Sunteți pe pagina 1din 2

I.F./I.I./S.C. ..............

Sediul ...................
CUI RO ..............

Catre,
PRIMĂRIA ..............
Serviciul Taxe si Impozite locale

CERERE privind SCUTIREA de la plata impozitului pe cladiri si a impozitului pe terenuri


pentru anul 2021

Subsemnatul .............., domiciliat în .............., str. .............., nr. ......, jud. .............., identificat cu CI seria
........ , nr. ............., eliberată de ...................., la data ..................., în calitate de administrator / reprezentant legal
al........................., având CUI RO ...................
• Avand calitatea de membru cooperator in Cooperativa Agricola DOBROGEA SUD,
• In conformitate cu prevederile cuprinse in Legea cooperatiei agricole nr. 566 / 2004, cu modificarile
aduse prin Legea nr. 21/2019 , ART. 76 alin (1), lit. e) ,
• In conformitate cu prevederile Ordinului 203/2287/1809 din 30 mai 2019 ( M.Of. 491/18 iunie 2019 ),

Va informez ca indeplinesc conditiile pentru a beneficia de scutirile acordate de la plata impozitului


pe cladiri si a impozitului pe terenuri - pentru anul 2021 - aflate in proprietatea / patrimoniul
........................si inscrise in evidentele Primariei ................., jud. ....................

Potrivit art. 76 alin. 1, lit. e). din legea cooperației agricole nr. 566/2004, statul sprijină activitatea cooperativelor agricole prin
derogarea de la prevederile Legii nr. 227/2015 Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, respectiv ”scutirea membrilor
cooperatori de la plata impozitului pe clădirile şi pe terenurile utilizate pentru obţinerea producţiei agricole valorificate prin/către
cooperativa agricolă, inclusiv pentru bunurile aflate în patrimoniul de afectaţiune al persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor
individuale şi întreprinderilor familiale definite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 182/2016;”
In sustinerea cererii mele depun:

• Adeverinta nr. 1225/25.01.2021 - eliberata de catre Cooperativa Agricola DOBROGEA SUD privind calitatea
de membru , privind cantitatile vandute prin/catre Cooperativa Agricola si privind Inventarul bunurilor cu
destinatie agricola care fac obiectul scutirilor.
• Declaratia nr. 1 / 25.01.2021 - pe propria raspundere a subsemnatului / subscrisei in calitate de contribuabil /
membru cooperator privind cantitatile vandute prin/catre Cooperativa Agricola si privind Inventarul bunurilor
cu destinatie Agricola care fac obiectul scutirilor.
• Declaratii ITL .

Data: ........................

Nume și Prenume
..............................
Denumire contribuabil ....................

Semnătură ........................

Ștampilă .........................

S-ar putea să vă placă și