l iuea cu adev`rat& iar astfel de vore& venite
din 'artea 'ersoanei iuite& dureau \ngrozitor"
 , Cred c` ar treui s` 'leci acum& s'use Laura cu
vocea stins`"
ill ar fi vrut s` 'rotesteze& dar renun!`" Laura
 '`rea distrus`"
6lec`& \ntreându-se dac` distrusese cu câteva vore
toat` dragostea dintre ei& tot ce aveau ei mai frumos"
FFF
De cum aflase de dis'ari!ia misterioas` a fratelui ei&
Addie se \ntristase" 4ericirea ei '`lise& sufletul ei era
acum \ntunecat" #ic$e% nu fusese fratele ei 'referat&
dar \l iuise enorm& a1a cum de altfel \i iuea 'e to!i
memrii familiei" Se sim!ea foarte ata1at` de ei to!i&
EB

http://slidepdf.com/reader/full/tara-lee-rasturnare-de-situatie 88/109
7/24/2019 Tara Lee Rasturnare de Situatie

mai 'u!in de fiica ei& Gulie" .u 1tia de ce& dar \ntre ele
se afla o 'r`'astie& un mare gol ce nu 'utea fi um'lut&
din '`cate"
)ntr-adev`r& gre1ise fa!` de ea atunci când o l`sase la
 unici 'entru a se muta \n 4ran!a" Dar nu avusese
\ncotro" /i-n 'lus& '`rin!ii ei o crescuser` ire'ro1ail& iar 
ea c`utase s` vin` \n !ar` ori de câte ori fusese 'osiil"
A'oi& când \n sfâr1it se \ntorsese definitiv& o r`nise
din nou& furându-i iuitul" De fa't& nu i-l furase& de1i
Gulie a1a sus!inea" 6ur 1i sim'lu& Doug o 'l`cuse 'e ea
mai mult 1i se ata1ase de ea"
Dac` ar fi continuat s` se gândeasc` la asta& ar mai
fi g`sit scuze& dar nu avea rost" /tia c` fiica ei n-o va
ierta niciodat`& indiferent de scuzele 'e care le-ar fi
 'utut g`si"
Doug intr` \n sufragerie 1i o v`zu a`tut`"
 , La ce te gânde1ti& iuito8
 , #` gândeam la #ic$e%" +are 'e unde o fi acum8
Sau nici nu mai este8
So!ul ei oserv` c` lacrimile amenin!au s`-i inunde
c(i'ul frumos" )i \n!elegea triste!ea 1i \ngri0orarea" De
aceea amânase 1i 'etrecerea" 2ra con1tient c` memrii
familiei orton nu aveau acum dis'ozi!ia necesar`
 'entru distrac!ii"
 , Addie& lini1te1te-te" Sunt sigur c`& 'ân` la urm`& \l
vom g`si"
 , +& cât a1 vrea s` ai dre'tate9
E
Capitolul 10
Suferin!` 1i ucurie
#art% se o'ri& se s'ri0ini \n coada lo'e!ii 1i \1i
1terse sudoarea de 'e frunte" #unca era grea& dar se
sim!ea ine muncind \n aer lier& su `taia
soarelui"
ra!ul 1i 'iciorul care-l su'`raser` când fugise din
s'ital& nu-l mai dureau deloc"#i1carea \i 'rinsese ine"
 .ici mu1c(ii lui nu mai aveau acum de suferit ca \n
 'rimele zile de lucru la ferm`" Se sim!ea mai ine ca
niciodat` 1i nu credea s` fi fost \n via!a lui atât de
 'uternic 1i de s`n`tos" Ultimele luni se dovediser` a fi

http://slidepdf.com/reader/full/tara-lee-rasturnare-de-situatie 89/109
7/24/2019 Tara Lee Rasturnare de Situatie

un alsam 'entru tru'ul 1i sufletul s`u"


 .ici nu mai avusese tim' s` se gândeasc` la via!a
lui anterioar`" #uncea toat` ziua& iar seara adormea
e'uizat& imediat du'` ce se \ntindea \n 'at" /i-n 'lus&
era atât de fericit aici& \ncât uneori nici nu-1i mai dorea
s`-i revin` memoria"
E
Alteori \ns` se sim!ea frustrat& mai ales atunci când
#aggie sau ceilal!i muncitori \l \ntreau des're
trecutul s`u" Dar ce 'utea s` le r`s'und`& când \nc`
nu-1i amintise nimic8
+ dat`& \n tim'ul unei 'auze& v`zuse c` unul dintre
colegii s`i citea o carte cu titlul K +mul f`r` !ar`M" Da&
se gândise el& era r`u 1i a1a& dar cu mult mai r`u era s`
fii un om f`r` trecut"
/i totu1i& era fericit \n acest mic 'aradis" .u gre1ise
atunci când se (ot`râse s` r`mân` aici& 1i nu se \n1elase
nici \n 'rivin!a lui #aggie" 2ra o femeie e:traordinar`&
\n 'rea0ma c`reia nu 'uteai s` nu te sim!i ine"
Se a'uc` din nou de trea`" +serv` c` #aggie
st`tea 'u!in mai de'arte& cu un registru desc(is \n fa!a
ei" 6roail c` era un registru de contailitate"
2ra atât de frumoas` \n `taia soarelui& cu '`rul ei
lung 1i ar`miu atârnându-i 'e umeri" Se concentra
asu'ra cifrelor 1i \1i mu1ca u1or uza de 0os" 2ra
\mr`cat` \ntr-o c`ma1` alastr` 1i o 'erec(e de lugi"
6`rea o feti!` care \1i f`cea con1tiincioas` temele 'entru
1coal`" .umai formele a'etisante ale tru'ului ei
aminteau de fa'tul c` ea era femeie" Dar ce femeie*
 , Te-ai odi(nit destul& ansen& strig` cu as'rime
Les& administratorul fermei"
#art% se 'reg`tea s` 'rotesteze" Ar fi vrut s`-i s'un`
c` nu luase nici o 'auz` \n diminea!a aceea& dar un
coleg \i f`cu semn s` tac`& a1a c` nu mai s'use nimic"
)1i v`zu \n continuare de treaa lui"
EE
Doar din când \n când se mai o'rea s-o 'riveasc`
 'e #aggie"
 , ei& !i-am s'us c` 1efului nu-i 'lace s` te ui!i la
femeia lui& \i 1o'ti un muncitor du'` ce administratorul

http://slidepdf.com/reader/full/tara-lee-rasturnare-de-situatie 90/109
7/24/2019 Tara Lee Rasturnare de Situatie

 'lec`"
 , 2i& dar nu m` 'oate aresta numai 'entru c` m` uit"
 , .u& dar te 'oate concedia" Asta vrei8
 , .u& r`s'unse #art% rân0ind" #ul!umesc 'entru
avertizare"
+ umr` c`zu 'e foile registrului" #aggie \1i ridic`
 'rivirea& s'erând ca umra s` fie a lui #art%"
Deveniser` foarte uni 'rieteni \n decurs de câteva
luni 1i c`utau s` 'etreac` \m'reun` cât mai mult tim'
 'osiil"
Dar nu era el& era Les" )ncerc` s` nu lase s` i se vad`
dezam`girea 'e fa!`"
 , .ea!a& Les" Cum merge treaa8
 , #erge ine& r`s'unse `ratul 'rivindu-i 'e
muncitori" Doar c` nu \n!eleg de ce l-ai anga0at 1i 'e `sta"""
#aggie nici nu treuia s` \ntree des're cine
vorea" /tia 'rea ine c` era vora des're #ic$e%"
 , 6entru c` mai aveam nevoie de oameni& r`s'unse
ea scurt"
 , Dar se vede clar c` nu a mai lucrat \n via!a lui la
o ferm`""" /i 'are atât de ciudat* 2u unul nu 'ot avea
\ncredere \n el"
 , Din câte am v`zut& \1i face foarte ine treaa" /i
asta este cel mai im'ortant" .u m` intereseaz` unde a
mai lucrat \nainte sau cum este ca om& r`s'unse
#aggie& 'rivindu-l 'e Les"
EH
2ra un `rat dr`gu!& de vreo treizeci de ani& cu
 '`rul negru 1i oc(ii negri" )ns` \n 'rivirea lui se 'utea
citi un soi de r`utate& amestecat` cu gelozie 1i sete de
\navu!ire"
 , Ascult`& Les& mai ine s'une-mi ce te su'`r` cu
adev`rat"
 , ine& tu ai vrut-o" .u-mi 'lace cum se uit` `sta la
tine" Te 'rive1te de 'arc` ar vrea s` te câ1tige"
K .u toat` lumea gânde1te ca tine Les& ar fi vrut
#aggie s`-i s'un`" #art% nu vrea s` m` câ1tige& nici 'e
mine& nici ferma mea& a1a cum vrei tu" 21ti gelos
 'entru c` ai oservat c` eu 1i #art% !inem foarte mult
unul la cel`laltM"

http://slidepdf.com/reader/full/tara-lee-rasturnare-de-situatie 91/109
7/24/2019 Tara Lee Rasturnare de Situatie

Les continu`5
 , /tii foarte ine ce simt 'entru tine" Te-am rugat
de atâtea ori s` te c`s`tore1ti cu mine" Tot ce treuie
s` faci este s` s'ui K daM"
#aggie oft`"
 , Les& \mi 'are r`u& dar r`s'unsul e K nuM" /tiu c`
nu 'rea \!i convine& dar n-am ce face" Asta e*
#ânia se 'utea citi acum 'e c(i'ul lui Less"
 , 6oate ar treui s`-mi dau demisia ca s` realizezi&
du'` aceea& cât de mult ai nevoie de mine& tun` el"
 , .-ai decât s-o faci& dac` a1a crezi de cuviin!`"
#aggie n-ar fi vrut s` 'lece& avea nevoie de el la
ferm`" Dar nici n-avea de gând s`-l !in` cu for!a sau s`
se roage de el s` r`mân`"
E3
 , S` 1tii c` nici un om nu e de ne\nlocuit& iar eu nu
sunt de'endent` de nimeni& c(iar dac` sunt femeie& 1i
 'e deasu'ra 1i infirm`"
 , ine& o s` vedem noi& s'use Les" .ici n-ai idee cât
de greu e s` conduci o ferm` ca asta" )n mai 'u!in de
o s`'t`mân`& ai s` m` im'lori s` m` \ntorc" #` g`se1ti
la sor`-mea& dac` te r`zgânde1ti"
Se \ndre't` !an!o1 s're camioneta lui& se urc` 1i
trânti u1a" 6lec` scâr!âind din ro!i 1i l`sând \n urma lui
un mare nor de 'raf"
- .u cred c` am s` m` r`zgândesc vreodat`& \1i
s'use #aggie"
C(iar atunci se auzi un !i'`t venit dins're un gru' de
muncitori" #art% fugi \ntr-acolo s` vad` ce se \ntâm'l`"
2rnie& unul dintre fermieri& \1i 'rinsese mâna \ntr-un
utila0" Ji'a de durere 1i \ncerca s`-1i eliereze ra!ul
r`nit& \ns` nu reu1ea decât s` se r`neasc` mai r`u"
Cu o vitez` de care nu se crezusese niciodat` \n
stare& #art% \i s`ri \n a0utor"
 , 4red& strig` el& o're1te mototul" en& a0ut`-m` s`-l
scoatem de aici"
)l \ntinser` 'e iar`" Sângele !â1nea 'rin c`ma1`&
\m'r`1tiindu-se 'e '`mânt" #art% se a'lec` deasu'ra
lui& scoase o atist` din uzunar 1i o leg` strâns&
o'rind sângerarea" 6roail c` o arter` \i fusese atins`&

http://slidepdf.com/reader/full/tara-lee-rasturnare-de-situatie 92/109
7/24/2019 Tara Lee Rasturnare de Situatie

se gândi el" .u credea s` fi v`zut vreodat` \n via!a lui


atât de mult sânge"
)l urcar` re'ede \n camioneta lui en& care 'lec`
imediat cu el la s'ital"
E7
 , Ai ac!ionat e:act ca un doctor& s'use #aggie \n
tim' ce 'rivea cum camioneta se \nde'`rta de ei"
#art% se \ntoarse uimit" Uitase com'let de 'rezen!a ei"
 , A1a crezi8
)1i 'rivi mâinile" De ce sim!ea atâta re'ulsie v`zând
sânge 1i auzind cuvântul KdoctorM8 +are fusese medic8
Se cutremur`"
 , Sunte!i lieri tot restul zilei& le s'use #aggie
muncitorilor"
A'oi \1i \ndre't` din nou aten!ia s're #art%" 6`rea
derutat 1i 'rofund im'resionat de accident"
 , Cred c` !i-ar 'rinde ine un 'a(ar de ere& s'use
ea" ai \n cas`" 2u am s`-!i 'reg`tesc erea& 'ân` te s'eli"
Se a1ezar` \n uc`t`rie" #aggie 'reg`tise o
limonad` 'entru ea 1i o ere rece 'entru #art%" Se
sim!eau ine de'arte de canicula de afar`& \n uc`t`ria
r`coroas`"
#art% sorea \ncet din erea lui 1i o 'rivea 'e
#aggie" .u-1i 'utea lua oc(ii de la ea" 2ra mul!umit c`
accidentul acesta \i f`cuse s` se a'ro'ie mai mult& de1i
\i '`rea nes'us de r`u 'entru 2rnie"
St`tur` minute \n 1ir f`r` s` scoat` o vor`& f`r` s`
fac` o mi1care& doar 'rivindu-se" A'oi& dintr-o dat`&
#art% se uit` la ceas 1i s'use5
 , Treuie s` 'lec& cred c` ai trea`"
 , Da& treuie s` m` uit 'e registrele alea" Aoleu& le-am
uitat \n leag`nul de la 'oart`"
 , Ji le aduc eu& s'use el 1i dis'`ru \nainte ca ea s`
 'oat` oiecta"
E;
 , Te rog s` nu m` tratezi ca 'e o ne'utincioas`& \l
rug` #aggie când se \ntoarse"
#art% o 'rivi sur'rins"
 , .u m-am dus du'` registre crezând c` nu te-ai fi
descurcat& s'use el sincer" Acum& c` te cunosc mai

http://slidepdf.com/reader/full/tara-lee-rasturnare-de-situatie 93/109
7/24/2019 Tara Lee Rasturnare de Situatie

 ine& 1tiu sigur c` n-ar e:ista nici m`car un lucru 'e


care s` nu-l 'o!i face& dac` \!i 'ui mintea"
 , a da" Din '`cate& e:ist` unul* .u voi 'utea
niciodat` s` merg*
2ra mult` am`r`ciune \n glasul 1i 'e c(i'ul ei"
Atmosfera dintre ei devenise dintr-o dat` tensionat`"
#art% nici nu 1tia ce ar fi 'utut s`-i s'un`" Du'` câteva
cli'e& s'use lând 1i \m'`ciuitor5
 , .u te mai gândi la asta" )ntr-o un` zi vei 'utea
merge" Iar atunci am s`-!i cum'`r o roc(ie ro1ie 1i
ni1te 'antofi ro1ii 1i am s` te invit la dans"
Lui #aggie i se t`ie res'ira!ia" 2ra atâta un`tate 1i
dragoste \n vorele 1i-n oc(ii lui" /i mai era ceva5
dorin!`" Dorin!a 'e care n-o crezuse c` o va mai vedea
vreodat` \n oc(ii unui `rat& du'` accidentul care-i
omorâse '`rin!ii 1i o l`sase infirm`" 6roail c` 1i
oc(ii ei e:'rimau acelea1i sentimente& 'entru c` el se
a'ro'iase de ea& o luase \n ra!e 1i o s`ruta" Câr0ele \i
c`zuser` 'e 'odea& dar oricum nu mai avea nevoie de
ele atâta tim' cât se afla \n ra!ele lui 'uternice"
#art% era co'le1it de mirosul ei& de gustul uzelor ei&
de s`rutul lor 'lin de 'asiune" .ici nu-i venea s` cread`
c` totul se 'etrecea atât de re'ede 1i atât de natural"
E>
#aggie& la rândul ei& sim!ea c` \ntreaga ei via!`
c`'`tase un alt sens \n doar câteva cli'e" Senza!ia era
n`ucitoare" 2ra ca 1i cum o tornad` m`turase ferma ei&
iar 'e ea o luase 'e sus& asemenea lui Dorot(% din
K<r`0itorul din +zM & 1i o dusese de'arte& 'e un t`râm
ciudat& dar 'lin de minun`!ii"
4`r` s`-1i dea seama& izucni \n râs" #art% \ntre`
amuzat5
 , Ce s-a \ntâm'lat& draga mea8
 , A& nimic" Sau& de fa't& multe" #` gândeam c`
totul se 'etrece atât de re'ede 1i mi se 'are atât de
ciudat" Dar& \n acela1i tim'& atât de minunat*
 , /tiu& 1i eu simt la fel"
#art% o strânse mai tare \n ra!e"
 , .-am s`-!i mai dau drumul niciodat`& dragostea
mea& \i s'use el" Am s` te iuesc mereu"

http://slidepdf.com/reader/full/tara-lee-rasturnare-de-situatie 94/109
7/24/2019 Tara Lee Rasturnare de Situatie

 , /i eu" Dar& #art%* de unde 'utem 1ti dac` nu


cumva e1ti c`s`torit8 6oate cineva care te iue1te te
caut` acum cu dis'erare*
 , .u cred" Ceea ce simt 'entru tine n-am sim!it
niciodat` 'entru nimeni altcineva& 1tiu asta instinctiv"
R`mase câteva cli'e dus 'e gânduri& a'oi ad`ug`
sigur 'e el5
 , Cred c` \n adâncul sufletului a1 fi sim!it dac` ar fi
e:istat cineva"
Se a1ezar` unul lâng` altul 'e 'at& nemi1ca!i&
mul!umindu-se s` se 'riveasc` 1i s` vad` \n oc(ii lor 
dragostea \m'`rt`1it`"
E?
FFF
Laura era tare furioas`" Cum 'utuse ill s`-i s'un`
a1a ceva8 .ici nu se a1te'tase la una ca asta din
 'artea lui& din 'artea `ratului 'e care \l iuea cu
tot sufletul" .u 'utea uita vorele lui5 K 6oate c` e
mâna destinului aici" Dac` #ic$e% n-ar fi dis'`rut& ai
fi continuat s` te com'laci \ntr-o c`snicie nefericit` 1i
s` faci tot 'osiilul 'entru a-!i mul!umi so!ul"M .ici
acum nu-i venea s` cread` c` ill vorise atât de dur 
cu ea"
 .iciodat` nu se sim!ise atât de r`nit`" 2ra convins`
c` ill regretase cele s'use din cli'a imediat
urm`toare" )ncercase s`-1i cear` scuze& dar& 'entru
 'rima oar` \n via!a ei& nu i le acce'tase"
/i totu1i& dac` se gândea mai ine& el avea 'erfect`
dre'tate când s'unea c` s-ar fi com'l`cut \n c`snicia
ei nefericit` dac` #ic$e% nu dis'`rea" + cuno1tea 'rea
 ine& 'oate c(iar mai ine decât se cuno1tea ea \ns`1i"
)ns` tot nu-l 'utea ierta 'entru vorele lui"
De câteva s`'t`mâni& evita s` dea oc(ii cu el" 2ra
su'`rat` 1i& \ntr-un fel& dezam`git`" Asta 'ân` \ntr-o
 un` zi când una din 'acientele sale o f`cu s`
\n!eleag` c` ill nu gre1ise cu nimic ci& din contr`& ea
era cea care gre1ise"
A1a cum o 'rofesoar` din facultate \i s'usese odat`
c` \nv`!a foarte multe lucruri de la studen!ii ei& tot a1a
Laura \nv`!a de la 'acien!ii 'e care-i consilia"

http://slidepdf.com/reader/full/tara-lee-rasturnare-de-situatie 95/109
7/24/2019 Tara Lee Rasturnare de Situatie

http://slidepdf.com/reader/full/tara-lee-rasturnare-de-situatie 96/109
7/24/2019 Tara Lee Rasturnare de Situatie

mult 'e so!ul meu" )nc` \l mai iuesc" #i-am dorit tare
mult s`-l a0ut& dar n-am 'utut" )ns` nu este singurul
vinovat 'entru distrugerea c`sniciei noastre" Uneori&
când iue1ti 'rea mult 'e cineva& crezi c` 'o!i s` faci
im'osiilul" Dar nu reu1e1ti& 'entru c` nu te 'o!i
lu'ta de unul singurM"
)1i aduse aminte de trecutul ei" 6rovenea dintr-o
familie cu 'roleme" )1i dorise s` devin` medic
 'si(iatru tocmai 'entru a-i 'utea \n!elege 1i a0uta 'e
cei din 0urul ei" )ns` asta nu \nsemna c` treuia s` fie
 'si(iatru 1i acas`& cu so!ul ei" Avea 1i ea dre'tul la
lini1te& rela:are& la dragoste 1i ucurii" /i 1tia foarte
 ine unde le 'utea g`si 'e toate acestea" Al`turi de
ill"
Treuia s`-l caute 1i s`-1i cear` scuze" Sau oare era
 'rea târziu8 Dac` el n-o mai iuea8 K Ia nu te mai gândi
la toate 'rostiile astea9M& \1i s'use ea" K ill este un
 `rat matur& stail din 'unct de vedere emo!ional"
/i-n 'lus& dac` te-a iuit 'ân` acum& f`r` s`-i 'ese c`
H
e1ti c`s`torit`& nu va renun!a la sentimentele lui doar 
 'entru câteva vore s'use la mânie sau o mic`
ne\n!elegere"M
Acum 1tia ce avea de f`cut" Treuia s` \ncerce s`-l
g`seasc` 1i s` stea de vor` cu el"
Scoase \ncet verig(eta de 'e deget 1i o 'use \n
sertarul de la irou" + dung` alicioas` \i r`m`sese
acum 'e deget" Dar& \n tim'& avea s` se estom'eze"
6oate va 'etrece =ee$endul \n aer lier 1i se va
 ronza" )1i aduse aminte c` ill o invitase& mai de
mult& la o 'limare cu arca 'e lac" S-ar 'utea s`
acce'te invita!ia& se gândi entuziasmat`& dac` nu
cumva era 'rea târziu"
Cât de mult i-ar fi 'l`cut s` fie numai cu el& de'arte
de lume" Le-ar fi 'rins ine s` 'oat` sta de vor`
lini1ti!i& s` \ncerce s` de'`1easc` \m'reun` situa!ia de
criz` \n care se aflau"
6use mâna 'e telefon 1i form` num`rul de la
cainetul lui" Secretara \i f`cu imediat leg`tura"
 , Laura8 \ntre` ill 'l`cut sur'rins"

http://slidepdf.com/reader/full/tara-lee-rasturnare-de-situatie 97/109
7/24/2019 Tara Lee Rasturnare de Situatie

 , Da& eu sunt& s'use Laura mu1cându-1i uza de


sus" A1 vrea s`*
Dintr-odat`& \1i 'ierduse tot cura0ul"
 , ill& a1 vrea s`-!i cer '`rerea \n leg`tur` cu o
re!et` 'e care treuie s` i-o 'rescriu unui 'acient"
 , + re!et`8
 , Da& ce te miri a1a8 6si(iatrii n-au dre'tul s`
 'rescrie re!ete8
HE
 , a da" Doar c` s'eram s` fi sunat 'entru cu totul
altceva"
6`rea dezam`git& dar \n acela1i tim' fericit c` ea
sunase& \n sfâr1it" .u mai conta motivul"
 , Laura& s'une-mi des're ce e vora"
 , Uite ce e& tocmai a sosit un 'acient" Am s`-!i las
re!eta \n vestiarul t`u& s` te ui!i 'e ea"
 , ine& e-n regul`"
)nc(ise re'ede telefonul& \1i lu` carne!elul de
re!ete 1i scrise5 K Recomand`ri medicale5 +di(n` 1i
rela:are 'entru Laura 1i ill orton" A se \ntâlni
mâine& la ora uns'rezece& 'e malul lacului" A se
res'ecta \ntocmaiM" A'oi semn`"
6use re'ede (ârtia \ntr-un 'lic 1i-l duse la vestiar&
\n dula'ul lui ill"
FFF
Addie st`tea \ngândurat`& alansându-se u1or cu
1ezlongul ei 'referat" Ce ciudat` era via!a* 2:act
atunci când totul '`rea c` merge 'erfect& atunci când
te sim!eai cu adev`rat fericit& soarta \!i demonstra c`
via!a nu este f`cut` numai din ucurii"
Dis'ari!ia lui #ic$e% \i d`duse mult de gândit" /i
totu1i& \n orice lucru 'uteai vedea 'artea goal` sau
 'artea 'lin` a 'a(arului"
De 'ild`& se gândi ea& 'artea 'lin` de data aceasta
era c` ill 1i Laura 'uteau fi& \n sfâr1it& \m'reun`"
HH
6re! de câteva cli'e se ucur` 'entru ei& a'oi
triste!ea o cu'rinse din nou" 2i doi ar fi 'utut fi
\m'reun` 1i \n alte \m're0ur`ri& nu atât de tragice"
Laura ar fi 'utut s` divor!eze" Sau ill ar fi 'utut s-o

http://slidepdf.com/reader/full/tara-lee-rasturnare-de-situatie 98/109
7/24/2019 Tara Lee Rasturnare de Situatie

a1te'te \n continuare& a1a cum o a1te'tase 'ân` acum"


Se \ndre't` s're 'iscin` 1i se cufund` \n a'a rece"
Senza!ia 'l`cut` \i mai alung`& 'entru un tim'&
triste!ea"
Doctorul arlan \i s'usese c` era foarte
recomandat s` fac` mi1care& c(iar s` \noate" De
asemenea& treuia s` fac` 'lim`ri lungi& menite s`-i
asigure o condi!ie fizic` un`& \n vederea na1terii"
)1i imagin` cum avea s` fie când va aduce 'e lume
fiul sau fiica ei 1i a lui Doug" Cât` fericire va fi*
De1i se temuse toat` via!a de medici& de data aceasta
aia a1te'ta cli'a \n care va fi internat` \n s'ital 'entru
a na1te" )n 'lus& doctorul arlan era un `trânel tare
sim'atic& care te f`cea imediat s` te rela:ezi 1i s` te
sim!i ine" Tot cu el o n`scuse 1i 'e Gulie" .umai c`
atunci nu fusese la fel de fericit` cum avea s` fie acum"
Ie1i din 'iscin` 1i intr` \n cas`" Ridic` rece'torul
telefonului 1i form` gr`it` num`rul de la cluul lui
Doug" I se f`cuse atât de dor de el* Sim!ea nevoia s`-l
aud`& 'entru c` mai era destul 'ân` seara& când el
avea s` se \ntoarc` acas`"
 , un`& iuitule9 s'use ea \n rece'tor"
Doug se ucur` s-o aud`" <ocea ei senzual` \i
amintea cât de norocos fusese c` o cunoscuse"
H3
 , Draga mea& cum te sim!i ast`zi8
 , 4oarte ine" /i am o veste grozav` 'entru tine"
 , Serios8 Ia s-auzim9
 , eelu1ul nostru a \nce'ut s` dea din 'icioare"
Imediat du'` ce 'lecase Doug la serviciu& sim!ise
ca o fluturare& care a'oi se transformase \ntr-o zatere
energic` de câteva secunde" Ini!ial& nici nu 1tiuse ce s`
cread`" Dar& când senza!ia reveni& câteva minute mai
târziu& g`sise fericit` e:'lica!ia5 eelu1ul lor mi1ca"
 .u-l sunase imediat 'e Doug" A1te'tase mai \ntâi s`
se conving`" Acum era sigur`"
 , +& Addie& nici nu 1tii ce ucurie mi-ai f`cut9
 .u treuia s`-i s'un` \n cuvinte" ucuria se
distingea clar \n glasul lui"
 , )ncerc s` vin 'ân` acas`& dar 'u!in mai târziu"

http://slidepdf.com/reader/full/tara-lee-rasturnare-de-situatie 99/109
7/24/2019 Tara Lee Rasturnare de Situatie

 , ine& dragul meu& te a1te't"


 , )ntre tim'& ai gri0` de tine" /i nu uita c` te iuesc
enorm"
 , /i eu te iuesc& Doug"
)nc(ise telefonul 1i se a1ez` 'e cana'ea" Se sim!ea
co'le1it` de atâta iuire 1i fericire" )l rug` 'e
Dumnezeu ca ele s` dureze la nesfâr1it"
FFF
Laura nu dormi toat` noa'tea de emo!ii& de
 ucurie& de fericire" Se ucura \n sinea ei c` luase& \n
sfâr1it& o (ot`râre \n 'rivin!a viitorului 1i s'era s` fie
H7
cea corect`" Reflectase \ndelung asu'ra situa!iei \n
care se afla 1i a0unsese la concluzia c` nu era dre't s`
fie condamnat` iremediail la nefericire& sau s` se
mul!umeasc` la infinit cu surogate ale fericirii" Dac`
fericirea era un ideal& a1a cum afirmase Pant& ei ine&
ea avea de gând s`-l ating`" Avea o carier` str`lucit`&
un fiu s`n`tos 1i reu1it& o situa!ie material` foarte
 un`" Tot ce-i li'sea era iuirea \m'`rt`1it`&
dragostea 'lin` de 'asiune" Iar asta 'utea g`si numai
al`turi de ill"
S're diminea!`& adormi cu gândul la el"
Se vis` \n ra!ele lui 'rimitoare 1i 'uternice"
Senza!ia era ame!itoare" @`sise& \n sfâr1it& fericirea"
 .umai c` ea nu durase mult" #ic$e% rea'`ruse la
scurt tim' \n vie!ile lor& (ot`rât s`-i des'art` 'entru
totdeauna" Laura nu \n!elesese cum avea de gând s`
fac` asta& dar 1tia c` avea un 'lan diaolic& care o
s'eriase 1i o f`cuse s` 'lâng`" )l im'lora s`-i lase s` fie
ferici!i \m'reun`& dar el r`mânea de neclintit \n
(ot`rârea lui"
Ceea ce o s'eria cel mai tare era fa'tul c` nici nu
reu1ea s`-i disting` c(i'ul" 2ra \nv`luit \ntr-o negur`
alicioas` 1i '`rea \ns'`imânt`tor" Teama 1i groaza
 'useser` st`'ânire 'e sufletul Laurei& iar el '`rea s`
savureze din 'lin lucrul acesta"
A doua zi diminea!`& se trezi trans'irat`& cu 'erna
ud` din 'ricina lacrimilor 'e care le v`rsase \n somn"
H;

http://slidepdf.com/reader/full/tara-lee-rasturnare-de-situatie 100/109
7/24/2019 Tara Lee Rasturnare de Situatie

)ncerc` s` nici nu se gândeasc` ce semnifica!ie 'utea


avea un astfel de vis 1i se str`dui din r`s'uteri s`
alunge triste!ea 'e care o resim!ea"
Intr` su du1 1i r`mase acolo mult tim'& \ncercând
s` se rela:eze su atingerea a'ei c`ldu!e 1i su influen!a
 inef`c`toare a mirosului 'l`cut de l`cr`mioare"
A'oi& cu moralul mult mai ridicat& se \ndre't` s're
 uc`t`rie& unde 'reg`ti un co1 cu mâncare& \n general
tot ce 1tia c`-i 'l`cea lui ill5 fri'tur` de 'ui& salat`&
c(ifle& fructe 'roas'ete 1i o sticl` de vin al"
FFF
La ora zece 1i 0um`tate& ill era de0a \n locul
 'rescris de medic" <âr\ mâna \n uzunar 1i scoase
re!eta" + mai citi o dat`& ca 'entru a se convinge c` nu
fusese un vis frumos" )nc` nu-i venea s` cread` c` \i
f`cuse o asemenea invita!ie" .ici m`car nu \ndr`znea
s` se ucure& de team` ca nu cumva totul s` se n`ruie"
I se \ntâm'lase 'rea des \n ultimul tim' ca s'eran!ele
s` se dovedeasc` de1arte 'entru a mai 'utea s'era
acum la minuni 1i r`sturn`ri s'ectaculoase de
situa!ie"
Se f`cu ora uns'rezece" 2a nu a'`ru" Descura0at&
mai a1te't` o 0um`tate de or`" )nce'use s` cread` c`
Laura nu va veni" 6oate c` voise doar s`-l r`neasc`&
s`-l fac` s` sufere" Dar ea nu era genul de femeie
r`zun`toare" 6oate c` doar \ntârzia 'u!in"
H>
Câteva minute mai târziu& o v`zu coorând dealul
\n fug` 1i '`rând 'u!in cam 'reocu'at`" ill \i zâmi&
f`cându-i cu mâna" )ngri0orarea de 'e c(i'ul ei
dis'`ru ca 'rin farmec 1i-i f`cu 1i ea cu mâna"
Laura era emo!ionat` ca o 1col`ri!` la 'rima ei
\ntâlnire" )l cuno1tea 'e ill de ani de zile& se \ntâlnise
cu el de nenum`rate ori& dar acum era cu totul altceva"
)i fusese greu c(iar 1i s` se (ot`rasc` \n 'rivin!a
(ainelor 'e care s` le 'oarte" Se sc(imase de câteva
ori \nainte s` se decid` 1i tocmai de aceea \ntârziase"
 , Draga mea Laura \ntârzie ca de oicei& s'use ill
zâmind fericit"
)i lu` co1ul din mân`"

http://slidepdf.com/reader/full/tara-lee-rasturnare-de-situatie 101/109
7/24/2019 Tara Lee Rasturnare de Situatie

 , Doamne& ce greu e9 Cred c` ai luat merinde


 'entru o s`'t`mân` \ntreag`"
 , 2i& nici c(iar a1a"
Se \marcar`" ill des'rinse arca de la mal 1i
a1te't` ca vântul s-o duc` \n largul lacului" Aia du'`
aceea 'orni motorul"
St`teau amândoi 'e 'unte 1i nu s'uneau nimic"
Laura se tot gândea cum s`-1i cear` scuze& cum s`-i
s'un` lui ill c` se (ot`râse& \n sfâr1it& asu'ra
viitorului ei" #ai ine zis& asu'ra viitorului lor& dac` o
mai iuea \nc`"
A'oi& dintr-o dat`& \1i d`du seama c` nu treuia s`
s'un` nici un cuvânt 'entru c` ill \i \n!elesese
\ntotdeauna c(iar 1i t`cerea"
Se rela:`& ucurându-se de frumuse!ea 'eisa0ului
ce i se \nf`!i1a \naintea oc(ilor"
H?
Soarele str`lucea cu 'utere 'e olta cereasc`&
razele lui reflectându-se \n luciul a'ei& 'oleindu-l cu
scânteieri de aur" .ici un nori1or nu amenin!a s`-i
sumineze autoritatea" Avea s` fie o zi su'er`& se
gândi Laura& cel 'u!in din 'unct de vedere
meteorologic" <ântul adia u1or& 0ucându-se \n '`rul ei
1i f`când ca din când \n când lacul s` tremure timid"
2ra o lini1te de'lin`& tulurat` doar rareori de
strig`tul vreunei '`s`ri sau de cli'ocitul cristalin al
a'ei& 'rovocat de s`ritura unui 'e1te mai 1turluatic"
Laura 'rivi \n zare& deslu1ind clar siluetele zvelte
ale mun!ilor ce \ncon0urau lacul& 'recum 1i culmile
 lânde ale dealurilor ce \i 'recedeau" Se sim!ea ca
\ntr-o cetate& str`0uit` de toate aceste frumuse!i ce
\ncântau 'rivirea 1i sufletul" Se gândi c` nici cel mai
 'rice'ut 'ictor n-ar fi reu1it s` redea \ntocmai acest
minunat 'eisa0& nici cel mai renumit 'oet n-ar fi reu1it
s` e:'rime \n cuvinte 'otrivite og`!ia de sim!iri tr`ite
\n fa!a acestei su'ere 'anorame"
ill 'rivea 1i el \m're0urimile& \n tim' ce cârmea
micu!a arc`" /i-o cum'`rase cu câ!iva ani \n urm` 1i
o \ndr`gise nes'us de mult" 2ra locul unde se retr`gea
s`-1i caute lini1tea& s` se odi(neasc` 1i s` reflecteze

http://slidepdf.com/reader/full/tara-lee-rasturnare-de-situatie 102/109
7/24/2019 Tara Lee Rasturnare de Situatie

asu'ra vie!ii" De câte ori se sim!ea derutat& de câte ori


se sim!ea dezam`git& se \marca 1i colinda f`r` o !int`
anume 'e su'rafa!a lacului" + invitase de câteva ori 1i
 'e Laura& \ns` ea \l refuzase 'oliticos& g`sind mereu
câte o scuz`& mai mult sau mai 'u!in 'lauziil`" Se
 ucura teriil c` de data aceasta acce'tase"
3B
)nc` de când \1i cum'`rase arca& ill visase la ziua
\n care Laura avea s`-l \nso!easc` \n aceste minunate
c`l`torii" /tia c` \n mi0locul vastei \ntinderi de a'`
aveau s` fie numai ei doi& de'arte de lume& de'arte de
 'roleme 1i gri0i" .umai aici ar fi g`sit lini1tea de care
aveau nevoie 'entru a-1i analiza sentimentele& 'entru
a se gândi la viitor"
+ ra!` s`latic` ateriz` ino'inat 'e luciul a'ei 1i
ill coti rusc& ca s` n-o loveasc`" arca se \nclin`
dintr-o dat` amenin!`tor" Dar Laura nu se s'erie" Se
sim!ea \n siguran!` când era cu ill& c(iar 1i \n mi0locul
unui lac imens sau \n mi0locul oceanului"
Ce ciudat& se gândi ea" Cât de diferi!i erau cei doi
 `ra!i 'e care-i iuea9 Rela!ia cu ill nu \nsemna
nea'`rat o \n!elegere 'erfect`" Aveau micile lor 
discu!ii 1i diferen!e de o'inie& \ns` \ntotdeauna 'utea
1ti cu siguran!` ceea ce gândea" Dar rela!ia cu #ic$e%
era atât de tensionat` uneori& \ncât nici nu mai 1tia ce
s` cread` des're el" )n 'lus& so!ul ei era o 'ersoan`
ascuns`& des're care nu 'uteai 1ti niciodat` cu
siguran!` ce simte sau ce gânde1te"
ill era lumina soarelui& iar #ic$e% 'artea
\ntunecat` a lunii"
Se convinsese& \n sfâr1it& c` nu mai avea rost s`
\ncerce s`-1i salveze c`snicia& c(iar dac` #ic$e% ar fi
fost g`sit" 2rau 'rea multe 'ersoane nefericite , ea&
ill& #ic$e% 1i& nu \n ultimul rând& #ic(ael" )1i d`du
seama& f`r` s` vrea& cât de lini1tit` se sim!ise de
3
când so!ul ei dis'`ruse" Avea un sentiment de
vinov`!ie& dar nu 'utea nega ceea ce sim!ea cu adev`rat"
)n 'rezen!a lui ill& se sim!ea cu totul altfel" 2ra
mult mai lini1tit`& era ea \ns`1i 1i se sim!ea \n stare s`

http://slidepdf.com/reader/full/tara-lee-rasturnare-de-situatie 103/109
7/24/2019 Tara Lee Rasturnare de Situatie

fac` fa!` oric`rei situa!ii 1i s` de'`1easc` orice greut`!i"


6roail c` a!i'ise& 'entru c` ill o trezi lând"
 , De ce nu te duci \n cain` s` dormi& draga mea8
<rei s` te ard` soarele aici& 'e 'unte8
 , Stai lini1tit& eu nu m` ard niciodat`& sau ai uitat8
Cred c` mai degra` !i-e foame& de aceea m-ai trezit&
nu-i a1a8
Râzând& ill arunc` ancora 1i aduse co1ul cu
mâncare"
 , Dar ce-i cu tine& ai mâncat cam 'u!in& s'use el
du'` ce terminar` de servit masa" Ceva te
nelini1te1te*
Laura 'rivi \n zare& temându-se s` se uite \n oc(ii
lui"
 , Acum 1tiu de ce e1ti un c(irurg cardiolog atât de
renumit& s'use ea du'` un tim'" Te 'rice'i s` cite1ti
\n inimile oamenilor" /tii \ntotdeauna tot ce se 'etrece
acolo& nu-i a1a8
ill nu s'use nimic& dar ea 1tia c` o \n!elegea foarte
 ine" Sim!ea e:act ce era \n inima ei"
 , Ai avut dre'tate& ill" Dac` #ic$e% n-ar fi
dis'`rut& a1 fi continuat s` cred c` maria0ul nostru ar 
mai fi 'utut fi salvat" /i& cine 1tie cât tim' de acum
\nainte& m-a1 fi com'l`cut \n aceast` rela!ie nefericit`"
3
)1i 'rivi mâinile emo!ionat`& c`utându-1i cuvintele"
ill \i urm`ri 'rivirea 1i oserv` c` 'e degetul ei nu
mai era nici urm` de verig(et`" <erig(eta ei dis'`ruse9
 , ill& tu ce crezi& se va mai \ntoarce vreodat`8
ill era cât 'e ce s-o \ntree des're cine vorea" 2ra
atât de fericit& \ncât nici nu 'rea auzise \ntrearea"
 , .u 1tiu ce s` zic& draga mea" #ama e sigur` c`&
 'ân` la urm`& el se va \ntoarce" Iar ea are un fel de al
1aselea sim!& \n ceea ce-i 'rive1te 'e co'iii ei"
Laura \l 'rivi \n oc(i"
 , 2i ine& nu mai conteaz` dac` se \ntoarce sau nu"
Am (ot`rât s` m` des'art de el& indiferent de urm`ri"
Acum 1tiu c` n-ar fi treuit s` m` c`s`toresc niciodat`
cu el" Toat` via!a eu te-am iuit numai 'e tine" Doar 
c`*

http://slidepdf.com/reader/full/tara-lee-rasturnare-de-situatie 104/109
7/24/2019 Tara Lee Rasturnare de Situatie

Se o'ri& a'oi s'use re'ede& temându-se 'arc` de


r`s'unsul ce urma s`-l 'rimeasc`5
 , Doar c` nu 1tiu sigur dac` 1i tu m` mai iue1ti"
ill oft` \ndelung"
 , @lume1ti8 Crezi c` am \ncetat vreo cli'` s` te
iuesc8
Asta era tot ce-1i doreau s` aud` unul de la altul"
4ericirea le cu'rinse sufletele& a1a cum dragostea le
cu'rinse tru'urile fl`mânde" Se \mr`!i1au 1i se
s`rutau cu o 'asiune desc`tu1at`& !inut` cu greu \n
frâu atâ!ia ani"
ill o lu` de mân` 1i coorâr` \m'reun` \n cain`"
Cândva& \l invidiase 'e fratele lui 'entru c` o 'utea
3E
!ine \n ra!e ori de câte ori dorea" Acum era rândul lui
s-o !in` \n ra!e 1i \1i 'romise s` nu-i mai dea drumul
niciodat`"
FFF
#art% se concentra asu'ra cifrelor din registru" Le
adunase 'entru a treia oar` 1i o!inuse un al treilea
rezultat" Dar nu se enerv`& ci relu` cu r`dare calculele"
#aggie f`cea 1i ea acela1i lucru& cu un alt registru"
Serviser` \m'reun` cina& ca de oicei& iar acum
st`teau \n fa!a focului din 1emineu& v`zându-1i fiecare
de treaa lui"
/i totu1i& ceva ciudat se 'etrecea \ntre ei \n seara
asta" )1i aruncau 'e furi1 'riviri dr`g`stoase 1i c`utau
s` se ating` \ntâm'l`tor"
Dar #art% nu vroia s-o gr`easc` 1i era foarte atent
cu ea" Din ziua când se s`rutaser` cu atâta 'asiune \n
 uc`t`rie& el evitase s` mai 'etreac` 'rea mult tim' \n
 'rea0ma ei" Se temea c` nu va 'utea rezista tenta!iei de
a o atinge" Iar #aggie era o femeie atât de s'ecial`"
<roia s`-1i 'etreac` toat` via!a al`turi de ea& dar treuia
s`-i lase tim' s` se acomodeze cu el& treuia s-o fac`
s`-l doreasc` la fel de mult cum o dorea el"
 , Te-ai 'lictisit de calcule8 \ntre` ea zâmind"
 , .u"
 , Am crezut c` te-ai 'lictisit 'entru c` te tot ui!i de
 0ur-\m're0ur"

http://slidepdf.com/reader/full/tara-lee-rasturnare-de-situatie 105/109
7/24/2019 Tara Lee Rasturnare de Situatie

3H
 , Tu \mi distragi aten!ia"
#aggie ro1i" Cuvintele lui o f`cuser` s` se simt`
 ine& nu 1tia de ce"
)n seara asta 'urta un (alat dr`gu! de culoarea
ciocolatei 1i \1i aran0ase c(iar 1i '`rul" 6reg`tise o cin`
s'ecial` 1i desf`cuser` o sticl` de vin" )1i dorea tare
mult s` fie cu el& s` 'etreac` noa'tea asta al`turi de el"
Dar du'` cin`& el se a'ucase de calcule& s'unând c`
treuia s` le dea de ca'" )i 'l`cea tare mult s-o a0ute \n
tot ce !inea de ferm` 'entru c` el \nsu1i se ata1ase
enorm de ferma asta" Iar când vorea des're ea& nu se
gândea numai la anii care se o!ineau& a1a cum f`cea
Les& ci 1i la 'l`cerile 'e care ferma le oferea5 munca \n
aer lier& satisfac!ia de a vedea culturile \ntinse&
rela:area du'` o zi de munc`" /i-n 'lus& era 'l`cerea
de a fi mereu lâng` #aggie"
Arunc` 'i:ul 1i se ridic`& \ndre'tându-se s're ea"
)ngenunc(e \n fa!a ei 1i \nce'u s-o mângâie tandru"
#aggie tremur` de dorin!`"
 , .ici nu 1tii cât de mult te doresc& 1o'ti el"
)1i trecu degetele 'rin '`rul ei moale 1i fin& ce
str`lucea ro1iatic \n lumina fl`c`rilor" )i atinse u1or 
 uzele senzuale& mai \ntâi cu degetele& a'oi cu
 'ro'riile uze" )n oc(ii ei se 'uteau citi dorin!a 1i
 'asiunea"
+ lu` \n ra!e 1i o duse \n dormitor"
#art% era atât de lând 1i de un& atât de atent 1i
de gri0uliu" 2ra `ratul la care ea visase \ntotdeau-
33
na& de1i nu crezuse c`-l va g`si vreodat`& mai ales
du'` groaznicul accident care o l`sase infirm`"
De altfel& crezuse atunci c` via!a ei se \nc(eiase& c`
nici un `rat n-avea s`-i mai acorde vreodat` aten!ie"
+ s'eriase gândul de a nu mai 'utea avea o familie&
dar& cu tim'ul& se consolase cu ideea" )1i g`sise
refugiul \n munc`& str`duindu-se ca ferma mo1tenit`
de la '`rin!ii ei s` devin` din ce \n ce mai 'ros'er`"
De multe ori se gândea c` soarta fusese mult 'rea
crud` cu ea" Du'` o co'il`rie fericit`& 'etrecut` \n

http://slidepdf.com/reader/full/tara-lee-rasturnare-de-situatie 106/109
7/24/2019 Tara Lee Rasturnare de Situatie

sânul familiei iuitoare& \ntr-o lini1te 1i armonie


des`vâr1ite& se trezise dintr-o dat` singur`& la o vârst`
mult 'rea fraged`& \ntr-o lume mult 'rea rea 1i 'lin`
de interese ascunse" Ini!ial avusese un 1oc 'uternic 1i
crezuse c` nu va 'utea face fa!`" A'oi \nv`!ase s` se
descurce& s` mearg` mai de'arte& indiferent de
ostacolele ivite" )1i 'ierduse \ns` s'eran!a de a fi
vreodat` iuit` cu adev`rat& de a fi res'ectat` 'entru
felul ei de a fi& 1i nu 'entru 'ozi!ia 'e care o avea la
ferm`"
Dar niciodat` nu 'uteai 1ti ce-!i rezerva viitorul& se
gândise ea atunci când #ic$e% a'`ruse \n via!a ei ca o
raz` cald` 1i t`m`duitoare" Dintr-o dat`& \ntreaga ei
via!` se sc(imase" Desco'erise al`turi de el ucuria
de a tr`i& \nv`!ase s` zâmeasc` din nou 1i s` se ucure
 'entru orice cli'` tr`it` lâng` el" Desco'erise c`
s'eran!a unei vie!i fericite& \n sânul unei familii
iuitoare& se strecurase din nou \n sufletul ei trist"
37
3;
Iar acum& strâns \mr`!i1a!i \ntre cear1afurile de
m`tase& desco'eriser` \m'reun` e:tazul& fericirea
de'lin`& ucuria de a iui 1i de a fi iuit"
Câteva ore mai târziu& st`teau \ntin1i unul lâng`
altul \n 'atul mare 1i confortail& 'e care #aggie nu
crezuse vreodat` s`-l \m'art` cu cineva& mai ales cu un
 `rat atât de minunat ca #art%" )l mângâia dr`g`stos
 'e 'ie't 1i desco'eri acolo o cicatrice& ascuns` su
firele negre de '`r"
 , Ce-ai '`!it aici8
 , .u 1tiu& cred c` am fost o'erat cândva" Sau 'oate
c` m-am t`iat accidental*.u reu1esc s`-mi aduc
aminte"
 , Stau câteodat` 1i m` \ntre cum 'o!i tr`i cu
atâtea semne de \ntreare& f`r` s` 1tii nimic des're
trecutul t`u"
#art% nu s'use nimic& iar ea continu`5
 , Am 'utea merge la 'oli!ie s`-i rug`m s` ne a0ute"
 , .u vreau" Cred c` mi-e team` s` aflu cine am fost
cu adev`rat" 6oate c` am fost un criminal& sau 'oate c`

http://slidepdf.com/reader/full/tara-lee-rasturnare-de-situatie 107/109
7/24/2019 Tara Lee Rasturnare de Situatie

am comis o ilegalitate"
#aggie se \ndoia c` el ar fi 'utut s` fie altceva decât
 `ratul 'erfect care era acum" .u 'utea crede c` era
certat cu legea" 2ra un `rat minunat"
S`rut` tandru cicatricea de 'e 'ie'tul lui 1i a'oi
adormi fericit`"
A doua zi diminea!`& #aggie se trezi singur` \n 'at"
+are fusese doar un vis8 se \ntre` ea" .u& totul fusese
3>
real" #art% intr` \n dormitor aducând micul de0un&
cores'onden!a 1i ziarele" + s`rut`& fur` o ucat` de
1unc` 1i a'oi 'lec` la trea`"
#aggie r`mase \n 'at" Se sim!ea o r`sf`!at` a sor!ii"
Servi micul de0un 1i r`sfoi li'sit` de interes ziarele"
6rivirea \i alerga 'este rândurile scrise mic& dar mintea
ei refuza s` \n!eleag` ceea ce citea" Singurul lucru 'e
care \l con1tientiza era fericirea" .u mai sim!ise
niciodat` ceea ce sim!ea acum" Dragostea \!i d`dea un
sentiment de lini1te interioar`& o siguran!` 'e care
n-o 'uteai c`'`ta indiferent de 'ozi!ia social` sau
material` 'e care o aveai"
R`mase 1ocat` când citi unul dintre anun!uri"
Cineva \l c`uta 'e #art%" So!ia 1i familia" 6oza lui
a'`rea lâng` anun!"
Ascunse re'ede ziarul"
#art% se \ntoarse du'` scurt tim' 1i i se '`ru c`
ceva nu era \n regul` cu #aggie"
 , Ce e cu tine& iuito8
 , #i-a fost tare dor de tine& atâta tot"
 , /i mie mi-a fost dor de tine& draga mea"
#aggie sim!ea cum fericirea i se scurge 'rintre
degete& l`sând \n urm` un mare gol" )ntinse mâinile
s're el"
 , ai s` facem dragoste& 1o'ti ea& iar #art% se
su'use cu cea mai mare 'l`cere"
Crezuse c` nu 'uteau e:ista cli'e mai minunate ca
atunci când f`ceau dragoste9 Dar mai târziu& când
st`tea cui`rit` la 'ie'tul lui& realiz` c` era la fel de
minunat" .umai c`& de data aceasta& fericirea avea un
gust dulce-am`rui"

http://slidepdf.com/reader/full/tara-lee-rasturnare-de-situatie 108/109
7/24/2019 Tara Lee Rasturnare de Situatie

)i era team` s`-i s'un` c` aflase cine era cu


adev`rat" )l iuea tare mult 1i& \ntr-un fel& ar fi vrut s`
aline suferin!a 'e care o vedea \n oc(ii lui ori de câte
ori vorea des're trecutul s`u misterios" Dar& dac` i-ar 
fi s'us& 'oate ar fi 'lecat" De altfel& treuia s` 'lece&
din moment ce avea o so!ie 1i o familie"
Dar& 'ân` la urm`& de ce treuia s`-i s'un`8 se
\ntre` #aggie" /i ea avea dre'tul la fericire" 6oate c`
nici nu fusese atât de fericit cu cealalt` femeie" C(iar 
el s'usese c` nu credea s` mai fi iuit vreodat` 'e
cineva a1a cum o iuea 'e ea"
Avea oare dre'tul s`-l '`streze8 Ce se va \ntâm'la
dac`& \ntr-o un` zi& el \1i va reaminti totul8 <or vedea
atunci" )ns`& 'entru moment& fericirea lor aia n`scut`
avea dre'tul s` e:iste& indiferent de urm`ri"
Sfâr[it 
3?

http://slidepdf.com/reader/full/tara-lee-rasturnare-de-situatie 109/109