Sunteți pe pagina 1din 9

1

LICEUL TEHNOLOGIC „GEORGETA J. CANCICOV“ PARINCEA Profesor: ZAHARIA ANCA


OPȚIONAL INTERCURRICULAR Nr. de ore/săptămână: 1
Denumirea: Cultură și tradiție
Clasa: a V-a

COMPETENŢE GENERALE, SOCIALE ŞI CIVICE

1. Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere a tradiţiilor şi a obiceiurilor din zona natală;


2. Dezvoltarea capacităţii de comunicare;
3. Dezvoltarea gustului estetic al elevilor;
4. Dezvoltarea atitudinii de empatie culturală.

VALORI ŞI ATITUDINI

 Cultivarea interesului pentru redescoperirea şi promovarea valorilor tradiţionale strămoşeşti prin implicarea copiilor şi cadrelor didactice în diverse
activităţi legate de folclorul ţării;
 Cultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii de a citi, a gustului estetic în domeniul literaturii populare
 Stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice în raport cu diversele mesaje receptate
 Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de comunicare prin conştientizarea impactului limbajului asupra celorlalţi şi prin nevoia de a înţelege şi de a
folosi limbajul într-o manieră pozitivă, responsabilă din punct de vedere social
 Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de limba română şi recunoaşterea rolului acesteia pentru dezvoltarea personală şi îmbogăţirea orizontului
cultural

Opțional: Cultură și tradiție - clasa a V-a Prof. Zaharia Anca

1
2

PLANIFICARE ANUALĂ
CULTURĂ ȘI TRADIȚIE
ANUL ȘCOLAR 2021 – 2022
CLASA a V-a
NR. NR.
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE SĂPT. OBS.
CRT. ORE
Semestrul I
1. Basmul 3 S1 – S3
2. Legenda 3 S4 – S6
3. Snoava 2 S7 – S8
4. Proverbe, zicători, ghicitori/cimilituri 2 S9 – S10
5. Balada 3 S11 – S13
6. Doina 3 S14 – S16
7. Strigătura 2 S17 – S18
Total ore semestrul I 18
Semestrul al II-lea
1. Dialogul 2 S18 – S20
2. Monologul oral 3 S21 – S22
3. Nașterea 3 S23 – S24
4. Nunta 3 S25 – S27 1 oră – S26 – Școala aftfel
5. Obiceiuri specifice sărbătorilor de Paşte şi de Crăciun 4 S28 – S31
6. Jocul 2 S32 – S35
Total ore semestrul al II-lea 16
Total ore 34

Opțional: Cultură și tradiție - clasa a V-a Prof. Zaharia Anca

2
3

Planificare calendaristică
Clasa a V-a
Structura anului şcolar: 2021 - 2022
Cursuri: 34 de săptămâni; 34 de ore/an
Semestrul I: 18 săptămâni, 1 oră/săptămână  18 de ore (din care 30 noiembrie și 24 ianuarie sunt zile libere)
Semestrul al II-lea: 15 săptămâni + Săptămâna Altfel 1 oră / săptămână  15 de ore
Săptămâna 15 – 19 aprilie: Săptămâna „Să ştii mai multe, să fii mai bun” (activităţi extraşcolare şi extracurriculare);
Semestrul I
Unitatea de CS Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii
învăţare ore
alocate
Unitatea 1  Creaţia epică în proză: 10 S1 – S10
Lectură 2.1. utilizarea formulelor specifice dialogului -Basmul: Copilul cel isteţ, de P. Ispirescu
2.2. susţinerea unui monolog oral Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte, de
3.1. diferenţierea produsului artistic de cel P. Ispirescu
nonartistic -Legenda: Daniel sihastrul, de D. Bolintineanu
4.1. identificarea valorilor culturale şi experienţelor -Snoava: Pielea fermecată, Prostia omenească,
umane descoperite în creaţiile folclorice, în viaţa Luna căzută în apă
comunităţii -Proverbe, zicători, ghicitori/cimilituri
2.1. utilizarea formulelor specifice dialogului  Creaţia epică în versuri: 3 S11 – S13
2.2. susţinerea unui monolog oral -Balada Balada unui greier mic, de G.
2.3. prezentarea unor obiceiuri din zonă Topârceanu
3.1. diferenţierea produsului artistic de cel nonartistic Noapte de iarnă, de G. Topârceanu
4.1. identificarea valorilor culturale şi experienţelor
umane descoperite în creaţiile folclorice, în viaţa
comunităţii
2.1. utilizarea formulelor specifice dialogului  Creaţia epică în versuri: 5 S14 – S18
2.2. susţinerea unui monolog oral -Doina
2.3. prezentarea unor obiceiuri din zonă -Strigătura
3.1. diferenţierea produsului artistic de cel nonartistic
4.1. identificarea valorilor culturale şi experienţelor
umane descoperite în creaţiile folclorice, în viaţa
comunităţii
Opțional: Cultură și tradiție - clasa a V-a Prof. Zaharia Anca

3
4

TOTAL ORE PE SEMESTRUL I 18

Semestrul al II-lea
Unitatea de CS Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii
învăţare ore
alocate
Unitatea 2 2.1. utilizarea formulelor specifice dialogului -Dialogul 5 S19 – S23
Comunicare 2.2. susţinerea unui monolog oral -Monologul oral
2.3. prezentarea unor obiceiuri din zonă
2.4. argumentarea unui punct de vedere
3.1. diferenţierea produsului artistic de cel nonartistic
Unitatea 3 1.1 recunoașterea specificului tradiţiilor şi obiceiurilor -Naşterea 11 S24 – S35
Tradiții și (din zona natală) româneşti; -Nunta
obiceiuri 1.2. identificarea etapelor specifice pe care le au aceste -Obiceiuri specifice sărbătorilor de Paşte şi de
tradiţii Crăciun
1.3. identificarea obiceiurilor religioase şi laice -Jocul
1.4. manifestarea interesului pentru cunoaşterea jocului
românesc;
1.5. identificarea cauzelor care duc la pierderea unor
obiceiuri
1.6. preocuparea pentru conservarea şi transmiterea
obiceiurilor româneşti din zonă;
3.1. diferenţierea produsului artistic de cel nonartistic
4.1. identificarea valorilor culturale şi experienţelor
umane descoperite în creaţiile folclorice, în viaţa
comunităţii
Total ore pentru semestrul al II-lea 16
TOTAL ORE/AN 34

Opțional: Cultură și tradiție - clasa a V-a Prof. Zaharia Anca

4
5

PLANIFICAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE


SEMESTRUL I

Unitatea de învăţare: Unitatea 1- LECTURĂ Nr de ore alocate: 18


Resurse
Conţinuturi (detalieri) Competenţe Activităţi de învăţare Timp Materiale didactice Forme de Evaluare
specifice (nr. ore) organizare
Basmul: Copilul cel isteţ, 2.1 Lectura expresivă a unor texte, 3 Texte literare/ nonliterare Activitate - fişa
de P. Ispirescu 2.2 demonstrarea înţelegerii textelor prin frontală biografică;
Tinereţe fără bătrâneţe şi 3.1 participarea la discuţii pe marginea lor Activitate -evaluarea
viaţă fără de moarte, de P. 4.1 şi prin rezolvarea unor cerinţe individuală orală;
Ispirescu specifice: Activitate - evaluare pe
- personaje, acţiune, traseu; pe grupe baza discuţiilor;
- înlănţuirea de idei; - elevii vor
- momentele subiectului; stabili
- elemente specifice ale basmului: particularităţile
formule narative, formule magice, basmului;
numere magice; - autoevaluarea;
- timpul, locul acţiunii; - eseul;
- eroul basmului, probele la care este - portofoliul;
supus, drumul parcurs, iniţierea; - desene
- restabilirea situaţiei iniţiale; - colaje
- povestirea / rezumatul basmului. - basme proprii

Opțional: Cultură și tradiție - clasa a V-a Prof. Zaharia Anca

5
6

Legenda: Daniel 2.1 Lectura expresivă a unor texte, 3 Texte literare/ nonliterare Activitate - fişa
sihastrul, de D. 2.2 demonstrarea înţelegerii textelor prin frontală biografică;
Bolintineanu 3.1 participarea la discuţii pe marginea lor Activitate -evaluarea
- Legenda mânăstirii 4.1 şi prin rezolvarea unor cerinţe individuală orală;
Putna (De la Dragoş la specifice: Activitate - evaluare pe
Cuza-Vodă. Legende - cultivarea sensibilităţii; pe grupe baza discuţiilor;
populare româneşti, Ed. - cunoaşterea celor mai frumoase şi - elevii vor
Pentru literatură, 1966, reprezentative legende româneşti şi stabili
Buc.) balcanice; particularităţile
-identificarea trăsăturilor specifice ale legendei;
eroului de legendă; - autoevaluarea;
- relatarea unor întâmplări şi fapte; - eseul;
- recunoaşterea modurilor de expunere; - portofoliul;
- receptarea mesajului legendei; - desene
- povestirea legendelor;
- corelarea cu pasaje din istorie sau din
religie
Snoava: Pielea 2.1 Lectura expresivă a unor texte, 2 Texte literare/ nonliterare Activitate -evaluarea
fermecată, Prostia 2.2 demonstrarea înţelegerii textelor prin frontală orală;
omenească, Luna căzută 3.1 participarea la discuţii pe marginea lor Activitate - evaluare pe
în apă 4.1 şi prin rezolvarea unor cerinţe individuală baza discuţiilor;
specifice: Activitate - elevii vor
- cultivarea sensibilităţii; pe grupe stabili
- cunoaşterea celor mai frumoase şi particularităţile
reprezentative snoave româneşti; snoavei;
-identificarea trăsăturilor specifice ale - autoevaluarea;
eroului de snoavă; - eseul;
- relatarea unor întâmplări şi fapte; - portofoliul;
- recunoaşterea modurilor de expunere; - desene
- receptarea mesajului snoavei; - snoave proprii
- povestirea snoavelor;
- corelarea cu pasaje din religie

Opțional: Cultură și tradiție - clasa a V-a Prof. Zaharia Anca

6
7

-Proverbe, zicători, 2.1 Lectura expresivă a unor texte, 2 Texte literare/ nonliterare Activitate -evaluarea
ghicitori/cimilituri 2.2 demonstrarea înţelegerii textelor prin frontală orală;
3.1 participarea la discuţii pe marginea lor Activitate - evaluare pe
4.1 şi prin rezolvarea unor cerinţe individuală baza discuţiilor;
specifice: Activitate - creații proprii
- cultivarea sensibilităţii; pe grupe
-Balada: Balada unui 2.1 Lectura expresivă a unor texte, 3 Texte literare/ nonliterare Activitate - evaluarea
greier mic, de G. 2.2 demonstrarea înţelegerii textelor prin frontală orală;
Topârceanu (Balade 3.1 participarea la discuţii pe marginea lor Activitate - evaluare pe
vesele și triste, Ed. 4.1 şi prin rezolvarea unor cerinţe individuală baza discuţiilor;
Litera, 2001, Buc.) specifice: Activitate - stabilirea
Noapte de iarnă, de G. - evaluarea lecturii făcute de colegi pe pe grupe particularităţilor
Topârceanu baza unei grile baladei;
- discuţii asupra evaluării lecturii - autoevaluarea;
- portofoliul;
- desene
Doina: 2.1 Lectura expresivă a unor texte, 3 Ora de lectură (doine) Activitate - evaluarea
2.2 demonstrarea înţelegerii textelor prin frontală orală;
3.1 participarea la discuţii pe marginea lor. - evaluare pe
4.1 baza discuţiilor;
Strigătura: 2.1 Lectura expresivă a unor texte, 2 Ora de lectură și culegere de Activitate - evaluarea
2.2 demonstrarea înţelegerii textelor prin texte din zonă frontală orală;
3.1 participarea la discuţii pe marginea lor. Activitate - evaluare pe
4.1 pe grupe baza discuţiilor;

Opțional: Cultură și tradiție - clasa a V-a Prof. Zaharia Anca

7
8

SEMESTRUL al II-lea

Unitatea de învăţare: Unitatea 2- COMUNICARE Nr de ore alocate: 5

Resurse
Conţinuturi (detalieri) Competenţe Activităţi de învăţare Timp Materiale didactice Forme de Evaluare
specifice (nr. ore) organizare
Dialogul 2.1 Lectura expresivă a unor texte, 3 Texte literare/ nonliterare Activitate - fişa
Monologul oral 2.2 demonstrarea înţelegerii textelor prin frontală biografică;
2.3 participarea la discuţii pe marginea lor Activitate -evaluarea
2.4 şi prin rezolvarea unor cerinţe individuală orală;
3.1 specifice. Activitate - evaluare pe
pe grupe baza discuţiilor;
- autoevaluarea;
- eseul;
- portofoliul;
- desene
- colaje
- creații proprii

Opțional: Cultură și tradiție - clasa a V-a Prof. Zaharia Anca

8
9

Unitatea de învăţare: Unitatea 3- TRADIȚII ȘI OBICEIURI Nr de ore alocate: 12

Resurse
Conţinuturi (detalieri) Competenţe Activităţi de învăţare Timp Materiale didactice Forme de Evaluare
specifice (nr. ore) organizare
Naşterea 1.1 Lectura expresivă a unor texte, 2 Naşterea. Activitate - fişa
1.2 demonstrarea înţelegerii textelor prin Ursitorile.Cumetria.Schimbare frontală biografică;
1.3 participarea la discuţii pe marginea lor a copilului.Vânzarea copilului Activitate -evaluarea
1.4 şi prin rezolvarea unor cerinţe (sau datul pe fereastră) individuală orală;
Nunta 1.5 specifice. 3 Nunta. Activitate - evaluare pe
1.6 Oraţiile.Cântecul pe grupe baza discuţiilor;
3.1 miresei/mirelui.Cântecul - autoevaluarea;
4.1 nunului.Masa mare. - eseul;
Obiceiurile de iarnă sau - portofoliul;
Obiceiuri specifice 4 sărbătorile Crăciunului şi - desene
sărbătorilor de Paşte şi Anului Nou - colaje
de Crăciun Colindul- structura tematică a - creații proprii
colindului.Clasificarea
colindelor.
- Colindatul cu măşti
(Ursul,Cerbul).
- Colindatul copiilor (Moş
Ajunul,Sorcova)
- Umblatul cu
plugul.Pluguşorul- textul
poetic
Jocul 2 Ora de lectură și culegere de
texte din zonă

Opțional: Cultură și tradiție - clasa a V-a Prof. Zaharia Anca

S-ar putea să vă placă și