Sunteți pe pagina 1din 14

MTNTSTERUL EDUCATTE!

NATTONALE

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti

REGULAMENT

privind acordarea burselor gi a altor forme de sprijin


material pentru studenfii de la
studiile universitare de licenla gi masterat din
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti

2019
CUPRINS

Cap. 1. Dispozilii generale ...........3

Cap.2. Metodologia 9i criteriile de acordare a burselor ................... 4

Cap. 3. Actele necesare pentru obfinerea de burse 9i ajutoare sociale .............. 6

Cap. 4. Detalii privind modu! de acordare a burselor gi a ajutoarelor sociale


din bugetul statului .........7

Cap.S. Dispozifii finale.. .................. 11

Anexa 1 Criterii pentru acordarea bursei de performanfd. .......... 12

Anexa 2 Cuantumu! burselor ............ ..... 14

2t14
Capitolul {
DrsPozrTrr GENERALE

Art. 1. Acest regulament se aplicd:


a) Studenlilor de la studiile universitare de licenfd,fdrd 9i cu taxi;
b) Studenlilor de la studiile universitare de masterat, fdri gi cu taxd.

Art. 2. Fondurile pentru burse gi protec[ie socialS a studenlilor se aloci Tn funcfie de


numdrul de studenli de la invdlSmAntul cu frecvenld, fird taxd de studii. Universitdfile pot
suplimenta fondul de burse din venituri proprii extrabugetare, cu aprobarea Consiliului de
Administra[ie.

Art. 3. Criteriile generale de acordare a burselor gi a altor forme de sprijin material sunt
precizate Tn Legea 112011, Ordinul 3392 din 27.02.2017 publicat in Monitorul Oficial al
Rom6niei nr. 155 din 2.03.2017, iar criteriile specifice sunt prezentate in regulamentul de
acordare a burselor care este aprobat de cdtre Senatul Universitdtii POLITEHNICA din
Bucuregti (U.P.B.).

Art. 4. Studenfii beneficiazd din fondurile de la bugetul de stat de burse pentru


stimularea performanfei academice, burse sociale, burse sociale ocazionale, burse
speciale, burse pentru stagii universitare 9i postuniversitare in fardlstrdindtate gi alte forme
de sprijin material Tn limita fondurilor alocate de la buget pentru aceastd destinafie.
Cuantumul minim al burselor sociale se propune anual de citre Consiliul Nafional pentru
Finanlarea Tnvdfdmdntului Superior (C.N.F.l.S.), findnd cont de faptul cd acestea trebuie
sd acopere cheltuielile minime pentru masd gi cazare. Cuantumul minim este stabilit la 578
lei pe lund.

Art. 5. Cuantumul burselor, ce reprezintd sume nete transferate in cont de card, poate
fi stabilit prin hotdrdrea senatului universitdfii, la propunerea Consiliului de Administralie

Art. 6. Studenfii pot beneficia de burse de la bugetul de stat pe un numdr de ani egal
cu durata legal5 de gcolarizare specificd formei de Tnvdfdmdnt.

Art. 7. La nivelul Universitdtii POLITEHNICA din Bucuregti se constituie Comisia


Centrald de Atribuire a Burselor, din care fac parte Prorectorul responsabil cu gestiunea
resurselor, ca pregedinte, Secretarul gef al universitd[ii, Consilierul juridic, Directorul
economic si Reprezentantul studenfilor, ca membri.

Art. 8. La fiecare facultate se constituie cdte o Comisie de Atribuire a Burselor din


care fac parte Decanul gi/sau Prodecanul cu probleme studenfegti - ca pregedinte,

3t14
Secretarul gef al facultifii 9i doi studenli din Consiliul facultdfii, care locuiegte in cdmin, ca
membri.

Art. 9. Studenlii din U.P.B. pot beneficia gi de bursd pe bazd de contract cu agenli
economici sau de credite acordate de bdnci, fdrd a afecta dreptul de a primi o altd
categorie de bursd de la bugetul de stat.

Art. 10. Studenfii din U.P.B. pot beneficia de burse daci urmeazi cursurile unui an
de studii superior celui urmat in anul universitar anterior.

Art. 11. Bursele, indiferent de categorie, se acordd pe toatd durata anului universitar
(12 luni), conform Art. 3 din OM 3392 din 2017 , cu modificdrile 9i completdrile ulterioare.

Art. 12. Biroul Executiv al Consiliului de Administralie repartizeazd fondurile primite


de la bugetul de stat cu destinafia "burse" pe facultSfi propo(ional cu numdrul de studenfi
gcolariza[i, fdri taxd de studii. Repartizarea burselor studen[ilor din fiecare facultate se
efectueazd de cdtre Comisia de Atribuire a Burselor constituitd la nivelul facultdtii.

Art. 13. Din fondul de burse al fiecdrei facultSfi se achitd burse pentru persoanele de
la art.1, punctele (a) Ei (b). Daca fondul de burse utilizat de o facultate este mai mic decdt
fondul alocat, atunci diferenla va fi repartizatd aceleiagi facultdliin semestrul urmdtor.

Art. 14. Fondul alocat burselor sociale este de minimum 30% din fondul de burse
alocat universitdfii. in cazul in care fondul alocat burselor sociale este mai mare dec6t
suma calculatd pentru solicitdrile existente, atunci diferenta va fi realocatd burselor de
merit ll din cadrul aceleiasi facultdti.

Art.15 Pe durata studiilor, studenfii pot beneficia de orice tip de bursd pentru un
singur program de licenfd, pentru un singur program de masterat cu excepfia burselor
pentru stagii universitare 9i postuniversitare prevdzute la articolul 10 din Ordinul 3392.
Studenfii care beneficiazd de bursd sociald pot primi gi orice alt tip de bursd reglementatd.
Ajutorul social pentru imbrdcdminte se poate acorda aceluiagi student de doud ori in
cursul unui an universitar.

Capitolul 2
METODOLOGTA $l CRITERITLE DE ACORDARE A BURSELOR

' Art. 16. Bugetul de burse al U.P.B., pentru studenlii de la cursurile cu frecvenfd, anii
l-lV, studii universitare de licenfi 9i anii !, ll, studii universitare de masterat se imparte
propo(ional cu numdrul studenfilor gcolariza[i fdrd taxd de studii din fiecare facultate.
Alocarea se face in doui trange: la 1 octombrie (pentru semestrul l) gi la 15 februarie
(pentru semestrul ll), sub formd de alocafie lunard.

4t14
Art. 17. Bursele de performanld 9i de merit se distribuie in ordinea descrescdtoare
a mediilor, in limita bugetului fiecdrei facultdli.

Art. 18. Media pentru bursd se calculeazd avAnd Tn vedere si restanlele anterioare,
astfel:

pentru semestrul I se ia in considerare media de la admitere la ciclu de licenld /


masterat (inclusiv pentru anul I masterat). Pentru anii ll - lV ai ciclului de licenfd
gi pentru anul ll al ciclului de masterat se ia in considerare media anuald din
anul precedent;
pentru semestrul ll se ia in considerare media din sesiunea de iarnd.

Art. 19. Tabelul cu studenlii din anul l, care beneficiazd de bursd "Meritul Olimpic", se
aprobd prin ordin M.E.N., p6nd la data de 30 noiembrie a fiecirui an universitar.

Art.21. Dupd comunicarea bugetului de burse, la facultdfi se procedeazi astfel:


a) se pot acorda burse sociale prin incadrarea Tn fondul repartizat fiecdrei facultd[i
pentru aceastd categorie. Fondul neutilizat se utilizeazd in cadrul aceleiagi
facultili pentru acordarea de burse merit ll.
b) se pot acorda burse de performan[5 pentru studen[ii din anii ll-lV ai ciclului de
licenld gi pentru studenlii din anul ll ai ciclului de masterat cu media anuald peste
9,70 9i care au cumulat un minim de 30 puncte din lista de criterii anexatd.
c) se pot acorda burse de merit gradul I pentru studenlii din anii ll-lV ai ciclului de
licenfd 9i pentru stundenfii din anul ll ai ciclului de masterat, care Tn anul precedent
sau dupd sesiunea din iarnd au oblinut media peste 9,50;
d) se pot acorda burse de merit gradul ll Tn ordinea descrescdtoare a mediilor, astfel:

- studenfilor din anul II-lV ai ciclului de licenld 9i pentru studenfii din anul I 9i ll ai
ciclului de masterat, care dupd sesiunea din iarnd, sau anual realizeazd o
medie peste 8,00.
- studenlilor din anul I cu o medie > 8,00.
e) se pot acorda burse de ajutor social studen[ilor din anii ll-lV ai ciclului de licen[d 9i
pentru studen[ii din anul I gi ll ai ciclului de masterat. Studenlii admigi in anul l,
semestrul l, beneficiazd $ ei de aceastd burs5. Distribuirea burselor sociale se
face in ordine crescdtoare a venitului net pe membru de familie, limita maximd a
venitului fiind venitul lunar mediu per membru de familie realizat in cele 3 luni
inainte de Tnceperea semestrului/anului universitar care trebuie sd fie mai mic
" decdt salariul de bazd minim net pe economie.

Att 22. Bursele speciale se pot acorda studentilor care se incadreazd in cel pufin
unul din urmdtoarele cazuri:
- au oblinut performan!e cultural-artistice deosebite
- au ob[inut performanfe sportive deosebite;
5l 14

M
- s-au implicat Tn activitdli extra-curriculare gi de voluntariat.
Burse speciale mai pot fi acordate si in alte situalii:
- bursd de performanld "Meritul Olimpic", conform O.M. nr. 3890 din 10.03.2011;
- bursd pentru continuarea studiilor, conform Legii 11612002;
- burse pentru studenlii cu domiciliulin mediul rural, conform H.G. nr. 76912005',
- bursele de la intreprinderi de stat, societdli comerciale, etc., burse ce se
negociazd prin contract intre student gi intreprinderea respectivd. Aceste burse
sunt reglementate de Legea 37612004 9i ORDIN comun MEN gi MF nr 175915371
din 2004 gi se plitesc de intreprindere.

Art. 23. Studenfii care beneficiazd de bursd de merit U.P.B. 9i devin studenli
Erasmus+ i9i pistreazi aceasti bursd siin perioada de mobilitate Erasmus+.

Art. 24. Comisia de Atribuire a Burselor a facultd[ii poate aplica 9i alte criterii
specifice, prin decizia Biroului Executiv al Facultdtii (B.E.F.).

Capitolul 3
ACTELE NECESARE PENTRU OBTINEREA DE
BURSE $l AJUTOARE SOCIALE

Art. 25. Actele necesare pentru acordarea bursei de ajutor social sunt:
. Cerere, formular tip;
. Declara[ie de venituri , formular tip;
. Adeverinfa din care si rezulte veniturile nete totale lunare ale fiecdrui pdrinte gi
eventual al studentului cu 3 luni inainte de inceperea semestrului/anului
universitar;
. Adeverinle din care sd rezulte veniturile lunare nete ale solului sau so[iei (dacd
este cazul) cu 3 luni inainte de inceperea semestrului/anului universitar;
. Adeverinfd de elev sau student la Invdldmdntul de stat, cursuri cu frecvenfi, ori
copie dupd certificatul de nagtere pentru frafii (surorile) sau copiii studentului,
care nu au implinit vArsta de gcolarizare.
Tn cazul studenfilor cdsdtori(i, familia se considerd de sine stitdtoare fiind formatd
din, so[, solie 9i copii. La stabilirea venitului pe membru de familie se iau in calcul toate
veniturile realizate de acestia.

Art. 26. Actele necesare in vederea ob[inerii ajutorului social pentru imbrdcdminte
sunt aceleasi cu cele din art.25.

6t14
Capitolul 4
DETALil PRIVIND MODUL DE ACORDARE A BURSELOR $t A
AJUTOARELOR SOGIALE DIN BUGETUL STATULUI

Art.27. Bursa de performanli


a) Bursa de performan[d se acordi numai studenlilor din anii ll-lV ai ciclului de
licenli si pentru studenlii din anul ll ai ciclului de masterat, cu condilia ca media generald
a anului precedent sd fie de minimum 9,70 gi studentul respectiv sd aibd minim 30 de
puncte obfinute conform listei de criterii anexatd.

b)Bursa de performanfd se acordd la inceputul anului universitar, pe durata unui


an universitar gi se revizuiegte dupd sesiunea din iarnd, cdnd comisia de burse poate
hotdri retragerea bursei acelor studenfi care nu au ob(inut rezultate profesionale
corespunzdtoare.
c) Candida[ii vor depune la comisia de burse a facultifli un dosar ce va cuprinde:
cererea insofitd de C.V., lista cu participdri la concursuri profesionale, lucrdri gi articole
publicate, participarea la contracte de cercetare gtiinlificd 9i alte acte doveditoare pdnd la
data de 10 octombrie a fiecirui an universitar.
d) Dosarele cu bursele de performanfd vor fi validate de Biroul Executiv al
Consiliului de Administratie al U.P.B.

Bursa de merit are doui diviziuni: gradul I 9i gradul ll

Art. 28. Bursa de merit gradul I se poate acordd din fondul de burse al facultd[ii,
incepdnd cu anul ll de studii, studenfilor de la studii universitare de licenfd 9i anul ll pentru
studenlii de la masterat, care in anul precedent, sau dupi sesiunea din iarnd, au obfinut
media > 9,50.

Art. 29. Bursa de merit gradul ll


a) Bursa de merit gradul ll se poate acorda studenfilor admigi in anul l, ciclul de
licenld, care au obfinut, la admitere, media ) 8,00;

b)Bursa de merit gradul II se poate acorda studenlilor din anii ll, lll si lV ai ciclului
de licenfi, care la sfArgitul anului universitar precedent (la atribuirea burselor Tn semestrul
l) sau dupi sesiunea din iarnd (la atribuirea burselor in semestrul al ll-lea) au ob[inut
media > 8,00;

" c)
Bursa de merit gradul ll se poate acorda gi studenlilor de la studii universitare de
masterat din anul I dacd au obfinut la concursul de admitere (la atribuirea burselor in
semestrul l) sau dupi sesiunea din iarnd (la atribuirea burselor in semestrul al l!-lea)
media > 8,00 gi studen(ilor din anul ll ai ciclului de studii de masterat care au obtinut
media peste 8,00.

7t14
d) Media generali a anului precedent pentru acordarea bursei Tn semestrul I (cu
exceplia anului I licenld gi anului I masterat) 9i media la sfdrsitul semestrului I (pentru
acordarea bursei pe semestrul ll) se calculeazd cu doui zecimale astfel :

I1/",, +I N,,i *3Ir/,j=l


M- i=l i=1
N,*I\1,+I{o
ir.,,
l=l
= suma tuturor notelor > 5, la sfdrgitul anului de studii sau sesiunii de iarnd

r
fru = suma tuturor notelor la disciplinele restante anterior datei calculirii mediei.
,=l

ix.
i=l
= suma tuturor disciplinelor absentate anterior datei calculdrii mediei; disciplina
absentati se noteazd cu nota 3.

Art. 30. Bursa sociali


a) Bursa sociald se poate acorda studenlilor din anul I -lV ai ciclului de licen[d 9i
pentru studenlii din anul I 9i ll ai ciclului de masterat, studenti care la sf6rgitul anului
universitar dupi sesiunea din iarnd sau la admitere au media > 5,00.
Aceasta bursd se acordd in ordinea crescdtoare a venitului net pe membru de
familie .

b) Comisia de burse a facultdlii poate regla ponderea burselor sociale in corelare cu


bursele de la masterat.
c) Studenfii care depun cerere pentru acest tip de bursd trebuie sd indeplineascd
suplimentar una din cerinlele de maijos:
- nu realizeazd un venit net mediu lunar pe membru de familie, calculat pe
ultimele trei luni mai mare dec6t salariul de bazd minim net pe economie;
- sunt orfani de unul sau ambii pdrinfi, respectiv pentru care s-a dispus ca
mdsuri de protecfie plasamentul;
- au fost bolnavi de TBC 9i se afli Tn evidenta dispensarelor medicale, suferd de
diabet, boli maligne, sindrom uri de mal absorbtie grave, insuficiente renale
cronice, astm bronhic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatitd cronicd,
glaucom, miopie gravd, boli imunologice, sunt infestafi cu virusul HIV sau
' bolnavi de SIDA, spondilitd anchilozanti sau reumatism articular acut, cei care
se Tncadre azd in prevederile articolu lu i 6.2. b
;

d) La stabilirea venitului pe membru de familie se iau in calcul toate veniturile nete


realizate de familie 9i se vor depune acte doveditoare in maximum 10 zile de la inceputul
fiecdrui semestru:

8t14
pentru studenlii cu vdrsta pdnd la 26 de ani, la stabilirea venitului se iau in
calcul toate veniturile nete pe membru de familie, precizate in OMEN 3392 la
art.14;
pentru studenlii cu vArsta intre 26 gi 35 de ani, venitul lunar mediu net al
acestuia se va calcula linAnd cont doar de veniturile personale ale acestuia 9i
al persoanelor pe care le are in grijd, precum copii, solie etc., precizate in
OMEN 3392 la arl.14.

Art. 31. Aiutoare sociale


a) Ajutorul social ocazional pentru imbrdcdminte se acordd studenfilor cu unul sau cu
ambii pdrinli decedafi, respectiv pentru care s-a dispus ca mdsurd de proteclie
plasamentul, studenfilor defavorizali din punct de vedere socio-economic, a cdror
familie nu a realizat in cele 3 luni dinaintea depunerii cererii pentru acordarea acestui
tip de bursd, un venit lunar net mediu pe membru de familie, mai mare decdt salariul
minim net la nivel nafional. Ajutorul social se acordd Tncepdnd din anul I de studii, o
singurd datd pe parcursul fiecdrui semestru, suma atribuitd fiind egali cu cea alocatd
pentru o bursd sociald.

b) Ajutorul social ocazional de maternitate, care se acordd studentei sau studentului a


cdrui solie nu realizeazi deloc venituri sau venituri mai mari decAt salariul de bazd
minim net la nivel nafional se acordd pentru prima nastere, dupd cum urmeazd:
- O bursd sociald pentru nagtere 9i lduzie;
- O bursd pentru procurarea imbricdmintei copilului nou-ndscut.
Acest ajutor se acordd ocazional pe baza cererii aprobate de B.E.F., a certificatului
medical al mamei 9i a certificatului de nastere al copilului.
c) Ajutorul social ocazional in caz de deces se poate acorda pentru decesul unui
membru al familiei studentului (pdrinte, so[, sofie, copii) sau in caz de deces al
studentului(ei) necdsdtorit sau cisdtorit(d) cu solie/sot care nu realizeazd venituri.
Acest ajutor se acordi ocazional 9i se atribuie pe baza cererii aprobate de B.E.F. gi a
certificatului de deces rudelor de gradul I sau succesorului legal o singurd datd in
cursul anului universitar.
d) Ajutor social ocazional pentru cazuri de boald se poate acorda pe baza cererii
aprobate de Biroul Executiv al Consiliului de Administrafie al U.P.B. Cererea va fi
inso[itd de documente suport: scrisoare medicald, raport medical, bilet iegire din spital
9.4.

Art. 32 Bursa de performanfi "Meritu! Olimpic"


a. Listele nominale cu cei care au obtinut distinctii la olimpiadele gcolare sunt transmise
universitdfilor de citre M.E.N.
b. Lista cu studenfii beneficiari ai acestei burse (H.G. 100412002) se aprobd anual prin
ordin al M.E.N. pAnd la data de 30 noiembrie a fiecdrui an universitar.

9l 14
c. Cuantumul bursei de performanfi "Meritul Olimpic" se reactualizeazd anual prin ordin
M.E.N.

d. Bursa "Meritul Olimpic" se acordi pe o duratd de maxim 12 luni incepdnd cu luna


imediat urmdtoare realizdrii performanlei gcolare menfionatd la art.1 din O.M. 3890
din 10.03.2011.

Art.33. Bursa pentru continuarea studiilor


a) Aceastd bursi are la bazi Legea nr. 11612002 privind prevenirea 9i combaterea
marginalizdrii sociale.
b) Studenlii care fac parte din familii cu venit minim garantat au dreptul la bursd pentru
continuarea studiilor, adicd liceu citre facultate.
c) Bursa pentru continuarea studiilor se acordd gi pe perioada vacan[elor universitare
p6ni la incheierea anului gcolar; studentul care beneficiazd de aceastd bursd trebuie
sd aibd media pe semestrul l, sau anuale > 5,00.

d) Bursa pentru continuarea studiilor se acordd studenfilor pe bazd de cerere depusd la


secretariatul facultdfii in perioada 1-10 octombrie a fiecdrui an universitar, impreund
cu urmdtoarele documente:
o adeverin(a de la primarul localitdlii in a cirui razd teritoriali locuiegte titularul de
venit minim garantat, care sd dovedeascd dreptul de venit minim garantat stabilit
in favoarea familiei studentului.
. copii ale certificatelor de nagtere ale tuturor copiilor aflali Tn intrelinerea familiei
studentului care solicitd bursd pentru continuarea studiilor, acte certificate de
secretarul institufiei de invdtdmdnt superior.
e) Pe baza cererilor gi a documentelor, facultdfile Intocmesc tabele care ulterior sunt
inaintate de U.P.B. cdtre M.E.N. pAnd la 1S-octombrie ale fiecdrui an .

f) U.P.B. va transmite la primarii localitd[ilor lista studenfilor care beneficiazd de bursa


pentru continuare a studiilor; primarii urmdresc 9i transmit lunar situafia materiald a
acestor studenfi.
g) Bursele pentru continuarea studiilor, acordate studenfilor se finanteazd, de la bugetul
de stat.
h) Studenlii din familii cu venit minim garantat, pot depune dosarele pentru acordarea
bursei pentru continuarea studiilor in perioada 1-10 ianuarie a fiecdrui an, in vederea
cuprinderii sumelor necesare pentru plata burselor de cdtre M.E.N.

Art. 34. Bursa de studiu acordati studenlilor cu domiciliul in mediul rural


Aceastd bursd se acordd conform H.G. 769/2005.
M.E.N. acordd anual pebaza de contract, burse de 150 de lei pe lund, studenfilorde
la cursuri cu frecventd, care se obligi ca dupd absolvirea studiilor universitare sd
profeseze Tn invdfdm6ntul pregcolar, primar, gimnazial, liceal, profesional sau dupd caz
postliceal din mediul rural, pe o perioadd cel pu[in egald cu durata studiilor.

10t14
Pentru a beneficia de aceastd bursd studentul trebuie sa indeplineascd condifiile :

.sd aibd domiciliul in mediul rural,


.sd nu aibd restanfe, sd nu repete nici un an universitar.

Art. 35. Bursa de mobilitate


in vederea stimularii gi sprijinirii mobilitdlii interne si internationale a studenfilor se pot
acorda urmdatoarele categorii de burse:
- Burse de mobilitate pentru studenfii care efectueazda mobilitdlti ERASMUS + de
studiu;
- Burse de mobilitate pentru studenfii care efectueazd mobilitdfi internalionale in
cadrul programului ATH ENS;
- Burse de mobilitate pentru studenfii care efectueazd mobilitSli internafionale in
cadrul acordurilor de dubld-diplomd sau de co-tutela, care nu beneficiazd de burse
ERASMUS;
- Burse de mobilitate pentru studenfii care efectueazd mobilitdfi interne in cadrul
programuluiARUT ;

Capitolul 5
DrsPozrT[ FINALE

Art. 36. Comisia de Atribuire a Burselor constituitd la nivelul facultdfii poate hotdri
retragerea sau imputarea bursei primite, Tn cazuri speciale cum ar fi: depunerea de acte
false, plecarea studentului din facultate, abateri grave de la disciplina universitard, alte
situa[ii deosebite.

Art. 37. Comisia de Atribuire a Burselor constituitd la nivelul facultdfii, cu aprobarea


Biroului Executiv al Consiliului de Administralie, poate acorda burse pentru unele situalii
deosebite.

Art. 38. Acest regulament este in concordanfd cu Legea 112011, Ordinul 3392 9i
CARTA U.P.B., iar menfinerea sa pentru anul universitar 2019-2020 a fost aprobatd in
gedin[a Consiliului de Administrafie din data de 18.07.2019 9i in gedinfa de Senat din
23.07.2019, prin Hotdrirea Senatului cu nr. .....123.07.2019.

hrt. gg. Cuantumurile burselor de la punctele 13 - 20 din cadrul Anexei 2 se vor


analiza 9i decide de citre Biroul Executiv al Consiliului de Administratie al U.P.B.

Rector,

Mihnea COSTOIU

11114
Anexa 1

Criterii pentru acordarea bursei de performanli

Nr. Denumirea Locul de Participiri/ Nr. Nr. Total Obs.


crt. activititii desfisurare puncte activititi
Distinctii

Premii 20*

internaIionale Mentiuni 10

Participare 5
Concursuri
profesionale Premii 20*

nationale Menliuni 5

Participare 3

pe plan
Lucriri 9i 10*
nalional
il articole
publicate pe plan
10"
international

Participare la
ilt contracte de 10*
cercetare

lnventii si
IV 10*
inovatii

Sesiuni de Premii 15*


comuniciri
V Mentiuni 10
gtiin!ifice
studentesti Participare 5

Alte activitili
deosebite
VI prezentate 5*

in CV
TOTAL GENERAL 1 00*

La cap I si V premiul sau menfiunea exclude punctajul pentru participare; punctajul se


acordd pentru anul anterior de studii. Punctajul maxim este de 100 puncte.

12t 14
Pentru un student care participi !a mai multe concursuri, cercuri gtiinlifice etc., punctajul
maxim poate depdgi 100: Alocarea burselor in cadrul faculti[ii se face in ordinea
descrescitoare a punctajului ob[inut. Punctajul minim este de 30 de puncte.

Studentul
NotS: ..... Fac ........ An. . Grupa.

a obfinut ....puncte in anul universitar .. . drept pentru care i se acordi bursa


de performanfd.

Biroul Executiv al C.A. Decan,

W
13t14
Anexa2
GUANTUMUL BURSELOR

1. Bursa de performanld 1.200 lei


2. Bursa de merit gradul I 900 lei
3. Bursa de merit gradul ll 700 lei
4. Bursa sociald 580 lei
5. Bursd sociald ocazionald (imbrdcdminte giincdlldminte) 600 lei
6. Bursi sociali ocazionalS pentru deces in familie 1.000 lei
7. Bursd pentru ajutor social ocazional de maternitate 1.000 lei
8. Bursd pentru stagii universitare in lard (pe luna) 500 lei
9. Bursd pentru stagii universitare in strdindtate (pe lund)
a. Bursd de studii 1.050 lei
b. Bursd de plasament 230 lei
10. Bursd pentru stagii post-universitare in fard (pe lund) 500 lei
11. Burse de mobilitate pentru studenfii care efectueazd mobilitdfi
internafionale in cadrul programuluiATHENS (pe mobilitate) 500 lei
12. Bursd pentru stagii post-universitare in strdindtate (pe lund) 900 lei
13. Bursd speciald pentru laureafii concursurilor gi sesiunilor gtiinfifice studenfegti
recunoscute Tn U.P.B. de Consiliul de Administrafie, care se acordd pe baza
analizei contribuliei gtiinlifice a lucrdrilor prezentate. Se pot acorda pentru
fiecare sesiune organizatd (care sd aibd minimum 15 lucrdri inscrise), de
reguld,4 burse in cuantum de 400 lei, 300 lei,200 lei 9i respectiv 100 lei sau
mai multe burse cu conditia incadrdrii in valoarea totald de 1000 lei / sesiune
organizatd.
14. Bursd speciali pentru performanfe cultural-artistice
15. Bursd speciali pentru performanfe sportive
16. Bursd speciald pentru activitdfi extra curriculare
17. Bursd speciald pentru activitdfi de voluntariat
18. Bursd speciald pentru laurea[ii concursurilor studentegti recunoscute in U.P.B.
de Consiliul de Administrafie
19. Bursd speciald pentru excelenld
20. Bursd special5 pentru inovare
21. Bursd sociali ocazionalS pentru cazuri de boald
22. Bursi pentru studii post-doctorale
14t14