Sunteți pe pagina 1din 9

UNIVERSITATEA DIN BUCURE$TI

AvizaL C. A.

REGUI,AI{ENT

de organLzare a exameneJ.or de
finalizare a studiilor universitare de
J.icent5. gi master in Universitatea din
Bucuregti

20L7
UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI

Examenele de finalizare a studiilorr r€spectiv examenul de


Iicentd/ examenul de dipIomS, examenuf de selecti-e si examenul
de disertatie se organi zeazZ. si se desf5$oard in cadrul
Unlversitetii din BucureEti, 1n baza Legii Educatiei Nalionale
nr. l/2011 gi a Ordinului MENCS nr 6L25 /04.Ot.2Ol7 si a
prezenLului regulament.
Capitolul I.
Art.1 Studille universitare de Iicentd se finallzeazd
cu examen de licentd sau, respectiv, cu examen de diplom5 pentru
lnvdtdmAntul universitar din domeniul qtiintelor ingineregti.
Art.2. Studiile uni-versitare de lungd duratd sau scurtd
duratS, orqanizaLe in baza Iegii B4/7995 pentru absolven!ii care
nu au sus!inut sau nu au promovat examenuf de final Lzare se
lncheie cu suslinerea :

a) examen de IicentS/ dipIomS, pentru studiile 1n


invSlSmlntul universitar de lungd duratS.
b) examen de absolvirerpentru studiile 1n rnvatamantu_I
universitar de scurti duratd.
Art.3 Pentru absolventii lnvdtlmAntului superfor
parti-cular, care se inscriu in situati-i1e prevdzute de Legea
60/2000, sus!inerea examenului de finafizare a studiilor Ia
institu!iiIe de 1nv5!5mAnt superior de stat acreditate,
sus!j-nerea examenului de IicentS/diplomd este condi!ionatd de
promovarea de cltre absolventi a unui examen de selec!1e.
Examenul de selectie promovat este recunoscut in toate sesiunile
ulterioare,in care se va sustine examenul de licen!5/dipIom5.
Art.4
(1) Examenul de Iicentd/diplomd const5., de regulS, din 1 - 2
probe, aprobate de Senatul universitar, La propunerea consiliilor
facultdtilor:
a. Proba 1: Evaluarea cunogtintelor fundamental-e qi
de specialitate;
b. Proba 2: Prezentarea Si susf,inerea lucrdrii de
Iicentd/proiectufui de diplom5..
Prezentarea si sustinerea lucrSrii de Iicentd / proiectul-ui
de diplomd sunt pub11ce.
(21 Probele menlionate la art 4 aLin ( 1 ) pentru examenul de
IicentS/diplom5 se desfSgoard 1n prezenta, in acelaEi loc gi
1n acelagi moment, a comisiei de examen ql a examinatulul
(3) Senatul Universitetii din BucureEti (in continuare
,,Universitatea" ) va aproba cu avi zul- Cons i f iului de
Administratie, Ia propunerea consiliilor facultdtilor, modul
UNIVERSITATEA DIN BUCURE$TI

de sustinere probei/probelor : scris, oral, probd


practicd.
(4) Pentru absolventii programelor de studii universitare
de licentS cu dubl5 specializare - ex. proqramul de studii
universitare de licentd Iimba Si Iiteratura enqlezd(A) Ei
fiteratura romdn5(B) evaluarea cunogtintelor fundamentale
gi de specialitate presupune evaluarea cunostintelor
fundamentale si de specialitate atAt de la specialLzarea A
cAt Si de Ia speciallzarea B.Nota de promovare va fi medla
aritmeticd a celor doud note ob!inute Ia lucrdri, cu
condilia ca la fj-ecare lucrare sd se obtind minimum nota 5
(cinci) .
(5) Media unei probe r Cd medie aritmeticd a notelor
membrilor comisiei de examen/ precum Si media examenufui de
finalizare a studiilor se calculeazd cu doud zecimal-e, f1rd
rotunj ire.
Notel-e acordate de membrii comisiei de examen sunt numere
de la 10 Ia 1.
Notele Ia probele orale de examen sunt numere lntregi de Ia
1 Ia 10.
(6) Consiliile facultatilor pot reglementa modul de luare
in calcul a notei coordonatorilor.
(7 ) Media de promovare a examenului de final LZare
studiilor este de minim 6 /caca\
\ vsuv / .

Nota de promovare trebuj-e sd fie ceI putin 5r 00 1a fiecare


dintre cele doud probe
(8) Del-iberarea comisiilor cu privire Ia stabilirea
rezultatelor examenelor de finali zare a studiilor nu este
pubIicS.
Art.5. (1) Pentru absolventii din invdfSmAntul superior
particular care se incadreazd 1n prevederile Legii
60 / 2000 privind dreptul absofventilor
lnvdtdmAntului superior particular de a sustine
examenu] de f inali zare a studiilor Ia institutii
de lnvdldmAnt superior de stat acreditate se
organizeazd. examen de selecLie anterior susLlnerii
examenului de finalLZare a studiilor.
(2t Examenul de selectie constd in cinci probe
scrise, stabilite de consiliile facultitilor.
Art.6.(1) Examenul de disertatie pentru masterat constS IN
prezentarea si sustinerea disertatiei
(2'l Prezentarea Si susfinerea disertaIiei pot fi publice
si se desfdgoard 1n faf,a comisiei de examen.
UNIVERSITATEA DIN BUCURE$TI

(3) Eacultitile organizeazd examenul de disertatie numai


pentru absolventii proprii.
(4) in cazuL programelor de studii desfigurate intr-o
a1t5 limba de circulatie internationalS,
sustinerea publici a lucriri de disertatie se
face 1n limba respectivS.
Art. 7 Pot sustine examen de IicentS/diplomd:
a) absolventii de invdtdmdnt superior ai progrramelor de
studi i,/ specia llzb,r i acreditate,'
b) absolventii de lnvitdmdnt superior ai programelor de
Iicenta/special tzdri autori zate SA funcfioneze
provizart:u, pentru care Universitatea din Bucuregti
are, 1n acelasi domeniu de IicentS, programe de
s tudi i universi-tare de I icen!5/ special izZ,rl
acreditate;
c) absolventii care au promovat examenul de selectie;
Art.8 (1) Facultdtile pot orqaniza examen de licentS/dlplomd
pentru absolvenf,ii proprii sau pentru absolventii
alor institutii de invStlmAnt superior de stat sau
particular Ia:
a) programele de studil/specializdrile care au acreditare
in conditiile Iegii;
b) programefe de studii/specializdrile autori zaLe sd
funcfioneze provizoriu, pentru care facultatea arerin
acelasi domeniu de licenld, programe de
studii/specializdri acreditate .
(2 )Abso1ven!1i care provin din lnsti-tu!ii de 1nv5!5mdnt
superlor autorizate provizoriu sus!in examen de
licen!5/diplomd 1n cadrul Universitatii din
BucureEti, in baza unui protocol, cu aprobarea
senatefor universitare, dupd avizul consil-iiIor
de a inistra!ie.
Art.9.(1) La o specialtzare/un program de studii examenul de
final LZare a studiilor se organi zeaz1. Oi se
desfd$oar5 1n acelea$i conditii pentru toti
candidaLii, indiferent de forma de invdfdmAnt
parcurs5 sau de institutla de lnvdtimAnt superior
absolvitS.
(21 Comisiile de examen de finalLzare a studiilor se
stabif esc pe prog'rame de studii/special rzZ.rt,
prin decizia Rectorului Universitetil, Id
t_

propunerea consiliilor facultdtilor. Componenfa


comisiilor de licen!5/diplomd gi de solulionare a
UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI

contestati i Ior se publicE pe pagina web


faculti!iIor.
(3) Conducerea facultdtii orqanizatoare qi comisiile
de examen poartd lntreaga rdspundere pentru
organi zarea si- desfS$urarea corespunzitoare a
examenelor de finalLZare a studiilor.
(4) Fiecare comisie este alcdtuitd din pregedinte,
membri oi secretar.PreEedintefe comisiei trebuie
sd aibd titlul de profesor universitar sau
conferen!iar.
(5) Membrli comisiei de examen trebuie sd aibS titlul
Stiintific de doctor si cel putln gradul didactic
de lector universitar.
(5) Secretaruf comisiei de examen poate fi asistent
universj-tar gi are atribulii strict de
secretariat ( nu evalueazd prin notd) .
(71 Conform legrii, atdt membrii comlsiei de examen de
flnal izare a studj-i1or, cdt si secretarul
comisiei de examen de finalLZare a studiifor nu
se pot afIa, cu cej- evalua!i sau lntre €i, in
relalie de soti, afinl Ei rude pAnS Ia gradul III-
l-ea inclusiv.
Art. 10 (1) Absolven!ii unui program de studii universitare de
licentd acredidat sau ai unui program de studii
universitare de Iicentd autorizat sd funcf,ioneze
provizorLv se inscriu de regulS si sustin, dupd
cazt examenul de 1i-cent5 sau de diplomd in cadrul
Universitatii din Bucuresti.
(21 La cerere, absolven!ii unui proqram de studii
universitare de licentd acreditaL/ autortzaL sd
functioneze provi zor)-u se pot inscrie si pot
sustine, dupd caz, examenul de licentS sau de
dipl-omd Ia o altd institutie organizatoarer cu
aprobarea Senatelor Universitare ale celor doud
institu!ii, in baza avizului consiliilor de
admlnistra!ie.
(3) inscrierea candidaf,ilor pentru examen se face cu
5 zi-t.e lnainte de lnceperea examenului la
facultatea orqanizatoare, fie individual, fie de
cdtre institutia de lnvdflmdnt superior in care a
urmat studiile, pe baza unui protocol incheiat
intre Universitatea din Bucureqti Ei institutia
de invS!5mAnt superi-or respectivS, cu aprobarea
Senatelor universitare, dupd avizul Consiliului
de AdministraLie. in cazuri bine motivate,
conducerea facultltii poate stabili un aIt termen
nanrrrt
uuar u! u inscrierea absolventilor Ia examen.
UNIVERSITATEA DIN BUCURE$TI

(4 ) inscrierea absolven!i-1or pentru examenu.I de


licentS/diplomd se real:-zeazd de cdtre instituf,ia
care a as 1 gurat gcolaritatea, 1n baza
protocolului lncheiat in conditiile alin(3)

Art. 11 Pentru absolventii (lncepdnd cu promofia 2008) proveniti


de fa alte instituLii de invd!Xmdnt superior, care
solicitd sustinerea examenului de Iicentd/diplomd
Ia Universitatea din Bucuregti-, se vor prezenta
suplimentele Ia diplomd sau foaia matrlcolS
provizorle, conform Ordinului MEC nr.
31:-4/29.03.2005
Art.L2(7) Examenele de finaltzare a studiilor se pot arganrza in
trei sesiuni din care doud sesiuni in anul
universitar curent ( iunie si septembrie) gi o
sesiune 1n ian-februarie a anului universitar
urmdtor.
(21 Absolventii promotiilor anterioare se pot
inscrie Ia examenele de finalLzare a studi-ilor 1n
sesiunile programate pentru promotia curentS.
Art 13 Candidatii l-a examenul de IicentS/diplom5 prezintS, Ia
lnscriere, un certificat de competentd lingvisticS
intr-o limbe de circulatie internationalS,
eliberat de Departamentul de profil sau de cdtre o
aItS instltutie special- tzaLd, recunoscutd de c5tre
Departamentul de special-itate din Universitate.
Art L4 in vederea respectdrii standardelor de etj-ca
cercetdri i , a aslgurarrf original itati i
continutului lucrdrilor ce urmeazd a fi sustinute
prevenrrll
cl comerci aI i ziri i fucrdri Ior
stiintifice, candidatul va depune, La inscrierea
pentru sustinerea examenului de final- Lzare a
studiilor, Iucrarea insotitd de o declaratie pe
proprie rdspundere 1n sensul c5 este autorul
lucrSrii si rdspunde de originalitatea
con!inutului acesteia. in mdsura rezonabil-
posibilS qi sub sanctiunea rSspunderii 1n solidar
CU examinatul, lndrumdtorii- Iucrdri i de
Iicenti/diplomd sau dlsertatie vor verifica
originalitatea con!inutului lucririi.
Art.15. Un examen nepromovat sau o probl nepromovat5, dupd caz,
poate fi repetat (5) lntr-o sesiune ulterioarS, cu
aprobarea Conducerii facult5tii si cu suportarea
de cdtre candidat a cheltuielilor aferente, 1n
conformitate cu taxele stabilite de Senat.
UNIVERSITATEA DIN BUCURE$TI

Art.l-5 (1) Rezultatele probelor se comunicd si se afigeazd Ia


sediul facultdtii organizatoare 1n termen de 48 de
ore de Ia data sustinerii acestora.
(2t Contestatiile Ia probele scrise se depun Ia
secretariatul facult5tii 1n termen de 24 de ore
de la comunicarea (prin afiqare sau prJ-n postarea
pe site-uI facultd!ii) a rezultatelor si se
rezol-vd in termen de 48 de ore de la data
expr rar r r interva.l-ului de formulare a
contesta!iiIor.
Contestatiile se rezolvd de cdtre comisia de
soluf,ionare a contestatiilor, formatd din
persoane care nu au participat l-a corectarea
Iucrdrilor.
(3) Decizia propusd de facultate $i comlsia de
solutionare a contestatiilor este definitivd.
(4) Contesta!ia se consrderd solu!ionat5, dacd nota
oblinutd 1n urma recorectdrii este mai mare declt
cea oblinutd anterior.
(5) Rezu]-tatele obtinute Ia probele orale nu pot fi
contestate.
Art. 17 Facultdtile care au organizat examenele de fj-nalLZare a
studiilor vor elibera adeverinfe de promovare a
acestor examene, cu o val-abil-itate de 72 luni,
termen 1n care se vor elibera, diploma qi
supli-mentul la diplomS.
Pana 1a eliberarea diplomei, absolventii care au
promovat examenul de finalLzare a studlilor primesc, Ia
cerere, adeverinte de absolvire a studiilor
Adeverinta de absolvire a studiilor confera titularului
aceleasi drepturi legale ca si diploma si este necesar sa
contina functia, numele, prenumele si semnatura persoanel-or
responsabile din institutj-a de invatamant superior, precum
si informatiile urmatoare:
a) domeniul- de studii univers rtare,'
b) programul de studii/specia Lizarea;
c) perioada de studii;
media de finaltzare a studiifor,'
e) statutul de acreditare/autorLzare provizorte, forma de
invatamant, limba de predare, l-ocatia geografica, numaru-I
de credite si actul normativ care Ie stabil-este (hotarare a
Guvernului, ordin aI ministrului, dupa caz)
f) in cazul- studentilor strdini din LSriIe terte se va
menf iona numdru.l- ordinului de primlre Ia studii.
in caz de pierdere sau de distrugTere, eliberarea unei
noi adeverinte urmeaza procedurile Iegale privind
eI iberarea duplicatelor actelor rla studii
7
UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI

solventii care nu promoveaza examenul de final izare a


studiilor primesc, Ia cererer urr certj-ficat de studii
universitare eliberat de institutia de invatamant superior
absofvita.
Art.18. Facultdtile vor informa candj-datil despre
perioadele de susfinere, conditiife de inscriere,
continutul - programele, accesul Ia bibtioteci,
cursuri de pregdtire etc. prin afigare gi
publj-care pe pagina web

Art. 19. Costuril-e organi zd,rii examenef or de f inal-i zare a


studiilor pentru absolventii al-tor institutii de
invd!dmdnt superior vor fi acoperite conform
prevederilor protocolului lncheiat lntre
Universitate Si institutiil-e respective.
Art.20. Cu aprobarea Senatului, Rectoruf Universitetif
poate anula un examen de finaltzare a studlilor,
un certificat, o diplomd de studii 1n cazul 1n
care au fost util1 zate mij loace frauduloase sau au
fost lncdl-cate prevederile Codufui de eticd si
deontologie universitard.
Dispozitii finale
Prezentul regulqment se aplicd tnceryind cu sesiunile de examene de finalizare a
studiilor aferente dnului universitar 2016 -2017.

RECTOR_-

Prof ..rDr.' Mirc6a


I
I ',':

Legislalie:
. Legea Educaliei Nalionale l/20IL
o

. Legea 60/2000 privind Creptul absolvenlilor


invSlSmAntului superior particular Ce a susline
UNIVERSITATEA DIN BUCURE$TI

examenul de f inal izare a studiilor la instituLiil-e


de 1nv5!5mAnt superior de stat acreditate
. Legea 2BB / 2004 privind organi zarea studiil-or
universitare
. Legea B4/7995

M.P./D.M.