Sunteți pe pagina 1din 12

UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS

FACULTATEA DE ECONOMIE SI ADMINISTRAREA


AFACERILOR
SPECIALIZARE CONTABILITATE SI INFORMATICA DE
GESTIUNE

Referat
Controlul fiscal al impozitului pe veniturile microîntreprinderilor

Studenti:
Tocu Ionut-Bogdan
Piciu Gabriel Costel

Conducător ştiinţific: Conf. univ. dr. Mihaela Onica Ibinceanu

Galati
2021
Cuprins
1. Condiţii pentru ca o societate comercială să fie încadrată ca
microîntreprindere.......................................3
2. Precizări privind evidenţa financiar-contabilă
mmicroîntreprinderilor..................................25
3. Obligaţii declarative………………………..
Reguli de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderii
Impozitul reglementat de prezentul titlu este obligatoriu.
Microîntreprinderile plătitoare de impozit pe profit sunt obligate la plata impozitului
reglementat de prezentul titlu începând cu anul fiscal următor.
persoană juridică română care este nou-înfiinţată este obligată să plătească impozit pe
veniturile microîntreprinderilor începând cu primul an fiscal.

Nu intră sub incidenţa prevederilor prezentului titlu persoanele juridice române care:
desfăşoară activităţi în domeniul bancar;
 desfăşoară activităţi în domeniile asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital, cu
excepţia persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de intermediere în aceste domenii;
desfăşoară activităţi în domeniul jocurilor de noroc.

Aria de cuprindere a impozitului


Impozitul stabilit prin prezentul titlu, denumit impozit pe veniturile microîntreprinderilor, se
aplică asupra veniturilor din orice sursă.

Anul fiscal
Anul fiscal al unei microîntreprinderi este anul calendaristic.
În cazul unei microîntreprinderi care se înfiinţează sau îşi încetează existenţa, anul fiscal este
perioada din anul calendaristic în care persoana juridică a existat.

Cotele de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor sunt:

a) 1% pentru microîntreprinderile care au unul sau mai multi salariati;

c) 3% pentru microîntreprinderile care nu au salariati.

Prin salariat se ințelege persoana angajata cu contract individual de munca cu norma intreagă,
potrivit Legii nr. 53/2003 – Codul muncii. Conditia se considera indeplinita si în cazul
microîntreprinderilor care:

a) au persoane angajate cu contract individual de munca cu timp partial daca fractiunile de norma
prevazute in acestea, insumate, reprezinta echivalentul unei norme intregi;
b) au încheiate contracte de administrare sau mandat, potrivit legii, in cazul in care remuneratia
acestora este cel putin la nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.

Impunerea microîntreprinderilor care realizează venituri mai mari de 65.000 euro sau
venituri din consultanţă şi management
Dacă în cursul unui an fiscal o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 65.000
euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanţă şi management în veniturile totale este de
peste 20% inclusiv, aceasta va plăti impozit pe profit. Calculul şi plata impozitului pe profit se
efectuează începând cu trimestrul în care s-a depăşit oricare dintre limitele prevăzute în prezentul
articol, luând în considerare veniturile şi cheltuielile realizate de la începutul anului fiscal.
Impozitul pe profit datorat reprezintă diferenţa dintre impozitul pe profit calculat de la începutul
anului fiscal până la sfârşitul perioadei de raportare şi impozitul pe veniturile
microîntreprinderilor datorat în cursul anului respectiv.

Baza impozabilă
Baza impozabilă a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor o constituie veniturile din
orice sursă, din care se scad:
a) veniturile aferente costurilor stocurilor de produse;
b) veniturile aferente costurilor serviciilor în curs de execuţie;
c) veniturile din producţia de imobilizări corporale şi necorporale;
d) veniturile din subvenţii;
e) veniturile din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare;
f) veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobânzi şi/sau penalităţi de întârziere, care
au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil ;
g) veniturile realizate din despăgubiri, de la societăţile de asigurare/reasigurare, pentru pagubele
produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii;
h) veniturile din diferenţe de curs valutar;
i) veniturile financiare înregistrate ca urmare a decontării creanţelor şi datoriilor în lei în funcţie
de un curs valutar diferit de cel la care au fost înregistrate iniţial;
j) valoarea reducerilor comerciale acordate ulterior facturării.
Pentru determinarea impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, la baza impozabilă
determinată potrivit alin. (1) se adaugă următoarele:
a) valoarea reducerilor comerciale primite ulterior facturării;
b) în trimestrul IV, diferenţa favorabilă dintre veniturile din diferenţe de curs valutar/veniturile
financiare înregistrate ca urmare a decontării creanţelor şi datoriilor în lei în funcţie de un curs
valutar diferit de cel la care au fost înregistrate iniţial şi cheltuielile din diferenţe de curs
valutar/cheltuielile financiare aferente, înregistrate cumulat de la începutul anului.
În cazul în care o microîntreprindere achiziţionează case de marcat, valoarea de achiziţie a
acestora se deduce din baza impozabilă, în conformitate cu documentul justificativ, în trimestrul
în care au fost puse în funcţiune, potrivit legii.

Termenele de declarare a menţiunilor


Persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit comunică organelor fiscale
teritoriale aplicarea sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, potrivit
prevederilor Codului de procedură fiscală, până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru
care se plăteşte impozitul pe veniturile microîntreprinderilor.
Persoanele juridice care se înfiinţează în cursul unui an fiscal înscriu menţiunea în cererea
de înregistrare la registrul comerţului.
 În cazul în care, în cursul anului fiscal, una dintre condiţiile impuse nu mai este îndeplinită,
microîntreprinderea comunică organelor fiscale teritoriale ieşirea din sistemul de impunere pe
veniturile microîntreprinderilor, potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală, până la data
de 31 ianuarie inclusiv a anului fiscal respectiv.

Plata impozitului şi depunerea declaraţiilor fiscale


Calculul şi plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor se efectuează trimestrial,
până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se calculează impozitul.
Microîntreprinderile au obligaţia de a depune, până la termenul de plată a impozitului,
declaraţia de impozit pe veniturile microîntreprinderilor.
Obligaţia fiscală reglementată de prezentul titlu reprezintă venit al bugetului de stat.

Impozitarea persoanelor fizice asociate cu o microîntreprindere


În cazul unei asocieri fără personalitate juridică între o microîntreprindere şi o persoană
fizică, rezidentă sau nerezidentă, microîntreprinderea are obligaţia de a calcula, reţine, declara şi
plăti la bugetul de stat impozitul stabilit prin aplicarea cotei de 3% la veniturile ce revin acesteia
din asociere, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se calculează
impozitul.

Condiţii pentru ca o societate comercială să fie încadrată ca microîntreprindere

Potrivit art.103 Codul fiscal, o microîntreprindere este o persoană juridică română care
îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:

a) are înscris în obiectul de activitate producţia de bunuri materiale, prestarea de servicii


şi/sau comerţul;
b) are de la 1 până la 9 salariaţi inclusiv;
-Numărul de salariaţi reprezintă numărul de persoane angajate cu contract individual
de muncă, potrivit dispoziţiilor Codului muncii, indiferent de durata timpului de muncă,
înscrise lunar în statele de plată şi/sau în registrul general de evidenţă a salariaţilor.
- La analiza îndeplinirii condiţiei privind numărul de salariaţi nu se iau în considerare
cazurile de încetare a raporturilor de muncă ca urmare a pensionării sau desfacerii
contractului individual de muncă în urma săvârşirii unor acte care, potrivit legii, sunt
sancţionate inclusiv prin acest mod. Pentru persoanele juridice care au un singur
angajat care demisionează în cursul unei luni, condiţia prevăzută la art. 103 lit. b) din
Codul fiscal se consideră îndeplinită dacă în cursul lunii următoare este angajat un alt
salariat.
c) a realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei a 100.000 euro. Pentru
încadrarea în condiţia privind nivelul veniturilor realizate în anul precedent, se vor lua în calcul
aceleaşi venituri care constituie baza impozabilă prevăzută la art. 108 din Codul fiscal, iar cursul
de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel de la închiderea aceluiaşi exerciţiu
financiar;
d) capitalul social al persoanei juridice este deţinut de persoane, altele decât statul,
autorităţile locale şi instituţiile publice. La încadrarea în condiţia privind capitalul social, nu
poate fi microîntreprindere persoana juridică română care are capitalul social deţinut de un
acţionar sau
asociat persoană juridică cu peste 250 de angajaţi.

Obligaţii declarative

În prezent, pentru administrarea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor, au fost


reglementate mai multe metode de declarare :
- depunerea declaraţiei în format electronic pe dischetă, însoţit de exemplarul listat pe
hârtie, semnat şi ştampilat conform legii;
- declararea obligaţiilor bugetare, utilizându-se un instrument unic de declarare şi plată,
respectiv formularul Ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT);
- declararea on-line prin Sistemul Electronic Naţional, în cazul contribuabililor mari.

Declararea impozitului pe veniturile microîntreprinderilor


Potrivit prevederilor art. 110 alin. (2) din Codul fiscal, microîntreprinderile au obligaţia de
a declara impozitul pe venitul microîntreprinderii până la termenul de plată a impozitului, prin
completarea rândului corespunzător din formularul 100 "Declaraţie privind obligaţiile de plată la
bugetul general consolidat", cod 14.13.01.01/a25.
Obligaţiile declarative ale microîntreprinderilor sunt Obligaţii trimestriale:
Depunerea, până la data de 25 inclusiv a primei luni din trimestrul următor, în format
electronic (pe dischetă), a formularului 100 "Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul
generalconsolidat", cod 14.13.01.01/a.
Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul general consolidat se depune, în format
electronic, la unitatea fiscală în a cărei rază teritorială plătitorul de impozite, taxe sau contribuţii
îşi are domiciliul fiscal.
Formatul electronic al declaraţiei se obţine prin folosirea programului de asistenţa Decl
MF 2005, elaborat de Ministerul Finanţelor Publice, şi se transmite organului fiscal competent pe
dischetă. Formatul electronic va fi însoţit de formularul listat de plătitori cu ajutorul programului
de asistenţa, semnat şi ştampilat, conform legii. Programul de asistenţa este pus la dispoziţie
contribuabililor gratuit de unităţile fiscale teritoriale sau poate fi descărcat de pe serverul de web
al Ministerului Finanţelor Publice, la adresa www.mfinante.ro.

Precizări privind evidenţa financiar-contabilă a microîntreprinderilor

Microîntreprinderile au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea proprie,


respectiv contabilitatea financiară, potrivit prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991,
republicată35, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi contabilitatea de gestiune
adaptată la specificul activităţii.
Contabilitatea, ca activitate specializată în măsurarea, evaluarea, cunoaşterea,
gestiunea şi controlul activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, precum şi a rezultatelor obţinute
din activitatea persoanelor juridice, trebuie să asigure înregistrarea cronologică şi sistematică,
prelucrarea, publicarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la poziţia financiară, performanţa
financiară şi fluxurile de trezorerie ale acestora. Contabilitatea furnizează informaţii atât pentru
cerinţele interne ale persoanei juridice, cât şi în relaţiile lor cu investitorii prezenţi şi potenţiali,
creditorii financiari şi comerciali, clienţii, instituţiile publice şi alţi utilizatori.
Contabilitatea se ţine în limba română şi în moneda naţională, iar contabilitatea
operaţiunilor efectuate în valută se ţine atât în moneda naţională, cât şi în valută, potrivit
reglementărilor elaborate în acest sens. În vederea respectării condiţiilor impuse de actele
normative din domeniu, microîntreprinderile sunt obligate la completarea şi utilizarea
următoarelor registre: registrul-jurnal, registrul-inventar şi cartea mare. Aceste registre se
utilizează în stricta concordanta cu destinaţia lor şi se prezintă în mod ordonat şi astfel
completate încât sa permită, în orice moment, identificarea şi controlul operaţiunilor contabile
efectuate.
De asemenea, societăţile comerciale încadrate în categoria microîntreprinderilor,
întocmesc anual situaţii financiare compuse din bilanţ şi contul de profit şi pierdere.
Situaţiile financiare anuale ale microîntreprinderilor nu sunt supuse obligaţiilor legale
privind auditarea.
Un exemplar al situaţiilor financiare anuale ale microîntreprinderilor se depune la organul
fiscal competent.
Aplicarea de sancţiuni pentru neplata la termen a obligaţiilor fiscal

Până la 31 decembrie 2005, pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitor a


obligaţiilor de plată, se datorează după acest termen dobânzi şi penalităţi de întârziere. Nu se
datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere pentru sumele datorate cu titlu de amenzi, dobânzi şi
penalităţi de întârziere, stabilite potrivit legii. Dobânzile se calculează pentru fiecare zi, începând
cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate
inclusiv.
Dobânzile şi penalităţile de întârziere se stabilesc prin decizii întocmite în condiţiile
aprobate prin Ordin al Ministrului Finanţelor Publice, cu excepţia situaţiilor de executare silită.
Plata cu întârziere a obligaţiilor fiscale se sancţionează conform art.121 alin(1) din OG 92/2003
3) , cu o penalitate de întârziere de 0,6% pentru fiecare lună şi/sau pentru fiecare fracţiune de
lună de întârziere, începând cu data de întâi a lunii următoare scadenţei acestora până la data
stingerii acestora sau până la data începerii procedurii de executare silită inclusiv.
Penalitatea de întârziere nu înlătură obligaţia de plată a dobânzilor. 34 privind aprobarea
modelului şi conţinutului `Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul general consolidat`,
cod 14.13.01.01/a, publicat în M Of al României nr. 158 din 23 februarie 2004 şi poate fi
consultat pe site-ul Internet al MFP la adresa www.mfinante.ro/legislatie 25 Începând cu 1
ianuarie 2006, pentru neplata la termen a obligaţiilor fiscale se datorează majorări de întârziere.
Majorările se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare
termenului de scadenta, pana la data stingerii sumei datorate inclusiv. Nivelul majorărilor de
întârziere este de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere şi poate fi modificat prin legile bugetare
anuale.
Bibliografie

1. Ibinceanu Onica Mihaela, note de curs – control financiar


2.*** Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal ultima actualizare : Ordonaţa de urgenţă nr. 13 din
24 februarie 2021
3. Agentia Nationala de Administrare Fiscala – Ghidul fiscal al intreprinzatorului
microintreprinderii
4. Ţâţu Lucian Tehnici de impunere si control fiscla – suport de curs