Sunteți pe pagina 1din 2

PRE$EDINTELE REPUBLICII MOLDOVA

DECRET
privind eliberarea domnului Serghei LAZARI
din func1ia de judecitor la Judecitoria Chigindu

In temeiul art. 25 alin. (1) lit. f1 din Legea cu privire la statutul


j udecdtorului,

Preqedintele Republicii Moldova d e c re te azd;

Art. 1. - Domnul Serghei LAZARI se elibereazd din funclia de judecdtor


la JudecStoria Chiginiu in legdtur6 cu comiterea unei abateri disciplinare.

Art.2. - Prezentul decret intrd in vigoare la data semndrii.

PRE$EDINTELE REPUBLICII MOLDOVA

$ E nPvU
c
g <,

a :.

e o
o
, .t !, o
a {

Chiginiu, 5 aprilie 2021.


Nr.64-IX.
lleperog

TIPE3I,IAEHT PECIIYEJIIIKII MOJIAOBA

YKA3
o6 ocao6oxgeHlr[ rocrroAr,rHa Ceprer JIA3AP,
or AoJrxHocru cyAra Cyaa Kuruuuay

Ha ocnonasau nyHKra f) uacrn (1) crarru 25 3arona o craryce cyAr,H

Ilpesu4eur Pecny6nuru Mo:rAoea rr o c ra H o B Jr.s er:

Cr.l. - Oceo6ogurr rocnoAr.rHa Ceprea JIA3AP-f, or .qoJrxHocrkt cyrbu


CyAa Kreruuusy B cBr3r.r c AorryuleHr,reM AlrcuxlnlrHapHoro HapyrxeHr.rr.

Cr.2. - Hacroaqufi yrca: Bcrynaer B cr4Jry co AH, rrolnl,rcaHr.rr.


$ 6PU
nv6
<,C 4
9
NPE3I,lE MOnAOBA
z

o
o a
\"\,-""r

Kuunrnsy, 5 anpelx 2021 r.


l\! 64-IX.