Sunteți pe pagina 1din 5

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.

8 BRAȘOV
PROF.ÎNV.PREȘC. TATU EMILIA MARIA
PROF.ÎNV.PREȘC. BARBU LUMINIȚA

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA INSTRUCTIV-EDUCATIVĂ
DESFĂȘURATĂ PE SEMESTRUL I, AN ȘCOLAR 2020 - 2021
GRUPA MIJLOCIE ,,STELUȚELE”

Evaluarea sumativă de la sfârșitul semestrului I a grupei mijlocii a urmarit gradul de progres al


fiecarui copil în parte și al grupei în ansamblu de la evaluarea inițială și până acum. Pe lânga funcțiile de
măsurare, de diagnosticare și de prognozare, s-a pus accent pe funcția de reglare a demersului didactic
din perioada următoare, până la încheierea grupei mijlocii, care urmarește în primul rând gradul de
dezvoltare al copiilor în raport cu tematica parcursă.
Acest lucru a determinat elaborarea și punerea în practică a unor modalități și forme cât mai
eficiente de realizare a evaluării, prin care să se surprindă cât mai fidel și să oglindească clar
performanțele preșcolarului în raport cu obiectivele stabilite. Astfel, s-au aplicat probe orale (dialog,
discuții libere, întrebări-răspunsuri, joc de rol), probe practic-acționale (activitate practică, lucru cu
obiecte, jetoane, joc exercițiu), probe scrise (fișe de lucru), observarea comportamentului în timpul și în
afara activităților, studiul produselor activității. Informațiile obtinute au fost consemnate în Caietul de
observații, iar în Fișa de progres individual pentru fiecare copil din grupă, s-a consemnat data la care a
fost observat un comportament atins, în dezvoltare sau care necesită sprijin, conform Scrisorii metodice
din 2020.
Comportamentele urmărite la activități au fost selectate pe domenii de dezvoltare și în
concordanță cu Fișa de progres individual, conform Curriculumului pentru educație timpurie din 2019.
Având în vedere faptul că pe parcursul acestui semestru s-a lucrat tot mai mult abordând
conținuturile din perspectiva activităților integrate, am considerat necesar ca și evaluarea să se facă
abordând conținutul din aceleași perspective. Pentru a nu abuza de fișele de lucru, am selectat și aplicat
probe de evaluare care au permis preșcolarului să se manifeste liber, creativ și, astfel, s-au constatat mai
uuor cunostințele dodândite și capacitatea de aplicare a acestora în practică. Astfel, majoritatea
perșcolarilor cunosc regulile și le aplică, unii sunt mai rezervați, nu au inițiativă, sau nu cooperează,
prezenând un limbaj sărac.
Din data de 28.10.2020, conform Hotărârii Comitetului Județean pentru Șituații de Urgență nr.
34 din 27.10.2020 activitățile educaționale s-au desfășurat în conformitate cu măsurile în vigoare
adoptate pentru prevenirea infectării cu virusul SARS-COV-2 prin intermediul mediului online. Astfel
am desfășurat activități instructiv-educative online folosind aplicația WhatsApp, Zoom, mesagerie, e-
mail, precum și aplicații/metode suport precum EduCred, Școala din valiză, Intuitex, Digitaliada,
Quizizz, Facebook, youtube, pinterest, wordwall, puzzlejam, telefon etc. Am primit feedback din partea
preșcolarilor/părinților acestora prin întermediul aplicației Zoom, google.forms, mesaje audio/video prin
întermediul WhatsApp, e-mail, telefon sau în cadrul activităților sincron desfășurate. De asemenea am
desfășurat activități de sprijinire și consiliere a părinților folosind aceleași modalități precizate anterior,
consoloidând parteneriatul grădiniță-familie. Am oferit suport părinților precum și posibilitatea de
gestionare presonalizată a timpului și activităților propuse. Am acordat o mare importanță activităților
sportive și a lecturii, îndemnând părinții să desfășoare „momentul de mișcare” și „momentul poveștilor”.
Activitățile educaționale desfășurate cu preșcolarii atât fizic cât și adaptate mediului online au
fost consemnate în Condica de evidență a activității didactice din educația timpurie iar în cadrul
activităților metodice am realizat materialele didactice., au fost selectate conțînuturi adecvate nivelului
de vârstă și temelor desfășurate, s-au întocmit documentele grupei, consemnări în caietul de observații și
fișa de apreciere a progresului îndividual. Cele două cadre didactice de la grupă au realizat studii
individuale pentru aprofundarea unor cunoștințe și aplicarea acestora la grupă, au urmat cursuri de
formare și pregătire, webinarii pentru desfășurarea armonioasă a activităților în perioada grădiniței
online.
În perioada 25.01.2021 – 29.01.2021 au fost aplicate probe de evaluare formativ-continuă,
adecvate nivelului de vârstă și în contextual actual, prin intermediul cărora s-au identificat sincopele în
activitățile de predare-învățare desfășurate în mediul online și care vor sta la baza realizării unei
evaluari adecvate în momentul reluării cursurilor fizice și a planificării optime a demersului didactic
pentru semestrul al II-lea.
În această perioadă, cadrele didactice de la grupă, au acordat importanță maximă formării
continue și au participat la următoarele cursuri/evenimente de specialitate:
- Curs REZILIENȚA – „Cum să rămânem puternici și echilibrați emotional” susținut de Echipa
SELLification;
- Program de formare – „Proiectarea în învățământul preșcolar” susținut de Asociația
Educatoarelor din România;
- Curs - „Excelența în cariera de dascăl” susținut de Echipa SELLification;
- Program de formare - „Educație încluzivă” susținut de CCD Brașov;
- Curs – „Obiceiurile educatorilor de succes” susținut de Echipa SELLification;
- Curs – „LEADERSHIP în Educație” susținut de Echipa SELLification;
- Program de formare – „Înstrumente pentru susțînerea procesului educational online” susținut de
CCD Brașov.
La nivelul unității, cele două cadre didactice, au făcut parte din următoarele comisii, ale căror
responsabilități le-au îndeplinit, după cum urmează:
Prof. înv. preșc. Tatu Emilia Maria responsabil comisia „Proiecte și programe educative, școlare și
extrașcolare”, responsabil comisia „G.D.P.R.”, membru C.P.
Prof. înv. preșc.Barbu Luminița responsabil comisia „Perfecționare și formare continuă”, membru
„comisia de mobilitate”, secretar C.A., membru C.P.
În urma analizării și interpretării datelor obținute și raportate la obiectivele propuse au fost
comparate cu cele obținute la începutul etapei de instruire, din care am concluzionat:

I. Constatări privind dezvoltarea limbajului și comunicării:


Comportamentele verbale masurate au fost atinse în cea mai mare parte de majoritatea copiilor; o
proporție mai mică au aceste comportamente în dezvoltare. Unii copii, care se exprimă greu în
propoziții, vor fi antrenați în cadrul JALA, dar și la activitățile pe domenii experiențiale, ADP-uri. Se va
urmări mai ales exprimarea corectă în propozitii, pronunția cuvintelor, reproducerea de texte/poezii
pentru dezvoltarea capacității de memorare. Ceilalți copii vor fi antrenați în activități pentru dezvoltarea
limbajului oral și a comunicării orale, fiind solicitați în rezolvarea unor sarcini mai complicate, cu grad
de dificultate mai ridicat.

II. Constatări privind dezvoltarea cognitivă:


Toţi copiii formează şi denumesc corect mulţimi după diferite criterii,(mărime, formă, culoare) .
Majoritatea recunosc și descriu corect formele geometrice: cercul, pătratul, triunghiul şi identifică
corect poziţiile spaţiale ale obiectelor prevazute în programa grupei mijlocii. Cu toate acestea putem
spune că am observat şi o durată scurtă de concentrare a atenţiei la unii copii, folosirea defectuoasă
a limbajului matematic.
Cu acestia se va lucra individual în cadrul JALA.

III. Constatări privind dezvoltarea fizică, sănatate și igiena personală:


Din punct de vedere fizic, copiii sunt normal dezvoltați, și-au însușit deprinderile motrice de
bază: mers, alergare, săritura. Unii copii întâmpină dificultăţi în perceperea schemei corporale , în
păstrarea rândului, în alergare, mişcări care necesită orientare spaţială.
Ca și măsură ameliorativă se vor repeta așezările în formație și se va exsersa individual și pe
grupuri, se vor desfășura activități de dezvoltare fizică generală, gimnastică de înviorare zilnică,
divertisment, acțiuni de educație fizică, jocuri în aer liber.
IV. Constatări privind dezvoltarea socio-emoțională:
Copiii manifestă initiațivă în desfășurarea activităților și în executarea unor sarcini colective.
Socializarea prin joc este foarte bună; pentru optimizarea acesteia se vor folosi în continuare ca
modalități de realizare jocurile cu subiect și roluri, lucrul în echipă, cooperarea.
Grupa, în ansamblul ei, prezinta un comportament socio-afectiv bun și foarte bun, cu unele mici exceptii
(copii cu personalitate puternică care uneori, din dorinta de afirmare perturba activitatea celorlalți).

V. Constatări privind capacitățile și atitudinile de învățare:


Copiii își exprimă dezinvolt dorința de a învăța să realizeze anumite acțiuni de autoservire, să
confecționeze jucării, lucrări practice de care sunt încantați. Se pot concentra 15-20 minute la o
activitate, manifestând bucuria de a crea. Le place să picteze, să deseneze, să modeleze, activități
unde se observă exprimarea creativă a gândurilor, emoțiilor. Dansează, cântă, fac mișcare pe muzică.
Sunt interesați de tot ce este nou și atractiv.

Concluzii:

-activitatea în ansamblul ei prezintă un demers pozitiv și contribuie la buna dezvoltare a


personalității copiilor;
- grupa mijlocie reprezintă un pas uriaș în integrarea copilului în mediul educațional, diferit de
cel familial;
-gradinița oferă un ambient confortabil în dezvoltarea și educarea copiilor, idiferent de mediul
din care provin.
Pe baza celor menționate, considerăm că am promovat mediul educațional al unității prin
întreaga activitate desfășurată, contribuind cu simț de răspundere la toate cerințele învățământului
românesc în context actual și asigurând calitatea actului didactic prin prisma legislației școlare în
vigoare.

Întocmit, 

Prof. înv. preșc. Tatu Emilia Maria

Prof. înv. preșc. Barbu Luminița

S-ar putea să vă placă și