Sunteți pe pagina 1din 8

Pagină 1 din 8

IAS 7- Situaţiile fluxurilor de numerar


A. Obiectiv
Obiectivul acestui Standard este acela de a impune furnizarea de informaţii cu privire la istoricul
mişcărilor de numerar şi de echivalent de numerar ale unei entităţi, prin intermediul situaţiei fluxurilor
de numerar, clasificând fluxurile de numerar din timpul perioadei în fluxuri din activităţi de exploatare,
investiţie şi finanţare.
Informaţiile referitoare la fluxurile de numerar ale unei entităţi sunt utile pentru utilizatorii
situaţiilor financiare în procesul luării de decizii economice, deoarece constituie o bază de evaluare a
capacităţii entităţii de a genera numerar şi echivalent de numerar, precum şi a utilităţii acestor fluxuri.

B. Aria de aplicabilitate
Situaţia fluxurilor de numerar este parte integrantă a situaţiilor sale financiare, pentru fiecare
perioada pentru care sunt prezentate situaţiile financiare. Dat fiind nevoia entităţilor de a beneficia de
numerar pentru a+şi desfăşura activităţile, a+şi plăti obligaţiile şi a asigura rentabilitatea investitorilor,
se impune prezentarea situaţiei fluxurilor de numerar.
Fiind parte integrantă a situaţiilor financiare, situaţia fluxurilor de numerar furnizează informaţii
care permit utilizatorilor evaluarea modificărilor in activele nete ale entităţii, structura sa financiară,
inclusiv informaţii referitoare la lichiditatea şi solvabilitatea sa, precum şi capacitatea entităţii de a
influenţa valoarea şi momentul apariţiei fluxurilor de numerar.
De exemplu:
 Daca entitatea desfăşoară o activitate profitabilă, dar nu generează numerar, probabil
datorită unui nivel ridicat al creanţelor comerciale care sunt achitate după o perioadă lungă de
timp, în acest caz este posibil ca entitatea să dea faliment.
 Acţionarii sau potenţialii investitori vor fi interesaţi să cunoască dacă societatea va fi
capabilă să le asigure o rentabilitate a investiţiei lor.
In acest mod, entitatea se poate adapta la circumstanţele şi oportunităţile in continuă schimbare
şi poate dezvolta modele de evaluare şi comparare a valorii actualizate a fluxurilor de numerar viitoare
cu alte entităţi, deoarece aceasta elimina efectele utilizării de tratamente contabile diferite pentru
aceleaşi tranzacţii sau evenimente.

C. Definiţii
Numerarul cuprinde disponibilităţile băneşti şi depozitele la vedere, adică banii la care entitatea
poate acea un acces imediat.
Echivalentele de numerar sunt investiţiile financiare pe termen scurt, extrem de lichide, care
sunt uşor convertibile în sume cunoscute de numerar şi care sunt supuse unui risc nesemnificativ de
schimbare a valorii. In mod normal, investiţiile sunt considerate echivalente de numerar doar când au o
perioadă scurtă de scadenţă, de regulă trei luni sau chiar mai puţin. Prin urmare, investiţiile de capital nu
vor fi incluse in această categorie, cu excepţia cazului în care sunt, în fondul lor economic, echivalente
de numerar. Exemplul clasic este cel al acţiunilor preferenţiale achiziţionate în cursul unei perioade
scurte de timp înaintea scadenţei lor şi cu o dată de răscumpărare specificată.
De asemenea, trebuie să se ţină cont, că în anumite ţări, descoperirile de cont care sunt
rambursabile la vedere fac parte din gestiunea numerarului unei entităţi. Caracteristica acestor
aranjamente bancare este faptul că soldul bancar fluctuează între disponibil şi descoperit.
Fluxurile de numerar sunt intrările sau ieşirile de numerar şi echivalente ale acestuia.
Activităţile de exploatare sunt principalele activităţi producătoare de venit ale entităţilor, precum
şi alte activităţi care nu sunt activităţi de investiţie sau finanţare. Fluxurile de numerar care provin din
activităţile de exploatare constituie o parte importantă a situaţiei fluxurilor de numerar, deoarece arata
succesul sau insuccesul înregistrat de aceste activităţi la generarea unor fluxuri suficiente pentru
rambursarea creditelor, plata dividendelor şi realizarea de noi investiţii fără ca entitatea să fie nevoită să
facă apel la surse externe de finanţare.
Exemplele includ:
Pagină 2 din 8

 Încasările de numerar rezultate din vânzarea bunurilor şi prestarea serviciilor.


 Încasările în numerar provenite din redevenţe, onorarii, comisioane şi alte venituri.
 Plăţile în numerar către furnizorii de bunuri şi servicii.
 Încasările şi plăţile în numerar ale unei societăţi de asigurări pentru prime şi daune.
 Plăţile în numerar sau restituirile de impozit pe profit, cu excepţia cazului în care sunt
identificate ca fiind specifice activităţii de investiţie şi finanţare.
 Încasările şi plăţile în numerar provenite din contracte încheiate in scopuri de plasament
şi tranzacţionare.
Unele tranzacţii, spre exemplu, vânzarea unui element al mijloacelor fixe poate genera un câştig
sau o pierdere care este inclusă în profitul sau pierderea netă. Totuşi, astfel de fluxuri de numerar sunt
aferente activităţilor de investiţii şi, prin urmare, trebuie realocate în situaţia fluxurilor de numerar.
Activităţile de investiţie constau în achiziţionarea şi cedarea de active imobilizate pe termen
lung, precum şi de alte investiţii, care nu sunt incluse în echivalentele de numerar. Aceste fluxuri sunt
prezentate separat deoarece ele reprezintă cheltuieli efectuate cu resurse menite să genereze venit şi
fluxuri de numerar în viitor.
Exemplele includ:
 Plăţile în numerar pentru achiziţionarea de terenuri şi alte active corporale şi necorporale.
 Încasările de numerar din vânzarea de terenuri şi alte active corporale şi necorporale.
 Plăţile în numerar pentru achiziţia de instrumente de capitaluri proprii şi interese în
asocierile în participaţiune.
 Avansurile în numerar şi împrumuturile efectuate către alte părţi, altele decât avansurile
şi împrumuturile efectuate de o instituţie financiară.
 Încasările în numerar din rambursarea avansurilor şi împrumuturilor efectuate către alte
părţi, altele decât avansurile şi împrumuturile efectuate de o instituţie financiară.
 Plăţile şi încasările în numerar aferente contractelor futures, forward, de opţiuni şi swap,
cu excepţia cazului în care sunt deţinute cu scopul de a efectua plasamente sau a le tranzacţiona.

Activităţile de finanţare sunt activităţi care au ca efect modificări ale dimensiunii şi compoziţiei
capitalurilor proprii şi datoriilor entităţii. Prezentarea separată a acestor fluxuri este importantă deoarece
este folositoare în estimarea cererilor viitoare de fluxuri de numerar din partea celor care finanţează
entitatea.
Exemplele includ:
 Veniturile în numerar din emisiunea de acţiuni sau alte instrumente de capital.
 Plăţile în numerar efectuate către proprietari pentru a achiziţiona sau răscumpăra acţiunile
entităţii.
 Încasările în numerar provenite din emisiunea titlurilor de creanţă, a împrumuturilor,
datoriilor neasigurate, obligaţiunilor, ipotecilor şi altor împrumuturi pe termen scurt şi lung.
 Rambursările în numerar a sumelor împrumutate.
 Plăţile în numerar pentru diminuarea obligaţiilor aferente operaţiunilor de leasing
financiar.
Este important să se ţină cont de faptul că o singură tranzacţie poate genera fluxuri de numerar
care sunt incluse în secţiuni distincte din cadrul situaţiei fluxurilor de numerar. De exemplu, atunci când
rambursarea unui împrumut este alcătuită din elemente de capital şi dobândă, elementul de dobândă
poate fi clasificat ca o activitate de exploatare, iar elementul de capital drept activitate de finanţare.

D. Aspecte principale
Metoda directă vs. Metoda indirectă
Pentru întocmirea situaţiei fluxurilor de numerar IAS 7 permite utilizarea a doua metode: directă
şi indirectă.
Metoda directă
Pagină 3 din 8

Pe baza acestei metode, sunt prezentate clasele majore de plăţi şi încasări brute in numerar.
Metoda indirectă
Pe baza acestei metode, profitul sau pierderea netă este ajustată cu efectele tranzacţiilor ce nu au
natură monetară, amânările sau angajamentele de plăţi sau încasări în numerar din exploatare trecute sau
viitoare, şi elementele de venituri şi cheltuieli asociate cu fluxurile de numerar din investiţii sau
finanţări.
Ambele metode vor furniza aceleaşi cifre, dar metoda directa este preferata de IAS 7 deoarece
furnizează mai multe informaţii despre entitate. Totuşi, această metodă este rar utilizată în practică,
deoarece aplicarea ei este mai dificilă şi solicită mai mult timp.
Raportarea fluxurilor de numerar din activităţile de exploatare
Folosirea metodei directe implică fie utilizarea înregistrărilor contabile ale entităţii, fie ajustarea
vânzărilor, a costului vânzărilor şi a altor elemente din contul de profit şi pierdere cu
 Modificările pe parcursul perioadei ale stocurilor şi ale creanţelor şi datoriilor din
exploatare.
 Alte elemente de numerar.
 Alte elemente pentru care efectele numerarului sunt fluxurile de numerar din investiţii
sau finanţare
Folosirea metodei indirecte implică ajustarea profitului net sau a pierderii nete cu efectele
 Modificărilor survenite pe parcursul perioadei în stocuri,creanţe şi datoriile din exploatare
 Elementelor nemonetare, cum ar fi amortizarea,provizioanele, impozitele amânate,
pierderile şi câştigurile în valută nerealizate, profiturile nerepartizate ale entităţilor asociate şi
interesele minoritare
 Celorlalte elemente pentru care efectele în numerar sunt fluxurile de numerar din
investiţii şi finanţare
Raportarea fluxurilor de numerar din activităţile de investiţii şi finanţare
Fluxurile de numerar din activităţile de investiţii şi de finanţare trebuie prezentate în cadrul
claselor majore de plăţi şi încasări brute în numerar apărute, cu excepţia anumitor fluxuri care sunt
prezentate pe o bază netă.
Exemplele includ
 Plăţile şi încasările în numerar efectuate în numele clienţilor, deoarece fluxurile nu
reflectă activitatea entităţii, respectiv
o Acceptarea şi rambursarea depozitelor la vedere ale unei bănci
o Fondurile deţinute pentru clienţi de către o societate de investiţii
o Chiriile încasate în numele proprietarilor de proprietăţi imobiliare şi plătite acestora
 Plăţile şi încasările în numerar pentru elementele pentru care rulajul este rapid, sumele
sunt mari, iar termenul de scadenţă este scurt, adică avansurile făcute pentru şi rambursarea
o Valorilor principalului aferent clienţilor care folosesc cărţi de credit
o Achiziţiei şi cedării de investiţii
o Altor împrumuturi pe termen scurt, care au scadenţă de trei luni sau mai puţin
 Fluxurile provenite din activitatea instituţiilor financiare
o încasările şi plăţile de numerar pentru acceptarea şi rambursarea depozitelor cu o dată
fixă de scadenţă
o plasarea depozitelor la şi retragerea acestora de la alte instituţii financiare
o avansurile în numerar şi împrumuturile făcute clienţilor, precum şi rambursarea acestor
avansuri şi împrumuturi

Raportarea altor elemente


 Fluxurile de numerar în valută se înregistrează în moneda de raportare prin aplicarea
cursului de schimb de la data fluxului de numerar asupra valorii în valută. Profitul şi pierderile
nerealizate care provin din variaţia cursurilor de schimb valutar nu sunt fluxuri de numerar, totuşi
Pagină 4 din 8

efectul variaţiei este raportat pentru a reconcilia numerarul şi echivalentele de numerar la începutul şi la
sfârşitul perioadei.
 Fluxurile de numerar din dobânzi şi dividende încasate sau plătite pot fi clasificate drept
fluxuri din exploatare, deoarece sunt incluse în determinarea profitului net sau a pierderii nete, dar pot fi
clasificate si drept fluxuri din finanţare si, respectiv, fin investiţie, deoarece ele reprezintă costuri ale
atragerii surselor de finanţare sau a eficienţei investiţiilor. Dividendele plătite pot fi clasificate drept
fluxuri din finanţare, deoarece reprezintă costuri ale atragerii resurselor de finanţare, dar pot fi
clasificate şi drept o componentă a fluxurilor din exploatare pentru a ajuta utilizatorii să determine
capacitatea unei entităţi de a plăti dividende din fluxurile de numerar de exploatare.
 Impozitul pe profit este prezentat separat şi clasificat drept flux de numerar din
activităţile de exploatare, cu excepţia situaţiei în care poate fi alocat în mod specific activităţilor de
finanţare si investiţie. In timp ce cheltuielile cu impozitul pot fi alocate fără echivoc activităţilor de
investiţie şi finanţare, fluxurile de numerar aferente acestor impozite sunt greu de alocat şi pot apărea
într-o perioadă diferită de cea a fluxurilor de numerar aferente tranzacţiei de bază. Prin urmare,
impozitele plătite sunt clasificate, de obicei, drept fluxuri de numerar din activităţi de exploatare. Totuşi,
atunci când este posibilă identificarea fluxului de numerar din impozite şi alocarea lui unei tranzacţii
individuale care dă naştere unor fluxuri de numerar clasificate drept activităţi de investiţie sau finanţare,
fluxul de numerar din impozite va fi clasificat în mod corespunzător ca activitate de investiţie sau
finanţare. Atunci când fluxurile de numerar din impozite sunt aferente mai multor clase de activităţi,
este prezentată valoarea totală a impozitelor plătite.
 Investiţiile în filiale, întreprinderi asociate şi asocieri în participaţiune sunt prezentate
in funcţie de modul în care au fost incluse în situaţiile financiare. Atunci când se prezintă o investiţie
într-o entitate asociată sau filială pe baza metodei punerii în echivalenţă sau a costului, investitorul
limitează informaţiile raportate în situaţia fluxurilor de numerar la acele fluxuri de numerar generate
între el şi entitatea în care s-a investit, de exemplu, la dividende şi avansuri. O entitate care prezintă
interesul său într-o entitate controlată în comun folosind consolidarea proporţională, va include în
situaţia consolidată a fluxurilor de numerar ponderea aferentă ei din fluxurile de numerar ale entităţii
controlate în comun, iar daca foloseşte metoda punerii în echivalenţă va include în situaţia fluxurilor de
numerar fluxurile de numerar generate de investiţia sa în entitatea controlată în comun, precum şi
repartizările şi alte vărsăminte sau încasări apărute între aceasta şi entitatea controlată în comun.
 Fluxurile de numerar ce provin din achiziţionarea şi cedarea filialelor şi a altor unităţi
de afaceri sunt prezentate separat, drept activităţi de investiţie. Entităţile trebuie să prezinte, cumulativ,
în cursul perioadei fiecare dintre următoarele aspecte, atât în ceea ce priveşte achiziţiile, cât şi
înstrăinările filialelor sau ale altor unităţi de afaceri:
(a) contraprestaţia totală aferentă achiziţiei sau cedării;
(b) ponderea din contraprestaţia aferentă achiziţiei sau cedării, primită sub forma
numerarului şi a echivalentelor de numerar;
(c) valoarea numerarului sau a echivalentelor de numerar din filiala sau unitatea achiziţionată
sau cedată; şi
(d) valoarea, rezumată pe fiecare categorie principală, a activelor şi datoriilor din filiala sau
unitatea de afaceri care a fost achiziţionată sau cedată, altele decât numerarul şi echivalentele de
numerar.
 Tranzacţiile de natură investiţională şi de finanţare care nu necesită întrebuinţarea
numerarului sau a echivalentelor de numerar trebuie excluse din situaţia fluxului de numerar, fiind
prezentate în altă parte a situaţiilor financiare astfel încât să furnizeze toate informaţiile relevante cu
privire la aceste activităţi de investiţie şi finanţare. Acest tip de tranzacţii se referă la
o achiziţia de active fie prin asumarea directă a obligaţiilor aferente, fie prin intermediul
unui leasing financiar;
o achiziţionarea unei întreprinderi prin intermediul emiterii de acţiuni;
o convertirea datoriilor în capital.
Pagină 5 din 8

Alte prezentări
Pentru înţelegerea poziţiei financiare şi a lichidităţii unei întreprinderi, utilizatorilor le pot fi de
folos informaţii suplimentare. Prezentarea acestor informaţii, însoţite de comentariul conducerii, este
încurajată şi poate cuprinde:
 valoarea facilităţilor de credit nefolosite care sunt disponibile viitoarelor activităţi de
exploatare şi stingerii angajamentelor de capital, indicând orice restricţie în folosirea acestor
facilităţi;
 valorile cumulate ale fluxurilor de numerar provenite din activităţile de exploatare, de
investiţie şi de finanţare aferente intereselor în asocierile în participaţiune, raportate folosind
metoda consolidării proporţionale;
 valoarea cumulată a fluxurilor de numerar ce reprezintă creşteri ale capacităţii de
exploatare, separat de acele fluxuri de numerar care sunt necesare menţinerii capacităţii de
exploatare;
 valoarea fluxurilor de numerar provenite din activităţi de exploatare, investiţie şi
finanţare, aferente fiecărui sector de activitate şi segment geografic raportat.
Prezentarea separată a fluxurilor de numerar care reprezintă creşteri ale capacităţii de exploatare
de fluxurile de numerar necesare menţinerii capacităţii de exploatare este folositoare, oferind
posibilitatea utilizatorilor să determine dacă entitatea investeşte în mod adecvat pentru menţinerea
capacităţii sale de exploatare. O entitate care nu investeşte în mod adecvat în menţinerea capacităţii sale
de exploatare poate prejudicia profitabilitatea sa pe viitor pentru lichiditatea curentă şi repartizările către
acţionari.
Prezentarea pe segmente a fluxurilor de numerar oferă utilizatorilor posibilitatea de a obţine o
înţelegere mai bună a relaţiilor dintre fluxurile de numerar ale entităţii, pe ansamblu, şi acelea ale
părţilor sale componente, pe de o parte, şi gradul de disponibilitate şi variabilitate a fluxurilor de
numerar pe segmente, pe de altă parte.

Calculul fluxurilor de trezorerie

Metoda directă
1. fluxuri de trezorerie aferente activităţilor de exploatare:
+ Încasări generate de relaţiile cu clienţii
+ încasări care provin din redevenţe, onorarii şi alte venituri
- Plăţi în favoarea furnizorilor
- Plăţi în favoarea şi în numele personalului
- Dobânzi şi dividende plătite 1
- Plăţi TVA
+Alte încasări generate de exploatare
- Alte plăţi generate de exploatare
- Plăţi privind impozitul asupra beneficiilor 2
± Elemente extraordinare
=Fluxul net de trezorerie din activităţi de exploatare
1
ar putea fi incluse în categoria activităţilor de finanţare.
2
ar putea fi repartizate între activităţile de exploatare, cele de investiţii şi cele de
finanţare.

2. Fluxuri de trezorerie generate de activităţile de investiţii


Fluxurile de trezorerie generate de activităţile de investiţii oferă informaţii privind maniera în
care întreprinderea îşi asigură perenitatea şi creşterea. Ele se referă la:
+ încasări din vânzarea de imobilizări corporale şi necorporale, precum şi a altor active pe
termen lung;
- plăţi efectuate pentru achiziţia de imobilizări corporale şi necorporale, precum şi a altor
Pagină 6 din 8

active pe termen lung, inclusiv cheltuielile de dezvoltare capitalizate şi plăţile implicate de


imobilizările produse de întreprindere pentru sine;
+ încasări din vânzarea de titluri de participare şi de titluri de creanţă emise sau provenite de
la alte întreprinderi,
- plăţi efectuate pentru achiziţia de titluri de participare şi de titluri de creanţă emise de sau de
la alte întreprinderi,
+ încasări care decurg din rambursarea avansurilor de trezorerie şi împrumuturilor acordate
terţilor (altele decât avansurile şi împrumuturile acordate de o instituţie financiară); etc.
- avansurile de trezorerie şi împrumuturile acordate terţilor (altele decât avansurile şi
împrumuturile acordate de o instituţie financiară, care aparţin fluxurilor generate de
activităţile de exploatare, pentru astfel de entităţi);

3. Fluxuri de trezorerie generate de activităţile de finanţare


Activităţile de finanţare sunt acele activităţi care antrenează schimbări în mărimea şi structura
capitalurilor proprii şi împrumutate ale întreprinderii.
Se referă la:
+ încasări din emisiunea de acţiuni şi de alte instrumente de capitaluri proprii;
- vărsămintele efectuate acţionarilor pentru achiziţia sau răscumpărarea acţiunilor
întreprinderii;
+ încasări din emisiunea de împrumuturi obligatare, bancare, de bilete de trezorerie, de
împrumuturi ipotecare şi de alte împrumuturi pe termen scurt sau lung;
- rambursarea sub formă de lichidităţi a sumelor împrumutate;
- vărsăminte efectuate de locatar pentru reducerea soldului datoriei referitoare la un contract de
locaţie-finanţare.

Metoda indirectă constă în întocmirea unui tablou de reconciliere a rezultatului net înaintea
impozitării şi a elementelor extraordinare cu fluxul net de trezorerie din activităţile de exploatare.
+/- Rezultatul înaintea impozitării şi a elementelor extraordinare
(Eliminarea veniturilor şi cheltuielilor fără incidenţă asupra trezoreriei)
+Cheltuieli privind amortizările şi provizioanele
- Venituri din amortizări şi provizioane
(Eliminarea veniturilor şi cheltuielilor nelegate de exploatare)
± Rezultatul din cesiunea imobilizărilor
± Rezultatul din cesiunea titlurilor de plasament
+Cheltuielile privind dobânzile
- Venituri din dobânzi şi dividende
- Subvenţii pentru investiţii virate la venituri
= ± Rezultatul din exploatare înaintea variaţiei necesarului în fond de rulment
– Δ Variaţia stocurilor
– Δ Variaţia conturilor-clienţi şi a altor creanţe de exploatare
– Δ Variaţia cheltuielilor în avans
+ Δ Variaţia conturilor furnizori şi a altor datorii din exploatare
+ Δ Variaţia veniturilor în avans (din exploatare)
(Alte prelucrări care presupun informaţii de tip încasări şi plăţi)
- Dobânzi şi dividende plătite 1
- Plăţi privind impozitele asupra beneficiilor 2
± Elemente extraordinare
=Fluxul net de trezorerie relativ la activităţile de exploatare
1
ar putea fi incluse, de asemenea, în categoria activităţilor de finanţare.
2
ar putea fi repartizate între activităţile de exploatare, cele de investiţii şi cele de finanţare.
Pagină 7 din 8

Calculaţi fluxurile nete de numerar pentru activităţile de exploatare, investiţii şi


finanţare.

În baza următoarelor date: profit net înainte de impozitare 1.350.000 lei; cheltuieli cu amortizarea
270.000 lei, diminuarea creanţei clienţi 90.000 lei; creştere cheltuieli în avans 36.000 lei; creştere
datorii furnizori 120.000 lei; plăţi impozit pe profit 540.000 lei; plăţi privind: achiziţia de terenuri
300.000 lei, achiziţia unei clădiri 450.000 lei, achiziţia de maşini, utilaje, instalaţii 120.000 lei;
împrumuturi încasate din emisiunea de obligaţiuni 120.000 lei; dividende plătite aferente activităţii de
finanţare 312.000 lei, calculaţi fluxurile nete de numerar pentru activităţile de exploatare, investiţii şi
finanţare.

Rezolvare:
Nr. Fluxurile nete de numerar pentru activităţile de
EXPLICATIE Valoare
crt. Exploatare Investitii Finantare TOTAL
1 profit net înainte de impozitare 1.350.000 1.350.000 0 0 1.350.000
2 cheltuieli cu amortizarea 270.000 270.000 0 0 270.000
3 diminuarea creanţei clienţi 90.000 90.000 0 0 90.000
4 creştere cheltuieli în avans 36.000 -36.000 0 0 -36.000
5 creştere datorii furnizori 120.000 -120.000 0 0 -120.000
6 plăţi impozit pe profit 540.000 -540.000 0 0 -540.000
7 plăţi privind achiziţia de terenuri 300.000 0 -300.000 0 -300.000
8 plăţi privind achiziţia unei clădiri 450.000 0 -450.000 0 -450.000
plăţi privind achiziţia de maşini, utilaje,
9 instalaţii 120.000 0 -120.000 0 -120.000
împrumuturi încasate din emisiunea de
10 obligaţiuni 120.000 0 0 120.000 120.000
dividende plătite aferente activităţii de
11 finanţare 312.000 0 0 -312.000 -312.000
    TOTAL 1.014.000 -870.000 -192.000 -48.000

2. Profit net înainte de impozitare: 1.350.000 lei


Ch.cu amortiz.: 270.000 lei
Diminuarea creanţei clienţi: 90.000 lei
Creştere ch.în avans: 36.000 lei
Creştere datorii furnizori: 120.000 lei
Plăţi impozit pe profit: 540.000 lei
Plăţi: achiz.terenuri 300.000 lei, achiz.clădiri 450.000 lei, achiz.maşini 120.000 lei
Împrumuturi încasate prin emis.de oblig.: 120.000 lei
Dividende plătite aferente activ.de finanţare: 312.000 lei
Conform IAS 7 determinaí Fluxurile nete de numerar pt.activ.de exploatare, investiţii şi finanţare ?

Flux de numerar din activitatea de exploatare (metoda indirectă) =


= Rezultat net din exploatare încasabil
– Δ Stocuri
Pagină 8 din 8

– Δ Creanţe legate de exploatare


+ Δ Datorii legate de exploatare
FNE = 1.350.000 + 270.000 + 90.000 - 36.000 + 120.000 – 540.000 = 1.254.000 lei

Flux de numerar din activitatea de finanţare


= Rezultatul net din finanţare
+ Δ Capitaluri proprii externe
+ Δ Datorii financiare
- Δ Creanţe legate de finanţare
FNF= 120.000 – 312.000 = - 192.000 lei

Flux de numerar din activitatea de investiţii


= Rezultatul net din investiţii
– Achiziţii imobilizări
+ Δ Datorii legate de investiţii
- Δ Creanţe legate de investiţii
FNI = - 300.000 – 450.000 – 120.000= - 870.000 lei